UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010"

Transkript

1 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten Sammenfatning og anbefaling Prognosematerialets forudsætninger Status på den nuværende skolestruktur Faktuelle oplysninger om skolebygninger samt elev- og klassetal Udviklingen i elev- og klassetal i Esbjerg kommune i perioden Nuværende politiske rammer for skolestrukturen - Sektorplanen Folkeskolelovens regler for ændringer i skolestrukturen Den fremtidige skolestruktur valgmuligheder Konsekvenser af Sektorplanens mål for skolelukninger på kort sigt Vester Nebel skole: Spandet/Roager skole: Hunderup helhedsskole Guldager skole: Beskrivelser af mulige strukturændringer i større delområder: Hjerting skole / Nordvangskolen alternativ Hjerting skole / Nordvangskolen alternativ Hjerting skole / Nordvangskolen alternativ Vestervangskolen / Blåbjerggårdskolen alternativ Vestervangskolen / Blåbjerggårdskolen alternativ Fourfeldtskolen / Ådalskolen alternativ Fourfeldtskolen / Ådalskolen alternativ Tidsplan Bilag

3 1 BAGGRUND FOR RAPPORTEN Befolkningsprognosen for Esbjerg kommune for perioden viser, at tidligere års forventninger om faldende elevtal i folkeskolerne i kommunen fastholdes. Således viser den elevprognose, der er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen, at elevtallet forventes at falde fra de nuværende elever i normalklasserne til elever i normalklasserne i skoleåret 2023/24. Et fald på elever i normalklasserne vil reducere lokalebehovet i det kommunale skolevæsen, idet konsekvensen af det faldende elevtal bl.a. er, at der skal dannes færre klasser, og at der dermed bliver behov for færre klasselokaler til undervisningsbrug. Denne rapport vil bl.a. illustrere, at det faldende elevtal vil frigøre op mod 147 klasselokaler i perioden indtil skoleåret 2023/24. På denne baggrund har Børn & Familieudvalget bedt forvaltningen om at udarbejde et langsigtet forslag til justeringer i den kommunale skolestruktur. Justeringerne forudsættes at række frem mod en tilpasning af lokalekapaciteten til elev- og klassetallet i skoleåret 2023/24. Forslaget omfatter derfor en samlet beskrivelse af skolestrukturelle handlingsmuligheder i perioden med udgangspunkt i den senest udarbejdede befolkningsprognose. Sammenhæng med Sektorplanen for Skoleområdet Det skal bemærkes, at de udarbejdede forslag i dette oplæg ikke tager udgangspunkt i målene i den nuværende Sektorplan for Skoleområdet. Forslagene er udarbejdet ud fra en vurdering af, hvilke skolestrukturelle ændringer der er mulige. Gennemførelse af enkelte af forslagene fra dette oplæg kan derfor medføre behov for justeringer i Sektorplanen. 3

4 2 SAMMENFATNING OG ANBEFALING Dette oplæg dokumenterer, at Esbjerg kommunale Skolevæsen har en udfordring i de kommende år med at få skolestruktur og lokalebehov til at matche hinanden. I al sin enkelhed er problemstillingen: At elevtallet forventes at falde med 1769 elever i normalklasserne i perioden indtil 2023 At skolerne allerede i dag - samlet set - råder over 57 klasselokaler mere end der umiddelbart er behov for At antallet af overskydende klasselokaler vil stige til 147 i år Hvis ikke den overskydende lokalekapacitet udfases, vil der i 2023 være bundet anselige økonomiske midler i at opvarme, vedligeholde og rengøre disse lokaler. Det anbefales derfor, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes konkrete forslag til følgende skolestrukturændringer: 1. Nedlæggelse af Vester Nebel skole pr. 1. august Skoledistriktet foreslås tillagt til Bryndum skole. Vester Nebel skoles bygninger stilles til rådighed for Bryndum skoles undervisning. 2. Nedlæggelse af Spandet/Roager skole pr. 1. august Skoledistriktet foreslås tillagt til Vittenbergskolen. 3. Hunderup helhedsskole overføres pr. 1. august 2011 til lokaler på Bakkevejens skole. 4. Nedlæggelse af Guldager skole pr. 1. august Skoledistriktet fordeles mellem Nordvangskolen, Hjerting skole og Sønderrisskolen. 5. Nedlæggelse af Nordvangskolen pr. 1. august Skoledistriktet foreslås tillagt til Hjerting skole. Nordvangskolen nuværende bygninger stilles til rådighed for Hjerting skoles undervisning. 4

5 6. Blåbjerggårdskolen reduceres fra 1. august 2016 til at omfatte klassetrin samt nuværende specialtilbud for elever med bl.a. ADHD. Vestervangskolen foreslås som overbygningsskole efter 6. klassetrin. 7. Ådalskolen reduceres fra 1. august 2013 til at omfatte klassetrin. Fourfeldtskolen foreslås som overbygningsskole efter 6. klassetrin. Herudover vil der evt. senere skulle udarbejdes strukturforslag vedr. skolestrukturændringer i Østerbyen i Esbjerg og omkring Valdemarskolen i Ribe. 5

6 3 - PROGNOSEMATERIALETS FORUDSÆTNINGER Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, der alle er beskrevet i prognosen. Det kan eksempelvis nævnes, at bl.a. følgende forhold er medtaget ved udarbejdelse af befolkningsprognosen: Til- og fraflytningsmønsteret Fremtidigt boligbyggeri Husstandsstørrelser Dødelighed Fødselsmønsteret Det præcise og mere detaljerede forudsætningsgrundlag fremgår af den udarbejdede befolkningsprognose. Befolkningsprognosens overordnede konklusion er, at der forventes et næsten konstant befolkningstal i prognoseperioden. Prognosen nævner dog, at der vil ske ændringer i de forskellige aldersgrupper i befolkningen, og at bl.a. gruppen af 0-15 årige vil falde i prognoseperioden. --- For så vidt angår udarbejdelsen af elevprognosen, er der taget udgangspunkt i de seneste 2 års erfaringstal. Det gælder primært erfaringstal i forhold til afgang til privatskoler og efterskoler samt til- og fravalgsmønster mellem de kommunale folkeskoler. 6

7 4 - STATUS PÅ DEN NUVÆRENDE SKOLESTRUKTUR I Esbjerg kommune findes der i alt 30 folkeskoler + 1 skole underlagt fællesledelse (Spandet/Roager). Skolerne fordeler sig således (elevtal er fra skoleåret 2009/10): 8 skoler med klassetrin - Darum skole 128 elever - Egekratskolen 77 elever - Guldager skole 139 elever - Nørremarkskolen 270 elever - Spandet/Roager skole 80 elever - Vadehavsskolen 212 elever - Vejrup skole 95 elever - Vester Nebel 77 elever 18 skoler med klassetrin - Bakkeskolen 407 elever - Blåbjerggårdskolen 419 elever - Boldesager skole 520 elever - Bryndum skole 481 elever - Danmarksgades skole 356 elever - Gredstedbro skole 357 elever - Gørding skole 425 elever - Hjerting skole 608 elever - Kvaglundskolen 449 elever - Nordre skole 641 elever - Nordvangskolen 516 elever - Præstegårdsskolen 539 elever - Skads skole 324 elever - Spangsbjergskolen 516 elever - Sønderrisskolen 498 elever - Tjæreborg skole 483 elever - Vittenbergskolen 592 elever - Ådalskolen 509 elever 7

8 5 skoler med klassetrin: - Bakkevejens skole 735 elever - Fourfeldtskolen 735 elever - Rørkjær skole 743 elever - Valdemarskolen 538 elever - Vestervangskolen 712 elever Elevtallene omfatter samtlige elever i normalklasser, specialklasser, specialundervisningscenter, specialgrupper, modtagelsesklasser osv. Følgende skoler er nedlagt i 2007 og 2008: Seem skole, Øster Vedsted skole, Jernved skole, Farup skole, Kongeådal skole og Hunderup skole. Hunderup skoles bygninger og skoledistrikt er tillagt til Bakkevejens skole, med den supplerende beslutning, at dette ikke må have konsekvenser for Bakkesvejens skoles økonomi. 8

9 5 - FAKTUELLE OPLYSNINGER OM SKOLEBYGNINGER SAMT ELEV- OG KLASSETAL Elevtallet i normalklasser i Esbjerg kommunes skoler er i skoleåret 2009/10 i alt elever. Eleverne er fordelt på i alt 632 klasser. Bygningerne rummer i alt bl.a. 689 klasselokaler. Den samlede bygningsmasse er på ca m2... Mange af skolerne er indrettede efter målene i Sektorplanen for Skoleområdet. Hvert år udarbejdes en 4-årig handlingsplan på baggrund af målene i Sektorplanen. Det fremgår af den senest udarbejdede handlingsplan, at der fortsat er behov for ombygninger på en række eksisterende skoler med henblik på etablering af eksempelvis holdrum, lærerarbejdspladser osv. 9

10 6 - UDVIKLINGEN I ELEV- OG KLASSETAL I ESBJERG KOMMUNE I PERIODEN Den udarbejdede elevprognose viser følgende forventede udvikling i elevtallet: elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever elever årstal elevtal 10

11 Denne elevtalsudvikling forventes at medføre følgende udvikling i antallet af skoleklasser: 2009/ elever 632 klasser 2010/ / / / / / / / / / / / / / årstal klassetal De 542 klasser i 2023/24 fordeler sig geografisk således: Esbjerg-området Bramming/Ribe området 369 klasser 173 klasser 11

12 7 - NUVÆRENDE POLITISKE RAMMER FOR SKOLESTRUKTUREN - SEKTORPLANEN Byrådet godkendte i 2007 en Sektorplan for Skoleområdet. Sektorplanen er senest revideret i 2008 og den indeholder politiske mål for: Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Formålet med Sektorplanen er at skabe grundlag for beslutninger, der sikrer et optimalt samspil mellem kommuneplanen og planlægningen på skoleområdet. Herudover er formålet med Sektorplanen at sikre de fysiske rammer til gennemførelse af undervisningen efter intentionerne i Folkeskoleloven. For så vidt angår ændringer i skolestrukturen indeholder Sektorplanen følgende mål: Mål for skolestørrelser Her er bl.a. beskrevet, at målene er baseret på, at den ideelle skolestørrelse er to eller tre hele spor. Mål for bevarelse af skoler med eet spor Her er beskrevet, at en skole kan bestå som 1-sporet, hvis der som udgangspunkt er mere end 5 km til nærmeste skole, målt i luftlinje mellem skolebygningerne. Hvis det samlede elevtal varigt kommer under 80 elever, må skolen lukke trods afstandskravet. 12

13 Mål for alternativer til skolelukning Her beskrives en række alternativer som skal overvejes, hvis en skole er lukningstruet efter de 2 forannævnte mål. Der er under dette mål beskrevet nogle politiske kvalitetskriterier som skal opfyldes, hvis skoler skal bestå selv om størrelseskriterierne og/eller afstandskriterierne ikke kan opfyldes. Mål for lukning af skoler I dette mål beskrives metode og vilkår for lukning af skoler, bl.a. - at udfasning af en skole sker ved, at indskrivning på den udfasede skole stopper hurtigst muligt - at skolen lukkes senest når den/de modtagende skoler kan modtage de tilbageværende elever fra den skole der skal lukkes uden brug af vandreklasser. Målet anses for opfyldt, når der er truffet beslutning om de fornødne bygningsmæssige ændringer. - at skolebestyrelsen på den modtagende skole kan beslutte klasseombrydning i forbindelse med overflytningen, hvis det skønnes nødvendigt - at den modtagende skole på overflytningstidspunktet skal være indrettet som beskrevet i Sektorplanen. Målet anses for opfyldt, når der er truffet beslutning om de fornødne bygningsmæssige ændringer vedr. klasselokaler og holdrum i ny- og ombygninger begrundet i overflytningen. 13

14 8 - FOLKESKOLELOVENS REGLER FOR ÆNDRINGER I SKOLESTRUKTUREN De væsentligste lovmæssige bestemmelser ved skolestruktur, skoledistrikter, skolenedlæggelser, fællesledelse m.v. er optaget som bilag til dette oplæg. Bilag 1 indeholder ordlyden på de 2 væsentligste paragraffer i Folkeskoleloven vedr. skolestruktur m.v. Det drejer sig om 24 og 40. Bilag 2 er Bekendtgørelse nr. 615 af 19/ om proceduren ved en skolenedlæggelse. Bilag 3 er Bekendtgørelse om fællesledelse for flere folkeskoler. 14

15 9 - DEN FREMTIDIGE SKOLESTRUKTUR VALGMULIGHEDER Som udgangspunkt vurderes det som hensigtsmæssigt, at der er rimelig overensstemmelse mellem det antal klasselokaler kommunen råder over, og antallet af klasser der forventes oprettet. Har man flere lokaler end man har brug for, vil ressourcer være bundet til vedligeholdelse, opvarmning og rengøring af disse overtallige lokaler. Der er altså en række økonomiske grunde til at søge at frigøre sig fra overskydende lokalekapacitet eller skolekapacitet. Herudover er der pædagogiske grunde til at tilpasse skolestrukturen. Umiddelbart ses følgende valgmuligheder, såfremt der skal ske en tilpasning af lokalekapacitet og elev- og klassetal frem mod skoleåret 2023/24: 1. Nedlægge skoler med fuldt gennemslag (som f.eks. Farup, Jernved osv) 2. Nedlægge skoler hvor bygninger stadig anvendes af den modtagende skole (som f.eks Hunderup) 3. Ændre skolers omfang til f.eks. fødeskoler og overbygningsskoler 4. Ændre skoledistrikter 5. Samdrift af skoler (fællesledelse) Ad 1 - Nedlægge skoler med fuldt gennemslag Konsekvensen af at nedlægge en skole med fuldt gennemslag er bl.a., at den nedlagte skoles skoledistrikt tillægges en anden skoles skoledistrikt eller evt. deles mellem flere modtagende skoler. Elever i den nedlagte skoles skoledistrikt får som regel længere skolevej, og der kan derfor være behov for at se på trafiksikkerhed og eventuelle øgede udgifter til skolekørsel. 15

16 Ad 2 - Nedlægge skoler hvor bygninger stadig anvendes af den modtagende skole Formelt set bliver skolen nedlagt med de samme konsekvenser som under ad 1. Fordelen ved denne løsning er, at der rent bygningsmæssigt bevares en base i lokalsamfundet evt. til undervisning af de mindste elever. Der kan ikke defineres et særskilt skoledistrikt for sådanne lokale baser. Sammenlægning af skoler hvor den modtagende skole beholder råderetten og den nedlagte skoles bygninger vil ikke umiddelbart reducere lokaleoverskuddet, ligesom den økonomiske effekt af skolenedlæggelsen begrænses ved denne løsningsmodel. Ad 3 - Ændre skolers omfang til f.eks. fødeskoler og overbygningsskoler Kommunen kan indrette sin skolestruktur som det ønskes med fødeskoler og overbygningsskoler. En fødeskole omfatter typisk årgang og der træffes så beslutning om, hvilken skole der skal overtage eleverne fra og med 7. årgang. Andre løsninger og opdelinger kan også komme på tale. Dog fastsætter Folkeskoleloven at en selvstændig skole skal bestå af mindst 3 sammenhængende klassetrin, så der er altså en nedre grænse for en skoles omfang. Det faldende elevtal i enkelte geografiske områder fremrykker behovet for en vurdering af, om en skole med klassetrin fortsat skal bevare dette omfang. Ad 4 Ændre skoledistrikter Siden lov om frit skolevalg blev besluttet, anses ændringer af skoledistrikter som et svagt styringsinstrument i forhold til at få udnyttet den lokale skoles bygningskapacitet. Uanset hvor skoledistriktsgrænsen går, kan elev og forældre vælge en anden skole end distriktsskolen hvis der er plads på den ønskede skole. Med det tidligere nævnte lokaleoverskud på op mod 147 klasselokaler, vil der stort set være plads hvor det måtte ønskes. 16

17 Ad 5 - Samdrift af skoler (fællesledelse) Se Bekendtgørelse vedr. fælles ledelse for flere skoler i Bilag 3. 17

18 10 - KONSEKVENSER AF SEKTORPLANENS MÅL FOR SKOLELUKNINGER PÅ KORT SIGT Som tidligere beskrevet under afsnit 6, indeholder Sektorplanen for Skoleområdet et mål, der beskriver at den ideelle skolestørrelse er på to eller tre hele spor. Som konsekvens af dette mål, er alle 1-sporede skolers fortsatte beståen dermed til debat. Dog fastsætter Sektorplanen nogle muligheder for at fravige målet om to- og tre sporede skoler, nemlig hvor en skole har mere end 5 km til nærmeste skole, målt i luftlinje mellem skolebygningerne. Dog er der også her en nedre grænse for en skolestørrelse, idet Sektorplanen fastsætter at en skole må lukke trods afstandskravet, hvis det samlede elevtal varigt kommer under 80 elever. Ud fra sektorplanens mål vil følgende 1-sporede skolers fortsatte opretholdelse være til debat: Skole Omfang skoleåret 2009/10 Vester Nebel skole klasse 77 elever Spandet/Roager skole klasse 80 elever Guldager skole klasse 139 elever Hunderup helhedsskole 34 elever På de efterfølgende sider er skolerne gennemgået enkeltvis: 18

19 VESTER NEBEL SKOLE: Vester Nebel skole er en 1-sporet skole fra klassetrin. Skolen anvender samlæsning på flere årgange. Skolen har under 5 km til Skads skole, som også er overbygningsskole for Vester Nebel skole efter 6. klassetrin. Elevprognose for Vester Nebel skole: Det fremgår af elevprognosen, at Vester Nebel skole har et lavt men stabilt elevtal i hele prognoseperioden. Skolen opfylder ikke mål om skolestørrelse i Sektorplanen, og der er som nævnt under 5 km til Skads skole. Elev- og klasseprognose for Skads skole inkl. eleverne fra Vester Nebel skoles skoledistrikt: Skads skole har 20 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokaler og 1 lokale i skolestarten. 19

20 Det vurderes, at Skads skole har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt samt eleverne fra Vester Nebel skoles skoledistrikt. Det foreslås, at Vester Nebel skole nedlægges pr. 1. august 2011 og at skoledistriktet henføres til Skads skoles skoledistrikt. Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. Alternativer til overvejelse: Vester Nebel skole nedlægges pr. 1. august 2011 og skoledistriktet tillægges til Bryndum skoles skoledistrikt. Bryndum skole ophører med at modtage overbygningseleverne fra Guldager skole. Lokalbefolkningen i området bl.a. Lokalrådet - har flere gange ytret ønske om, at Bryndum skole skal være overbygningsskole for Vester Nebel skole i stedet for Skads skole. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt data, der gør det muligt at konstruere en elev- og klasseprognose for Bryndum skole inkl. eleverne fra Vester Nebel skole. En sådan prognose vil medføre behov for at Opbryde Skads skoles prognose for klassetrin for at fjerne medregnede elever fra Vester Nebel skoles skoledistrikt. Opbryde Bryndum skoles prognose for klassetrin for at fjerne medregnede elever fra Guldager skoles skoledistrikt. Sammenkøre de udarbejdede prognoser for Bryndum og Vester Nebel skoler. Forslaget til alternativ er derfor baseret på et skøn, der er kendetegnet ved følgende fakta: Bryndum skole har i alt 23 klasselokaler inkl. børnehavelokaler og 1 lokale i skolestarten. 20

21 Bryndum skole har i prognoseperioden ca klasser (inkl. ca 3 klasser dannet på baggrund af overbygningseleverne fra Guldager skole) Klasselokalerne er forholdvis små (over halvdelen er på 48m2) og klassekvotienten er stigende. Bryndum skole har stort behov for ombygninger for at kunne opfylde målene i Sektorplanen specielt målene om klasselokalernes størrelse og antallet af holdrum. Det vurderes, at Bryndum skole ikke har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt samt eleverne fra Vester Nebel skoles skoledistrikt heller ikke selv om Bryndum skole ophører med at modtage overbygningseleverne fra Guldager skole. Det er forvaltningens skøn, at der vil komme til at mangle 4-5 klasselokaler på Bryndum skole. Såfremt det skitserede alternativ vælges, medfører det et behov for at tilføre Bryndum skole yderligere klasselokaler. Dette kan f.eks. ske ved tilbygning af klasselokaler til Bryndum skole, eller ved at Vester Nebel skole nedlægges pr. 1. august 2011 og at Vester Nebel skoles bygninger herefter stilles til rådighed for Bryndum skole til undervisningsbrug. Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. 21

22 SPANDET/ROAGER SKOLE: Spandet/Roager skole er underlagt Vittenbergskolen og har fællesledelse med denne. Spandet/Roager skole er 1-sporet skole fra klassetrin. Der anvendes samlæsning på flere årgange. Spandet Roager skole har 9,7 km til Vittenbergskolen og 9,6 km til Vadehavsskolen. Elevprognose for Spandet/Roager skole: Det fremgår af elevprognosen, at Spandet/Roager har et lavt men stabilt elevtal i hele prognoseperioden. Skolen opfylder ikke mål om skolestørrelse i Sektorplanen og har i det meste af prognoseperioden under 80 elever. Elev- og klasseprognose for Vittenbergskolen inkl. eleverne fra Spandet/Roager skole: Vittenbergskolen har 26 klasselokaler inkl. børnehavelokalerne. 22

23 Det vurderes, at Vittenbergskolen har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt samt eleverne fra Spandet/Roagers skoledistrikt. Det foreslås, at Spandet/Roager skole nedlægges pr. 1. august 2011 og at skoledistriktet henføres til Vittenbergskolens skoledistrikt. Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. Alternativer til overvejelse: Det kan subsidiært overvejes, om skoledistriktet i stedet skal henføres til Vadehavsskolens skoledistrikt. Elev- og klasseprognose for Vadehavsskolen inkl. eleverne fra Spandet/Roager skole: Vadehavsskolen har 14 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne. Skoledistriktet kan evt. også opdeles mellem Vittenbergskolen og Vadehavsskolen. Supplerende oplysninger Et yderligere opmærksomhedspunkt vedr. Spandet/Roager skole er, at skolens bygninger ikke er i en tidssvarende standard. Der er behov for større investering i renovering og ombygning, såfremt skolen fortsat skal bestå. 23

24 HUNDERUP HELHEDSSKOLE Byrådet vedtog i 2007, at nedlægge Hunderup skole og skoledistriktet blev henført til Bakkevejens skoles skoledistrikt. Det blev samtidig besluttet, at lokalerne på Hunderup skole skulle stilles til rådighed for skolebestyrelsen og skoleledelsen på Bakkevejens skole, således at lokalerne i Hunderup kunne anvendes til undervisning for bhv.kl. 3. klasse. Der foreligger ikke en særskilt elevprognose for Hunderup helhedsskolen, idet der ikke er defineret et særskilt skoledistikt for helhedsskolen. Elev- og klasseprognose for Bakkevejens skole inkl. eleverne fra Hunderup helhedsskole: Bakkevejens skole har 34 klasselokaler inkl. børnehavelokalerne og 1 lokale i skolestarten. Det vurderes, at Bakkevejens skole har den fornødne lokalekapacitet til at kunne rumme alle elever fra eget skoledistrikt dvs. også eleverne fra Hunderup helhedsskole. Det foreslås derfor, at Hunderup helhedsskole overføres til lokaler på Bakkevejens skole pr. 1. august

25 GULDAGER SKOLE: Guldager skole er en 1-sporet skole fra klassetrin. Skolen har 3,9 km til Bryndum skole, der er overbygningsskole efter 6. klassetrin. Øvrige tilgrænsende skoler er Hjerting skole med afstand på 2,9 km, Nordvangskolen med 3,8 km, Sønderrisskolen med 2,5 km og Ådalskolen med 4,1 km. Elevprognose for Guldager skole: Det skal bemærkes, at der i Guldager skoles skoledistrikt indgår et udstykningsområde ved Sjelborgvej. Elever fra dette område forventes at vælge Nordvangskolen, idet der er truffet beslutning om valgfrihed mellem Nordvangskolen og Guldager skole for Sjelborg-området. Guldager skole forventes ifølge elevprognosen for perioden at være 1-sporet bortset fra en enkelt årgang, hvor skolen er 2-sporet. Skolens elevtal forventes at være stigende i prognoseperioden og ligger på flere årgange på grænsen til at blive 2-sporet (se dog tidligere bemærkning om udstykningsområde ved Sjelborgvej). Tidligere analyser af skolestrukturen i den nordlige del af Esbjerg by har vist, at det vil være muligt at nedlægge Guldager skole, således at skoledistriktet henføres til henholdsvis Nordvangskolen for den del der ligger vest for Hjerting Landevej Sønderrisskolen for den del der omfatte Guldager Stationsby Hjerting skole den øvrige del af Guldager skoles skoledistrikt 25

26 Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i forbindelse med strukturændringerne. Opmærksomheden henledes på, at der senere i dette oplæg er beskrevet et forslag om at udnytte ledig lokalekapacitet på Hjerting skole til at rumme eleverne fra Nordvangskolens skoledistrikt. Alternativer til overvejelse: Guldager skole nedlægges og skoledistriktet tillægges til Sønderrisskolen. Guldager skoles bygninger stilles til rådighed for Sønderrisskolen til undervisningsbrug. 26

27 11 - BESKRIVELSER AF MULIGE STRUKTURÆNDRINGER I STØRRE DELOMRÅDER: I det efterfølgende er opstillet forskellige muligheder for justering af skolestrukturen i større geografiske områder. De opstillede muligheder er ikke udarbejdet på baggrund af målene i Sektorplanen. Såfremt én eller flere af mulighederne ønskes implementeret, vil der efterfølgende skulle udarbejdes supplerende mål til Sektorplanen. Der er efterfølgende beskrevet muligheder og alternativer vedr. følgende områder/skoler: Hjerting skole / Nordvangskolen Vestervangskolen / Blåbjerggårdskolen Fourfeldtskolen / Ådalskolen 27

28 HJERTING SKOLE / NORDVANGSKOLEN ALTERNATIV 1 I henhold til den udarbejdede elevprognose, vil det samlede elevtal i de 2 skolers distrikter udvikle sig fra i alt 1000 elever i 2011 til 674 elever i Hjerting skole har i alt 35 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Nordvangskolen har i alt 25 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Hjerting skole elevprognose: Nordvangskolens elevprognose 28

29 Elev- og klasseprognose ved samling af alle elever fra de 2 skolers distrikter på Hjerting skole: Prognoserne viser, at alle elever fra de 2 skolers skoledistrikter vil kunne rummes i Hjerting skoles 35 lokaler fra og med skoleåret 2018/19. Tilpasning af skolestrukturen i dette område vil kunne ske ved at Nordvangskolen nedlægges pr. 1. august Nordvangskolens skoledistrikt tillægges til Hjerting skole Nordvangskolens bygninger stilles til rådighed for Hjerting skoles undervisning med henblik på en løbende udfasning af Nordvangskolens bygninger. Hjerting skoles dispositionsret til Nordvangskolens bygninger ophører senest 1. august 2020 Det bør undersøges, om der er behov for trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i det nye, samlede skoledistrikt. HJERTING SKOLE / NORDVANGSKOLEN ALTERNATIV 2 Som et alternativ til foranstående mulighed kan det overvejes, om Nordvangskolen skal opretholdes som en fødeskole med klassetrin og med Hjerting skole som overbygningsskole. 29

30 Elev- og klasseprognose for Hjerting skole som overbygningsskole for Nordvangskolen efter 6. klassetrin: Som det fremgår af ovenstående tabel, vil Hjerting skole have lokalemæssig mulighed for at kunne være overbygningsskole for Nordvangsskolen. Der vil med denne model fortsat være et stort antal ledige lokaler på Hjerting skole samtidig med, at der vil blive ledige lokaler på Nordvangskolen. HJERTING SKOLE / NORDVANGSKOLEN ALTERNATIV 3 Hjerting-området med dets nærhed til vandet og de grønne områder i Sjelborg og Marbæk, er et attraktivt område for boligudbygning.. I de prognoser der er anvendt i foranstående forslag er medtaget de byggemodningsområder, som allerede er indarbejdet i den såkaldte tidsfølgeplan. Såfremt der er politiske hensigter eller ønsker om at udlægge og byggemodne yderligere områder i Hjerting-området, kunne det være uhensigtsmæssigt at træffe beslutninger om skolestrukturændringer i området på nuværende tidspunkt. Som alternativ 3 foreslås derfor, at områdets behov for skolekapacitet ses i et længere perspektiv og i sammenhæng med de politiske ønsker om udbygning af området. 30

31 VESTERVANGSKOLEN / BLÅBJERGGÅRDSKOLEN ALTERNATIV 1 I henhold til den udarbejdede elevprognose, vil det samlede elevtal i de 2 skolers distrikter udvikle sig fra i alt 1114 elever i 2011 til 985 elever i Vestervangskolen har i alt 37 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Blåbjerggårdskolen har i alt 32 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Af skolens 32 klasselokaler anvendes 4 til skolens elever med ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Vestervangskolens elevprognose: Blåbjerggårdskolens elevprognose: 31

32 Elev- og klasseprognose ved samling af alle elever fra de 2 skolers distrikter på Vestervangskolen: Prognoserne viser, at det ikke i prognoseperioden vil være muligt at rumme alle elever fra de 2 skolers skoledistrikter i Vestervangskolens 37 lokaler. VESTERVANGSKOLEN / BLÅBJERGGÅRDSKOLEN ALTERNATIV 2 På baggrund af det forventede, faldende elevtal i de 2 skolers skoledistrikter kan det i stedet overvejes, om Blåbjerggårdskolen skal opretholdes som en fødeskole med klassetrin og med Vestervangskolen som overbygningsskole. Elev- og klasseprognose for Vestervangskolen som overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen efter 6. klassetrin: 32

33 Det fremgår af ovenstående tabel, at Vestervangskolen fra 2016 og fremefter vil have lokalemæssig mulighed for at kunne være overbygningsskole for Blåbjerggårdskolen. Tilpasning af skolestrukturen i dette område vil kunne ske ved At Blåbjerggårdskolen pr. 1. august 2016 reduceres til at omfatte klassetrin At eleverne fra Blåbjerggårdskolens skoledistrikt efter 6. klasse overføres til Vestervangskolen fra samme dato. At ledige lokaler på Blåbjerggårdskolen udfases til andet formål. 33

34 FOURFELDTSKOLEN / ÅDALSKOLEN ALTERNATIV 1 I henhold til den udarbejdede elevprognose, vil det samlede elevtal i de 2 skolers distrikter udvikle sig fra i alt 1086 elever i 2011 til 1070 elever i Fourfeldtskolen har i alt 36 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. Ådalskolen har i alt 29 klasselokaler inkl. børnehaveklasselokalerne og 2 lokaler i skolestarten. 2 af skolen lokaler anvendes til specialklasser. Fourfeldtskolens elevprognose: Ådalskolens elevprognose: 34

35 Elev- og klasseprognose ved samling af alle elever fra de 2 skolers distrikter på Fourfeldtskolen: Prognoserne viser, at det ikke i prognoseperioden vil være muligt at rumme alle elever fra de 2 skolers skoledistrikter i Fourfeldtskolens 36 lokaler. FOURFELDTSKOLEN / ÅDALSKOLEN ALTERNATIV 2 På baggrund af det forventede elevtal i de 2 skolers skoledistrikter kan det i stedet overvejes, om Ådalskolen alene skal opretholdes som en fødeskole med klassetrin og med Fourfeldtskolen som overbygningsskole. Elev- og klasseprognose for Fourfeldtskolen som overbygningsskole for Ådalskolen efter 6. klassetrin: Det fremgår af ovenstående tabel, at Fourfeldtskolen fra 2013 og fremefter vil have lokalemæssig mulighed for at kunne være overbygningsskole for Ådalskolen. Tilpasning af skolestrukturen i dette område vil kunne ske ved At Ådalskolen pr. 1. august 2013 reduceres til at omfatte klassetrin 35

36 At eleverne fra Ådalskolens skoledistrikt efter 6. klasse overføres til Fourfeldtskolen fra samme dato. At ledige lokaler på Ådalskolen udfases til andet formål. 36

37 12 TIDSPLAN T I D S P L A N for stillingtagen til ændret skolestruktur samt gennemførelse af luknings-procedure ved nedlæggelse af skoler pr. 31. juli september 2010 Fremlæggelse af udkast til rapport vedr. ændret skolestruktur for udvalget for Børn & Familie september 2010 Drøftelse i de politiske grupper 16. september 2010 Behandling af rapport vedr. ændret skolestruktur i udvalget for Børn & Familie 7. oktober 2010 Behandling i udvalget for Børn & Familie med konkrete skolelukningsforslag 25. oktober 2010 Behandling i økonomiudvalget 1. november 2010 Byrådets 1. behandling af forslag om skolelukninger 2. november 2010 Kl Obs. tidsfristen for aflevering af annonce evt. rettelser i annoncen skal ske lige efter byrådsmødet den Aflevere annonce til indrykning i Ugeavisen i Bramming og Ribe tirsdag den 9. november og Ugeavisen i Esbjerg onsdag den 10. november 2010 og Jydske Vestkysten søndag den 7. november november - Offentlighedsfase, herunder annoncering i Jydske Vestkysten 2. januar 2011 Ugeavisen i Esbjerg, Ribe og Bramming samt Esbjerg kommunes hjemmeside) 10. januar 2011 Aflevere sagsfremstilling til Sekretariatet i Børn & Familie 20. januar 2011 Behandling i udvalget for Børn og Familie 7. februar 2011 Behandling i økonomiudvalget 21. februar 2011 Byrådets 2. behandling Offentliggørelse 37

38 13 - BILAG Bilag 1 Folkeskolelovens 24: 24. Hver skole skal omfatte mindst 3 sammenhængende klassetrin, jf. dog stk. 2. Skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, kan henlægges under en anden skoles ledelse, medmindre børnetallet overstiger 100. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en skole kun omfatter 10. klassetrin. Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås små skoler, jf. 55, stk. 1, i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150 elever og med beliggenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fælles skoleledelse for flere skoler, herunder om repræsentation af forældre til børn i alle skolerne i en fælles skolebestyrelse og om samarbejde mellem skolerne i øvrigt, og kan i den forbindelse fravige bestemmelserne i kapitel 6 om styrelsen af kommunens skolevæsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Folkeskolelovens 40: 40. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde: 1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter 3, stk. 2, og 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter 3, stk. 3, og skolefritidsordning efter 3, stk. 4. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 38

39 Bilag 2 BEKENDTGØRELSE OM PROCEDUREN VED EN SKOLENEDLÆGGELSE I medfør af 24, stk. 2, i lov nr. 509 af 30. juni 1993 om folkeskolen fastsættes: 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse, hvis en kommunalbestyrelse vedtager et forslag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse pr. 1. august 1994 eller senere. Stk. 2. En skole nedlægges, hvis: 1) En skole ophører med at være selvstændig. 2) En skole henlægges under en anden skoles ledelse. 3) En skole, der før 1. august 1994 er henlagt under en anden skoles ledelse, ophører med at have eget skoledistrikt. Stk. 3. Ved en selvstændig skole forstås i denne bekendtgørelse en skole med egen skolebestyrelse og egen leder. 2. Forslaget offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Stk. 2. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan endvidere forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet. 3. Forslaget offentliggøres ved kommunalbestyrelsens foranstaltning i lokale dagblade eller ugeaviser, der har almindelig udbredelse i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for udgivelsen af det dag- eller ugeblad, hvori forslaget offentliggøres første gang. Stk. 3. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen efter stk. 2 og om de steder i kommunen, hvor forslaget er fremlagt indtil indsigelsesfristen udløber. 4. Senest samtidig med offentliggørelsen efter 3 sendes forslaget til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 5. Efter udløbet af fristen efter 3, stk. 2, og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Stk. 2. Hvis der vedtages ændringer i det offentliggjorte forslag, der indebærer nedlæggelse af en anden skole end den, der er omfattet af det offentliggjorte forslag, skal det nye forslag offentliggøres og vedtages efter reglerne i denne bekendtgørelse. 6. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. (ændret til denne tekst i 2010) Stk. 2. Nedlæggelse af en skole kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et skoleår. 7. Ændringer i kommunens skolestruktur som følge af en skolenedlæggelse optages i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Undervisningsministeriet, den 19. juli 1993 Ole Vig Jensen / Henrik Haagen Pedersen 39

40 Bilag 3 Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler I medfør af 24, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved lov nr. 300 af 30. april 2003, fastsættes: Fremgangsmåden 1. Kommunalbestyrelsens beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler, jf. folkeskolelovens 24, stk. 3, forudsætter, at de berørte skolebestyrelser forinden har afgivet en udtalelse om kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning, jf. lovens 44, stk. 9. Dette gælder uanset om initiativet til beslutningen er taget af kommunalbestyrelsen eller af en eller flere af skolerne. Beslutningen 2. Kommunalbestyrelsens beslutning skal indeholde en stillingtagen til, om der oprettes en fælles skolebestyrelse for de berørte skoler, eller om de enkelte skoler opretholder egen skolebestyrelse. Stk. 2. Oprettes en fælles skolebestyrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om, at forældre fra alle deltagende skoler er sikret mindst én repræsentant i den fælles skolebestyrelse, jf. lovens 42, stk. 1, nr. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at elever fra hver af de deltagende skoler kan udpege en repræsentant selv om bestyrelsen herved får tilført flere end to elevrepræsentanter. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der afholdes forskudt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, jf. lovens 42, stk. 11. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes en uformel lokal dialogkreds ved den eller de skoler, der ikke bliver hjemsted for den fælles skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetencer i henhold til lovgivningen kan dog ikke overlades til en dialogkreds. Stk. 4. Opretholdes skolebestyrelserne ved de berørte skoler, afgør kommunalbestyrelsen, hvem der varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, jf. lovens 42, stk Kommunalbestyrelsen beslutter hvilken skoleleder, der varetager opgaven som fælles skoleleder, jf. lovens 45. Stk. 2. Ved den eller de øvrige skoler udpeges en medarbejder til at varetage den daglige kontakt med elever, forældre og skolens ansatte under ansvar over for den fælles leder og skolebestyrelsen. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes et fælles pædagogisk råd, der erstatter de pædagogiske råd ved skoler, der har fælles bestyrelse. 5. Kommunalbestyrelsens beslutning i medfør af lovens 24, stk. 3, og denne bekendtgørelse optages i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen, jf. lovens Reglerne i bekendtgørelsen gælder også for amtsrådets beslutning om fælles ledelse for flere amtskommunale folkeskoler, jf. folkeskolelovens Kapitel 7. Ikrafttrædelse 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Undervisningsministeriet, den 13. juni 2003 P.M.V. UFFE TOUDAL PEDERSEN Styrelseschef /Annelise Lund-Rasmussen 40

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET HANDLINGSPLAN FOR SKOLEOMRÅDET 213 216 UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF MÅLENE I SEKTORPLANEN FOR SKOLEOMRÅDET Februar 213 Indholdsfortegnelse 1. HANDLINGSPLAN FOR SKOLERNES FYSISKE RAMMER 213-216... 3 3.1. Danmarksgades

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag

Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015 og oprettelse af 9 nye skoler pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 1936 Sagsid.: 14/24120 Åben sag Indledning Esbjerg Byråd har på sit møde den 6. oktober

Læs mere

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET

SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET SEKTORPLAN FOR SKOLEOMRÅDET Mål for Skolernes størrelse Skolernes fysiske rammer Skoleindretning Skolestruktur Revideret december 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Formål med sektorplanen...

Læs mere

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen

Vedtægt. for styrelsen af. Esbjerg Kommunes. Skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen Gældende pr. 1. januar 2007 Revideret pr. 1. oktober 2008 Revideret pr. 1. oktober 2010 Revideret pr. 1. august 2011 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse

Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25. Notatet er et uddrag af de indkomne høringssvar til forslaget om nedlæggelse Nørregade 19. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Sagsbehandler Birthe Ravn Telefon direkte 76 16 86 38 Notat Notat vedrørende fortsat behandling af forslag om lukning af 25 folkeskoler pr. 31. juli 2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

Høringssvar. Kvalitetsrapport for Esbjerg Skolevæsen 2008/2009

Høringssvar. Kvalitetsrapport for Esbjerg Skolevæsen 2008/2009 Høringssvar. Kvalitetsrapport for Esbjerg Skolevæsen 2008/2009 Sammenfatning af høringssvarene Generelt er kvalitetsrapporten blevet modtaget positivt og konstruktivt i bestyrelserne. Forvaltningen opfordrede

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Skolestruktur Rudersdal Kommune

Skolestruktur Rudersdal Kommune Skolestruktur Rudersdal Kommune 2010-2022 Analyse med væsentlige rammevilkår for at skabe skoler med højt kvalitativt niveau og gode ressourcer samt elevtalsprognoser, beskrivelser af nuværende skoledistrikter

Læs mere

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE

KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSE 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. bestemmelserne i 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. for Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 2 3 SKOLEESTYRELSEN 3 SAMMENSÆTNING OG VALG 3 MØDEVIRKSOMHED 4 FORRETNINGSORDEN 4 KAPITEL 3 5 SKOLEESTYRELSENS

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013

Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013 Evaluering af lektions- og pausestruktur. Esbjerg Kommunale Skolevæsen Januar 2013 Baggrund Den kommunale rammeaftale vedr. lærernes arbejdstid indeholder en evalueringsbestemmelse vedr. lektions- og pausestruktur.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN

VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN VEDTÆGTER FOR STYRELSEN AF FREDERICIASKOLEN KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Senest opdateret: 29. maj 2015 Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet i Hjørring Kommune 2015 Godkendt af byrådet torsdag d. 25. juni, 2015 Side 1 af 6 Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET. den kl. 17:00 i Byrådssalen

DAGSORDEN BYRÅDET. den kl. 17:00 i Byrådssalen DAGSORDEN BYRÅDET den 21.02.2011 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud Bjarne Steiner (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fortsat behandling af forslag om at reducere Blåbjerggårdskolen til at omfatte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart. Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010

Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart. Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010 Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Bilag 2 Oversigt over forsøg med skolestart Godkendte forsøg med skolestart i perioden 2008-2010 Videreførelse af igangværende

Læs mere

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

På skoler, som har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. Styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Skolebestyrelsen 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter,

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling

Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling Skole og Undervisning Kapitel 1: Dagsordenspunkt med Direktionens indstilling UFB 2010 den 30.november 2010 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson 17A00 2010/13801 Indstilling vedrørende skolestruktur

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder

SKOLEBESTYRELSEN. Dagsorden Dato 15. september Tid Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder Dagsorden Dato 15. september 2009 Tid 18-21 Tilstede: Afbud: Ikke til stede: 1 Valg af mødeleder 2 Elever Der er valgt nyt formandskab for elevrådet. Formand: Madalina Visan fra 9A. Næstformand: Malene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende for skoleåret 2016/17 samt indskrivning til børnehaveklasse 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt,

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt

Børne- og Undervisningsudvalget, Gladsaxe Kommune. Dagsordenspunkt Børne- og Undervisningsudvalget, 25.10.2011 Gladsaxe Kommune Dagsordenspunkt Beslutning samt sagsfremstilling udsendt til høring Beslutning Lokalekapacitet på Værebro Skole på s. 5 i bilag 3 rettes fra

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler

Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunens Folkeskoler August 2007 KAPITEL 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg. 1. Skolebestyrelse ved hver skole består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere