Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax november 2013 Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse 1 Status og perspektiver I projektet Effektiv bygningsdrift indgår et delprojekt, der skal gennemføre en vurdering af aktuelle løsninger til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse med sigte på at vurdere, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan koble sådanne registreringer til de aktuelt anvendte studieadministrative it-løsninger til skemaplanlægning og booking af lokaler. (Projekt 233 i handlingsplanen fra februar 2013) Projektet tager inspiration fra Metropol, hvor man har udviklet et system, der kan danne statistik over udnyttelsen af lokalerne ved at opsamle data fra de PIR-følere, der sidder i mange lokaler af hensyn til lysstyring o.a. Der er udarbejdet et forslag til en fælles løsning, baseret på Metropols system. Se afsnit 4. Overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse vil bl.a. kunne give følgende gevinster: Bedre lokaleudnyttelse, mindre lokalebehov. Heraf følger mindre behov for indleje eller udbygning, eller mulighed for frigivelse af arealer, som kan udlejes eller opgives Bedre udnyttelse af evt. meget efterspurgte lokaler (flaskehalse) Dokumentation for udnyttelsesgraden af marginale bygninger (kan dog evt. også opnås alene med hjælp fra bookingsystem) Bedre intern fordeling af lokaler (pga. påvisning af evt. forskelle i lokaleudnyttelse) Metropols erfaringer med systemet til overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse har været: Systemet kan vise forbruget over hele året Systemet viser ikke hvor mange, der konkret er i lokalerne Den automatiske registrering har vist eksempler på et forbrug, der lå op til 10 % under bookingen Det faktiske forbrug vurderes ikke selvstændigt, men kun i sammenhæng med bookingsystemet VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/11 Systemet bruges til ved stikprøver at tjekke og rapportere det faktiske lokaleforbrug mod det bookede Analyserne kan underbygge eller afvise nødvendigheden af at leje lokaler ude i byen Omkostningerne til at etablere en samlet løsning for UC erne er med udgangspunkt i Metropols løsningsforslag - estimeret til ca. 1,5 mio. kr., inkl. teknisk implementering på det enkelte UC (Se afsnit 3.5). De årlige driftsomkostninger er estimeret til under 0,1 mio. kr. Hertil kommer løbende omkostninger på det enkelte UC til at lave analyser på grundlag af data, og etableringsomkostninger til evt. at ændre lokalefordelingsprocedurer etc. Bygningscheferne drøftede det foreliggende forslag på mødet den 3. oktober Bygningscheferne var enige om, at det er vigtigt at sikre information om lokaleudnyttelsen, såvel til brug for den løbende disponering af lokaler, som til brug for planlægning af lokalekapaciteten. Det er derfor både interessant med statistik over lokalebookingen og med statistik over den faktiske udnyttelse af lokalerne. Det foreslåede system vil kunne give værdifuld viden om den faktiske lokaleudnyttelse, men kun for den del af lokalemassen, som er udstyret med PIR-følere. Støttet på undersøgelsen (Se Figur 5 nedenfor) og viden om egne lokaler er det imidlertid bygningschefernes vurdering, at dette aktuelt kun er tilfældet for en begrænset del af lokalemassen. Det vurderes, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at etablere PIR-følere alene med henblik på overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse. Der blev i forbindelse med drøftelserne i øvrigt peget på, at overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse muligvis i fremtiden i stedet ville kunne blive baseret på overvågning af tilstedeværelsen af trådløse computere og smartphones etc. via informationer fra intelligente trådløse access points. I lyset heraf anbefales følgende på det korte sigt: At indsatsen med analysering af udnyttelsen af lokalekapaciteten i første omgang fokuseres på analyser af bookingen. At det fælles projekt om automatisk overvågning af den faktiske udnyttelse ved hjælp af PIR-føleres sættes på stand-by indtil videre. At hvert UC kan gå videre med ideen om automatisk overvågning af lokaleudnyttelsen, evt. i et bilateralt samarbejde med Metropol I forlængelse heraf anbefales, at opmærksomheden fastholdes således: At der ved projekter vedr. nybygning, ny-indretning og renovering indtænkes behovet for at udnytte registreringer fra PIR-følere (der opsættes af hensyn til styring af lys, varme, ventilation, alarm etc.) og/eller access points til opsamling af information om faktisk lokaleudnyttelse At statistik over den faktiske lokaleudnyttelse i øvrigt tænkes ind i projekter, der handler om aktiv styring af bygningerne ud fra bookinginformation, og i projekter, der viser aktuel lokaleudnyttelse af hensyn til on-line straks-booking.

3 3/11 At det fælles projekt tages op til genovervejelse, når der er udsigt til, at større dele af lokalemassen har de fornødne installationer. 2 Projektforløb Udgangspunktet for projektet er projekt 233 i handlingsplanen fra februar Projektet går ud på at komme med forslag til etablering af et system, der automatisk kan registrere den faktiske lokaleudnyttelse og sammenholde den med den planlagte (bookede) lokaleudnyttelse. Formålet er at bidrage til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Der var planlagt følgende projektforløb: 1. Bygningschefudvalget beslutter, hvilket system, der skal være grundlag for arbejdet 2. Udarbejdelse af løsningsforslag a. Principbeskrivelse af løsningsmodel, definition af grænseflader til andre, relevante systemer og af krav til rumfølere b. Udarbejdelse af et overslag over omkostningerne ved fælles udvikling/anskaffelse af de fælles systemelementer c. Indsamling af information om, i hvilket omfang UC erne har PIR-følere, der kan anvendes i løsningen d. En overordnet vurdering af hvilke effektiviseringspotentialer, der vil kunne være ved at en sådan sammenstilling af faktisk lokaleudnyttelse i forbindelse med lokaleplanlægning mv. og en ramme for en lokal business case 3. Præsentation af resultater for bygningschefudvalget 4. Vurdering af lokale tilpasningsomkostninger og udbytte (gevinster) a. De enkelte UC udarbejder en lokal business case som beslutningsgrundlag for evt. lokal implementering af den fælles løsning med udgangspunkt i den lokalemasse systemet vil kunne bruges for, og de omkostninger og gevinster, UC et vurderer at ville få. b. Samlet business case for alle syv UC som grundlag for fælles beslutning 5. Beslutning i Bygningschefudvalget om implementering 6. Udarbejdelse af et notat med de sammenfattende vurderinger samt forslag til fremtidig strategi på området Bygningschefudvalget besluttede den 21. august 2013, at undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i det system, som Metropol selv har udviklet, og at bede den pågældende udvikler om at gennemføre de tekniske afklaringer sammen med Devoteam. På grundlag af de gennemførte undersøgelser besluttede Bygningschefudvalget den 3. oktober 2013 at sætte projektet i bero efter trin 3, ud fra en vurdering af det forventede udbytte i forhold til omkostninger, jf. afsnit 1 ovenfor.

4 4/11 3 Løsningsforslaget 3.1 Systemskitse Ideen med automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse er at bidrag til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Nedenstående systemskitse illustrerer sammenhængen mellem eksisterende løsninger og den her omhandlede. De eksisterende løsninger er illustreret med stiplet kontur. Figur 1 Principskitse for it-løsning til sammenstilling af faktisk og planlagt lokaleudnyttelse Den skitserede løsning tager for det første udgangspunkt i, at der allerede på UC erne foretages digital registrering af planlagt lokaleanvendelse, og evt. booking i et digitalt system (1). For det andet tager løsningsskitsen udgangspunkt i, at den faktiske udnyttelse af lokalerne vil kunne registreres af de PIR-følere, som i forvejen i er installeret i mange lokaler af hensyn til styring af belysning, ventilation osv. (2). Ideen er herefter, at sammenligning mellem den planlagte og den faktiske udnyttelse af lokalerne kan muliggøres af følgende yderligere systemelementer: En mulighed for at trække de relevante data ud af undervisningsplanlægnings/lokalebookingsystemet (3). En mulighed for at opsamle de relevante PIR-registreringer (4). Et system, der kan analyse disse data i forhold til hinanden (5). I et vist omfang kan udbyttet af analyserne tillige forudsætte en udbygning eller modernisering af den tekniske installation (2).

5 5/11 I første omgang er det sigtet at etablere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at Etablere eller udvide lokalebookingsystemer på UC erne Etablere et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler Anvende information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. 3.2 Metropols system i dag Udgangspunktet for projektet er det system, som Metropol selv har udviklet, og som er i drift for så vidt angår lokaleovervågningen, men ikke med automatisk sammenligning i forhold til booking. Figur 2 Metropols nuværende system Database Sensor CTS Bevægelser i et rum registreres og korte besøg bliver minimum sat til 10 minutter. Fra pir-sensor aktiveres og den afventer ny bevægelse, kan der være afsat 8 minutter. Data gemmes i en MS SQL såsom: Rum Tid Pir A :25:42 On A :25:49 On A :35:42 Off A :25:42 Off Analyseprogram Excel ark med bearbejdet data som kan vises med pivot-tabeller Kilde: Metropol Systemet indsamlet informationer fra alle lokaler med PID-føler. Analyser foregår ved hjælp af pivottabeller i Excel. Oversigter over lokalebelægningen gives pr. time, pr. dag. etc. Sammenligning med lokalebooking er under udvikling. Nedenfor vises to eksempler på analyse-udtræk fra systemet.

6 6/11 Figur 3 Eksempel; Lokalebelægning, pr. lokale, time for time (for Metropol 1/ / ) Month Date RoomFunction okt (Alle) (Alle) Percent Kolonnenavne Rækkenavne T86.A013 T86.A015 T86.A113 T86.A115 T86.A213 T86.A215 T86.A313 T86.A315 T86.A413 T86.A415 T86.B111 T86.B119 08:00 0,00 0,65 56,40 42,53 31,99 20,11 9,14 16,61 26,83 19,73 10,75 0,00 09:00 0,00 0,59 59,57 51,61 42,96 29,03 22,96 22,58 52,20 34,78 39,84 0,00 10:00 0,00 0,00 65,81 52,96 51,56 33,92 29,19 25,00 63,66 33,66 48,01 0,00 11:00 0,00 4,52 65,81 56,77 46,88 38,98 29,41 27,31 59,41 34,03 56,67 0,00 12:00 0,00 1,77 65,97 50,00 54,46 46,88 40,05 22,31 60,00 32,26 49,46 0,00 13:00 0,00 0,16 68,39 48,49 47,74 41,40 37,80 18,06 53,23 29,30 44,09 0,00 14:00 0,00 1,29 59,52 34,78 43,55 23,98 27,90 22,31 44,19 13,71 29,78 0,00 15:00 0,00 0,75 29,73 16,67 13,12 11,72 22,63 9,84 35,70 6,56 21,88 0,00 16:00 0,00 1,18 16,77 7,26 5,54 3,44 16,99 3,76 29,57 0,65 9,57 0,00 17:00 0,00 0,54 16,24 0,65 4,19 5,97 4,78 3,98 31,08 0,48 6,40 0,00 18:00 0,00 0,00 15,70 0,00 0,00 0,32 0,00 13,55 30,16 1,56 4,14 0,00 Hovedtotal 0,00 1,04 47,26 32,88 31,09 23,25 21,90 16,85 44,18 18,79 29,14 0,00 Kilde: Metropol Figur 4 Eksempel: Lokalebelægning, pr. lokale. pr. uge Metropol 1/ / Date (Alle) RoomFunction UV lokale Data per week based on data from to in the timespan from 08:00:00 to 18:00:00 Percent Kolonnenavne Rækkenavne Hovedtotal T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.B T86.B T86.B T86.B T86.B T86.B Kilde: Metropol

7 7/ Muligheder for at udbrede anvendelsen af Metropols system til andre UC er Hvis et andet UC skal kunne anvende Metropols system, skal UC et have: PIR følere, som kan aflevere data om tilstedeværelse eller ej i relevante lokaler Et lokalebookingsystem el. lign,, som kan aflevere data om bookning til hvem Stamdata, som kan knytte bookbare lokaler sammen med PIR følere, arealer mv Af disse forudsætninger er kravet om adgang til PIR-data det afgørende. Opfyldes kravet om digital lokalebooking ikke, kan der alligevel opnås resultater ved at analysere den faktiske lokaleudnyttelse alene, og evt. yderligere ved manuel sammenligning med data om den planlagte udnyttelse. Kravet om stamdata vil ethvert UC kunne opfylde med en manuel indsats. Figur 5 UC'ernes mulighed for at opfylde forudsætningerne for at tage Metropols system i brug UC Har PIR/ kan levere data Kan levere bookingdata Kan levere stamdata UCN Ja/Ja (Ja, TimeEdit i pilot) Ikke umiddelbart VIA Ja/Ja Ja (Untis) Ja UC Syd Ja/tilpasses Ja (SIS) (Ja) UC Lillebælt Nej Ikke relevant Ikke relevant UC Sjælland Muligvis Ja Ja UCC Ja (20%)/Ja (Ja) (Untis, Excel etc.) Ikke besvaret Metropol Ja/Ja Ja Ja Indsamlet september 2013 Det ses, at UCL Lillebælt ikke har PIR-følere, der vil kunne levere de grundlæggende overvågningsdata. For UC Sjælland er det uafklaret. De øvrige UC er vil kunne levere data fra både booking og PIR-følere (UCN dog kun, hvis piloten implementeres). Hvor stor en del af det enkelte UC s eller den samlede lokalemasse, systemet derved vil kunne anvendes for, er ikke undersøgt i denne første kortlægning. 3.4 Metropols skitse til en fælles løsning for flere UC Figur 6 nedenfor viser en skitse til, hvordan Metropols system kunne fungere som et fælles system til overvågning af lokaleudnyttelse ved flere UC er.

8 8/11 Figur 6 Metropols skitse til løsning for flere UC'er Hovedprincippet er, at der på hvert UC etableres procedurer og evt. systemer, der sikrer at data fra PIR-følere opsamles og med bestemte intervaller uploades til den fælles løsning. Parallelt hermed udtrækkes data om lokalebookingen og uploades ligeledes til den fælles løsning. UC et kan herefter trække de ordnede data ud i regneark til lokal analyse og statistik m.v. Den fælles del af løsningen består således af en portal, der kan styre adgang, up-og download, en samlet database med alle data samt faciliteter til fortolkning af data fra PIRfølere i forskellige formater, og samkøring af disse med bookingdata. 3.5 Omkostninger ved en fælles løsning Figur 7 viser et estimat for omkostningerne ved etablering af den skitserede fælles løsning, opdelt på fælles omkostninger til udvikling, implementering og drift af den tekniske løsning, og lokal indsats til etablering af udtræk fra PIR-følere. Dette estimat vil skulle uddybes ved en egentlig projektstart

9 9/11 Figur 7 Estimat for teknikomkostninger Tekniksiden Udvikling Årlig drift og vedligehold Fælles løsning Ca. 100 timer Ca. 100 timer + ca. 10 kkr. Lokal tilslutning/tilpasning (pr. fødesystem) Ca. 25 timer 0 Samlet overslag alle UC (gnsn. 2 bookingog 5 PIR systemer = 50 tilpasninger) timer = 750 kkr Ca. 65 kkr. Lokal indsats (anslået 200 timer pr UC) timer = 770 kkr. Kilde: Devoteam, delvist på grundlag skøn fra Metropol (Anvendt omkostning pr. time: 550 tkr.) I Figur 8 opregnes en række omkostningselementer, som UC erne skal tage i betragtning ved vurdering af, hvilke lokale omkostninger, man i øvrigt må påregne. Disse omkostninger vil afhænge af den lokale organisering, ambition mv. og kan derfor ikke estimeres på nuværende tidspunkt (De vil skulle estimeres i de evt. lokal business cases i trin 4 i projektplanen.). Figur 8 Omkostningselementer på forretningssiden Forretningssiden Udvikling Årlig drift Lokal indsats (elementer) Oplæring Nye procedurer Ny lokalebookingpolitik Foretage analyser og følge op 3.6 Gevinstpotentiale Gevinsterne ved at realisere den foreslåede løsning vil materialisere sig på de enkelte UC er, og vil som omkostningerne - afhænge af den lokale organisering og ambition, samt ikke mindst af omfanget af den lokalemasse, der kan inddrages under overvågningen, den aktuelle lokaleknaphed og den aktuelle (over-) bookingpraksis. Disse forhold vil skulle belyses i de evt. lokale business cases i trin 4) Nedenfor gives en liste over de mest oplagte potentielle gevinster (i uprioriteret rækkefølge): Dokumentation for udnyttelsesgraden af marginale bygninger (kan evt. også opnås alene med hjælp fra bookingsystem) Bedre lokaleudnyttelse, mindre lokalebehov, mindre udbygning/mere udlejning/opgive arealer Bedre intern fordeling af lokaler (illustration af evt. forskelle i lokaleudnyttelse) Bedre udnyttelse af evt. meget efterspurgte lokaler (flaskehalse) Samtidigt peges på, at de potentielle gevinster, kun vil materialisere sig, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

10 10/11 Mulighed for at opnå reelt ændret bookingpraksis. Dette kan kræve ændrede procedurer og principper for lokalefordeling/booking. Mulighed for at udnytte, afhænde eller udleje den kapacitet, der kan frigøres 3.7 Ramme for business case for den foreslåede løsning Hvis projektet fortsættes til trin 4 og 5 vil der skulle udarbejdes en overordnet business case for løsningen, der samler de lokale business cases (med lokale gevinster og omkostninger) med de fælles omkostningselementer. Figur 9 viser de elementer, der forventeligt vil indgå i den overordnede business case. Figur 10 opregner nogle principper, som vil skulle iagttages ved udarbejdelsen af den overordnede business case. Figur 9 Ramme for samlet business case for den foreslåede løsning. Udvikling Drift (årligt) Forretning It/teknik Lokale omkostninger Etablere rutiner for gennemførelse og brug af analyser Etablere nye regler for lokalebooking Oplæring af medarbejdere Lokale omkostninger Udvidelse/modernisering af PIRanlæg Etablering af udtræksmuligheder fra PIR-anlæg Opsætning/stamdata Etablere/opsætte rutiner for overførsel af data Omkostninger til fælles løsning Specifikke tilpasninger aht. lokale datakilder og formater Andel i fælles udvikling Lokale omkostninger Løbende brug af analyser og opfølgning Lokale gevinster Optimering af lokaleudnyttelse (ift. PIRdækkede arealer) Lokale omkostninger Evt. manuelle dataoverførsler Vedligehold af opsætning/stamdata Omkostninger til fælles løsning Bidrag til drift og løbende vedligeholdelse af system Evt. nye specielle tilpasninger (integrationer) ved nye lokale datakilder

11 11/11 Figur 10 Supplerende principper for udarbejdelse af business case Omkostninger Opgøres omkostningsbaseret i 2013 prisniveau i kr. Anskaffelser afskrives over 4 år Et årsværk har 1250 effektive timer, der koster 550 kkr. pr. time De lokale business cases medtager for nemheds skyld hver 15 kkr. til etablering, og 15 kkr. i årlig drift af den fælles løsning. Løsningen antages at holde i 4 år Driftsomkostninger og gevinster summeres for 4 år (der tilbagediskonteres ikke) Gevinster skal opgøres i forhold til Hvilke arealer og arealandele, der dækkes af løsningen Hvor store dele af evt. effekter, der kan høstes i praksis Sparede omkostninger såvel som øgede indtægter

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Fire i en løsning til bygningsejere

Fire i en løsning til bygningsejere Fire i en løsning til bygningsejere Ønske om enkelte og nemme løsninger Skalerbare løsninger Understøtter DDB og bips C212 og efterfølgende F104 publikation Kort implementeringstid Baseret på kendte teknologier

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur IT & Operational Developement Projekt DAF Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur Politiken Jyllandsposten Berlingske Tidende OMD Carat Mediaedge:CIA Mediacom Initiative

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene

Sammenfatning af høringssvarene Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 9. december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer

Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer Kom godt i gang med DB KlientStyring for Revisorer DB KlientStyring for Revisorer og DB Time- sagsregnskab for Revisorer er udviklet som to selvstændige programmer. Programmerne kan benyttes hver for sig

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben.

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere