Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer, at der i nogle lokaldistrikter er behov for at udvide skolekapaciteten gennem anlægsinvesteringer. Omvendt kan der i andre distrikter forudses betydelige fald i elevtallet og deraf følgende ledig kapacitet. I længden er det ikke holdbart, at der i stadigt stigende omfang bindes ressourcer i ledig skolekapacitet samtidig med, at der skal investeres i ny kapacitet som følge af befolkningsvæksten. Hertil kommer de løbende driftsressourcer, der bruges på drift og vedligeholdelse af den ledige kapacitet. I forbindelse med budgetlægningen for blev der vedtaget besparelser på skoleområdet. Børn og Unge anslog på det tidspunkt ud fra en helhedsvurdering, at mio. kr. af de samlede besparelser kunne findes gennem ændringer af skolestrukturen svarende til at lukke 2-4 skoler. På den baggrund besluttede Aarhus Byråd at få udarbejdet en analyse af skolestrukturen i Aarhus Kommune med henblik på at realisere den anslåede besparelse og reducere antallet af skoler med minimum 2. Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess har i deres analyserapport med afsæt i skolernes lokalekapacitet, elevtal, skoleprognoser mv. foretaget beregninger på i alt fire scenarier: Scenario 0: Tilpasning en moderat tilpasning af den nuværende skolestruktur Scenario 1: Bæredygtige skoler med i videst muligt omfang 3 spor og en klassedannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse Scenario 2: Basis- og udskolingsskoler Scenario 3: Skole på flere matrikler med mulighed for at etablere storskoledistrikter Scenarierne 1-3 indebærer ifølge konsulentrapporten, at der vil kunne lukkes 9-10 skoler og spares op til ca. 40 mio. kr. fra og med 2014/15. 1

2 Helhedssyn Forligspartierne ser medarbejderne som skolernes vigtigste ressource. Et naturligt afsæt for at udvikle en stærk folkeskole i Aarhus er derfor en skolestruktur, der sikrer, at de samlede ressourcer på skoleområdet anvendes til størst mulig gavn for eleverne. Forligspartierne er enige om, at det indebærer et behov for at reducere antallet af tomme kvadratmeter i skolerne for dermed at frigøre ressourcer til at udvikle kvaliteten. Forligspartierne ser således en fortsat kvalitetsudvikling som nøglen til en fortsat opbakning til den lokale folkeskole. Forligspartierne finder det i den sammenhæng også vigtigt med ro på strukturen i en årrække. Kapacitet, økonomi, elevtal mv. er relevante baggrundsdata i forhold til at reducere antallet af tomme kvadratmeter, men grundlaget for en politisk beslutning om den fremtidige skolestruktur omfatter en række andre hensyn. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om, at en tilpasning af skolestrukturen i Aarhus skal ske ud fra et helhedssyn med afsæt i følgende grundlæggende overvejelser og principper: Grundlæggende principper Indskoling, mellemtrin og udskoling på samme skole En aarhusiansk folkeskole dækker som udgangspunkt hele grundskoleforløbet klasse med enkelte lokale undtagelser. Pædagogisk ses der ikke at være argumenter for delte, specialiserede skoler og for forældrene kan det være en fordel i hverdagen mht. transport, forældresamarbejde mv., hvis søskende går på samme skole. Det er desuden et gennemgående træk i høringssvarene, at der ikke er opbakning til basis- og udskolingsskoler i Aarhus. Skolens rolle i lokalsamfundet Den lokale folkeskole er andet og mere end et sted, hvor skoledistriktets børn undervises. Derfor skal den nye skolestruktur ses i sammenhæng med den forventede byudvikling i de kommende år, da der er en tæt sammenhæng mellem byudvikling og behovet for skoler i de enkelte lokalområder. Ofte udgør skolen et samlingssted for en række andre aktiviteter i lokalområdet. Skolen bidrager på den måde til hele lokalområdets sammenhæng og bæredygtighed. De steder, hvor der bliver fusioneret skoler, skal der derfor arbejdes aktivt for at sikre en lokal tilknytning til skolen i hele skoledistriktet. En styrket sammenhængskraft kan bidrage til, at den lokale skole i højere grad bliver det naturlige valg for de børn, unge og forældre, der bor i lokalsamfundet. 2

