Faaborg-MidtfynOrdningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-MidtfynOrdningen"

Transkript

1 Faaborg-MidtfynOrdningen

2 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende voksenundervisning... 4 Tilskud til undervisning... 4 Ikke tilskudsberettiget virksomhed... 4 Ansøgning om tilskud... 5 Beregning af tilskud... 5 Debatskabende aktiviteter - 10% puljen... 5 Fleksible tilrettelæggelsesformer... 6 Afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer... 7 Tilskudstilsagn... 7 Lønudbetaling... 7 Regnskab... 7 Mellemkommunal betaling... 8 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II)...8 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II)...9 Formål... 9 Krav til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 9 Medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskud... 9 Ansøgning om tilskud... 9 Regnskabsaflæggelse Pulje til særlige formål...12 Retningslinier for anvisning af lokaler og udendørs anlæg...13 Lokaleanvisning Ansøgning om brug lokaler Brug af lokaler Udlån af lokaler til ikke-folkeoplysende virksomhed og til foreninger, som ikke er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune Lokaletilskud...15 Lokaletilskud...16 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) Tilskud for egne lokaler gives til Tilskud for lejede lokaler gives til Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) Omklædningsrum, samlingsrum og lign. i selvejende haller X-huset i Vester Hæsinge Tilskud til halleje Gebyr Lokaletilskud ydes til følgende driftsudgifter: Tilskud for egne lokaler gives til Tilskud for lejede lokaler gives til Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til Kommunalbestyrelsen kan nægte tilskud til Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller efter høring i folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet hvis Ansøgning om lokaletilskud Regnskabsaflæggelse Til egne notater:

3 Formål Faaborg-Midtfyn-ordningen fastsætter regler for støtte til folkeoplysende virksomhed. Faaborg-Midtfyn-ordningen følger Folkeoplysningsloven af 24. juni 2005 (LBK nr. 593) med dertil hørende bekendtgørelse af 19/ (BEK 1700). Ifølge Faaborg-Midtfyn-ordningen kan der gives støtte ud over Folkeoplysningslovens bestemmelser efter regler og økonomi, vedtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune. Skrift med kursiv er direkte afskrift af Folkeoplysningsloven. Faaborg-Midtfyn-ordningen fastsætter støtte til følgende områder: Undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen (Den folkeoplysende voksenundervisning). Aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne (Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde). Anvisning og tilskud til lokaler. Hvem kan få støtte? Faaborg-Midtfyn-ordningen gælder for godkendte foreninger. For at blive godkendt, skal den folkeoplysende virksomhed være etableret af en forening med vedtægter. Foreningen skal ligeledes opfylde formålene, som er beskrevet under hvert område. Enhver godkendt forening, der driver folkeoplysende virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, er berettiget til at søge støtte i henhold til Faaborg-Midtfyn-ordningens regler. Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening fremsendes til Folkeoplysningsudvalget. Selve godkendelsen af foreningen kan søges hele året. Normalt vil tilskud eller tildeling af lokaler først blive givet i det følgende kalenderår/aktivitetsår. Bestyrelsen er ansvarlig over for Kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Begrænsninger Følgende personer må ikke være medlemmer af bestyrelsen i foreningen: Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. Faaborg-Midtfyn-ordningen gælder ikke for personer eller foreninger, hvis virksomhed er omfattet af anden lovgivning, eller hvis virksomhed er kommerciel. Virksomhed, hvis overskud/formue går til enkeltpersoner, er ikke omfattet af Faaborg-Midtfyn-ordningen. Ansvar Folkeoplysningsudvalget har ansvaret for at forvalte og administrere Faaborg-Midtfynordningen i henhold til gældende vedtægter og kompetenceplan. Klager over afgørelser truffet af Folkeoplysningsudvalget kan indbringes for Kommunalbestyrelsen. På områder, hvor der ikke er vedtaget klare lokale retningslinier, er folkeoplysningsloven gældende. Denne udgave af Faaborg-Midtfyn-ordningen er godkendt af Faaborg Midtfyn Kommunalbestyrelse den 11. juni

4 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) Formål Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Krav til den folkeoplysende voksenundervisning - Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten. - Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. - Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationer, der står bag foreningen. - Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen. - Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. - Være hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune. - Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Tilskud til undervisning Enhver forening, der er godkendt som tilskudsberettiget under den folkeoplysende voksenundervisning efter loven og Faaborg-Midtfyn-ordningen, kan søge tilskud til undervisning, foredrag m.v. Ikke tilskudsberettiget virksomhed Til følgende emner ydes der ikke tilskud efter reglerne om undervisning m.v.: Sports- og konkurrencepræget virksomhed. Fremstilling af øl og vin. Bridge, skak og andre former for spil Dans, herunder jazzballet. (Der ydes tilskud til folkedans). Faldskærmsudspring. Fjeldvandring. Dommerkurser. Gymnastik - herunder motionsgymnastik, mor/barn gymnastik og motion for nye mødre. (Der ydes tilskud til afspænding og yoga). Lejrsport. Lystfiskeri, herunder fluebinding. Motororienteringsløb. Ridning. Sejlsport (Der ydes tilskud til navigation). Skydning. Sportsdykning, herunder frømandsteori. Sportsflyvning, herunder svæveflyvning. Svømning, herunder livredning. Folkeoplysningsudvalget forbeholder sig ret til at fastsætte yderligere begrænsninger inden for lovens rammer. 4

5 Ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud skal være Folkeoplysningsudvalget i hænde inden 1. oktober året forinden. Ansøgningen skal omfatte en hel sæson (helt år) og indeholde oplysning om: - Det forventede holdtimetal, og hvis muligt de forventede lønudgifter til leder/lærerløn ved almen undervisning, undervisning af handicappede, instrumentalundervisning samt foredrag. - Såfremt det forventede holdtimetal/de forventede lønudgifter afviger væsentlig i forhold til tidligere års tilskudstilsagn, skal dette begrundes. - Oplysning om holdstørrelser fordelt på tilrettelæggelsesformer. Beregning af tilskud Beregningen af det maximale løntilskud tager som hovedregel udgangspunkt i den samlede lønudgift i de seneste 2 kendte år før tilskudsåret med følgende brøker. Almen undervisning og foredrag: Handicapundervisning: Instrumentalundervisning: Der sker ikke graduering på fag og emner. max. 1/3 af den bevilgede lønudgift. max. 7/9 af den bevilgede lønudgift. max. 5/7 af den bevilgede lønudgift. De særlige tilskudsvilkår for handicapundervisning og instrumentalundervisning gælder kun for små hold max. 7 deltagere på hvert hold. Ved blandede handicaphold kan der maksimalt deltage 10 personer, heraf skal mindst 5 være handicappede i relation til emnet. Løntilskuddet ved et foredrag kan højst beregnes i forhold til 6 x lærerlønsatsen. Der kan kun gives tilskud til én lærerlønstime pr. lektion. Til nedsættelse af deltagerbetalingen ved almindelig undervisning m.v. på Avernakø, Bjørnø og Lyø ydes et forhøjet tilskud svarende til en fordobling af de godkendte lønudgifter ved almindelig undervisning. Ved undervisning m.v. på Avernakø, Bjørnø og Lyø betales rejseomkostninger ved læreres brug af Ø-færger. Den enkelte forening afsætter 10% af den tildelte beløbsramme til debatskabende aktiviteter, samt kan afsætte 40% til fleksible tilrettelæggelsesformer. Ikke forbrugt beløb tilbagebetales. Hvis 90% af tilskudstilsagnet overstiger det maksimale løntilskud, sker der tilbagebetaling til kommunen af et tilsvarende beløb. For at sikre, at de midler, der er til rådighed, kommer bedst muligt i anvendelse, vil der sidst i tilskudsåret - i oktober måned - foregå en omfordeling. I praksis vil det sige, at foreningerne bliver bedt om at redegøre for, hvorvidt de påregner et mer- eller mindreforbrug af de tildelte midler. Hvis en forening i denne forbindelse redegør for et mindreforbrug, kan de overskydende midler komme en forening, der har et merforbrug til gode. Midlerne kan også tildeles øvrige projekter, som Folkeoplysningsudvalget skønner rimelige og nødvendige for fritidsområdet. Debatskabende aktiviteter - 10% puljen Den enkelte forening afsætter 10% af den årlige beløbsramme til debatskabende aktiviteter. Beløbet kan her anvendes til andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. 5

6 Formålet med debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, der får tilskud af denne pulje. Der opfordres til tværgående samarbejde mellem foreningerne. Puljen kan ikke anvendes til: Befordring af deltagere. Forplejning og udgifter til overnatning. Materiel af blivende værdi. Handicapbetingede udgifter. Entréudgifter. Tilbagebetaling af ikke forbrugte midler indgår i de efterfølgende budgetår inden for Folkeoplysningsudvalgets område. Fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskolerne kan vælge at anvende op til 40 % af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer. Deltagere i fleksible tilrettelæggelsesformer skal være tilmeldt et hold. Undervisningen kan bl.a. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, og it-baseret fjernundervisning. Er undervisningen tilrettelagt som fjernundervisning skal mindst 30 % af undervisningstimerne for det enkelte hold gennemføres i fællesskab. Ligeledes skal det adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning. Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer, er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriet lønbekendtgørelse. Lederhonorar må højst udgøre 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Annoncering. Lokaleudgifter. Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen. Reglen om max. 1/3, 5/7 og 7/9 kommunale tilskud er også gældende for de fleksible tilrettelæggelsesformer, dog således at aftenskolerne udover lønudgifter også kan medtage andre udgiftstyper, jf. ovenfor. Beregning af tilskud tager som hovedregel udgangspunkt i den samlede udgift i de seneste 2 kendte år før tilskudsåret som beregningen ved den almindelige undervisning. 6

7 Afregning af fleksible tilrettelæggelsesformer De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter, dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Beløbet udmeldes af KL og er for 2007 beregnet til 318,16 kr. Tilskudstilsagn På grundlag af ansøgningerne og det godkendte kommunale budget udmelder Folkeoplysningsudvalget senest 15. december et tilskudstilsagn til den enkelte forening for det efterfølgende kalenderår. Lønudbetaling Foreninger uden landsdækkende organisation bag sig. Foreningen kan selv forestå lønudbetaling. Tilskud udbetales á conto i 2 rater januar og juli måneder. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune forestår udbetaling af løn til ledere og lærere, indsættes det bevilgede tilskud på særskilt konto i Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune udbetaler løn i det omfang, der er penge på kontoen, og foreningens andel af lønudgiften er indbetalt. Foreningen indbetaler, efter faktura fremsendt hvert kvartal, deltagerbetaling med 2/3 af den udbetalte leder- og lærerløn. For at løn kan udbetales pr. den 15. i måneden, skal indberetning til kommunen finde sted senest den 30. i måneden forud, ellers udbetales løn i næste lønkørsel. Foreninger med landsdækkende oplysningsforbund m.fl. Foreningen kan selv forestå lønudbetaling. Tilskud udbetales á conto i 2 rater henholdsvis januar og juli måneder. Hvis kommunen skal forestå udbetaling af leder- og lærerløn, skal der opkræves en afgift herfor til kommunen på 321 kr. pr. hold. Regnskab Foreningen fremsender regnskab, inden 1. marts, til Faaborg-Midtfyn Kommune for det senest afsluttede kalenderår. Samtidig indsendes opgørelse over deltagerantal, deltagertimer og undervisningstimer fordelt på emner, opdelt på undervisning, foredrag, instrumentalundervisning og deltagere med handicap i relation til et konkret emne, samt aktiviteter i tilknytning til undervisning. Ligeledes udfyldes skema for afregning af 10% puljen til debatskabende aktiviteter. Ligeledes fremsendes regnskab for afregning af fleksibelt tilrettelæggelsesformer. Rigtigheden af regnskabet bekræftes ved underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen. En af foreningen valgt revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn-ordningen og folkeoplysningsloven, og med de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet. 7

8 Ved et kommunalt tilskud på over kr. om året skal aftenskolens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Folkeoplysningsudvalget foretager stikprøvekontrol af foreningens regnskaber herunder krav om åbenhedskriteriet. Tilskud, der ikke er anvendt i henhold til Faaborg-Midtfyn-ordningen og folkeoplysningslovens retningslinier, skal tilbagebetales til kommunen. Mellemkommunal betaling Foreninger, der modtager tilskud til almen undervisning, instrumentalundervisning og undervisning for handicappede samt undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal efter undervisningens start eller efter kursets afslutning og senest den 31. december indsende følgende oplysninger for elever, der er hjemmehørende i andre kommuner med et skema for hver kommune: Foreningens navn, holdets timetal, start- og slutdato, holdbetegnelse/fag, personnummer, navn og adresse. 8

9 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) Formål Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Krav til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde - Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af vedtægten. - Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. - Foreningen skal have en bestyrelse. - Den skal være demokratisk opbygget. - Foreningen skal være bygget på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. - Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. - Være hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune. - Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. Medlems-, aktivitets- og uddannelsestilskud Ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud skal være Folkeoplysningsudvalget i hænde inden 1. okt. året forinden. Ansøgning om tilskud skal indeholde oplysning om: - Samlet antal aktive medlemmer pr. aktivitet for senest afsluttede sæson. - Samlet antal aktive medlemmer i foreningen. - Antal aktive medlemmer under 25 år. - Antallet af bestyrelsesmedlemmer/ledere m.v. - Samlet kontingentindtægt for sidst afsluttet regnskabsår. - Antallet af antal stævner/kampe pr. år. - Ansøgning om tilskud til uddannelse. Ansøgningsskemaet underskrives af foreningen. Indsendes ansøgningsskemaet for sent, udbetales der ikke tilskud. Folkeoplysningsudvalget kan dispensere herfra i særlige tilfælde. Enhver forening, der er godkendt som tilskudsberettiget under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter loven og Faaborg-Midtfyn-ordningen, kan søge tilskud til aktiviteter. Tilskuddet udbetales i 2 rater i januar og juli måneder. Dog udbetales tilskud under kr. én gang årligt i januar. 9

10 Tilskud ydes til alle under 25 år som henholdsvis medlemstilskud og aktivitetstilskud således: Medlemstilskud: Et tilskud pr. medlem på 50 kr. Aktivitetstilskud: Der ydes et aktivitetstilskud pr medlem, som kan variere fra år til år. Et medlem der deltager i flere aktiviteter i foreningen udløser ét tilskud pr. aktivitet altså ét tilskud pr. aktivitetsmedlem. Størrelsen af dette beregnes efter følgende: En forening er som udgangspunkt placeret i kategori 0. Herefter ændres foreningens kategori ud fra disse kriterier: +1: Foreninger, hvor medlemmerne deltager (er til stede) i samme aktivitet mindre end en gang om ugen i normalsæsonen, dog mindst 10 gange om året. +2: Foreninger, hvor medlemmerne deltager (er til stede) i samme aktivitet mindst en gang om ugen i normalsæsonen, dog mindst 25 gange i alt om året. +3: Foreninger, hvor medlemmerne deltager (er til stede) i samme aktivitet mindst to gange om ugen i normalsæsonen, dog mindst 50 gange i alt om året. +1: Foreninger, med stor aktivitet i form af stævner/kampe/arrangementer, ud over den ugentlige faste træning, dog mindst 10 gange i alt om året, dog forudsat der har været træning forud for disse. +1: Foreninger, med stor aktivitet i form af stævner/kampe/arrangementer uden for Fyn, dog mindst 5 gange i alt om året +1: Foreninger, der ønsker tilskud til leder- og træneruddannelse Handicapforeninger udløser automatisk +2 udover den kategori, de ellers er placeret i. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om foreningernes indplacering i kategorierne. Ved aktivitet forstås: 1 medlems aktive deltagelse i træning, tropsaftener, klubaftener o. lign. organiseret af foreningen. Tilskuddet for +2 foreninger er 2 gange så stort som +1 foreninger og tilskuddet til +3 foreninger er 3 gange så stort +1 foreninger osv. Tilskuddet til de enkelte foreninger beregnes på grundlag af budgettet, og de ansøgninger, der er modtaget ved fristens udløb. Det er en forudsætning for at få tilskud, at der er betalt kontingent for aktiviteten. Der kan kræves dokumentation for betalt kontingent. Medlems-/aktivitetstilskuddet kan ikke overstige det kontingentbeløb foreningen har fået ind i det sidst afsluttede regnskabsår. Flergrenede foreninger får beregnet aktivitetstilskud selvstændigt for hver gren. Foreninger, hvor der er væsentlige forskelle på store grupper af udøvere får beregnet aktivitetstilskud selvstændigt for hver gruppe. Regnskabsaflæggelse Foreningen skal fremsende driftsregnskab og balance til Plan og Kultur hurtigst muligt efter afslutningen af et regnskabsår. I driftsregnskabet skal det klart fremgå, at der har været udgifter til leder- og træneruddannelse. Ikke forbrugt bevilling til leder- og træneruddannelse skal tilbagebetales. 10

11 Rigtigheden af regnskabet bekræftes ved underskrift af samtlige medlemmer af bestyrelsen. En af foreningen valgt revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn-ordningen og folkeoplysningsloven, og med de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet. Ved et kommunalt tilskud på over kr. om året skal foreningens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Der kan foretages stikprøvekontrol i foreningens regnskab, d.v.s., efter kommunens nærmere bestemmelser skal foreninger på forlangende kunne indsende: - Foreningens samlede regnskab med revisors og bestyrelsens påtegning samt særskilt oplysning om den samlede kontingentindtægt og offentlig tilskud. - Originalbilag tilhørende regnskab. - Oplysning om kontingentsatserne. - Foreningens vedtægter samt oplysning om hvornår der senest har været afholdt generalforsamling. - Dokumentation for medlemssammensætningen. Kommunen kan forlange medlemslisterne fremsendt til dokumentation ved en uvildig person. - Hvilke aktiviteter foreningen udøver og hvor tit. Tilskud, der ikke er anvendt i henhold til Faaborg-Midtfyn-ordningen og folkeoplysningslovens retningslinier, skal tilbagebetales til kommunen. 11

12 Pulje til særlige formål Folkeoplysningsudvalget for Faaborg-Midtfyn Kommune har oprettet en pulje, der kan søges, hvor det nuværende tilskudssystem ikke kan anvendes. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget som træffer afgørelse fra sag til sag. Ansøgninger kan indsendes løbende. Folkeoplysningsudvalget kan selv tage fritidspolitiske initiativer eller beslutte at støtte særlige emner/temaer samt puljen kan evt. bruges som opstartstilskud til nye foreninger. Foreninger, der har modtaget tilskud, skal aflægge regnskab for de afholdte udgifter. 12

13 Retningslinier for anvisning af lokaler og udendørs anlæg Lokaleanvisning Foreninger som er godkendt under Faaborg-Midtfyn ordningen og distriktsforeninger, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er administrationskommune kan til den frie folkeoplysende virksomhed få anvist nedenstående ledige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørs anlæg, som tilhører kommunen eller er beliggende i denne. Lokalerne anvises i prioriteret rækkefølge. 1. Kommunale lokaler m.v. 2. Lokaler m.v., der benyttes til uddannelse til student, HF, almen voksenuddannelse, grundlæggende social- og sundhedsuddannelse, sygeplejerske, radiograf samt til centre for undervisningsmidler. Dette gælder dog ikke lokaler m.v., der tilhører private gymnasier og studenter- og hf-kurser. 3. Regionale lokaler m.v. 4. Statslige lokaler m.v. Lokaler og udendørs anlæg stilles til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, samt med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug. De omhandlede lokaler og udendørs anlæg skal kun stilles til rådighed i det omfang, det kan forenes med de formål lokalerne i øvrigt skal tjene, og såfremt lokalerne er egnede til formålet. Lokaler som kommunen ikke har råderet over, kan ikke anvises. Idrætshaller og svømmehaller, der er selvejende institutioner anvises ikke af kommunen, men står selv for udlejning af deres lokaler. Anviste lokaler må ikke anvendes til private arrangementer. Lokaleanvisningen foregår efter følgende prioriteret rækkefølge: 1. Kommunens eget brug. 2. Aktiviteter for børn og unge. 3. Undervisning m.v. for voksne. 4. Aktiviteter for voksne. Ved anvisning af lokaler, der er særlige egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisningen til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Når særlige forhold taler derfor, kan anvisningen af lokaler samles geografisk samt i kortere samlede åbningsintervaller. Kan foreninger/skole/institution ikke blive enige om brugen af lokalerne kan der rettes henvendelse til Plan og Kultur eller Folkeoplysningsudvalget. 13

14 Ansøgning om brug lokaler Ansøgning om brug af lokaler på skoler og øvrige institutioner indsendes til den pågældende institutionsleder, som anviser institutionens lokaler. Institutionslederen fastsætter ansøgningsfrister. Ansøgning om benyttelse af øvrige kommunale lokaler samt lokaler på gymnasier m.v., regionale lokaler og statslige lokaler m.v. indsendes til Plan og Kultur. Ved periodeudlån er ansøgningsfristen senest 1. april. Ved enkeltstående arrangementer er ansøgningsfristen senest 14 dage før ibrugtagningen. Vedr. brugen af udendørsanlæg rettes henvendelse til Plan og Natur. Brug af lokaler Anvisningen sker under hensyntagen til institutionernes rengøring og vedligeholdelse. Anvisningen af lokaler efter kl samt i skoleferierne begrænses mest muligt. Ledig lokalekapacitet i folkeskolernes åbningstid stilles i princippet til rådighed for anvisning til fritidsvirksomhed. Det er dog den enkelte skoleleders ansvar at vurdere, om den aktuelle fritidsvirksomhed er forenelig med folkeskolens tarv. Eventuel aflysning af aktiviteter m.v. skal altid meddeles servicelederen. Folkeskolearrangementer, der kræver aflysning af anvist fritidsvirksomhed, skal af skolen/institutionen være bekendtgjort for initiativtageren senest 3 uger forud. Dette kan ske ved opslag eller brev efter forholdene i det enkelte tilfælde. Ved anvisning af lokaler til brug for overnatning fremsender udlåneren kopi af bevillingen til brandinspektøren og udleverer instruktionsmateriale vedrørende brandmæssige forhold. Ved alle lokaleudlån udleveres Instruks for benyttelse af lokaler m.m.. Det er foreningslederens ansvar, at den udleverede instruks efterleves. Såfremt andet ikke er anført i den udleverede instruks skal foreningslederen senest 8 dage før første benyttelse af et anvist lokale kontakte skolen/institutionen for aftale om praktiske forhold og særlige lokale bestemmelser. Ved manglende oprydning og/eller aftalt rengøring og ved beskadigelse af bygninger og inventar m.v. opkræves betaling herfor. Udlån af lokaler til ikke-folkeoplysende virksomhed og til foreninger, som ikke er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune Kommunen er ikke forpligtiget til at anvise lokaler til ikke-folkeoplysende virksomhed og til foreninger, som ikke er hjemmehørende i kommunen. 14

15 Dette indebærer, at kommunen kan afslå at udlåne offentlige lokaler, eller alternativt opkræve betaling til dækning af rengøring, varme-, el- og vandforbrug samt eventuel pedelbistand, såfremt ansøgning om lån af lokale imødekommes. I visse situationer vil der i forbindelse med aktivitet eller arrangement være tale om en kombination af folkeoplysende og ikke-folkeoplysende virksomhed. En i kommunen hjemmehørende forening kan således ansøge om lokaler til afvikling af f.eks. en bordtennisturnering. Aktiviteten strækker sig over en weekend, hvor deltagerne overnatter, spiser og har socialt samvær i lokaler i tilknytning til idrætsaktiviteten. I sådanne situationer skal de lokaler, som anvendes til folkeoplysende virksomhed (bordtennis) stilles til rådighed vederlagsfrit. Derimod falder de tilknyttede aktiviteter ikke ind under folkeoplysningsloven. Der kan derfor gives afslag på lokaler til disse formål eller opkræves betaling for anvendelsen. Det henstilles, at der vises imødekommenhed og samarbejdsvilje specielt overfor foreninger hjemmehørende i kommunen. Der opkræves ikke betaling for overnatning, når der er tale om arrangementer, hvor kun foreninger hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager. 15

16 Lokaletilskud Ledige egnede offentlige lokaler anvises normalt vederlagsfrit til den frie folkeoplysende virksomhed. For at der kan ydes lokaletilskud skal lokalerne, herunder haller samt lejrpladser, være privatejede og beliggende indenfor landets grænser. Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) Såfremt der ikke kan anvises egnede offentlige lokaler ydes der støtte med 75% af driftsudgifterne i forbindelse med brug af egne eller lejede lokaler. Tilskuddet ydes kun til undervisning og ikke kontorbrug. Ved leje af svømmehal ydes tilskud af max. 800 kr. pr. time i det store bassin og af max. 625 kr. pr. time i varmtvandsbassin/helsebassin. Ved leje af både stort bassin og varmtvandsbassin af max kr. pr. time. Tilskud for egne lokaler gives til Renteudgifter til lån, som er brugt til at finansiere anlægsudgifter til lokalet Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen Almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn Tilskud for lejede lokaler gives til Lejeudgiften Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og fornødent tilsyn Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) Der ydes støtte med 65% af driftsudgifterne i forbindelse med brug af egne eller lejede lokaler excl. haller. Evt. fremlejeindtægt skal fradrages forinden beregning. Tilskuddet nedsættes med foreningernes medlemmer over 25 år, dog kun med halvdelen af den %-sats, som foreningens medlemmer over 25 år udgør. Eksempel: XX Gymnastikforening, andel af over 25 årige: 52 % og med lokaleudgifter på kr. 65 % refusion: kr., herfra trækkes 52 %/2: 26 % kr., til udbetaling: kr. Så vidt muligt skal der gøres brug af ledig kapacitet i de selvejende haller med kommunal støtte. I det omfang, der ikke kan findes egnede lokaler, ydes tilskud med max. 235 kr. pr. time. Omklædningsrum, samlingsrum og lign. i selvejende haller For brug af omklædningsrum, samlingsrum og lign. opkræves foreningerne kr. pr. år (uanset antal), hvortil der ydes lokaletilskud efter ovenstående model. 16

17 X-huset i Vester Hæsinge Den reviderede aftale mellem Broby Kommune og den selvejende institution X-huset i Vester Hæsinge om dispositionsret over og betaling for X-huset er fortsat gældende. Tilskud til halleje Kommunalbestyrelsen har besluttet at yde tilskud til nedsættelse af foreningernes betaling for halleje i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at foreningernes egenbetaling bliver: Haller 65 kr. pr. time. Annekser 35 kr. pr. time. Skydebaner 65 kr. pr. time. Svømmehal 200 kr. pr. time uden livredning. Svømmehal 400 kr. pr. time med livredning. Ovenstående beløb betales direkte til de enkelte haller. Gebyr Der opkræves gebyr for anvendelse af idrætshallerne ved Faaborg Gymnasium og Ringe Gymnasium, samt idrætshallen ved Toftegårdsskolen med 65 kr. pr. time, som betales til Faaborg-Midtfyn-Kommune. Lokaletilskud ydes til følgende driftsudgifter: Tilskud for egne lokaler gives til Renteudgifter til lån, som er brugt til at finansiere anlægsudgifter til lokalet Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen Almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn Tilskud for lejede lokaler gives til Lejeudgiften Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og fornødent tilsyn Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entregivende arrangementer Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen. Udgiften til lokaler bortset fra svømmehaller til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling. Udgiften vedr. leje af nye haller, herunder til nye lejemål vedrørende haller eller til væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget vedr. haller. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletikskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år. Er lokaleudgifterne afholdt af flere foreninger, beregnes lokaletilskuddet til hver forening forholdsmæssigt på grundlag af det antal timer, foreningen har etableret virksomhed i lokalet, og foreningens samlede timetal i lokalet. Har flere foreninger samtidig etableret virk- 17

18 somhed i lokalerne i et antal timer, fordeles disse timer ved beregningen af lokaletilskud ligeligt mellem foreningerne. Kommunalbestyrelsen kan nægte tilskud til Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen eller Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra eller efter høring i folkeoplysningsudvalget nedsætte tilskuddet hvis Driftsudgifterne til et lokale, herunder til en hal eller en lejrplads ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt Driftsudgifterne til et lokale, herunder til en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen. Der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale m.v. Ansøgning om lokaletilskud Tilskud ydes på basis af indsendt budget over forventede driftsudgifter. Ansøgningen indsendes til Plan og Kultur senest den l. oktober for at komme med i beregningen af tilskudstilsagn for det kommende kalenderår. Ansøgningen skal indeholde specificerede oplysninger om forventede tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler, lokalernes art samt beliggenhed. Ansøgningen underskrives af ansvarlige samt kontaktperson for foreningen. Lokaletilskud udbetales i 2 rater, januar og juli måneder. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Regnskabsaflæggelse Senest 1. marts aflægger foreningerne regnskab over det bevilgede tilskud året før. Tilskud beregnes på grundlag af faktiske udgifter, tilskuddet kan dog max. udgøre tilskudstilsagnet. For meget udbetalt tilskud tilbagebetales til kommunen. 18

19 Spørgsmål vedr. Faaborg-Midtfyn-Ordningen rettes til : Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe Tlf.: eller

20 Til egne notater: 20

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere