K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A."

Transkript

1 Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som registreret revisor fra den 4. august Klagen angår navnlig, om indklagede som revisor for D A/S har overtrådt habilitetsreglerne. Sagsfremstilling: Det fremgår af udskrift fra Det centrale Virksomhedsregister, at indklagede, A, har følgende virksomheder tilknyttet: E A/S, B A/S, F ApS samt K/S G. Det fremgår endvidere af udskrift fra Det centrale Personregister, at indklagede er gift med og samboende med H. Klager har oplyst, at A frem til 1. april 2008 drev egen revisionsvirksomhed i selskabsform under navnet B Revision A/S (nu B A/S) CVR-nr. xxxx xxxx, men at han i vinteren 2008 overdrog revisionsvirksomheden til selskabet C A/S, hvor A i dag er ansat. B A/S driver i dag rådgivning, bogføringsvirksomhed og handel med værdipapirer og valuta. 1

2 Vedrørende D A/S. Registreret revisor A er revisor for D A/S og dette selskabs datterselskaber. Selskabets hovedaktionær er J. Det fremgår af en kontrakt af 18. april 2006 mellem D A/S og K, [adresse] [by], [by]/[provins]- [land], at D A/S har købt lejlighed nummer 5 i [område] for [valuta], der skal betales 18. april J har skrevet under for køber. Af en nota fra [bank] A/S af 19. april 2006 til D A/S vedrørende betaling til udlandet fremgår, at der fra D A/S er overført ,70 kr. til K, [adresse] [by], [by]/[provins]-[land]. Der er med håndskrift øverst på bilaget anført Demolejlighed Af en mail af 30. maj 2007 fra B Revision A/S ved A til L, [M Ejendomsmægler], fremgår, at der er hyret en person til brug for vor færdiggørelse af vor mangel liste. Det hedder videre: Vi skal derfor anmode jer om at udlevere nøglerne til J og vores lejlighed til N. Han kommer forbi i morgen Indklagede har den 30. maj 2008 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for 2007 for D A/S. Påtegningen er afgivet sammen med registreret revisor O gennem xx C A/S. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., at aktiverne i alt udgjorde kr., og at egenkapitalen var kr. Det fremgår af et kontoudtog vedrørende konto nr for perioden 1. januar til 31. december 2007 med overskriften Udbytte og skat år 2007, at der i februar måned 2007 er debiteret kr., den 13. februar kr., den 6. juni kr. og den 9. august kr. på kontoen, og at der den 28. december 2007 er krediteret kr. på kontoen. Teksten på kontoen vedrørende krediteringen er tilbagebt. Der er ingen tekst i forbindelse med debiteringerne. Indklagede har ved en skrivelse af 3. oktober 2008 til Skat på vegne D A/S besvaret en henvendelse fra Skat. I skrivelsen omtales blandt andet en andel lejlighed kr Demo hus i forbindelse med jordkøb samt projekt [land] kr projektet vedrører køb af andel af jordstykke (12,5%) samt et prøvehus. Det fremgår af et kontokort Finans-kontokort at der den 30. marts 2009 er debiteret 4,0 mio. kr. med teksten: 14 Lån D A/S, samt at der den 30. juni 2009 er krediteret 4,0 mio. kr. med samme tekst. Øverst på det fremlagte kontokort er med håndskrift anført F ApS. På forsiden af det vedlagte materiale fremgår følgende tekst udateret men underskrevet af indklagede: Mellemregning D A/S: Der var tale om et kortfristet lån på kr Lånet var rentefrit og skulle tilbagebetales i løbet senest 5 måneder. 2

3 Det fremgår af en købsaftale mellem D A/S som sælger og A og H som købere, at indklagede og dennes hustru har købt ejendommen [lejlighedskompleks], [taglejlighed], [lokation] [by], [lokation]: [by], [land] med overtagelsesdag den 4. september Kontrakten er underskrevet af køber på en ikke nærmere angivet dato i Sælger har underskrevet den 3. september Købsaftalen indeholder ikke bestemmelser om købesum. Af en nota fra [bank] A/S af 18. september 2009 fremgår det, at der er sket indbetaling af kr. til D A/S fra F ApS c/o A. Som tekst er anført salg lejlighed [by]. Indklagede har den 25. juni 2010 (sammen med registreret revisor O) gennem C A/S, afgivet blank revisionspåtegning på årsrapporten for 2009 for D A/S. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., at aktiverne i alt udgjorde kr., og at egenkapitalen var kr. Vedrørende Q ApS Det er oplyst af klager, at Q ApS var et 100% ejet datterselskab af D A/S, som registreret revisor A tillige var revisor for. Indklagede har den 5. juli 2006 gennem B Revision A/S afgivet revisorpåtegning på opgørelse af den skattepligtige indkomst for perioden 1. januar til 31. december 2005 for Q ApS. Af påtegningen fremgår følgende: Revisorpåtegning Jeg har ydet assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2005 for Q ApS. Jeg har ikke foretaget revision. Konklusion Den skattepligtige indkomst er efter min opfattelse opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i den skattemæssige indkomstopgørelse. Det fremgår blandt andet af den skattepligtige opgørelse, at den skattepligtige nettoindkomst er Indklagede har den 27. oktober 2006 gennem B Revision A/S afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2006 for Q ApS. I revisionspåtegningen er som supplerende oplysning anført følgende: Selskabets regnskabsår er et omlægningsår og løber fra 1/1 30/ Efterfølgende regnskabsår løber fra 1/10 30/9. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., at aktiverne i alt udgjorde kr., og at egenkapitalen var kr. Vedrørende årets resultat fremgår det, at der fra tidligere år er overført kr., hvorefter der til disposition er kr. 3

4 Indklagede har den 27. oktober 2006 gennem B Revision A/S afgivet revisorpåtegning på opgørelse af den skattepligtige indkomst for perioden 1. januar til 30. september 2006 for Q ApS. Af revisorpåtegningen fremgår følgende: Revisorpåtegning Jeg har ydet assistance med opgørelse af den skattepligtige indkomst for 2006 for Q ApS.. Jeg har ikke foretaget revision. Konklusion Den skattepligtige indkomst er efter min opfattelse opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler. Alle væsentlige forhold, som jeg er blevet bekendt med, er medtaget i den skattemæssige indkomstopgørelse. Det fremgår blandt andet af den skattepligtige opgørelse, at der er sket modregning af tidligere års underskud Klagen: Skat har formuleret klagen i følgende 6 punkter, inden for hvilke det gøres gældende, at kravene til god revisorskik ikke er overholdt: 1. Lån mellem klient og selskab ejet af revisor. 2. Manglende regnskabspåtegning vedrørende låneforhold (ulovligt aktionærlån D A/S/revisor A). 3. Interessefællesskab mellem revisor og dennes ægtefælle og klient i forbindelse med køb af ejendom. 4. Revisors køb af ejendom af klient. 5. Manglende regnskabspåtegning vedrørende låneforhold (ulovligt aktionærlån D A/S/J). 6. Manglende dokumentation for fremført underskud samt udarbejdelse af opgørelse af Q ApS skattepligtig indkomst uden hensyn til væsentlige skatteregler. Parterne har givet møde for nævnet. Indklagede, registreret revisor A, har herunder forklaret, at han er eneaktionær i B A/S, der ejer F ApS som eneanpartshaver. Han var revisor for D A/S, da F ApS i 2009 lånte 4 mio kr. af D A/S. Der var tale om et kortvarigt lån, der blev tilbagebetalt i samme regnskabsår. Hans selskab betalte ikke renter, men bar kurstabet ved tilbagebetalingen. Pengene skulle bruges til et golfprojekt i [land], som også D A/S og J skulle deltage i. Projektet blev imidlertid ikke til noget. Hans hustru købte - vistnok i den ene halvdel og J fra D A/S købte den anden halvdel af en ejendom i [land]. Hustruen købte ejendommen gennem sit selskab E ApS. Ejendommen blev købt til den pris, som den var udbudt til. Det var [valuta]. Han var også revisor for DA/S i Han købte endvidere sammen med hustruen i 2009 en andel af en ejendom i [land] af D A/S. De 4

5 betalte kr. for ejendommen. Det var markedsprisen. De forhørte sig om, hvad ejendommen var værd. De har stadig ejendommen. Den er udbudt til salg for [valuta], men de kan ikke komme af med den. Det er korrekt, at J havde et aktionærlån i D A/S. Lånet var tilbagebetalt ved regnskabsårets slutning. Han ved ikke, hvorfor det ikke er med i regnskabet. Det er en smutter, at han ikke har afgivet en supplerende oplysning om lånet i revisorpåtegningen. Lånet fremgik af hans arbejdspapirer. Han udarbejdede regnskabet i maj Han havde været syg siden 10. februar 2008, hvor han fik et sprængt blodkar, og han var først begyndt at arbejde igen i april. Det var en vanskelig periode. For så vidt angår Q ApS havde han ved en fejl ikke søgt om sambeskatning eller ændring af regnskabsår. Disse fejl skete i en periode, hvor han var presset. Registreret revisor O har på vegne C A/S, anført, at hovedparten af klagepunkterne daterer sig fra tiden, før revisionsvirksomheden kom i kontakt med indklagede, A. De overtog først B A/S i april Det eneste klagepunkt, der vedrører tiden efter overtagelsen af A s revisionsvirksomhed, er klagepunkt 5, der omhandler det ulovlige aktionærlån. Den manglende supplerende oplysning blev ikke fanget i revisionsvirksomhedens interne kontrol system. Parternes bemærkninger: Klager har indledningsvis anført, at man gennem flere år har behandlet en række selskaber, som har forbindelse til den samme hovedaktionær. Kendetegnende for selskaberne har været, at de har anvendt samme revisor, A. Herudover har det været kendetegnende, at alle selskaberne har fået reguleret deres skatteansættelser af forskellige årsager. I forbindelse med gennemgangen af de forskellige selskaber er der konstateret flere forhold, hvor der er forbindelser mellem borgeren og dennes selskaber og indklagede, revisor A eller hans selskaber. Disse forbindelser har medvirket til, at revisor A og dennes selskaber er taget under revision, hvilket har resulteret i klagen. Det fremgår af kontospecifikation og underliggende bankbilag fra revisors selskab B A/S, at der stadig er forbindelse mellem det gamle revisionsselskab B A/S og D A/S. Ifølge ledelsesberetningen for selskabet B A/S består hovedaktiviteten i at drive rådgivning, bogføringsvirksomhed og handel med værdipapirer og valuta. Klager er ikke bekendt med, hvilken ydelse, det er, D A/S har købt hos revisors selskab, men de betalinger, som Skat har konstateret, er af mindre karakter. Ad klagepunkt 1: Klager har gjort gældende, at det fremgår af regnskabet for selskabet F ApS, der er ejet af selskabet B A/S, der igen er ejet af A, at der har været udlån fra D A/S til selskabet F ApS på kr. Ifølge svarskrivelse herom fra revisor, har lånet været rentefrit. I henhold til kontoudtog har låneperioden været fra 30. marts 2009 til den 30. juni 2009, altså 3 måneder. Ifølge årsrapporten for 2009 for D A/S har indklagede været revisor for selskabet i egenskab af ansættelsen i revisionsselskabet C A/S. Indklagede har også for tidligere år været revisor for selskabet D A/S. Ad klagepunkt 2: Klager har gjort gældende, at såfremt et selskab har foretaget et udlån på kr uden lånedokument, sikkerhedsstillelse og rente til 3. mand (klientens revisor), som ikke er forretningsmæssig begrundet, har det karakter af et ulovligt aktionærlån, som burde være omtalt i 5

6 revisionspåtegningen, selvom forholdet er indfriet inden balancedatoen. Indklagede har ikke i det aflagte regnskab for D A/S givet påtegning om låneforholdet, som han må være vidende om, som følge af, at det var hans selskab, som var låntager. Ad klagepunkt 3: Klager har gjort gældende, at det gennem Skats revision af selskabets D A/S blev konstateret, at der mellem klienten og indklagedes ægtefælle har været et fælles køb i april 2006 vedrørende en ejendom i [land]. Ad klagepunkt 4: Klager har gjort gældende, at der i forbindelse med revisionen af D A/S og en drøftelse af, hvem der var ejer af forskellige ejendomme i [land], af selskabets advokatforbindelse blev fremlagt dokumentation for et ejendomssalg. Af overdragelsesdokumentet fremgår det, at D A/S har overdraget en ejendom til indklagede og dennes ægtefælle, H. Det fremgår ikke, hvorfor indklagede og ægtefællen køber ejendommen. Ligeledes fremgår det ikke af det foreliggende materiale, at ejendommen har været udbudt til 3. mand. Ad klagepunkt 5: Klager har gjort gældende, at selskabet D A/S har ydet lån til selskabets hovedaktionær, J. Da lånet var på sit højeste i regnskabsåret 2007, udgjorde det kr. Lånet blev indfriet den 28. december 2007, altså inden regnskabsårets udløb den 31. december Revisor har ikke omtalt låneforholdet i revisionspåtegningen. Ad klagepunkt 6: Klager har gjort gældende, at i forbindelse med revisionsmæssig behandling af selskabet Q ApS, som var et 100 % ejet datterselskab af D A/S, hvor indklagede havde udarbejdet selskabet Q ApS s regnskab samt indkomstopgørelse for indkomståret 2006, blev det konstateret, at indklagede ved den skattemæssige opgørelse tog udgangspunkt i et skattemæssigt underskud på kr. Det har ikke efterfølgende været muligt at konstatere, hvorfra det af revisor anvendte underskud på kr. kom fra, idet ikke fremgår af tidligere års indkomstopgørelse eller ændringer fra SKAT. Hertil kommer, at der i indkomståret 2006 skulle have været foretaget sambeskatning mellem D A/S og det 100 % ejede datterselskab Q ApS. Endvidere er der problemer med regnskabsperioden for indkomståret Der har tidligere været kalenderårsregnskab. For indkomståret 2006 er regnskabsperioden ændret, således at den bliver 1/ til 30/ Der er imidlertid ikke ansøgt om tilladelse til ændring af regnskabsår overfor skattemyndighederne. Derfor er det skattemæssige indkomstår for 2006 kalenderåret som hidtil. Ved at have afgivet erklæring om, at den skattepligtige indkomst er opgjort i henhold til de gældende regler, og at alle væsentlige forhold, som han skulle være bekendt med, er medtaget i den skattemæssige opgørelse på trods af, at reglerne om sambeskatning og skattemæssigt indkomstår ikke er overholdt, har indklagede handlet i strid med god revisorskik. Indklagede, registreret revisor A har påstået frifindelse og har vedrørende de enkelte klagepunkter anført følgende: Ad klagepunkt 1: 6

7 Indklagede har gjort gældende, at der alene var tale om et meget kortvarigt lån. Lånet er opstået i anledning af, at der skulle stilles et depot på 1 mio. [valuta] i forbindelse med et golfprojekt i [land]. Det er korrekt, at der ikke er betalt renter. Derimod har F ApS båret kurstabet på lånet med kr. Ad klagepunkt 2: Indklagede har gjort gældende, at dette klagepunkt skal afvises, allerede fordi der ikke er tale om et ulovligt aktionærlån. Ad klagepunkt 3: Indklagede har gjort gældende, at dette klagepunkt skal afvises, idet det ikke ses, hvorledes hustruens selskabs køb af halvparten af en ejendom kan være i strid med god revisorskik. Ad klagepunkt 4: Indklagede har gjort gældende, at dette klagepunkt skal afvises, idet det ikke kan være i strid med god revisorskik, at indklagede og dennes ægtefælle har købt en ejendom af D A/S på markedsvilkår. Ad klagepunkt 5: Indklagede har anført, at det anerkendes, at der ikke er givet påtegning om aktionærlånet mellem D A/S og hovedaktionæren, J. Indklagede blev alvorligt syg i begyndelsen af 2008 og kunne på grund af sygdom ikke arbejde i en længere periode. Da han genoptog arbejdet, var han meget arbejdspresset. Ved en banal fejl er låneforholdet ikke omtalt i regnskabet, der tillige er underskrevet af registreret revisor O som kundeansvarlig revisor. Ad klagepunkt 6: Indklagede har anført følgende: a. Fejlagtig fremførsel af underskud fra 2005 til modregning i indkomst for 2006 I indkomstopgørelsen for 2006 for Q ApS har indklagede fejlagtigt modregnet et fremført underskud fra regnskabsåret 2005 på kr., hvilket beløb er kr. større end det skattemæssige underskud på kr., der er opgjort for året 2005 ifølge indkomstopgørelsen for dette år. Underskuddet på kr. fremgik af selskabets selvangivelse for 2005 og indgår således i SKATS registrering af underskud til fremførsel. Når der i det efterfølgende år i selvangivelsen for 2006 modregnes et større fremført underskud end registreret hos SKAT, så vil denne fejl automatisk blive opdaget af SKAT, hvilket anses som dokumentation for, at fejlen ikke er foretaget bevidst af revisor. Det kan ikke på nuværende tidspunkt dokumenteres, hvorvidt der er tale om en fejl, eller om det skattepligtige underskud i 2005 burde være kr. større end det selvangivne beløb på kr. Der er ikke anmodet om ændring af den indsendte selvangivelse for b. Sambeskatning i 2006 af D A/S og det 100% ejet datterselskab Q ApS Det er korrekt, at der ikke er selvangivet sambeskatning imellem de to selskaber for 2006, hvilket er en beklagelig, men hændelig fejl; En hændelig fejl - der skete for mange selskaber i de første par år med tvungen sambeskatning. I praksis har SKAT ofte selv gjort selskaberne opmærksom på de nye regler, hvorefter SKAT har været behjælpelig med at registrere sambeskatningen for de pågældende 7

8 selskaber. Det skal hertil bemærkes, at SKAT formentlig ikke har lidt et provenutab som følge af den manglende sambeskatning. Begge selskaber havde i 2006 en positiv skattepligtig indkomst. c. Manglende ansøgning til SKAT om ændring af regnskabsår I det efterfølgende regnskabsår 1/ / viser selskabets årsregnskab et betydeligt underskud på kr. Moderselskabet D A/S solgte anparterne i Q ApS i 2007, jf. moderselskabets årsregnskab for Det er en beklagelig og hændelig fejl, at selskabet ikke formelt og rettidigt har meddelt SKAT om omlægningen af regnskabsåret, hvorved selskabet skulle beskattes af indkomsten for hele kalenderåret 2006 og ikke kun af indkomsten for perioden 1. januar september Som følge af salget af alle anparter i selskabet har moderselskabet D A/S ikke længere adgang til bogholderiet for Q ApS. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt selskabets resultat har været positivt eller negativt i 4. kvartal Det kan måske antages, at resultatet har været negativt, jf. ovenstående omtalte underskud for regnskabsåret 1/ / Årsregnskabet for perioden 1/ / er det seneste aflagte årsregnskab, inden Q ApS gik konkurs i Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Klagepunkterne i denne sag relaterer sig til erklæringsarbejde udført af indklagede såvel før som efter lovens ikrafttræden. Sagen afgøres derfor efter såvel lov om statsautoriserede og registrerede revisorer som Revisorloven af Ad klagepunkt 1: Det er ubestridt, at F ApS lånte 4,0 mio. kr. rentefrit i 3 måneder i 2009 af D A/S. Indklagede, registreret revisor A, har afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for 2009 for D A/S gennem revisionsaktieselskabet, C A/S. Det er endvidere ubestridt, at F ApS er ejet af B A/S, der er ejet af indklagede, registreret revisor A som eneaktionær. Indklagede, registreret revisor A, har oplyst, at formålet med lånet var en investering i et golfprojekt i [land] sammen med D A/S og J. Projektet blev imidlertid ikke til noget, og lånet blev tilbagebetalt. Nævnet finder, at låneforholdet og den forretningsmæssige forbindelse mellem indklagedes selskab og D A/S indebar, at indklagede havde en sådan væsentlig indirekte økonomisk interesse i D A/S, at det for en velinformeret tredjemand kunne vække tvivl om indklagedes uafhængighed. Ved desuagtet at revidere og afgive revisionspåtegning på årsrapporten for D A/S for det pågældende regnskabsår har indklagede efter nævnets opfattelse overtrådt revisorlovens 24 og uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1, jf. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Ad klagepunkt 2: Udlån af midler fra et kapitalselskab til personer, der ikke er kapitalejere eller hører til ledelsen i selskabet, er ikke i strid med selskabsloven, medmindre der er tale om lån til sikkerhed for 8

9 tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller dets moderselskab med visse undtagelser. Efter det oplyste om formålet med det lån, som D A/S ydede F ApS, er der ikke tale om et aktionærlån, jf. dagældende aktieselskabslovs 115. Derfor frifindes indklagede for dette klagepunkt. Ad klagepunkt 3: Efter indklagedes forklaring for nævnet lægger nævnet til grund, at indklagedes hustrus gennem sit selskab, E ApS - i 2006 af D A/S købte den ene halvdel, og at hovedaktionæren i D, J, købte den anden halvdel af en ejendom i [land]. Nævnet lægger videre efter indklagedes forklaring til grund, at han også i 2006 var revisor for og afgav revisionspåtegning på årsregnskabet for 2006 for D A/S. Nævnet finder, at indklagedes ægtefælle herved havde en sådan - mere end ubetydelig - økonomisk interesse i D A/S, at det var egnet til hos en velinformeret tredjemand at vække tvivl om indklagedes uafhængighed. Ved desuagtet at revidere og afgive revisionspåtegning på årsrapporten for D A/S for det pågældende regnskabsår har indklagede efter nævnets opfattelse overtrådt den dagældende revisorlovs 11, stk. 1, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Ad klagepunkt 4: Revisornævnet lægger efter de foreliggende oplysninger og indklagedes forklaring til grund, at indklagede og dennes hustru i 2009 købte en fast ejendom i [land] af D A/S. Købesummen udgjorde efter det af indklagede oplyste kr. Det er ubestridt, at indklagede den 25. juni 2010 har underskrevet revisionspåtegningen, der er uden forbehold eller supplerende oplysninger, på årsrapporten for 2009 for D A/S. Nævnet finder, at indklagedes og ægtefællens køb af ejendommen af D A/S efter dispositionens karakter og omfang indebærer en sådan betydelig forretningsmæssig forbindelse mellem parterne, at det uanset om handlen er sket på markedsvilkår for en velinformeret tredjemand vil kunne vække tvivl om indklagedes uafhængighed. Ved desuagtet at revidere og afgive revisionspåtegning på årsrapporten for D A/S for det pågældende regnskabsår har indklagede efter nævnets opfattelse overtrådt revisorlovens 24 og uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1, jf. 2, og dermed handlet i strid med god revisorskik. Ad klagepunkt 5: Det er ubestridt, at D A/S i regnskabsåret 2007 ydede lån til selskabets hovedaktionær, J, på i alt kr. Indklagede afgav revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på selskabets årsrapport for det pågældende regnskabsår, uagtet forholdet burde have ført til en supplerende oplysning, jf. 7 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse. Indklagede har således overtrådt erklæringsbekendtgørelsen og tilsidesat sine pligter som registreret revisor. 9

10 Ad klagepunkt 6: Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at indkomstopgørelsen for det pågældende år for Q ApS, som var et 100 % ejet datterselskab af D A/S, fejlagtigt tog udgangspunkt i et skattemæssigt underskud på kr Nævnet lægger videre til grund som erkendt af indklagede - at der ikke er ansøgt om tilladelse hos skattemyndighederne til ændringen i regnskabsperioden for 2006 til regnskabsperioden 1/ / Nævnet lægger endelig til grund som erkendt af indklagede - at der burde have været selvangivet sambeskatning mellem moder- og datterselskabet for Indklagede har i revisorpåtegningen på indkomstopgørelsen konkluderet, at den skattemæssige indkomst efter hans opfattelse er opgjort i overensstemmelse med gældende skatteregler, og at alle væsentlige forhold, som han er blevet bekendt med, er medtaget i den skattemæssige indkomstopgørelse. Nævnet finder, at indklagede ved at afgive en revisorpåtegning på indkomstopgørelsen for Q ApS som nævnt på trods af, at der var 3 ikke uvæsentlige fejl, har handlet i strid med 2, stk. 2, i den dagældende revisorlov, hvorefter en revisor skal udføre sine opgaver med omhu, nøjagtighed og den hurtighed, som deres beskaffenhed tillader, samt i overensstemmelse med god revisorskik. For overtrædelserne i klagepunkterne 1 og 3-6 pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, og 57, stk. 3, jf. 20, stk. 1, i revisorloven af 2003, en bøde på kr. Der er ved bødefastsættelsen især lagt vægt på, at overholdelsen af habilitetsreglerne er fundamental for tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, og at overtrædelserne i denne sag (klagepunkterne 1,3 og 4) er en grov krænkelse af habilitetsreglerne. Revisornævnet finder ikke, at klager har godtgjort, at de medindklagede, B A/S (tidligere revisionsvirksomhed), og C A/S, har pådraget sig et accessorisk ansvar, hvorfor disse selskaber frifindes. Det findes herefter ikke fornødent at tage stilling til, om et tidligere revisionsaktieselskab kan ifalde disciplinæransvar. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor A, pålægges en bøde på kr. De indklagede, B A/S og C A/S, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 10

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod

Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S. Skat. mod Den 3. januar 2010 blev i sag nr. 72/2008-S Skat mod statsautoriseret revisor Claus Tanggaard Jacobsen samt Revisionsvirksomheden KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab CVR nr. 53

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere