UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010"

Transkript

1 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten Sammenfatning og anbefaling Prognosematerialets forudsætninger Status på den nuværende skolestruktur Faktuelle oplysninger om skolebygninger samt elev- og klassetal Udviklingen i elev- og klassetal i Esbjerg kommune i perioden Nuværende politiske rammer for skolestrukturen - Sektorplanen Folkeskolelovens regler for ændringer i skolestrukturen Den fremtidige skolestruktur valgmuligheder Konsekvenser af Sektorplanens mål for skolelukninger på kort sigt Vester Nebel skole: Spandet/Roager skole: Hunderup helhedsskole Guldager skole: Beskrivelser af mulige strukturændringer i større delområder: Hjerting skole / Nordvangskolen alternativ Hjerting skole / Nordvangskolen alternativ Hjerting skole / Nordvangskolen alternativ Vestervangskolen / Blåbjerggårdskolen alternativ Vestervangskolen / Blåbjerggårdskolen alternativ Fourfeldtskolen / Ådalskolen alternativ Fourfeldtskolen / Ådalskolen alternativ Tidsplan Bilag

3 1 BAGGRUND FOR RAPPORTEN Befolkningsprognosen for Esbjerg kommune for perioden viser, at tidligere års forventninger om faldende elevtal i folkeskolerne i kommunen fastholdes. Således viser den elevprognose, der er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen, at elevtallet forventes at falde fra de nuværende elever i normalklasserne til elever i normalklasserne i skoleåret 2023/24. Et fald på elever i normalklasserne vil reducere lokalebehovet i det kommunale skolevæsen, idet konsekvensen af det faldende elevtal bl.a. er, at der skal dannes færre klasser, og at der dermed bliver behov for færre klasselokaler til undervisningsbrug. Denne rapport vil bl.a. illustrere, at det faldende elevtal vil frigøre op mod 147 klasselokaler i perioden indtil skoleåret 2023/24. På denne baggrund har Børn & Familieudvalget bedt forvaltningen om at udarbejde et langsigtet forslag til justeringer i den kommunale skolestruktur. Justeringerne forudsættes at række frem mod en tilpasning af lokalekapaciteten til elev- og klassetallet i skoleåret 2023/24. Forslaget omfatter derfor en samlet beskrivelse af skolestrukturelle handlingsmuligheder i perioden med udgangspunkt i den senest udarbejdede befolkningsprognose. Sammenhæng med Sektorplanen for Skoleområdet Det skal bemærkes, at de udarbejdede forslag i dette oplæg ikke tager udgangspunkt i målene i den nuværende Sektorplan for Skoleområdet. Forslagene er udarbejdet ud fra en vurdering af, hvilke skolestrukturelle ændringer der er mulige. Gennemførelse af enkelte af forslagene fra dette oplæg kan derfor medføre behov for justeringer i Sektorplanen. 3

4 2 SAMMENFATNING OG ANBEFALING Dette oplæg dokumenterer, at Esbjerg kommunale Skolevæsen har en udfordring i de kommende år med at få skolestruktur og lokalebehov til at matche hinanden. I al sin enkelhed er problemstillingen: At elevtallet forventes at falde med 1769 elever i normalklasserne i perioden indtil 2023 At skolerne allerede i dag - samlet set - råder over 57 klasselokaler mere end der umiddelbart er behov for At antallet af overskydende klasselokaler vil stige til 147 i år Hvis ikke den overskydende lokalekapacitet udfases, vil der i 2023 være bundet anselige økonomiske midler i at opvarme, vedligeholde og rengøre disse lokaler. Det anbefales derfor, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes konkrete forslag til følgende skolestrukturændringer: 1. Nedlæggelse af Vester Nebel skole pr. 1. august Skoledistriktet foreslås tillagt til Bryndum skole. Vester Nebel skoles bygninger stilles til rådighed for Bryndum skoles undervisning. 2. Nedlæggelse af Spandet/Roager skole pr. 1. august Skoledistriktet foreslås tillagt til Vittenbergskolen. 3. Hunderup helhedsskole overføres pr. 1. august 2011 til lokaler på Bakkevejens skole. 4. Nedlæggelse af Guldager skole pr. 1. august Skoledistriktet fordeles mellem Nordvangskolen, Hjerting skole og Sønderrisskolen. 5. Nedlæggelse af Nordvangskolen pr. 1. august Skoledistriktet foreslås tillagt til Hjerting skole. Nordvangskolen nuværende bygninger stilles til rådighed for Hjerting skoles undervisning. 4

5 6. Blåbjerggårdskolen reduceres fra 1. august 2016 til at omfatte klassetrin samt nuværende specialtilbud for elever med bl.a. ADHD. Vestervangskolen foreslås som overbygningsskole efter 6. klassetrin. 7. Ådalskolen reduceres fra 1. august 2013 til at omfatte klassetrin. Fourfeldtskolen foreslås som overbygningsskole efter 6. klassetrin. Herudover vil der evt. senere skulle udarbejdes strukturforslag vedr. skolestrukturændringer i Østerbyen i Esbjerg og omkring Valdemarskolen i Ribe. 5

6 3 - PROGNOSEMATERIALETS FORUDSÆTNINGER Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, der alle er beskrevet i prognosen. Det kan eksempelvis nævnes, at bl.a. følgende forhold er medtaget ved udarbejdelse af befolkningsprognosen: Til- og fraflytningsmønsteret Fremtidigt boligbyggeri Husstandsstørrelser Dødelighed Fødselsmønsteret Det præcise og mere detaljerede forudsætningsgrundlag fremgår af den udarbejdede befolkningsprognose. Befolkningsprognosens overordnede konklusion er, at der forventes et næsten konstant befolkningstal i prognoseperioden. Prognosen nævner dog, at der vil ske ændringer i de forskellige aldersgrupper i befolkningen, og at bl.a. gruppen af 0-15 årige vil falde i prognoseperioden. --- For så vidt angår udarbejdelsen af elevprognosen, er der taget udgangspunkt i de seneste 2 års erfaringstal. Det gælder primært erfaringstal i forhold til afgang til privatskoler og efterskoler samt til- og fravalgsmønster mellem de kommunale folkeskoler. 6

7 4 - STATUS PÅ DEN NUVÆRENDE SKOLESTRUKTUR I Esbjerg kommune findes der i alt 30 folkeskoler + 1 skole underlagt fællesledelse (Spandet/Roager). Skolerne fordeler sig således (elevtal er fra skoleåret 2009/10): 8 skoler med klassetrin - Darum skole 128 elever - Egekratskolen 77 elever - Guldager skole 139 elever - Nørremarkskolen 270 elever - Spandet/Roager skole 80 elever - Vadehavsskolen 212 elever - Vejrup skole 95 elever - Vester Nebel 77 elever 18 skoler med klassetrin - Bakkeskolen 407 elever - Blåbjerggårdskolen 419 elever - Boldesager skole 520 elever - Bryndum skole 481 elever - Danmarksgades skole 356 elever - Gredstedbro skole 357 elever - Gørding skole 425 elever - Hjerting skole 608 elever - Kvaglundskolen 449 elever - Nordre skole 641 elever - Nordvangskolen 516 elever - Præstegårdsskolen 539 elever - Skads skole 324 elever - Spangsbjergskolen 516 elever - Sønderrisskolen 498 elever - Tjæreborg skole 483 elever - Vittenbergskolen 592 elever - Ådalskolen 509 elever 7

8 5 skoler med klassetrin: - Bakkevejens skole 735 elever - Fourfeldtskolen 735 elever - Rørkjær skole 743 elever - Valdemarskolen 538 elever - Vestervangskolen 712 elever Elevtallene omfatter samtlige elever i normalklasser, specialklasser, specialundervisningscenter, specialgrupper, modtagelsesklasser osv. Følgende skoler er nedlagt i 2007 og 2008: Seem skole, Øster Vedsted skole, Jernved skole, Farup skole, Kongeådal skole og Hunderup skole. Hunderup skoles bygninger og skoledistrikt er tillagt til Bakkevejens skole, med den supplerende beslutning, at dette ikke må have konsekvenser for Bakkesvejens skoles økonomi. 8

9 5 - FAKTUELLE OPLYSNINGER OM SKOLEBYGNINGER SAMT ELEV- OG KLASSETAL Elevtallet i normalklasser i Esbjerg kommunes skoler er i skoleåret 2009/10 i alt elever. Eleverne er fordelt på i alt 632 klasser. Bygningerne rummer i alt bl.a. 689 klasselokaler. Den samlede bygningsmasse er på ca m2... Mange af skolerne er indrettede efter målene i Sektorplanen for Skoleområdet. Hvert år udarbejdes en 4-årig handlingsplan på baggrund af målene i Sektorplanen. Det fremgår af den senest udarbejdede handlingsplan, at der fortsat er behov for ombygninger på en række eksisterende skoler med henblik på etablering af eksempelvis holdrum, lærerarbejdspladser osv. 9

10 6 - UDVIKLINGEN I ELEV- OG KLASSETAL I ESBJERG KOMMUNE I PERIODEN Den udarbejdede elevprognose viser følgende forventede udvikling i elevtallet: elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever årstal elevtal 10

11 Denne elevtalsudvikling forventes at medføre følgende udvikling i antallet af skoleklasser: 2009/ elever 632 klasser 2010/ / / / / / / / / / / / / / årstal klassetal De 542 klasser i 2023/24 fordeler sig geografisk således: Esbjerg-området Bramming/Ribe området 369 klasser 173 klasser 11

12 7 - NUVÆRENDE POLITISKE RAMMER FOR SKOLESTRUKTUREN - SEKTORPLANEN Byrådet godkendte i 2007 en Sektorplan for Skoleområdet. Sektorplanen er senest revideret i 2008 og den indeholder politiske mål for: Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Formålet med Sektorplanen er at skabe grundlag for beslutninger, der sikrer et optimalt samspil mellem kommuneplanen og planlægningen på skoleområdet. Herudover er formålet med Sektorplanen at sikre de fysiske rammer til gennemførelse af undervisningen efter intentionerne i Folkeskoleloven. For så vidt angår ændringer i skolestrukturen indeholder Sektorplanen følgende mål: Mål for skolestørrelser Her er bl.a. beskrevet, at målene er baseret på, at den ideelle skolestørrelse er to eller tre hele spor. Mål for bevarelse af skoler med eet spor Her er beskrevet, at en skole kan bestå som 1-sporet, hvis der som udgangspunkt er mere end 5 km til nærmeste skole, målt i luftlinje mellem skolebygningerne. Hvis det samlede elevtal varigt kommer under 80 elever, må skolen lukke trods afstandskravet. 12

13 Mål for alternativer til skolelukning Her beskrives en række alternativer som skal overvejes, hvis en skole er lukningstruet efter de 2 forannævnte mål. Der er under dette mål beskrevet nogle politiske kvalitetskriterier som skal opfyldes, hvis skoler skal bestå selv om størrelseskriterierne og/eller afstandskriterierne ikke kan opfyldes. Mål for lukning af skoler I dette mål beskrives metode og vilkår for lukning af skoler, bl.a. - at udfasning af en skole sker ved, at indskrivning på den udfasede skole stopper hurtigst muligt - at skolen lukkes senest når den/de modtagende skoler kan modtage de tilbageværende elever fra den skole der skal lukkes uden brug af vandreklasser. Målet anses for opfyldt, når der er truffet beslutning om de fornødne bygningsmæssige ændringer. - at skolebestyrelsen på den modtagende skole kan beslutte klasseombrydning i forbindelse med overflytningen, hvis det skønnes nødvendigt - at den modtagende skole på overflytningstidspunktet skal være indrettet som beskrevet i Sektorplanen. Målet anses for opfyldt, når der er truffet beslutning om de fornødne bygningsmæssige ændringer vedr. klasselokaler og holdrum i ny- og ombygninger begrundet i overflytningen. 13

14 8 - FOLKESKOLELOVENS REGLER FOR ÆNDRINGER I SKOLESTRUKTUREN De væsentligste lovmæssige bestemmelser ved skolestruktur, skoledistrikter, skolenedlæggelser, fællesledelse m.v. er optaget som bilag til dette oplæg. Bilag 1 indeholder ordlyden på de 2 væsentligste paragraffer i Folkeskoleloven vedr. skolestruktur m.v. Det drejer sig om 24 og 40. Bilag 2 er Bekendtgørelse nr. 615 af 19/ om proceduren ved en skolenedlæggelse. Bilag 3 er Bekendtgørelse om fællesledelse for flere folkeskoler. 14

15 9 - DEN FREMTIDIGE SKOLESTRUKTUR VALGMULIGHEDER Som udgangspunkt vurderes det som hensigtsmæssigt, at der er rimelig overensstemmelse mellem det antal klasselokaler kommunen råder over, og antallet af klasser der forventes oprettet. Har man flere lokaler end man har brug for, vil ressourcer være bundet til vedligeholdelse, opvarmning og rengøring af disse overtallige lokaler. Der er altså en række økonomiske grunde til at søge at frigøre sig fra overskydende lokalekapacitet eller skolekapacitet. Herudover er der pædagogiske grunde til at tilpasse skolestrukturen. Umiddelbart ses følgende valgmuligheder, såfremt der skal ske en tilpasning af lokalekapacitet og elev- og klassetal frem mod skoleåret 2023/24: 1. Nedlægge skoler med fuldt gennemslag (som f.eks. Farup, Jernved osv) 2. Nedlægge skoler hvor bygninger stadig anvendes af den modtagende skole (som f.eks Hunderup) 3. Ændre skolers omfang til f.eks. fødeskoler og overbygningsskoler 4. Ændre skoledistrikter 5. Samdrift af skoler (fællesledelse) Ad 1 - Nedlægge skoler med fuldt gennemslag Konsekvensen af at nedlægge en skole med fuldt gennemslag er bl.a., at den nedlagte skoles skoledistrikt tillægges en anden skoles skoledistrikt eller evt. deles mellem flere modtagende skoler. Elever i den nedlagte skoles skoledistrikt får som regel længere skolevej, og der kan derfor være behov for at se på trafiksikkerhed og eventuelle øgede udgifter til skolekørsel. 15

16 Ad 2 - Nedlægge skoler hvor bygninger stadig anvendes af den modtagende skole Formelt set bliver skolen nedlagt med de samme konsekvenser som under ad 1. Fordelen ved denne løsning er, at der rent bygningsmæssigt bevares en base i lokalsamfundet evt. til undervisning af de mindste elever. Der kan ikke defineres et særskilt skoledistrikt for sådanne lokale baser. Sammenlægning af skoler hvor den modtagende skole beholder råderetten og den nedlagte skoles bygninger vil ikke umiddelbart reducere lokaleoverskuddet, ligesom den økonomiske effekt af skolenedlæggelsen begrænses ved denne løsningsmodel. Ad 3 - Ændre skolers omfang til f.eks. fødeskoler og overbygningsskoler Kommunen kan indrette sin skolestruktur som det ønskes med fødeskoler og overbygningsskoler. En fødeskole omfatter typisk årgang og der træffes så beslutning om, hvilken skole der skal overtage eleverne fra og med 7. årgang. Andre løsninger og opdelinger kan også komme på tale. Dog fastsætter Folkeskoleloven at en selvstændig skole skal bestå af mindst 3 sammenhængende klassetrin, så der er altså en nedre grænse for en skoles omfang. Det faldende elevtal i enkelte geografiske områder fremrykker behovet for en vurdering af, om en skole med klassetrin fortsat skal bevare dette omfang. Ad 4 Ændre skoledistrikter Siden lov om frit skolevalg blev besluttet, anses ændringer af skoledistrikter som et svagt styringsinstrument i forhold til at få udnyttet den lokale skoles bygningskapacitet. Uanset hvor skoledistriktsgrænsen går, kan elev og forældre vælge en anden skole end distriktsskolen hvis der er plads på den ønskede skole. Med det tidligere nævnte lokaleoverskud på op mod 147 klasselokaler, vil der stort set være plads hvor det måtte ønskes. 16

17 Ad 5 - Samdrift af skoler (fællesledelse) Se Bekendtgørelse vedr. fælles ledelse for flere skoler i Bilag 3. 17

18 10 - KONSEKVENSER AF SEKTORPLANENS MÅL FOR SKOLELUKNINGER PÅ KORT SIGT Som tidligere beskrevet under afsnit 6, indeholder Sektorplanen for Skoleområdet et mål, der beskriver at den ideelle skolestørrelse er på to eller tre hele spor. Som konsekvens af dette mål, er alle 1-sporede skolers fortsatte beståen dermed til debat. Dog fastsætter Sektorplanen nogle muligheder for at fravige målet om to- og tre sporede skoler, nemlig hvor en skole har mere end 5 km til nærmeste skole, målt i luftlinje mellem skolebygningerne. Dog er der også her en nedre grænse for en skolestørrelse, idet Sektorplanen fastsætter at en skole må lukke trods afstandskravet, hvis det samlede elevtal varigt kommer under 80 elever. Ud fra sektorplanens mål vil følgende 1-sporede skolers fortsatte opretholdelse være til debat: Skole Omfang skoleåret 2009/10 Vester Nebel skole klasse 77 elever Spandet/Roager skole klasse 80 elever Guldager skole klasse 139 elever Hunderup helhedsskole 34 elever På de efterfølgende sider er skolerne gennemgået enkeltvis: 18

19 VESTER NEBEL SKOLE: Vester Nebel skole er en 1-sporet skole fra klassetrin. Skolen anvender samlæsning på flere årgange. Skolen har under 5 km til Skads skole, som også er overbygningsskole for Vester Nebel skole efter 6. klassetrin. Elevprognose for Vester Nebel skole: Det fremgår af elevprognosen, at Vester Nebel skole har et lavt men stabilt elevtal i hele prognoseperioden. Skolen opfylder ikke mål om skolestørrelse i Sektorplanen, og der er som nævnt under 5 km til Skads skole. Elev- og klasseprognose for Skads skole inkl. eleverne fra Vester Nebel skoles skoledistrikt: Skads skole har 20 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokaler og 1 lokale i skolestarten. 19

20 Det vurderes, at Skads skole har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt samt eleverne fra Vester Nebel skoles skoledistrikt. Det foreslås, at Vester Nebel skole nedlægges pr. 1. august 2011 og at skoledistriktet henføres til Skads skoles skoledistrikt. Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. Alternativer til overvejelse: Vester Nebel skole nedlægges pr. 1. august 2011 og skoledistriktet tillægges til Bryndum skoles skoledistrikt. Bryndum skole ophører med at modtage overbygningseleverne fra Guldager skole. Lokalbefolkningen i området bl.a. Lokalrådet - har flere gange ytret ønske om, at Bryndum skole skal være overbygningsskole for Vester Nebel skole i stedet for Skads skole. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt data, der gør det muligt at konstruere en elev- og klasseprognose for Bryndum skole inkl. eleverne fra Vester Nebel skole. En sådan prognose vil medføre behov for at Opbryde Skads skoles prognose for klassetrin for at fjerne medregnede elever fra Vester Nebel skoles skoledistrikt. Opbryde Bryndum skoles prognose for klassetrin for at fjerne medregnede elever fra Guldager skoles skoledistrikt. Sammenkøre de udarbejdede prognoser for Bryndum og Vester Nebel skoler. Forslaget til alternativ er derfor baseret på et skøn, der er kendetegnet ved følgende fakta: Bryndum skole har i alt 23 klasselokaler inkl. børnehavelokaler og 1 lokale i skolestarten. 20

21 Bryndum skole har i prognoseperioden ca klasser (inkl. ca 3 klasser dannet på baggrund af overbygningseleverne fra Guldager skole) Klasselokalerne er forholdvis små (over halvdelen er på 48m2) og klassekvotienten er stigende. Bryndum skole har stort behov for ombygninger for at kunne opfylde målene i Sektorplanen specielt målene om klasselokalernes størrelse og antallet af holdrum. Det vurderes, at Bryndum skole ikke har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt samt eleverne fra Vester Nebel skoles skoledistrikt heller ikke selv om Bryndum skole ophører med at modtage overbygningseleverne fra Guldager skole. Det er forvaltningens skøn, at der vil komme til at mangle 4-5 klasselokaler på Bryndum skole. Såfremt det skitserede alternativ vælges, medfører det et behov for at tilføre Bryndum skole yderligere klasselokaler. Dette kan f.eks. ske ved tilbygning af klasselokaler til Bryndum skole, eller ved at Vester Nebel skole nedlægges pr. 1. august 2011 og at Vester Nebel skoles bygninger herefter stilles til rådighed for Bryndum skole til undervisningsbrug. Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. 21

22 SPANDET/ROAGER SKOLE: Spandet/Roager skole er underlagt Vittenbergskolen og har fællesledelse med denne. Spandet/Roager skole er 1-sporet skole fra klassetrin. Der anvendes samlæsning på flere årgange. Spandet Roager skole har 9,7 km til Vittenbergskolen og 9,6 km til Vadehavsskolen. Elevprognose for Spandet/Roager skole: Det fremgår af elevprognosen, at Spandet/Roager har et lavt men stabilt elevtal i hele prognoseperioden. Skolen opfylder ikke mål om skolestørrelse i Sektorplanen og har i det meste af prognoseperioden under 80 elever. Elev- og klasseprognose for Vittenbergskolen inkl. eleverne fra Spandet/Roager skole: Vittenbergskolen har 26 klasselokaler inkl. børnehavelokalerne. 22

23 Det vurderes, at Vittenbergskolen har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt samt eleverne fra Spandet/Roagers skoledistrikt. Det foreslås, at Spandet/Roager skole nedlægges pr. 1. august 2011 og at skoledistriktet henføres til Vittenbergskolens skoledistrikt. Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. Alternativer til overvejelse: Det kan subsidiært overvejes, om skoledistriktet i stedet skal henføres til Vadehavsskolens skoledistrikt. Elev- og klasseprognose for Vadehavsskolen inkl. eleverne fra Spandet/Roager skole: Vadehavsskolen har 14 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne. Skoledistriktet kan evt. også opdeles mellem Vittenbergskolen og Vadehavsskolen. Supplerende oplysninger Et yderligere opmærksomhedspunkt vedr. Spandet/Roager skole er, at skolens bygninger ikke er i en tidssvarende standard. Der er behov for større investering i renovering og ombygning, såfremt skolen fortsat skal bestå. 23

24 HUNDERUP HELHEDSSKOLE Byrådet vedtog i 2007, at nedlægge Hunderup skole og skoledistriktet blev henført til Bakkevejens skoles skoledistrikt. Det blev samtidig besluttet, at lokalerne på Hunderup skole skulle stilles til rådighed for skolebestyrelsen og skoleledelsen på Bakkevejens skole, således at lokalerne i Hunderup kunne anvendes til undervisning for bhv.kl. 3. klasse. Der foreligger ikke en særskilt elevprognose for Hunderup helhedsskolen, idet der ikke er defineret et særskilt skoledistikt for helhedsskolen. Elev- og klasseprognose for Bakkevejens skole inkl. eleverne fra Hunderup helhedsskole: Bakkevejens skole har 34 klasselokaler inkl. børnehavelokalerne og 1 lokale i skolestarten. Det vurderes, at Bakkevejens skole har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt dvs. også eleverne fra Hunderup helhedsskole. Det foreslås derfor, at Hunderup helhedsskole overføres til lokaler på Bakkevejens skole pr. 1. august

25 GULDAGER SKOLE: Guldager skole er en 1-sporet skole fra klassetrin. Skolen har 3,9 km til Bryndum skole, der er overbygningsskole efter 6. klassetrin. Øvrige tilgrænsende skoler er Hjerting skole med afstand på 2,9 km, Nordvangskolen med 3,8 km, Sønderrisskolen med 2,5 km og Ådalskolen med 4,1 km. Elevprognose for Guldager skole: Det skal bemærkes, at der i Guldager skoles skoledistrikt indgår et udstykningsområde ved Sjelborgvej. Elever fra dette område forventes at vælge Nordvangskolen, idet der er truffet beslutning om valgfrihed mellem Nordvangskolen og Guldager skole for Sjelborg-området. Guldager skole forventes ifølge elevprognosen for perioden at være 1-sporet bortset fra en enkelt årgang, hvor skolen er 2-sporet. Skolens elevtal forventes at være stigende i prognoseperioden og ligger på flere årgange på grænsen til at blive 2-sporet (se dog tidligere bemærkning om udstykningsområde ved Sjelborgvej). Tidligere analyser af skolestrukturen i den nordlige del af Esbjerg by har vist, at det vil være muligt at nedlægge Guldager skole, således at skoledistriktet henføres til henholdsvis Nordvangskolen for den del der ligger vest for Hjerting Landevej Sønderrisskolen for den del der omfatte Guldager Stationsby Hjerting skole den øvrige del af Guldager skoles skoledistrikt 25

26 Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i forbindelse med strukturændringerne. Opmærksomheden henledes på, at der senere i dette oplæg er beskrevet et forslag om at udnytte ledig lokalekapacitet på Hjerting skole til at rumme eleverne fra Nordvangskolens skoledistrikt. Alternativer til overvejelse: Guldager skole nedlægges og skoledistriktet tillægges til Sønderrisskolen. Guldager skoles bygninger stilles til rådighed for Sønderrisskolen til undervisningsbrug. 26

27 11 - BESKRIVELSER AF MULIGE STRUKTURÆNDRINGER I STØRRE DELOMRÅDER: I det efterfølgende er opstillet forskellige muligheder for justering af skolestrukturen i større geografiske områder. De opstillede muligheder er ikke udarbejdet på baggrund af målene i Sektorplanen. Såfremt én eller flere af mulighederne ønskes implementeret, vil der efterfølgende skulle udarbejdes supplerende mål til Sektorplanen. Der er efterfølgende beskrevet muligheder og alternativer vedr. følgende områder/skoler: Hjerting skole / Nordvangskolen Vestervangskolen / Blåbjerggårdskolen Fourfeldtskolen / Ådalskolen 27

28 HJERTING SKOLE / NORDVANGSKOLEN ALTERNATIV 1 I henhold til den udarbejdede elevprognose, vil det samlede elevtal i de 2 skolers distrikter udvikle sig fra i alt 1000 elever i 2011 til 674 elever i Hjerting skole har i alt 35 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Nordvangskolen har i alt 25 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Hjerting skole elevprognose: Nordvangskolens elevprognose 28

29 Elev- og klasseprognose ved samling af alle elever fra de 2 skolers distrikter på Hjerting skole: Prognoserne viser, at alle elever fra de 2 skolers skoledistrikter vil kunne rummes i Hjerting skoles 35 lokaler fra og med skoleåret 2018/19. Tilpasning af skolestrukturen i dette område vil kunne ske ved at Nordvangskolen nedlægges pr. 1. august Nordvangskolens skoledistrikt tillægges til Hjerting skole Nordvangskolens bygninger stilles til rådighed for Hjerting skoles undervisning med henblik på en løbende udfasning af Nordvangskolens bygninger. Hjerting skoles dispositionsret til Nordvangskolens bygninger ophører senest 1. august 2020 Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. HJERTING SKOLE / NORDVANGSKOLEN ALTERNATIV 2 Som et alternativ til foranstående mulighed kan det overvejes, om Nordvangskolen skal opretholdes som en fødeskole med klassetrin og med Hjerting skole som overbygningsskole. 29

30 Elev- og klasseprognose for Hjerting skole som overbygningsskole for Nordvangskolen efter 6. klassetrin: Som det fremgår af ovenstående tabel, vil Hjerting skole have lokalemæssig mulighed for at kunne være overbygningsskole for Nordvangsskolen. Der vil med denne model fortsat være et stort antal ledige lokaler på Hjerting skole samtidig med, at der vil blive ledige lokaler på Nordvangskolen. HJERTING SKOLE / NORDVANGSKOLEN ALTERNATIV 3 Hjerting-området med dets nærhed til vandet og de grønne områder i Sjelborg og Marbæk, er et attraktivt område for boligudbygning.. I de prognoser der er anvendt i foranstående forslag er medtaget de byggemodningsområder, som allerede er indarbejdet i den såkaldte tidsfølgeplan. Såfremt der er politiske hensigter eller ønsker om at udlægge og byggemodne yderligere områder i Hjerting-området, kunne det være uhensigtsmæssigt at træffe beslutninger om skolestrukturændringer i området på nuværende tidspunkt. Som alternativ 3 foreslås derfor, at områdets behov for skolekapacitet ses i et længere perspektiv og i sammenhæng med de politiske ønsker om udbygning af området. 30

31 VESTERVANGSKOLEN / BLÅBJERGGÅRDSKOLEN ALTERNATIV 1 I henhold til den udarbejdede elevprognose, vil det samlede elevtal i de 2 skolers distrikter udvikle sig fra i alt 1114 elever i 2011 til 985 elever i Vestervangskolen har i alt 37 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Blåbjerggårdskolen har i alt 32 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Af skolens 32 klasselokaler anvendes 4 til skolens elever med ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Vestervangskolens elevprognose: Blåbjerggårdskolens elevprognose: 31

32 Elev- og klasseprognose ved samling af alle elever fra de 2 skolers distrikter på Vestervangskolen: Prognoserne viser, at det ikke i prognoseperioden vil være muligt at rumme alle elever fra de 2 skolers skoledistrikter i Vestervangskolens 37 lokaler. VESTERVANGSKOLEN / BLÅBJERGGÅRDSKOLEN ALTERNATIV 2 På baggrund af det forventede, faldende elevtal i de 2 skolers skoledistrikter kan det i stedet overvejes, om Blåbjerggårdskolen skal opretholdes som en fødeskole med klassetrin og med Vestervangskolen som overbygningsskole. Elev- og klasseprognose for Vestervangskolen som overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen efter 6. klassetrin: 32

33 Det fremgår af ovenstående tabel, at Vestervangskolen fra 2016 og fremefter vil have lokalemæssig mulighed for at kunne være overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen. Tilpasning af skolestrukturen i dette område vil kunne ske ved At Blåbjerggårdskolen pr. 1. august 2016 reduceres til at omfatte klassetrin At eleverne fra Blåbjerggårdskolens skoledistrikt efter 6. klasse overføres til Vestervangskolen fra samme dato. At ledige lokaler på Blåbjerggårdskolen udfases til andet formål. 33

34 FOURFELDTSKOLEN / ÅDALSKOLEN ALTERNATIV 1 I henhold til den udarbejdede elevprognose, vil det samlede elevtal i de 2 skolers distrikter udvikle sig fra i alt 1086 elever i 2011 til 1070 elever i Fourfeldtskolen har i alt 36 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Ådalskolen har i alt 29 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. 2 af skolen lokaler anvendes til specialklasser. Fourfeldtskolens elevprognose: Ådalskolens elevprognose: 34

35 Elev- og klasseprognose ved samling af alle elever fra de 2 skolers distrikter på Fourfeldtskolen: Prognoserne viser, at det ikke i prognoseperioden vil være muligt at rumme alle elever fra de 2 skolers skoledistrikter i Fourfeldtskolens 36 lokaler. FOURFELDTSKOLEN / ÅDALSKOLEN ALTERNATIV 2 På baggrund af det forventede elevtal i de 2 skolers skoledistrikter kan det i stedet overvejes, om Ådalskolen alene skal opretholdes som en fødeskole med klassetrin og med Fourfeldtskolen som overbygningsskole. Elev- og klasseprognose for Fourfeldtskolen som overbygningsskole for Ådalskolen efter 6. klassetrin: Det fremgår af ovenstående tabel, at Fourfeldtskolen fra 2013 og fremefter vil have lokalemæssig mulighed for at kunne være overbygningsskole for Ådalskolen. Tilpasning af skolestrukturen i dette område vil kunne ske ved At Ådalskolen pr. 1. august 2013 reduceres til at omfatte klassetrin 35

36 At eleverne fra Ådalskolens skoledistrikt efter 6. klasse overføres til Fourfeldtskolen fra samme dato. At ledige lokaler på Ådalskolen udfases til andet formål. 36

37 12 TIDSPLAN T I D S P L A N for stillingtagen til ændret skolestruktur samt gennemførelse af luknings-procedure ved nedlæggelse af skoler pr. 31. juli september 2010 Fremlæggelse af udkast til rapport vedr. ændret skolestruktur for udvalget for Børn & Familie september 2010 Drøftelse i de politiske grupper 16. september 2010 Behandling af rapport vedr. ændret skolestruktur i udvalget for Børn & Familie 7. oktober 2010 Behandling i udvalget for Børn & Familie med konkrete skolelukningsforslag 25. oktober 2010 Behandling i økonomiudvalget 1. november 2010 Byrådets 1. behandling af forslag om skolelukninger 2. november 2010 Kl Obs. tidsfristen for aflevering af annonce evt. rettelser i annoncen skal ske lige efter byrådsmødet den Aflevere annonce til indrykning i Ugeavisen i Bramming og Ribe tirsdag den 9. november og Ugeavisen i Esbjerg onsdag den 10. november 2010 og Jydske Vestkysten søndag den 7. november november - Offentlighedsfase, herunder annoncering i Jydske Vestkysten 2. januar 2011 Ugeavisen i Esbjerg, Ribe og Bramming samt Esbjerg kommunes hjemmeside) 10. januar 2011 Aflevere sagsfremstilling til Sekretariatet i Børn & Familie 20. januar 2011 Behandling i udvalget for Børn og Familie 7. februar 2011 Behandling i økonomiudvalget 21. februar 2011 Byrådets 2. behandling Offentliggørelse 37

38 13 - BILAG Bilag 1 Folkeskolelovens 24: 24. Hver skole skal omfatte mindst 3 sammenhængende klassetrin, jf. dog stk. 2. Skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, kan henlægges under en anden skoles ledelse, medmindre børnetallet overstiger 100. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en skole kun omfatter 10. klassetrin. Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås små skoler, jf. 55, stk. 1, i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150 elever og med beliggenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fælles skoleledelse for flere skoler, herunder om repræsentation af forældre til børn i alle skolerne i en fælles skolebestyrelse og om samarbejde mellem skolerne i øvrigt, og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Folkeskolelovens 40: 40. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde: 1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter 3, stk. 2, og 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter 3, stk. 3, og skolefritidsordning efter 3, stk. 4. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 38

39 Bilag 2 BEKENDTGØRELSE OM PROCEDUREN VED EN SKOLENEDLÆGGELSE I medfør af 24, stk. 2, i lov nr. 509 af 30. juni 1993 om folkeskolen fastsættes: 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse, hvis en kommunalbestyrelse vedtager et forslag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse pr. 1. august 1994 eller senere. Stk. 2. En skole nedlægges, hvis: 1) En skole ophører med at være selvstændig. 2) En skole henlægges under en anden skoles ledelse. 3) En skole, der før 1. august 1994 er henlagt under en anden skoles ledelse, ophører med at have eget skoledistrikt. Stk. 3. Ved en selvstændig skole forstås i denne bekendtgørelse en skole med egen skolebestyrelse og egen leder. 2. Forslaget offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. 3. Forslaget offentliggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning i lokale dagblade eller ugeaviser, der har almindelig udbredelse i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for udgivelsen af det dag- eller ugeblad, hvori forslaget offentliggøres første gang. Stk. 3. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen efter stk. 2 og om de steder i kommunen, hvor forslaget er fremlagt indtil indsigelsesfristen udløber. 4. Senest samtidig med offentliggørelsen efter 3 sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 5. Efter udløbet af fristen efter 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Stk. 2. Hvis der vedtages ændringer i det offentliggjorte forslag, der indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, skal det nye forslag offentliggøres og vedtages efter reglerne i denne bekendtgørelse. 6. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. (ændret til denne tekst i 2010) Stk. 2. Nedlæggelse af en skole kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et skoleår. 7. Ændringer i kommunens skolestruktur som følge af en skolenedlæggelse optages i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Undervisningsministeriet, den 19. juli 1993 Ole Vig Jensen / Henrik Haagen Pedersen 39

40 Bilag 3 Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler I medfør af 24, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved lov nr. 300 af 30. april 2003, fastsættes: Fremgangsmåden 1. Kommunalbestyrelsens beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler, jf. folkeskolelovens 24, stk. 3, forudsætter, at de berørte skolebestyrelser forinden har afgivet en udtalelse om kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning, jf. lovens 44, stk. 9. Dette gælder uanset om initiativet til beslutningen er taget af kommunalbestyrelsen eller af en eller flere af skolerne. Beslutningen 2. Kommunalbestyrelsens beslutning skal indeholde en stillingtagen til, om der oprettes en fælles skolebestyrelse for de berørte skoler, eller om de enkelte skoler opretholder egen skolebestyrelse. Stk. 2. Oprettes en fælles skolebestyrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om, at forældre fra alle deltagende skoler er sikret mindst én repræsentant i den fælles skolebestyrelse, jf. lovens 42, stk. 1, nr. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at elever fra hver af de deltagende skoler kan udpege en repræsentant selv om bestyrelsen herved får tilført flere end to elevrepræsentanter. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der afholdes forskudt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, jf. lovens 42, stk. 11. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes en uformel lokal dialogkreds ved den eller de skoler, der ikke bliver hjemsted for den fælles skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetencer i henhold til lovgivningen kan dog ikke overlades til en dialogkreds. Stk. 4. Opretholdes skolebestyrelserne ved de berørte skoler, afgør kommunalbestyrelsen, hvem der varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, jf. lovens 42, stk Kommunalbestyrelsen beslutter hvilken skoleleder, der varetager opgaven som fælles skoleleder, jf. lovens 45. Stk. 2. Ved den eller de øvrige skoler udpeges en medarbejder til at varetage den daglige kontakt med elever, forældre og skolens ansatte under ansvar over for den fælles leder og skolebestyrelsen. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes et fælles pædagogisk råd, der erstatter de pædagogiske råd ved skoler, der har fælles bestyrelse. 5. Kommunalbestyrelsens beslutning i medfør af lovens 24, stk. 3, og denne bekendtgørelse optages i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen, jf. lovens Reglerne i bekendtgørelsen gælder også for amtsrådets beslutning om fælles ledelse for flere amtskommunale folkeskoler, jf. folkeskolelovens Kapitel 7. Ikrafttrædelse 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Undervisningsministeriet, den 13. juni 2003 P.M.V. UFFE TOUDAL PEDERSEN Styrelseschef /Annelise Lund-Rasmussen 40

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma

Velkommen i SKOLE. Jeppe & Emma Velkommen i SKOLE Jeppe & Emma Velkommen i skole Dit barn skal nu begynde i børnehaveklasse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Da det er vigtigt, at dit barn får en god skolestart, og at forældre og skole

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 24. november 2009 kl. 14:00 i Aalestrup 1 Indholdsfortegnelse 077. Justering af serviceniveauet i sundhedsplejen 3 078. SFO juniorklubberne ved Overlade,

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Borgermøde 9. juni 2015

Borgermøde 9. juni 2015 1 Borgermøde 9. juni 2015 Udvikling af Børne- og skoleområdet Side 1 2 Børnetal - 2020/2021 Almenklasser 2011-2012 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Toppedalskolen 223 185 186

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ansættelse og afskedigelse

Ansættelse og afskedigelse Publikation: Ansættelse og afskedigelse - Skolebestyrelsen Hæfte 7 Skolebestyrelsen Hæfte 7 Ansættelse og afskedigelse Syvende hæfte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 1. Hvorfor og hvordan? 2.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7

INDLEDNING... 3 METODE... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 DEN NY SKOLESTRUKTURS UDFORMNING... 7 1 Indhold INDLEDNING... 3 METODE... 5 SKOLEPROGNOSE... 5 ØKONOMI... 5 SPECIALUNDERVISNING... 5 NAVNE PÅ SKOLERNE I FORSLAG TIL NY SKOLESTRUKTUR... 5 VISION OG MÅLSÆTNING FOR EN NY SKOLESTRUKTUR... 6 VISION...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Opfølgningen på den seneste kvalitetsrapport... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling.... 11 Skoletjenesten...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune

Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Aarhus, den 14. maj 2012 Aftale om en holdbar skolestruktur i Aarhus Kommune Indledning Aarhus Kommune er i vækst og der forventes i 2030 at være 375.000 indbyggere i kommunen. Befolkningsvæksten indebærer,

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune

Formål og resultater. Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Analyse: Effekten for ledelsesstrukturen og klassedannelse m.m., ved ændring af skolestrukturen Lolland Kommune Lolland Kommune har rettet henvendelse til KL s juridiske Kontor med forespørgsel om KL s

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010

Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Elev/lærer ratio i grundskolen 2009/2010 Af Anne Mette Byg Hornbek Elev/lærer ratioen er større i frie grundskoler (12,6) end i folkeskoler (11,2) for skoleåret 2009/2010. I folkeskolen har ratioen stort

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere