Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1"

Transkript

1 Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT 2005 Side 1

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelskassens ledelse 4 Årsberetning 5-8 Ledelsens regnskabspåtegning 9 Regnskabspraksis Resultatopgørelse 14 Balance 15 Revisionspåtegning 17 Noter års oversigt 28 Nøgletal 29 Andelskassens samarbejdspartnere 32 Foredrags- og oplysningsaktivitet 33 Side 3

4 ANDELSKASSENS LEDELSE REPRÆSENTANTSKAB Peter Djurtoft, formand Kai Halgren Madsen Ejler V. Nielsen Henning Petersen Thomas Lindboe John Olsen Kaj Nygaard Kristensen Dorit Pilegaard John Lund Niels Nielsen Henning Pedersen Rita Kirkeby Bernt J. Pedersen Morten Mortensen John Valeur Jesper Lund Larsen Frederik Madsen Steen Jacobsen Jørgen Sørensen Mogens L. Rasmussen Ruhne K. Pedersen Finn Bentzen Sven Poulsen Else Lund Larsen Henning Andersen Knud Madsen Susanne Saxbjørn Peter Bolwig Allan Lassen BESTYRELSE John Valeur, formand Kai Halgren Madsen, næstformand Thomas Lindboe Kaj Nygaard Kristensen Henning Petersen John Lund Jesper Lund Larsen DIREKTION Wolmer Møller REVISION Revisionsaktieselskabet Lauge Schmidt & Co. Jan Lundqvist, statsautoriseret revisor John Cubbin, registreret revisor Side 4

5 ÅRSBERETNING Hovedaktivitet Andelskassens hovedaktivtet er at fungere som pengeinstitut for for lønmodtagere, mindre erhvervsdrivende m.fl. Med udførsel af sædvanligt forekommende forretninger indenfor indlån, kreditgivning, omsætning af værdipairer og betalingsformidling m.v. Andelskassen har i 2005 haft en fortsat vækst i aktiviteten med en tilgang på 290 nye brugere. Antallet af andelshavere steg med 61 til ved udgangen af Årets resultat udgør t.kr. 552 efter skat mod t.kr i Andelskassens balance excl. garantier (ikke balanceførte poster) er steget fra 132,0 mill. ved udgangen af 2004 til 156,5 mill. ved udgangen af Vi skal ved sammenligning med tidligere år gøre opmærksom på, at 2004 tallene i overensstemmelse med overgangsreglerne i regnskabsbekendtgørelsen ikke er tilpasset den nye regnskabspraksis. Dette gælder både resultatopgørelse og balance. Indlån Andelskassen havde igen i 2005 en ret betydelig vækst på indlånssiden. Fra 114,2 mill ved udgangen af 2004 til mill ved udgangen af Stigningen ligger med 12,9 mill. i den rentebærende afdeling og 9,1 mill. i den rentefrie afdeling. Udlån Der er ikke sket tilsvarende udvikling på udlånssiden som på indlån. Trods fortsat omlægning til realkreditlån er det dog lykkedes at skabe en stigning i udlån. De almindeligt forrentede udlån er steget med 9,1 mill. kr., medens udlånene i den rentefrie afdeling er steget med 2,7 mill. kr. Likviditeten Den større vækst i indlån end i udlån har medført en mærkbar bedring i likviditeten. Den øgede likviditet er placeret i andre pengeinstitutter. Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter udgør 27,7 mill. mod 15,5 mill. året før. Side 5

6 Gælden til andre kreditinstitutter er samtidig forøget fra 3,9 mill. kr. ved udgangen af 2004 til 5,4 mill. kr. ved udgangen af Den nominelle beholdning af obligationer er uændret 16,0 mill. kr. med en kursværdi på 16,0 mill. ultimo 2005 mod 16,1 ult Beholdningen består af statsobligationer til udløb i november Aktier m.v. Værdien af beholdning af aktier m.v. er steget med t.kr Beholdningen består af garantibeviser i Folkesparekassen og andelsbeviser i andre andelskasser. Herudover indeholder beholdningen aktier i DLR kredit A/S. Disse aktier fik Andelskassen, som formidler af DLRlån, mulighed for at erhverve i 2001 og Stigningen i beholdning af aktier m.v. skyldes dels tilkøb af yderligere aktier i DLR kredit A/S, dels stigning i kursværdien på disse med t.kr Driften Den forholdvis større fremgang på indlån end på udlån har medført en stagnation i nettorenteindtægter. Ved sammenligningen med 2004 skal der dog tages højde for, at der i dette år var en ekstraordinær renteindtægt på t.kr Udgifterne til personale og administration er steget med t.kr Stigningen omfatter en forøgelse af lønomkostninger til personale m.v. med t.kr. 378 og forøgelse af øvrige administrationsudgifter med t.kr. 82. Det gennemsnitlige antal beskæftigede, omregnet til heltidsbeskæftigede har i året 2005 været 9,65, hvilket svarer til året Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør t.kr. 378, der ligger på niveau med 2004, hvor afskrivningerne udgjorde t.kr Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantier er udgiftsført med netto 815 t.kr. mod 644 t.kr. i 2004, hvilket ikke kan anses for tilfredsstillende, set i lyset af den generelle udvikling inden for branchen. Basisindtjeningen, der svarer til årets resultat før skat, korrigeret for kursregulering på værdipapirer og nedskrivninger, udlån og tilgodehavender m.v., udgør t.kr mod t.kr i Korrigeres der for den ekstraordinære renteindtægt i 2004 t.kr. 385, har basisindtjeningen dog udviklet sig i positiv retning med t.kr Årets resultat efter skat t.kr. 552 foreslåes overført til næste år. Andelslånefonden foreslås forøget med t.kr Årets resultat er påvirket i positiv retning med kursreguleringer på netto t.kr. 99, der er består af en nedskrivning på obligationer på t.kr. 107 positive reguleringer på aktier med t.kr. 202 og fast forrentede udlån med t.kr. 4. Side 6

7 Egenkapitalen Andelskassens egenkapital har i 2005 udviklet sig således: I tusind kr. Saldo primo Indbetalt andelskapital 568 Årets overskud 552 Saldo ultimo Andelskassens solvensprocent er opgjort efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og udgør 11,5 % mod 11,0 % ved udgangen af Lovens krav er 8%. Effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis Overgangen har primært haft betydning for målingen (værdiansættelsen af udlån). Ændringerne har dog ikke for Andelskassen været så væsentlige, at det har givet anledning til korrektioner i åbningsbalancen for Usikkerhed ved indregning og måling De nye regnskabsbestemmelser medfører væsentlige ændringer i forhold til de bestemmelser for regnskabsaflæggelse Andelskassen hidtil har fulgt. Især knytter usikkerheden sig til værdiansættelse (måling) af udlån m.v. Andelskassen har hidtil foretaget hensættelser på baggrund af forsigtige skøn over udlånenes tabsrisiko, medens de nye regler lægger op til, at nedskrivning ikke kan foretages før pengeinstituttet har et objektivt bevis for den forringede betalingsevne. De nye regler nødvendiggør i et betydeligt omfang understøttende edbsystemer, der ikke har været tilgængelig for Andelskassen i Opgørelsen af nedskrivninger på udlån pr er som følge heraf forsat baseret delvist på et skøn og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at usikkerheden ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. Andelskassen er i samarbejde med de øvrige J.A.K.- Andelskasser i færd med at udvikle det eksisterende bankprogram. Dette giver også mulighed for udvikling af systemer, der bedre lever op til de nye krav. De nye systemer kan dog ikke forventes klar før i løbet af Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventningerne til det kommende år Andelskassen forventer i 2006 en moderat vækst i såvel indlån som udlån. Som følge heraf forventes der i 2006 kun en tilgang på personalesiden svarende til ca. en halv fuldtidsmedarbejder. Andelskassen forventer også i 2006 et positivt resultat af samme størrelsesorden som i Side 7

8 Særlige risici Andelskassens væsentligste risici ligger på udlånsområdet. Der arbejdes til stadighed på at forbedre systemerne til styring af risikoen på dette område. Udviklingsaktiviteter Den omskrivning og udvikling af Andelskassens edbprogram, som sidst på året 2004 blev iværksat sammen med andre J.A.K.-Andelskasser, forløber som planlagt. Andelskassens andel af investeringen har i 2005 udgjort t.kr. 118, der er aktiveret under immaterielle aktiver. De forøgede krav til edb-systemer som de nye regnskabsregler har medført vil kræve yderligere omkostninger til edbudvikling. I 2006 og 2007 forventes Andelskassens andel af udviklingsomkostningerne at beløbe sig til ca. t.kr. 200 til t.kr. 250 for hvert af årene. Den rentefrie afdeling En af Andelskassens væsentlige aktiviteter er den rentefrie afdeling, hvor indskyderne ikke modtager rente af indestående, men til gengæld opnår mulighed for lavt forrentede lån, hvor renten kun skal dække den til driften nødvendige administration. Andelskassens medlemmer har opsparede ikke udnyttede lånemuligheder (årskroner), der med en rente på p.t. 5,00 % p.a. og f.eks. en afdragstid på 5 år, svarer til ca. t.kr , mod t.kr i Andelskassen vil i det kommende år forsøge at styrke tilgangen i den rentefrie afdeling ved at fastholde og udvikle de kontoformer, som understreger Andelskassens tilknytning til J.A.K.-bevægelsen og dens idegrundlag. Regnbuekonti Som en naturlig forlængelse heraf vil Andelskassen også fremme markedsføringen af Regnbuekonto typerne i det kommende år. Aftalerne med Regnbueforeningen om overdragelse af rettighederne til at anvende navnet Regnbue- i forbindelse med bankprodukter er endeligt faldet på plads i det forløbne år. Gennem regnbuekontierne formidles lavt forrentede lån til økologisk produktion m.v. Regbueforeningen vil herefter stå som den etiske rådgiver og kontrollant på disse udlånsformer. Side 8

9 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2005 for Andelskassen J.A.K., Slagelse Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Andelskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Slagelse, den 20. marts 2006 I direktionen: Wolmer Møller I bestyrelsen: John Valeur, formand Kaj Halgren Madsen, næstformand Thomas Lindboe Kaj Nygaard Kristensen Henning Petersen John Lund Jesper Lund Larsen Side 9

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen) ÆNDRET REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er i henhold til forannævnte bestemmelser ændret i forhold til tidligere år. Ændring i praksis har for Andelskassen dog ikke været så væsentlig, at det har givet anledning til korrektioner i åbningsbalancen pr Andelskassen har i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for finansielle aktiver og forpligtelser samt afledte resultatposter. Resultatopgørelsen for 2005 og 2004 er således ikke fuldt sammenlignelige, da metoderne for måling og indregning af nedskrivninger på udlån, gebyrindtægter samt renterisikoafdækkende instrumenter ikke er tilpasset i resultatopgørelsen for Hoved- og nøgletal for er ligeledes i overensstemmelse med overgangsreglerne ikke tilpasset den nye praksis. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå Andelskassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Andelskassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Andelskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Side 10

11 RESULTATOPGØRELSEN Renter, gebyrer og provision Renteindtægter, renteudgifter og løbende provisioner indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til Andelskassens personale. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår omkostningen kan henføres til. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Side 11

12 BALANCEN Udlån Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesprovision m.v, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivningen foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevis. Andelskassen gennemgår lån, der overstiger 10% af basiskapitalen individuelt. Lån under denne grænse samt lån, der ikke er nedskrevet individuelt, indgår i de gruppevise nedskrivninger. Obligationer Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Aktier Aktier, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for udviklingsomkostninger (edbprogrammer) er fastsat til 3 år. Materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Side 12

13 Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi i overensstemmelse med bilag 8 i regnskabsbekendtgørelsen. Ændringer i dagsværdi på investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger over en forventet brugstid på mellem 3 og 5 år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på Andelskassens økonomiske resourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Øvrige finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. Hensatte forpligtelser Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når Side 13

14 RESULTATOPGØRELSE for regnskabsåret note tusinde kr. tusinde kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Ordinært resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT 1) ) ) ) ) ) FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til næste år Side 14

15 BALANCE pr. 31. december 2005 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v. Immaterielle aktiver. Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT note tusinde kr. tusinde kr ) ) ) ) ) ) ) ) ) PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter GÆLD I ALT Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier HENSATTE FORPLIGTELSER 15) ) ) ) Egenkapital Andelskapital Overført fra tidligere år Overført af årets resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT 19) IKKE BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v Andre forpligtelser IKKE BALANCEFØRTE POSTER I ALT 8) Side 15

16 Side 16

17 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Andelskassen J.A.K., Slagelse Vi har revideret årsrapporten for Andelskassen J.A.K., Slagelse for regnskabsåret 2005, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rappporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Andelskassens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision: Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr , samt at resultatet af Andelskassens aktiviteter for regnskabsåret 2005 er i overensstemmelse med den lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Roskilde den 20. marts 2006 Lauge Schmidt & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Lundqvist,statsautoriseret revisor John Cubbin, registreret revisor Side 17

18 Indlån i mio. kr. Udlån i mio. kr. Egenkapital i mio. kr. Side 18

19 Rente ind- og udlån i mio. kr. Renteindtægt Renteudgift Netto renteindtægter Udgifter til personale og administration i mio. kr. Antal ansatte, heltid Resultat efter skat i tusind kr. Basisindtjening i tusind kr. Side 19

20 N O T E R tusinde kr. tusinde kr. Note 1. Renteindtægter af : Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Andet Renteindtægter i alt Note 2. Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andet Renteudgifter i alt Note 3. Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provision Gebyrer og provisionsindtægter i alt Note 4. Kursreguleringer af: r Obligationer Aktier Fast forrentede udlån Kursreguleringer i alt (107) (42) Note 5. Udgifter til personale og administration: Løn direktion m.v.: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Løn direktion m.v. i alt Løn personale m.v.: Løn personale Pensionsbidrag Udgifter til social sikring Løn personale m.v. i alt Side 20

21 tusinde kr. tusinde kr. Øvrige administrationsudgifter: Kontorudgifter Annoncer, reklame, rejser, kursusudgifter m.v. Husleje, lys og varme Reparation og vedligeholdelse Lovpligtig revision Indskydergarantifonden Øvrige omkostninger Øvrige administrationsudgifter i alt Udgifter til personale og administration i alt Note 6. Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat Skat på hensættelseskonto Skat i alt (2) (231) (51) Note 7. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år Note 8. Udlån og andre tilgodehavender Uopsigelige pantebreve til fast rente Almindeligt forrentede lån Omsætningslån/sparelån Andelslån Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån fordelt efter deres restløbetid: På anfordring til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Side 21

22 tusinde kr. tusinde kr. Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier stiftet for medlemmerne i instituttets: Direktion (stillede sikkerheder t.kr.143) Bestyrelse (stillede sikkerheder t.kr ) Repræsentantskab Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt % % Kreditrisici Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed, råstofudvikling, el-, gas-, vand- og varmeværke Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og fi nansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt 3,8 8, ,2 0,2 5,0 3,1 3,0 5,5 1,9 1,2-0,7 0,4 0,4 12,1 12,4 26,4 31,4 73,6 68,6 100,0 100,0 Side 22

23 tusinde kr. tusinde kr. Akkumulerede hensættelser: Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster der indebærer en kreditrisico I alt akkumulerede hensættelser Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantidebitorer ultimo året ,794 4, tusinde kr. tusinde kr. Værdi af udlån hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse: Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Tilgodehavender med standset rentebetaling udgør ultimo året Note 9. Obligationer m.v. Obligationer m.v., der udløber i næste regnskabsår Obligationer m.v. værdiansat til markedsværdi Obligationerne er anskaffet til en købspris, der er lavere end markedsværdien Varigheden på beholdningen af fast forrentede kroneobligationer 0,860 1,830 Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs Note 10. Beholdning af aktier m.v.: Garantbeviser i Folkesparekassen Dansk Landbrugs Realkreditfond Andre kreditinstitutter Side 23

24 Note 11. Immaterielle aktiver: Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang. Årets afgang Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Bogført beholdning ultimo tusinde kr. tusinde kr Note 12. Materielle aktiver Investeringsejendom Anskaffelsesværdi primo ( dagsværdi ) Årets tilgang Årets afgang Årets værdiregulering til dagsværdi Dagsværdi ultimo Seneste ejendomsværdi udgør Maskiner og inventar m.v.: Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Bogført beholdning ultimo Materielle aktiver i alt Note 13. Andre aktiver: Andre tilgodehavenderandre tilgodehavender Skatteaktiver: Værdi af ikke udnyttet underskud fra tidligere år er beregnet til Note 14. Periodeafgrænsningsposter: Forudbetalte omkostninger Side 24

25 Note 15. Gæld til kreditinstitutter: Øvrige kreditinstitutter: Anfordringsgæld tusinde kr. tusinde kr Note 16. Indlån Indlån på anfordring: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelse: Indlån med opsigelsesvarsel til og med 3 mdr.: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel over 3 mdr. og til og med 1 år: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel over 1 år til og med 5 år : Rentebærende indlån Rentefri indlån Særlige indlånsformer: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån i alt Note 17: Andre passiver: Anden gæld Note 18. Hensættelser til forpligtelser: Hensættelser til udskudt skat Side 25

26 Note 19. Egenkapital: Andelskapital: Saldo primo Indbetalt i perioden tusinde kr. tusinde kr Reserver: Andelslånefond: Saldo primo Henlagt for perioden Reserver iøvrigt: Saldo primo Overførsel til andelslånefond Overførsel af periodens resultat Reserver iøvrigt i alt Reserver i alt (1.521) (2.406) (199) (200) (1.168) (1.521) Egenkapital i alt Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent ifølge FiL 124, stk. 1 Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt ,50 11,05 12,30 11,05 Side 26

27 Side 27

28 5-ÅRSOVERSIGT ANDELSKASSEN J.A.K., SLAGELSE tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. Resultatopgørelse Netto renteindtægter Netto gebyr og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Ekstraordinære poster Skat Resultat efter skat Basisindtjening Balance Tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån, alm. forrentede Udlån, rentefri (lavt forrentede) Udlån i alt Værdipapirer og kapitalandele Gæld til kreditinstitutter Indlån, rentebærende Indlån, rentefri Indlån i alt Andelskapital Reserver Balance Ikke balanceførte poster Side 28

29 NØGLETAL Antal ansatte, heltid Solvensprocent. Kernekapitalprocent Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Indtjening pr. omkostningskrone Renterisiko Valutaposition Valutarisiko Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Andel af tilgodehavender med nedsat rente Akkumuleret nedskrivningsprocent Årets nedskrivningsprocent Årets udlånsvækst Udlån i forhold til egenkapital ,650 9,690 7,600 7,250 6,0 11,500 % 11,046 % 10,413 % 11,088 % 12,0 % 12,300 % 11,046 % 10,413 % 11,088 % 12,0 % 4,960 % 11,090 % 10,230 % 2,796 % 3,2 % 4,111 % 9,130 % 6,992 % 2,220 % 2,4 % 1,09 kr. 1,19 kr. 1,19 kr. 1,05 kr. 1,1 kr. 0,970 % 0,520 % 3,610 % 1,039 % 2,0 % 82,842 % 88,600 % 84,200 % 94,700 % 93,6 % 158,094 % 131,170 % 150,387 % 93,993 % 144,9 % 278,050 % 282,330 % 342,200 % 269,270 % 247,9 % 1,133 % 2,080 % 2,291 % 2,429 % 3,6 % 3,794 % 4,550 % 4,405 % 4,661 % 4,6 % 0,607 % 0,570 % 0,510 % 0,772 % 0,7 % 12,294 % 11,849 % 15,800 % 14,839 % (0,3)% 7,708 7,462 7,877 7,619 7,2 Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal: Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Basiskapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån primo året Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Omkostninger 10% kravet i BSL tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr Side 29

30 ÅRSRAPPORT 2005 Det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2005 for Andelskassen J.A.K., Slagelse er godkendt uden ændringer på den ordinære generalfor samling afholdt i Slagelse Den 24. april 2006 som dirigent ANDELSKASSEN J.A.K., SLAGELSE Side 30

31 OPLYSNINGER OM ANDELSKASSEN Andelskassen J.A.K., Slagelse Løvegade Slagelse Hjemstedskommune: Slagelse CVR nummer: Telefon: Fax: Internet : Side 31

32 ANDELSKASSENS SAMARBEJDSPARTNERE Landsforeningen J.A.K. Landsforeningen J.A.K. Arbejder for et rentefrit samfund, hvor pengene tjener fællesskabet, ikke private interesser. J.A.K. er imod brugen af penge som en handelsvare. Penge skal alene være et middel til omsætning. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters rente. Landsforeningen udgiver J.A.K.-Bladet Andelskassen J.A.K., Slagelse bygger på J.A.K.s idegrundlag og støtter op omkring aktiviteterne i Landsforeningen. Der er i forbindelse med Landsforeningens kampagner indkøbt og uddelt brochurer til Andelskassens brugere. Andelskassen vil fortsat støtte arbejdet i Landsforeningen og Landsforeningens region Syd- og Vestsjælland. Regnbueforeningen I samarbejde med Regnbueforeningen formidler Andelskassen, gennem særlige indlånsprodukter, lavtforrentede lån til bæredygtige formål, f.eks. økologisk produktion. Regnbueforeningens bestyrelse står som etisk rådgiver og kontrollant på disse udlånsformer. Foreningen af J.A.K.-Andelskasser Andelskasseforeningen er et service- og samarbejdsorgan for J.A.K.-pengeinstitutter. Der afholdes møder ca. 4 gange årligt, hvor der bl.a. har været indlæg fra udefrakommende med dagsaktuelle emner. AndelsEDB I foråret 2005 blev AndelsEDB stiftet af en gruppe J.A.K.-Andelskasser og en sparekasse. Formålet med dette samarbejde er at styrke driften og udviklingen af de edb-systemer, administrative programmer og netbank, som medlemmerne i samarbejdet anvender. Folkesparekassen Folkesparekassen fungerer på en række områder som engros-pengeinstitut for Andelskassen og er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med datatransmission. Finansrådet Andelskassen er medlem af Finansrådet. Låneformidlingssamarbejde Andelskassen har indgået aftaler med følgende realkreditinstitutter om formidling af lån: DLR-Kredit Realkredit Danmark BRF-Kredit Egns-Invest Andelskassen har indgået aftale med Egns-Invest om køb, salg og rådgivning om investeringsbeviser i Egns-Invest. Side 32

33 FOREDRAGS- OG OPLYSNINGSAKTIVITET Andelskassen ønsker som en del af sit formål, at medvirke til oplysning og debat om bl.a. samfundsmæssige og økonomiske forhold. Som et led i denne udadvendte aktivitet har Andelskassen bl.a. som en fast tradition et foredrag i forbindelse med Andelskassens generalforsamling. Nedenstående er et udpluk af aktiviteter, foredrag m.v., der siden 2001 er indgået som en del af Andelskassens oplysningsarbejde: Sund økonomi Lisbet Nebelong Uændret levestandard med mindre arbejdstid og mindre materielt forbrug Professor Ole Thyssen. Et bæredygtigt økonomiparadigme konkurrence vs. samarbejde Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening, Erik Christensen, Cand. Scient. Pol. Association mellem forbruger Forhandler og producent Jørgen Nielsen, købmand i Gentofte og aktiv i forbrugersammenslutninger. Rudolf Mees, tidligere direktionsmedlem i Hollands næststørste bank INF Gør dig fri af de økonomiske bindinger / Værdien af eksperimenter Steen Møller, Frilænder, gældfri husbygger og økofilosof. Kurt Aagard Nielsen, professor i arbejdslivsforskning Bæredygtig udvikling, det økologiske økonomiparadigme, borgerløn Lektor Erik Christensen, Ålborg Samspil mellem pengeinstitut, lokalsamfund og kunderne Lars Pehrson fra Merkur og Finn Bendtzen fra Landsforeningen J.A.K. Komplementære penge og alternativ økonomi Cand. Scient. Soc. Helle Kibsgaard Virksomheden Fornyet Energi Stenlille, Flemming Abrahamson og Karen Lendal Økologisk Fodspor og bæredygtighed Per Bach, Byøkologisk center Lånefinansieret udviklingskoncept Flemming Kramp Konferencen Complementary Currencies in Europe John Valeur og Peter Djurtoft Simple Living Gitte Jørgensen Studiekreds i Hvor svært kan det være? Filosof Jørgen Rasmussen Alment fokus på diagnoser af toneangivende økonomiske dagsorden. Etiske paradokser og dilemmaer. Behovene for nytænkning og praktiske forandringer: Penge, renter og værdi Komplementære valutaer, Helle Kibsgaard Alternativer til den almene økonomiske dagsorden, Finn Bentzen Brændpunkter imellem økonomi og økologi, Erik Sepstrup Jensen Økonomiens selvforførelser og de nye sociale bevægelser, Jesper Jespersen Timebank-projekterne. Oplæg v/ Per Bach Foredrag i samarbejde med Landsforeningen J.A.K. Marianne Jelved, daværende Økonomiminister Bodil Nyboe Andersen, daværende Direktør for Nationalbanken Anders Fogh Jensen, Filosof Side 33

34 Layout: Dorte Andersson/www.visualangels.com Grafik og illustrationer: Dorte Andersson/www.visualangels.com Print: Andelskassen J.A.K. Slagelse Side 34

35 Side 35

36 Side 36 Andelskassen J.A.K., Slagelse Løvegade Slagelse Telefon: Fax:

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere