Skoleplan Stolpedalsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen"

Transkript

1 Skoleplan Stolpedalsskolen 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering af skoleplan Skoleplan Fysiske rammer:... 8 Samarbejde:... 8 Trivsel:... 8 Skoleplan Skoleplansproces... 9 Daglig praksis... 9 Fælles indsatsområder... 9 Trivsel:... 9 Fysiske rammer: Samarbejde: Børn med særlige behov Målsætning for alle indsatsområdet ses nedenfor Fysiske rammer Trivsel Børn med særlige behov Ønsker til det politiske niveau

3 Hvem er vi? Skolens vision Stolpedalsskolen skal være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering med professionelle medarbejdere. Skolens værdigrundlag Børnene skal tilegne sig færdigheder, viden, holdninger og værdier, der kan gøre dem til livsduelige, myndige og kompetente mennesker i et moderne samfund. Skolens overordnede målsætninger Med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, bindende trin- og slutmål samt Aalborg kommunes Fælles skolebeskrivelse ønsker Stolpedalsskolen at have følgende overordnede målsætninger: Vi skal prioritere fagligheden højt. Samværet skal bygge på gensidig respekt og på ansvarlighed overfor den enkelte og fællesskabet. Der skal være plads til at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære- og værested. 3

4 Beskrivelse af skolen Stolpedalsskolen er kendetegnet ved at være placeret i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo-have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid. De fysiske rammer er de ca. 60 år gamle bygninger, som igennem årene har manglet vedligeholdelse. Desværre er skolens ældste afdeling ikke blevet renoveret som planlagt på grund af besparelser. Vi har netop indviet Musikkens Hus i den nedlagte tandklinik. Al musikundervisning ved skolen samt musikskolen afvikles i disse nye omgivelser. Vi har således fået ledige lokaler i den ældste afdeling af skolen, hvor de ældste elever fra specialklassen netop er flyttet til fra de barakker, de hidtil har været undervist i. Vi glæder os meget til at højne muligheden for inklusion af specialklasseleverne med normalklasserne i de situationer, hvor det er naturligt og nyttigt for alle parter. Vi har allerede inkluderet vores yngste specialklasseelever i indskolingen med stor succes. Vi har gennem hele perioden brugt mange penge på inventar og udearealer. Der er således købt nye elevmøbler til de fleste elever. Vi har renoveret udearealerne legeplads for de mindste, Dus 2 legepladsen samt områder i skolegården, ligesom der er indkøbt materialer til inddragelse af udearealerne i undervisningen. I indskolingen og mindste specialklasse har Skole og DUS lokalefællesskab, hvilket betyder, at børnene er i de samme bygninger hele dagen. Det betyder, at der i det daglige er stor sammenhæng mellem skole og DUS og meget samarbejde mellem de to faggrupper lærere og pædagoger. Indskolingen og DUS har efter renovering gode muligheder for at arbejde fleksibelt og tværfagligt. Vi forsøger hele tiden at opkvalificere vores IT med trådløst netværk og indkøb af klassesæt pc ere, men vi må også konstatere, at udviklingen indenfor området går hurtige end vores økonomi rækker. 4

5 De personalemæssige forhold er gode. Vi er bevidste om, at skolens værdier er forankret i de medarbejdere, der til hver en tid er ansat, og at de udgør skolens kultur. Der er mange forskellige faglige grupper repræsenteret, aldersspredningen er jævnt fordelt, mens kønsfordelingen har en overvægt af kvinder. Vi har de sidste 2 år arbejdet med at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere ser sig selv som en vigtig del af skolens kultur. Alles arbejde er værdifuldt og af betydning for, at skolen kan fungere. Kommunikation dialog på alle niveauer - er omdrejningspunktet. Vi har nogle meget udviklingsorienterede medarbejdere. De er engagerede og udviser en faglig stolthed på alle niveauer, hvilket skolens indsatsområder viser. Personalet har et stort ønske om efteruddannelse både fagligt og pædagogisk. Alle medarbejdere er meget ambitiøse, og vil gerne udvikling. Da nøgleordene for vores udvikling er refleksion og erkendelse, betyder det, at processen tager tid. Skolen er nu afdelingsopdelt, og teamene er selvstyrende, og man arbejder på at finde de teamsammenhænge, som er omdrejningspunktet for arbejdet. Der er afdelingsteam til de overordnede områder, årgangsteamene til organiseringen af undervisning/fritidsaktiviteter, samværsregler og holddannelse, samt klasseteamene til detaljeplanlægning for den enkelte klasse/elev. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om opgaven og eleverne i indskolingen, og ser i stort omfang hinanden som èn personalegruppe i èn afdeling i skolen. Men også i 3. kl. arbejder lærere og pædagoger sammen. Elev og forældregruppen afspejler skoledistriktets placering i Hasseris. Engagerede forældre som stiller krav til deres barns skolegang, og vi har en stor opbakning til fællesarrangementer i de enkelte klasser. Vi har i de yngste klasser indført projekt Den gode Klasse. Dette projekt højner samarbejdet mellem skole og hjem og i særdeleshed samarbejdet i forældregruppen. Skolen har fået ny skolebestyrelse, hvor 3 fra den forrige bestyrelse heldigvis valgte at fortsætte arbejdet. Dette giver kontinuitet i opgaverne. Den tidligere skolebestyrelse vedtog som sin sidste opgave skolens værdigrundlag, som indeholder: Principper Trivselsplan Samværsregler Omsorgsplan Dette omfattede materiale har været et godt fundament for den nye bestyrelse at forholde sig til, og for at forstå de mange områder skolebestyrelsesarbejdet består af. 5

6 Skolebestyrelsen afholder hvert år møde for alle klasseråd med et relevant emne årets emne var således projekt den gode klasse. Fritidsklubben er et fritidstilbud til 4. og 5. klasse. Der er åbent alle skoledage kl Det er et indholdsmæssigt og udviklingsmæssigt supplement til undervisningen i skolen. Det er en stor procentdel af skolens elever, der benytter dette tilbud. Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år en nedlæggelse af tilbuddet for 6. og 7. årgang Juniorklubben er et fritidstilbud for 5. og 6. klasse. Der er åbent tre aftener om ugen i skoleugerne fra kl Ønsker 5. klasse elever at gå i aften juniorklub efter jul, bortfalder mulighed for at gå i klub om eftermiddagen udgøres af et ledelsesteam, hvor DUS-fælleslederen er afdelingsleder for indskolingen, viceinspektøren for mellemgruppen og udskolingen og afdelingslederen for Specialklasserne, KPC og modtagerklassen. Skolelederen er organisatorisk placeret over alle afdelinger og deltager specielt i svære samtaler og i klasser, hvor der er problemstillinger, som kræver ekstra opmærksomhed. Der er et godt og stærkt teamsamarbejde med plads til forskellighed og refleksion, ligesom kollegial sparring, udvikling og uddannelse er nøgleordene. Vores udgangspunkt er værdibaseret ledelse med en høj grad af uddelegering i en afdelingsopdelt skole med selvstyrende team. Vi har megen fokus på, at medarbejderne får ejerskab til udviklingen af skolen, og fundamentet er ærlighed og åbenhed. Der arbejdes hen imod, at hele organisationen er gennemskuelig, og at beslutninger er kendte af alle, og det tilstræbes, at alle har den samme information ingen har specialviden om almene forhold. MED- Udvalget diskuterer de emner, der er foreskrevet, men ellers ønskes pædagogisk råd værende stedet for almene diskussioner. Aktivklassen Til skolen er tilknyttet en specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Klassen startede i 1997 som et udviklingsprojekt under Aalborg skoler i bevægelse, på baggrund af en mangeårig erfaring på skolen med at arbejde med specialpædagogik. Klassen går under betegnelsen Aktivklassen og består af op til 32 elever i alderen 6-18 år. Eleverne er opdelt i 3 trin efter alder og/eller funktion. Der er desuden et specialpædagogisk fritidstilbud for de yngste elever i Indskolingsområdet - Aktivdus. 6

7 Modtageklassen (M2) Skolen har en blandet modtageklasse, for tosprogede elever med forskellig nationalitet. En modtageklasse er for tosprogede, sent ankomne børn/unge, der ikke kan nok dansk til umiddelbart at indgå i en alderssvarende dansk klasse, når de starter i folkeskolen. Elevantallet kan variere, eftersom der er løbende indtag. Elever i modtageklassen delintegreres i enkelte timer på et alderssvarende klassetrin, primært i de kreative, musiske og idrætslige fag, m.h.p. at integreres socialt og få indsigt i, hvad der foregår i en almindelig klasse. Målet for modtageklassen er, at eleverne opnår et grundlæggende dansk sprog og et grundlæggende kendskab til dansk sprogopbygning samt dansk kultur, således at de bliver i stand til at deltage i undervisningen i en alderssvarende dansk klasse. 7

8 Skoleplan Evaluering af skoleplan (De røde punkter er endnu ikke opfyldte og indgår i den kommende skoleplan). Fysiske rammer: Legeplads Vi har p.t. brugt flere end kr. på udendørsarealerne (skole+dus) Opsættelse af flere affaldsspande udenfor Udnyttelse af Atriumgården projektet var en del af renoveringsplanen, der ikke blev. Inventar til klasselokalerne Lærerarbejdspladser Telefonsystem Oprettelse af ordentlige musiklokaler Musikkens hus indviet januar 2011 Udsmykning af skolen. synliggørelse af børnenes kreativitet = inspirerende gangarealer Samarbejde: Trivsel: Bedre rengøring mere rengøring og bedre dukseordninger. Den røde tråd: Samarbejde imellem afdelingerne (fagteam) Overleveringer Samarbejde lærerne imellem og lærerne og forældrene imellem omkring de 2- sprogede børn - fortsat indsatsområde. Imellem skole og Dus medarbejder og ledelsesniveau Fokus på trinmålene - årsplaner Brug af Intra og hjemmesiden til samarbejde. Sociale arrangementer for hele skolens personale Oprettelse af venskabsklasser og legepatrulje Omsorgs-gruppe for lærere og pædagoger fortsat indsatsområde Børn med særlige behov nyt indsatsområde. Klimamåling. I lighed med hele kommunen gennemførte alle medarbejdere en klimamåling for områderne Trivsel, Psykisk arbejdsmiljø samt en lederevaluering. Efterfølgende er der udarbejdet handlepunkter for den enkelte afdeling og for hele skolen. Disse handleplaner er efterfølgende godkendt i MED-udvalget. Elevrådet gennemførte en undervisningsmiljøvurdering og arbejder efterfølgende med handlepunkter for mobning. 8

9 Skoleplan Skoleplansproces har et stort ønske om at gøre skoleplanen til omdrejningspunktet for hele skolens virksomhed. Vi ønsker, at medarbejderne opnår ejerskab til processen, og at de kan placere deres egen planlægning i relation til skoleplanen og således skabe en sammenhæng. Dette skulle gerne bevirke, at skoleplanen bliver et dynamisk redskab, som evalueres jævnligt, og som danner udgangspunkt for alle forhold ved skolen. I år har vi haft en pædagogisk dag, hvor skoleplanen var på dagsordenen. Den forrige plan blev evalueret og denne evaluering var bl.a. udgangspunkt og fundamentet for denne plan. Efterfølgende er personalets indlæg blevet bearbejdet i pædagogisk udvalg. Planen er i sin endelige form godkendt i pæd. råd og MED-udvalget. Prioriteringen i budget 2011 er ligeledes en afledning af skoleplanen. Daglig praksis Se skolens værdiregelsæt på de=&klasse=&id=&startside=&forumid= Fælles indsatsområder Trivsel: o Inklusion menneskesyn og organisationsperspektiv. Menneskesyn: Ingen er mere normale end andre, alle er specielle. Vi anerkender elevernes mangfoldighed, særegne natur og forskelligartede livsbaner. Organisationsperspektiv: Det der skaber inkluderende og faglige resultater for den aktuelle målgruppe, er det, man bygger sin organisation op omkring. Hvis eleven ikke profilerer af den anvendte praksis, gør man noget andet. o Det er individet i samspil med omgivelserne, der tegner mulighederne. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces 9

10 Fysiske rammer: Samarbejde: tages der særligt hensyn til til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte. o Vi havde udarbejdet en renoveringplan som indeholdt de pædagogiske tanker, vi har for skolen. Desværre blev den droppet på grund af besparelser. Vi må holde forslaget varmt til det politiske niveau. o Vi bruger både centrale og lokale midler til at renovere vores ældste afdeling for. Afdelingen er ikke renoveret siden ibrugtagningen i Vi har fået renoveret vores gymnastiksale dog ikke maling. Vi har fået nye vinduer i PLC. o Vores kontor- og mødefaciliteter er meget mangelfulde og giver dagligt dårligt arbejdsmiljø for medarbejdere og specielt ledelsen. o Vi er nået rigtig langt i opfattelse af en arbejdsplads en medarbejdergruppe. Vi har opnået stor social forståelse. Samarbjedet mellem de forskellige personalegrupper er stadig et fokusområde. Børn med særlige behov. o Vi vil sætte fokus på kulturen ved skolen med et projekt : Pædagogik til fremtidens elever. 10

11 Målsætning for alle indsatsområdet ses nedenfor Fysiske rammer 11

12 Emne Mål Handling Ansvarlig Gennemførelse af sidste etape af renoveringsplanen for skolen Et stort samlingsrum med plads til alle skolens elever At få mulighed for inklusion, fleksible læringsmiljøer og faciliteter, som lever op til nutidig standard. Der etableres ventilation i lokalerne i den ældste afdeling. At få et pædagogisk læringscenter, som bliver livsnerven i hele skolens dagligdag. At få en administration med kontorer og mødelokaler At få mulighed for at lave fremvisninger for alle skolens elever i forbindelse med temaarbejde, musikforestillinger, skolefester og arrangementer for forældre 3. kl. til Indskolingen Gennem flere år har man af pædagogiske årsager ønsket at få koblet 3. årgang til indskolingen, men de fysiske rammer har været en hindring. Ved at gennemføre den ovenstående renoveringsplan, vil dette blive muligt i det tidligere PLC Kommunalbestyr else bevilling af de midler, som projektet koster Bevilling fra KU efter fremsættelse af ønsket Bevilling af renovering Kommunalbestyrel sen Budget og skolebestyrelsen sørger for opmærksomhed Byrådet Budget

13 Emne Mål Handling Ansvarlig Idræt: Nyt anlæg i begge sale. Nye badefaciliteter i drenge omklæd. Nye redskaber til springgymnastik Skolen har ikke fået renoveret de 2 gymnastiksale siden 1942, hvor skolen blev bygget. De er meget nedslidte og især drengeomklædningen er meget utidssvarende. Pigeomklædning er tidligere renoveret. Desuden mangler der redskaber til springgymnastik. At få tidssvarende muligheder for idrætsundervisningen ved skolen Bevilling fra central pulje. Afsætte midler til indkøb af materiel Der er i begyndelsen af 2011 lagt nye gulve i idrætssalene, indkøbt nye skabe og søgt om midler til maling Flere lærer -/ pædagogarbejdspladser Give medarbejderne mulighed for at samarbejde og planlægge sin undervisning samt at mødes i diverse team Budget 2011 Renoveringsplanens gennemførelse Lokale med mulighed for at snakke i telefon uden at blive forstyrret Trådløs forbindelse i indskolingen Renovering af sløjdlokale Give medarbejderne mulighed for at tale med forældre uden forstyrrelser At kunne leve op til trinmål for fagene i nærmiljøet, i stedet for at skulle flytte til IT-lokalet, hvor kun 1 klasse kan arbejde ad gangen. Lokalet befinder sig i kælderen og trænger meget til renovering. Der må ikke bygningsmæssigt laves ændringer men maling og nye høvlebænke kunne betyde meget for at lokalet lever op til at kunne give undervisning, der lever op til trinmål Dette er allerede indrettet til tidligere DUSkontor. Budget Vedligehold Ledelse 13

14 IT Hurtigere lærer-/ og elevcomputere Smartboards i klasserne Trådløs forbindelse i indskolingen Mobile fladskærme til tilslutning til pc. Flere kopimaskiner Personlig pc til lærer/pædagog Bænke rundt omkring Ved klatretårnet Udenfor indgangsdørene I mellemgruppen I skolegården Flere skraldespande med låg Junglesti Optimering og vedligeholdelse af nuværende materiel, så vi kan leve op til intentioner i FM. Opprioritering af Itområdet er på kommunens budget Vi kan afvente resultatet og derefter lave en prioritering i forbindelse med skolens budgetlægning Optimere børnenes muligheder for fysisk udfoldelse i frikvartererne. Give mulighed for inddragelse af udeområderne til fleksible læringsmiljøer Budget 2011 Drøftelser i udvalg Legepladsudvalget Elevrådet Inventar: Nye borde, stole i alle klasser Nye kontorstole i klasserne Mere udsmykning af gangarealer Gardiner i alle klasser Fortsættelse af arbejdet. Der er bestilt inventar til mange klasser, som leveres løbende. Udsmykning på gangene er allerede begyndt Kreative fag inddrages i det omfang det er muligt. Indkøb og udstilling af kunst? Faglærere Bedre vedligeholdelse af udendørsarealer Det centrale beredskab som vedligeholder vores grønne områder, har mindre og mindre tid. Vi ønsker, at der renholdes på vores udendørs opholdsarealer. Forskønnelsesdage Optimere samarbejdet med Park og Natur Udvalg Bedre cykelparkeringsforhold Samtidig med bedre plads Etablering af flere Budget 14

15 til cykelparkering skal der arbejdes med elevernes holdning til parkering cykelparkeringspladser Medarbejdere Personlig pc til alle medarbejdere At man kan arbejde direkte på de forskellige platforme i undervisningen 1 stationær pc i alle lokaler, hvis ikke økonomien kan dække en personlig pc Indretning af de gamle trin 23 lokaler som et fleksibelt multirum Bålsted ved klub/dus 3.klasse overdækkes At få sceneområdet gjort mere velegnet til større møder mørklægningsgardiner, projektor m.m. Samme som ovenfor At give DUS mulighed for at sprede sig mere/aflaste sceneområdet. At få etableret et alternativt mødelokale alternativ til klasselokale At forbedre udeområdet ved klub/dus 3.klasse og skabe optimale og attraktive rammer for børn og personale At forbedre rammerne for afholdelse af forældremøder i skole og DUS. Større forsamlinger generelt. Budget Budget Budget /DUS DUS-ledelse 15

16 Trivsel 16

17 Emne Mål Handling Ansvarlig Fokus på, at medarbejdere får en omsorgsperson. Formaliseret hvem tilkaldes ved krise/kontakter ved langtidsfravær Uvildig, professionel person til supervision MU-Samtaler Relationer mellem børn på tværs af afd./skoler Fokus på lærer/pædagog samarbejdet i indskolingen Det er svært at navigere med så mange forskellige samarbejdspartnere på skolen. Målet er, at omsorg på et tidligt tidspunkt kan forhindre længerevarende fravær Det psykiske arbejdspres øges. Man kunne forestille sig, at det psykiske arbejdsmiljø ville blive bedre ved supervision og at sygedagene kunne mindskes Fokus på samtalen som supervision, støtte, anerkendelse og udvikling At give børnene mulighed for at skabe nye relationer på tværs af skoler og samtidig give mulighed for en oplevelse af, at relationer ikke kun opstår i den umiddelbare nærhed, men også kan opstå over afstand At skabe mulighed for et bedre samarbejde at kende hinanden bedre MED + faglig klub må tage emnet op igen m.h.p. udarbejdelse af forslag til procedure Budget. Diskussion i medarbejdergrupperne for afklaring af behov og for hvad Udarbejdelse af skabelon med ikke fælles regler for alle ledere, der skal være mulighed for individuelle tiltag At deltage i forskellige aktiviteter eks sportsturneringer på andre skoler og i andre DUS er. At besøge andre institutioner. Arrangere sociale og faglige events, hvor faggrupperne deltager sammen MED-udvalg TR + Mødeleder Lærere og pædagoger 17

18 Børn med særlige behov Inklusion Fleksibilitet Børn med særlige behov Trivselsteamet Uddannelse 18

19 Emne Mål Handling Ansvarlig Uddannede Trivsels-personer i alle afdelinger Uddannelse af interesserede lærere og pædagoger MUS fremsættelse af ønsker Medarbejder + leder Efteruddannelse og kurser for alle vedrørende børn med særlige behov. Inspirationsforedrag både indenfor det sociale og det faglige område teori og praksis Hvad kræves der af lærerrollen i dag for at kunne undervise nutidens børn og unge? Hvilke konsekvenser får det for vores praksis? Skolebaseret videreuddannelse af hele personalet PU Pæd. Råd. Tilrettelæggelse af kursusforløb evt. i samarbejde med UCN PU Ledelse Tænke AKT anderledes bl.a. via timefordelingen Flere timer til støtte i skolen og Dus Fleksibilitet og tidlig indsats Komme på forkant med evt. problemer, inden de bliver for store og barnet bliver udelukket Nedsættelse af udvalg LB, NB, VV. Udvalget har netop fremsat forslag til fremtidig procedure. Timefordelingsplan VV Ledelse Mere fleksibel måde at planlægge sin egen tid på Selvstyrende team PR Ekstra fokus på forældresamarbejdet Bredere fagvifte i Trivselsforum en pædagog i gruppen Uden inddragelse af forældrene kan skolen ikke opnå maksimal effekt af deres initiativer i forbindelse med inklusion At Trivselsforum tilføres den viden som en pædagoguddannet har, samt at den viden, der stammer fra barnets tidligste skoleår (DUS-tiden), bringes i spil. 19 KPC At få en pædagog ind i Trivselsforum.

20 Samarbejde: 20

21 Emne Mål Handling Ansvarlig Ønske om at afprøve undervisning på tværs af klasser opbrydning af klasser hold/gruppe- dannelser på baggrund af læringsstile, indlæringskompetencer og faglig kunnen Bedre og udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger Fokus på den røde tråd for eleverne igennem deres skolegang Håndtering af problemstillinger med elever, der fylder meget på en bedre måde. Tilgodese både fagligt dygtig og svage elever Tilgodese det enkelte barn og dets behov. Helhedssyn på barnet Gode overgange mellem afdelingerne for alle interessenter Timefordeling KPC SPC, skemalægning PR Afleveringsmøder Elevplan Forældresamarbejde Ledelse/afdeling s-team PR Team Fokus på elev- og årgangsplaner Bedre rengøring At planerne bliver omdrejningspunkt for klassens arbejde. At lærerne oplever, at planerne giver overblik og struktur samt bedre tilrettelæggelse af tid, emneuger, faguger m.m. Udvidelse af tiden til rengøring, således at indeklimaet bedres Årgangsteam Klasseteam PR MUS Serviceleder organisering af tidsforbruget Medarbejdere Ledelse Serviceleder + Ledelse Opsamling af affald på skift Fokus på en fælles dukseordning i samarbejde med rengøringspersonalet Skolebestyrelsen Holdningen til oprydning og affald bedres Et bedre samarbejde og rengøring. Samt at ansvarliggøre eleverne i forhold til vores skole En engageret skolebestyrelse, som involverer sig i skolens liv og som støttes i arbejdet via højt informationsniveau og medinddragelse. 21 Årgangsteam Indførelse af smiley ordning. Koordinatorer Ledelse Rengøring i dialog.

22 Ønsker til det politiske niveau Med udgangspunkt i skolens arbejde med inklusion og opdeling af undervisningen i hold er skolens fysiske rammer absolut en hindring. I vores ældste afdeling, som ikke har været renoveret siden ibrugtagning i 1942, er lokalerne meget små og utidssvarende. Vi har desuden lange og kolde gangarealer, som ikke umiddelbart egner sig til holdundervisning. Vi råder desuden ikke over ekstra ledige lokaler, som ville kunne anvendes til holdundervisning og projektarbejde. Vores eksterne samarbejdspartnere PPR, sundhedsplejerske, UU-vejleder og tandlæger har ikke selvstændige lokaler som er egnede til det arbejde de skal udføre. Vi har i 2010 fået udarbejdet et tegningsmateriale af arkitekt, som opfylder mange af skolens ønsker. Forslaget blev ved budgetlægning 2011 ikke prioriteret, til vores store skuffelse. Desuden har teamledelsen ikke optimale rammer for deres arbejde, hvilket vi gentagne gange har meddelt forvaltning. Vi håber, at skolen snarest vil blive tilgodeset ved budgetlægning eller ved prioritering af pengene ved salg af el selskab. Skolebestyrelsen marts

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010.

Stolpedalsskolen. Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. Stolpedalsskolen Værdiregelsæt. Vedtaget af skolebestyrelsen/pæd. råd juni 2010. 1 Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Principper og retningslinjer:... 4 Struktur:... 4 Organisering:...

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere