Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den 7. maj 2012"

Transkript

1 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 8 Referat fra generalforsamlingen den 7. maj Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent og Find Rotvel som referent. Begge forslag blev vedtaget med applaus. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Søren Homann præsenterede beretningen for det forløbne år. Den fuldstændige beretning er vedlagt som Bilag 1 til dette referat. Nogle overskrifter fra beretningen er: Dybbølturneringen på Sønderborg Slot, en succes deltagermæssigt, men med ringe succes for Enighedens deltagere. Lokalerne er renoveret. Ny maling, nye møbler og fjernelse af duelort over loftet. Toiletforholdene er stadig utilfredsstillende. Bestyrelsens arbejdsopgaver er mangfoldige. Farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer (Aase og Find) med en tak for deres indsats. Nye kandidater til bestyrelsen står parat. Næste sæsons program er på plads. Der er fundet turneringsledere til alle klubturneringer. Enigheden vil i den kommende sæson arrangere indledende runder for Mix-, Dame- og Seniorpar. Der er taget initiativ til samarbejde med andre klubber i distriktet med henblik på træning og undervisning. Drop-in i sommersæsonen udvides med den sidste almindelige søndag eftermiddag i hver måned. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab Kasserer Steen Christensen gennemgik regnskabet punkt for punkt. De største afvigelser fra budgettet findes på følgende poster: På indtægtsiden: Kontingent er kr lavere på grund af lidt færre medlemmer Indtægten fra bar/kaffeautomat er kr lavere. På udgiftssiden:

2 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 2 af 8 Udgift til reparation/vedligehold er kr højere end budget, hvilket skyldes maling af alle lokalerne. Udgift til nyanskaffelser er kr højere end budget, hvilket skyldes indkøb af nye møbler. Indkøb til bar/kaffeautomat/kager kr lavere end budget. Årets resultat blev et underskud på kr. Klubbens aktiver udgør i alt kr Bemærkninger til regnskabet: Det samlede barregnskab resulterede i år i et overskud på kr , hvilket er en stor forbedring i forhold til sidste år. Efter aftale med kommunen betaler Enigheden ikke husleje for marts og april måned 2012 på grund af lokalernes renovering. Der blev spurgt til balancen for Slotsturneringen. Jørgen Kaad og Søren Homann oplyste at Slotsturneringen gav et overskud på ca kr. Med denne kommentar blev regnskabet godkendt. 4. Godkendelse af budget Budgettet blev fremlagt af Steen Christensen. Budgettallene er baseret på dette års regnskabstal. Det forventes at kontingentet til DBF og distriktet tilsammen forøges mellem 15 og 20 kr. pr. medlem. Det samlede budget viser et overskud på kr Budgettet blev godkendt uden kommentarer. 5. Fastsættelse af kontingent Alle kontingentsatser foreslås forhøjet med 20 kr., da DBf forventes at hæve sit kontingent pr. medlem med et tilsvarende beløb. Kontingentforhøjelsen blev vedtaget. 6. Indkomne forslag Ole Lyhne havde indgivet et forslag til behandling på generalforsamlingen med ordlyden:

3 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 3 af 8 Bestyrelsen pålægges at undersøge mulighederne for at udskifte lokalerne på Reimerskolen med andre lokaler som er mere tidssvarende og bedre egnede til at fungere som samlingssted for bridgespillere. Forslaget og de medfølgende begrundelser kan ses i Bilag 2 til dette referat. Ole Lyhne præsenterede sit forslag og supplerede det bl.a. med følgende begrundelser: Ældresagen har nogle turneringer, hvor der er behov for plads til op mod 120 personer, men der er ingen egnede steder i Sønderborg. Ældresagen har et godt samarbejde med Aabenraa Bridgecenter og bidrager betydeligt til økonomien her. Der findes et egnet hus på Falstersgade. Forslaget affødte mange kommentarer: Søren Homann: De nuværende lokaler er store, rummelige og lyse. Toiletterne er utilfredsstillende, men vi arbejder på at ændre det. Problemet er, at vi bor til leje hos kommunen. Vi har ikke plads til 120 spillere på en gang, men det har vi heller ikke haft behov for i Enigheden. Gudrun Rasmussen: Vil ældresagen være med til at finansiere nye lokaler? Lise Gregers Jensen: Lokalerne i Aabenraa Bridgecenter er langt fra så fremragende som Ole beskriver. Lisbeth Damm Pedersen: Foreslog at ændre ordlyden i forslaget, fra 'pålægge bestyrelsen' til noget mildere. Søren: Vi kan ikke ændre i forslaget, men må tage stilling til det som det er formuleret. Holger Andsager: Har vi en garanti for at kunne beholde de nuværende lokaler? Søren: Der er ingen garanti. På den anden side er vi de eneste i bygningen, som betaler husleje, så vi står vel ikke først for, hvis kommunen skal indskrænke. Holger Andsager: Foreslår en fælles arbejdsgruppe med Ældresagen for at finde ud af, om der kan skaffes et grundlag for nye lokaler. Flemming Kock: Anbefaler et samarbejde med Ældresagen, men kan ikke gå ind for at pålægge Enighedens bestyrelse at finde nye lokaler. Afstemning Dirigenten spurgte om forsamlingen ønskede en skriftlig afstemning om forslaget Kun to stemte for. Herefter blev der foretaget afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 9 medlemmer ud af ca. 50 fremmødte. Imod forslaget stemte en stor majoritet (stemmetallet blev ikke talt op). Forslaget blev dermed forkastet.

4 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 4 af 8 Afslutningsvis erklærede Søren Enighedens vilje til at indgå et samarbejde med Ældresagen, men det skulle gerne være til fordel for begge parter. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Søren var på valg som formand. Søren blev genvalgt med akklamation. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Karl Bo Jensen, Steen Christensen, Jan Frøhlich og Find Rotvel. Find ønskede ikke genvalg og Aase Niemann ønskede efter eget valg at udtræde af bestyrelsen, selv om hun ikke var på valg. Bestyrelsen foreslog Susanne Nielsen, Anette Bernbom og Frank Johnsen som nye bestyrelsesmedlemmer. Der indkom ikke flere forslag fra de tilstedeværende, så de foreslåede blev valgt med akklamation. Søren takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Aase og Find for en veludført indsats i bestyrelsen. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg var Flemming Kock som revisor og Thomas Hansen som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt med applaus. 10. Eventuelt Søren orienterede om den kommende sæsons klubturneringer. Der er planlagt følgende: Mandag par: Lige uger med Jan Frøhlich som TL Mandag hold: Ulige uger med Karl Bo Jensen som TL Tirsdag Blå: Lige uger med Finn Dubgaard som TL Tirsdag Gul: Ulige uger med Jørgen Kaad som TL Onsdag eftermiddag: Hver uge med Leif Aas Andersen som TL Onsdag aften undervisn.hver uge med Lis Juncker som arrangør. Torsdag Rød: Lige uger med Lone Linnebjerg og Lena Wilhemsen som TL Torsdag Blå: Ulige uger med Frank Johnsen og Brian Skov som TL Herefter gik forsamlingen over til at spille en turnering ved 11 borde opdelt i 2 rækker. Referent: Find Rotvel Referat godkendt: Leif Aas Andersen (Dirigent)

5 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 5 af 8 Bilag 1 til generalforsamlingsreferat den 7. maj 2012 Formandsberetning 2012 Velkommen til årets Generalforsamling. Endnu en sæson er gået og lidt rund fødselsdag havde vi for godt 14. dage siden, da vi fyldte 155 år. Alle dage er afsluttet, klubmestre og rækkevindere er fundet, og en stor del af dem blev hyldet til vores fælles afslutning den 27. april. Ugen før, den 21. april havde næsten 100 spillere fundet vej til riddersalen på Slottet. En meget stor del var i år fra vores egen klub, og det var en positiv udvikling i forhold til de tidligere år. Det var dejligt at det lykkedes at få så mange både erfarne og uerfarne par med fra egne rækker, og det gør det naturligvis også nemmere at tiltrække folk udefra, når de kan se en lang tilmeldingsliste på nettet. Næste år skal vi så bare blive bedre og mere grådige, og tage flere af præmierne med hjem selv. I år drillede solen, så man enten blev blændet, aller sad i halvmørke, og andre småting gav især Jørgen sved på panden, men vi lærer hvert år, og glæder os allerede til næste år, hvor vi håber på mindst lige så mange deltagere især her fra klubben. Årets sæson har været noget rod. Rod fordi vi har haft håndværkere i gang, både indenfor vore egne vægge, og udenfor hvor stilladser og containere har fyldt godt op på de sparsomme parkeringspladser. Som der blev snakket om på sidste generalforsamling, følte vi ikke, at vi kunne blive ved med at vente på, at kommunen fik snøvlet sig færdige med at renovere, så vi havde maler på hen over sommeren. I forbindelse med malerarbejdet, valgte vi at investere i nogle nye skabe og bordplader, så vi bedre kunne få plads til alle vores ting. Det var et stort arbejde at nedtage og opsætte gardiner, højtalere, billeder osv. Måske lidt større end vi lige havde regnet med, men heldigvis trådte hjælpende hænder iført boremaskiner til, og det lykkedes akkurat at få gjort lokalerne klar til sæsonstart. Håndværkerne var dog langt fra færdige med bygningen, og det har til tider været lidt af et forhindringsløb at komme ind i klubben, med fare for nedfaldne byggematerialer som en lille ekstra spændingsmoment. Vores kære toiletter, som altid har været et af vores mest diskuterede emner med kommunen, har om muligt set endnu værre ud end de plejer i den forløbne sæson. Det skyldes primært, at de har været flittigt brugt af håndværkerne, og på trods af ekstra rengøring (det er kommunens pligt at holde dem pæne), har de set miserable ud. Det har som nævnt altid været et problem, og vi er i øjeblikket i dialog med kommunen om en løsning på problemet. Tidligere på året havde vi en vandskade, hvor alt regnvandet fra taget løb ind gennem vores brevsprække. Ifølge kommunen er der ikke sket varige skader i gulvet, så der kommer ikke en ny omgang, nu hvor de er færdige med loftet. Duers mangeårige bolig oppe under loftet var grunden til, at vi pludselig havde et lukket rum i klubben. Vi håber de har fået det hele væk. Nu mangler de bare at få smidt duerne på gaden. De bor stadig oppe over den gamle skoleklokke og skider det hele til. Alle disse renoveringstiltag, har bevirket, at vi har haft meget dialog med kommunen eller i hvert fald har forsøgt, da det ikke altid er let at få svar på, hvornår de begynder på det ene, og er færdige med det andet. Vi kan da i det mindste konstatere, at der i år er sket en masse, og

6 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 6 af 8 næste år må så gå med at få bragt alle de sidste ting i orden, så vi kan få lidt mere normale forhold igen. Al den renovering har selvfølgelig medført, at der ikke altid har set særlig pænt ud, når vi har mødt til bridge. Nogle har ligefrem givet udtryk for, at dem i bestyrelsen vist ikke laver noget som helst, men det er meget langt fra sandheden. Der er utrolig mange arbejdsopgaver forbundet med at drive Enigheden, og hvis én mand skulle gøre det, ville det være adskillige fuldtidsjobs, så heldigvis er vi mange til at deles om det. Som eksempler kan nævnes; Lave folder og program samt girokorttryk, koordinere tilmeldinger så alle dage går op. Finde og være turneringsledere på alle dagene. Oprette dem i bridgecentralen. Vedligeholde vores medlemsregistrering, indberetninger til forbundet, lave vores hjemmeside - vedligeholde vores hjemmeside. Undervisning. Forberede sig til at undervise. Møde op uge efter uge for at lære nye at spille bridge. Indkøb til kontor og køkken, indkøb af bridgemateriel. Blande kort hver uge mindst 300 spil. Kunst på væggene. Indrykning af annoncer, planlægge og afholde åbne turneringer. Sørge for mad. Kulturnatten, Slotsturneringen. Juleafslutninger, fælles fredagsafslutning, Generalforsamling med alt hvad det indbærer ikke mindst afslutning af regnskabet. Drop in. Få folderne klar osv. osv. Det skal bestemt ikke lyde som klynk, for vi gør det selvfølgelig alle sammen fordi vi har lyst til det. Men det der virkelig giver lysten, er glade og tilfredse medlemmer, der en gang imellem giver et lille skulderklap. Det er ikke kun os fra betyrelsen der laver det hele. Heldigvis har vi et team af hjælpere der har forskellige arbejdsopgaver. Det gælder både arbejdet med at lægge kort som er meget tidskrævende - her har vi et team der deles om opgaven, og andre opgaver lige fra undervisningsmedhjælpere til kaffesmaskinevedligeholdelses-ansvarlig. En stor tak til alle dem der giver en hånd. Vi er i år i den situation, at vi må sige farvel til to betyrelsesmedlemmer. Find Rotvel, og Aase Niemann har valgt at stoppe efter en lang tørn på fem år. De har begge sat et kæmpe aftryk i Enigheden og har ydet et fænomenalt stykke arbejde. Find har været vores trofaste referent, og har haft styr på alt det som den lidt flyvske formand ikke kunne huske, og har også været TL på Onsdag eftermiddag og Torsdag Rød. Samtidig er han vores Web-master. Han har sørget for, at vi har en super velfungerende og meget benyttet hjemmeside. Heldigvis har han lovet, at han gerne vil blive ved med at stå få vores hjemmeside, hvilket vi er ham meget taknemmelige for. Aase har været her og der og alle vegne, og har været en af kræfterne bag oprettelsen af vores meget populære Lynbridge for nybegyndere, og det er også Aase der har fået os med i Kulturnatten, hvor vi gør en flot figur hvert år på havnekajen. Hun har lagt utallige timer i klubben som underviser og som TL på bla. Torsdag blå, hvor hun har hjulpet mange af vore nyere medlemmer i gang med bridgen. Aase har også tilbudt sin hjælp i det omfang hun magter det fremover, hvilket glæder os meget. Sidste år havde vi meget svært ved at finde emner der havde lyst og tid til at tage en tørn i bestyrelsen, så vi har i det sidste år kørt med underbemanding. Derfor har det været dejligt i år at opleve, at der var indtil flere der var interesserede i at stille op. Vi kan derfor om lidt præsentere tre nye kandidater til bestyrelsen og kan derved blive fuldtallige igen. Med Aase og Finds afgang, stod vi også og skulle til at finde TL for tre af vores dage, og her kan vi også med glæde konstatere, at det allerede på nuværende tidspunkt er lykkedes os at finde

7 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 7 af 8 afløsere. Derfor er næste års program allerede på plads, og vil ligeledes blive præsenteret om lidt. I distriksregi vil vi igen i år stå for indledende runder i Mix-, Dame-, og Seniorpar. Der er heldigvis en fremgang at spore når det gælder lysten til at deltage i de åbne turneringer, og i år var vi eksempelvis en hel busfuld i Vejle for at spille Mix-semifinaler (en lille bus..). At samarbejde med de andre klubber i vores region kan give meget til de enkelte klubber. Især erfaringsudveksling kan være meget givende, og der blev fra vores side taget initiativ til at klubberne Haderslev, Aabenraa, Kolding og Sønderborg begynder et mere formelt samarbejde. Mange ideer er i støbeskeen, og bl.a. vil der blive afholdt trænings- og undervisningsaftener for de allerbedste i klubberne, således at vi i det sønderjyske kan øge chancerne for pæne placeringer til DM. Den kommende sommer byder på masser af drop in, og som noget nyt, vil der i år blive spillet eftermiddagsbridge den sidste almindelige søndag i hver måned. Vores 4 turskort og sæsonkort blevet vældig populære, og vi håber på stort ryk-ind sommeren over. Husk i øvrigt at slå et smut forbi Vingsted til Bridgefestivalen. Hvis i endnu ikke har prøvet det, har i noget at glæde jer til. De mange sideturneringer er noget af et tilløbsstykke, og personligt kan jeg stærkt anbefale den måske største succes af dem alle, nemlig Vinoble Open, hvor 60 hold sidste år stillede op. Turnering spilles over to dage, og man møder hele tiden et hold der placeringsmæssigt ligger tæt på ens eget. Den er for klubspillere, og de superstærke spillere fra divisionen må ikke deltage. Meld jer! Personligt glæder jeg mig i det kommende år til samarbejdet med nye folk i betyrelsen, nye turneringsledere der skal sættes ind i tingene og i det hele taget til en ny sæson, hvor det ser lidt pænere ud her inde i vores lokaler. Og med det vil jeg hermed afslutte min beretning, og ønske jer alle en god sommer.

8 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 8 af 8 Bilag 2 til generalforsamlingsreferat den 7. maj 2012 Forslag til behandling på generalforsamlingen den 7. maj 2012 Undertegnede ønsker hermed følgende forslag behandlet på klubbens ordinære generalforsamling 7. maj 2012: Bestyrelsen pålægges at undersøge mulighederne for at udskifte lokalerne på Reimerskolen med andre lokaler som er mere tidssvarende og bedre egnede til at fungere som samlingssted for bridgespillere. Min begrundelse er adskillige: 1. Kan vi være bekendte at byde spillerne de dårlige toiletforhold. 2. Hvad med indeklimaet, f.eks. i det bageste lokale? 3. Prøv at besøge Aabenraa Bridgecenter og sammenlign! 4. Der har aldrig været så mange ledige lokaler i Sønderborg. 5. Det bliver aldrig billigere at låne penge. 6. Haderslev har samlet alle bridgespillere under et tag. 7. Sønderborg har mange bridgeklubber som også kunne komme under samme tag. 8. Hvilke visioner og konkrete planer har bestyrelsen med Enigheden? Jeg håber at ovenstående kan medvirke til at vi får ordentlige forhold i Enigheden så vi kan være vore omgivelser bekendte og leve op til vedtægternes formålsparagraf. Mvh Ole Lyhne

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008

Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 Bridgeklubben Enigheden, Sønderborg 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen den 5. maj 2008 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leif Aas Andersen som dirigent, og dette blev vedtaget uden afstemning.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ruder 10/Ishøj bridgeklub den 1 maj 2012 i vore lokaler i Foreningshuset kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Ad 1 Torben blev valgt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet.

Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Referat fra Generalforsamlingen den 20.2.2012 i HSC. 1. Valg af dirigent. Claus Hopff blev valgt til dirigent og ordstyrer. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIMMELBJERG GOLF CLUB TIRSDAG, DEN 27. MARTS 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. Advokat Steen Husbjerg valgt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til

Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til Formandens beretning på generalforsamlingen 12. marts 2004 Normalt afsluttes en beretning i en forening eller en virksomhed med en kort tak til bestyrelseskollegaer m.v. Jeg vil gerne vende om på denne

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere