HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213

2 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER Danmarksgades skole Spangsbjergskolen Boldesager skole Rørkjær skole Præstegårdsskolen Bakkeskolen Kvaglundskolen Fourfeldtskolen Ådalskolen Hjerting skole Sønderrisskolen Vestervangskolen Blåbjerggårdskolen Bryndum skole Skads skole Tjæreborg skole B.1 Bakkevejens skole B.2. Nordre skole B.3. Gørding skole B.4. Vejrup skole B.6. Darum skole B.14. Egekratskolen R.1. Vadehavsskolen... 6 R.2. Vittenbergskolen R.5. Gredstedbro skole R.6. Nørremarkskolen R.1. Valdemarskolen Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 2

3 Elever Handlingsplan 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER Elevtallet På grundlag af de i SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET fastsatte mål er følgende handlingsplan foreslået. Planen bygger på en lang række forudsætninger om boligbyggeri og befolkningsprognoser som de er beskrevet i Befolkningsprognose samt byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder På baggrund af Byrådets Befolkningsprognose er der udarbejdet en elevprognose for hver enkelt skole. Elevprognosen er herefter sammenholdt med målene for de fysiske rammer i normalklasserne jf. målsætningerne i SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET. Resultatet for alle 27 folkeskoler under ét ses i diagrammet nedenfor. 2 E E Hele Kommunen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram.1 Elevtallet Diagram.1 viser at elevtallet er jævnt faldende i hele prognoseperioden og falder fra elever i 213 til 1976 elever i slutningen af prognoseperioden 223. Denne udvikling er i diagrammet set sammen med skolernes samlede fysiske kapacitet i klasselokaler med de foreslåede mål for øvre og nedre ramme. Den samlede fysiske kapacitet kan beregnes til mellem ca elever (nedre ramme) og ca elever (øvre ramme). Der er således, totalt set, fysisk kapacitet til langt flere elever end vi har og vi forventes at få i hele prognoseperioden. To forhold gør sig gældende i forståelsen af hvordan denne samlede Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 3

4 Klasser/lokaler Handlingsplan kapacitet er udnyttet eller skal udnyttes. For det første elevernes alderssammensætning. 9. klasseelever kan ikke undervises i samme lokale som 1. klasseelever. For det andet elevernes bopæl i forhold til skolens placering. Elever fra Tjæreborg kan ikke henvises til skolen i Hjerting. Elevernes alderssammensætning er der taget højde for i diagram.2. Det viser elevtallet omregnet til antal klasser på grundlag af de vedtagne mål for elevtallet i varierende klassestørrelser. Dette er gjort for den øvre såvel som for den nedre ramme. Dette behov for klasser er i diagrammet sammenlignet med de fysiske rammer, denne gang som antallet af klasselokaler. Klassetallet K 8 Hele Kommunen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. øvre ramme) Lokaler Flest klasser (v. nedre ramme) Diagram.2 Klassetallet Det ses, at udviklingen i antal klasser er jævnt faldende i hele prognoseperioden. De hvide søjler illustrerer det spænd der er mellem behovene afhængigt af om der tages udgangspunkt i den øvre eller nedre ramme. Færrest lokaler er der brug for hvor man har flest elever i hver klasse (øvre ramme). Og flest klasselokaler er der brug for hvor der er færrest i klassen (nedre ramme). Diagrammet kan aflæses på den måde, at når antallet af eksisterende klasselokaler ligger indenfor de hvide søjler er målsætningen opfyldt. Ligger de udenfor er der enten for få eller for mange klasselokaler i forhold til målsætningen og en handling er påkrævet. Dog henvises til bestemmelsen om antal vandreklasser/overskydende klasselokaler. Set under ét har kommunens 27 folkeskoler således tilstrækkelig samlet Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 4

5 Handlingsplan kapacitet. Beliggenhed Skolestruktur Men i de følgende afsnit, konstateres det at nogle skoler har for få og andre har for mange klasselokaler. For hver enkelt skole gennemgås udviklingen i elevtallet og skolens samlede fysiske kapacitet i planperioden I beskrivelsen af de enkelte skoler er anført de tilgrænsende skoler. Afstanden er målt i luftlinie mellem skolebygningerne. Fra skoleåret 213/214 flyttes Ådalskolens overbygning til Fourfeldtskolen. Forslag om nedlæggelse af Blåbjerggårdskolen samt Vestervangskolen pr. 31. juli 214 samt oprettelse af en ny skole i Vestervangskolens udbyggede lokaler pr. 1. august 214 er i høring i perioden 26. januar 23. marts 213. Fra skoleåret 214/215 flyttes Nørremarkskolens elever til Valdemarskolens ombyggede lokaler. Investeringsbehov: Efterfølgende er investeringsbehovet på de enkelte skoler beskrevet. Det forudsættes at der foretages en nærmere analyse af behovet på de enkelte skoler inden udarbejdelse af et konkret byggeprogram, idet der er tale om vurderinger, og fordi elevprognosetallene kan ændre sig over tid. De nedenfor anførte anlægsudgifter er angivet i 21-prisniveau. Bakkevejens skole. Anlægsudgift ca kr. ekskl. moms. Darum skole. Anlægsudgift ca mio. kr. ekskl. moms. Nordre skole. Anlægsudgift ca kr. ekskl. moms. Præstegårdsskolen. Anlægsudgift ca. 6.. kr. ekskl. moms. Rørkjær skole. Anlægsudgift? Vittenbergskolen. Anlægsudgift ca kr. ekskl. moms. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 5

6 Handlingsplan Faglokaler Børn & Familieudvalget har godkendt nedenstående kriterier for renovering af faglokaler herunder omklædningsrum med tilhørende toiletter: arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold alder, stand samt udnyttelsesgrad i en vis udstrækning fysik- og hjemkundskabslokaler renoveres først nye krav til undervisningens indhold og gennemførelse Investeringsplan: På Rørkjær skole og Nordre skole verserer pt. en indeklimasag. Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima og luftkvalitet i en række undervisningslokaler på de to skoler. Der er i begge sager påbud om indgåelse af aftale med autoriseret arbejdsmiljørådgiver. For så vidt angår Rørkjær skole er der indgået aftale med ingeniørfirmaet Gronmij som i en rapport peger på at kravene til forbedring af indeklimaet kun kan opfyldes ved etablering af ventilationsanlæg. Udgiften vil beløbe sig til mellem 5 og 7 mio kr. afhængig af hvor synlig den nye installation skal være. For så vidt angår Nordre skole er der indgået aftale med ingeniørfirmaet Cowi som ligeledes peger på at kravene til forbedring af indeklimaet kun kan opfyldes ved etablering af ventilationsanlæg. Udgiften vil beløbe sig til mellem 5 og 7 mio. kr. Med baggrund i ovennævnte kriterier foreslås at hjemkundskabslokalet på Boldesager skole renoveres, når der er midler på kontoen for renovering af faglokaler. I budgetperioden er der disponeret følgende anlægsbeløb på skoleområdet: Ud- og ombygning af Bryndum skole: 1 mio. kr. i hvert af årene 213, 214 og 215 i alt 3 mio. kr. Ud- og ombygning af Vestervangskolen: 1 mio. kr. i 213, 9 mio. kr. i 214 og 25 mio. kr. i 215 i alt 35 mio. kr. I anlægspuljen under økonomiudvalget er der følgende anlægsbeløb oprindeligt overført fra skoleområdet: 214: 1 mio. kr. 215: 5 mio. kr. i alt 6 mio. kr. Ovennævnte 6 mio. kr. har været planlagt anvendt til ombygning af Præstegårdsskolen. På grund af verserende indeklimasager er der ikke blevet rejst en særskilt sag om ombygning af Præstegårdsskolen, idet anlægsbeløbene i en kommende sag vil blive foreslået anvendt til finansiering af løsning af to indeklimasager på Rørkjær skole og Nordre skole. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 6

7 Elever 1. Danmarksgades skole Beliggenhed Skolens alder 3.1. Danmarksgades skole Danmarksgades skole ligger i Indre By i Esbjerg. De tilgrænsende skoler er Rørkjær skole (1,1 km), Boldesager skole (1,3 km) og Spangsbjergskolen (1,7 km). Skolen har stort set ingen grønne udeområder. Skolen er bygget i 1895 med væsentlige tilbygninger i 1912 og omkring 197. Skolens størrelse Skolen har 21 normalklasselokaler på 49 m 2 i gennemsnit, og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 23 klasselokaler. Danmarksgades skole har et specialundervisningscenter der varetager specialundervisning til 42 elever med omfattende sprog-/tale- /hørevanskeligheder både fra Esbjerg Kommune og fra andre kommuner i regionen. Herudover varetages den ambulante tale-høreundervisning i kommunen. Elevtallet E 6 Danmarksgades Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 1.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 364 elever. Som det fremgår af diagrammet vil elevtallet være svagt stigende. Elevtallet forventes i 223 at være oppe på 418 elever. Det ses af diagrammet, at elevtallet vil ligge indenfor skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Danmarksgades skole har i alt 23 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 1.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 7

8 Klasser/lokaler 1. Danmarksgades skole ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 2 og 32 klasser. K 35 Danmarksgades Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 22 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 15 elever) Handlingsplan Diagram 1.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Målet opfyldes, når skolen ønsker det ved inddragelse af klasselokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Ifølge Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri vil målet kun kunne opfyldes ved tilbygning, og da skolegrunden er fuldt udbygget er dette ikke muligt. Dvs. en udbygning af skolen vil kun kunne ske ved køb af naboejendomme. En udbygning vil således blive særdeles omkostningskrævende. 7. Mål for udeområder Nej Danmarksgades skole opfylder ikke målsætningen og der er ingen muligheder for at opfylde det i skolens nærhed pga. dens beliggenhed. Skolen henvises til at benytte andre lokaliteter til boldspil og andre idrætsaktiviteter. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 8

9 1. Danmarksgades skole Indretning Der er på et tidligere tidspunkt truffet beslutning om at der ikke foretages yderligere vedrørende skolens opfyldelse af sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 9

10 Elever 2. Spangsbjergskolen Beliggenhed 3.2. Spangsbjergskolen Spangsbjergskolen ligger i Spangsbjerg i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Vestervangskolen (2,7 km), Boldesager skole (,9 km), Fourfeldtskolen (2,6 km), Kvaglundskolen (2,8 km) og Danmarksgades skole (1,7 km). Skolens alder Skolen er bygget omkring 196. I 1998 blev skolen udbygget med 3 normalklasselokaler samt et musiklokale. I 26 blev der foretaget en større om- og udbygning af skolen. Skolens størrelse Spangsbjergskolen har 18 normalklasselokaler af en gennemsnitlig størrelse på 64 m 2 og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 2 klasselokaler. Spangsbjergskolen har en specialklasserække 1 der pt.består af 8 klasser. Endvidere har Spangsbjergskolen to modtagelsesklasser. Elevtallet E 6 E EE Spangsbjergskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram 2.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 428 elever. Hertil kommer specialklasseelever samt modtagelsesklasseelever. Som det fremgår af diagrammet vil elevtallet være svagt faldende indtil 218 hvorefter det vil være svagt stigende i resten af prognoseperioden. Elevtallet forventes i 223 at være på 41 elever. 1 Specialklasserækken på Spangsbjergskolen består af kommunale specialklasser for børn med særlige behov. Der er i gennemsnit 5 børn i hver klasse. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 1

11 Klasser/lokaler 2. Spangsbjergskolen Klassetallet Spangsbjergskolen har i alt 2 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 2.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 19 og 24 klasser. K 25 K Spangsbjergskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 22 elever) Handlingsplan Diagram 2.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Målet er opfyldt idet skolen har adgang til at anvende et areal ved Esbjerg Højskole Indretning Spangsbjergskolen opfylder Sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 11

12 3. Boldesager skole Beliggenhed Skolens alder 3.3. Boldesager skole Boldesager skole ligger i Boldesager i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Spangsbjergskolen (,9 km), Kvaglundksolen (2,6 km), Bakkeskolen (1,5 km) og Danmarksgades skole (1,3 km). Skolen er bygget i tyverne, men det væsentligste byggeri er fra I 1997 blev skolefritidshjemmet udbygget og der blev samtidig bygget to normalklasselokaler og fællesareal. I perioden er der foretaget om- og udbygning af skolen. Skolens størrelse Skolen har 19 normalklasselokaler på 58 m 2 i gennemsnit. Der er 2 børnehaveklasselokaler, i alt 21 klasselokaler. Elevtallet E 6 E Boldesager Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 3.1 Elevtallet når der er lukket for tilgang fra andre distrikter. Diagram 3.1 viser at Boldesager skole i 213 forventes at rumme 479 elever. Som det fremgår af diagrammet vil elevtallet være nogenlunde konstant i perioden, og forventes i 223 at være på 474 elever. Elevtallet vil kunne rummes indenfor skolens kapacitet i hele prognoseperioden. I forbindelse med Børne- & Kulturudvalgets behandling af forslag til Sektorplan for Skoleområdet blev det besluttet at Boldesager skole ikke må indskrive elever fra andre skoledistrikter, dog må der fortsat indskrives søskende til skolens elever, uanset om de måtte komme fra et andet skoledistrikt. Boldesager skole har i alt 21 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 3.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 12

13 Klasser/lokaler 3. Boldesager skole målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 2 og 3 klasser. K 35 Boldesager Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 27 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 19 elever) Handlingsplan Diagram 3.2 Klassetallet når der er lukket for tilgang fra andre distrikter Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja Ja 7. Mål for udeområder Ja Skolen opfylder lige akkurat målet for udeområder med den nuværende bebyggelse. Indretning Boldesager skole opfylder Sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 13

14 Elever 4. Rørkjær skole Beliggenhed 3.4. Rørkjær skole Rørkjær skole ligger i Gammelby i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Danmarksgades skole (1,6 km), Præstegårdsskolen (1,5 km). Skolens alder Skolen er bygget i 1932 med væsentlige udbygninger i 1981 og Skolens størrelse Skolen har 3 normalklasselokaler på 55 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 33 klasselokaler. Elevtallet E 9 E Rørkjær Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 4.1 Elevtallet Rørkjær skole forventes i 213 at rumme 84 elever. Som det fremgår af diagram 4.1 vil elevtallet være svagt stigende indtil 216, hvorefter det vil være svagt faldende resten af prognoseperioden. I 223forventes elevtallet at være på 823 elever. Det ses at elevtallet kan rummes indenfor skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden med undtagelse af 216, 217 og 218. Rørkjær skole har i alt 33 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokaler.. Diagram 4.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 37 og 54 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 14

15 Klasser/lokaler 4. Rørkjær skole KK 6 Rørkjær Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 25 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 4.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for få klasselokaler. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved om- og tilbygning. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved om- og tilbygning. 7. Mål for udeområder Ja Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 15

16 4. Rørkjær skole Indretning Der har tidligere foreligget et forslag fra Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri for om- og tilbygning af Rørkjær skole svarende til en anlægsudgift på kr excl. moms i 21-prisniveau. Elev- og klasseforudsætningerne i nugældende prognose er ændret i forhold til ovennævnte forslag. Når der er taget endelig stilling til placering af 1. klasse pr. 1. august 214 vil der blive foretaget en vurdering af hvad Rørkjær skole mangler af lokaler set i forhold til sektorplanens mål. Arbejdstilsynet har givet Rørkjær skole påbud om at sikre tilstrækkelig luftskifte i nogle undervisningslokaler ligesom der er givet påbud om anvendelse af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet. Der er indgået aftale med ingeniørfirmaet Grontmij som i en rapport peger på at kravene til forbedring af indeklimaet kun kan opfyldes ved etablering af ventilationsanlæg. Udgiften hertil vil beløbe sig til mellem 5 og 7 mio. kr. afhængig af hvor synlig den nye installation skal være. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 16

17 Elever 5. Præstegårdsskolen Beliggenhed 3.5. Præstegårdsskolen Præstegårdsskolen ligger i Gammelby i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Rørkjær skole (1,5 km), Bakkeskolen (1,5 km), Skads skole (4,7 km) og Tjæreborg skole (5,7 km). Skolens alder Skolen er bygget i 1965 med væsentlige udvidelser i og i Skolens størrelse Skolen har 18 normalklasselokaler på 66 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 2 klasselokaler. Præstegårdsskolen har et specialundervisningscenter der varetager vidtgående specialundervisning til 92 elever med omfattende fysiske og psykiske vanskeligheder både fra Esbjerg Kommune og fra andre kommuner. Endvidere har Præstegårdsskolen 1 modtagelsesklasse. Elevtallet E 6 E Præstegårdsskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 5.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 328 elever. Hertil kommer centerelever samt modtagelsesklasseelever. Som det fremgår af diagram 5.1 vil elevtallet være svagt faldende indtil 217. Herefter vil elevtallet være svagt stigende og forventes i 223 være på 316 elever. Det ses af diagrammet at elevtallet ligger under skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Præstegårdsskolen har i alt 2 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Der bruges 3 normalklasselokaler til modtagelsesklasser. Diagram 5.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 17

18 Klasser/lokaler 5. Præstegårdsskolen ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 17 og 23 klasser. KK 25 Præstegårdsskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 25 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 5.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved om- og tilbygning. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved om- og tilbygning. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Præstegårdsskolen mangler holdrum, personalearbejdspladser, tidssvarende pædagogisk servicecenter samt møderum. Det vurderes, at udgiften til etablering af ovennævnte lokaler vil udgøre ca. 6 mio. kr. excl. moms i 21-prisnveau. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 18

19 Elever 6. Bakkeskolen Beliggenhed 3.6. Bakkeskolen Bakkeskolen ligger i Jerne i Esbjerg By. Skolens alder Skolen er bygget i De tilgrænsende skoler er Kvaglundskolen (1,4 km), Skads Skole (4,1km), Præstegårdsskolen (1,5 km) og Boldesager skole (1,5 km). Skolens størrelse Skolen har 34 normalklasselokaler på 56 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 37 klasselokaler. Elevtallet Bakkeskolen har en specialklasserække, pt. 9 klasser. 12 E Bakkeskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 6.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 24 elever. Hertil kommer specialklasseelever. Som det fremgår af diagram 6.1 forventes elevtallet at være falende indtil 221, hvorefter der er en svag stigning i resten af prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at være på 146 elever. Det ses af diagrammet at skolens kapacitet er væsentlig større end elevtallet i hele prognoseperioden. Bakkeskolen har i alt 37 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 6.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 1 og 19 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 19

20 Klasser/lokaler 6. Bakkeskolen KK K 4 K Bakkeskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 26 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 6.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mulige handlinger: Målet er ikke opfyldt, skolen har for mange klasselokaler. Bemærkning og forslag til beslutning: 1. Bruge eller ombygge klasselokaler til andet formål som f.eks. holdrum, edblokaler, skolebibliotek o.l. 2. Anvende klasselokaler til andre formål, f.eks. specialundervisning 3. Indskrive flere elever fra andre d istrikter. 4. Modtage en eller flere klasser fra anden skole. Klasselokaler bruges allerede til holdrum og lignende. Nogle af klasselokalerne bruges allerede nu til andre formål. Ikke hensigtsmæssigt. 5. Udvide skolens distrikt Ikke hensigtsmæssigt. Muligheden er tilstede under forudsætning af, at det er hensigtsmæssigt at flytte klasser fra andre skoler. 6. Udfase klasselokaler til andet eksternt formål Ikke hensigtsmæssigt så længe skolen ikke opfylder sektorplanens mål. Mål for skolens andre fysiske rammer Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja Målet er opfyldt ved anderledes anvendelse af eksisterende lokaler. 2. Mål for holdrum Ja Målet er opfyldt ved anderledes anvendelse af eksisterende lokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 2

21 6. Bakkeskolen 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Målet er opfyldt idet skolen har adgang til at anvende et areal ved Esbjerg Seminarium. Indretning Bakkeskolens samlede m2-tal herunder antallet af lokaler vurderes at opfylde sektorplanens mål. Det vurderes at der er et behov for strukturelle ændringer internt i de eksisterende lokaler f.eks. ændret indbyrdes placering af skolens forskellige funktioner. Overvejelser om eventuelt ombygningsbehov internt på Bakkeskolen skal vurderes i lyset af den samlede skolestruktur i Østerbyen. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 21

22 Elever 7. Kvaglundskolen Beliggenhed 3.7. Kvaglundskolen Kvaglundskolen ligger i Kvaglund. De tilgrænsende skoler er Skads skole (3,2 km), Bryndum Skole (4, km) Spangsbjergskolen (2,8 km), Vestervangskolen (3,3 km), og Bakkeskolen (1,4 km) Boldesager (2,6). Skolens alder Skolen er bygget i og Skolens størrelse Skolen har 3 normalklasselokaler på 74 m 2 i gennemsnit og ingen specielle børnehaveklasselokaler. Kvaglundskolen er en åbenplan skole. De fleste skillevægge mellem klasselokaler er lette flytbare vægge der ikke har samme lydisolerende effekt som traditionelle vægge. Elevtallet E 9 Kvaglundskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram 7.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 42 elever. Som det fremgår af diagram 7.1 forventes elevtallet at være svagt faldende og i 223 forventes der at være 38 elever. Det kan også ses af diagrammet at elevtallet i hele prognoseperioden ligger væsentligt under skolens kapacitet. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 22

23 Klasser/lokaler 7. Kvaglundskolen Klassetallet Kvaglundskolen har i alt 3 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokaler. Antallet af klasselokaler er opgjort efter den oprindelige tegning af skolen. Dette tal er ikke umiddelbart anvendeligt fordi det ikke er muligt at danne og benytte et så stort antal klasselokaler uden betydelige støjmæssige gener. Der er det nævnte antal m 2, men væggene er flytbare skillevægge der kun i begrænset omfang dæmper støjen. I sommeren 21 blev der i forbindelse med etablering af 1. klassecenter indrettet tre lukkede normalklasselokaler. Diagram 7.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 17 og 2 klasser. K 35 Kvaglundskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 26 elever) Handlingsplan Diagram 7.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for mange klasselokaler. Området følges nøje og vurderes i forhold til lokalernes anvendelighed (støjgener m.v.) Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja Ja Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 23

24 7. Kvaglundskolen 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses af skolen som funktionsmæssige ændringer når det måtte blive muligt. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Med ovenstående bemærkninger vurderes at skolen opfylder sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 24

25 Elever 8. Fourfeldtskolen Beliggenhed Skolens alder 3.8. Fourfeldtskolen Fourfeldtskolen ligger i Fovrfeld i Esbjerg. De tilgrænsende skoler er Ådalskolen (1,5 km), Vestervangskolen (1,7 km) og Spangsbjergskolen (2,6 km). Skolen er bygget i Skolefritidshjemmet er udvidet i I 21/2 er skolen udvidet med et pædagogisk servicecenter mv. Skolens størrelse Skolen har 31 normalklasselokaler på 6 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 34 klasselokaler. Fra skoleåret 213/214 er Fourfeldtskolen overbygningsskole for Ådalskolen. Elevtallet E 1 Fourfeldtskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 8.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 814 elever. Elevtallet forventes at være stigende til 827 i 223. Det ses af diagram 8.1 at elevtallet ikke på noget tidspunkt overstiger skolens samlede kapacitet. Fourfeldtskolen har i alt 34 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 8.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 32 og 47 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 25

26 Klasser/lokaler 8. Fourfeldtskolen KK K K 5 K Fourfeldtskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 2 elever) Handlingsplan Diagram 8.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Ja Indretning I 21 blev der etableret varme i gang- og fællesarealer i yderligere to pavilloner. Herefter opfylder Fourfeldtskolen sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 26

27 Elever 1. Ådalskolen Beliggenhed Skolens alder 3.1. Ådalskolen Ådalskolen ligger i Sædding Nord i Sædding. De tilgrænsende skoler er Hjerting skole (3, km), Sønderrisskolen (2,3 km), Vestervangskolen (2,7 km), Fourfeldtskolen (1,5 km). Skolen er bygget i 1974 med væsentlige udbygninger fra og igen i I 25 blev der etableret 1 holdrum, pæd.værksted, samt personalearbejdspladser. I 28 er der foretaget ombygning i forbindelse med etablering af centerklasselokaler. Skolens størrelse Skolen har 23 normalklasselokaler på 63 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 25 klasselokaler. Ådalskolen har et specialundervisningscenter med pt. 18 elever. Ådaskolen har 1 modtagelsesklasse. Fourfeldtskolen er fra skoleåret 213/214 overbygningsskole for Ådalskolen. Elevtallet E 8 Ådalskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram 1.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 29 elever. Som det fremgår af diagram 1.1 er elevtallet nogenlunde konstant i hele prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at at være på 216 elever. Sammenlignet med skolens kapacitet ses at elevtallet ligger under nederste ramme i hele prognoseperioden. Fra skoleåret 213/214 indgår Ådalskolens overbygning ikke i elevtallet. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 27

28 Klasser/lokaler 1. Ådalskolen Klassetallet Ådalskolen har i alt 25 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 1.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 1 og 14 klasser. KK 3 Ådalsskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 21 elever) Handlingsplan Diagram 1.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for mange klasselokaler. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Ja Indretning Ådalskolen opfylder sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 28

29 Elever 12. Hjerting skole Beliggenhed Hjerting skole Hjerting skole ligger i Hjerting By i Hjerting Sogn. De tilgrænsende skoler er Ådalskolen (3, km) og Sønderrisskolen (3,8 km). Skolens alder Skolen er bygget i 196. Der er sket væsentlige udvidelser i 73 og fra og igen i Skolens størrelse Skolen har 3 normalklasselokaler på 6 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 33 klasselokaler. Elevtallet E E 12 Hjerting Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 12.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 972 elever. Elevtallet vil være jævnt faldende i hele prognoseperioden og forventes i 223 at være nede på 713 elever. Det ses af diagrammet at elevtallet i er højere end skolens kapacitet. Fra ligger elevtallet indenfor skolens kapacitet. Hjerting skole har i alt 33 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 12.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 3 og 54 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 29

30 Klasser/lokaler 12. Hjerting skole K K Hjerting Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 27 elever) Flest klasser (v. max 2 elever) Lokaler Handlingsplan Diagram 12.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for få klasselokaler. Hjerting skole anvender indtil videre lokaler på den tidligere Nordvangskolen. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Målet vil kunne opfyldes i takt med ledig lokalekapacitet når skolen ønsker det ved inddragelse af klasselokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Målet er ikke opfyldt for så vidt angår fællesarealer. 7. Mål for udeområder Ja Målet vil kunne opfyldes i takt med ledig lokalekapacitet når skolen ønsker det ved inddragelse af klasselokaler. Indretning. Hjerting skole blev pr. 1. august 211 tillagt Nordvangskolens elever. Indtil videre anvender Hjerting skole lokalerne på den tidligere Nordvangskolen. På et senere tidspunkt besluttes, hvor i den samlede bygningsmasse ledige lokaler skal udfases. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 3

31 Elever 13. Sønderrisskolen Beliggenhed Sønderrisskolen Sønderrisskolen ligger i Sønderris i Guldager sogn. De tilgrænsende skoler er Blåbjerggårdskolen (1,8 km), Vestervangskolen (2, km), Bryndum Skole ( 2,6 km), Hjerting (3,8 km) og Ådalskolen (2,3 km). Skolens alder Skolen er bygget i med væsentlig udbygning i Skolens størrelse Skolen har 28 normalklasselokaler på 57 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 31 klasselokaler. Elevtallet EE Sønderrisskolen 9 Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 13.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 618 elever. Som det fremgår af diagram 13.1 vil elevtallet være svagt stigende i nogle år og fra år 219 vil der være et svagt fald indtil 223. I 223 forventes elevtallet at være på 61 elever. Sønderrisskolen har i alt 31 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokaler. Diagram 13.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 27 og 39 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 31

32 Klasser/lokaler 13. Sønderrisskolen KK K 45 K Sønderrisskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 26 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 19 elever) Handlingsplan Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Diagram 13.2 Klassetallet Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Nej Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Indretning På baggrund af skolestrukturændringer i Sønderris/Guldager/Hjertingområdet følges elevtalsudviklingen nøje de kommende år. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 32

33 Elever 3.15 Vestervangskolen Beliggenhed Vestervangskolen Vestervangskolen ligger i Gl. Gjesing i Gjesing. De tilgrænsende skoler er Spangsbjergskolen (2,7 km), Fourfeldtskolen (1,7 km), Ådalskolen (2,7 km), Sønderrisskolen (2, km), Blåbjerggårdskolen (1, km) og Kvaglundskolen ( 3,3 km). Skolens alder Skolen er bygget i 1973 med væsentlige udbygninger i 1976 og Skolens størrelse Skolen har 33 normalklasselokaler på 63 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 35 klasselokaler. Fra skoleåret 216/217 er Vestervangskolen overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen. Elevtallet E Vestervangskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 15.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 735 elever. Som det fremgår af diagram 15.1 vil elevtallet være svagt faldende i perioden I 216 overflyttes Blåbjerggårdskolens overbygning til Vestervangskolen og elevtallet forventes herefter at være nogenlunde konstant i resten af prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at være oppe på 836 elever. Vestervangskolen har i alt 35 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 15.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 3 og 47 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 33

34 Klasser/lokaler 3.15 Vestervangskolen KK K K Vestervangskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 21 elever) Handlingsplan Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Diagram 15.2 Klassetallet Målet er opfyldt med undtagelse af år 216, hvor der er ét lokale i underskud. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved ombygning, når skolen har overskydende lokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved ombygning, når skolen har overskydende lokaler. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Der er pt. et forslag i høring om nedlæggelse af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen pr. 31. juli 214 samt forslag om oprettelse af en ny skole pr. 1. august 214 i Vestervangskolens udbyggede lokaler. På anlægsbudgettet i er der i alt afsat 35 mio. kr. til udog ombygning af Vestervangskolen. Ejendomme har udarbejdet et skitseforslag til hvordan den fremtidige nye skole kan etableres. Der er i forslaget indarbejdet en minimal ombygning i eksisterende Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 34

35 3.15 Vestervangskolen lokaler ligesom der er skitseret en udbygning på ca. 2 m2. Denne udbygning indeholder følgende lokaler: Administrationsafsnit indeholdende kontor til skoleleder, viceskoleinspektører, sekretærer Biblioteksområde Depoter, toiletter mv. Mødelokale 2 normalklasselokaler á 6 m2 2 specialklasselokaler á 3 m2. Efter ovennævnte ud- og ombygning vil Vestervangskolen opfylde sektorplanens mål og vil kunne rumme Blåbjerggårdskolens elever. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 35

36 Elever 16. Blåbjerggårdskolen Beliggenhed Skolens alder Blåbjerggårdskolen Blåbjerggårdskolen ligger i Gjesing Nord i Gjesing. De tilgrænsende skoler er Vestervangskolen (1, km), Bryndum Skole (1,7 km) og Sønderrisskolen (1,8 km). Skolen er bygget i Der er sket væsentlige udbygninger siden i årene 79, 8, 82 og 97. Skolens størrelse Skolen har 28 normalklasselokaler på 58 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 3 klasselokaler. På Blåbjerggårdskolen er placeret en af skolevæsenets centrale grupper med specialpædagogisk bistand til ca elever. Vestervangskolen er fra skoleåret 216/217 overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen. Elevtallet E 8 Blåbjerggårdskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 16.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 475 elever. Som det fremgår af diagram 16.1 vil elevtallet være nogenlunde konstant indtil 216. I 216 flyttes Blåbjerggårdskolens overbygning til Vestervangskolen, hvorfor elevtallet falder i 216 og forventes at være konstant resten af prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at være nede på 281. Det ses af diagrammet at elevtallet er væsentligt mindre end skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Blåbjerggårdskolen har i alt 3 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Heraf anvendes 4 klasselokaler til skolens centrale gruppe med specialpædagogisk bistand. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 36

37 Klasser/lokaler 16. Blåbjerggårdskolen Diagram 16.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 16 og 3 klasser. KK K 35 Blåbjerggårdskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 27 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 19 elever) Handlingsplan Diagram 16.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er delvis opfyldt. Fra 216 er der klasselokaler i overskud, som kan udfaes til andet formål. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Indretning Da skolen opfylder alle mål er der ikke behov for om- og tilbygning. Der er pt. et forslag i høring om lukning af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen pr. 31. juli 214 samt forslag om oprettelse af én ny skole i Vestervangskolens ud- og ombyggede lokaler pr. 1. august 214. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 37

38 Elever 17. Bryndum skole Beliggenhed Skolens alder Bryndum skole Bryndum skole ligger i Tarp By i Bryndum Sogn. De tilgrænsende skoler er, Blåbjerggårdskolen (1,7 km), Kvaglundskolen (4, km), Sønderrisskolen (2,6 km) og Skads skole (5,5 km). Skolen er bygget i 1958 med væsentlige udbygninger i 71 og 84. I 1999 er der lavet en tilbygning. Skolens størrelse Skolen har 24 normalklasselokaler på 56 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 26 klasselokaler. Bryndum skole har pr. 1. august 211 overtaget eleverne fra Vester Nebel skole. Elevtallet E 8 Bryndum Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 17.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 486 elever. Som det fremgår af diagram 17.1 vil elevtallet være svagt stigende indtil 216, hvorefter det vil være svagt faldende og i 223 forventes elevtallet at være på 45. Bryndum skole har i alt 26 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 17.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 19 og 3 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 38

39 Klasser/lokaler 17. Bryndum skole K 35 Bryndum Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 26 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 17.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved til- og ombygning. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved til- og ombygning. 7. Mål for udeområder Ja Indretning I anlægsbudgettet er der indarbejdet 3 mio. kr. til en ud- og ombygning af Bryndum skole. Børn & Familieudvalget har den 2. december 212 godkendt byggeprogram/dispositionsforslag for ud- og ombygning af Bryndum skole. Projektet forventes færdigt 15. august 215. Efter ud- og ombygningen af Bryndum skole vil skolen opfylde sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 39

40 Elever 3.19 Skads skole Beliggenhed Skolens alder Skads skole Skads skole ligger i Andrup By i Skads Sogn. De tilgrænsende skoler Bryndum skole (5,5 km), Kvaglundskolen (3,2 km), Bakkeskolen (4,1 km), Præstegårdsskolen (4,7 km), Tjæreborg skole (5,1 km) og Egekratskolen (7,8 km). Første del af Skads skole er bygget i 1961 men den største del af skolen blev bygget i Skolens størrelse Skolen har 17 normalklasselokaler på 54 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 19 klasselokaler. Elevtallet E Skads Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 19.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 295 elever. Som det fremgår af diagram 19.1 vil elevtallet være nogenlunde konstant i hele prognoseperioden og i 223 forventes elevtallet at være på 299 elever. Det ses af diagrammet at elevtallet ligger under skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Skads skole har i alt 19 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 19.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 16 og 21 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 4

41 Klasser/lokaler 3.19 Skads skole KK K 25 K Skads Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 25 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 19.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved ombygning. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Med baggrund i ovenstående bemærkninger vurderes at skolen på sigt vil kunne opfylde sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 41

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling.... 11 Skoletjenesten...

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen Esbjerg Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 Fremtidig centerstruktur 4 2. Konsekvenser ved flytning af butikker 11 Etablering af

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET SKOLECAFÉ KORTET DEN KONTANTLØSE SKOLECAFÉ FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET Skolecafé kortet er et betalingskort, som skal benyttes til indkøb i Skolecaféer eller skolekantiner på disse 9 folkeskoler

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag?

Punkt 5. Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Punkt 5 Orientering om forslag til bygge- og renoveringsproces: Baggrund hvorfor kommer dette forslag? Masterplan hvad er de konkrete planer, og hvordan kan de realiseres? Økonomi, finansiering Drøftelse,

Læs mere

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse

Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Mini - Byggekonference Byggeriet i Bevægelse Kommunale bygge- og renoveringsprojekter v. Peter Munk, Afdelingsleder Teknisk Service, Frederikshavn Kommune Kommunens investeringsoversigt for perioden 2010

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Digitaliseringsstrategi... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling... 11 Skoletjenesten.... 12 Skolerne

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum

Velkommen til Vandforsyningens. 125 års jubilæum Velkommen til Vandforsyningens 125 års jubilæum Før år 1885: Ribes historie: I slutningen af 1800-tallet vandt Ribe sig berømmelse ved at være den by i Danmark hvis indbyggere i størst tal hjemsøgtes af

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Model 1 Alle på uglegårdsskolen

Model 1 Alle på uglegårdsskolen Model 1 Alle på uglegårdsskolen Budget perioden 2012 2015 Udove Forslag skoleudbygningsplan 2012 2013 2014 2015 2016 Uglegårdsskolen Hjemkundskab Uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008

Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet november 2008 Forslag til Helhedsplan for placering af specialtilbud på skoleområdet November 2008 Indhold: Overordnede overvejelser side 2 Visuelt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Økonomi og finansiering Baseret på talmateriale fra Capacent

Økonomi og finansiering Baseret på talmateriale fra Capacent Dragør Kommune, Økonomi- og Planudvalget 13. december 2007 Oversigtsbilag til Reformpakken ændring i skolestruktur Struktur Nuværende struktur alle skoler er faseinddelte St. Magleby Skole 2 spor 0.-9.

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7 1 Indhold INDLEDNING... 3 METODE... 5 SKOLEPROGNOSE... 5 ØKONOMI... 5 SPECIALUNDERVISNING... 5 NAVNE PÅ SKOLERNE I FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 VISION...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere