Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer, at der i nogle lokaldistrikter er behov for at udvide skolekapaciteten gennem anlægsinvesteringer. Omvendt kan der i andre distrikter forudses betydelige fald i elevtallet og deraf følgende ledig kapacitet. I længden er det ikke holdbart, at der i stadigt stigende omfang bindes ressourcer i ledig skolekapacitet samtidig med, at der skal investeres i ny kapacitet som følge af befolkningsvæksten. Hertil kommer de løbende driftsressourcer, der bruges på drift og vedligeholdelse af den ledige kapacitet. I forbindelse med budgetlægningen for blev der vedtaget besparelser på skoleområdet. Børn og Unge anslog på det tidspunkt ud fra en helhedsvurdering, at mio. kr. af de samlede besparelser kunne findes gennem ændringer af skolestrukturen svarende til at lukke 2-4 skoler. På den baggrund besluttede Aarhus Byråd at få udarbejdet en analyse af skolestrukturen i Aarhus Kommune med henblik på at realisere den anslåede besparelse og reducere antallet af skoler med minimum 2. Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess har i deres analyserapport med afsæt i skolernes lokalekapacitet, elevtal, skoleprognoser mv. foretaget beregninger på i alt fire scenarier: Scenario 0: Tilpasning en moderat tilpasning af den nuværende skolestruktur Scenario 1: Bæredygtige skoler med i videst muligt omfang 3 spor og en klassedannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse Scenario 2: Basis- og udskolingsskoler Scenario 3: Skole på flere matrikler med mulighed for at etablere storskoledistrikter Scenarierne 1-3 indebærer ifølge konsulentrapporten, at der vil kunne lukkes 9-10 skoler og spares op til ca. 40 mio. kr. fra og med 2014/15. 1

2 Helhedssyn Forligspartierne ser medarbejderne som skolernes vigtigste ressource. Et naturligt afsæt for at udvikle en stærk folkeskole i Aarhus er derfor en skolestruktur, der sikrer, at de samlede ressourcer på skoleområdet anvendes til størst mulig gavn for eleverne. Forligspartierne er enige om, at det indebærer et behov for at reducere antallet af tomme kvadratmeter i skolerne for dermed at frigøre ressourcer til at udvikle kvaliteten. Forligspartierne ser således en fortsat kvalitetsudvikling som nøglen til en fortsat opbakning til den lokale folkeskole. Forligspartierne finder det i den sammenhæng også vigtigt med ro på strukturen i en årrække. Kapacitet, økonomi, elevtal mv. er relevante baggrundsdata i forhold til at reducere antallet af tomme kvadratmeter, men grundlaget for en politisk beslutning om den fremtidige skolestruktur omfatter en række andre hensyn. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om, at en tilpasning af skolestrukturen i Aarhus skal ske ud fra et helhedssyn med afsæt i følgende grundlæggende overvejelser og principper: Grundlæggende principper Indskoling, mellemtrin og udskoling på samme skole En aarhusiansk folkeskole dækker som udgangspunkt hele grundskoleforløbet klasse med enkelte lokale undtagelser. Pædagogisk ses der ikke at være argumenter for delte, specialiserede skoler og for forældrene kan det være en fordel i hverdagen mht. transport, forældresamarbejde mv., hvis søskende går på samme skole. Det er desuden et gennemgående træk i høringssvarene, at der ikke er opbakning til basis- og udskolingsskoler i Aarhus. Skolens rolle i lokalsamfundet Den lokale folkeskole er andet og mere end et sted, hvor skoledistriktets børn undervises. Derfor skal den nye skolestruktur ses i sammenhæng med den forventede byudvikling i de kommende år, da der er en tæt sammenhæng mellem byudvikling og behovet for skoler i de enkelte lokalområder. Ofte udgør skolen et samlingssted for en række andre aktiviteter i lokalområdet. Skolen bidrager på den måde til hele lokalområdets sammenhæng og bæredygtighed. De steder, hvor der bliver fusioneret skoler, skal der derfor arbejdes aktivt for at sikre en lokal tilknytning til skolen i hele skoledistriktet. En styrket sammenhængskraft kan bidrage til, at den lokale skole i højere grad bliver det naturlige valg for de børn, unge og forældre, der bor i lokalsamfundet. 2

3 Foreninger og fritidsliv Forligspartierne er særligt opmærksomme på lokalområdets fritidsliv og sportsaktiviteter, herunder konsekvenserne for fritidsbrugerne af ændringer i skolestrukturen. Forligspartierne noterer sig fra flere høringssvar, at nærheden til idrætstilbud er af stor betydning. Forligspartierne er opmærksomme herpå. Skolestrukturændringerne vil imidlertid få betydning for fritidsbrugerne i de berørte områder. I den forbindelse vil brugerne blive tilbudt adgang til andre faciliteter på lige fod med andre fritidsbrugere i lokalområdet. Inklusion / specialklasser Det er et grundlæggende princip i Børn og Unge-politikken, at børn og unge oplever sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Derfor skal alle børn i de aarhusianske folkeskoler opleve, at de er en del af et fagligt og socialt fællesskab. Det er i den sammenhæng Byrådets mål, at normalområdet i højere grad skal løfte opgaven for det store flertal af kommunens borgere, herunder også på skoleområdet. Allerede fra det kommende år ses et fald i antallet af specialklasser. Faldet tilskrives at den øgede inklusion på skolerne for alvor er ved at slå igennem, således at der fremadrettet forventes et færre antal specialklasser. Udviklingen er baseret på at skolerne styrker de faglige miljøer, så de kan håndtere en større grad af specialpædagogiske funktioner. Den faglige vurdering er, at den fremtidige specialpædagogiske indsats i højere grad vil foregå i normalmiljøet understøttet af en række specialklasser med elever med de mere specialiserede behov. Forligspartierne ønsker igennem nedenstående principper at sikre en robust, fleksibel og lokalt funderet specialklasseindsats i Aarhus Kommunes folkeskoler. Der er behov for værtsskoler, der er kendetegnet ved, at De så vidt muligt ligger i specialklasseelevens lokalområde. Dels for at sikre at specialklasseeleven bevarer kontakten til sit eget lokalområde, dels for at mindske transporttiden for specialklasseleverne. De er en del af en almindelig folkeskole for at skabe rammerne for at normalklasse- og specialklasseleverne kan spejle sig i hinanden, og derigennem skabe rammerne for et rummeligt og inkluderende undervisningsmiljø. Det er ligeledes vurderingen at lærere i henholdsvis normal- og specialklasserne kan drage fordel af at inspireres af hinandens undervisning. De har en robust størrelse på mellem 5 og 10 specialklasser. Dette sikrer dels en fleksibilitet i afviklingen af undervisningen, f.eks. gennem projekter på tværs af klasser og dels at det faglige miljø omkring specialklasserne har en størrelse, 3

4 der muliggør sparring og fleksibilitet i afviklingen af undervisningen. De har et stærkt og solidt specialpædagogisk fagligt miljø som en forudsætning for specialklasserne. Erfaring med specialundervisning vægtes også positivt i valget af værtsskoler. Skolerne og PPR har et tæt og fortløbende samarbejde om undervisningen i specialklasserne. De vægter det pædagogiske arbejde i specialklasserne og ser specialklasserne som en værdifuld del af den samlede skole. De ledelsesmæssigt har fokus på driften af specialklasserne. Det er et centralt udgangspunkt for en værtsskole, at der er et tydeligt og engageret ledelsesmæssigt fokus på driften af specialklasserne. Ovennævnte principper vil danne ramme for planlægningen for specialklasserne for de kommende skoleår. I Brøndum og Fliess skolestrukturrapport er der taget afsæt i en omfattende ændring af specialklassernes placering. I forligspartiernes aftale lægges der på kort sigt primært op til at foretage ændringer på skoler, der direkte berøres af strukturændringerne. Afskaffelse af vandreklasser Forligspartierne er enige om at afskaffe vandreklasser. I en overgangsperiode frem til de fornødne tilpasninger af kapaciteten er gennemført kan der være behov for fortsat at have vandreklasser på nogle skoler. På samme måde vil en tilpasning af specialklassestrukturen kunne medføre at der fortsat skal være vandreklasser i en overgangsperiode. Skoleveje Ændringerne af skolestrukturen vil få betydning for en del elever, som vil få andre skoleveje end i dag, og det er forligspartierne enige om at tage højde for. Ultimo 2011 blev der gennemført en skolevejsanalyse. Efter omlægningen er der jf. høringssvaret fra Teknik og Miljø behov for at opdatere skolevejsanalysen i forhold til de berørte skoledistrikter frem mod budgetforhandlingerne. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til opdateringen. Øvrige forhold Når skolestrukturen fastlægges ud fra en samlet afvejning af ovenstående principper, og ikke alene en teknisk lokaleoptimering, vil der alt andet lige fortsat være områder hvor der umiddelbart er for høj lokalekapacitet. Forligspartierne ønsker at tilkendegive at der sker en udnyttelse af de ledige lokaler via indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger. 4

5 Konkret betydning for skolestrukturen overordnet Hensynet til ovennævnte principper og de indkomne høringssvar indebærer, at forligspartierne ønsker at tilpasse skolestrukturen gennem mindre indgribende ændringer, end skolestrukturrapporten lægger op til. I alt er der aftalt fire fusioner. Herudover vil en række skoler blive påvirket af afledte ændringer. Heraf indebærer de tre fusioner, at i alt tre skoler lukkes, mens den sidste af de fire fusioner indebærer fortsat undervisning på de to matrikler, der indgår i fusionen. 35 skoledistrikter (jf. bilag 3) berøres ikke direkte af strukturændringerne. Med afsæt i ovenstående har forligspartierne aftalt følgende ændringer i de enkelte områder af kommunen. Nord Vejlby Skole Partierne er enige om at fusionere Vejlby Skole og Jellebakkeskolen. Det indebærer, at Vejlby Skoles elever på årgang pr. august 2013 (inklusiv ESAA-klasserne på årgang) flyttes til Jellebakkeskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Vejlby Skoles nuværende 10. klasser vil pr. august 2013 blive flyttet til det nye 10. Klasse center på Møllevangskolen, jf. særskilt afsnit om 10. klasse. ESAA-10. klasse flyttes til 10. klassescentret på Rundhøjskolen. Med fusionen af Vejlby Skole og Jellebakkeskolen vil Vejlby Skoles nuværende lokaler blive overtallige. Partierne er derfor enige om at sælge Vejlby Skole, idet Tandklinik under opførelse vil blive udmatrikuleret og bibeholdt i Børn og Unge. Dette er der taget højde for i provenuopgørelsen. Som følge af fusionen vil der være behov for en mindre udbygning af Jellebakkeskolen. Af hensyn til at sikre en større social bæredygtighed på tværs af skoledistrikterne i området samt en effektiv udnyttelse af skolernes lokalekapacitet, er partierne enige om at foretage følgende distriktsændringer gældende for skolestartere pr. august 2013 og frem: Der flyttes enkelte veje til Risskov Skoles og Vorrevangskolens distrikter, mens de resterende veje flyttes til Jellebakkeskolens distrikt, jf. Bilag 1. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Jellebakkeskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. 5

6 Vest Set i sammenhæng med, at områdets skoler på forskellige måder arbejder på at tiltrække flere børn fra eget skoledistrikt og at Helhedsplanen for Gellerup på sigt forventes at give en anden beboersammensætning og en yderligere tilgang af børn til området, er forligspartierne enige om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at nedlægge skoler i Vestbyen. Vestbyen er et område med mange børn, og der er brug for lokale skoler. Et omfattende arbejde med tidlige sproglige indsatser skal give børn med dansk som andetsprog et sprogligt løft og alderssvarende sprog ved skolestart - og dermed adgang til i højere grad at vælge en skole i området. Fem-årigt udviklingsarbejde i Ellekærskolens distrikt Som supplement til de aktiviteter, der allerede er igangsat i Vestbyen for at styrke de dansksproglige kompetencer hos børn, ønsker forligspartierne at gennemføre et femårigt udviklingsarbejde på Ellekærskolen med henblik på at alle børn har et alderssvarende dansk ved skolestart, og er klar til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutning af skoleforløbet. Udviklingsarbejdet skal styrke og udvikle nye former for samarbejde med afsæt i det samarbejde der allerede foregår mellem pædagoger i dagtilbuddene og lærere på skolen i området for at nå målet med alderssvarende dansk ved skolestart. Der kan f.eks. være tale om fælles forløb for de ældste i dagtilbuddene og indskolingen, fælles tilgang til samarbejdet med forældrene, og at den viden, der er fremkommet i forbindelse med kuffertprojektet udvikles i skolesammenhæng. I skolesammenhæng sættes der fokus på at styrke kernefagene dansk og matematik som et yderligere bidrag til at eleverne klarer sig godt i skolens øvrige fag og påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse Der organiseres et udvidet tværfagligt samarbejde med samtidig tilstedeværelse af alle relevante fagpersoner. Der igangsættes ligeledes målrettede kompetenceforløb for de medarbejdere der indgår i udviklingsarbejdet, både i forhold til udvidede samarbejde mellem pædagoger og lærere, samt forløb, der kan imødekomme den pædagogisk-didaktiske tilgang der har fokus på at alle fag skal bidrage til udviklingen af begrebsdannelsen i dansk og matematik. I forsøgsperioden vil alle forældre i Ellekærskolens distrikt i forbindelse med indskrivning til skolen få samme mulighed som forældre i heldagsskolernes distrikt i forbindelse med henvisning af børn med et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. Forældre til børn med særligt sprogstøttebehov kan dermed vælge Ellekærskolen eller tage imod et tilbud om henvisning til en modtagerskole. 6

7 Forligskredsen forudsætter at lokalområdets forskellige aktører såsom boligforeninger og idrætsforeninger vil indgå aktivt i dele af udviklingsarbejdet. Syd Kolt Skole Partierne er enige om at fusionere Kolt og Hasselager Skoler. Med fusionen vil eleverne fra Kolt Skole (0. 5. klassetrin) blive flyttet til Hasselager Skole pr. august I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Dermed vil lokalområdet Kolt Hasselager få én fælles skole, hvilket Byrådet allerede drøftede som forslag primo Med én fælles skole i lokalområdet vil der være mulighed for at skabe et mere sammenhængende skoletilbud til børnene i området. For at kunne rumme eleverne fra begge skoler, vil der være behov for en mindre udbygning af Hasselager Skole omfattende undervisnings- og fælleslokaler. Dertil kommer etablering af nyt kombibibliotek i tilknytning til Hasselager Skole, da det nuværende kombibibliotek i Kolt vil blive solgt sammen med resten af Kolt Skole. I den forbindelse vil der ligeledes blive sikret lokaler til Lokalhistorisk Samling, som er en del af det nuværende kombiblioteket på Kolt Skole. Der afsættes en samlet ramme på 5 mio. kr. til etablering af kombibibliotek og Lokalhistorisk Samling. Boldbaner og klubhus ved Kolt Skole administreres i forvejen af Kultur og Borgerservice og vil med forslaget blive udmatrikuleret og overdraget til Kultur og Borgerservice. Dermed vil fritidsbrugerne fortsat have adgang til dem. Rundhøjskolen Partierne er enige om at fusionere Rundhøjskolen med dels Viby Skole og dels Rosenvangskolen. Det indebærer, at eleverne på klassetrin pr. august 2013 fordeles klassevist med ca. halvdelen af klasserne til Viby Skole og den anden halvdel til Rosenvangskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for skolernes nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra skolerne kan blive videreført i de nye, fælles skoler. Pr. august 2013 vil skoledistriktet tilsvarende blive delt ligeligt mellem de to skoler. Fordelingen af veje fremgår af Bilag 2. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Viby Skole eller Rosenvangskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. Der vil således blive tale om inddragende proces med afsæt i de gode erfaringer fra forløbet omkring Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. 7

8 Partierne er enige om, at Center 10 samtidig fusionerer med Rundhøjskolens eksisterende 10. klasser og får en fremtidig samlet fysisk placering på Rundhøjskolens matrikel. Samtidig flyttes Vestergårdskolens 10. klasser til Rundhøjskolen. De fire nuværende ESAA-klasser på 8. og 9. klassetrin flyttes fra Rundhøjskolen til Vestergårdskolen, mens ESAA-10. klasse forbliver på Rundhøj. For at sikre en geografisk spredning af det fremtidige 10. klasse tilbud, vil Vejlby Skoles nuværende 10. klasser blive flyttet til Møllevangskolen, som herefter vil danne rammen om ét af kommunens kommende tre 10. klasse centre. Det tredje center vil fortsat udgøres af det eksisterende 10. klasse tilbud på Grønløkkeskolen. De nuværende specialklasser på Rundhøjskolen og Viby Skole flyttes samlet til Åby Skole. Herved samles 8 specialklasser på klassetrin på skolen. Dette giver mulighed for et tæt samspil med de øvrige klasser på Åby Skole, hvilket vil være befordrende for det pædagogiske miljø på skolen. Med aftalen er der lagt vægt på at sikre et stabilt elevgrundlag og en bedre kapacitetsudnyttelse på Viby Skole og Rosenvangskolen. På Rosenvangskolen er der plads til at rumme de nye klasser, mens aftalen vil betyde en mindre udbygning på Viby Skole. Herefter sælges den tidligere Frydenlundskolen, idet den nuværende dagtilbudsafdeling samt dagplejehuset forinden udmatrikuleres og således bibeholdes i Børn og Unge. Dette forhold er indeholdt i vurderingen af salgsprovenuet. Skole på flere matrikler: Grønløkke + Tranbjerg Partierne er enige om at igangsætte et forsøg med en skole på flere matrikler. På den baggrund vil forligspartierne lægge Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole sammen pr. august Det indebærer, at de to skoler herefter vil have et fælles skoledistrikt samtidig med, at der fortsat vil blive undervist på begge matrikler. Hensigten med forsøget er at give lokalområdet mulighed for at skabe et mere helhedsorienteret pædagogisk tilbud på tværs af de to nuværende skoler i Tranbjerg. Med aftalen vil den nye fælles skole desuden få mulighed for at opnå en mere effektiv klassedannelse på tværs af matriklerne. De herved frigjorte ressourcer vil den fælles skole kunne bruge til forskellige pædagogiske tiltag til gavn for lokalområdets børn og unge. Sammenlægningen vil desuden give mulighed for at opnå en besparelse i forhold til skolernes nuværende ledelse. Således vil den sammenlagte skole have en ledelse bestående af én skoleleder, én administrativ leder, to pædagogiske ledere (én på hver matrikel) og en fritidspædagogisk ledelse bestående af én SFO-leder samt fritidspædagogiske ledere. 8

9 10. klasse Med afsæt i at 10. klasse ikke er en afslutning på folkeskolen, men er en indgang til ungdomsuddannelserne, ønsker forligspartierne at intensivere samarbejdet mellem 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne. Det vil ske med flere kombinerede undervisningsforløb på 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne, herunder forløb, hvor eleverne gennemfører første del på 10. klassescentret og anden del på en erhvervsuddannelses grundforløb samt med forskellige partnerskabsaftaler og lærerudvekslinger. Et sådant intensiveret samarbejde vil mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres med færre centre. Derfor er der tre centre i den aftalte 10. klasses struktur: Rundhøjskolen, hvis 10. klasse center fusionerer med nuværende Center 10 (placeret på den tidligere Frydenlundskolen) samt 10. klasserne fra Vestergårdskolen Grønløkkeskolen (eksisterende 10. klasse center) Møllevangskolen (nyt 10. klasse center omfattende det nuværende 10. klasse center på Vejlby Skole) Det særligt tilrettelagte 10. klassestilbud på Læssøesgades Skole forbliver på Læssøesgades Skole. En holdbar skolestruktur Med den skitserede struktur vurderer forligspartierne at have opnået en holdbar løsning for folkeskolen i Aarhus i de kommende år. De økonomiske konsekvenser af den aftalte skolestruktur er følgende: Drift Aftalen mellem forligspartierne indebærer, at der kan spares 12,8 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasninger ved indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger på skoler med ledig kapacitet. Såfremt det ikke er muligt at indfase besparelserne så hurtigt som forudsat fordi der først skal gennemføres de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, vil Børn og Unge finde likviditet og finansiering til midlertidig dækning af den manglende besparelse. Den ledelsesmæssige tilpasning og tilpasningen af skoledistrikterne sker dog som forudsat med virkning pr. 1. august Jævnfør skolestrukturrapporten åbnes der mulighed for at danne klasser med op til 28 elever mod tidligere 26. For de skoler, der vælger at benytte den mulighed, er forligspartierne enige om, at den økonomiske gevinst i den forbindelse skal forblive på skolens budget for at give skolen mulighed for at styrke kvaliteten med afsæt i en lokal vurdering. Med ændringer vil der i praksis kun ske en mindre stigning i den gennem- 9

10 snitlige klassekvotient fra 22,6 til 22,7. Anlæg Forslaget til ny skolestruktur og de ændrede klassedannelsesregler indebærer en mindreudgift på 40 mio. kr. i forhold til det fremsatte forslag til lokaleudbygning (demografisk betinget) fremsat i forbindelse med anlægskonferencen. Der vil desuden være anlægsudgifter i forbindelse med de umiddelbare omstruktureringer, som vil beløbe sig til 40 mio. kr., inkl. nyt kombibibliotek i Hasselager samt en halv mio. kr. til revurdering af skolevejsanalysen. Omvendt vil salget af de skoler, som med forliget vil blive nedlagt, kunne tilvejebringe et provenu. De tre skoler Vejlby Skole, Kolt Skole og Frydenlundskolen vil efter de angivne udmatrikuleringer til fortsat kommunalt brug have en samlet offentlig ejendomsvurdering på 244 mio. kr. Den konkrete markedspris vil afhænge af fremtidige anvendelsesmuligheder samt konjunkturerne. Eksempelvis vil der ved en salgspris på kr. pr. m2 byggemulighed og uændrede bebyggelsesprocenter kunne opnås knap 90 mio. kr., hvilket illustrerer de udsving, som anvendelsesmulighederne kan indebære. Forligspartierne bag skolestrukturen er enige om, at nettoprovenuet på anlægsområdet inkl. salgsindtægten skal forblive på skoleområdet med henblik på løsning af de anlægsmæssige udfordringer, der er på området jf. også de fremsendte forslag til anlægskonferencen. Det er vigtigt, at de fysiske rammer tilpasses de ændrede behov, så rammerne medvirker til at gøre den lokale distriktsskole til et attraktivt valg. Det forudsættes, at forligspartiernes prioritering sker i takt med, at salgsprovenuet tilvejebringes. Forligspartierne er allerede nu enige om at reservere en pulje på 4 mio. kr. til initiativer, der kan styrke tilgangen til distriktsskolen. Inddragelse For forligskredsen har det været afgørende at arbejde videre med en tidsplan, der sikrer, at nærværende politiske aftale kan sendes i høring i god tid inden skolernes sommerferie, og før der sendes en indstilling frem til Byrådet om aftalen. Tidsplanen forudsætter ligeledes en endelig politisk beslutning i Byrådet inden udgangen af Der indgår heri et væsentligt hensyn til at tilvejebringe en endelig afklaring om en holdbar skolestruktur inden den kommende indskrivning af nye skolebørn i januar Særligt i forhold til de aftalte fusioner mellem skoler er det helt afgørende for forligspartierne, at de berørte skolers medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelser inddrages i udmøntningen af aftalen. I den forbindelse skal der tages hensyn til de fusionerede skolers forskellige profiler, som er bygget op over en årrække. De kommende skolefusioner vil således i videst muligt omfang tage højde for de enkelte skolers særkende. 10

11 I tiden frem til skoleåret 2013/2014 vil der blive tilrettelagt en proces, der sikrer, at børn og personale vil få en god og tryg første skoledag ved skolestarten i 2013 på de nye fusionerede skoler. Alle elever og ansatte vil være ligeværdige på de nye fusionerede skoler, og såvel elever som ansatte vil fra første dag have en fælles hverdag med et fælles mål om at sikre undervisning på et højt niveau. Når forslaget efter sommerferien har været behandlet i Byrådet, vil det blive sendt i høring igen i 8 uger. Derefter følger en ny behandling i Byrådet, som forventes at tage endeligt stilling til forslaget inden årsskiftet. Kristian Würtz, rådmand Socialdemokratiet Thomas Medom Socialistisk Folkeparti Rabih Azad-Ahmad Det Radikale Venstre Sarah Victoria Bruun Enhedslisten De Rød-Grønne 11

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport 11. april 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Analysens fundament... 2 1.2 Kriterier for nedlæggelse af skoler... 3 1.3 Præsentation af scenarier...

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28.

Notat. Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne. Til: Kopi: til: Den 28. Notat Emne: Til: Kopi: til: Opmærksomhedspunkter på baggrund af småbørnsprognose 2013, skoleprognose 2013 og skolestatistikkerne for 2013 Den 28. februar 2014 I dette notat redegøres der på et overordnet

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016

Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur. Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Dagtilbud i Gellerup-Tovshøj-området: Tilpasning og ny struktur Orientering til Børn og Unge-udvalget Onsdag d. 16. marts 2016 Udvikling og prognose for børnetal Sødal og Tovshøj Udvikling og prognose

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

NOTAT. Placering af Specialskole

NOTAT. Placering af Specialskole Placering af Specialskole DATO 28. januar 2014 SAGS NR. Ved den politiske vedtagelse af Udmøntningsnotatet for implementeringen af specialanalysen i april 2013, blev det besluttet, at de nuværende tre

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup, herunder placering af FU Dette notat indeholder et forslag til, at SFO og FU får fælleslokaler

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport del 1 17. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Analysens fundament... 2 2.1 Skoler og områder... 3 2.2 Prognose for udvikling i skolernes

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole

Anvendelse af dispositionsbeløb fra salg af Vejlby Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. februar 2016 salg af Vejlby Skole Dispositionsbeløbet fra indstilles anvendt til modernisering af Stensagerskolen og som tilskud til

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området

3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området FOLKESKOLERNE I ODENSE KLAR TIL FREMTIDEN STRUKTURPLAN 3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området Efter Før Området er præget af et faldende

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud

Skitse A for område- og skolestruktur. Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler. Beskrivelse af forslag. Dagtilbud Skitse A for område- og skolestruktur Skitse Skitse A: 4 områder & 4 skoler Beskrivelse af forslag 1. Furesø Kommune opdeles i 4 distrikter, hvor der er sammenhæng mellem dagtilbud og skole, så hver områdeinstitution

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere