Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer, at der i nogle lokaldistrikter er behov for at udvide skolekapaciteten gennem anlægsinvesteringer. Omvendt kan der i andre distrikter forudses betydelige fald i elevtallet og deraf følgende ledig kapacitet. I længden er det ikke holdbart, at der i stadigt stigende omfang bindes ressourcer i ledig skolekapacitet samtidig med, at der skal investeres i ny kapacitet som følge af befolkningsvæksten. Hertil kommer de løbende driftsressourcer, der bruges på drift og vedligeholdelse af den ledige kapacitet. I forbindelse med budgetlægningen for blev der vedtaget besparelser på skoleområdet. Børn og Unge anslog på det tidspunkt ud fra en helhedsvurdering, at mio. kr. af de samlede besparelser kunne findes gennem ændringer af skolestrukturen svarende til at lukke 2-4 skoler. På den baggrund besluttede Aarhus Byråd at få udarbejdet en analyse af skolestrukturen i Aarhus Kommune med henblik på at realisere den anslåede besparelse og reducere antallet af skoler med minimum 2. Konsulentfirmaet Brøndum & Fliess har i deres analyserapport med afsæt i skolernes lokalekapacitet, elevtal, skoleprognoser mv. foretaget beregninger på i alt fire scenarier: Scenario 0: Tilpasning en moderat tilpasning af den nuværende skolestruktur Scenario 1: Bæredygtige skoler med i videst muligt omfang 3 spor og en klassedannelsesregel på op til 28 elever pr. klasse Scenario 2: Basis- og udskolingsskoler Scenario 3: Skole på flere matrikler med mulighed for at etablere storskoledistrikter Scenarierne 1-3 indebærer ifølge konsulentrapporten, at der vil kunne lukkes 9-10 skoler og spares op til ca. 40 mio. kr. fra og med 2014/15. 1

2 Helhedssyn Forligspartierne ser medarbejderne som skolernes vigtigste ressource. Et naturligt afsæt for at udvikle en stærk folkeskole i Aarhus er derfor en skolestruktur, der sikrer, at de samlede ressourcer på skoleområdet anvendes til størst mulig gavn for eleverne. Forligspartierne er enige om, at det indebærer et behov for at reducere antallet af tomme kvadratmeter i skolerne for dermed at frigøre ressourcer til at udvikle kvaliteten. Forligspartierne ser således en fortsat kvalitetsudvikling som nøglen til en fortsat opbakning til den lokale folkeskole. Forligspartierne finder det i den sammenhæng også vigtigt med ro på strukturen i en årrække. Kapacitet, økonomi, elevtal mv. er relevante baggrundsdata i forhold til at reducere antallet af tomme kvadratmeter, men grundlaget for en politisk beslutning om den fremtidige skolestruktur omfatter en række andre hensyn. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om, at en tilpasning af skolestrukturen i Aarhus skal ske ud fra et helhedssyn med afsæt i følgende grundlæggende overvejelser og principper: Grundlæggende principper Indskoling, mellemtrin og udskoling på samme skole En aarhusiansk folkeskole dækker som udgangspunkt hele grundskoleforløbet klasse med enkelte lokale undtagelser. Pædagogisk ses der ikke at være argumenter for delte, specialiserede skoler og for forældrene kan det være en fordel i hverdagen mht. transport, forældresamarbejde mv., hvis søskende går på samme skole. Det er desuden et gennemgående træk i høringssvarene, at der ikke er opbakning til basis- og udskolingsskoler i Aarhus. Skolens rolle i lokalsamfundet Den lokale folkeskole er andet og mere end et sted, hvor skoledistriktets børn undervises. Derfor skal den nye skolestruktur ses i sammenhæng med den forventede byudvikling i de kommende år, da der er en tæt sammenhæng mellem byudvikling og behovet for skoler i de enkelte lokalområder. Ofte udgør skolen et samlingssted for en række andre aktiviteter i lokalområdet. Skolen bidrager på den måde til hele lokalområdets sammenhæng og bæredygtighed. De steder, hvor der bliver fusioneret skoler, skal der derfor arbejdes aktivt for at sikre en lokal tilknytning til skolen i hele skoledistriktet. En styrket sammenhængskraft kan bidrage til, at den lokale skole i højere grad bliver det naturlige valg for de børn, unge og forældre, der bor i lokalsamfundet. 2

3 Foreninger og fritidsliv Forligspartierne er særligt opmærksomme på lokalområdets fritidsliv og sportsaktiviteter, herunder konsekvenserne for fritidsbrugerne af ændringer i skolestrukturen. Forligspartierne noterer sig fra flere høringssvar, at nærheden til idrætstilbud er af stor betydning. Forligspartierne er opmærksomme herpå. Skolestrukturændringerne vil imidlertid få betydning for fritidsbrugerne i de berørte områder. I den forbindelse vil brugerne blive tilbudt adgang til andre faciliteter på lige fod med andre fritidsbrugere i lokalområdet. Inklusion / specialklasser Det er et grundlæggende princip i Børn og Unge-politikken, at børn og unge oplever sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Derfor skal alle børn i de aarhusianske folkeskoler opleve, at de er en del af et fagligt og socialt fællesskab. Det er i den sammenhæng Byrådets mål, at normalområdet i højere grad skal løfte opgaven for det store flertal af kommunens borgere, herunder også på skoleområdet. Allerede fra det kommende år ses et fald i antallet af specialklasser. Faldet tilskrives at den øgede inklusion på skolerne for alvor er ved at slå igennem, således at der fremadrettet forventes et færre antal specialklasser. Udviklingen er baseret på at skolerne styrker de faglige miljøer, så de kan håndtere en større grad af specialpædagogiske funktioner. Den faglige vurdering er, at den fremtidige specialpædagogiske indsats i højere grad vil foregå i normalmiljøet understøttet af en række specialklasser med elever med de mere specialiserede behov. Forligspartierne ønsker igennem nedenstående principper at sikre en robust, fleksibel og lokalt funderet specialklasseindsats i Aarhus Kommunes folkeskoler. Der er behov for værtsskoler, der er kendetegnet ved, at De så vidt muligt ligger i specialklasseelevens lokalområde. Dels for at sikre at specialklasseeleven bevarer kontakten til sit eget lokalområde, dels for at mindske transporttiden for specialklasseleverne. De er en del af en almindelig folkeskole for at skabe rammerne for at normalklasse- og specialklasseleverne kan spejle sig i hinanden, og derigennem skabe rammerne for et rummeligt og inkluderende undervisningsmiljø. Det er ligeledes vurderingen at lærere i henholdsvis normal- og specialklasserne kan drage fordel af at inspireres af hinandens undervisning. De har en robust størrelse på mellem 5 og 10 specialklasser. Dette sikrer dels en fleksibilitet i afviklingen af undervisningen, f.eks. gennem projekter på tværs af klasser og dels at det faglige miljø omkring specialklasserne har en størrelse, 3

4 der muliggør sparring og fleksibilitet i afviklingen af undervisningen. De har et stærkt og solidt specialpædagogisk fagligt miljø som en forudsætning for specialklasserne. Erfaring med specialundervisning vægtes også positivt i valget af værtsskoler. Skolerne og PPR har et tæt og fortløbende samarbejde om undervisningen i specialklasserne. De vægter det pædagogiske arbejde i specialklasserne og ser specialklasserne som en værdifuld del af den samlede skole. De ledelsesmæssigt har fokus på driften af specialklasserne. Det er et centralt udgangspunkt for en værtsskole, at der er et tydeligt og engageret ledelsesmæssigt fokus på driften af specialklasserne. Ovennævnte principper vil danne ramme for planlægningen for specialklasserne for de kommende skoleår. I Brøndum og Fliess skolestrukturrapport er der taget afsæt i en omfattende ændring af specialklassernes placering. I forligspartiernes aftale lægges der på kort sigt primært op til at foretage ændringer på skoler, der direkte berøres af strukturændringerne. Afskaffelse af vandreklasser Forligspartierne er enige om at afskaffe vandreklasser. I en overgangsperiode frem til de fornødne tilpasninger af kapaciteten er gennemført kan der være behov for fortsat at have vandreklasser på nogle skoler. På samme måde vil en tilpasning af specialklassestrukturen kunne medføre at der fortsat skal være vandreklasser i en overgangsperiode. Skoleveje Ændringerne af skolestrukturen vil få betydning for en del elever, som vil få andre skoleveje end i dag, og det er forligspartierne enige om at tage højde for. Ultimo 2011 blev der gennemført en skolevejsanalyse. Efter omlægningen er der jf. høringssvaret fra Teknik og Miljø behov for at opdatere skolevejsanalysen i forhold til de berørte skoledistrikter frem mod budgetforhandlingerne. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. til opdateringen. Øvrige forhold Når skolestrukturen fastlægges ud fra en samlet afvejning af ovenstående principper, og ikke alene en teknisk lokaleoptimering, vil der alt andet lige fortsat være områder hvor der umiddelbart er for høj lokalekapacitet. Forligspartierne ønsker at tilkendegive at der sker en udnyttelse af de ledige lokaler via indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger. 4

5 Konkret betydning for skolestrukturen overordnet Hensynet til ovennævnte principper og de indkomne høringssvar indebærer, at forligspartierne ønsker at tilpasse skolestrukturen gennem mindre indgribende ændringer, end skolestrukturrapporten lægger op til. I alt er der aftalt fire fusioner. Herudover vil en række skoler blive påvirket af afledte ændringer. Heraf indebærer de tre fusioner, at i alt tre skoler lukkes, mens den sidste af de fire fusioner indebærer fortsat undervisning på de to matrikler, der indgår i fusionen. 35 skoledistrikter (jf. bilag 3) berøres ikke direkte af strukturændringerne. Med afsæt i ovenstående har forligspartierne aftalt følgende ændringer i de enkelte områder af kommunen. Nord Vejlby Skole Partierne er enige om at fusionere Vejlby Skole og Jellebakkeskolen. Det indebærer, at Vejlby Skoles elever på årgang pr. august 2013 (inklusiv ESAA-klasserne på årgang) flyttes til Jellebakkeskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Vejlby Skoles nuværende 10. klasser vil pr. august 2013 blive flyttet til det nye 10. Klasse center på Møllevangskolen, jf. særskilt afsnit om 10. klasse. ESAA-10. klasse flyttes til 10. klassescentret på Rundhøjskolen. Med fusionen af Vejlby Skole og Jellebakkeskolen vil Vejlby Skoles nuværende lokaler blive overtallige. Partierne er derfor enige om at sælge Vejlby Skole, idet Tandklinik under opførelse vil blive udmatrikuleret og bibeholdt i Børn og Unge. Dette er der taget højde for i provenuopgørelsen. Som følge af fusionen vil der være behov for en mindre udbygning af Jellebakkeskolen. Af hensyn til at sikre en større social bæredygtighed på tværs af skoledistrikterne i området samt en effektiv udnyttelse af skolernes lokalekapacitet, er partierne enige om at foretage følgende distriktsændringer gældende for skolestartere pr. august 2013 og frem: Der flyttes enkelte veje til Risskov Skoles og Vorrevangskolens distrikter, mens de resterende veje flyttes til Jellebakkeskolens distrikt, jf. Bilag 1. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Jellebakkeskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. 5

6 Vest Set i sammenhæng med, at områdets skoler på forskellige måder arbejder på at tiltrække flere børn fra eget skoledistrikt og at Helhedsplanen for Gellerup på sigt forventes at give en anden beboersammensætning og en yderligere tilgang af børn til området, er forligspartierne enige om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at nedlægge skoler i Vestbyen. Vestbyen er et område med mange børn, og der er brug for lokale skoler. Et omfattende arbejde med tidlige sproglige indsatser skal give børn med dansk som andetsprog et sprogligt løft og alderssvarende sprog ved skolestart - og dermed adgang til i højere grad at vælge en skole i området. Fem-årigt udviklingsarbejde i Ellekærskolens distrikt Som supplement til de aktiviteter, der allerede er igangsat i Vestbyen for at styrke de dansksproglige kompetencer hos børn, ønsker forligspartierne at gennemføre et femårigt udviklingsarbejde på Ellekærskolen med henblik på at alle børn har et alderssvarende dansk ved skolestart, og er klar til at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse ved afslutning af skoleforløbet. Udviklingsarbejdet skal styrke og udvikle nye former for samarbejde med afsæt i det samarbejde der allerede foregår mellem pædagoger i dagtilbuddene og lærere på skolen i området for at nå målet med alderssvarende dansk ved skolestart. Der kan f.eks. være tale om fælles forløb for de ældste i dagtilbuddene og indskolingen, fælles tilgang til samarbejdet med forældrene, og at den viden, der er fremkommet i forbindelse med kuffertprojektet udvikles i skolesammenhæng. I skolesammenhæng sættes der fokus på at styrke kernefagene dansk og matematik som et yderligere bidrag til at eleverne klarer sig godt i skolens øvrige fag og påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse Der organiseres et udvidet tværfagligt samarbejde med samtidig tilstedeværelse af alle relevante fagpersoner. Der igangsættes ligeledes målrettede kompetenceforløb for de medarbejdere der indgår i udviklingsarbejdet, både i forhold til udvidede samarbejde mellem pædagoger og lærere, samt forløb, der kan imødekomme den pædagogisk-didaktiske tilgang der har fokus på at alle fag skal bidrage til udviklingen af begrebsdannelsen i dansk og matematik. I forsøgsperioden vil alle forældre i Ellekærskolens distrikt i forbindelse med indskrivning til skolen få samme mulighed som forældre i heldagsskolernes distrikt i forbindelse med henvisning af børn med et ikke uvæsentligt behov for undervisning i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen. Forældre til børn med særligt sprogstøttebehov kan dermed vælge Ellekærskolen eller tage imod et tilbud om henvisning til en modtagerskole. 6

7 Forligskredsen forudsætter at lokalområdets forskellige aktører såsom boligforeninger og idrætsforeninger vil indgå aktivt i dele af udviklingsarbejdet. Syd Kolt Skole Partierne er enige om at fusionere Kolt og Hasselager Skoler. Med fusionen vil eleverne fra Kolt Skole (0. 5. klassetrin) blive flyttet til Hasselager Skole pr. august I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for begge skolers nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra begge skoler kan blive videreført i den nye, fælles skole. Dermed vil lokalområdet Kolt Hasselager få én fælles skole, hvilket Byrådet allerede drøftede som forslag primo Med én fælles skole i lokalområdet vil der være mulighed for at skabe et mere sammenhængende skoletilbud til børnene i området. For at kunne rumme eleverne fra begge skoler, vil der være behov for en mindre udbygning af Hasselager Skole omfattende undervisnings- og fælleslokaler. Dertil kommer etablering af nyt kombibibliotek i tilknytning til Hasselager Skole, da det nuværende kombibibliotek i Kolt vil blive solgt sammen med resten af Kolt Skole. I den forbindelse vil der ligeledes blive sikret lokaler til Lokalhistorisk Samling, som er en del af det nuværende kombiblioteket på Kolt Skole. Der afsættes en samlet ramme på 5 mio. kr. til etablering af kombibibliotek og Lokalhistorisk Samling. Boldbaner og klubhus ved Kolt Skole administreres i forvejen af Kultur og Borgerservice og vil med forslaget blive udmatrikuleret og overdraget til Kultur og Borgerservice. Dermed vil fritidsbrugerne fortsat have adgang til dem. Rundhøjskolen Partierne er enige om at fusionere Rundhøjskolen med dels Viby Skole og dels Rosenvangskolen. Det indebærer, at eleverne på klassetrin pr. august 2013 fordeles klassevist med ca. halvdelen af klasserne til Viby Skole og den anden halvdel til Rosenvangskolen. I den forbindelse vil det være væsentligt, at der tages højde for skolernes nuværende profiler, så de bedste erfaringer fra skolerne kan blive videreført i de nye, fælles skoler. Pr. august 2013 vil skoledistriktet tilsvarende blive delt ligeligt mellem de to skoler. Fordelingen af veje fremgår af Bilag 2. Yngre søskende til børn, der med forliget flyttes til Viby Skole eller Rosenvangskolen, vil som følge af søskendefordelen også have mulighed for at flytte dertil uanset familiens bopæl. Desuden vil alle børn have mulighed for at få plads på den skole, som efter skoledistriktsændringerne bliver deres nye distriktsskole. Der vil således blive tale om inddragende proces med afsæt i de gode erfaringer fra forløbet omkring Nordgårdskolen og Frydenlundskolen. 7

8 Partierne er enige om, at Center 10 samtidig fusionerer med Rundhøjskolens eksisterende 10. klasser og får en fremtidig samlet fysisk placering på Rundhøjskolens matrikel. Samtidig flyttes Vestergårdskolens 10. klasser til Rundhøjskolen. De fire nuværende ESAA-klasser på 8. og 9. klassetrin flyttes fra Rundhøjskolen til Vestergårdskolen, mens ESAA-10. klasse forbliver på Rundhøj. For at sikre en geografisk spredning af det fremtidige 10. klasse tilbud, vil Vejlby Skoles nuværende 10. klasser blive flyttet til Møllevangskolen, som herefter vil danne rammen om ét af kommunens kommende tre 10. klasse centre. Det tredje center vil fortsat udgøres af det eksisterende 10. klasse tilbud på Grønløkkeskolen. De nuværende specialklasser på Rundhøjskolen og Viby Skole flyttes samlet til Åby Skole. Herved samles 8 specialklasser på klassetrin på skolen. Dette giver mulighed for et tæt samspil med de øvrige klasser på Åby Skole, hvilket vil være befordrende for det pædagogiske miljø på skolen. Med aftalen er der lagt vægt på at sikre et stabilt elevgrundlag og en bedre kapacitetsudnyttelse på Viby Skole og Rosenvangskolen. På Rosenvangskolen er der plads til at rumme de nye klasser, mens aftalen vil betyde en mindre udbygning på Viby Skole. Herefter sælges den tidligere Frydenlundskolen, idet den nuværende dagtilbudsafdeling samt dagplejehuset forinden udmatrikuleres og således bibeholdes i Børn og Unge. Dette forhold er indeholdt i vurderingen af salgsprovenuet. Skole på flere matrikler: Grønløkke + Tranbjerg Partierne er enige om at igangsætte et forsøg med en skole på flere matrikler. På den baggrund vil forligspartierne lægge Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole sammen pr. august Det indebærer, at de to skoler herefter vil have et fælles skoledistrikt samtidig med, at der fortsat vil blive undervist på begge matrikler. Hensigten med forsøget er at give lokalområdet mulighed for at skabe et mere helhedsorienteret pædagogisk tilbud på tværs af de to nuværende skoler i Tranbjerg. Med aftalen vil den nye fælles skole desuden få mulighed for at opnå en mere effektiv klassedannelse på tværs af matriklerne. De herved frigjorte ressourcer vil den fælles skole kunne bruge til forskellige pædagogiske tiltag til gavn for lokalområdets børn og unge. Sammenlægningen vil desuden give mulighed for at opnå en besparelse i forhold til skolernes nuværende ledelse. Således vil den sammenlagte skole have en ledelse bestående af én skoleleder, én administrativ leder, to pædagogiske ledere (én på hver matrikel) og en fritidspædagogisk ledelse bestående af én SFO-leder samt fritidspædagogiske ledere. 8

9 10. klasse Med afsæt i at 10. klasse ikke er en afslutning på folkeskolen, men er en indgang til ungdomsuddannelserne, ønsker forligspartierne at intensivere samarbejdet mellem 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne. Det vil ske med flere kombinerede undervisningsforløb på 10. klassescentrene og ungdomsuddannelserne, herunder forløb, hvor eleverne gennemfører første del på 10. klassescentret og anden del på en erhvervsuddannelses grundforløb samt med forskellige partnerskabsaftaler og lærerudvekslinger. Et sådant intensiveret samarbejde vil mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres med færre centre. Derfor er der tre centre i den aftalte 10. klasses struktur: Rundhøjskolen, hvis 10. klasse center fusionerer med nuværende Center 10 (placeret på den tidligere Frydenlundskolen) samt 10. klasserne fra Vestergårdskolen Grønløkkeskolen (eksisterende 10. klasse center) Møllevangskolen (nyt 10. klasse center omfattende det nuværende 10. klasse center på Vejlby Skole) Det særligt tilrettelagte 10. klassestilbud på Læssøesgades Skole forbliver på Læssøesgades Skole. En holdbar skolestruktur Med den skitserede struktur vurderer forligspartierne at have opnået en holdbar løsning for folkeskolen i Aarhus i de kommende år. De økonomiske konsekvenser af den aftalte skolestruktur er følgende: Drift Aftalen mellem forligspartierne indebærer, at der kan spares 12,8 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i forbindelse med kapacitetstilpasninger ved indflytning af SFO, klub eller dagtilbudsafdelinger på skoler med ledig kapacitet. Såfremt det ikke er muligt at indfase besparelserne så hurtigt som forudsat fordi der først skal gennemføres de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, vil Børn og Unge finde likviditet og finansiering til midlertidig dækning af den manglende besparelse. Den ledelsesmæssige tilpasning og tilpasningen af skoledistrikterne sker dog som forudsat med virkning pr. 1. august Jævnfør skolestrukturrapporten åbnes der mulighed for at danne klasser med op til 28 elever mod tidligere 26. For de skoler, der vælger at benytte den mulighed, er forligspartierne enige om, at den økonomiske gevinst i den forbindelse skal forblive på skolens budget for at give skolen mulighed for at styrke kvaliteten med afsæt i en lokal vurdering. Med ændringer vil der i praksis kun ske en mindre stigning i den gennem- 9

10 snitlige klassekvotient fra 22,6 til 22,7. Anlæg Forslaget til ny skolestruktur og de ændrede klassedannelsesregler indebærer en mindreudgift på 40 mio. kr. i forhold til det fremsatte forslag til lokaleudbygning (demografisk betinget) fremsat i forbindelse med anlægskonferencen. Der vil desuden være anlægsudgifter i forbindelse med de umiddelbare omstruktureringer, som vil beløbe sig til 40 mio. kr., inkl. nyt kombibibliotek i Hasselager samt en halv mio. kr. til revurdering af skolevejsanalysen. Omvendt vil salget af de skoler, som med forliget vil blive nedlagt, kunne tilvejebringe et provenu. De tre skoler Vejlby Skole, Kolt Skole og Frydenlundskolen vil efter de angivne udmatrikuleringer til fortsat kommunalt brug have en samlet offentlig ejendomsvurdering på 244 mio. kr. Den konkrete markedspris vil afhænge af fremtidige anvendelsesmuligheder samt konjunkturerne. Eksempelvis vil der ved en salgspris på kr. pr. m2 byggemulighed og uændrede bebyggelsesprocenter kunne opnås knap 90 mio. kr., hvilket illustrerer de udsving, som anvendelsesmulighederne kan indebære. Forligspartierne bag skolestrukturen er enige om, at nettoprovenuet på anlægsområdet inkl. salgsindtægten skal forblive på skoleområdet med henblik på løsning af de anlægsmæssige udfordringer, der er på området jf. også de fremsendte forslag til anlægskonferencen. Det er vigtigt, at de fysiske rammer tilpasses de ændrede behov, så rammerne medvirker til at gøre den lokale distriktsskole til et attraktivt valg. Det forudsættes, at forligspartiernes prioritering sker i takt med, at salgsprovenuet tilvejebringes. Forligspartierne er allerede nu enige om at reservere en pulje på 4 mio. kr. til initiativer, der kan styrke tilgangen til distriktsskolen. Inddragelse For forligskredsen har det været afgørende at arbejde videre med en tidsplan, der sikrer, at nærværende politiske aftale kan sendes i høring i god tid inden skolernes sommerferie, og før der sendes en indstilling frem til Byrådet om aftalen. Tidsplanen forudsætter ligeledes en endelig politisk beslutning i Byrådet inden udgangen af Der indgår heri et væsentligt hensyn til at tilvejebringe en endelig afklaring om en holdbar skolestruktur inden den kommende indskrivning af nye skolebørn i januar Særligt i forhold til de aftalte fusioner mellem skoler er det helt afgørende for forligspartierne, at de berørte skolers medarbejdere, ledelse, forældre og bestyrelser inddrages i udmøntningen af aftalen. I den forbindelse skal der tages hensyn til de fusionerede skolers forskellige profiler, som er bygget op over en årrække. De kommende skolefusioner vil således i videst muligt omfang tage højde for de enkelte skolers særkende. 10

11 I tiden frem til skoleåret 2013/2014 vil der blive tilrettelagt en proces, der sikrer, at børn og personale vil få en god og tryg første skoledag ved skolestarten i 2013 på de nye fusionerede skoler. Alle elever og ansatte vil være ligeværdige på de nye fusionerede skoler, og såvel elever som ansatte vil fra første dag have en fælles hverdag med et fælles mål om at sikre undervisning på et højt niveau. Når forslaget efter sommerferien har været behandlet i Byrådet, vil det blive sendt i høring igen i 8 uger. Derefter følger en ny behandling i Byrådet, som forventes at tage endeligt stilling til forslaget inden årsskiftet. Kristian Würtz, rådmand Socialdemokratiet Thomas Medom Socialistisk Folkeparti Rabih Azad-Ahmad Det Radikale Venstre Sarah Victoria Bruun Enhedslisten De Rød-Grønne 11

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014

Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Forlig om den fremtidige skolestruktur i Herning Kommune, 20. maj 2014 Indledning Byrådet har en forpligtelse til at tilrettelægge skolestrukturen til hele kommunens bedste. Samtidig stiller folkeskolereformen,

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 08-01-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune

Udviklingsplan for skoleområdet i Thisted Kommune Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Bæredygtige skoler... 2 1.2 Læsevejledning i forhold til Udviklingsplanen.... 2 2. Økonomisk analyse... 3 2.1

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer

Økonomiudvalget. Protokol. 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1. Medlemmer Økonomiudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Sofia Osmani Simon Pihl Sørensen Mette Hoff Søren P. Rasmussen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Henrik Brade Johansen Anne Jeremiassen

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Budgetaftale 2011 (12-14).

Budgetaftale 2011 (12-14). Sorø, den 21. september 2010. Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Vores skole. Vores by. Vores svar.

Vores skole. Vores by. Vores svar. Vores skole. Vores by. Vores svar. RAMLØSE SKOLEBESTYRELSE Skolegruppen - Et borgerinitiativ til støtte for Ramløse Skole Side 1 af 16 Indhold 1. Resumé... 3 2. Hvorfor nej til ét skoledistrikt?... 5 Fordi

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg by. Udarbejdet af Oxford Research, februar 2015

Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg by. Udarbejdet af Oxford Research, februar 2015 Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg by Udarbejdet af Oxford Research, februar 2015 Analyse af fordele og ulemper ved ny skolestruktur i Faaborg By Udarbejdet af Oxford Research

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere