Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer, at der i nogle lokaldistrikter er behov for at udvide skolekapaciteten gennem anlægsinvesteringer. Omvendt kan der i andre distrikter forudses betydelige fald i elevtallet og deraf følgende ledig kapacitet. I længden er det ikke holdbart, at der i stadigt stigende omfang bindes ressourcer i ledig skolekapacitet samtidig med, at der skal investeres i ny kapacitet som følge af befolkningsvæksten. Hertil kommer de løbende driftsressourcer, der bruges på drift og vedligeholdelse af den ledige kapacitet. I forbindelse med budgetlægningen for blev der vedtaget besparelser på skoleområdet. Børn og Unge anslog på det tidspunkt ud fra en helhedsvurdering, at mio. kr. af de samlede besparelser kunne findes gennem ændringer af skolestrukturen svarende til at lukke 2-4 skoler. På den baggrund besluttede Aarhus Byråd at få udarbejdet en analyse af skolestrukturen i Aarhus Kommune med henblik på at realisere den anslåede besparelse og reducere antallet af skoler med minimum 2. Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess har i deres analyserapport med afsæt i skolernes lokalekapacitet, elevtal, skoleprognoser mv. foretaget beregninger på i alt fire scenarier: Scenario 0: Tilpasning en moderat tilpasning af den nuværende skolestruktur Scenario 1: Bæredygtige skoler med i videst muligt omfang 3 spor og en klassedannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse Scenario 2: Basis- og udskolingsskoler Scenario 3: Skole på flere matrikler med mulighed for at etablere storskoledistrikter Scenarierne 1-3 indebærer ifølge konsulentrapporten, at der vil kunne lukkes 9-10 skoler og spares op til ca. 40 mio. kr. fra og med 2014/15. 1

2 Helhedssyn Forligspartierne ser medarbejderne som skolernes vigtigste ressource. Et naturligt afsæt for at udvikle en stærk folkeskole i Aarhus er derfor en skolestruktur, der sikrer, at de samlede ressourcer på skoleområdet anvendes til størst mulig gavn for eleverne. Forligspartierne er enige om, at det indebærer et behov for at reducere antallet af tomme kvadratmeter i skolerne for dermed at frigøre ressourcer til at udvikle kvaliteten. Forligspartierne ser således en fortsat kvalitetsudvikling som nøglen til en fortsat opbakning til den lokale folkeskole. Forligspartierne finder det i den sammenhæng også vigtigt med ro på strukturen i en årrække. Kapacitet, økonomi, elevtal mv. er relevante baggrundsdata i forhold til at reducere antallet af tomme kvadratmeter, men grundlaget for en politisk beslutning om den fremtidige skolestruktur omfatter en række andre hensyn. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om, at en tilpasning af skolestrukturen i Aarhus skal ske ud fra et helhedssyn med afsæt i følgende grundlæggende overvejelser og principper: Grundlæggende principper Indskoling, mellemtrin og udskoling på samme skole En aarhusiansk folkeskole dækker som udgangspunkt hele grundskoleforløbet klasse med enkelte lokale undtagelser. Pædagogisk ses der ikke at være argumenter for delte, specialiserede skoler og for forældrene kan det være en fordel i hverdagen mht. transport, forældresamarbejde mv., hvis søskende går på samme skole. Det er desuden et gennemgående træk i høringssvarene, at der ikke er opbakning til basis- og udskolingsskoler i Aarhus. Skolens rolle i lokalsamfundet Den lokale folkeskole er andet og mere end et sted, hvor skoledistriktets børn undervises. Derfor skal den nye skolestruktur ses i sammenhæng med den forventede byudvikling i de kommende år, da der er en tæt sammenhæng mellem byudvikling og behovet for skoler i de enkelte lokalområder. Ofte udgør skolen et samlingssted for en række andre aktiviteter i lokalområdet. Skolen bidrager på den måde til hele lokalområdets sammenhæng og bæredygtighed. De steder, hvor der bliver fusioneret skoler, skal der derfor arbejdes aktivt for at sikre en lokal tilknytning til skolen i hele skoledistriktet. En styrket sammenhængskraft kan bidrage til, at den lokale skole i højere grad bliver det naturlige valg for de børn, unge og forældre, der bor i lokalsamfundet. 2

3 Foreninger og fritidsliv Forligspartierne er særligt opmærksomme på lokalområdets fritidsliv og sportsaktiviteter, herunder konsekvenserne for fritidsbrugerne af ændringer i skolestrukturen. Forligspartierne noterer sig fra flere høringssvar, at nærheden til idrætstilbud er af stor betydning. Forligspartierne er opmærksomme herpå. Skolestrukturændringerne vil imidlertid få betydning for fritidsbrugerne i de berørte områder. I den forbindelse vil brugerne blive tilbudt adgang til andre faciliteter på lige fod med andre fritidsbrugere i lokalområdet. Inklusion / specialklasser Det er et grundlæggende princip i Børn og Unge-politikken, at børn og unge oplever sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Derfor skal alle børn i de aarhusianske folkeskoler opleve, at de er en del af et fagligt og socialt fællesskab. Det er i den sammenhæng Byrådets mål, at normalområdet i højere grad skal løfte opgaven for det store flertal af kommunens borgere, herunder også på skoleområdet. Allerede fra det kommende år ses et fald i antallet af specialklasser. Faldet tilskrives at den øgede inklusion på skolerne for alvor er ved at slå igennem, således at der fremadrettet forventes et færre antal specialklasser. Udviklingen er baseret på at skolerne styrker de faglige miljøer, så de kan håndtere en større grad af specialpædagogiske funktioner. Den faglige vurdering er, at den fremtidige specialpædagogiske indsats i højere grad vil foregå i normalmiljøet understøttet af en række specialklasser med elever med de mere specialiserede behov. Forligspartierne ønsker igennem nedenstående principper at sikre en robust, fleksibel og lokalt funderet specialklasseindsats i Aarhus Kommunes folkeskoler. Der er behov for værtsskoler, der er kendetegnet ved, at De så vidt muligt ligger i specialklasseelevens lokalområde. Dels for at sikre at specialklasseeleven bevarer kontakten til sit eget lokalområde, dels for at mindske transporttiden for specialklasseleverne. De er en del af en almindelig folkeskole for at skabe rammerne for at normalklasse- og specialklasseleverne kan spejle sig i hinanden, og derigennem skabe rammerne for et rummeligt og inkluderende undervisningsmiljø. Det er ligeledes vurderingen at lærere i henholdsvis normal- og specialklasserne kan drage fordel af at inspireres af hinandens undervisning. De har en robust størrelse på mellem 5 og 10 specialklasser. Dette sikrer dels en fleksibilitet i afviklingen af undervisningen, f.eks. gennem projekter på tværs af klasser og dels at det faglige miljø omkring specialklasserne har en størrelse, 3

4 der muliggør sparring og fleksibilitet i afviklingen af undervisningen. De har et stærkt og solidt specialpædagogisk fagligt miljø som en forudsætning for specialklasserne. Erfaring med specialundervisning vægtes også positivt i valget af værtsskoler. Skolerne og PPR har et tæt og fortløbende samarbejde om undervisningen i specialklasserne. De vægter det pædagogiske arbejde i specialklasserne og ser specialklasserne som en værdifuld del af den samlede skole. De ledelsesmæssigt har fokus på driften af specialklasserne. Det er et centralt udgangspunkt for en værtsskole, at der er et tydeligt og engageret ledelsesmæssigt fokus på driften af specialklasserne. Ovennævnte principper vil danne ramme for planlægningen for specialklasserne for de kommende skoleår. I Brøndum og Fliess skolestrukturrapport er der taget afsæt i en omfattende ændring af specialklassernes placering. I forligspartiernes aftale lægges der på kort sigt primært op til at foretage ændringer på skoler, der direkte berøres af strukturændringerne. Afskaffelse af vandreklasser Forligspartierne er enige om at afskaffe vandreklasser. I en overgangsperiode frem til de fornødne tilpasninger af kapaciteten er gennemført kan der være behov for fortsat at have vandreklasser på nogle skoler. På samme måde vil en tilpasning af specialklassestrukturen kunne medføre at der fortsat skal være vandreklasser i en overgangsperiode. Skoleveje Ændringerne af skolestrukturen vil få betydning for en del elever, som vil få andre skoleveje end i dag, og det er forligspartierne enige om at tage højde for. Ultimo 2011 blev der gennemført en skolevejsanalyse. Efter omlægningen er der jf. høringssvaret fra Teknik og Miljø behov for at opdatere skolevejsanalysen i forhold til de berørte skoledistrikter frem mod budgetforhandlingerne. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til opdateringen. Øvrige forhold Når skolestrukturen fastlægges ud fra en samlet afvejning af ovenstående principper, og ikke alene en teknisk lokaleoptimering, vil der alt andet lige fortsat være områder hvor der umiddelbart er for høj lokalekapacitet. Forligspartierne ønsker at tilkendegive at der sker en udnyttelse af de ledige lokaler via indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger. 4

5 Konkret betydning for skolestrukturen overordnet Hensynet til ovennævnte principper og de indkomne høringssvar indebærer, at forligspartierne ønsker at tilpasse skolestrukturen gennem mindre indgribende ændringer, end skolestrukturrapporten lægger op til. I alt er der aftalt fire fusioner. Herudover vil en række skoler blive påvirket af afledte ændringer. Heraf indebærer de tre fusioner, at i alt tre skoler lukkes, mens den sidste af de fire fusioner indebærer fortsat undervisning på de to matrikler, der indgår i fusionen. 35 skoledistrikter (jf. bilag 3) berøres ikke direkte af strukturændringerne. Med afsæt i ovenstående har forligspartierne aftalt følgende ændringer i de enkelte områder af kommunen. Nord Vejlby Skole Partierne er enige om at fusionere Vejlby Skole og Jellebakkeskolen. Det indebærer, at Vejlby Skoles elever på årgang pr. august 2013 (inklusiv ESAA-klasserne på årgang) flyttes til Jellebakkeskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Vejlby Skoles nuværende 10. klasser vil pr. august 2013 blive flyttet til det nye 10. Klasse center på Møllevangskolen, jf. særskilt afsnit om 10. klasse. ESAA-10. klasse flyttes til 10. klassescentret på Rundhøjskolen. Med fusionen af Vejlby Skole og Jellebakkeskolen vil Vejlby Skoles nuværende lokaler blive overtallige. Partierne er derfor enige om at sælge Vejlby Skole, idet Tandklinik under opførelse vil blive udmatrikuleret og bibeholdt i Børn og Unge. Dette er der taget højde for i provenuopgørelsen. Som følge af fusionen vil der være behov for en mindre udbygning af Jellebakkeskolen. Af hensyn til at sikre en større social bæredygtighed på tværs af skoledistrikterne i området samt en effektiv udnyttelse af skolernes lokalekapacitet, er partierne enige om at foretage følgende distriktsændringer gældende for skolestartere pr. august 2013 og frem: Der flyttes enkelte veje til Risskov Skoles og Vorrevangskolens distrikter, mens de resterende veje flyttes til Jellebakkeskolens distrikt, jf. Bilag 1. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Jellebakkeskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. 5

6 Vest Set i sammenhæng med, at områdets skoler på forskellige måder arbejder på at tiltrække flere børn fra eget skoledistrikt og at Helhedsplanen for Gellerup på sigt forventes at give en anden beboersammensætning og en yderligere tilgang af børn til området, er forligspartierne enige om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at nedlægge skoler i Vestbyen. Vestbyen er et område med mange børn, og der er brug for lokale skoler. Et omfattende arbejde med tidlige sproglige indsatser skal give børn med dansk som andetsprog et sprogligt løft og alderssvarende sprog ved skolestart - og dermed adgang til i højere grad at vælge en skole i området. Fem-årigt udviklingsarbejde i Ellekærskolens distrikt Som supplement til de aktiviteter, der allerede er igangsat i Vestbyen for at styrke de dansksproglige kompetencer hos børn, ønsker forligspartierne at gennemføre et femårigt udviklingsarbejde på Ellekærskolen med henblik på at alle børn har et alderssvarende dansk ved skolestart, og er klar til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutning af skoleforløbet. Udviklingsarbejdet skal styrke og udvikle nye former for samarbejde med afsæt i det samarbejde der allerede foregår mellem pædagoger i dagtilbuddene og lærere på skolen i området for at nå målet med alderssvarende dansk ved skolestart. Der kan f.eks. være tale om fælles forløb for de ældste i dagtilbuddene og indskolingen, fælles tilgang til samarbejdet med forældrene, og at den viden, der er fremkommet i forbindelse med kuffertprojektet udvikles i skolesammenhæng. I skolesammenhæng sættes der fokus på at styrke kernefagene dansk og matematik som et yderligere bidrag til at eleverne klarer sig godt i skolens øvrige fag og påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse Der organiseres et udvidet tværfagligt samarbejde med samtidig tilstedeværelse af alle relevante fagpersoner. Der igangsættes ligeledes målrettede kompetenceforløb for de medarbejdere der indgår i udviklingsarbejdet, både i forhold til udvidede samarbejde mellem pædagoger og lærere, samt forløb, der kan imødekomme den pædagogisk-didaktiske tilgang der har fokus på at alle fag skal bidrage til udviklingen af begrebsdannelsen i dansk og matematik. I forsøgsperioden vil alle forældre i Ellekærskolens distrikt i forbindelse med indskrivning til skolen få samme mulighed som forældre i heldagsskolernes distrikt i forbindelse med henvisning af børn med et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. Forældre til børn med særligt sprogstøttebehov kan dermed vælge Ellekærskolen eller tage imod et tilbud om henvisning til en modtagerskole. 6

7 Forligskredsen forudsætter at lokalområdets forskellige aktører såsom boligforeninger og idrætsforeninger vil indgå aktivt i dele af udviklingsarbejdet. Syd Kolt Skole Partierne er enige om at fusionere Kolt og Hasselager Skoler. Med fusionen vil eleverne fra Kolt Skole (0. 5. klassetrin) blive flyttet til Hasselager Skole pr. august I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Dermed vil lokalområdet Kolt Hasselager få én fælles skole, hvilket Byrådet allerede drøftede som forslag primo Med én fælles skole i lokalområdet vil der være mulighed for at skabe et mere sammenhængende skoletilbud til børnene i området. For at kunne rumme eleverne fra begge skoler, vil der være behov for en mindre udbygning af Hasselager Skole omfattende undervisnings- og fælleslokaler. Dertil kommer etablering af nyt kombibibliotek i tilknytning til Hasselager Skole, da det nuværende kombibibliotek i Kolt vil blive solgt sammen med resten af Kolt Skole. I den forbindelse vil der ligeledes blive sikret lokaler til Lokalhistorisk Samling, som er en del af det nuværende kombiblioteket på Kolt Skole. Der afsættes en samlet ramme på 5 mio. kr. til etablering af kombibibliotek og Lokalhistorisk Samling. Boldbaner og klubhus ved Kolt Skole administreres i forvejen af Kultur og Borgerservice og vil med forslaget blive udmatrikuleret og overdraget til Kultur og Borgerservice. Dermed vil fritidsbrugerne fortsat have adgang til dem. Rundhøjskolen Partierne er enige om at fusionere Rundhøjskolen med dels Viby Skole og dels Rosenvangskolen. Det indebærer, at eleverne på klassetrin pr. august 2013 fordeles klassevist med ca. halvdelen af klasserne til Viby Skole og den anden halvdel til Rosenvangskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for skolernes nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra skolerne kan blive videreført i de nye, fælles skoler. Pr. august 2013 vil skoledistriktet tilsvarende blive delt ligeligt mellem de to skoler. Fordelingen af veje fremgår af Bilag 2. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Viby Skole eller Rosenvangskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. Der vil således blive tale om inddragende proces med afsæt i de gode erfaringer fra forløbet omkring Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. 7

8 Partierne er enige om, at Center 10 samtidig fusionerer med Rundhøjskolens eksisterende 10. klasser og får en fremtidig samlet fysisk placering på Rundhøjskolens matrikel. Samtidig flyttes Vestergårdskolens 10. klasser til Rundhøjskolen. De fire nuværende ESAA-klasser på 8. og 9. klassetrin flyttes fra Rundhøjskolen til Vestergårdskolen, mens ESAA-10. klasse forbliver på Rundhøj. For at sikre en geografisk spredning af det fremtidige 10. klasse tilbud, vil Vejlby Skoles nuværende 10. klasser blive flyttet til Møllevangskolen, som herefter vil danne rammen om ét af kommunens kommende tre 10. klasse centre. Det tredje center vil fortsat udgøres af det eksisterende 10. klasse tilbud på Grønløkkeskolen. De nuværende specialklasser på Rundhøjskolen og Viby Skole flyttes samlet til Åby Skole. Herved samles 8 specialklasser på klassetrin på skolen. Dette giver mulighed for et tæt samspil med de øvrige klasser på Åby Skole, hvilket vil være befordrende for det pædagogiske miljø på skolen. Med aftalen er der lagt vægt på at sikre et stabilt elevgrundlag og en bedre kapacitetsudnyttelse på Viby Skole og Rosenvangskolen. På Rosenvangskolen er der plads til at rumme de nye klasser, mens aftalen vil betyde en mindre udbygning på Viby Skole. Herefter sælges den tidligere Frydenlundskolen, idet den nuværende dagtilbudsafdeling samt dagplejehuset forinden udmatrikuleres og således bibeholdes i Børn og Unge. Dette forhold er indeholdt i vurderingen af salgsprovenuet. Skole på flere matrikler: Grønløkke + Tranbjerg Partierne er enige om at igangsætte et forsøg med en skole på flere matrikler. På den baggrund vil forligspartierne lægge Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole sammen pr. august Det indebærer, at de to skoler herefter vil have et fælles skoledistrikt samtidig med, at der fortsat vil blive undervist på begge matrikler. Hensigten med forsøget er at give lokalområdet mulighed for at skabe et mere helhedsorienteret pædagogisk tilbud på tværs af de to nuværende skoler i Tranbjerg. Med aftalen vil den nye fælles skole desuden få mulighed for at opnå en mere effektiv klassedannelse på tværs af matriklerne. De herved frigjorte ressourcer vil den fælles skole kunne bruge til forskellige pædagogiske tiltag til gavn for lokalområdets børn og unge. Sammenlægningen vil desuden give mulighed for at opnå en besparelse i forhold til skolernes nuværende ledelse. Således vil den sammenlagte skole have en ledelse bestående af én skoleleder, én administrativ leder, to pædagogiske ledere (én på hver matrikel) og en fritidspædagogisk ledelse bestående af én SFO-leder samt fritidspædagogiske ledere. 8

9 10. klasse Med afsæt i at 10. klasse ikke er en afslutning på folkeskolen, men er en indgang til ungdomsuddannelserne, ønsker forligspartierne at intensivere samarbejdet mellem 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne. Det vil ske med flere kombinerede undervisningsforløb på 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne, herunder forløb, hvor eleverne gennemfører første del på 10. klassescentret og anden del på en erhvervsuddannelses grundforløb samt med forskellige partnerskabsaftaler og lærerudvekslinger. Et sådant intensiveret samarbejde vil mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres med færre centre. Derfor er der tre centre i den aftalte 10. klasses struktur: Rundhøjskolen, hvis 10. klasse center fusionerer med nuværende Center 10 (placeret på den tidligere Frydenlundskolen) samt 10. klasserne fra Vestergårdskolen Grønløkkeskolen (eksisterende 10. klasse center) Møllevangskolen (nyt 10. klasse center omfattende det nuværende 10. klasse center på Vejlby Skole) Det særligt tilrettelagte 10. klassestilbud på Læssøesgades Skole forbliver på Læssøesgades Skole. En holdbar skolestruktur Med den skitserede struktur vurderer forligspartierne at have opnået en holdbar løsning for folkeskolen i Aarhus i de kommende år. De økonomiske konsekvenser af den aftalte skolestruktur er følgende: Drift Aftalen mellem forligspartierne indebærer, at der kan spares 12,8 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasninger ved indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger på skoler med ledig kapacitet. Såfremt det ikke er muligt at indfase besparelserne så hurtigt som forudsat fordi der først skal gennemføres de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, vil Børn og Unge finde likviditet og finansiering til midlertidig dækning af den manglende besparelse. Den ledelsesmæssige tilpasning og tilpasningen af skoledistrikterne sker dog som forudsat med virkning pr. 1. august Jævnfør skolestrukturrapporten åbnes der mulighed for at danne klasser med op til 28 elever mod tidligere 26. For de skoler, der vælger at benytte den mulighed, er forligspartierne enige om, at den økonomiske gevinst i den forbindelse skal forblive på skolens budget for at give skolen mulighed for at styrke kvaliteten med afsæt i en lokal vurdering. Med ændringer vil der i praksis kun ske en mindre stigning i den gennem- 9

10 snitlige klassekvotient fra 22,6 til 22,7. Anlæg Forslaget til ny skolestruktur og de ændrede klassedannelsesregler indebærer en mindreudgift på 40 mio. kr. i forhold til det fremsatte forslag til lokaleudbygning (demografisk betinget) fremsat i forbindelse med anlægskonferencen. Der vil desuden være anlægsudgifter i forbindelse med de umiddelbare omstruktureringer, som vil beløbe sig til 40 mio. kr., inkl. nyt kombibibliotek i Hasselager samt en halv mio. kr. til revurdering af skolevejsanalysen. Omvendt vil salget af de skoler, som med forliget vil blive nedlagt, kunne tilvejebringe et provenu. De tre skoler Vejlby Skole, Kolt Skole og Frydenlundskolen vil efter de angivne udmatrikuleringer til fortsat kommunalt brug have en samlet offentlig ejendomsvurdering på 244 mio. kr. Den konkrete markedspris vil afhænge af fremtidige anvendelsesmuligheder samt konjunkturerne. Eksempelvis vil der ved en salgspris på kr. pr. m2 byggemulighed og uændrede bebyggelsesprocenter kunne opnås knap 90 mio. kr., hvilket illustrerer de udsving, som anvendelsesmulighederne kan indebære. Forligspartierne bag skolestrukturen er enige om, at nettoprovenuet på anlægsområdet inkl. salgsindtægten skal forblive på skoleområdet med henblik på løsning af de anlægsmæssige udfordringer, der er på området jf. også de fremsendte forslag til anlægskonferencen. Det er vigtigt, at de fysiske rammer tilpasses de ændrede behov, så rammerne medvirker til at gøre den lokale distriktsskole til et attraktivt valg. Det forudsættes, at forligspartiernes prioritering sker i takt med, at salgsprovenuet tilvejebringes. Forligspartierne er allerede nu enige om at reservere en pulje på 4 mio. kr. til initiativer, der kan styrke tilgangen til distriktsskolen. Inddragelse For forligskredsen har det været afgørende at arbejde videre med en tidsplan, der sikrer, at nærværende politiske aftale kan sendes i høring i god tid inden skolernes sommerferie, og før der sendes en indstilling frem til Byrådet om aftalen. Tidsplanen forudsætter ligeledes en endelig politisk beslutning i Byrådet inden udgangen af Der indgår heri et væsentligt hensyn til at tilvejebringe en endelig afklaring om en holdbar skolestruktur inden den kommende indskrivning af nye skolebørn i januar Særligt i forhold til de aftalte fusioner mellem skoler er det helt afgørende for forligspartierne, at de berørte skolers medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelser inddrages i udmøntningen af aftalen. I den forbindelse skal der tages hensyn til de fusionerede skolers forskellige profiler, som er bygget op over en årrække. De kommende skolefusioner vil således i videst muligt omfang tage højde for de enkelte skolers særkende. 10

11 I tiden frem til skoleåret 2013/2014 vil der blive tilrettelagt en proces, der sikrer, at børn og personale vil få en god og tryg første skoledag ved skolestarten i 2013 på de nye fusionerede skoler. Alle elever og ansatte vil være ligeværdige på de nye fusionerede skoler, og såvel elever som ansatte vil fra første dag have en fælles hverdag med et fælles mål om at sikre undervisning på et højt niveau. Når forslaget efter sommerferien har været behandlet i Byrådet, vil det blive sendt i høring igen i 8 uger. Derefter følger en ny behandling i Byrådet, som forventes at tage endeligt stilling til forslaget inden årsskiftet. Kristian Würtz, rådmand Socialdemokratiet Thomas Medom Socialistisk Folkeparti Rabih Azad-Ahmad Det Radikale Venstre Sarah Victoria Bruun Enhedslisten De Rød-Grønne 11

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10

3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 3. Resultatet af indskrivning til børnehaveklasse 2009/10 Sagsnr.: 1253-63488 Dok.nr: 1253-407176 B7/01.10.08 Baggrund Den 1. oktober 2008 godkendte Børne-og Ungeudvalget administrationens oplæg og kapacitet

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013

Vejlby Skole/Jellebakkeskolen. Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Vejlby Skole/Jellebakkeskolen Børn og Unge-udvalget Februar 2013 Oversigt 1. Optakt og afsæt 2. Overordnede beslutninger ift. den nye skole A. Indflytning af SFO på skolen B. Skolens struktur C. Rammer

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Reformens hovedindhold.

Reformens hovedindhold. Engum Reformens hovedindhold. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tillid og trivsel skal styrkes bl. a. gennem

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere