Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax november 2013 Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse 1 Status og perspektiver I projektet Effektiv bygningsdrift indgår et delprojekt, der skal gennemføre en vurdering af aktuelle løsninger til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse med sigte på at vurdere, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan koble sådanne registreringer til de aktuelt anvendte studieadministrative it-løsninger til skemaplanlægning og booking af lokaler. (Projekt 233 i handlingsplanen fra februar 2013) Projektet tager inspiration fra Metropol, hvor man har udviklet et system, der kan danne statistik over udnyttelsen af lokalerne ved at opsamle data fra de PIR-følere, der sidder i mange lokaler af hensyn til lysstyring o.a. Der er udarbejdet et forslag til en fælles løsning, baseret på Metropols system. Se afsnit 4. Overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse vil bl.a. kunne give følgende gevinster: Bedre lokaleudnyttelse, mindre lokalebehov. Heraf følger mindre behov for indleje eller udbygning, eller mulighed for frigivelse af arealer, som kan udlejes eller opgives Bedre udnyttelse af evt. meget efterspurgte lokaler (flaskehalse) Dokumentation for udnyttelsesgraden af marginale bygninger (kan dog evt. også opnås alene med hjælp fra bookingsystem) Bedre intern fordeling af lokaler (pga. påvisning af evt. forskelle i lokaleudnyttelse) Metropols erfaringer med systemet til overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse har været: Systemet kan vise forbruget over hele året Systemet viser ikke hvor mange, der konkret er i lokalerne Den automatiske registrering har vist eksempler på et forbrug, der lå op til 10 % under bookingen Det faktiske forbrug vurderes ikke selvstændigt, men kun i sammenhæng med bookingsystemet VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/11 Systemet bruges til ved stikprøver at tjekke og rapportere det faktiske lokaleforbrug mod det bookede Analyserne kan underbygge eller afvise nødvendigheden af at leje lokaler ude i byen Omkostningerne til at etablere en samlet løsning for UC erne er med udgangspunkt i Metropols løsningsforslag - estimeret til ca. 1,5 mio. kr., inkl. teknisk implementering på det enkelte UC (Se afsnit 3.5). De årlige driftsomkostninger er estimeret til under 0,1 mio. kr. Hertil kommer løbende omkostninger på det enkelte UC til at lave analyser på grundlag af data, og etableringsomkostninger til evt. at ændre lokalefordelingsprocedurer etc. Bygningscheferne drøftede det foreliggende forslag på mødet den 3. oktober Bygningscheferne var enige om, at det er vigtigt at sikre information om lokaleudnyttelsen, såvel til brug for den løbende disponering af lokaler, som til brug for planlægning af lokalekapaciteten. Det er derfor både interessant med statistik over lokalebookingen og med statistik over den faktiske udnyttelse af lokalerne. Det foreslåede system vil kunne give værdifuld viden om den faktiske lokaleudnyttelse, men kun for den del af lokalemassen, som er udstyret med PIR-følere. Støttet på undersøgelsen (Se Figur 5 nedenfor) og viden om egne lokaler er det imidlertid bygningschefernes vurdering, at dette aktuelt kun er tilfældet for en begrænset del af lokalemassen. Det vurderes, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at etablere PIR-følere alene med henblik på overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse. Der blev i forbindelse med drøftelserne i øvrigt peget på, at overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse muligvis i fremtiden i stedet ville kunne blive baseret på overvågning af tilstedeværelsen af trådløse computere og smartphones etc. via informationer fra intelligente trådløse access points. I lyset heraf anbefales følgende på det korte sigt: At indsatsen med analysering af udnyttelsen af lokalekapaciteten i første omgang fokuseres på analyser af bookingen. At det fælles projekt om automatisk overvågning af den faktiske udnyttelse ved hjælp af PIR-føleres sættes på stand-by indtil videre. At hvert UC kan gå videre med ideen om automatisk overvågning af lokaleudnyttelsen, evt. i et bilateralt samarbejde med Metropol I forlængelse heraf anbefales, at opmærksomheden fastholdes således: At der ved projekter vedr. nybygning, ny-indretning og renovering indtænkes behovet for at udnytte registreringer fra PIR-følere (der opsættes af hensyn til styring af lys, varme, ventilation, alarm etc.) og/eller access points til opsamling af information om faktisk lokaleudnyttelse At statistik over den faktiske lokaleudnyttelse i øvrigt tænkes ind i projekter, der handler om aktiv styring af bygningerne ud fra bookinginformation, og i projekter, der viser aktuel lokaleudnyttelse af hensyn til on-line straks-booking.

3 3/11 At det fælles projekt tages op til genovervejelse, når der er udsigt til, at større dele af lokalemassen har de fornødne installationer. 2 Projektforløb Udgangspunktet for projektet er projekt 233 i handlingsplanen fra februar Projektet går ud på at komme med forslag til etablering af et system, der automatisk kan registrere den faktiske lokaleudnyttelse og sammenholde den med den planlagte (bookede) lokaleudnyttelse. Formålet er at bidrage til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Der var planlagt følgende projektforløb: 1. Bygningschefudvalget beslutter, hvilket system, der skal være grundlag for arbejdet 2. Udarbejdelse af løsningsforslag a. Principbeskrivelse af løsningsmodel, definition af grænseflader til andre, relevante systemer og af krav til rumfølere b. Udarbejdelse af et overslag over omkostningerne ved fælles udvikling/anskaffelse af de fælles systemelementer c. Indsamling af information om, i hvilket omfang UC erne har PIR-følere, der kan anvendes i løsningen d. En overordnet vurdering af hvilke effektiviseringspotentialer, der vil kunne være ved at en sådan sammenstilling af faktisk lokaleudnyttelse i forbindelse med lokaleplanlægning mv. og en ramme for en lokal business case 3. Præsentation af resultater for bygningschefudvalget 4. Vurdering af lokale tilpasningsomkostninger og udbytte (gevinster) a. De enkelte UC udarbejder en lokal business case som beslutningsgrundlag for evt. lokal implementering af den fælles løsning med udgangspunkt i den lokalemasse systemet vil kunne bruges for, og de omkostninger og gevinster, UC et vurderer at ville få. b. Samlet business case for alle syv UC som grundlag for fælles beslutning 5. Beslutning i Bygningschefudvalget om implementering 6. Udarbejdelse af et notat med de sammenfattende vurderinger samt forslag til fremtidig strategi på området Bygningschefudvalget besluttede den 21. august 2013, at undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i det system, som Metropol selv har udviklet, og at bede den pågældende udvikler om at gennemføre de tekniske afklaringer sammen med Devoteam. På grundlag af de gennemførte undersøgelser besluttede Bygningschefudvalget den 3. oktober 2013 at sætte projektet i bero efter trin 3, ud fra en vurdering af det forventede udbytte i forhold til omkostninger, jf. afsnit 1 ovenfor.

4 4/11 3 Løsningsforslaget 3.1 Systemskitse Ideen med automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse er at bidrag til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Nedenstående systemskitse illustrerer sammenhængen mellem eksisterende løsninger og den her omhandlede. De eksisterende løsninger er illustreret med stiplet kontur. Figur 1 Principskitse for it-løsning til sammenstilling af faktisk og planlagt lokaleudnyttelse Den skitserede løsning tager for det første udgangspunkt i, at der allerede på UC erne foretages digital registrering af planlagt lokaleanvendelse, og evt. booking i et digitalt system (1). For det andet tager løsningsskitsen udgangspunkt i, at den faktiske udnyttelse af lokalerne vil kunne registreres af de PIR-følere, som i forvejen i er installeret i mange lokaler af hensyn til styring af belysning, ventilation osv. (2). Ideen er herefter, at sammenligning mellem den planlagte og den faktiske udnyttelse af lokalerne kan muliggøres af følgende yderligere systemelementer: En mulighed for at trække de relevante data ud af undervisningsplanlægnings/lokalebookingsystemet (3). En mulighed for at opsamle de relevante PIR-registreringer (4). Et system, der kan analyse disse data i forhold til hinanden (5). I et vist omfang kan udbyttet af analyserne tillige forudsætte en udbygning eller modernisering af den tekniske installation (2).

5 5/11 I første omgang er det sigtet at etablere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at Etablere eller udvide lokalebookingsystemer på UC erne Etablere et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler Anvende information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. 3.2 Metropols system i dag Udgangspunktet for projektet er det system, som Metropol selv har udviklet, og som er i drift for så vidt angår lokaleovervågningen, men ikke med automatisk sammenligning i forhold til booking. Figur 2 Metropols nuværende system Database Sensor CTS Bevægelser i et rum registreres og korte besøg bliver minimum sat til 10 minutter. Fra pir-sensor aktiveres og den afventer ny bevægelse, kan der være afsat 8 minutter. Data gemmes i en MS SQL såsom: Rum Tid Pir A :25:42 On A :25:49 On A :35:42 Off A :25:42 Off Analyseprogram Excel ark med bearbejdet data som kan vises med pivot-tabeller Kilde: Metropol Systemet indsamlet informationer fra alle lokaler med PID-føler. Analyser foregår ved hjælp af pivottabeller i Excel. Oversigter over lokalebelægningen gives pr. time, pr. dag. etc. Sammenligning med lokalebooking er under udvikling. Nedenfor vises to eksempler på analyse-udtræk fra systemet.

6 6/11 Figur 3 Eksempel; Lokalebelægning, pr. lokale, time for time (for Metropol 1/ / ) Month Date RoomFunction okt (Alle) (Alle) Percent Kolonnenavne Rækkenavne T86.A013 T86.A015 T86.A113 T86.A115 T86.A213 T86.A215 T86.A313 T86.A315 T86.A413 T86.A415 T86.B111 T86.B119 08:00 0,00 0,65 56,40 42,53 31,99 20,11 9,14 16,61 26,83 19,73 10,75 0,00 09:00 0,00 0,59 59,57 51,61 42,96 29,03 22,96 22,58 52,20 34,78 39,84 0,00 10:00 0,00 0,00 65,81 52,96 51,56 33,92 29,19 25,00 63,66 33,66 48,01 0,00 11:00 0,00 4,52 65,81 56,77 46,88 38,98 29,41 27,31 59,41 34,03 56,67 0,00 12:00 0,00 1,77 65,97 50,00 54,46 46,88 40,05 22,31 60,00 32,26 49,46 0,00 13:00 0,00 0,16 68,39 48,49 47,74 41,40 37,80 18,06 53,23 29,30 44,09 0,00 14:00 0,00 1,29 59,52 34,78 43,55 23,98 27,90 22,31 44,19 13,71 29,78 0,00 15:00 0,00 0,75 29,73 16,67 13,12 11,72 22,63 9,84 35,70 6,56 21,88 0,00 16:00 0,00 1,18 16,77 7,26 5,54 3,44 16,99 3,76 29,57 0,65 9,57 0,00 17:00 0,00 0,54 16,24 0,65 4,19 5,97 4,78 3,98 31,08 0,48 6,40 0,00 18:00 0,00 0,00 15,70 0,00 0,00 0,32 0,00 13,55 30,16 1,56 4,14 0,00 Hovedtotal 0,00 1,04 47,26 32,88 31,09 23,25 21,90 16,85 44,18 18,79 29,14 0,00 Kilde: Metropol Figur 4 Eksempel: Lokalebelægning, pr. lokale. pr. uge Metropol 1/ / Date (Alle) RoomFunction UV lokale Data per week based on data from to in the timespan from 08:00:00 to 18:00:00 Percent Kolonnenavne Rækkenavne Hovedtotal T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.B T86.B T86.B T86.B T86.B T86.B Kilde: Metropol

7 7/ Muligheder for at udbrede anvendelsen af Metropols system til andre UC er Hvis et andet UC skal kunne anvende Metropols system, skal UC et have: PIR følere, som kan aflevere data om tilstedeværelse eller ej i relevante lokaler Et lokalebookingsystem el. lign,, som kan aflevere data om bookning til hvem Stamdata, som kan knytte bookbare lokaler sammen med PIR følere, arealer mv Af disse forudsætninger er kravet om adgang til PIR-data det afgørende. Opfyldes kravet om digital lokalebooking ikke, kan der alligevel opnås resultater ved at analysere den faktiske lokaleudnyttelse alene, og evt. yderligere ved manuel sammenligning med data om den planlagte udnyttelse. Kravet om stamdata vil ethvert UC kunne opfylde med en manuel indsats. Figur 5 UC'ernes mulighed for at opfylde forudsætningerne for at tage Metropols system i brug UC Har PIR/ kan levere data Kan levere bookingdata Kan levere stamdata UCN Ja/Ja (Ja, TimeEdit i pilot) Ikke umiddelbart VIA Ja/Ja Ja (Untis) Ja UC Syd Ja/tilpasses Ja (SIS) (Ja) UC Lillebælt Nej Ikke relevant Ikke relevant UC Sjælland Muligvis Ja Ja UCC Ja (20%)/Ja (Ja) (Untis, Excel etc.) Ikke besvaret Metropol Ja/Ja Ja Ja Indsamlet september 2013 Det ses, at UCL Lillebælt ikke har PIR-følere, der vil kunne levere de grundlæggende overvågningsdata. For UC Sjælland er det uafklaret. De øvrige UC er vil kunne levere data fra både booking og PIR-følere (UCN dog kun, hvis piloten implementeres). Hvor stor en del af det enkelte UC s eller den samlede lokalemasse, systemet derved vil kunne anvendes for, er ikke undersøgt i denne første kortlægning. 3.4 Metropols skitse til en fælles løsning for flere UC Figur 6 nedenfor viser en skitse til, hvordan Metropols system kunne fungere som et fælles system til overvågning af lokaleudnyttelse ved flere UC er.

8 8/11 Figur 6 Metropols skitse til løsning for flere UC'er Hovedprincippet er, at der på hvert UC etableres procedurer og evt. systemer, der sikrer at data fra PIR-følere opsamles og med bestemte intervaller uploades til den fælles løsning. Parallelt hermed udtrækkes data om lokalebookingen og uploades ligeledes til den fælles løsning. UC et kan herefter trække de ordnede data ud i regneark til lokal analyse og statistik m.v. Den fælles del af løsningen består således af en portal, der kan styre adgang, up-og download, en samlet database med alle data samt faciliteter til fortolkning af data fra PIRfølere i forskellige formater, og samkøring af disse med bookingdata. 3.5 Omkostninger ved en fælles løsning Figur 7 viser et estimat for omkostningerne ved etablering af den skitserede fælles løsning, opdelt på fælles omkostninger til udvikling, implementering og drift af den tekniske løsning, og lokal indsats til etablering af udtræk fra PIR-følere. Dette estimat vil skulle uddybes ved en egentlig projektstart

9 9/11 Figur 7 Estimat for teknikomkostninger Tekniksiden Udvikling Årlig drift og vedligehold Fælles løsning Ca. 100 timer Ca. 100 timer + ca. 10 kkr. Lokal tilslutning/tilpasning (pr. fødesystem) Ca. 25 timer 0 Samlet overslag alle UC (gnsn. 2 bookingog 5 PIR systemer = 50 tilpasninger) timer = 750 kkr Ca. 65 kkr. Lokal indsats (anslået 200 timer pr UC) timer = 770 kkr. Kilde: Devoteam, delvist på grundlag skøn fra Metropol (Anvendt omkostning pr. time: 550 tkr.) I Figur 8 opregnes en række omkostningselementer, som UC erne skal tage i betragtning ved vurdering af, hvilke lokale omkostninger, man i øvrigt må påregne. Disse omkostninger vil afhænge af den lokale organisering, ambition mv. og kan derfor ikke estimeres på nuværende tidspunkt (De vil skulle estimeres i de evt. lokal business cases i trin 4 i projektplanen.). Figur 8 Omkostningselementer på forretningssiden Forretningssiden Udvikling Årlig drift Lokal indsats (elementer) Oplæring Nye procedurer Ny lokalebookingpolitik Foretage analyser og følge op 3.6 Gevinstpotentiale Gevinsterne ved at realisere den foreslåede løsning vil materialisere sig på de enkelte UC er, og vil som omkostningerne - afhænge af den lokale organisering og ambition, samt ikke mindst af omfanget af den lokalemasse, der kan inddrages under overvågningen, den aktuelle lokaleknaphed og den aktuelle (over-) bookingpraksis. Disse forhold vil skulle belyses i de evt. lokale business cases i trin 4) Nedenfor gives en liste over de mest oplagte potentielle gevinster (i uprioriteret rækkefølge): Dokumentation for udnyttelsesgraden af marginale bygninger (kan evt. også opnås alene med hjælp fra bookingsystem) Bedre lokaleudnyttelse, mindre lokalebehov, mindre udbygning/mere udlejning/opgive arealer Bedre intern fordeling af lokaler (illustration af evt. forskelle i lokaleudnyttelse) Bedre udnyttelse af evt. meget efterspurgte lokaler (flaskehalse) Samtidigt peges på, at de potentielle gevinster, kun vil materialisere sig, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

10 10/11 Mulighed for at opnå reelt ændret bookingpraksis. Dette kan kræve ændrede procedurer og principper for lokalefordeling/booking. Mulighed for at udnytte, afhænde eller udleje den kapacitet, der kan frigøres 3.7 Ramme for business case for den foreslåede løsning Hvis projektet fortsættes til trin 4 og 5 vil der skulle udarbejdes en overordnet business case for løsningen, der samler de lokale business cases (med lokale gevinster og omkostninger) med de fælles omkostningselementer. Figur 9 viser de elementer, der forventeligt vil indgå i den overordnede business case. Figur 10 opregner nogle principper, som vil skulle iagttages ved udarbejdelsen af den overordnede business case. Figur 9 Ramme for samlet business case for den foreslåede løsning. Udvikling Drift (årligt) Forretning It/teknik Lokale omkostninger Etablere rutiner for gennemførelse og brug af analyser Etablere nye regler for lokalebooking Oplæring af medarbejdere Lokale omkostninger Udvidelse/modernisering af PIRanlæg Etablering af udtræksmuligheder fra PIR-anlæg Opsætning/stamdata Etablere/opsætte rutiner for overførsel af data Omkostninger til fælles løsning Specifikke tilpasninger aht. lokale datakilder og formater Andel i fælles udvikling Lokale omkostninger Løbende brug af analyser og opfølgning Lokale gevinster Optimering af lokaleudnyttelse (ift. PIRdækkede arealer) Lokale omkostninger Evt. manuelle dataoverførsler Vedligehold af opsætning/stamdata Omkostninger til fælles løsning Bidrag til drift og løbende vedligeholdelse af system Evt. nye specielle tilpasninger (integrationer) ved nye lokale datakilder

11 11/11 Figur 10 Supplerende principper for udarbejdelse af business case Omkostninger Opgøres omkostningsbaseret i 2013 prisniveau i kr. Anskaffelser afskrives over 4 år Et årsværk har 1250 effektive timer, der koster 550 kkr. pr. time De lokale business cases medtager for nemheds skyld hver 15 kkr. til etablering, og 15 kkr. i årlig drift af den fælles løsning. Løsningen antages at holde i 4 år Driftsomkostninger og gevinster summeres for 4 år (der tilbagediskonteres ikke) Gevinster skal opgøres i forhold til Hvilke arealer og arealandele, der dækkes af løsningen Hvor store dele af evt. effekter, der kan høstes i praksis Sparede omkostninger såvel som øgede indtægter

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark

Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark Projektinitieringsdokument (PID) Anskaffelse af fælles praktikportal til professionshøjskolerne i Danmark 29. april 2013 Projektinitieringsdokument Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Stamdata... 4 2 Den forretningsmæssige

Læs mere

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013. Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder

Ansættelsesprocessen: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration. Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen

Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen FÆLLES BRUGERPORTAL Foranalyse i forbindelse med fælles brugerportal for folkeskolen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Slutrapport. Projekt Udvikling af en dynamisk og fleksibel tag and trace model til energi- og driftsoptimering på Hospitalsenheden Horsens

Slutrapport. Projekt Udvikling af en dynamisk og fleksibel tag and trace model til energi- og driftsoptimering på Hospitalsenheden Horsens Slutrapport Projekt Udvikling af en dynamisk og fleksibel tag and trace model til energi- og driftsoptimering på Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens 17-01-2012 Projektnr. 343-014, ELFORSK

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere