Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse"

Transkript

1 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel Fax november 2013 Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse 1 Status og perspektiver I projektet Effektiv bygningsdrift indgår et delprojekt, der skal gennemføre en vurdering af aktuelle løsninger til automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse med sigte på at vurdere, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan koble sådanne registreringer til de aktuelt anvendte studieadministrative it-løsninger til skemaplanlægning og booking af lokaler. (Projekt 233 i handlingsplanen fra februar 2013) Projektet tager inspiration fra Metropol, hvor man har udviklet et system, der kan danne statistik over udnyttelsen af lokalerne ved at opsamle data fra de PIR-følere, der sidder i mange lokaler af hensyn til lysstyring o.a. Der er udarbejdet et forslag til en fælles løsning, baseret på Metropols system. Se afsnit 4. Overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse vil bl.a. kunne give følgende gevinster: Bedre lokaleudnyttelse, mindre lokalebehov. Heraf følger mindre behov for indleje eller udbygning, eller mulighed for frigivelse af arealer, som kan udlejes eller opgives Bedre udnyttelse af evt. meget efterspurgte lokaler (flaskehalse) Dokumentation for udnyttelsesgraden af marginale bygninger (kan dog evt. også opnås alene med hjælp fra bookingsystem) Bedre intern fordeling af lokaler (pga. påvisning af evt. forskelle i lokaleudnyttelse) Metropols erfaringer med systemet til overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse har været: Systemet kan vise forbruget over hele året Systemet viser ikke hvor mange, der konkret er i lokalerne Den automatiske registrering har vist eksempler på et forbrug, der lå op til 10 % under bookingen Det faktiske forbrug vurderes ikke selvstændigt, men kun i sammenhæng med bookingsystemet VAT N DK PBS: Bank: Danske Bank, Branch N 4260, Account N IBAN: DK CVR N

2 2/11 Systemet bruges til ved stikprøver at tjekke og rapportere det faktiske lokaleforbrug mod det bookede Analyserne kan underbygge eller afvise nødvendigheden af at leje lokaler ude i byen Omkostningerne til at etablere en samlet løsning for UC erne er med udgangspunkt i Metropols løsningsforslag - estimeret til ca. 1,5 mio. kr., inkl. teknisk implementering på det enkelte UC (Se afsnit 3.5). De årlige driftsomkostninger er estimeret til under 0,1 mio. kr. Hertil kommer løbende omkostninger på det enkelte UC til at lave analyser på grundlag af data, og etableringsomkostninger til evt. at ændre lokalefordelingsprocedurer etc. Bygningscheferne drøftede det foreliggende forslag på mødet den 3. oktober Bygningscheferne var enige om, at det er vigtigt at sikre information om lokaleudnyttelsen, såvel til brug for den løbende disponering af lokaler, som til brug for planlægning af lokalekapaciteten. Det er derfor både interessant med statistik over lokalebookingen og med statistik over den faktiske udnyttelse af lokalerne. Det foreslåede system vil kunne give værdifuld viden om den faktiske lokaleudnyttelse, men kun for den del af lokalemassen, som er udstyret med PIR-følere. Støttet på undersøgelsen (Se Figur 5 nedenfor) og viden om egne lokaler er det imidlertid bygningschefernes vurdering, at dette aktuelt kun er tilfældet for en begrænset del af lokalemassen. Det vurderes, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at etablere PIR-følere alene med henblik på overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse. Der blev i forbindelse med drøftelserne i øvrigt peget på, at overvågning af den faktiske lokaleudnyttelse muligvis i fremtiden i stedet ville kunne blive baseret på overvågning af tilstedeværelsen af trådløse computere og smartphones etc. via informationer fra intelligente trådløse access points. I lyset heraf anbefales følgende på det korte sigt: At indsatsen med analysering af udnyttelsen af lokalekapaciteten i første omgang fokuseres på analyser af bookingen. At det fælles projekt om automatisk overvågning af den faktiske udnyttelse ved hjælp af PIR-føleres sættes på stand-by indtil videre. At hvert UC kan gå videre med ideen om automatisk overvågning af lokaleudnyttelsen, evt. i et bilateralt samarbejde med Metropol I forlængelse heraf anbefales, at opmærksomheden fastholdes således: At der ved projekter vedr. nybygning, ny-indretning og renovering indtænkes behovet for at udnytte registreringer fra PIR-følere (der opsættes af hensyn til styring af lys, varme, ventilation, alarm etc.) og/eller access points til opsamling af information om faktisk lokaleudnyttelse At statistik over den faktiske lokaleudnyttelse i øvrigt tænkes ind i projekter, der handler om aktiv styring af bygningerne ud fra bookinginformation, og i projekter, der viser aktuel lokaleudnyttelse af hensyn til on-line straks-booking.

3 3/11 At det fælles projekt tages op til genovervejelse, når der er udsigt til, at større dele af lokalemassen har de fornødne installationer. 2 Projektforløb Udgangspunktet for projektet er projekt 233 i handlingsplanen fra februar Projektet går ud på at komme med forslag til etablering af et system, der automatisk kan registrere den faktiske lokaleudnyttelse og sammenholde den med den planlagte (bookede) lokaleudnyttelse. Formålet er at bidrage til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Der var planlagt følgende projektforløb: 1. Bygningschefudvalget beslutter, hvilket system, der skal være grundlag for arbejdet 2. Udarbejdelse af løsningsforslag a. Principbeskrivelse af løsningsmodel, definition af grænseflader til andre, relevante systemer og af krav til rumfølere b. Udarbejdelse af et overslag over omkostningerne ved fælles udvikling/anskaffelse af de fælles systemelementer c. Indsamling af information om, i hvilket omfang UC erne har PIR-følere, der kan anvendes i løsningen d. En overordnet vurdering af hvilke effektiviseringspotentialer, der vil kunne være ved at en sådan sammenstilling af faktisk lokaleudnyttelse i forbindelse med lokaleplanlægning mv. og en ramme for en lokal business case 3. Præsentation af resultater for bygningschefudvalget 4. Vurdering af lokale tilpasningsomkostninger og udbytte (gevinster) a. De enkelte UC udarbejder en lokal business case som beslutningsgrundlag for evt. lokal implementering af den fælles løsning med udgangspunkt i den lokalemasse systemet vil kunne bruges for, og de omkostninger og gevinster, UC et vurderer at ville få. b. Samlet business case for alle syv UC som grundlag for fælles beslutning 5. Beslutning i Bygningschefudvalget om implementering 6. Udarbejdelse af et notat med de sammenfattende vurderinger samt forslag til fremtidig strategi på området Bygningschefudvalget besluttede den 21. august 2013, at undersøgelsen skulle tage udgangspunkt i det system, som Metropol selv har udviklet, og at bede den pågældende udvikler om at gennemføre de tekniske afklaringer sammen med Devoteam. På grundlag af de gennemførte undersøgelser besluttede Bygningschefudvalget den 3. oktober 2013 at sætte projektet i bero efter trin 3, ud fra en vurdering af det forventede udbytte i forhold til omkostninger, jf. afsnit 1 ovenfor.

4 4/11 3 Løsningsforslaget 3.1 Systemskitse Ideen med automatisk registrering af den faktiske lokaleudnyttelse er at bidrag til effektiv udnyttelse af lokalerne ved at give information om den faktiske udnyttelse af lokalerne i forhold til den planlagte (bookede) udnyttelse. Nedenstående systemskitse illustrerer sammenhængen mellem eksisterende løsninger og den her omhandlede. De eksisterende løsninger er illustreret med stiplet kontur. Figur 1 Principskitse for it-løsning til sammenstilling af faktisk og planlagt lokaleudnyttelse Den skitserede løsning tager for det første udgangspunkt i, at der allerede på UC erne foretages digital registrering af planlagt lokaleanvendelse, og evt. booking i et digitalt system (1). For det andet tager løsningsskitsen udgangspunkt i, at den faktiske udnyttelse af lokalerne vil kunne registreres af de PIR-følere, som i forvejen i er installeret i mange lokaler af hensyn til styring af belysning, ventilation osv. (2). Ideen er herefter, at sammenligning mellem den planlagte og den faktiske udnyttelse af lokalerne kan muliggøres af følgende yderligere systemelementer: En mulighed for at trække de relevante data ud af undervisningsplanlægnings/lokalebookingsystemet (3). En mulighed for at opsamle de relevante PIR-registreringer (4). Et system, der kan analyse disse data i forhold til hinanden (5). I et vist omfang kan udbyttet af analyserne tillige forudsætte en udbygning eller modernisering af den tekniske installation (2).

5 5/11 I første omgang er det sigtet at etablere en løsning, der giver mulighed for periodiske analyser. Der er således ikke hensigten at Etablere eller udvide lokalebookingsystemer på UC erne Etablere et system, som kan give brugerne eller andre on-line adgang til at søge efter ledige lokaler Anvende information om booking af lokaler til aktiv styring af lys, ventilation m.v. 3.2 Metropols system i dag Udgangspunktet for projektet er det system, som Metropol selv har udviklet, og som er i drift for så vidt angår lokaleovervågningen, men ikke med automatisk sammenligning i forhold til booking. Figur 2 Metropols nuværende system Database Sensor CTS Bevægelser i et rum registreres og korte besøg bliver minimum sat til 10 minutter. Fra pir-sensor aktiveres og den afventer ny bevægelse, kan der være afsat 8 minutter. Data gemmes i en MS SQL såsom: Rum Tid Pir A :25:42 On A :25:49 On A :35:42 Off A :25:42 Off Analyseprogram Excel ark med bearbejdet data som kan vises med pivot-tabeller Kilde: Metropol Systemet indsamlet informationer fra alle lokaler med PID-føler. Analyser foregår ved hjælp af pivottabeller i Excel. Oversigter over lokalebelægningen gives pr. time, pr. dag. etc. Sammenligning med lokalebooking er under udvikling. Nedenfor vises to eksempler på analyse-udtræk fra systemet.

6 6/11 Figur 3 Eksempel; Lokalebelægning, pr. lokale, time for time (for Metropol 1/ / ) Month Date RoomFunction okt (Alle) (Alle) Percent Kolonnenavne Rækkenavne T86.A013 T86.A015 T86.A113 T86.A115 T86.A213 T86.A215 T86.A313 T86.A315 T86.A413 T86.A415 T86.B111 T86.B119 08:00 0,00 0,65 56,40 42,53 31,99 20,11 9,14 16,61 26,83 19,73 10,75 0,00 09:00 0,00 0,59 59,57 51,61 42,96 29,03 22,96 22,58 52,20 34,78 39,84 0,00 10:00 0,00 0,00 65,81 52,96 51,56 33,92 29,19 25,00 63,66 33,66 48,01 0,00 11:00 0,00 4,52 65,81 56,77 46,88 38,98 29,41 27,31 59,41 34,03 56,67 0,00 12:00 0,00 1,77 65,97 50,00 54,46 46,88 40,05 22,31 60,00 32,26 49,46 0,00 13:00 0,00 0,16 68,39 48,49 47,74 41,40 37,80 18,06 53,23 29,30 44,09 0,00 14:00 0,00 1,29 59,52 34,78 43,55 23,98 27,90 22,31 44,19 13,71 29,78 0,00 15:00 0,00 0,75 29,73 16,67 13,12 11,72 22,63 9,84 35,70 6,56 21,88 0,00 16:00 0,00 1,18 16,77 7,26 5,54 3,44 16,99 3,76 29,57 0,65 9,57 0,00 17:00 0,00 0,54 16,24 0,65 4,19 5,97 4,78 3,98 31,08 0,48 6,40 0,00 18:00 0,00 0,00 15,70 0,00 0,00 0,32 0,00 13,55 30,16 1,56 4,14 0,00 Hovedtotal 0,00 1,04 47,26 32,88 31,09 23,25 21,90 16,85 44,18 18,79 29,14 0,00 Kilde: Metropol Figur 4 Eksempel: Lokalebelægning, pr. lokale. pr. uge Metropol 1/ / Date (Alle) RoomFunction UV lokale Data per week based on data from to in the timespan from 08:00:00 to 18:00:00 Percent Kolonnenavne Rækkenavne Hovedtotal T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.A T86.B T86.B T86.B T86.B T86.B T86.B Kilde: Metropol

7 7/ Muligheder for at udbrede anvendelsen af Metropols system til andre UC er Hvis et andet UC skal kunne anvende Metropols system, skal UC et have: PIR følere, som kan aflevere data om tilstedeværelse eller ej i relevante lokaler Et lokalebookingsystem el. lign,, som kan aflevere data om bookning til hvem Stamdata, som kan knytte bookbare lokaler sammen med PIR følere, arealer mv Af disse forudsætninger er kravet om adgang til PIR-data det afgørende. Opfyldes kravet om digital lokalebooking ikke, kan der alligevel opnås resultater ved at analysere den faktiske lokaleudnyttelse alene, og evt. yderligere ved manuel sammenligning med data om den planlagte udnyttelse. Kravet om stamdata vil ethvert UC kunne opfylde med en manuel indsats. Figur 5 UC'ernes mulighed for at opfylde forudsætningerne for at tage Metropols system i brug UC Har PIR/ kan levere data Kan levere bookingdata Kan levere stamdata UCN Ja/Ja (Ja, TimeEdit i pilot) Ikke umiddelbart VIA Ja/Ja Ja (Untis) Ja UC Syd Ja/tilpasses Ja (SIS) (Ja) UC Lillebælt Nej Ikke relevant Ikke relevant UC Sjælland Muligvis Ja Ja UCC Ja (20%)/Ja (Ja) (Untis, Excel etc.) Ikke besvaret Metropol Ja/Ja Ja Ja Indsamlet september 2013 Det ses, at UCL Lillebælt ikke har PIR-følere, der vil kunne levere de grundlæggende overvågningsdata. For UC Sjælland er det uafklaret. De øvrige UC er vil kunne levere data fra både booking og PIR-følere (UCN dog kun, hvis piloten implementeres). Hvor stor en del af det enkelte UC s eller den samlede lokalemasse, systemet derved vil kunne anvendes for, er ikke undersøgt i denne første kortlægning. 3.4 Metropols skitse til en fælles løsning for flere UC Figur 6 nedenfor viser en skitse til, hvordan Metropols system kunne fungere som et fælles system til overvågning af lokaleudnyttelse ved flere UC er.

8 8/11 Figur 6 Metropols skitse til løsning for flere UC'er Hovedprincippet er, at der på hvert UC etableres procedurer og evt. systemer, der sikrer at data fra PIR-følere opsamles og med bestemte intervaller uploades til den fælles løsning. Parallelt hermed udtrækkes data om lokalebookingen og uploades ligeledes til den fælles løsning. UC et kan herefter trække de ordnede data ud i regneark til lokal analyse og statistik m.v. Den fælles del af løsningen består således af en portal, der kan styre adgang, up-og download, en samlet database med alle data samt faciliteter til fortolkning af data fra PIRfølere i forskellige formater, og samkøring af disse med bookingdata. 3.5 Omkostninger ved en fælles løsning Figur 7 viser et estimat for omkostningerne ved etablering af den skitserede fælles løsning, opdelt på fælles omkostninger til udvikling, implementering og drift af den tekniske løsning, og lokal indsats til etablering af udtræk fra PIR-følere. Dette estimat vil skulle uddybes ved en egentlig projektstart

9 9/11 Figur 7 Estimat for teknikomkostninger Tekniksiden Udvikling Årlig drift og vedligehold Fælles løsning Ca. 100 timer Ca. 100 timer + ca. 10 kkr. Lokal tilslutning/tilpasning (pr. fødesystem) Ca. 25 timer 0 Samlet overslag alle UC (gnsn. 2 bookingog 5 PIR systemer = 50 tilpasninger) timer = 750 kkr Ca. 65 kkr. Lokal indsats (anslået 200 timer pr UC) timer = 770 kkr. Kilde: Devoteam, delvist på grundlag skøn fra Metropol (Anvendt omkostning pr. time: 550 tkr.) I Figur 8 opregnes en række omkostningselementer, som UC erne skal tage i betragtning ved vurdering af, hvilke lokale omkostninger, man i øvrigt må påregne. Disse omkostninger vil afhænge af den lokale organisering, ambition mv. og kan derfor ikke estimeres på nuværende tidspunkt (De vil skulle estimeres i de evt. lokal business cases i trin 4 i projektplanen.). Figur 8 Omkostningselementer på forretningssiden Forretningssiden Udvikling Årlig drift Lokal indsats (elementer) Oplæring Nye procedurer Ny lokalebookingpolitik Foretage analyser og følge op 3.6 Gevinstpotentiale Gevinsterne ved at realisere den foreslåede løsning vil materialisere sig på de enkelte UC er, og vil som omkostningerne - afhænge af den lokale organisering og ambition, samt ikke mindst af omfanget af den lokalemasse, der kan inddrages under overvågningen, den aktuelle lokaleknaphed og den aktuelle (over-) bookingpraksis. Disse forhold vil skulle belyses i de evt. lokale business cases i trin 4) Nedenfor gives en liste over de mest oplagte potentielle gevinster (i uprioriteret rækkefølge): Dokumentation for udnyttelsesgraden af marginale bygninger (kan evt. også opnås alene med hjælp fra bookingsystem) Bedre lokaleudnyttelse, mindre lokalebehov, mindre udbygning/mere udlejning/opgive arealer Bedre intern fordeling af lokaler (illustration af evt. forskelle i lokaleudnyttelse) Bedre udnyttelse af evt. meget efterspurgte lokaler (flaskehalse) Samtidigt peges på, at de potentielle gevinster, kun vil materialisere sig, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

10 10/11 Mulighed for at opnå reelt ændret bookingpraksis. Dette kan kræve ændrede procedurer og principper for lokalefordeling/booking. Mulighed for at udnytte, afhænde eller udleje den kapacitet, der kan frigøres 3.7 Ramme for business case for den foreslåede løsning Hvis projektet fortsættes til trin 4 og 5 vil der skulle udarbejdes en overordnet business case for løsningen, der samler de lokale business cases (med lokale gevinster og omkostninger) med de fælles omkostningselementer. Figur 9 viser de elementer, der forventeligt vil indgå i den overordnede business case. Figur 10 opregner nogle principper, som vil skulle iagttages ved udarbejdelsen af den overordnede business case. Figur 9 Ramme for samlet business case for den foreslåede løsning. Udvikling Drift (årligt) Forretning It/teknik Lokale omkostninger Etablere rutiner for gennemførelse og brug af analyser Etablere nye regler for lokalebooking Oplæring af medarbejdere Lokale omkostninger Udvidelse/modernisering af PIRanlæg Etablering af udtræksmuligheder fra PIR-anlæg Opsætning/stamdata Etablere/opsætte rutiner for overførsel af data Omkostninger til fælles løsning Specifikke tilpasninger aht. lokale datakilder og formater Andel i fælles udvikling Lokale omkostninger Løbende brug af analyser og opfølgning Lokale gevinster Optimering af lokaleudnyttelse (ift. PIRdækkede arealer) Lokale omkostninger Evt. manuelle dataoverførsler Vedligehold af opsætning/stamdata Omkostninger til fælles løsning Bidrag til drift og løbende vedligeholdelse af system Evt. nye specielle tilpasninger (integrationer) ved nye lokale datakilder

11 11/11 Figur 10 Supplerende principper for udarbejdelse af business case Omkostninger Opgøres omkostningsbaseret i 2013 prisniveau i kr. Anskaffelser afskrives over 4 år Et årsværk har 1250 effektive timer, der koster 550 kkr. pr. time De lokale business cases medtager for nemheds skyld hver 15 kkr. til etablering, og 15 kkr. i årlig drift af den fælles løsning. Løsningen antages at holde i 4 år Driftsomkostninger og gevinster summeres for 4 år (der tilbagediskonteres ikke) Gevinster skal opgøres i forhold til Hvilke arealer og arealandele, der dækkes af løsningen Hvor store dele af evt. effekter, der kan høstes i praksis Sparede omkostninger såvel som øgede indtægter

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift

Afrapportering fra projekt Effektiv Bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Afrapportering til møde i Indsatsprogramstyregruppen,november 2013 version 0.9 Afrapportering fra projekt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift

Projektbeskrivelse: Effektiv bygningsdrift UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Version 2A ajourført efter behandlingen på Indsatsprogram-styregruppens møde 13/8, i Bygningschefudvalget 21/8 og i Programstyregruppen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

EVALUERING OG BUSINESS CASES

EVALUERING OG BUSINESS CASES EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL HVAD ER EN BUSINESS CASE? Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Fire i en løsning til bygningsejere

Fire i en løsning til bygningsejere Fire i en løsning til bygningsejere Ønske om enkelte og nemme løsninger Skalerbare løsninger Understøtter DDB og bips C212 og efterfølgende F104 publikation Kort implementeringstid Baseret på kendte teknologier

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene

Sammenfatning af høringssvarene Devoteam A/S Lyngbyvej 2 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 9. december 2014 Sammenfatning af høringssvarene Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Systemer til indkøbsanalyser

Systemer til indkøbsanalyser UC Effektivíseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Version 1.0 Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Att: Katrine Tarp 13. januar 2003

Att: Katrine Tarp 13. januar 2003 Kulturarvsudvalget Kulturministeriet Nybrogade 2 København K Att: Katrine Tarp 13. januar 2003 Pligtaflevering af radio- og fjernsynsudsendelser Økonomi Aflevering af båndkopier For at kunne beregne meromkostningen

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning

Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning fordi vedligehold er mennesker Guide for hovedaktiviteter ved anskaffelse af ny it løsning Den Danske Vedligeholdelsesforening 1. Baggrund...

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger

Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Februar Undersøgelse af økonomien i feriefondenes ferieboliger Alle feriefonde blev i efteråret bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende feriefondenes ferieboliger. Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Version 0,88 1. Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling. 1.0 Formål og afgrænsning. Formål

Version 0,88 1. Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling. 1.0 Formål og afgrænsning. Formål Version 0,88 1 Projektbeskrivelse - Digital understøttelse af eksamensafvikling 1.0 Formål og afgrænsning Formål Eksamensadministration er en opgave, der i dag indebærer et omfattende manuelt arbejde.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering

Indtægtsoptimering ved korrekt dataregistrering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. august 2017 En koordineret indsats omkring datadrevne indtægtsoptimeringsprojekter, der følger de generelle principper for

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Separat? Måske ik så smart.

Separat? Måske ik så smart. Separat? Måske ik så smart. Knap 60 % af spildevandsnettet er i dag separeret. Den andel stiger de kommende år for at modvirke konsekvenser af klimaændringer. Kouno har set på separeringernes betydning

Læs mere

Bilag 4a: Bygningsstrategi

Bilag 4a: Bygningsstrategi Bilag 4a Dato 09. oktober 2012 Initialer Bilag 4a: Bygningsstrategi 1.0 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV

TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV TELEMEDICIN INFRASTRUKTUR KOMMUNALE BEHOV TELEMEDICINSK INFRASTRUKTUR I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV 18. april 2016 Telemedicin Side 2 af 5 Baggrund Dette dokument er udarbejdet på baggrund af en workshop i

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Driftsoptimering. Når forsyningsselskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når forsyningsselskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når forsyningsselskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Driftsoptimering Når forsyningsselskaber tilrettelægger

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer

Projektgruppen finder det væsentligt at påpege, at digitaliseringen af bygningsdriften bygger på en flerstrenget strategi, som indebærer Notat Projekt Kunde Fremtidig organisering af bygningsdriften på Aarhus Universitet Aarhus Universitet Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Emne Fra Til Visioner for digitalisering

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Baggrund og formål Holstebro Kommune ønsker at centralisere sine skoledistrikter i Holstebro by således at de eksisterende

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013

BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 1 BUSINESS CASE I AP PENSION 7. JUNI 2013 OM AP PENSION Etableret i 1919 Fokus på livs- og pensionsforsikring Kundeejet, selvstændig og uafhængig 240 medarbejdere Aktiver ca. 85 mia. kr. i 2012 Indbetalinger

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1

Ressourceregnskab. 18. november 2010 Ressourceregnskab Side 1 Ressourceregnskab Formål: belyse uddannelsesinstitutionernes prioriteringer, kvalitet og resultater Målgrupper: Bestyrelser Intern ledelse Benchmark-partnere Offentligheden Undervisningsministeriet Rigsrevisionen

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 Hvorfor energiledelse? Systematiser indsatsen Prioritere indsatsen Kontinuert fokus De fleste virksomheder kan reducere

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere