Skoleplan Stolpedalsskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen"

Transkript

1 Skoleplan Stolpedalsskolen 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering af skoleplan Skoleplan Fysiske rammer:... 8 Samarbejde:... 8 Trivsel:... 8 Skoleplan Skoleplansproces... 9 Daglig praksis... 9 Fælles indsatsområder... 9 Trivsel:... 9 Fysiske rammer: Samarbejde: Børn med særlige behov Målsætning for alle indsatsområdet ses nedenfor Fysiske rammer Trivsel Børn med særlige behov Ønsker til det politiske niveau

3 Hvem er vi? Skolens vision Stolpedalsskolen skal være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering med professionelle medarbejdere. Skolens værdigrundlag Børnene skal tilegne sig færdigheder, viden, holdninger og værdier, der kan gøre dem til livsduelige, myndige og kompetente mennesker i et moderne samfund. Skolens overordnede målsætninger Med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, bindende trin- og slutmål samt Aalborg kommunes Fælles skolebeskrivelse ønsker Stolpedalsskolen at have følgende overordnede målsætninger: Vi skal prioritere fagligheden højt. Samværet skal bygge på gensidig respekt og på ansvarlighed overfor den enkelte og fællesskabet. Der skal være plads til at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære- og værested. 3

4 Beskrivelse af skolen Stolpedalsskolen er kendetegnet ved at være placeret i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo-have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid. De fysiske rammer er de ca. 60 år gamle bygninger, som igennem årene har manglet vedligeholdelse. Desværre er skolens ældste afdeling ikke blevet renoveret som planlagt på grund af besparelser. Vi har netop indviet Musikkens Hus i den nedlagte tandklinik. Al musikundervisning ved skolen samt musikskolen afvikles i disse nye omgivelser. Vi har således fået ledige lokaler i den ældste afdeling af skolen, hvor de ældste elever fra specialklassen netop er flyttet til fra de barakker, de hidtil har været undervist i. Vi glæder os meget til at højne muligheden for inklusion af specialklasseleverne med normalklasserne i de situationer, hvor det er naturligt og nyttigt for alle parter. Vi har allerede inkluderet vores yngste specialklasseelever i indskolingen med stor succes. Vi har gennem hele perioden brugt mange penge på inventar og udearealer. Der er således købt nye elevmøbler til de fleste elever. Vi har renoveret udearealerne legeplads for de mindste, Dus 2 legepladsen samt områder i skolegården, ligesom der er indkøbt materialer til inddragelse af udearealerne i undervisningen. I indskolingen og mindste specialklasse har Skole og DUS lokalefællesskab, hvilket betyder, at børnene er i de samme bygninger hele dagen. Det betyder, at der i det daglige er stor sammenhæng mellem skole og DUS og meget samarbejde mellem de to faggrupper lærere og pædagoger. Indskolingen og DUS har efter renovering gode muligheder for at arbejde fleksibelt og tværfagligt. Vi forsøger hele tiden at opkvalificere vores IT med trådløst netværk og indkøb af klassesæt pc ere, men vi må også konstatere, at udviklingen indenfor området går hurtige end vores økonomi rækker. 4

5 De personalemæssige forhold er gode. Vi er bevidste om, at skolens værdier er forankret i de medarbejdere, der til hver en tid er ansat, og at de udgør skolens kultur. Der er mange forskellige faglige grupper repræsenteret, aldersspredningen er jævnt fordelt, mens kønsfordelingen har en overvægt af kvinder. Vi har de sidste 2 år arbejdet med at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere ser sig selv som en vigtig del af skolens kultur. Alles arbejde er værdifuldt og af betydning for, at skolen kan fungere. Kommunikation dialog på alle niveauer - er omdrejningspunktet. Vi har nogle meget udviklingsorienterede medarbejdere. De er engagerede og udviser en faglig stolthed på alle niveauer, hvilket skolens indsatsområder viser. Personalet har et stort ønske om efteruddannelse både fagligt og pædagogisk. Alle medarbejdere er meget ambitiøse, og vil gerne udvikling. Da nøgleordene for vores udvikling er refleksion og erkendelse, betyder det, at processen tager tid. Skolen er nu afdelingsopdelt, og teamene er selvstyrende, og man arbejder på at finde de teamsammenhænge, som er omdrejningspunktet for arbejdet. Der er afdelingsteam til de overordnede områder, årgangsteamene til organiseringen af undervisning/fritidsaktiviteter, samværsregler og holddannelse, samt klasseteamene til detaljeplanlægning for den enkelte klasse/elev. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om opgaven og eleverne i indskolingen, og ser i stort omfang hinanden som èn personalegruppe i èn afdeling i skolen. Men også i 3. kl. arbejder lærere og pædagoger sammen. Elev og forældregruppen afspejler skoledistriktets placering i Hasseris. Engagerede forældre som stiller krav til deres barns skolegang, og vi har en stor opbakning til fællesarrangementer i de enkelte klasser. Vi har i de yngste klasser indført projekt Den gode Klasse. Dette projekt højner samarbejdet mellem skole og hjem og i særdeleshed samarbejdet i forældregruppen. Skolen har fået ny skolebestyrelse, hvor 3 fra den forrige bestyrelse heldigvis valgte at fortsætte arbejdet. Dette giver kontinuitet i opgaverne. Den tidligere skolebestyrelse vedtog som sin sidste opgave skolens værdigrundlag, som indeholder: Principper Trivselsplan Samværsregler Omsorgsplan Dette omfattede materiale har været et godt fundament for den nye bestyrelse at forholde sig til, og for at forstå de mange områder skolebestyrelsesarbejdet består af. 5

6 Skolebestyrelsen afholder hvert år møde for alle klasseråd med et relevant emne årets emne var således projekt den gode klasse. Fritidsklubben er et fritidstilbud til 4. og 5. klasse. Der er åbent alle skoledage kl Det er et indholdsmæssigt og udviklingsmæssigt supplement til undervisningen i skolen. Det er en stor procentdel af skolens elever, der benytter dette tilbud. Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år en nedlæggelse af tilbuddet for 6. og 7. årgang Juniorklubben er et fritidstilbud for 5. og 6. klasse. Der er åbent tre aftener om ugen i skoleugerne fra kl Ønsker 5. klasse elever at gå i aften juniorklub efter jul, bortfalder mulighed for at gå i klub om eftermiddagen udgøres af et ledelsesteam, hvor DUS-fælleslederen er afdelingsleder for indskolingen, viceinspektøren for mellemgruppen og udskolingen og afdelingslederen for Specialklasserne, KPC og modtagerklassen. Skolelederen er organisatorisk placeret over alle afdelinger og deltager specielt i svære samtaler og i klasser, hvor der er problemstillinger, som kræver ekstra opmærksomhed. Der er et godt og stærkt teamsamarbejde med plads til forskellighed og refleksion, ligesom kollegial sparring, udvikling og uddannelse er nøgleordene. Vores udgangspunkt er værdibaseret ledelse med en høj grad af uddelegering i en afdelingsopdelt skole med selvstyrende team. Vi har megen fokus på, at medarbejderne får ejerskab til udviklingen af skolen, og fundamentet er ærlighed og åbenhed. Der arbejdes hen imod, at hele organisationen er gennemskuelig, og at beslutninger er kendte af alle, og det tilstræbes, at alle har den samme information ingen har specialviden om almene forhold. MED- Udvalget diskuterer de emner, der er foreskrevet, men ellers ønskes pædagogisk råd værende stedet for almene diskussioner. Aktivklassen Til skolen er tilknyttet en specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Klassen startede i 1997 som et udviklingsprojekt under Aalborg skoler i bevægelse, på baggrund af en mangeårig erfaring på skolen med at arbejde med specialpædagogik. Klassen går under betegnelsen Aktivklassen og består af op til 32 elever i alderen 6-18 år. Eleverne er opdelt i 3 trin efter alder og/eller funktion. Der er desuden et specialpædagogisk fritidstilbud for de yngste elever i Indskolingsområdet - Aktivdus. 6

7 Modtageklassen (M2) Skolen har en blandet modtageklasse, for tosprogede elever med forskellig nationalitet. En modtageklasse er for tosprogede, sent ankomne børn/unge, der ikke kan nok dansk til umiddelbart at indgå i en alderssvarende dansk klasse, når de starter i folkeskolen. Elevantallet kan variere, eftersom der er løbende indtag. Elever i modtageklassen delintegreres i enkelte timer på et alderssvarende klassetrin, primært i de kreative, musiske og idrætslige fag, m.h.p. at integreres socialt og få indsigt i, hvad der foregår i en almindelig klasse. Målet for modtageklassen er, at eleverne opnår et grundlæggende dansk sprog og et grundlæggende kendskab til dansk sprogopbygning samt dansk kultur, således at de bliver i stand til at deltage i undervisningen i en alderssvarende dansk klasse. 7

8 Skoleplan Evaluering af skoleplan (De røde punkter er endnu ikke opfyldte og indgår i den kommende skoleplan). Fysiske rammer: Legeplads Vi har p.t. brugt flere end kr. på udendørsarealerne (skole+dus) Opsættelse af flere affaldsspande udenfor Udnyttelse af Atriumgården projektet var en del af renoveringsplanen, der ikke blev. Inventar til klasselokalerne Lærerarbejdspladser Telefonsystem Oprettelse af ordentlige musiklokaler Musikkens hus indviet januar 2011 Udsmykning af skolen. synliggørelse af børnenes kreativitet = inspirerende gangarealer Samarbejde: Trivsel: Bedre rengøring mere rengøring og bedre dukseordninger. Den røde tråd: Samarbejde imellem afdelingerne (fagteam) Overleveringer Samarbejde lærerne imellem og lærerne og forældrene imellem omkring de 2- sprogede børn - fortsat indsatsområde. Imellem skole og Dus medarbejder og ledelsesniveau Fokus på trinmålene - årsplaner Brug af Intra og hjemmesiden til samarbejde. Sociale arrangementer for hele skolens personale Oprettelse af venskabsklasser og legepatrulje Omsorgs-gruppe for lærere og pædagoger fortsat indsatsområde Børn med særlige behov nyt indsatsområde. Klimamåling. I lighed med hele kommunen gennemførte alle medarbejdere en klimamåling for områderne Trivsel, Psykisk arbejdsmiljø samt en lederevaluering. Efterfølgende er der udarbejdet handlepunkter for den enkelte afdeling og for hele skolen. Disse handleplaner er efterfølgende godkendt i MED-udvalget. Elevrådet gennemførte en undervisningsmiljøvurdering og arbejder efterfølgende med handlepunkter for mobning. 8

9 Skoleplan Skoleplansproces har et stort ønske om at gøre skoleplanen til omdrejningspunktet for hele skolens virksomhed. Vi ønsker, at medarbejderne opnår ejerskab til processen, og at de kan placere deres egen planlægning i relation til skoleplanen og således skabe en sammenhæng. Dette skulle gerne bevirke, at skoleplanen bliver et dynamisk redskab, som evalueres jævnligt, og som danner udgangspunkt for alle forhold ved skolen. I år har vi haft en pædagogisk dag, hvor skoleplanen var på dagsordenen. Den forrige plan blev evalueret og denne evaluering var bl.a. udgangspunkt og fundamentet for denne plan. Efterfølgende er personalets indlæg blevet bearbejdet i pædagogisk udvalg. Planen er i sin endelige form godkendt i pæd. råd og MED-udvalget. Prioriteringen i budget 2011 er ligeledes en afledning af skoleplanen. Daglig praksis Se skolens værdiregelsæt på de=&klasse=&id=&startside=&forumid= Fælles indsatsområder Trivsel: o Inklusion menneskesyn og organisationsperspektiv. Menneskesyn: Ingen er mere normale end andre, alle er specielle. Vi anerkender elevernes mangfoldighed, særegne natur og forskelligartede livsbaner. Organisationsperspektiv: Det der skaber inkluderende og faglige resultater for den aktuelle målgruppe, er det, man bygger sin organisation op omkring. Hvis eleven ikke profilerer af den anvendte praksis, gør man noget andet. o Det er individet i samspil med omgivelserne, der tegner mulighederne. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces 9

10 Fysiske rammer: Samarbejde: tages der særligt hensyn til til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte. o Vi havde udarbejdet en renoveringplan som indeholdt de pædagogiske tanker, vi har for skolen. Desværre blev den droppet på grund af besparelser. Vi må holde forslaget varmt til det politiske niveau. o Vi bruger både centrale og lokale midler til at renovere vores ældste afdeling for. Afdelingen er ikke renoveret siden ibrugtagningen i Vi har fået renoveret vores gymnastiksale dog ikke maling. Vi har fået nye vinduer i PLC. o Vores kontor- og mødefaciliteter er meget mangelfulde og giver dagligt dårligt arbejdsmiljø for medarbejdere og specielt ledelsen. o Vi er nået rigtig langt i opfattelse af en arbejdsplads en medarbejdergruppe. Vi har opnået stor social forståelse. Samarbjedet mellem de forskellige personalegrupper er stadig et fokusområde. Børn med særlige behov. o Vi vil sætte fokus på kulturen ved skolen med et projekt : Pædagogik til fremtidens elever. 10

11 Målsætning for alle indsatsområdet ses nedenfor Fysiske rammer 11

12 Emne Mål Handling Ansvarlig Gennemførelse af sidste etape af renoveringsplanen for skolen Et stort samlingsrum med plads til alle skolens elever At få mulighed for inklusion, fleksible læringsmiljøer og faciliteter, som lever op til nutidig standard. Der etableres ventilation i lokalerne i den ældste afdeling. At få et pædagogisk læringscenter, som bliver livsnerven i hele skolens dagligdag. At få en administration med kontorer og mødelokaler At få mulighed for at lave fremvisninger for alle skolens elever i forbindelse med temaarbejde, musikforestillinger, skolefester og arrangementer for forældre 3. kl. til Indskolingen Gennem flere år har man af pædagogiske årsager ønsket at få koblet 3. årgang til indskolingen, men de fysiske rammer har været en hindring. Ved at gennemføre den ovenstående renoveringsplan, vil dette blive muligt i det tidligere PLC Kommunalbestyr else bevilling af de midler, som projektet koster Bevilling fra KU efter fremsættelse af ønsket Bevilling af renovering Kommunalbestyrel sen Budget og skolebestyrelsen sørger for opmærksomhed Byrådet Budget

13 Emne Mål Handling Ansvarlig Idræt: Nyt anlæg i begge sale. Nye badefaciliteter i drenge omklæd. Nye redskaber til springgymnastik Skolen har ikke fået renoveret de 2 gymnastiksale siden 1942, hvor skolen blev bygget. De er meget nedslidte og især drengeomklædningen er meget utidssvarende. Pigeomklædning er tidligere renoveret. Desuden mangler der redskaber til springgymnastik. At få tidssvarende muligheder for idrætsundervisningen ved skolen Bevilling fra central pulje. Afsætte midler til indkøb af materiel Der er i begyndelsen af 2011 lagt nye gulve i idrætssalene, indkøbt nye skabe og søgt om midler til maling Flere lærer -/ pædagogarbejdspladser Give medarbejderne mulighed for at samarbejde og planlægge sin undervisning samt at mødes i diverse team Budget 2011 Renoveringsplanens gennemførelse Lokale med mulighed for at snakke i telefon uden at blive forstyrret Trådløs forbindelse i indskolingen Renovering af sløjdlokale Give medarbejderne mulighed for at tale med forældre uden forstyrrelser At kunne leve op til trinmål for fagene i nærmiljøet, i stedet for at skulle flytte til IT-lokalet, hvor kun 1 klasse kan arbejde ad gangen. Lokalet befinder sig i kælderen og trænger meget til renovering. Der må ikke bygningsmæssigt laves ændringer men maling og nye høvlebænke kunne betyde meget for at lokalet lever op til at kunne give undervisning, der lever op til trinmål Dette er allerede indrettet til tidligere DUSkontor. Budget Vedligehold Ledelse 13

14 IT Hurtigere lærer-/ og elevcomputere Smartboards i klasserne Trådløs forbindelse i indskolingen Mobile fladskærme til tilslutning til pc. Flere kopimaskiner Personlig pc til lærer/pædagog Bænke rundt omkring Ved klatretårnet Udenfor indgangsdørene I mellemgruppen I skolegården Flere skraldespande med låg Junglesti Optimering og vedligeholdelse af nuværende materiel, så vi kan leve op til intentioner i FM. Opprioritering af Itområdet er på kommunens budget Vi kan afvente resultatet og derefter lave en prioritering i forbindelse med skolens budgetlægning Optimere børnenes muligheder for fysisk udfoldelse i frikvartererne. Give mulighed for inddragelse af udeområderne til fleksible læringsmiljøer Budget 2011 Drøftelser i udvalg Legepladsudvalget Elevrådet Inventar: Nye borde, stole i alle klasser Nye kontorstole i klasserne Mere udsmykning af gangarealer Gardiner i alle klasser Fortsættelse af arbejdet. Der er bestilt inventar til mange klasser, som leveres løbende. Udsmykning på gangene er allerede begyndt Kreative fag inddrages i det omfang det er muligt. Indkøb og udstilling af kunst? Faglærere Bedre vedligeholdelse af udendørsarealer Det centrale beredskab som vedligeholder vores grønne områder, har mindre og mindre tid. Vi ønsker, at der renholdes på vores udendørs opholdsarealer. Forskønnelsesdage Optimere samarbejdet med Park og Natur Udvalg Bedre cykelparkeringsforhold Samtidig med bedre plads Etablering af flere Budget 14

15 til cykelparkering skal der arbejdes med elevernes holdning til parkering cykelparkeringspladser Medarbejdere Personlig pc til alle medarbejdere At man kan arbejde direkte på de forskellige platforme i undervisningen 1 stationær pc i alle lokaler, hvis ikke økonomien kan dække en personlig pc Indretning af de gamle trin 23 lokaler som et fleksibelt multirum Bålsted ved klub/dus 3.klasse overdækkes At få sceneområdet gjort mere velegnet til større møder mørklægningsgardiner, projektor m.m. Samme som ovenfor At give DUS mulighed for at sprede sig mere/aflaste sceneområdet. At få etableret et alternativt mødelokale alternativ til klasselokale At forbedre udeområdet ved klub/dus 3.klasse og skabe optimale og attraktive rammer for børn og personale At forbedre rammerne for afholdelse af forældremøder i skole og DUS. Større forsamlinger generelt. Budget Budget Budget /DUS DUS-ledelse 15

16 Trivsel 16

17 Emne Mål Handling Ansvarlig Fokus på, at medarbejdere får en omsorgsperson. Formaliseret hvem tilkaldes ved krise/kontakter ved langtidsfravær Uvildig, professionel person til supervision MU-Samtaler Relationer mellem børn på tværs af afd./skoler Fokus på lærer/pædagog samarbejdet i indskolingen Det er svært at navigere med så mange forskellige samarbejdspartnere på skolen. Målet er, at omsorg på et tidligt tidspunkt kan forhindre længerevarende fravær Det psykiske arbejdspres øges. Man kunne forestille sig, at det psykiske arbejdsmiljø ville blive bedre ved supervision og at sygedagene kunne mindskes Fokus på samtalen som supervision, støtte, anerkendelse og udvikling At give børnene mulighed for at skabe nye relationer på tværs af skoler og samtidig give mulighed for en oplevelse af, at relationer ikke kun opstår i den umiddelbare nærhed, men også kan opstå over afstand At skabe mulighed for et bedre samarbejde at kende hinanden bedre MED + faglig klub må tage emnet op igen m.h.p. udarbejdelse af forslag til procedure Budget. Diskussion i medarbejdergrupperne for afklaring af behov og for hvad Udarbejdelse af skabelon med ikke fælles regler for alle ledere, der skal være mulighed for individuelle tiltag At deltage i forskellige aktiviteter eks sportsturneringer på andre skoler og i andre DUS er. At besøge andre institutioner. Arrangere sociale og faglige events, hvor faggrupperne deltager sammen MED-udvalg TR + Mødeleder Lærere og pædagoger 17

18 Børn med særlige behov Inklusion Fleksibilitet Børn med særlige behov Trivselsteamet Uddannelse 18

19 Emne Mål Handling Ansvarlig Uddannede Trivsels-personer i alle afdelinger Uddannelse af interesserede lærere og pædagoger MUS fremsættelse af ønsker Medarbejder + leder Efteruddannelse og kurser for alle vedrørende børn med særlige behov. Inspirationsforedrag både indenfor det sociale og det faglige område teori og praksis Hvad kræves der af lærerrollen i dag for at kunne undervise nutidens børn og unge? Hvilke konsekvenser får det for vores praksis? Skolebaseret videreuddannelse af hele personalet PU Pæd. Råd. Tilrettelæggelse af kursusforløb evt. i samarbejde med UCN PU Ledelse Tænke AKT anderledes bl.a. via timefordelingen Flere timer til støtte i skolen og Dus Fleksibilitet og tidlig indsats Komme på forkant med evt. problemer, inden de bliver for store og barnet bliver udelukket Nedsættelse af udvalg LB, NB, VV. Udvalget har netop fremsat forslag til fremtidig procedure. Timefordelingsplan VV Ledelse Mere fleksibel måde at planlægge sin egen tid på Selvstyrende team PR Ekstra fokus på forældresamarbejdet Bredere fagvifte i Trivselsforum en pædagog i gruppen Uden inddragelse af forældrene kan skolen ikke opnå maksimal effekt af deres initiativer i forbindelse med inklusion At Trivselsforum tilføres den viden som en pædagoguddannet har, samt at den viden, der stammer fra barnets tidligste skoleår (DUS-tiden), bringes i spil. 19 KPC At få en pædagog ind i Trivselsforum.

20 Samarbejde: 20

21 Emne Mål Handling Ansvarlig Ønske om at afprøve undervisning på tværs af klasser opbrydning af klasser hold/gruppe- dannelser på baggrund af læringsstile, indlæringskompetencer og faglig kunnen Bedre og udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger Fokus på den røde tråd for eleverne igennem deres skolegang Håndtering af problemstillinger med elever, der fylder meget på en bedre måde. Tilgodese både fagligt dygtig og svage elever Tilgodese det enkelte barn og dets behov. Helhedssyn på barnet Gode overgange mellem afdelingerne for alle interessenter Timefordeling KPC SPC, skemalægning PR Afleveringsmøder Elevplan Forældresamarbejde Ledelse/afdeling s-team PR Team Fokus på elev- og årgangsplaner Bedre rengøring At planerne bliver omdrejningspunkt for klassens arbejde. At lærerne oplever, at planerne giver overblik og struktur samt bedre tilrettelæggelse af tid, emneuger, faguger m.m. Udvidelse af tiden til rengøring, således at indeklimaet bedres Årgangsteam Klasseteam PR MUS Serviceleder organisering af tidsforbruget Medarbejdere Ledelse Serviceleder + Ledelse Opsamling af affald på skift Fokus på en fælles dukseordning i samarbejde med rengøringspersonalet Skolebestyrelsen Holdningen til oprydning og affald bedres Et bedre samarbejde og rengøring. Samt at ansvarliggøre eleverne i forhold til vores skole En engageret skolebestyrelse, som involverer sig i skolens liv og som støttes i arbejdet via højt informationsniveau og medinddragelse. 21 Årgangsteam Indførelse af smiley ordning. Koordinatorer Ledelse Rengøring i dialog.

22 Ønsker til det politiske niveau Med udgangspunkt i skolens arbejde med inklusion og opdeling af undervisningen i hold er skolens fysiske rammer absolut en hindring. I vores ældste afdeling, som ikke har været renoveret siden ibrugtagning i 1942, er lokalerne meget små og utidssvarende. Vi har desuden lange og kolde gangarealer, som ikke umiddelbart egner sig til holdundervisning. Vi råder desuden ikke over ekstra ledige lokaler, som ville kunne anvendes til holdundervisning og projektarbejde. Vores eksterne samarbejdspartnere PPR, sundhedsplejerske, UU-vejleder og tandlæger har ikke selvstændige lokaler som er egnede til det arbejde de skal udføre. Vi har i 2010 fået udarbejdet et tegningsmateriale af arkitekt, som opfylder mange af skolens ønsker. Forslaget blev ved budgetlægning 2011 ikke prioriteret, til vores store skuffelse. Desuden har teamledelsen ikke optimale rammer for deres arbejde, hvilket vi gentagne gange har meddelt forvaltning. Vi håber, at skolen snarest vil blive tilgodeset ved budgetlægning eller ved prioritering af pengene ved salg af el selskab. Skolebestyrelsen marts

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skole/afdeling/navn Ledelse Fysiske rammer Organisering

Skole/afdeling/navn Ledelse Fysiske rammer Organisering Skole/afdeling/navn Ledelse Fysiske rammer Organisering Ørum skole Selvstændig ledelse på hver skole. Fagkonsulenter sikrer faglige miljøer på tværs af skoler Elever: niveaudelt undervisning i overbygning.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010

Hobrovejens Skole AFTALE 2012 10. JUNI 2010 Hobrovejens Skole AFTALE 2012 2012 2014 10. JUNI 2010 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område.

Ved klik på teksten i boksene fremkommer en uddybning af det pågældende område. Det har værdi På Hjerm Skole og i SFO Perlen har vi i skoleåret 2012/2013 haft fokus på de værdier, der gør sig gældende for hele organisationens virke. Gennem værdioversigten på næste side gives du mulighed

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Mellervangskolen Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det klart,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt

Indledning: Motivation for et værdiregelsæt Indledning: Formelt set er kravet om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt hjemlet i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Filstedvejens Skole Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Handleplan for inklusion 2014

Handleplan for inklusion 2014 Handleplan for inklusion 2014 Højboskolens vision: Alle børn skal opleve at være del af værdifulde fællesskaber, hvor de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvert barn skal mødes, hvor det er

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

Miljø Lærere/uddannelse Elever/forældre Materialer. Målrettet efter- /videreuddannelsespolitik. Faglig netværksdannelse.

Miljø Lærere/uddannelse Elever/forældre Materialer. Målrettet efter- /videreuddannelsespolitik. Faglig netværksdannelse. Skole/afdeling/navn Ørum skole Djurslandsskolen PPR Samarbejdsrelationer Samarbejde med lokale videnscentre, skolecentre Tæt dialog med eksperter og skolefolk fra det almene system.. Overblik i kommunens

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange.

1. Indledning. 2. Et fælles handlerum ønske om retning og rammer. Politiske mål om helhed og sammenhæng og glidende overgange. 1. Indledning. Indskolingen i Gladsaxe kommune er baseret på samarbejde mellem lærere og pædagoger i den samordnede indskoling. Dette er tiltrådt af Byrådet i 1988. Den i aftalen beskrevne praksis har

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område

et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang et specialpædagogisk tilbud for elever i vanskeligheder inden for tale - læse sprogområdet og det mere generelle område Kompetencecenter Grønnevang Hvad omfatter det? Specialpædagogisk

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Seminarieskolens Sundhedspolitik

Seminarieskolens Sundhedspolitik Seminarieskolens Sundhedspolitik 2016-18 1 Baggrund for udarbejdelse af en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er udarbejdet med inspiration fra Aalborg kommunes Sundhedspolitik 2015-2018, Sundhedspolitikken

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Beskrivelse af specialklasserne

Beskrivelse af specialklasserne Beskrivelse af specialklasserne Tema Organisering Grundoplysninger Specialklasserne på Holme skole er i princippet aldersmæssigt fordelt over alle årgange på 6 klasser. Vi har for tiden tre 4. klasser

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO

Blåvandshuk Skole. Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Trivsels- og mobbepolitik for børnene på Blåvandshuk Skole, Billum Skole og SFO Skolelivet er et fælles anliggende. Både forældre, ansatte og børn har et medansvar for trivselen på skolen. Trivslen er

Læs mere

Læringsmiljø og fællesskab

Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljø og fællesskab Læringsmiljøet skal sikre, at målet om at give børn og unge de bedst mulige faglige og sociale færdigheder kan nås. Det handler om både de fysiske og de psykiske/sociale rammer.

Læs mere