Skoleplan Stolpedalsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleplan 2011-13. Stolpedalsskolen"

Transkript

1 Skoleplan Stolpedalsskolen 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Skolens vision... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Skolens overordnede målsætninger... 3 Beskrivelse af skolen... 4 Evaluering af skoleplan Skoleplan Fysiske rammer:... 8 Samarbejde:... 8 Trivsel:... 8 Skoleplan Skoleplansproces... 9 Daglig praksis... 9 Fælles indsatsområder... 9 Trivsel:... 9 Fysiske rammer: Samarbejde: Børn med særlige behov Målsætning for alle indsatsområdet ses nedenfor Fysiske rammer Trivsel Børn med særlige behov Ønsker til det politiske niveau

3 Hvem er vi? Skolens vision Stolpedalsskolen skal være en selvstyrende skole med høj grad af decentralisering med professionelle medarbejdere. Skolens værdigrundlag Børnene skal tilegne sig færdigheder, viden, holdninger og værdier, der kan gøre dem til livsduelige, myndige og kompetente mennesker i et moderne samfund. Skolens overordnede målsætninger Med udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, bindende trin- og slutmål samt Aalborg kommunes Fælles skolebeskrivelse ønsker Stolpedalsskolen at have følgende overordnede målsætninger: Vi skal prioritere fagligheden højt. Samværet skal bygge på gensidig respekt og på ansvarlighed overfor den enkelte og fællesskabet. Der skal være plads til at den enkelte kan udvikle sit selvværd og selvtillid. Der skal være et læringsmiljø, hvor både elever og medarbejdere kan udvikle evnen til at undres, få plads til refleksion, og hvor fagligheden er fundamentet for læring. Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau. Medarbejdernes faglige og personlige kvalifikationer skal sikres gennem tidssvarende personalepolitik og relevant videreuddannelse. Stolpedalsskolen skal være et trygt og udviklende lære- og værested. 3

4 Beskrivelse af skolen Stolpedalsskolen er kendetegnet ved at være placeret i Hasseris på toppen af Aalborg. Der er udsigt til Limfjorden, Egholm og hele Vestbyen. Skolen ligger i nogle naturskønne områder som nærmeste nabo til Mølleparken, Aalborgtårnet og Zoo-have. Skolen er således omkranset af dejlig natur, store grønne arealer og mange store træer. Vi bestræber os på at bruge og inddrage naturen i både undervisning og fritid. De fysiske rammer er de ca. 60 år gamle bygninger, som igennem årene har manglet vedligeholdelse. Desværre er skolens ældste afdeling ikke blevet renoveret som planlagt på grund af besparelser. Vi har netop indviet Musikkens Hus i den nedlagte tandklinik. Al musikundervisning ved skolen samt musikskolen afvikles i disse nye omgivelser. Vi har således fået ledige lokaler i den ældste afdeling af skolen, hvor de ældste elever fra specialklassen netop er flyttet til fra de barakker, de hidtil har været undervist i. Vi glæder os meget til at højne muligheden for inklusion af specialklasseleverne med normalklasserne i de situationer, hvor det er naturligt og nyttigt for alle parter. Vi har allerede inkluderet vores yngste specialklasseelever i indskolingen med stor succes. Vi har gennem hele perioden brugt mange penge på inventar og udearealer. Der er således købt nye elevmøbler til de fleste elever. Vi har renoveret udearealerne legeplads for de mindste, Dus 2 legepladsen samt områder i skolegården, ligesom der er indkøbt materialer til inddragelse af udearealerne i undervisningen. I indskolingen og mindste specialklasse har Skole og DUS lokalefællesskab, hvilket betyder, at børnene er i de samme bygninger hele dagen. Det betyder, at der i det daglige er stor sammenhæng mellem skole og DUS og meget samarbejde mellem de to faggrupper lærere og pædagoger. Indskolingen og DUS har efter renovering gode muligheder for at arbejde fleksibelt og tværfagligt. Vi forsøger hele tiden at opkvalificere vores IT med trådløst netværk og indkøb af klassesæt pc ere, men vi må også konstatere, at udviklingen indenfor området går hurtige end vores økonomi rækker. 4

5 De personalemæssige forhold er gode. Vi er bevidste om, at skolens værdier er forankret i de medarbejdere, der til hver en tid er ansat, og at de udgør skolens kultur. Der er mange forskellige faglige grupper repræsenteret, aldersspredningen er jævnt fordelt, mens kønsfordelingen har en overvægt af kvinder. Vi har de sidste 2 år arbejdet med at skabe en kultur, hvor alle medarbejdere ser sig selv som en vigtig del af skolens kultur. Alles arbejde er værdifuldt og af betydning for, at skolen kan fungere. Kommunikation dialog på alle niveauer - er omdrejningspunktet. Vi har nogle meget udviklingsorienterede medarbejdere. De er engagerede og udviser en faglig stolthed på alle niveauer, hvilket skolens indsatsområder viser. Personalet har et stort ønske om efteruddannelse både fagligt og pædagogisk. Alle medarbejdere er meget ambitiøse, og vil gerne udvikling. Da nøgleordene for vores udvikling er refleksion og erkendelse, betyder det, at processen tager tid. Skolen er nu afdelingsopdelt, og teamene er selvstyrende, og man arbejder på at finde de teamsammenhænge, som er omdrejningspunktet for arbejdet. Der er afdelingsteam til de overordnede områder, årgangsteamene til organiseringen af undervisning/fritidsaktiviteter, samværsregler og holddannelse, samt klasseteamene til detaljeplanlægning for den enkelte klasse/elev. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om opgaven og eleverne i indskolingen, og ser i stort omfang hinanden som èn personalegruppe i èn afdeling i skolen. Men også i 3. kl. arbejder lærere og pædagoger sammen. Elev og forældregruppen afspejler skoledistriktets placering i Hasseris. Engagerede forældre som stiller krav til deres barns skolegang, og vi har en stor opbakning til fællesarrangementer i de enkelte klasser. Vi har i de yngste klasser indført projekt Den gode Klasse. Dette projekt højner samarbejdet mellem skole og hjem og i særdeleshed samarbejdet i forældregruppen. Skolen har fået ny skolebestyrelse, hvor 3 fra den forrige bestyrelse heldigvis valgte at fortsætte arbejdet. Dette giver kontinuitet i opgaverne. Den tidligere skolebestyrelse vedtog som sin sidste opgave skolens værdigrundlag, som indeholder: Principper Trivselsplan Samværsregler Omsorgsplan Dette omfattede materiale har været et godt fundament for den nye bestyrelse at forholde sig til, og for at forstå de mange områder skolebestyrelsesarbejdet består af. 5

6 Skolebestyrelsen afholder hvert år møde for alle klasseråd med et relevant emne årets emne var således projekt den gode klasse. Fritidsklubben er et fritidstilbud til 4. og 5. klasse. Der er åbent alle skoledage kl Det er et indholdsmæssigt og udviklingsmæssigt supplement til undervisningen i skolen. Det er en stor procentdel af skolens elever, der benytter dette tilbud. Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år en nedlæggelse af tilbuddet for 6. og 7. årgang Juniorklubben er et fritidstilbud for 5. og 6. klasse. Der er åbent tre aftener om ugen i skoleugerne fra kl Ønsker 5. klasse elever at gå i aften juniorklub efter jul, bortfalder mulighed for at gå i klub om eftermiddagen udgøres af et ledelsesteam, hvor DUS-fælleslederen er afdelingsleder for indskolingen, viceinspektøren for mellemgruppen og udskolingen og afdelingslederen for Specialklasserne, KPC og modtagerklassen. Skolelederen er organisatorisk placeret over alle afdelinger og deltager specielt i svære samtaler og i klasser, hvor der er problemstillinger, som kræver ekstra opmærksomhed. Der er et godt og stærkt teamsamarbejde med plads til forskellighed og refleksion, ligesom kollegial sparring, udvikling og uddannelse er nøgleordene. Vores udgangspunkt er værdibaseret ledelse med en høj grad af uddelegering i en afdelingsopdelt skole med selvstyrende team. Vi har megen fokus på, at medarbejderne får ejerskab til udviklingen af skolen, og fundamentet er ærlighed og åbenhed. Der arbejdes hen imod, at hele organisationen er gennemskuelig, og at beslutninger er kendte af alle, og det tilstræbes, at alle har den samme information ingen har specialviden om almene forhold. MED- Udvalget diskuterer de emner, der er foreskrevet, men ellers ønskes pædagogisk råd værende stedet for almene diskussioner. Aktivklassen Til skolen er tilknyttet en specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Klassen startede i 1997 som et udviklingsprojekt under Aalborg skoler i bevægelse, på baggrund af en mangeårig erfaring på skolen med at arbejde med specialpædagogik. Klassen går under betegnelsen Aktivklassen og består af op til 32 elever i alderen 6-18 år. Eleverne er opdelt i 3 trin efter alder og/eller funktion. Der er desuden et specialpædagogisk fritidstilbud for de yngste elever i Indskolingsområdet - Aktivdus. 6

7 Modtageklassen (M2) Skolen har en blandet modtageklasse, for tosprogede elever med forskellig nationalitet. En modtageklasse er for tosprogede, sent ankomne børn/unge, der ikke kan nok dansk til umiddelbart at indgå i en alderssvarende dansk klasse, når de starter i folkeskolen. Elevantallet kan variere, eftersom der er løbende indtag. Elever i modtageklassen delintegreres i enkelte timer på et alderssvarende klassetrin, primært i de kreative, musiske og idrætslige fag, m.h.p. at integreres socialt og få indsigt i, hvad der foregår i en almindelig klasse. Målet for modtageklassen er, at eleverne opnår et grundlæggende dansk sprog og et grundlæggende kendskab til dansk sprogopbygning samt dansk kultur, således at de bliver i stand til at deltage i undervisningen i en alderssvarende dansk klasse. 7

8 Skoleplan Evaluering af skoleplan (De røde punkter er endnu ikke opfyldte og indgår i den kommende skoleplan). Fysiske rammer: Legeplads Vi har p.t. brugt flere end kr. på udendørsarealerne (skole+dus) Opsættelse af flere affaldsspande udenfor Udnyttelse af Atriumgården projektet var en del af renoveringsplanen, der ikke blev. Inventar til klasselokalerne Lærerarbejdspladser Telefonsystem Oprettelse af ordentlige musiklokaler Musikkens hus indviet januar 2011 Udsmykning af skolen. synliggørelse af børnenes kreativitet = inspirerende gangarealer Samarbejde: Trivsel: Bedre rengøring mere rengøring og bedre dukseordninger. Den røde tråd: Samarbejde imellem afdelingerne (fagteam) Overleveringer Samarbejde lærerne imellem og lærerne og forældrene imellem omkring de 2- sprogede børn - fortsat indsatsområde. Imellem skole og Dus medarbejder og ledelsesniveau Fokus på trinmålene - årsplaner Brug af Intra og hjemmesiden til samarbejde. Sociale arrangementer for hele skolens personale Oprettelse af venskabsklasser og legepatrulje Omsorgs-gruppe for lærere og pædagoger fortsat indsatsområde Børn med særlige behov nyt indsatsområde. Klimamåling. I lighed med hele kommunen gennemførte alle medarbejdere en klimamåling for områderne Trivsel, Psykisk arbejdsmiljø samt en lederevaluering. Efterfølgende er der udarbejdet handlepunkter for den enkelte afdeling og for hele skolen. Disse handleplaner er efterfølgende godkendt i MED-udvalget. Elevrådet gennemførte en undervisningsmiljøvurdering og arbejder efterfølgende med handlepunkter for mobning. 8

9 Skoleplan Skoleplansproces har et stort ønske om at gøre skoleplanen til omdrejningspunktet for hele skolens virksomhed. Vi ønsker, at medarbejderne opnår ejerskab til processen, og at de kan placere deres egen planlægning i relation til skoleplanen og således skabe en sammenhæng. Dette skulle gerne bevirke, at skoleplanen bliver et dynamisk redskab, som evalueres jævnligt, og som danner udgangspunkt for alle forhold ved skolen. I år har vi haft en pædagogisk dag, hvor skoleplanen var på dagsordenen. Den forrige plan blev evalueret og denne evaluering var bl.a. udgangspunkt og fundamentet for denne plan. Efterfølgende er personalets indlæg blevet bearbejdet i pædagogisk udvalg. Planen er i sin endelige form godkendt i pæd. råd og MED-udvalget. Prioriteringen i budget 2011 er ligeledes en afledning af skoleplanen. Daglig praksis Se skolens værdiregelsæt på de=&klasse=&id=&startside=&forumid= Fælles indsatsområder Trivsel: o Inklusion menneskesyn og organisationsperspektiv. Menneskesyn: Ingen er mere normale end andre, alle er specielle. Vi anerkender elevernes mangfoldighed, særegne natur og forskelligartede livsbaner. Organisationsperspektiv: Det der skaber inkluderende og faglige resultater for den aktuelle målgruppe, er det, man bygger sin organisation op omkring. Hvis eleven ikke profilerer af den anvendte praksis, gør man noget andet. o Det er individet i samspil med omgivelserne, der tegner mulighederne. Inklusion er den dynamiske og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces 9

10 Fysiske rammer: Samarbejde: tages der særligt hensyn til til de elever, som er i faregruppen for marginalisering, eksklusion og lavt fagligt udbytte. o Vi havde udarbejdet en renoveringplan som indeholdt de pædagogiske tanker, vi har for skolen. Desværre blev den droppet på grund af besparelser. Vi må holde forslaget varmt til det politiske niveau. o Vi bruger både centrale og lokale midler til at renovere vores ældste afdeling for. Afdelingen er ikke renoveret siden ibrugtagningen i Vi har fået renoveret vores gymnastiksale dog ikke maling. Vi har fået nye vinduer i PLC. o Vores kontor- og mødefaciliteter er meget mangelfulde og giver dagligt dårligt arbejdsmiljø for medarbejdere og specielt ledelsen. o Vi er nået rigtig langt i opfattelse af en arbejdsplads en medarbejdergruppe. Vi har opnået stor social forståelse. Samarbjedet mellem de forskellige personalegrupper er stadig et fokusområde. Børn med særlige behov. o Vi vil sætte fokus på kulturen ved skolen med et projekt : Pædagogik til fremtidens elever. 10

11 Målsætning for alle indsatsområdet ses nedenfor Fysiske rammer 11

12 Emne Mål Handling Ansvarlig Gennemførelse af sidste etape af renoveringsplanen for skolen Et stort samlingsrum med plads til alle skolens elever At få mulighed for inklusion, fleksible læringsmiljøer og faciliteter, som lever op til nutidig standard. Der etableres ventilation i lokalerne i den ældste afdeling. At få et pædagogisk læringscenter, som bliver livsnerven i hele skolens dagligdag. At få en administration med kontorer og mødelokaler At få mulighed for at lave fremvisninger for alle skolens elever i forbindelse med temaarbejde, musikforestillinger, skolefester og arrangementer for forældre 3. kl. til Indskolingen Gennem flere år har man af pædagogiske årsager ønsket at få koblet 3. årgang til indskolingen, men de fysiske rammer har været en hindring. Ved at gennemføre den ovenstående renoveringsplan, vil dette blive muligt i det tidligere PLC Kommunalbestyr else bevilling af de midler, som projektet koster Bevilling fra KU efter fremsættelse af ønsket Bevilling af renovering Kommunalbestyrel sen Budget og skolebestyrelsen sørger for opmærksomhed Byrådet Budget

13 Emne Mål Handling Ansvarlig Idræt: Nyt anlæg i begge sale. Nye badefaciliteter i drenge omklæd. Nye redskaber til springgymnastik Skolen har ikke fået renoveret de 2 gymnastiksale siden 1942, hvor skolen blev bygget. De er meget nedslidte og især drengeomklædningen er meget utidssvarende. Pigeomklædning er tidligere renoveret. Desuden mangler der redskaber til springgymnastik. At få tidssvarende muligheder for idrætsundervisningen ved skolen Bevilling fra central pulje. Afsætte midler til indkøb af materiel Der er i begyndelsen af 2011 lagt nye gulve i idrætssalene, indkøbt nye skabe og søgt om midler til maling Flere lærer -/ pædagogarbejdspladser Give medarbejderne mulighed for at samarbejde og planlægge sin undervisning samt at mødes i diverse team Budget 2011 Renoveringsplanens gennemførelse Lokale med mulighed for at snakke i telefon uden at blive forstyrret Trådløs forbindelse i indskolingen Renovering af sløjdlokale Give medarbejderne mulighed for at tale med forældre uden forstyrrelser At kunne leve op til trinmål for fagene i nærmiljøet, i stedet for at skulle flytte til IT-lokalet, hvor kun 1 klasse kan arbejde ad gangen. Lokalet befinder sig i kælderen og trænger meget til renovering. Der må ikke bygningsmæssigt laves ændringer men maling og nye høvlebænke kunne betyde meget for at lokalet lever op til at kunne give undervisning, der lever op til trinmål Dette er allerede indrettet til tidligere DUSkontor. Budget Vedligehold Ledelse 13

14 IT Hurtigere lærer-/ og elevcomputere Smartboards i klasserne Trådløs forbindelse i indskolingen Mobile fladskærme til tilslutning til pc. Flere kopimaskiner Personlig pc til lærer/pædagog Bænke rundt omkring Ved klatretårnet Udenfor indgangsdørene I mellemgruppen I skolegården Flere skraldespande med låg Junglesti Optimering og vedligeholdelse af nuværende materiel, så vi kan leve op til intentioner i FM. Opprioritering af Itområdet er på kommunens budget Vi kan afvente resultatet og derefter lave en prioritering i forbindelse med skolens budgetlægning Optimere børnenes muligheder for fysisk udfoldelse i frikvartererne. Give mulighed for inddragelse af udeområderne til fleksible læringsmiljøer Budget 2011 Drøftelser i udvalg Legepladsudvalget Elevrådet Inventar: Nye borde, stole i alle klasser Nye kontorstole i klasserne Mere udsmykning af gangarealer Gardiner i alle klasser Fortsættelse af arbejdet. Der er bestilt inventar til mange klasser, som leveres løbende. Udsmykning på gangene er allerede begyndt Kreative fag inddrages i det omfang det er muligt. Indkøb og udstilling af kunst? Faglærere Bedre vedligeholdelse af udendørsarealer Det centrale beredskab som vedligeholder vores grønne områder, har mindre og mindre tid. Vi ønsker, at der renholdes på vores udendørs opholdsarealer. Forskønnelsesdage Optimere samarbejdet med Park og Natur Udvalg Bedre cykelparkeringsforhold Samtidig med bedre plads Etablering af flere Budget 14

15 til cykelparkering skal der arbejdes med elevernes holdning til parkering cykelparkeringspladser Medarbejdere Personlig pc til alle medarbejdere At man kan arbejde direkte på de forskellige platforme i undervisningen 1 stationær pc i alle lokaler, hvis ikke økonomien kan dække en personlig pc Indretning af de gamle trin 23 lokaler som et fleksibelt multirum Bålsted ved klub/dus 3.klasse overdækkes At få sceneområdet gjort mere velegnet til større møder mørklægningsgardiner, projektor m.m. Samme som ovenfor At give DUS mulighed for at sprede sig mere/aflaste sceneområdet. At få etableret et alternativt mødelokale alternativ til klasselokale At forbedre udeområdet ved klub/dus 3.klasse og skabe optimale og attraktive rammer for børn og personale At forbedre rammerne for afholdelse af forældremøder i skole og DUS. Større forsamlinger generelt. Budget Budget Budget /DUS DUS-ledelse 15

16 Trivsel 16

17 Emne Mål Handling Ansvarlig Fokus på, at medarbejdere får en omsorgsperson. Formaliseret hvem tilkaldes ved krise/kontakter ved langtidsfravær Uvildig, professionel person til supervision MU-Samtaler Relationer mellem børn på tværs af afd./skoler Fokus på lærer/pædagog samarbejdet i indskolingen Det er svært at navigere med så mange forskellige samarbejdspartnere på skolen. Målet er, at omsorg på et tidligt tidspunkt kan forhindre længerevarende fravær Det psykiske arbejdspres øges. Man kunne forestille sig, at det psykiske arbejdsmiljø ville blive bedre ved supervision og at sygedagene kunne mindskes Fokus på samtalen som supervision, støtte, anerkendelse og udvikling At give børnene mulighed for at skabe nye relationer på tværs af skoler og samtidig give mulighed for en oplevelse af, at relationer ikke kun opstår i den umiddelbare nærhed, men også kan opstå over afstand At skabe mulighed for et bedre samarbejde at kende hinanden bedre MED + faglig klub må tage emnet op igen m.h.p. udarbejdelse af forslag til procedure Budget. Diskussion i medarbejdergrupperne for afklaring af behov og for hvad Udarbejdelse af skabelon med ikke fælles regler for alle ledere, der skal være mulighed for individuelle tiltag At deltage i forskellige aktiviteter eks sportsturneringer på andre skoler og i andre DUS er. At besøge andre institutioner. Arrangere sociale og faglige events, hvor faggrupperne deltager sammen MED-udvalg TR + Mødeleder Lærere og pædagoger 17

18 Børn med særlige behov Inklusion Fleksibilitet Børn med særlige behov Trivselsteamet Uddannelse 18

19 Emne Mål Handling Ansvarlig Uddannede Trivsels-personer i alle afdelinger Uddannelse af interesserede lærere og pædagoger MUS fremsættelse af ønsker Medarbejder + leder Efteruddannelse og kurser for alle vedrørende børn med særlige behov. Inspirationsforedrag både indenfor det sociale og det faglige område teori og praksis Hvad kræves der af lærerrollen i dag for at kunne undervise nutidens børn og unge? Hvilke konsekvenser får det for vores praksis? Skolebaseret videreuddannelse af hele personalet PU Pæd. Råd. Tilrettelæggelse af kursusforløb evt. i samarbejde med UCN PU Ledelse Tænke AKT anderledes bl.a. via timefordelingen Flere timer til støtte i skolen og Dus Fleksibilitet og tidlig indsats Komme på forkant med evt. problemer, inden de bliver for store og barnet bliver udelukket Nedsættelse af udvalg LB, NB, VV. Udvalget har netop fremsat forslag til fremtidig procedure. Timefordelingsplan VV Ledelse Mere fleksibel måde at planlægge sin egen tid på Selvstyrende team PR Ekstra fokus på forældresamarbejdet Bredere fagvifte i Trivselsforum en pædagog i gruppen Uden inddragelse af forældrene kan skolen ikke opnå maksimal effekt af deres initiativer i forbindelse med inklusion At Trivselsforum tilføres den viden som en pædagoguddannet har, samt at den viden, der stammer fra barnets tidligste skoleår (DUS-tiden), bringes i spil. 19 KPC At få en pædagog ind i Trivselsforum.

20 Samarbejde: 20

21 Emne Mål Handling Ansvarlig Ønske om at afprøve undervisning på tværs af klasser opbrydning af klasser hold/gruppe- dannelser på baggrund af læringsstile, indlæringskompetencer og faglig kunnen Bedre og udbygget samarbejde mellem lærere og pædagoger Fokus på den røde tråd for eleverne igennem deres skolegang Håndtering af problemstillinger med elever, der fylder meget på en bedre måde. Tilgodese både fagligt dygtig og svage elever Tilgodese det enkelte barn og dets behov. Helhedssyn på barnet Gode overgange mellem afdelingerne for alle interessenter Timefordeling KPC SPC, skemalægning PR Afleveringsmøder Elevplan Forældresamarbejde Ledelse/afdeling s-team PR Team Fokus på elev- og årgangsplaner Bedre rengøring At planerne bliver omdrejningspunkt for klassens arbejde. At lærerne oplever, at planerne giver overblik og struktur samt bedre tilrettelæggelse af tid, emneuger, faguger m.m. Udvidelse af tiden til rengøring, således at indeklimaet bedres Årgangsteam Klasseteam PR MUS Serviceleder organisering af tidsforbruget Medarbejdere Ledelse Serviceleder + Ledelse Opsamling af affald på skift Fokus på en fælles dukseordning i samarbejde med rengøringspersonalet Skolebestyrelsen Holdningen til oprydning og affald bedres Et bedre samarbejde og rengøring. Samt at ansvarliggøre eleverne i forhold til vores skole En engageret skolebestyrelse, som involverer sig i skolens liv og som støttes i arbejdet via højt informationsniveau og medinddragelse. 21 Årgangsteam Indførelse af smiley ordning. Koordinatorer Ledelse Rengøring i dialog.

22 Ønsker til det politiske niveau Med udgangspunkt i skolens arbejde med inklusion og opdeling af undervisningen i hold er skolens fysiske rammer absolut en hindring. I vores ældste afdeling, som ikke har været renoveret siden ibrugtagning i 1942, er lokalerne meget små og utidssvarende. Vi har desuden lange og kolde gangarealer, som ikke umiddelbart egner sig til holdundervisning. Vi råder desuden ikke over ekstra ledige lokaler, som ville kunne anvendes til holdundervisning og projektarbejde. Vores eksterne samarbejdspartnere PPR, sundhedsplejerske, UU-vejleder og tandlæger har ikke selvstændige lokaler som er egnede til det arbejde de skal udføre. Vi har i 2010 fået udarbejdet et tegningsmateriale af arkitekt, som opfylder mange af skolens ønsker. Forslaget blev ved budgetlægning 2011 ikke prioriteret, til vores store skuffelse. Desuden har teamledelsen ikke optimale rammer for deres arbejde, hvilket vi gentagne gange har meddelt forvaltning. Vi håber, at skolen snarest vil blive tilgodeset ved budgetlægning eller ved prioritering af pengene ved salg af el selskab. Skolebestyrelsen marts

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Skoleudviklingsplan 2012

Skoleudviklingsplan 2012 Fjerritslev Skole Skoleudviklingsplan 2012 Februar 2012 Elo Nielsen Skoleleder 1 Indholdsfortegnelse: Fjerritslev skole - faktuelt s.3 Indledning - Det formelle grundlag for arbejdet. s. 4 Baggrund for

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Digitaliseringsstrategi... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling... 11 Skoletjenesten.... 12 Skolerne

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere