Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre"

Transkript

1 Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Valg af næstformand ØU - Udvalgets mødeplan for BU - Orientering BU - Genoptaget. Frigivelse af midler til konsulentbistand dagtilbudskøkkener8 6. BU - Placering af specialklassetilbud i skoleåret BU - Eventuelt Person - BU - Lukket orientering Person - BU - Personsag...15

3 Side 3 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/24829 Udtalelser: Beslutning den Godkendt

4 Side 4 2. BU - Valg af næstformand Sagsnr.: 10/17 Udvalget for Børn og Ungdom afholder sit første møde og der skal vælges en næstformand. Valg af næstformand ledes af udvalgets formand Asta Rasmussen. Udtalelser: Ingen. Ingen. Direktionen indstiller: 1. at udvalget vælger en næstformand Beslutning den Laila Torp Madsen (V) valgt

5 Side 5 3. ØU - Udvalgets mødeplan for 2010 Sagsnr.: 09/23252 Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 30. november 2009, at forslag til mødeplan principgodkendes og forelægges til fornyet politisk behandling i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efter det konstituerende møde. Fagudvalgene vedtog den 7. december 2009 mødedato og tidspunkt for mødet i januar måned Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2010 med udgangspunkt i: at fagudvalgsmøder afholdes mandag-onsdag i den første uge af måneden at Økonomiudvalgsmøder afholdes tirsdag i ugen inden møder i Kommunalbestyrelsen at Kommunalbestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måneden at der afholdes 3 budgetseminarer at der afholdes Kommunalbestyrelsestemamøder torsdage i samme uge som der er Økonomiudvalgsmøde - dog ikke i måneder, hvor der er budgettemamøder. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Teknik & Miljø holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Kultur og Fritid holder møder på Rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Økonomiudvalgets møder afholdes på rådhuset i Lyndby. Møderne afholdes kl Kommunalbestyrelsens møder afholdes på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udtalelser:

6 Side 6 Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Bilag: Politisk mødeplan for 2010 af 17. december 2009 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Indstillingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Udvalget anbefaler mødeplanen med den ændring, at udvalgets møder afholdes mandage kl Beslutning den Indstillingen anbefales. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Udvalgsmøderne afvikles onsdage kl. 17 på rådhuset i Allerslev.

7 Side 7 4. BU - Orientering Sagsnr.: 09/24825 A. Børnetopmøde B. Rundture til skoler og dagtilbud C. Ledelsesinformation D. Dialogmøder E. Postlisten Udtalelser: Bilag: Postlisten BU Ledelsesinformation Beslutning den Ad.A Det blev aftalt, at udvalget tager fra Roskilde den 3. februar kl. 14:21. Ad. B Der udarbejdes plan for rundtur til dagtilbud den 2. marts og den 9. april samt rundtur til skolerne den 10. maj. Ad. D I første halvår planlægges dialogmøder med bestyrelsesformændene, hvorefter dialogmødeformen tages op til evaluering. Dialogmøderne afholdes på udvalgets mødedage i april (dagtilbud), i maj (skolebestyrelser) og i juni (ungdomsskolen og dagplejen) fra kl. 15:00.

8 Side 8 5. BU - Genoptaget. Frigivelse af midler til konsulentbistand dagtilbudskøkkener Sagsnr.: 09/22540 Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2010 besluttet, at dagtilbudskøkkenerne renoveres så de fra 1. januar 2011 kan danne ramme for tilberedning af det obligatoriske frokostmåltid i dagtilbud, svarende til model B niveau (smør selv med lune retter tilberedt fra bunden). Sagen genoptages, idet den 3. december 2009 besluttede at udsætte sagen med henblik på at få udvidet konsulentundersøgelsen med muligheden for at udvide til A-køkkener. I forbindelse med administrationens kortlægning af behovet for renovering af Lejre Kommunes dagtilbudskøkkener samt prisskøn ønsker administrationen tilknyttet en ekstern rådgiver. Med udvidelse af undersøgelsen til også at vurdere muligheden for A-køkkener forventes udgiften at andrage kr. ex. moms. mod tidligere anslået kr. ex. moms. Udtalelser: Kortlægning og renovering foregår i samarbejde med Ejendom & Anlæg. Der søges om et rådighedsbeløb på kr. ex. moms. Beløbet søges frigivet som anlægsbevilling, finansieret af restrådighedsbeløbet fra bevillingen til ekstern byggeteknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram og dispositionsforslag vedr. legestuer i dagplejen. Det oprindelige rådighedsbeløb var på kr. Der blev overført kr. fra budget 2008 til budget Kommunalbestyrelsen Direktionen indstiller: 1. at der meddeles et tillægsrådighedsbeløb på kr. til budget 2010 til konsulentbistand til dagtilbudskøkkener og at beløbet samtidig frigives som anlægsbevilling. 2. at anlægsbevillingen på kr. til legestuer i dagplejen reduceres med kr. og at et tilsvarende rådighedsbeløb overføres fra budget 2009 til budget 2010 til finansiering af bevilling til konsulentbistand til dagtilbudskøkkener. Overførslen finansieres i 2010 af kassebeholdningen. Beslutning den Indstillingen anbefales.

9 Side 9 Liste V kan kun anbefale undersøgelse vedrørende B-køkkener.

10 Side BU - Placering af specialklassetilbud i skoleåret Sagsnr.: 09/21271 I budget 2010 er forudsat etablering af en række specialtilbud i Lejre Kommunes eget regi. godkendte den 9. november at der oprettes forskellige typer af tilbud fra 1. august De enkelte specialtilbud tilrettes efter det relevante antal børn og deres behov. Udvalget besluttede desuden, at der snarest skulle forelægges en sag om de fysiske rammer for de forskellige tilbud. Kommunalbestyrelsen drøftede den 21. december 2009 sagen og besluttede at sende sagen tilbage til. Sagen er tilrettet i forhold til ændringer siden sidste udvalgsbehandling. Der er desuden udarbejdet et nyt notat til yderligere belysning af sagen. På baggrund af en konkret elevgennemgang er der p.t. elever til følgende specialklasse- / heldagsklassetilbud m.v., der skal findes lokaler til fra 1. august Elev- og klassetal omfatter både eksisterende klasser og de planlagte nye klasser. a. 5 heldagsklassegrupper (0.-1. klasse, klasse, klasse, klasse og klasse) med i alt ca. 25 elever. (p.t. 4 grupper med i alt 20 elever beliggende i Osted på Alfarvejen 13 inklusive pavillion opsat august 2009) b. I alt 5 A-klassegrupper (0. klasse, 1. klasse, 2.-3.klasse, 4. klasse og klasse) i alt ca. 29 elever. (P.t. 1 klasse med i alt 7 elever beliggende på Osted Skole) c. I alt 6 specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, klasse samt klasse) med i alt ca. 35 elever. (p.t. 3 klasser med i alt 18 elever beliggende på Osted Skole) d. Endvidere er der behov for at finde egnede lokaler til PPR, idet PPR ikke længere kan rummes i de eksisterende lokaler på Alfarvejen 41 D, da PPR er blevet udvidet som følge af etableringen af egne tilbud. De enkelte specialklasse- / heldagsklassetilbud omfatter såvel skole som fritidsdel (SFO eller tilsvarende) afhængig af alderstrinnet. Ovenstående indbefatter også "dagbehandlingstilbud" samt tilbud til de 10. klasseelever der har behov for et individuelt tilrettelagt undervisningstilbud ("10. klasse specialtilbud"). Udtalelser:

11 Side 11 Administrationen har spurgt skolelederne om der findes ledige lokaler på eller i forbindelse med skolerne, der eventuelt kunne anvendes. Administrationen har herefter sammen med skolelederne besigtiget en række ledige lokaler som efter skoleledernes vurdering var brugbare. Det drejer sig om klasselokaler på Kirke Sonnerup Skole, en villa i forbindelse med Kirke Saaby Skole, 2 ledige lokaler på mellemtrinsgangen på Kirke Saaby Skole, en villa i forbindelse med Glim Skole, Heldagsklassens nuværende lokaler i det gamle beboerhus og pavillion på Alfarvejen 13 i Osted samt PPR s nuværende lokaler på Alfarvejen 41 D i Osted. Lokaler til heldagsklasserne Administrationen foreslår, at de 3 heldagsklassegrupper til klasse forbliver i lokalerne på Alfarvej 13 i Osted, men at de to heldagsklassegrupper til klasse placeres et andet sted. I den tidligere sagsfremstilling var peget på en placering på Alfarvejen 41 D i PPR s nuværende lokaler, idet PPR foreslås flyttet til Kirke Saaby. Pavillionen på Alfarvejen 13 flyttes til Osted Skole til brug for klasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder (se nedenfor). Efter en fornyet vurdering vurderes lokalerne på Alfarvejen ikke at være optimale i forhold til Heldagsklassens ældste årgange, og der undersøges derfor nu alternative mulige placeringer. Lokaler til A-klasserne Administrationen foreslår, at A-klasserne placeres på og i forbindelse med Kirke Sonnerup Skole. I det oprindelige forslag blev peget på 3 ledige lokaler samt i ny pavillion der opsættes i forbindelse med skole. Efter yderligere dialog med skolen peges nu i stedet på en løsning, hvor skolens SFO flytter over i de ledige lokaler på skolen, og A-klasserne flytter ind på "Hjørnet", som i dag er SFO (selvstændige bygninger på den anden side af vejen). En placering i "Hjørnet" vil være en endnu bedre løsning end en placering på selve skolen. Lokaler til specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Administrationen foreslår, at klasserne for børn med generelle indlæringsvanskeligheder placeres på Osted Skole, i pavillionen der flyttes fra Alfarvejen 13 til Osted Skole (Til arealet mellem Blok C og Hallen, hvor den aldrig opførte Blok D skulle placeres). Lokaler til PPR Administrationen foreslår, at PPR flytter til Kirke Saaby til den ene villa ved indkørslen til Kirke Saaby Skole (den anden villa benyttes af dagplejen som heldagslegestue). Hvis de nye lokaler m.v. skal være klar til 1. august 2010 er tidsplanen meget stram. Det er derfor nødvendigt, at der træffes principbeslutninger om placeringen af specialklasserne således at de konkrete undersøgelser af omkostninger ved ombygning, renovering, istandsættelse og indretning kan igangsættes, herunder om det er muligt at skaffe de nødvendige byggetilladelser m.v. Etablering af egne tilbud vil i forhold til de fysiske rammer blive finansieret af en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdet i Budget 2010.

12 Side 12 Der fremlægges snarest et dispositionsforslag (projektbeskrivelse med mere præcis økonomisk beregning) på baggrund af principbeslutningen. Direktionen indstiller: 1. at der træffes principbeslutning om flytning af heldagsklassegrupperne for klasse 2. at der træffes principbeslutning om placering af A-klassegrupper på Kirke Sonnerup Skole 3. at der træffes principbeslutning om placering af specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder på Osted Skole, herunder flytning af pavillion fra Alfarvejen 13 til Osted Skole. 4. at der træffes principbeslutning om flytning af PPR til villaen ved indgangen til Kirke Saaby Skole 5. at der nedsættes et byggeprogramudvalg bestående af sekretariatschefen for Børn, Unge & Kultur, koordinerende skoleleder (fungerende leder af specialklasserne), en repræsentant fra Ejendom & Anlæg samt skolelederen og en sikkerhedsrepræsentant fra de berørte skoler. 6. at byggeprogramudvalget udarbejder byggeprogram og på baggrund af dette et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer på Osted Skole, på Kirke Saaby Skole, på Kirke Sonnerup Skole, på Alfarvejen 41 D i Osted samt på Alfarvejen 13 i Osted. 7. Dispositionsforslaget høres i de berørte skolebestyrelser inden forelæggelsen i Bilag: Notat om lokalemæssige placering af specialtilbud i skoleåret 2010/2011 Beslutning den Indstillingen tiltrådt, idet der dog ikke udarbejdes forslag vedrørende Alfavejen 41 D.

13 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 09/24827 Udtalelser: Beslutning den Forslag vedrørende ændring af skoledistrikt for Glim Skole forelægges for udvalget snarest muligt

14 Side Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 09/24825

15 Side Person - BU - Personsag Sagsnr.: 08/13553

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. maj 2010 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Lejre ndholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015. Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 19. maj 2015 Kl. 16:15 i Mødelokale 1, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Temadrøftelse - Sygefravær...4

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere