Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7"

Transkript

1 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

2 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr Basisbudget for Erhvervsgrunduddannelser (EGU). 57 REVA-Center. 58 Kommunale løntilskudsjob i Vesthimmerlands Kommune 59 Orientering om ændringer vedrørende de kommunale aktiveringsprojekter. 60 Orientering om udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2008 Orientering Afbud 2

3 Punkt 54 Budgetopfølgning pr J. nr Ø09 Der er pr. 30. maj udarbejdet en budgetopfølgning for Beskæftigelsesudvalgets område. For hele forvaltningsområdet er der et forventet merforbrug på kr ,- i Der er specielt to områder som udviser merforbrug. Det er sygedagpenge og kontanthjælp. Her ud over er der en regnskabsmæssig usikkerhed i forhold til løntilskud til personer i fleksjob. Denne usikkerhed er i forhold til refusionsanmodninger fra arbejdsgivere. Med hensyn til sygedagpengeområdet har Vesthimmerlands Kommune, som resten af landet oplevet en stigning i antal af sager. En af grundende hertil kan paradoksalt nok være den lave ledighed. Her ud over har der i de første måneder efter kommunesammenlægningen være et produktionstab, som også har medvirket til et større antal sager. Der er lavet en handlingsplan for produktionen af resten af På kontanthjælpsområdet er det fald som kommunerne oplevede i 2006 begyndt at flade ud. I de først måneder har der været en mindre stigning. Det betyder, at der ikke er udplaceret så mange kontanthjælpsmodtagere i ordinært beskæftigelse som forventet. Her ud over har der været flere personer på passivkontanthjælp frem for aktivkontanthjælp. Årsagen hertil er bl.a. sammenlægningen samt en reorganisering af kommunens aktiveringsområde (jf. budget 07). Indenfor dette område er der også udarbejdet en handlingsplan for den fremtidige produktion. Bilag: Bilag 1 Administrationens Indstilling At budgetopfølgningen videresendes til videre behandling i økonomiskforvaltning. At administrationen forsat har stor fokus på udviklingen i sygedagpenge og kontanthjælps områderne. Budgetopfølgningen sendes videre til ØK. Administrationen fastholder fokus på sygedagpenge og kontanthjælp. Udvalget anmoder administrationen udfærdige en redegørelse for ledige unge under 25 år. 3

4 Punkt 55 Basisbudget for 2008 J. nr Ø02 Jf. budgetvejledningen har administrationen udarbejdet et udkast til basisbudget for Oplægget til basisbudget er fremkommet ved en fremskrivning af budget 2007 samt justering i forhold til ny lovgivning, demografisk udvikling og uafviselige ændringer i aktivitetsniveauet jf. budgetvejledningen. For beskæftigelsesudvalgets område er de væsentligste ændringer sygedagpenge, kontanthjælp. Her er basisbudgettet justeret i forhold til faktiske udgifter. Her ud over er konsekvenser af velfærdsreformen indregnet. Sygedagpenge er til budget 08 ændret med kr mill. og kontanthjælp med kr For hele området er der i oprindeligt budget udgifter på kr og indtægter på kr Basisbudget udgifter på kr og indtægter på kr Bilag: Bilag 2 Administrationens Indstilling At basisbudget fremsendes til videre behandling i økonomiskforvaltning. Basisbudget fremsendes til videre behandling, idet forvaltningen forsat arbejder med budgettet. Jan Dyregaard forlod mødet kl

5 Punkt 56 Erhvervsgrunduddannelser (EGU). J. nr På opfordring fra kommunens to produktionsskoler blev der den 3. maj 2007 afholdt et møde mellem Beskæftigelsesudvalget og repræsentanter fra produktionsskolerne. Produktionsskolerne ønskede bl.a. en drøftelse af kommunens brug af skolerne. På mødet fremkom ønske om at Beskæftigelsesudvalget drøftede Erhvervsgrunduddannelse - EGU - er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som befinder sig i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Uddannelsen er således et tilbud for unge, som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunerne er forpligtede til at tilbyde EGU, jf. EGU-loven 1, stk. 2 og 5. Kommunen skal oprette EGU, når der er et behov herfor. Erhvervsskolerne har ikke pligt til at oprette EGU. Produktionsskolerne kan oprette EGU for elever, der i løbet af et produktionsskoleophold ikke vurderes at have opnået tilstrækkelige forudsætninger for, at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller opnå varig beskæftigelse. Økonomi: Som nævnt ovenfor er den en kommunal forpligtigelse. Der er ikke tale om ny opgave. Budgetrammen for 2007 er kr ,-, med en forbrugsprocent på 42% den 30/4 07. Administrationens indstilling: At EGU som hovedregel tilrettelægges af en af de to produktionsskoler beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Godkendt. Jan Dyregaard forlod mødet kl , og deltog ikke i behandlingen. 5

6 Punkt 57 REVA-Center. J. nr Tidligere har både ØK og Beskæftigelsesudvalget behandlet dette emne. Økonomisk forvaltning har sendt en låneansøgning. Beskæftigelsesudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at afdække mulige adressefællesskaber med et REVA- Center. Med virkning fra den 1. august 2007 flytter Rebild Kommune den beskyttede beskæftigelse fra Binderup til Støvring. Administrationen ønsker en politisk drøftelse af muligheder i forhold til den nævnte flytning. Administrationens indstilling: At der forsat arbejdes med etablering af et REVA-Center centralt i Vesthimmerlands Kommune Oversendes til ØK med anbefaling om at der indledes forhandling med Rebild Kommune om overtagelse af REVA-Bindrup, herunder lejekontrakten, med virkning fra Administrationen arbejder videre med muligheden for placering af en lokal REVA institution i eksisterende ledige lokaler. Mulighederne skal konkretiseres så projektet kan indgå i budgetforhandlingerne. Jan Dyregaard forlod mødet kl , og deltog ikke i behandlingen. 6

7 Punkt 58 Kommunale løntilskudsjob i Vesthimmerlands Kommune J. nr Sagsfremstilling Dette punkt er medtaget fra sidste udvalgsmøde til ny behandling i beskæftigelsesudvalget. Denne sagsfremstilling er nødvendiggjort af, at der er sket nogle lovgivningsmæssige ændringer som følge af vedtagelsen af velfærdsreformen. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, at længden i kommunale løntilskudsjob i Vesthimmerlands Kommune skulle være 3 måneder. Senere besluttede Beskæftigelsesudvalget på sit møde den 4. januar 2007 nogle principper for kommunale løntilskudsjob. I den forbindelse blev det besluttet, at kommunalt løntilskud i forbindelse med jobtræning alene skal foregå på områder, med gode beskæftigelsesmuligheder. Det vil sige SOSU og til dels på det administrative område. Desuden er der lagt op til, at løntilskud i forbindelse med jobtræning primært bruges på det private område, da der er en større beskæftigelseseffekt af privat end offentlig løntilskudsjob. Med velfærdsreformen skal der ske øget fremtidig brug af offentligt løntilskud i forbindelse med jobtræning, idet der sker en fremrykning af aktiveringen til efter 9 måneder for unge samt efter 2½ års ledighed for øvrige. Hvis kommunen ikke stiller de nødvendige pladser til rådighed, indføres der med velfærdsaftalen en række sanktionsmuligheder overfor kommunen. Fremover kan en anden aktør bestille et kommunalt løntilskud, som matcher den enkeltes beskæftigelsesmål. Hvis kommunen ikke finder en jobtræningsplads inden for 24 dage, kan anden aktør finde anden praktik med en udgift op til 3.276,- kr. pr. uge, som kommunen skal betale, eller de kan rekvirerer 26 ugers uddannelse på kommunens regning. Der er ikke defineret noget økonomisk loft for prisen for uddannelsesforløbet. Disse sanktioner kan ikke iværksættes, hvis bruger 90% af den tildelte kvote. For at undgå, at kommunen kommer til at betale beløb for praktikforløb eller uddannelsesforløb, som anden aktør iværksætter, foreslås følgende: Der skal fortsat være et klart beskæftigelsesmæssigt perspektiv ved placering i kommunalt løntilskud, hvilket vil sige, at kommunale løntilskud i forbindelse med jobtræning laves på områder, hvor der er mulighed for fremtidig beskæftigelse. At der målrettet arbejdes efter, at kommunale løntilskudsjob på SOSU-området bliver brugt som rekruttering til nye personer til SOSU-uddannelsen. De svageste ledige kan tilbydes et kommunalt løntilskudsjob, hvor det primære formål er en opkvalificering af de sociale kompetencer. Perioden for kommunale løntilskudsjob ændres fra i dag primært, at være 3 måneder til fremover at være op til 6 måneder afhængig af det beskæftigelsesmæssige perspektiv. At Vesthimmerlands Kommune fremover skal tilstræbe at udnytte 90% af den kommunale kvote af kommunale løntilskudsjob. 7

8 Økonomi: Det samlede budget på området er ,- kr. En gennemførsel af ovennævnte indstilling vil betyde et samlet forbrug på ,- kr. hvilket vil give en overskridelse af budgettet på ,- kr. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke haft mulighed for at undersøge, om der på andre områder er muligt at ændre indsatsen, for derved at opnå en besparelse på et lignende beløb. Administrationen arbejder videre med dette, og tager det med på beskæftigelsesudvalgsmødet i juni måned Administrationens Indstilling At ovennævnte indstilling tiltrædes. Godkendt. Jan Dyregaard forlod mødet kl , Bjarne Jensen og Ib Johansen forlod mødet kl , og deltog ikke i behandlingen. 8

9 Punkt 59 Orientering om ændringer vedrørende de kommunale aktiveringsprojekter. J. nr P20 I forlængelse af en tidligere beslutning om nedlæggelse af de nuværende kommunale aktiveringsprojekter den 1. august 2007 og etablering af tre nye, stopper vi med brugen af følgende lokaler: Åben Værksted, Tolstrupvej i Løgstør 465 m2 Syværkstedet på Løgstørvej i Aars 195 m2 Gislumvej ca. 100 m2 Projekt Østerbølle 645 m2 De nuværende lokaler på Løgstørvej 57 skal fortsat bruges til projektet for de ikke motiverede. Desuden arbejdes der på at finde nye lokaler til projektet for de motiverede og for afklaringsenheden i Aars. Der satses på at etablere en fælles adresse til de to projekter. Maskiner og redskaber i de nedlagte projekter vil blive overflyttet til et af de nye projekter eller blive solgt. Indstilling: Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Godkendt Jan Dyregaard forlod mødet kl , Bjarne Jensen og Ib Johansen forlod mødet kl , og deltog ikke i behandlingen. 9

10 Punkt 60 Orientering om udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2008 J. nr P15 Arbejdet med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2008 er i fuld gang. Første udkast vil være udarbejdet i starten af uge 23. På Beskæftigelsesudvalgsmødet vil der blive en mundtlig orientering om de beskæftigelsesmæssige udfordringer og forslag til fokusområder for Den endelige Beskæftigelsesplan skal godkendes af LBR inden udgangen af august måned og af kommunalbestyrelsen inden den 15. oktober Indstilling: Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning. Godkendt. Jan Dyregaard forlod mødet kl , Bjarne Jensen og Ib Johansen forlod mødet kl , og deltog ikke i behandlingen. 10

11 Orientering: Der afholdes ekstra møde mandag den 27. august 2007 kl vedr. budgettet Mødet blev afsluttet kl.: Underskrifter Søren P. Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen 11

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 8. Det enstrengede beskæftigelsessystem 03.09 1 9. Procesplan for samling

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere