HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213

2 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER Danmarksgades skole Spangsbjergskolen Boldesager skole Rørkjær skole Præstegårdsskolen Bakkeskolen Kvaglundskolen Fourfeldtskolen Ådalskolen Hjerting skole Sønderrisskolen Vestervangskolen Blåbjerggårdskolen Bryndum skole Skads skole Tjæreborg skole B.1 Bakkevejens skole B.2. Nordre skole B.3. Gørding skole B.4. Vejrup skole B.6. Darum skole B.14. Egekratskolen R.1. Vadehavsskolen... 6 R.2. Vittenbergskolen R.5. Gredstedbro skole R.6. Nørremarkskolen R.1. Valdemarskolen Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 2

3 Elever Handlingsplan 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER Elevtallet På grundlag af de i SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET fastsatte mål er følgende handlingsplan foreslået. Planen bygger på en lang række forudsætninger om boligbyggeri og befolkningsprognoser som de er beskrevet i Befolkningsprognose samt byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder På baggrund af Byrådets Befolkningsprognose er der udarbejdet en elevprognose for hver enkelt skole. Elevprognosen er herefter sammenholdt med målene for de fysiske rammer i normalklasserne jf. målsætningerne i SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET. Resultatet for alle 27 folkeskoler under ét ses i diagrammet nedenfor. 2 E E Hele Kommunen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram.1 Elevtallet Diagram.1 viser at elevtallet er jævnt faldende i hele prognoseperioden og falder fra elever i 213 til 1976 elever i slutningen af prognoseperioden 223. Denne udvikling er i diagrammet set sammen med skolernes samlede fysiske kapacitet i klasselokaler med de foreslåede mål for øvre og nedre ramme. Den samlede fysiske kapacitet kan beregnes til mellem ca elever (nedre ramme) og ca elever (øvre ramme). Der er således, totalt set, fysisk kapacitet til langt flere elever end vi har og vi forventes at få i hele prognoseperioden. To forhold gør sig gældende i forståelsen af hvordan denne samlede Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 3

4 Klasser/lokaler Handlingsplan kapacitet er udnyttet eller skal udnyttes. For det første elevernes alderssammensætning. 9. klasseelever kan ikke undervises i samme lokale som 1. klasseelever. For det andet elevernes bopæl i forhold til skolens placering. Elever fra Tjæreborg kan ikke henvises til skolen i Hjerting. Elevernes alderssammensætning er der taget højde for i diagram.2. Det viser elevtallet omregnet til antal klasser på grundlag af de vedtagne mål for elevtallet i varierende klassestørrelser. Dette er gjort for den øvre såvel som for den nedre ramme. Dette behov for klasser er i diagrammet sammenlignet med de fysiske rammer, denne gang som antallet af klasselokaler. Klassetallet K 8 Hele Kommunen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. øvre ramme) Lokaler Flest klasser (v. nedre ramme) Diagram.2 Klassetallet Det ses, at udviklingen i antal klasser er jævnt faldende i hele prognoseperioden. De hvide søjler illustrerer det spænd der er mellem behovene afhængigt af om der tages udgangspunkt i den øvre eller nedre ramme. Færrest lokaler er der brug for hvor man har flest elever i hver klasse (øvre ramme). Og flest klasselokaler er der brug for hvor der er færrest i klassen (nedre ramme). Diagrammet kan aflæses på den måde, at når antallet af eksisterende klasselokaler ligger indenfor de hvide søjler er målsætningen opfyldt. Ligger de udenfor er der enten for få eller for mange klasselokaler i forhold til målsætningen og en handling er påkrævet. Dog henvises til bestemmelsen om antal vandreklasser/overskydende klasselokaler. Set under ét har kommunens 27 folkeskoler således tilstrækkelig samlet Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 4

5 Handlingsplan kapacitet. Beliggenhed Skolestruktur Men i de følgende afsnit, konstateres det at nogle skoler har for få og andre har for mange klasselokaler. For hver enkelt skole gennemgås udviklingen i elevtallet og skolens samlede fysiske kapacitet i planperioden I beskrivelsen af de enkelte skoler er anført de tilgrænsende skoler. Afstanden er målt i luftlinie mellem skolebygningerne. Fra skoleåret 213/214 flyttes Ådalskolens overbygning til Fourfeldtskolen. Forslag om nedlæggelse af Blåbjerggårdskolen samt Vestervangskolen pr. 31. juli 214 samt oprettelse af en ny skole i Vestervangskolens udbyggede lokaler pr. 1. august 214 er i høring i perioden 26. januar 23. marts 213. Fra skoleåret 214/215 flyttes Nørremarkskolens elever til Valdemarskolens ombyggede lokaler. Investeringsbehov: Efterfølgende er investeringsbehovet på de enkelte skoler beskrevet. Det forudsættes at der foretages en nærmere analyse af behovet på de enkelte skoler inden udarbejdelse af et konkret byggeprogram, idet der er tale om vurderinger, og fordi elevprognosetallene kan ændre sig over tid. De nedenfor anførte anlægsudgifter er angivet i 21-prisniveau. Bakkevejens skole. Anlægsudgift ca kr. ekskl. moms. Darum skole. Anlægsudgift ca mio. kr. ekskl. moms. Nordre skole. Anlægsudgift ca kr. ekskl. moms. Præstegårdsskolen. Anlægsudgift ca. 6.. kr. ekskl. moms. Rørkjær skole. Anlægsudgift? Vittenbergskolen. Anlægsudgift ca kr. ekskl. moms. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 5

6 Handlingsplan Faglokaler Børn & Familieudvalget har godkendt nedenstående kriterier for renovering af faglokaler herunder omklædningsrum med tilhørende toiletter: arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold alder, stand samt udnyttelsesgrad i en vis udstrækning fysik- og hjemkundskabslokaler renoveres først nye krav til undervisningens indhold og gennemførelse Investeringsplan: På Rørkjær skole og Nordre skole verserer pt. en indeklimasag. Der foreligger et påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima og luftkvalitet i en række undervisningslokaler på de to skoler. Der er i begge sager påbud om indgåelse af aftale med autoriseret arbejdsmiljørådgiver. For så vidt angår Rørkjær skole er der indgået aftale med ingeniørfirmaet Gronmij som i en rapport peger på at kravene til forbedring af indeklimaet kun kan opfyldes ved etablering af ventilationsanlæg. Udgiften vil beløbe sig til mellem 5 og 7 mio kr. afhængig af hvor synlig den nye installation skal være. For så vidt angår Nordre skole er der indgået aftale med ingeniørfirmaet Cowi som ligeledes peger på at kravene til forbedring af indeklimaet kun kan opfyldes ved etablering af ventilationsanlæg. Udgiften vil beløbe sig til mellem 5 og 7 mio. kr. Med baggrund i ovennævnte kriterier foreslås at hjemkundskabslokalet på Boldesager skole renoveres, når der er midler på kontoen for renovering af faglokaler. I budgetperioden er der disponeret følgende anlægsbeløb på skoleområdet: Ud- og ombygning af Bryndum skole: 1 mio. kr. i hvert af årene 213, 214 og 215 i alt 3 mio. kr. Ud- og ombygning af Vestervangskolen: 1 mio. kr. i 213, 9 mio. kr. i 214 og 25 mio. kr. i 215 i alt 35 mio. kr. I anlægspuljen under økonomiudvalget er der følgende anlægsbeløb oprindeligt overført fra skoleområdet: 214: 1 mio. kr. 215: 5 mio. kr. i alt 6 mio. kr. Ovennævnte 6 mio. kr. har været planlagt anvendt til ombygning af Præstegårdsskolen. På grund af verserende indeklimasager er der ikke blevet rejst en særskilt sag om ombygning af Præstegårdsskolen, idet anlægsbeløbene i en kommende sag vil blive foreslået anvendt til finansiering af løsning af to indeklimasager på Rørkjær skole og Nordre skole. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 6

7 Elever 1. Danmarksgades skole Beliggenhed Skolens alder 3.1. Danmarksgades skole Danmarksgades skole ligger i Indre By i Esbjerg. De tilgrænsende skoler er Rørkjær skole (1,1 km), Boldesager skole (1,3 km) og Spangsbjergskolen (1,7 km). Skolen har stort set ingen grønne udeområder. Skolen er bygget i 1895 med væsentlige tilbygninger i 1912 og omkring 197. Skolens størrelse Skolen har 21 normalklasselokaler på 49 m 2 i gennemsnit, og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 23 klasselokaler. Danmarksgades skole har et specialundervisningscenter der varetager specialundervisning til 42 elever med omfattende sprog-/tale- /hørevanskeligheder både fra Esbjerg Kommune og fra andre kommuner i regionen. Herudover varetages den ambulante tale-høreundervisning i kommunen. Elevtallet E 6 Danmarksgades Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 1.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 364 elever. Som det fremgår af diagrammet vil elevtallet være svagt stigende. Elevtallet forventes i 223 at være oppe på 418 elever. Det ses af diagrammet, at elevtallet vil ligge indenfor skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Danmarksgades skole har i alt 23 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 1.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 7

8 Klasser/lokaler 1. Danmarksgades skole ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 2 og 32 klasser. K 35 Danmarksgades Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 22 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 15 elever) Handlingsplan Diagram 1.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Målet opfyldes, når skolen ønsker det ved inddragelse af klasselokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Ifølge Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri vil målet kun kunne opfyldes ved tilbygning, og da skolegrunden er fuldt udbygget er dette ikke muligt. Dvs. en udbygning af skolen vil kun kunne ske ved køb af naboejendomme. En udbygning vil således blive særdeles omkostningskrævende. 7. Mål for udeområder Nej Danmarksgades skole opfylder ikke målsætningen og der er ingen muligheder for at opfylde det i skolens nærhed pga. dens beliggenhed. Skolen henvises til at benytte andre lokaliteter til boldspil og andre idrætsaktiviteter. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 8

9 1. Danmarksgades skole Indretning Der er på et tidligere tidspunkt truffet beslutning om at der ikke foretages yderligere vedrørende skolens opfyldelse af sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 9

10 Elever 2. Spangsbjergskolen Beliggenhed 3.2. Spangsbjergskolen Spangsbjergskolen ligger i Spangsbjerg i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Vestervangskolen (2,7 km), Boldesager skole (,9 km), Fourfeldtskolen (2,6 km), Kvaglundskolen (2,8 km) og Danmarksgades skole (1,7 km). Skolens alder Skolen er bygget omkring 196. I 1998 blev skolen udbygget med 3 normalklasselokaler samt et musiklokale. I 26 blev der foretaget en større om- og udbygning af skolen. Skolens størrelse Spangsbjergskolen har 18 normalklasselokaler af en gennemsnitlig størrelse på 64 m 2 og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 2 klasselokaler. Spangsbjergskolen har en specialklasserække 1 der pt.består af 8 klasser. Endvidere har Spangsbjergskolen to modtagelsesklasser. Elevtallet E 6 E EE Spangsbjergskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram 2.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 428 elever. Hertil kommer specialklasseelever samt modtagelsesklasseelever. Som det fremgår af diagrammet vil elevtallet være svagt faldende indtil 218 hvorefter det vil være svagt stigende i resten af prognoseperioden. Elevtallet forventes i 223 at være på 41 elever. 1 Specialklasserækken på Spangsbjergskolen består af kommunale specialklasser for børn med særlige behov. Der er i gennemsnit 5 børn i hver klasse. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 1

11 Klasser/lokaler 2. Spangsbjergskolen Klassetallet Spangsbjergskolen har i alt 2 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 2.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 19 og 24 klasser. K 25 K Spangsbjergskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 22 elever) Handlingsplan Diagram 2.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Målet er opfyldt idet skolen har adgang til at anvende et areal ved Esbjerg Højskole Indretning Spangsbjergskolen opfylder Sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 11

12 3. Boldesager skole Beliggenhed Skolens alder 3.3. Boldesager skole Boldesager skole ligger i Boldesager i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Spangsbjergskolen (,9 km), Kvaglundksolen (2,6 km), Bakkeskolen (1,5 km) og Danmarksgades skole (1,3 km). Skolen er bygget i tyverne, men det væsentligste byggeri er fra I 1997 blev skolefritidshjemmet udbygget og der blev samtidig bygget to normalklasselokaler og fællesareal. I perioden er der foretaget om- og udbygning af skolen. Skolens størrelse Skolen har 19 normalklasselokaler på 58 m 2 i gennemsnit. Der er 2 børnehaveklasselokaler, i alt 21 klasselokaler. Elevtallet E 6 E Boldesager Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 3.1 Elevtallet når der er lukket for tilgang fra andre distrikter. Diagram 3.1 viser at Boldesager skole i 213 forventes at rumme 479 elever. Som det fremgår af diagrammet vil elevtallet være nogenlunde konstant i perioden, og forventes i 223 at være på 474 elever. Elevtallet vil kunne rummes indenfor skolens kapacitet i hele prognoseperioden. I forbindelse med Børne- & Kulturudvalgets behandling af forslag til Sektorplan for Skoleområdet blev det besluttet at Boldesager skole ikke må indskrive elever fra andre skoledistrikter, dog må der fortsat indskrives søskende til skolens elever, uanset om de måtte komme fra et andet skoledistrikt. Boldesager skole har i alt 21 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 3.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 12

13 Klasser/lokaler 3. Boldesager skole målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 2 og 3 klasser. K 35 Boldesager Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 27 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 19 elever) Handlingsplan Diagram 3.2 Klassetallet når der er lukket for tilgang fra andre distrikter Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja Ja 7. Mål for udeområder Ja Skolen opfylder lige akkurat målet for udeområder med den nuværende bebyggelse. Indretning Boldesager skole opfylder Sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 13

14 Elever 4. Rørkjær skole Beliggenhed 3.4. Rørkjær skole Rørkjær skole ligger i Gammelby i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Danmarksgades skole (1,6 km), Præstegårdsskolen (1,5 km). Skolens alder Skolen er bygget i 1932 med væsentlige udbygninger i 1981 og Skolens størrelse Skolen har 3 normalklasselokaler på 55 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 33 klasselokaler. Elevtallet E 9 E Rørkjær Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 4.1 Elevtallet Rørkjær skole forventes i 213 at rumme 84 elever. Som det fremgår af diagram 4.1 vil elevtallet være svagt stigende indtil 216, hvorefter det vil være svagt faldende resten af prognoseperioden. I 223forventes elevtallet at være på 823 elever. Det ses at elevtallet kan rummes indenfor skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden med undtagelse af 216, 217 og 218. Rørkjær skole har i alt 33 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokaler.. Diagram 4.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 37 og 54 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 14

15 Klasser/lokaler 4. Rørkjær skole KK 6 Rørkjær Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 25 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 4.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for få klasselokaler. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved om- og tilbygning. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved om- og tilbygning. 7. Mål for udeområder Ja Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 15

16 4. Rørkjær skole Indretning Der har tidligere foreligget et forslag fra Rådgivningstjenesten for Skolebyggeri for om- og tilbygning af Rørkjær skole svarende til en anlægsudgift på kr excl. moms i 21-prisniveau. Elev- og klasseforudsætningerne i nugældende prognose er ændret i forhold til ovennævnte forslag. Når der er taget endelig stilling til placering af 1. klasse pr. 1. august 214 vil der blive foretaget en vurdering af hvad Rørkjær skole mangler af lokaler set i forhold til sektorplanens mål. Arbejdstilsynet har givet Rørkjær skole påbud om at sikre tilstrækkelig luftskifte i nogle undervisningslokaler ligesom der er givet påbud om anvendelse af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet. Der er indgået aftale med ingeniørfirmaet Grontmij som i en rapport peger på at kravene til forbedring af indeklimaet kun kan opfyldes ved etablering af ventilationsanlæg. Udgiften hertil vil beløbe sig til mellem 5 og 7 mio. kr. afhængig af hvor synlig den nye installation skal være. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 16

17 Elever 5. Præstegårdsskolen Beliggenhed 3.5. Præstegårdsskolen Præstegårdsskolen ligger i Gammelby i Esbjerg By. De tilgrænsende skoler er Rørkjær skole (1,5 km), Bakkeskolen (1,5 km), Skads skole (4,7 km) og Tjæreborg skole (5,7 km). Skolens alder Skolen er bygget i 1965 med væsentlige udvidelser i og i Skolens størrelse Skolen har 18 normalklasselokaler på 66 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 2 klasselokaler. Præstegårdsskolen har et specialundervisningscenter der varetager vidtgående specialundervisning til 92 elever med omfattende fysiske og psykiske vanskeligheder både fra Esbjerg Kommune og fra andre kommuner. Endvidere har Præstegårdsskolen 1 modtagelsesklasse. Elevtallet E 6 E Præstegårdsskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 5.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 328 elever. Hertil kommer centerelever samt modtagelsesklasseelever. Som det fremgår af diagram 5.1 vil elevtallet være svagt faldende indtil 217. Herefter vil elevtallet være svagt stigende og forventes i 223 være på 316 elever. Det ses af diagrammet at elevtallet ligger under skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Præstegårdsskolen har i alt 2 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Der bruges 3 normalklasselokaler til modtagelsesklasser. Diagram 5.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 17

18 Klasser/lokaler 5. Præstegårdsskolen ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 17 og 23 klasser. KK 25 Præstegårdsskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 25 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 5.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved om- og tilbygning. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved om- og tilbygning. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Præstegårdsskolen mangler holdrum, personalearbejdspladser, tidssvarende pædagogisk servicecenter samt møderum. Det vurderes, at udgiften til etablering af ovennævnte lokaler vil udgøre ca. 6 mio. kr. excl. moms i 21-prisnveau. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 18

19 Elever 6. Bakkeskolen Beliggenhed 3.6. Bakkeskolen Bakkeskolen ligger i Jerne i Esbjerg By. Skolens alder Skolen er bygget i De tilgrænsende skoler er Kvaglundskolen (1,4 km), Skads Skole (4,1km), Præstegårdsskolen (1,5 km) og Boldesager skole (1,5 km). Skolens størrelse Skolen har 34 normalklasselokaler på 56 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 37 klasselokaler. Elevtallet Bakkeskolen har en specialklasserække, pt. 9 klasser. 12 E Bakkeskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 6.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 24 elever. Hertil kommer specialklasseelever. Som det fremgår af diagram 6.1 forventes elevtallet at være falende indtil 221, hvorefter der er en svag stigning i resten af prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at være på 146 elever. Det ses af diagrammet at skolens kapacitet er væsentlig større end elevtallet i hele prognoseperioden. Bakkeskolen har i alt 37 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 6.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 1 og 19 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 19

20 Klasser/lokaler 6. Bakkeskolen KK K 4 K Bakkeskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 26 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 6.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mulige handlinger: Målet er ikke opfyldt, skolen har for mange klasselokaler. Bemærkning og forslag til beslutning: 1. Bruge eller ombygge klasselokaler til andet formål som f.eks. holdrum, edblokaler, skolebibliotek o.l. 2. Anvende klasselokaler til andre formål, f.eks. specialundervisning 3. Indskrive flere elever fra andre d istrikter. 4. Modtage en eller flere klasser fra anden skole. Klasselokaler bruges allerede til holdrum og lignende. Nogle af klasselokalerne bruges allerede nu til andre formål. Ikke hensigtsmæssigt. 5. Udvide skolens distrikt Ikke hensigtsmæssigt. Muligheden er tilstede under forudsætning af, at det er hensigtsmæssigt at flytte klasser fra andre skoler. 6. Udfase klasselokaler til andet eksternt formål Ikke hensigtsmæssigt så længe skolen ikke opfylder sektorplanens mål. Mål for skolens andre fysiske rammer Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja Målet er opfyldt ved anderledes anvendelse af eksisterende lokaler. 2. Mål for holdrum Ja Målet er opfyldt ved anderledes anvendelse af eksisterende lokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 2

21 6. Bakkeskolen 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Målet er opfyldt idet skolen har adgang til at anvende et areal ved Esbjerg Seminarium. Indretning Bakkeskolens samlede m2-tal herunder antallet af lokaler vurderes at opfylde sektorplanens mål. Det vurderes at der er et behov for strukturelle ændringer internt i de eksisterende lokaler f.eks. ændret indbyrdes placering af skolens forskellige funktioner. Overvejelser om eventuelt ombygningsbehov internt på Bakkeskolen skal vurderes i lyset af den samlede skolestruktur i Østerbyen. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 21

22 Elever 7. Kvaglundskolen Beliggenhed 3.7. Kvaglundskolen Kvaglundskolen ligger i Kvaglund. De tilgrænsende skoler er Skads skole (3,2 km), Bryndum Skole (4, km) Spangsbjergskolen (2,8 km), Vestervangskolen (3,3 km), og Bakkeskolen (1,4 km) Boldesager (2,6). Skolens alder Skolen er bygget i og Skolens størrelse Skolen har 3 normalklasselokaler på 74 m 2 i gennemsnit og ingen specielle børnehaveklasselokaler. Kvaglundskolen er en åbenplan skole. De fleste skillevægge mellem klasselokaler er lette flytbare vægge der ikke har samme lydisolerende effekt som traditionelle vægge. Elevtallet E 9 Kvaglundskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram 7.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 42 elever. Som det fremgår af diagram 7.1 forventes elevtallet at være svagt faldende og i 223 forventes der at være 38 elever. Det kan også ses af diagrammet at elevtallet i hele prognoseperioden ligger væsentligt under skolens kapacitet. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 22

23 Klasser/lokaler 7. Kvaglundskolen Klassetallet Kvaglundskolen har i alt 3 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokaler. Antallet af klasselokaler er opgjort efter den oprindelige tegning af skolen. Dette tal er ikke umiddelbart anvendeligt fordi det ikke er muligt at danne og benytte et så stort antal klasselokaler uden betydelige støjmæssige gener. Der er det nævnte antal m 2, men væggene er flytbare skillevægge der kun i begrænset omfang dæmper støjen. I sommeren 21 blev der i forbindelse med etablering af 1. klassecenter indrettet tre lukkede normalklasselokaler. Diagram 7.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 17 og 2 klasser. K 35 Kvaglundskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 26 elever) Handlingsplan Diagram 7.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for mange klasselokaler. Området følges nøje og vurderes i forhold til lokalernes anvendelighed (støjgener m.v.) Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja Ja Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 23

24 7. Kvaglundskolen 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses af skolen som funktionsmæssige ændringer når det måtte blive muligt. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Med ovenstående bemærkninger vurderes at skolen opfylder sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 24

25 Elever 8. Fourfeldtskolen Beliggenhed Skolens alder 3.8. Fourfeldtskolen Fourfeldtskolen ligger i Fovrfeld i Esbjerg. De tilgrænsende skoler er Ådalskolen (1,5 km), Vestervangskolen (1,7 km) og Spangsbjergskolen (2,6 km). Skolen er bygget i Skolefritidshjemmet er udvidet i I 21/2 er skolen udvidet med et pædagogisk servicecenter mv. Skolens størrelse Skolen har 31 normalklasselokaler på 6 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 34 klasselokaler. Fra skoleåret 213/214 er Fourfeldtskolen overbygningsskole for Ådalskolen. Elevtallet E 1 Fourfeldtskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 8.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 814 elever. Elevtallet forventes at være stigende til 827 i 223. Det ses af diagram 8.1 at elevtallet ikke på noget tidspunkt overstiger skolens samlede kapacitet. Fourfeldtskolen har i alt 34 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 8.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 32 og 47 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 25

26 Klasser/lokaler 8. Fourfeldtskolen KK K K 5 K Fourfeldtskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 2 elever) Handlingsplan Diagram 8.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Ja Indretning I 21 blev der etableret varme i gang- og fællesarealer i yderligere to pavilloner. Herefter opfylder Fourfeldtskolen sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 26

27 Elever 1. Ådalskolen Beliggenhed Skolens alder 3.1. Ådalskolen Ådalskolen ligger i Sædding Nord i Sædding. De tilgrænsende skoler er Hjerting skole (3, km), Sønderrisskolen (2,3 km), Vestervangskolen (2,7 km), Fourfeldtskolen (1,5 km). Skolen er bygget i 1974 med væsentlige udbygninger fra og igen i I 25 blev der etableret 1 holdrum, pæd.værksted, samt personalearbejdspladser. I 28 er der foretaget ombygning i forbindelse med etablering af centerklasselokaler. Skolens størrelse Skolen har 23 normalklasselokaler på 63 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 25 klasselokaler. Ådalskolen har et specialundervisningscenter med pt. 18 elever. Ådaskolen har 1 modtagelsesklasse. Fourfeldtskolen er fra skoleåret 213/214 overbygningsskole for Ådalskolen. Elevtallet E 8 Ådalskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Diagram 1.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 29 elever. Som det fremgår af diagram 1.1 er elevtallet nogenlunde konstant i hele prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at at være på 216 elever. Sammenlignet med skolens kapacitet ses at elevtallet ligger under nederste ramme i hele prognoseperioden. Fra skoleåret 213/214 indgår Ådalskolens overbygning ikke i elevtallet. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 27

28 Klasser/lokaler 1. Ådalskolen Klassetallet Ådalskolen har i alt 25 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 1.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 1 og 14 klasser. KK 3 Ådalsskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 21 elever) Handlingsplan Diagram 1.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for mange klasselokaler. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Ja Indretning Ådalskolen opfylder sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 28

29 Elever 12. Hjerting skole Beliggenhed Hjerting skole Hjerting skole ligger i Hjerting By i Hjerting Sogn. De tilgrænsende skoler er Ådalskolen (3, km) og Sønderrisskolen (3,8 km). Skolens alder Skolen er bygget i 196. Der er sket væsentlige udvidelser i 73 og fra og igen i Skolens størrelse Skolen har 3 normalklasselokaler på 6 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 33 klasselokaler. Elevtallet E E 12 Hjerting Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 12.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 972 elever. Elevtallet vil være jævnt faldende i hele prognoseperioden og forventes i 223 at være nede på 713 elever. Det ses af diagrammet at elevtallet i er højere end skolens kapacitet. Fra ligger elevtallet indenfor skolens kapacitet. Hjerting skole har i alt 33 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 12.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 3 og 54 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 29

30 Klasser/lokaler 12. Hjerting skole K K Hjerting Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 27 elever) Flest klasser (v. max 2 elever) Lokaler Handlingsplan Diagram 12.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er ikke opfyldt. Skolen har for få klasselokaler. Hjerting skole anvender indtil videre lokaler på den tidligere Nordvangskolen. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Målet vil kunne opfyldes i takt med ledig lokalekapacitet når skolen ønsker det ved inddragelse af klasselokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Målet er ikke opfyldt for så vidt angår fællesarealer. 7. Mål for udeområder Ja Målet vil kunne opfyldes i takt med ledig lokalekapacitet når skolen ønsker det ved inddragelse af klasselokaler. Indretning. Hjerting skole blev pr. 1. august 211 tillagt Nordvangskolens elever. Indtil videre anvender Hjerting skole lokalerne på den tidligere Nordvangskolen. På et senere tidspunkt besluttes, hvor i den samlede bygningsmasse ledige lokaler skal udfases. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 3

31 Elever 13. Sønderrisskolen Beliggenhed Sønderrisskolen Sønderrisskolen ligger i Sønderris i Guldager sogn. De tilgrænsende skoler er Blåbjerggårdskolen (1,8 km), Vestervangskolen (2, km), Bryndum Skole ( 2,6 km), Hjerting (3,8 km) og Ådalskolen (2,3 km). Skolens alder Skolen er bygget i med væsentlig udbygning i Skolens størrelse Skolen har 28 normalklasselokaler på 57 m 2 i gennemsnit og 3 børnehaveklasselokaler. I alt 31 klasselokaler. Elevtallet EE Sønderrisskolen 9 Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 13.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 618 elever. Som det fremgår af diagram 13.1 vil elevtallet være svagt stigende i nogle år og fra år 219 vil der være et svagt fald indtil 223. I 223 forventes elevtallet at være på 61 elever. Sønderrisskolen har i alt 31 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokaler. Diagram 13.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 27 og 39 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 31

32 Klasser/lokaler 13. Sønderrisskolen KK K 45 K Sønderrisskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 26 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 19 elever) Handlingsplan Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Diagram 13.2 Klassetallet Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner 2. Mål for holdrum Nej Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Indretning På baggrund af skolestrukturændringer i Sønderris/Guldager/Hjertingområdet følges elevtalsudviklingen nøje de kommende år. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 32

33 Elever 3.15 Vestervangskolen Beliggenhed Vestervangskolen Vestervangskolen ligger i Gl. Gjesing i Gjesing. De tilgrænsende skoler er Spangsbjergskolen (2,7 km), Fourfeldtskolen (1,7 km), Ådalskolen (2,7 km), Sønderrisskolen (2, km), Blåbjerggårdskolen (1, km) og Kvaglundskolen ( 3,3 km). Skolens alder Skolen er bygget i 1973 med væsentlige udbygninger i 1976 og Skolens størrelse Skolen har 33 normalklasselokaler på 63 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 35 klasselokaler. Fra skoleåret 216/217 er Vestervangskolen overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen. Elevtallet E Vestervangskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 15.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 735 elever. Som det fremgår af diagram 15.1 vil elevtallet være svagt faldende i perioden I 216 overflyttes Blåbjerggårdskolens overbygning til Vestervangskolen og elevtallet forventes herefter at være nogenlunde konstant i resten af prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at være oppe på 836 elever. Vestervangskolen har i alt 35 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 15.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 3 og 47 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 33

34 Klasser/lokaler 3.15 Vestervangskolen KK K K Vestervangskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 28 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 21 elever) Handlingsplan Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Diagram 15.2 Klassetallet Målet er opfyldt med undtagelse af år 216, hvor der er ét lokale i underskud. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved ombygning, når skolen har overskydende lokaler. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved ombygning, når skolen har overskydende lokaler. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Der er pt. et forslag i høring om nedlæggelse af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen pr. 31. juli 214 samt forslag om oprettelse af en ny skole pr. 1. august 214 i Vestervangskolens udbyggede lokaler. På anlægsbudgettet i er der i alt afsat 35 mio. kr. til udog ombygning af Vestervangskolen. Ejendomme har udarbejdet et skitseforslag til hvordan den fremtidige nye skole kan etableres. Der er i forslaget indarbejdet en minimal ombygning i eksisterende Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 34

35 3.15 Vestervangskolen lokaler ligesom der er skitseret en udbygning på ca. 2 m2. Denne udbygning indeholder følgende lokaler: Administrationsafsnit indeholdende kontor til skoleleder, viceskoleinspektører, sekretærer Biblioteksområde Depoter, toiletter mv. Mødelokale 2 normalklasselokaler á 6 m2 2 specialklasselokaler á 3 m2. Efter ovennævnte ud- og ombygning vil Vestervangskolen opfylde sektorplanens mål og vil kunne rumme Blåbjerggårdskolens elever. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 35

36 Elever 16. Blåbjerggårdskolen Beliggenhed Skolens alder Blåbjerggårdskolen Blåbjerggårdskolen ligger i Gjesing Nord i Gjesing. De tilgrænsende skoler er Vestervangskolen (1, km), Bryndum Skole (1,7 km) og Sønderrisskolen (1,8 km). Skolen er bygget i Der er sket væsentlige udbygninger siden i årene 79, 8, 82 og 97. Skolens størrelse Skolen har 28 normalklasselokaler på 58 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 3 klasselokaler. På Blåbjerggårdskolen er placeret en af skolevæsenets centrale grupper med specialpædagogisk bistand til ca elever. Vestervangskolen er fra skoleåret 216/217 overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen. Elevtallet E 8 Blåbjerggårdskolen Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 16.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 475 elever. Som det fremgår af diagram 16.1 vil elevtallet være nogenlunde konstant indtil 216. I 216 flyttes Blåbjerggårdskolens overbygning til Vestervangskolen, hvorfor elevtallet falder i 216 og forventes at være konstant resten af prognoseperioden. I 223 forventes elevtallet at være nede på 281. Det ses af diagrammet at elevtallet er væsentligt mindre end skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Blåbjerggårdskolen har i alt 3 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Heraf anvendes 4 klasselokaler til skolens centrale gruppe med specialpædagogisk bistand. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 36

37 Klasser/lokaler 16. Blåbjerggårdskolen Diagram 16.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 16 og 3 klasser. KK K 35 Blåbjerggårdskolen Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 27 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 19 elever) Handlingsplan Diagram 16.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er delvis opfyldt. Fra 216 er der klasselokaler i overskud, som kan udfaes til andet formål. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Ja 7. Mål for udeområder Ja Indretning Da skolen opfylder alle mål er der ikke behov for om- og tilbygning. Der er pt. et forslag i høring om lukning af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen pr. 31. juli 214 samt forslag om oprettelse af én ny skole i Vestervangskolens ud- og ombyggede lokaler pr. 1. august 214. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 37

38 Elever 17. Bryndum skole Beliggenhed Skolens alder Bryndum skole Bryndum skole ligger i Tarp By i Bryndum Sogn. De tilgrænsende skoler er, Blåbjerggårdskolen (1,7 km), Kvaglundskolen (4, km), Sønderrisskolen (2,6 km) og Skads skole (5,5 km). Skolen er bygget i 1958 med væsentlige udbygninger i 71 og 84. I 1999 er der lavet en tilbygning. Skolens størrelse Skolen har 24 normalklasselokaler på 56 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 26 klasselokaler. Bryndum skole har pr. 1. august 211 overtaget eleverne fra Vester Nebel skole. Elevtallet E 8 Bryndum Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 17.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 486 elever. Som det fremgår af diagram 17.1 vil elevtallet være svagt stigende indtil 216, hvorefter det vil være svagt faldende og i 223 forventes elevtallet at være på 45. Bryndum skole har i alt 26 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 17.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 19 og 3 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 38

39 Klasser/lokaler 17. Bryndum skole K 35 Bryndum Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 26 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 17.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Nej Løses ved til- og ombygning. 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved til- og ombygning. 7. Mål for udeområder Ja Indretning I anlægsbudgettet er der indarbejdet 3 mio. kr. til en ud- og ombygning af Bryndum skole. Børn & Familieudvalget har den 2. december 212 godkendt byggeprogram/dispositionsforslag for ud- og ombygning af Bryndum skole. Projektet forventes færdigt 15. august 215. Efter ud- og ombygningen af Bryndum skole vil skolen opfylde sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 39

40 Elever 3.19 Skads skole Beliggenhed Skolens alder Skads skole Skads skole ligger i Andrup By i Skads Sogn. De tilgrænsende skoler Bryndum skole (5,5 km), Kvaglundskolen (3,2 km), Bakkeskolen (4,1 km), Præstegårdsskolen (4,7 km), Tjæreborg skole (5,1 km) og Egekratskolen (7,8 km). Første del af Skads skole er bygget i 1961 men den største del af skolen blev bygget i Skolens størrelse Skolen har 17 normalklasselokaler på 54 m 2 i gennemsnit og 2 børnehaveklasselokaler. I alt 19 klasselokaler. Elevtallet E Skads Skole Elevtallets udvikling i forhold til skolens kapacitet kl Øvre ramme Nedre ramme Klassetallet Diagram 19.1 Elevtallet Skolen forventes i 213 at rumme 295 elever. Som det fremgår af diagram 19.1 vil elevtallet være nogenlunde konstant i hele prognoseperioden og i 223 forventes elevtallet at være på 299 elever. Det ses af diagrammet at elevtallet ligger under skolens samlede kapacitet i hele prognoseperioden. Skads skole har i alt 19 klasselokaler inklusive børnehaveklasselokalerne. Diagram 19.2 viser, hvor mange klasser der skal dannes for at opfylde målsætningen om at holde sig indenfor øvre og nedre ramme. Ved øvre ramme er der flest elever i klasserne og ved nedre ramme er der færrest elever i klasserne. I prognoseperioden skal der dannes mellem 16 og 21 klasser. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 4

41 Klasser/lokaler 3.19 Skads skole KK K 25 K Skads Skole Klassetallets udvikling i forhold til antal lokaler Færrest klasser (v. max 25 elever) Lokaler Flest klasser (v. max 18 elever) Handlingsplan Diagram 19.2 Klassetallet Mål for klasselokaler Mål for skolens andre fysiske rammer Målet er opfyldt. Ud over målene for klasselokaler skal målene for andre fysiske rammer opfyldes. I følgende oversigt er de enkelte mål gennemgået. De enkelte mål: Opfyldt Bemærkninger og forslag til beslutning: 1. Mål for specialundervisningsfunktioner Ja 2. Mål for holdrum Ja 3. Mål for lokaler til skolefritidshjem Ja 4. Mål for faglokaler Ja 5. Mål for indendørs idrætsfaciliteter Ja 6. Mål for øvrige lokaler Nej Løses ved ombygning. 7. Mål for udeområder Ja Indretning Med baggrund i ovenstående bemærkninger vurderes at skolen på sigt vil kunne opfylde sektorplanens mål. Handlingsplan , Esbjerg Skolevæsen 213 side 41

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse Nørregade 19. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Sagsbehandler Birthe Ravn Telefon direkte 76 16 86 38 Notat Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015

Læs mere

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen Gældende pr. 1. januar 2007 Revideret pr. 1. oktober 2008 Revideret pr. 1. oktober 2010 Revideret pr. 1. august 2011 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Høringssvar. Kvalitetsrapport for Esbjerg Skolevæsen 2008/2009

Høringssvar. Kvalitetsrapport for Esbjerg Skolevæsen 2008/2009 Høringssvar. Kvalitetsrapport for Esbjerg Skolevæsen 2008/2009 Sammenfatning af høringssvarene Generelt er kvalitetsrapporten blevet modtaget positivt og konstruktivt i bestyrelserne. Forvaltningen opfordrede

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013

Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013 Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013 Baggrund Den kommunale rammeaftale vedr. lærernes arbejdstid indeholder en evalueringsbestemmelse vedr. lektions- og pausestruktur.

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart. Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010

Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart. Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010 Videreførelse af igangværende

Læs mere

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 5 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Muligheder for at nedlægge en afdeling på Rønneskolen Formålet med dette

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Final version Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2014-2015 Final version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 6 3.

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014

Kvalitetsrapport. Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Kvalitetsrapport Esbjerg Kommunale Skolevæsen 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Årsrapport. Pædagogisk Udvikling Skoleåret Troværdighed og professionalisme. Sammenhæng og helhed. Udvikling og forankring

Årsrapport. Pædagogisk Udvikling Skoleåret Troværdighed og professionalisme. Sammenhæng og helhed. Udvikling og forankring Årsrapport Pædagogisk Udvikling Skoleåret 2011-2012 Troværdighed og professionalisme Sammenhæng og helhed Udvikling og forankring Synlighed og dokumentation Pædagogisk Udvikling - et konsulent team Fordeling

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Fravalgt lektiehjælp Skole Antal elever I %

Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Fravalgt lektiehjælp Skole Antal elever I % Oversigt over fravalgt lektiehjælp og skolernes orientering om lektiehjælp Skole Bakkeskolen 112 40% Bakkevejens skole 181 36% Emnet skal behandles på skolebestyrelsesmøde på onsdag. Derfor er info ikke

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Ledige stillinger pr. 1.8.2015

Ledige stillinger pr. 1.8.2015 Postadresse Nørregade 19. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 27. marts 2015 Sagsbehandler Kirsten Petersen Telefon direkte 76 16 86 44 E-mail kp@esbjergkommune.dk Ledige stillinger pr. 1.8.2015

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE

Esbjerg by. Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ. Befolkning Uddannelse Indkomst OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE Esbjerg by befolk fra 20 Område, kvarter og bydel ESBJERG TÆT PÅ Befolkning Uddannelse Indkomst 012 mx100m). udviklingen fra centrum. OMRÅDEINITIATIV SYDVESTJYLLAND: ESBJERG, FANØ, TØNDER OG VARDE FORORD

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Tids-og rækkefølge 2010

Tids-og rækkefølge 2010 Tids-og rækkefølge 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune 2010 for byudviklingen i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 er udarbejdet for Esbjerg Kommune

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET

REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET den 04.04.2013 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale Dagtilbud... 4 3

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015 Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar 20.-21. august 2015 2 3 4 5 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole,

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET

REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET den 15.12.2011 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Connie Geissler (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fortsat behandling af forslag til strukturændring 10. klasse

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 12, 000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 191 og senere udbygget i 199. Efterfølgende er der

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Hesselager slidt og utidssvarende.

Hesselager slidt og utidssvarende. Billedkunst Stokkebækskolen/ Gudme og Hesselager Ørkildskolen afd. Byen Billedkunstlokaler er placeret i kælderen, det er et problem i forhold til lyskilder. Skårup Skole Fungerer nogenlunde. Er placeret

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den 2 Kvaglundskolen 1245/158 Klub Askelunden Børn & Familieudvalg 28.01.2015 Diana Mose Olsen(F), Jesper Frost Rasmussen (1. Viceborgmester)(V), Jens Vind(V), Sarah Nørris(Ø), Bente Bendix Jensen(V), Annemette

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune

ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune Forslag til ændret Skolestruktur i Rudersdal Kommune - efter høring 1 Forord Hermed forslag til ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune efter høring. Rudersdal Kommune forventes i de kommende 10-15 år

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Tvis Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012. Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa DISPOSITIONSFORSLAG 17.08.2012 Auning Skole Om- og tilbygning af overbygningsafsnit Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Totalrådgiver / Arkitekt Ingeniør Christensen & Rottbøll A/S Lindgaard A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Landsstævne info 2013

Landsstævne info 2013 Landsstævne info 2013 Flensborghus d. 12.6.2013 Guldager Idrætscenter SdU - skoleindkvartering Veldtofte Idrætspark Beach og Vandsport SdU - camping Esbjerg bymidte Måde Skydebane 1 40 42 Idrætsfaciliteter

Læs mere