3 Foreninger og fritidsliv Forligspartierne er særligt opmærksomme på lokalområdets fritidsliv og sportsaktiviteter, herunder konsekvenserne for fritidsbrugerne af ændringer i skolestrukturen. Forligspartierne noterer sig fra flere høringssvar, at nærheden til idrætstilbud er af stor betydning. Forligspartierne er opmærksomme herpå. Skolestrukturændringerne vil imidlertid få betydning for fritidsbrugerne i de berørte områder. I den forbindelse vil brugerne blive tilbudt adgang til andre faciliteter på lige fod med andre fritidsbrugere i lokalområdet. Inklusion / specialklasser Det er et grundlæggende princip i Børn og Unge-politikken, at børn og unge oplever sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Derfor skal alle børn i de aarhusianske folkeskoler opleve, at de er en del af et fagligt og socialt fællesskab. Det er i den sammenhæng Byrådets mål, at normalområdet i højere grad skal løfte opgaven for det store flertal af kommunens borgere, herunder også på skoleområdet. Allerede fra det kommende år ses et fald i antallet af specialklasser. Faldet tilskrives at den øgede inklusion på skolerne for alvor er ved at slå igennem, således at der fremadrettet forventes et færre antal specialklasser. Udviklingen er baseret på at skolerne styrker de faglige miljøer, så de kan håndtere en større grad af specialpædagogiske funktioner. Den faglige vurdering er, at den fremtidige specialpædagogiske indsats i højere grad vil foregå i normalmiljøet understøttet af en række specialklasser med elever med de mere specialiserede behov. Forligspartierne ønsker igennem nedenstående principper at sikre en robust, fleksibel og lokalt funderet specialklasseindsats i Aarhus Kommunes folkeskoler. Der er behov for værtsskoler, der er kendetegnet ved, at De så vidt muligt ligger i specialklasseelevens lokalområde. Dels for at sikre at specialklasseeleven bevarer kontakten til sit eget lokalområde, dels for at mindske transporttiden for specialklasseleverne. De er en del af en almindelig folkeskole for at skabe rammerne for at normalklasse- og specialklasseleverne kan spejle sig i hinanden, og derigennem skabe rammerne for et rummeligt og inkluderende undervisningsmiljø. Det er ligeledes vurderingen at lærere i henholdsvis normal- og specialklasserne kan drage fordel af at inspireres af hinandens undervisning. De har en robust størrelse på mellem 5 og 10 specialklasser. Dette sikrer dels en fleksibilitet i afviklingen af undervisningen, f.eks. gennem projekter på tværs af klasser og dels at det faglige miljø omkring specialklasserne har en størrelse, 3

4 der muliggør sparring og fleksibilitet i afviklingen af undervisningen. De har et stærkt og solidt specialpædagogisk fagligt miljø som en forudsætning for specialklasserne. Erfaring med specialundervisning vægtes også positivt i valget af værtsskoler. Skolerne og PPR har et tæt og fortløbende samarbejde om undervisningen i specialklasserne. De vægter det pædagogiske arbejde i specialklasserne og ser specialklasserne som en værdifuld del af den samlede skole. De ledelsesmæssigt har fokus på driften af specialklasserne. Det er et centralt udgangspunkt for en værtsskole, at der er et tydeligt og engageret ledelsesmæssigt fokus på driften af specialklasserne. Ovennævnte principper vil danne ramme for planlægningen for specialklasserne for de kommende skoleår. I Brøndum og Fliess skolestrukturrapport er der taget afsæt i en omfattende ændring af specialklassernes placering. I forligspartiernes aftale lægges der på kort sigt primært op til at foretage ændringer på skoler, der direkte berøres af strukturændringerne. Afskaffelse af vandreklasser Forligspartierne er enige om at afskaffe vandreklasser. I en overgangsperiode frem til de fornødne tilpasninger af kapaciteten er gennemført kan der være behov for fortsat at have vandreklasser på nogle skoler. På samme måde vil en tilpasning af specialklassestrukturen kunne medføre at der fortsat skal være vandreklasser i en overgangsperiode. Skoleveje Ændringerne af skolestrukturen vil få betydning for en del elever, som vil få andre skoleveje end i dag, og det er forligspartierne enige om at tage højde for. Ultimo 2011 blev der gennemført en skolevejsanalyse. Efter omlægningen er der jf. høringssvaret fra Teknik og Miljø behov for at opdatere skolevejsanalysen i forhold til de berørte skoledistrikter frem mod budgetforhandlingerne. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til opdateringen. Øvrige forhold Når skolestrukturen fastlægges ud fra en samlet afvejning af ovenstående principper, og ikke alene en teknisk lokaleoptimering, vil der alt andet lige fortsat være områder hvor der umiddelbart er for høj lokalekapacitet. Forligspartierne ønsker at tilkendegive at der sker en udnyttelse af de ledige lokaler via indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger. 4

5 Konkret betydning for skolestrukturen overordnet Hensynet til ovennævnte principper og de indkomne høringssvar indebærer, at forligspartierne ønsker at tilpasse skolestrukturen gennem mindre indgribende ændringer, end skolestrukturrapporten lægger op til. I alt er der aftalt fire fusioner. Herudover vil en række skoler blive påvirket af afledte ændringer. Heraf indebærer de tre fusioner, at i alt tre skoler lukkes, mens den sidste af de fire fusioner indebærer fortsat undervisning på de to matrikler, der indgår i fusionen. 35 skoledistrikter (jf. bilag 3) berøres ikke direkte af strukturændringerne. Med afsæt i ovenstående har forligspartierne aftalt følgende ændringer i de enkelte områder af kommunen. Nord Vejlby Skole Partierne er enige om at fusionere Vejlby Skole og Jellebakkeskolen. Det indebærer, at Vejlby Skoles elever på årgang pr. august 2013 (inklusiv ESAA-klasserne på årgang) flyttes til Jellebakkeskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Vejlby Skoles nuværende 10. klasser vil pr. august 2013 blive flyttet til det nye 10. Klasse center på Møllevangskolen, jf. særskilt afsnit om 10. klasse. ESAA-10. klasse flyttes til 10. klassescentret på Rundhøjskolen. Med fusionen af Vejlby Skole og Jellebakkeskolen vil Vejlby Skoles nuværende lokaler blive overtallige. Partierne er derfor enige om at sælge Vejlby Skole, idet Tandklinik under opførelse vil blive udmatrikuleret og bibeholdt i Børn og Unge. Dette er der taget højde for i provenuopgørelsen. Som følge af fusionen vil der være behov for en mindre udbygning af Jellebakkeskolen. Af hensyn til at sikre en større social bæredygtighed på tværs af skoledistrikterne i området samt en effektiv udnyttelse af skolernes lokalekapacitet, er partierne enige om at foretage følgende distriktsændringer gældende for skolestartere pr. august 2013 og frem: Der flyttes enkelte veje til Risskov Skoles og Vorrevangskolens distrikter, mens de resterende veje flyttes til Jellebakkeskolens distrikt, jf. Bilag 1. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Jellebakkeskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. 5

6 Vest Set i sammenhæng med, at områdets skoler på forskellige måder arbejder på at tiltrække flere børn fra eget skoledistrikt og at Helhedsplanen for Gellerup på sigt forventes at give en anden beboersammensætning og en yderligere tilgang af børn til området, er forligspartierne enige om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at nedlægge skoler i Vestbyen. Vestbyen er et område med mange børn, og der er brug for lokale skoler. Et omfattende arbejde med tidlige sproglige indsatser skal give børn med dansk som andetsprog et sprogligt løft og alderssvarende sprog ved skolestart - og dermed adgang til i højere grad at vælge en skole i området. Fem-årigt udviklingsarbejde i Ellekærskolens distrikt Som supplement til de aktiviteter, der allerede er igangsat i Vestbyen for at styrke de dansksproglige kompetencer hos børn, ønsker forligspartierne at gennemføre et femårigt udviklingsarbejde på Ellekærskolen med henblik på at alle børn har et alderssvarende dansk ved skolestart, og er klar til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutning af skoleforløbet. Udviklingsarbejdet skal styrke og udvikle nye former for samarbejde med afsæt i det samarbejde der allerede foregår mellem pædagoger i dagtilbuddene og lærere på skolen i området for at nå målet med alderssvarende dansk ved skolestart. Der kan f.eks. være tale om fælles forløb for de ældste i dagtilbuddene og indskolingen, fælles tilgang til samarbejdet med forældrene, og at den viden, der er fremkommet i forbindelse med kuffertprojektet udvikles i skolesammenhæng. I skolesammenhæng sættes der fokus på at styrke kernefagene dansk og matematik som et yderligere bidrag til at eleverne klarer sig godt i skolens øvrige fag og påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse Der organiseres et udvidet tværfagligt samarbejde med samtidig tilstedeværelse af alle relevante fagpersoner. Der igangsættes ligeledes målrettede kompetenceforløb for de medarbejdere der indgår i udviklingsarbejdet, både i forhold til udvidede samarbejde mellem pædagoger og lærere, samt forløb, der kan imødekomme den pædagogisk-didaktiske tilgang der har fokus på at alle fag skal bidrage til udviklingen af begrebsdannelsen i dansk og matematik. I forsøgsperioden vil alle forældre i Ellekærskolens distrikt i forbindelse med indskrivning til skolen få samme mulighed som forældre i heldagsskolernes distrikt i forbindelse med henvisning af børn med et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. Forældre til børn med særligt sprogstøttebehov kan dermed vælge Ellekærskolen eller tage imod et tilbud om henvisning til en modtagerskole. 6

7 Forligskredsen forudsætter at lokalområdets forskellige aktører såsom boligforeninger og idrætsforeninger vil indgå aktivt i dele af udviklingsarbejdet. Syd Kolt Skole Partierne er enige om at fusionere Kolt og Hasselager Skoler. Med fusionen vil eleverne fra Kolt Skole (0. 5. klassetrin) blive flyttet til Hasselager Skole pr. august I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Dermed vil lokalområdet Kolt Hasselager få én fælles skole, hvilket Byrådet allerede drøftede som forslag primo Med én fælles skole i lokalområdet vil der være mulighed for at skabe et mere sammenhængende skoletilbud til børnene i området. For at kunne rumme eleverne fra begge skoler, vil der være behov for en mindre udbygning af Hasselager Skole omfattende undervisnings- og fælleslokaler. Dertil kommer etablering af nyt kombibibliotek i tilknytning til Hasselager Skole, da det nuværende kombibibliotek i Kolt vil blive solgt sammen med resten af Kolt Skole. I den forbindelse vil der ligeledes blive sikret lokaler til Lokalhistorisk Samling, som er en del af det nuværende kombiblioteket på Kolt Skole. Der afsættes en samlet ramme på 5 mio. kr. til etablering af kombibibliotek og Lokalhistorisk Samling. Boldbaner og klubhus ved Kolt Skole administreres i forvejen af Kultur og Borgerservice og vil med forslaget blive udmatrikuleret og overdraget til Kultur og Borgerservice. Dermed vil fritidsbrugerne fortsat have adgang til dem. Rundhøjskolen Partierne er enige om at fusionere Rundhøjskolen med dels Viby Skole og dels Rosenvangskolen. Det indebærer, at eleverne på klassetrin pr. august 2013 fordeles klassevist med ca. halvdelen af klasserne til Viby Skole og den anden halvdel til Rosenvangskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for skolernes nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra skolerne kan blive videreført i de nye, fælles skoler. Pr. august 2013 vil skoledistriktet tilsvarende blive delt ligeligt mellem de to skoler. Fordelingen af veje fremgår af Bilag 2. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Viby Skole eller Rosenvangskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. Der vil således blive tale om inddragende proces med afsæt i de gode erfaringer fra forløbet omkring Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. 7

8 Partierne er enige om, at Center 10 samtidig fusionerer med Rundhøjskolens eksisterende 10. klasser og får en fremtidig samlet fysisk placering på Rundhøjskolens matrikel. Samtidig flyttes Vestergårdskolens 10. klasser til Rundhøjskolen. De fire nuværende ESAA-klasser på 8. og 9. klassetrin flyttes fra Rundhøjskolen til Vestergårdskolen, mens ESAA-10. klasse forbliver på Rundhøj. For at sikre en geografisk spredning af det fremtidige 10. klasse tilbud, vil Vejlby Skoles nuværende 10. klasser blive flyttet til Møllevangskolen, som herefter vil danne rammen om ét af kommunens kommende tre 10. klasse centre. Det tredje center vil fortsat udgøres af det eksisterende 10. klasse tilbud på Grønløkkeskolen. De nuværende specialklasser på Rundhøjskolen og Viby Skole flyttes samlet til Åby Skole. Herved samles 8 specialklasser på klassetrin på skolen. Dette giver mulighed for et tæt samspil med de øvrige klasser på Åby Skole, hvilket vil være befordrende for det pædagogiske miljø på skolen. Med aftalen er der lagt vægt på at sikre et stabilt elevgrundlag og en bedre kapacitetsudnyttelse på Viby Skole og Rosenvangskolen. På Rosenvangskolen er der plads til at rumme de nye klasser, mens aftalen vil betyde en mindre udbygning på Viby Skole. Herefter sælges den tidligere Frydenlundskolen, idet den nuværende dagtilbudsafdeling samt dagplejehuset forinden udmatrikuleres og således bibeholdes i Børn og Unge. Dette forhold er indeholdt i vurderingen af salgsprovenuet. Skole på flere matrikler: Grønløkke + Tranbjerg Partierne er enige om at igangsætte et forsøg med en skole på flere matrikler. På den baggrund vil forligspartierne lægge Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole sammen pr. august Det indebærer, at de to skoler herefter vil have et fælles skoledistrikt samtidig med, at der fortsat vil blive undervist på begge matrikler. Hensigten med forsøget er at give lokalområdet mulighed for at skabe et mere helhedsorienteret pædagogisk tilbud på tværs af de to nuværende skoler i Tranbjerg. Med aftalen vil den nye fælles skole desuden få mulighed for at opnå en mere effektiv klassedannelse på tværs af matriklerne. De herved frigjorte ressourcer vil den fælles skole kunne bruge til forskellige pædagogiske tiltag til gavn for lokalområdets børn og unge. Sammenlægningen vil desuden give mulighed for at opnå en besparelse i forhold til skolernes nuværende ledelse. Således vil den sammenlagte skole have en ledelse bestående af én skoleleder, én administrativ leder, to pædagogiske ledere (én på hver matrikel) og en fritidspædagogisk ledelse bestående af én SFO-leder samt fritidspædagogiske ledere. 8

9 10. klasse Med afsæt i at 10. klasse ikke er en afslutning på folkeskolen, men er en indgang til ungdomsuddannelserne, ønsker forligspartierne at intensivere samarbejdet mellem 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne. Det vil ske med flere kombinerede undervisningsforløb på 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne, herunder forløb, hvor eleverne gennemfører første del på 10. klassescentret og anden del på en erhvervsuddannelses grundforløb samt med forskellige partnerskabsaftaler og lærerudvekslinger. Et sådant intensiveret samarbejde vil mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres med færre centre. Derfor er der tre centre i den aftalte 10. klasses struktur: Rundhøjskolen, hvis 10. klasse center fusionerer med nuværende Center 10 (placeret på den tidligere Frydenlundskolen) samt 10. klasserne fra Vestergårdskolen Grønløkkeskolen (eksisterende 10. klasse center) Møllevangskolen (nyt 10. klasse center omfattende det nuværende 10. klasse center på Vejlby Skole) Det særligt tilrettelagte 10. klassestilbud på Læssøesgades Skole forbliver på Læssøesgades Skole. En holdbar skolestruktur Med den skitserede struktur vurderer forligspartierne at have opnået en holdbar løsning for folkeskolen i Aarhus i de kommende år. De økonomiske konsekvenser af den aftalte skolestruktur er følgende: Drift Aftalen mellem forligspartierne indebærer, at der kan spares 12,8 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasninger ved indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger på skoler med ledig kapacitet. Såfremt det ikke er muligt at indfase besparelserne så hurtigt som forudsat fordi der først skal gennemføres de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, vil Børn og Unge finde likviditet og finansiering til midlertidig dækning af den manglende besparelse. Den ledelsesmæssige tilpasning og tilpasningen af skoledistrikterne sker dog som forudsat med virkning pr. 1. august Jævnfør skolestrukturrapporten åbnes der mulighed for at danne klasser med op til 28 elever mod tidligere 26. For de skoler, der vælger at benytte den mulighed, er forligspartierne enige om, at den økonomiske gevinst i den forbindelse skal forblive på skolens budget for at give skolen mulighed for at styrke kvaliteten med afsæt i en lokal vurdering. Med ændringer vil der i praksis kun ske en mindre stigning i den gennem- 9

10 snitlige klassekvotient fra 22,6 til 22,7. Anlæg Forslaget til ny skolestruktur og de ændrede klassedannelsesregler indebærer en mindreudgift på 40 mio. kr. i forhold til det fremsatte forslag til lokaleudbygning (demografisk betinget) fremsat i forbindelse med anlægskonferencen. Der vil desuden være anlægsudgifter i forbindelse med de umiddelbare omstruktureringer, som vil beløbe sig til 40 mio. kr., inkl. nyt kombibibliotek i Hasselager samt en halv mio. kr. til revurdering af skolevejsanalysen. Omvendt vil salget af de skoler, som med forliget vil blive nedlagt, kunne tilvejebringe et provenu. De tre skoler Vejlby Skole, Kolt Skole og Frydenlundskolen vil efter de angivne udmatrikuleringer til fortsat kommunalt brug have en samlet offentlig ejendomsvurdering på 244 mio. kr. Den konkrete markedspris vil afhænge af fremtidige anvendelsesmuligheder samt konjunkturerne. Eksempelvis vil der ved en salgspris på kr. pr. m2 byggemulighed og uændrede bebyggelsesprocenter kunne opnås knap 90 mio. kr., hvilket illustrerer de udsving, som anvendelsesmulighederne kan indebære. Forligspartierne bag skolestrukturen er enige om, at nettoprovenuet på anlægsområdet inkl. salgsindtægten skal forblive på skoleområdet med henblik på løsning af de anlægsmæssige udfordringer, der er på området jf. også de fremsendte forslag til anlægskonferencen. Det er vigtigt, at de fysiske rammer tilpasses de ændrede behov, så rammerne medvirker til at gøre den lokale distriktsskole til et attraktivt valg. Det forudsættes, at forligspartiernes prioritering sker i takt med, at salgsprovenuet tilvejebringes. Forligspartierne er allerede nu enige om at reservere en pulje på 4 mio. kr. til initiativer, der kan styrke tilgangen til distriktsskolen. Inddragelse For forligskredsen har det været afgørende at arbejde videre med en tidsplan, der sikrer, at nærværende politiske aftale kan sendes i høring i god tid inden skolernes sommerferie, og før der sendes en indstilling frem til Byrådet om aftalen. Tidsplanen forudsætter ligeledes en endelig politisk beslutning i Byrådet inden udgangen af Der indgår heri et væsentligt hensyn til at tilvejebringe en endelig afklaring om en holdbar skolestruktur inden den kommende indskrivning af nye skolebørn i januar Særligt i forhold til de aftalte fusioner mellem skoler er det helt afgørende for forligspartierne, at de berørte skolers medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelser inddrages i udmøntningen af aftalen. I den forbindelse skal der tages hensyn til de fusionerede skolers forskellige profiler, som er bygget op over en årrække. De kommende skolefusioner vil således i videst muligt omfang tage højde for de enkelte skolers særkende. 10

11 I tiden frem til skoleåret 2013/2014 vil der blive tilrettelagt en proces, der sikrer, at børn og personale vil få en god og tryg første skoledag ved skolestarten i 2013 på de nye fusionerede skoler. Alle elever og ansatte vil være ligeværdige på de nye fusionerede skoler, og såvel elever som ansatte vil fra første dag have en fælles hverdag med et fælles mål om at sikre undervisning på et højt niveau. Når forslaget efter sommerferien har været behandlet i Byrådet, vil det blive sendt i høring igen i 8 uger. Derefter følger en ny behandling i Byrådet, som forventes at tage endeligt stilling til forslaget inden årsskiftet. Kristian Würtz, rådmand Socialdemokratiet Thomas Medom Socialistisk Folkeparti Rabih Azad-Ahmad Det Radikale Venstre Sarah Victoria Bruun Enhedslisten De Rød-Grønne 11

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport 11. april 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Analysens fundament... 2 1.2 Kriterier for nedlæggelse af skoler... 3 1.3 Præsentation af scenarier...

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18.

Indstilling. Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg og Mårslet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 18. august 2015 Ændring af skoledistriktsgrænse mellem Tranbjerg Indstillingen omhandler et forslag om at flytte den nye udstykning syd

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune NY SKOLE- STRUKTUR Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune Østre Skole, Vestre Skole og Thurø Skole ændres til skoler med 0.-6. klasse. Der etableres en ny skole for

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012

Referat bestyrelsesmøde fredag den 25. maj 2012 Bestyrelsen i Århus Skolelederforening mødtes fredag d. 25 maj 2012 På mødet var følgende blandt andet på dagsordenen: I forhold til den ny skolestruktur er det vigtigt at der bliver tale om en åben, hurtig

Læs mere

NOTAT. Placering af Specialskole

NOTAT. Placering af Specialskole Placering af Specialskole DATO 28. januar 2014 SAGS NR. Ved den politiske vedtagelse af Udmøntningsnotatet for implementeringen af specialanalysen i april 2013, blev det besluttet, at de nuværende tre

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området

3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området FOLKESKOLERNE I ODENSE KLAR TIL FREMTIDEN STRUKTURPLAN 3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området Efter Før Området er præget af et faldende

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Udvalget for Skoler og Børn - Helhedsplan Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Forslag til Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2016-2020 1 Indhold Resume... 3 Introduktion til Helhedsplan 2016 2020... 3 Udfordringer... 3 Struktur... 4 Ressourcer... 4 Helhedsplan struktur og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 5 15. august 2010 Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti)

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole.

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Analyseområde Høringssvar 7. klasse Vi mener, at 7. klasse skal forblive på de små skoler. Vi indstiller

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres.

Såfremt at midlerne i et givet år ikke frigives, overføres de til det kommende års pulje således, at den samlede sum ikke reduceres. Indledning Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2014, at der i 2014 og frem til 2016 afsættes en anlægsramme på samlet 90 mio. kr. Denne anlægsramme skal danne fundamentet for

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene

Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Notat Side 1 af 11 Til Til Kopi til Byrådet Besvarelse af spørgsmål mv. i høringssvarene Der er høringssvar, som har rejst tvivl om forudsætninger for enkelte af spareforslagene. I det følgende svares

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole

Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune. Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Guldborgsund Kommune Skolebestyrelsen på Nørre Vedby skole 1. Indledning Nørre Vedby Skolebestyrelse vil i det følgende afgive høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere