Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1"

Transkript

1 Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT 2005 Side 1

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelskassens ledelse 4 Årsberetning 5-8 Ledelsens regnskabspåtegning 9 Regnskabspraksis Resultatopgørelse 14 Balance 15 Revisionspåtegning 17 Noter års oversigt 28 Nøgletal 29 Andelskassens samarbejdspartnere 32 Foredrags- og oplysningsaktivitet 33 Side 3

4 ANDELSKASSENS LEDELSE REPRÆSENTANTSKAB Peter Djurtoft, formand Kai Halgren Madsen Ejler V. Nielsen Henning Petersen Thomas Lindboe John Olsen Kaj Nygaard Kristensen Dorit Pilegaard John Lund Niels Nielsen Henning Pedersen Rita Kirkeby Bernt J. Pedersen Morten Mortensen John Valeur Jesper Lund Larsen Frederik Madsen Steen Jacobsen Jørgen Sørensen Mogens L. Rasmussen Ruhne K. Pedersen Finn Bentzen Sven Poulsen Else Lund Larsen Henning Andersen Knud Madsen Susanne Saxbjørn Peter Bolwig Allan Lassen BESTYRELSE John Valeur, formand Kai Halgren Madsen, næstformand Thomas Lindboe Kaj Nygaard Kristensen Henning Petersen John Lund Jesper Lund Larsen DIREKTION Wolmer Møller REVISION Revisionsaktieselskabet Lauge Schmidt & Co. Jan Lundqvist, statsautoriseret revisor John Cubbin, registreret revisor Side 4

5 ÅRSBERETNING Hovedaktivitet Andelskassens hovedaktivtet er at fungere som pengeinstitut for for lønmodtagere, mindre erhvervsdrivende m.fl. Med udførsel af sædvanligt forekommende forretninger indenfor indlån, kreditgivning, omsætning af værdipairer og betalingsformidling m.v. Andelskassen har i 2005 haft en fortsat vækst i aktiviteten med en tilgang på 290 nye brugere. Antallet af andelshavere steg med 61 til ved udgangen af Årets resultat udgør t.kr. 552 efter skat mod t.kr i Andelskassens balance excl. garantier (ikke balanceførte poster) er steget fra 132,0 mill. ved udgangen af 2004 til 156,5 mill. ved udgangen af Vi skal ved sammenligning med tidligere år gøre opmærksom på, at 2004 tallene i overensstemmelse med overgangsreglerne i regnskabsbekendtgørelsen ikke er tilpasset den nye regnskabspraksis. Dette gælder både resultatopgørelse og balance. Indlån Andelskassen havde igen i 2005 en ret betydelig vækst på indlånssiden. Fra 114,2 mill ved udgangen af 2004 til mill ved udgangen af Stigningen ligger med 12,9 mill. i den rentebærende afdeling og 9,1 mill. i den rentefrie afdeling. Udlån Der er ikke sket tilsvarende udvikling på udlånssiden som på indlån. Trods fortsat omlægning til realkreditlån er det dog lykkedes at skabe en stigning i udlån. De almindeligt forrentede udlån er steget med 9,1 mill. kr., medens udlånene i den rentefrie afdeling er steget med 2,7 mill. kr. Likviditeten Den større vækst i indlån end i udlån har medført en mærkbar bedring i likviditeten. Den øgede likviditet er placeret i andre pengeinstitutter. Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter udgør 27,7 mill. mod 15,5 mill. året før. Side 5

6 Gælden til andre kreditinstitutter er samtidig forøget fra 3,9 mill. kr. ved udgangen af 2004 til 5,4 mill. kr. ved udgangen af Den nominelle beholdning af obligationer er uændret 16,0 mill. kr. med en kursværdi på 16,0 mill. ultimo 2005 mod 16,1 ult Beholdningen består af statsobligationer til udløb i november Aktier m.v. Værdien af beholdning af aktier m.v. er steget med t.kr Beholdningen består af garantibeviser i Folkesparekassen og andelsbeviser i andre andelskasser. Herudover indeholder beholdningen aktier i DLR kredit A/S. Disse aktier fik Andelskassen, som formidler af DLRlån, mulighed for at erhverve i 2001 og Stigningen i beholdning af aktier m.v. skyldes dels tilkøb af yderligere aktier i DLR kredit A/S, dels stigning i kursværdien på disse med t.kr Driften Den forholdvis større fremgang på indlån end på udlån har medført en stagnation i nettorenteindtægter. Ved sammenligningen med 2004 skal der dog tages højde for, at der i dette år var en ekstraordinær renteindtægt på t.kr Udgifterne til personale og administration er steget med t.kr Stigningen omfatter en forøgelse af lønomkostninger til personale m.v. med t.kr. 378 og forøgelse af øvrige administrationsudgifter med t.kr. 82. Det gennemsnitlige antal beskæftigede, omregnet til heltidsbeskæftigede har i året 2005 været 9,65, hvilket svarer til året Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør t.kr. 378, der ligger på niveau med 2004, hvor afskrivningerne udgjorde t.kr Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantier er udgiftsført med netto 815 t.kr. mod 644 t.kr. i 2004, hvilket ikke kan anses for tilfredsstillende, set i lyset af den generelle udvikling inden for branchen. Basisindtjeningen, der svarer til årets resultat før skat, korrigeret for kursregulering på værdipapirer og nedskrivninger, udlån og tilgodehavender m.v., udgør t.kr mod t.kr i Korrigeres der for den ekstraordinære renteindtægt i 2004 t.kr. 385, har basisindtjeningen dog udviklet sig i positiv retning med t.kr Årets resultat efter skat t.kr. 552 foreslåes overført til næste år. Andelslånefonden foreslås forøget med t.kr Årets resultat er påvirket i positiv retning med kursreguleringer på netto t.kr. 99, der er består af en nedskrivning på obligationer på t.kr. 107 positive reguleringer på aktier med t.kr. 202 og fast forrentede udlån med t.kr. 4. Side 6

7 Egenkapitalen Andelskassens egenkapital har i 2005 udviklet sig således: I tusind kr. Saldo primo Indbetalt andelskapital 568 Årets overskud 552 Saldo ultimo Andelskassens solvensprocent er opgjort efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og udgør 11,5 % mod 11,0 % ved udgangen af Lovens krav er 8%. Effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis Overgangen har primært haft betydning for målingen (værdiansættelsen af udlån). Ændringerne har dog ikke for Andelskassen været så væsentlige, at det har givet anledning til korrektioner i åbningsbalancen for Usikkerhed ved indregning og måling De nye regnskabsbestemmelser medfører væsentlige ændringer i forhold til de bestemmelser for regnskabsaflæggelse Andelskassen hidtil har fulgt. Især knytter usikkerheden sig til værdiansættelse (måling) af udlån m.v. Andelskassen har hidtil foretaget hensættelser på baggrund af forsigtige skøn over udlånenes tabsrisiko, medens de nye regler lægger op til, at nedskrivning ikke kan foretages før pengeinstituttet har et objektivt bevis for den forringede betalingsevne. De nye regler nødvendiggør i et betydeligt omfang understøttende edbsystemer, der ikke har været tilgængelig for Andelskassen i Opgørelsen af nedskrivninger på udlån pr er som følge heraf forsat baseret delvist på et skøn og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at usikkerheden ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. Andelskassen er i samarbejde med de øvrige J.A.K.- Andelskasser i færd med at udvikle det eksisterende bankprogram. Dette giver også mulighed for udvikling af systemer, der bedre lever op til de nye krav. De nye systemer kan dog ikke forventes klar før i løbet af Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventningerne til det kommende år Andelskassen forventer i 2006 en moderat vækst i såvel indlån som udlån. Som følge heraf forventes der i 2006 kun en tilgang på personalesiden svarende til ca. en halv fuldtidsmedarbejder. Andelskassen forventer også i 2006 et positivt resultat af samme størrelsesorden som i Side 7

8 Særlige risici Andelskassens væsentligste risici ligger på udlånsområdet. Der arbejdes til stadighed på at forbedre systemerne til styring af risikoen på dette område. Udviklingsaktiviteter Den omskrivning og udvikling af Andelskassens edbprogram, som sidst på året 2004 blev iværksat sammen med andre J.A.K.-Andelskasser, forløber som planlagt. Andelskassens andel af investeringen har i 2005 udgjort t.kr. 118, der er aktiveret under immaterielle aktiver. De forøgede krav til edb-systemer som de nye regnskabsregler har medført vil kræve yderligere omkostninger til edbudvikling. I 2006 og 2007 forventes Andelskassens andel af udviklingsomkostningerne at beløbe sig til ca. t.kr. 200 til t.kr. 250 for hvert af årene. Den rentefrie afdeling En af Andelskassens væsentlige aktiviteter er den rentefrie afdeling, hvor indskyderne ikke modtager rente af indestående, men til gengæld opnår mulighed for lavt forrentede lån, hvor renten kun skal dække den til driften nødvendige administration. Andelskassens medlemmer har opsparede ikke udnyttede lånemuligheder (årskroner), der med en rente på p.t. 5,00 % p.a. og f.eks. en afdragstid på 5 år, svarer til ca. t.kr , mod t.kr i Andelskassen vil i det kommende år forsøge at styrke tilgangen i den rentefrie afdeling ved at fastholde og udvikle de kontoformer, som understreger Andelskassens tilknytning til J.A.K.-bevægelsen og dens idegrundlag. Regnbuekonti Som en naturlig forlængelse heraf vil Andelskassen også fremme markedsføringen af Regnbuekonto typerne i det kommende år. Aftalerne med Regnbueforeningen om overdragelse af rettighederne til at anvende navnet Regnbue- i forbindelse med bankprodukter er endeligt faldet på plads i det forløbne år. Gennem regnbuekontierne formidles lavt forrentede lån til økologisk produktion m.v. Regbueforeningen vil herefter stå som den etiske rådgiver og kontrollant på disse udlånsformer. Side 8

9 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2005 for Andelskassen J.A.K., Slagelse Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Andelskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Slagelse, den 20. marts 2006 I direktionen: Wolmer Møller I bestyrelsen: John Valeur, formand Kaj Halgren Madsen, næstformand Thomas Lindboe Kaj Nygaard Kristensen Henning Petersen John Lund Jesper Lund Larsen Side 9

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen) ÆNDRET REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er i henhold til forannævnte bestemmelser ændret i forhold til tidligere år. Ændring i praksis har for Andelskassen dog ikke været så væsentlig, at det har givet anledning til korrektioner i åbningsbalancen pr Andelskassen har i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for finansielle aktiver og forpligtelser samt afledte resultatposter. Resultatopgørelsen for 2005 og 2004 er således ikke fuldt sammenlignelige, da metoderne for måling og indregning af nedskrivninger på udlån, gebyrindtægter samt renterisikoafdækkende instrumenter ikke er tilpasset i resultatopgørelsen for Hoved- og nøgletal for er ligeledes i overensstemmelse med overgangsreglerne ikke tilpasset den nye praksis. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå Andelskassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Andelskassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Andelskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Side 10

11 RESULTATOPGØRELSEN Renter, gebyrer og provision Renteindtægter, renteudgifter og løbende provisioner indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til Andelskassens personale. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår omkostningen kan henføres til. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Side 11

12 BALANCEN Udlån Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesprovision m.v, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivningen foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevis. Andelskassen gennemgår lån, der overstiger 10% af basiskapitalen individuelt. Lån under denne grænse samt lån, der ikke er nedskrevet individuelt, indgår i de gruppevise nedskrivninger. Obligationer Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Aktier Aktier, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for udviklingsomkostninger (edbprogrammer) er fastsat til 3 år. Materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Side 12

13 Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi i overensstemmelse med bilag 8 i regnskabsbekendtgørelsen. Ændringer i dagsværdi på investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger over en forventet brugstid på mellem 3 og 5 år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på Andelskassens økonomiske resourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Øvrige finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. Hensatte forpligtelser Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når Side 13

14 RESULTATOPGØRELSE for regnskabsåret note tusinde kr. tusinde kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Ordinært resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT 1) ) ) ) ) ) FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til næste år Side 14

15 BALANCE pr. 31. december 2005 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v. Immaterielle aktiver. Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT note tusinde kr. tusinde kr ) ) ) ) ) ) ) ) ) PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter GÆLD I ALT Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier HENSATTE FORPLIGTELSER 15) ) ) ) Egenkapital Andelskapital Overført fra tidligere år Overført af årets resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT 19) IKKE BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v Andre forpligtelser IKKE BALANCEFØRTE POSTER I ALT 8) Side 15

16 Side 16

17 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Andelskassen J.A.K., Slagelse Vi har revideret årsrapporten for Andelskassen J.A.K., Slagelse for regnskabsåret 2005, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rappporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Andelskassens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision: Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr , samt at resultatet af Andelskassens aktiviteter for regnskabsåret 2005 er i overensstemmelse med den lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Roskilde den 20. marts 2006 Lauge Schmidt & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Lundqvist,statsautoriseret revisor John Cubbin, registreret revisor Side 17

18 Indlån i mio. kr. Udlån i mio. kr. Egenkapital i mio. kr. Side 18

19 Rente ind- og udlån i mio. kr. Renteindtægt Renteudgift Netto renteindtægter Udgifter til personale og administration i mio. kr. Antal ansatte, heltid Resultat efter skat i tusind kr. Basisindtjening i tusind kr. Side 19

20 N O T E R tusinde kr. tusinde kr. Note 1. Renteindtægter af : Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Andet Renteindtægter i alt Note 2. Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andet Renteudgifter i alt Note 3. Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provision Gebyrer og provisionsindtægter i alt Note 4. Kursreguleringer af: r Obligationer Aktier Fast forrentede udlån Kursreguleringer i alt (107) (42) Note 5. Udgifter til personale og administration: Løn direktion m.v.: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Løn direktion m.v. i alt Løn personale m.v.: Løn personale Pensionsbidrag Udgifter til social sikring Løn personale m.v. i alt Side 20

21 tusinde kr. tusinde kr. Øvrige administrationsudgifter: Kontorudgifter Annoncer, reklame, rejser, kursusudgifter m.v. Husleje, lys og varme Reparation og vedligeholdelse Lovpligtig revision Indskydergarantifonden Øvrige omkostninger Øvrige administrationsudgifter i alt Udgifter til personale og administration i alt Note 6. Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat Skat på hensættelseskonto Skat i alt (2) (231) (51) Note 7. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år Note 8. Udlån og andre tilgodehavender Uopsigelige pantebreve til fast rente Almindeligt forrentede lån Omsætningslån/sparelån Andelslån Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån fordelt efter deres restløbetid: På anfordring til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Side 21

22 tusinde kr. tusinde kr. Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier stiftet for medlemmerne i instituttets: Direktion (stillede sikkerheder t.kr.143) Bestyrelse (stillede sikkerheder t.kr ) Repræsentantskab Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt % % Kreditrisici Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed, råstofudvikling, el-, gas-, vand- og varmeværke Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og fi nansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt 3,8 8, ,2 0,2 5,0 3,1 3,0 5,5 1,9 1,2-0,7 0,4 0,4 12,1 12,4 26,4 31,4 73,6 68,6 100,0 100,0 Side 22

23 tusinde kr. tusinde kr. Akkumulerede hensættelser: Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster der indebærer en kreditrisico I alt akkumulerede hensættelser Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantidebitorer ultimo året ,794 4, tusinde kr. tusinde kr. Værdi af udlån hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse: Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Tilgodehavender med standset rentebetaling udgør ultimo året Note 9. Obligationer m.v. Obligationer m.v., der udløber i næste regnskabsår Obligationer m.v. værdiansat til markedsværdi Obligationerne er anskaffet til en købspris, der er lavere end markedsværdien Varigheden på beholdningen af fast forrentede kroneobligationer 0,860 1,830 Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs Note 10. Beholdning af aktier m.v.: Garantbeviser i Folkesparekassen Dansk Landbrugs Realkreditfond Andre kreditinstitutter Side 23

24 Note 11. Immaterielle aktiver: Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang. Årets afgang Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Bogført beholdning ultimo tusinde kr. tusinde kr Note 12. Materielle aktiver Investeringsejendom Anskaffelsesværdi primo ( dagsværdi ) Årets tilgang Årets afgang Årets værdiregulering til dagsværdi Dagsværdi ultimo Seneste ejendomsværdi udgør Maskiner og inventar m.v.: Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Bogført beholdning ultimo Materielle aktiver i alt Note 13. Andre aktiver: Andre tilgodehavenderandre tilgodehavender Skatteaktiver: Værdi af ikke udnyttet underskud fra tidligere år er beregnet til Note 14. Periodeafgrænsningsposter: Forudbetalte omkostninger Side 24

25 Note 15. Gæld til kreditinstitutter: Øvrige kreditinstitutter: Anfordringsgæld tusinde kr. tusinde kr Note 16. Indlån Indlån på anfordring: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelse: Indlån med opsigelsesvarsel til og med 3 mdr.: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel over 3 mdr. og til og med 1 år: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel over 1 år til og med 5 år : Rentebærende indlån Rentefri indlån Særlige indlånsformer: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån i alt Note 17: Andre passiver: Anden gæld Note 18. Hensættelser til forpligtelser: Hensættelser til udskudt skat Side 25

26 Note 19. Egenkapital: Andelskapital: Saldo primo Indbetalt i perioden tusinde kr. tusinde kr Reserver: Andelslånefond: Saldo primo Henlagt for perioden Reserver iøvrigt: Saldo primo Overførsel til andelslånefond Overførsel af periodens resultat Reserver iøvrigt i alt Reserver i alt (1.521) (2.406) (199) (200) (1.168) (1.521) Egenkapital i alt Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent ifølge FiL 124, stk. 1 Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt ,50 11,05 12,30 11,05 Side 26

27 Side 27

28 5-ÅRSOVERSIGT ANDELSKASSEN J.A.K., SLAGELSE tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. Resultatopgørelse Netto renteindtægter Netto gebyr og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Ekstraordinære poster Skat Resultat efter skat Basisindtjening Balance Tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån, alm. forrentede Udlån, rentefri (lavt forrentede) Udlån i alt Værdipapirer og kapitalandele Gæld til kreditinstitutter Indlån, rentebærende Indlån, rentefri Indlån i alt Andelskapital Reserver Balance Ikke balanceførte poster Side 28

29 NØGLETAL Antal ansatte, heltid Solvensprocent. Kernekapitalprocent Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Indtjening pr. omkostningskrone Renterisiko Valutaposition Valutarisiko Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Andel af tilgodehavender med nedsat rente Akkumuleret nedskrivningsprocent Årets nedskrivningsprocent Årets udlånsvækst Udlån i forhold til egenkapital ,650 9,690 7,600 7,250 6,0 11,500 % 11,046 % 10,413 % 11,088 % 12,0 % 12,300 % 11,046 % 10,413 % 11,088 % 12,0 % 4,960 % 11,090 % 10,230 % 2,796 % 3,2 % 4,111 % 9,130 % 6,992 % 2,220 % 2,4 % 1,09 kr. 1,19 kr. 1,19 kr. 1,05 kr. 1,1 kr. 0,970 % 0,520 % 3,610 % 1,039 % 2,0 % 82,842 % 88,600 % 84,200 % 94,700 % 93,6 % 158,094 % 131,170 % 150,387 % 93,993 % 144,9 % 278,050 % 282,330 % 342,200 % 269,270 % 247,9 % 1,133 % 2,080 % 2,291 % 2,429 % 3,6 % 3,794 % 4,550 % 4,405 % 4,661 % 4,6 % 0,607 % 0,570 % 0,510 % 0,772 % 0,7 % 12,294 % 11,849 % 15,800 % 14,839 % (0,3)% 7,708 7,462 7,877 7,619 7,2 Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal: Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Basiskapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån primo året Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Omkostninger 10% kravet i BSL tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr Side 29

30 ÅRSRAPPORT 2005 Det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2005 for Andelskassen J.A.K., Slagelse er godkendt uden ændringer på den ordinære generalfor samling afholdt i Slagelse Den 24. april 2006 som dirigent ANDELSKASSEN J.A.K., SLAGELSE Side 30

31 OPLYSNINGER OM ANDELSKASSEN Andelskassen J.A.K., Slagelse Løvegade Slagelse Hjemstedskommune: Slagelse CVR nummer: Telefon: Fax: Internet : Side 31

32 ANDELSKASSENS SAMARBEJDSPARTNERE Landsforeningen J.A.K. Landsforeningen J.A.K. Arbejder for et rentefrit samfund, hvor pengene tjener fællesskabet, ikke private interesser. J.A.K. er imod brugen af penge som en handelsvare. Penge skal alene være et middel til omsætning. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters rente. Landsforeningen udgiver J.A.K.-Bladet Andelskassen J.A.K., Slagelse bygger på J.A.K.s idegrundlag og støtter op omkring aktiviteterne i Landsforeningen. Der er i forbindelse med Landsforeningens kampagner indkøbt og uddelt brochurer til Andelskassens brugere. Andelskassen vil fortsat støtte arbejdet i Landsforeningen og Landsforeningens region Syd- og Vestsjælland. Regnbueforeningen I samarbejde med Regnbueforeningen formidler Andelskassen, gennem særlige indlånsprodukter, lavtforrentede lån til bæredygtige formål, f.eks. økologisk produktion. Regnbueforeningens bestyrelse står som etisk rådgiver og kontrollant på disse udlånsformer. Foreningen af J.A.K.-Andelskasser Andelskasseforeningen er et service- og samarbejdsorgan for J.A.K.-pengeinstitutter. Der afholdes møder ca. 4 gange årligt, hvor der bl.a. har været indlæg fra udefrakommende med dagsaktuelle emner. AndelsEDB I foråret 2005 blev AndelsEDB stiftet af en gruppe J.A.K.-Andelskasser og en sparekasse. Formålet med dette samarbejde er at styrke driften og udviklingen af de edb-systemer, administrative programmer og netbank, som medlemmerne i samarbejdet anvender. Folkesparekassen Folkesparekassen fungerer på en række områder som engros-pengeinstitut for Andelskassen og er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med datatransmission. Finansrådet Andelskassen er medlem af Finansrådet. Låneformidlingssamarbejde Andelskassen har indgået aftaler med følgende realkreditinstitutter om formidling af lån: DLR-Kredit Realkredit Danmark BRF-Kredit Egns-Invest Andelskassen har indgået aftale med Egns-Invest om køb, salg og rådgivning om investeringsbeviser i Egns-Invest. Side 32

33 FOREDRAGS- OG OPLYSNINGSAKTIVITET Andelskassen ønsker som en del af sit formål, at medvirke til oplysning og debat om bl.a. samfundsmæssige og økonomiske forhold. Som et led i denne udadvendte aktivitet har Andelskassen bl.a. som en fast tradition et foredrag i forbindelse med Andelskassens generalforsamling. Nedenstående er et udpluk af aktiviteter, foredrag m.v., der siden 2001 er indgået som en del af Andelskassens oplysningsarbejde: Sund økonomi Lisbet Nebelong Uændret levestandard med mindre arbejdstid og mindre materielt forbrug Professor Ole Thyssen. Et bæredygtigt økonomiparadigme konkurrence vs. samarbejde Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening, Erik Christensen, Cand. Scient. Pol. Association mellem forbruger Forhandler og producent Jørgen Nielsen, købmand i Gentofte og aktiv i forbrugersammenslutninger. Rudolf Mees, tidligere direktionsmedlem i Hollands næststørste bank INF Gør dig fri af de økonomiske bindinger / Værdien af eksperimenter Steen Møller, Frilænder, gældfri husbygger og økofilosof. Kurt Aagard Nielsen, professor i arbejdslivsforskning Bæredygtig udvikling, det økologiske økonomiparadigme, borgerløn Lektor Erik Christensen, Ålborg Samspil mellem pengeinstitut, lokalsamfund og kunderne Lars Pehrson fra Merkur og Finn Bendtzen fra Landsforeningen J.A.K. Komplementære penge og alternativ økonomi Cand. Scient. Soc. Helle Kibsgaard Virksomheden Fornyet Energi Stenlille, Flemming Abrahamson og Karen Lendal Økologisk Fodspor og bæredygtighed Per Bach, Byøkologisk center Lånefinansieret udviklingskoncept Flemming Kramp Konferencen Complementary Currencies in Europe John Valeur og Peter Djurtoft Simple Living Gitte Jørgensen Studiekreds i Hvor svært kan det være? Filosof Jørgen Rasmussen Alment fokus på diagnoser af toneangivende økonomiske dagsorden. Etiske paradokser og dilemmaer. Behovene for nytænkning og praktiske forandringer: Penge, renter og værdi Komplementære valutaer, Helle Kibsgaard Alternativer til den almene økonomiske dagsorden, Finn Bentzen Brændpunkter imellem økonomi og økologi, Erik Sepstrup Jensen Økonomiens selvforførelser og de nye sociale bevægelser, Jesper Jespersen Timebank-projekterne. Oplæg v/ Per Bach Foredrag i samarbejde med Landsforeningen J.A.K. Marianne Jelved, daværende Økonomiminister Bodil Nyboe Andersen, daværende Direktør for Nationalbanken Anders Fogh Jensen, Filosof Side 33

34 Layout: Dorte Andersson/www.visualangels.com Grafik og illustrationer: Dorte Andersson/www.visualangels.com Print: Andelskassen J.A.K. Slagelse Side 34

35 Side 35

36 Side 36 Andelskassen J.A.K., Slagelse Løvegade Slagelse Telefon: Fax:

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010 Årsrapport 2009 Cvr-nr. 5894 3010 w w w. dro n s p ar. d k Oplysninger om pengeinstituttet Dronninglund Sparekasse Slotsgade 42 9330 Dronninglund CVR-nr.: 58 94 30 10 Hjemsted: Dronninglund, Brønderslev

Læs mere

Andelskassen OIKOS. Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N

Andelskassen OIKOS. Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N Andelskassen OIKOS Kløvermarksvej 4, 8200 Århus N Årsrapport for 2009 BESTYRELSE Ivor Palmer Jørgensen (formand) Henrik Øllgaard (næstformand) Jørgen Busk Mads Fløe Knudsen Ejvind Post Halfdan Sølvsten

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 ÅRSRAPPORT 2010 139. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning.. 5 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere