Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT. Side 1"

Transkript

1 Andelskassen J.A.K.,Slagelse ÅRSRAPPORT 2005 Side 1

2 Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelskassens ledelse 4 Årsberetning 5-8 Ledelsens regnskabspåtegning 9 Regnskabspraksis Resultatopgørelse 14 Balance 15 Revisionspåtegning 17 Noter års oversigt 28 Nøgletal 29 Andelskassens samarbejdspartnere 32 Foredrags- og oplysningsaktivitet 33 Side 3

4 ANDELSKASSENS LEDELSE REPRÆSENTANTSKAB Peter Djurtoft, formand Kai Halgren Madsen Ejler V. Nielsen Henning Petersen Thomas Lindboe John Olsen Kaj Nygaard Kristensen Dorit Pilegaard John Lund Niels Nielsen Henning Pedersen Rita Kirkeby Bernt J. Pedersen Morten Mortensen John Valeur Jesper Lund Larsen Frederik Madsen Steen Jacobsen Jørgen Sørensen Mogens L. Rasmussen Ruhne K. Pedersen Finn Bentzen Sven Poulsen Else Lund Larsen Henning Andersen Knud Madsen Susanne Saxbjørn Peter Bolwig Allan Lassen BESTYRELSE John Valeur, formand Kai Halgren Madsen, næstformand Thomas Lindboe Kaj Nygaard Kristensen Henning Petersen John Lund Jesper Lund Larsen DIREKTION Wolmer Møller REVISION Revisionsaktieselskabet Lauge Schmidt & Co. Jan Lundqvist, statsautoriseret revisor John Cubbin, registreret revisor Side 4

5 ÅRSBERETNING Hovedaktivitet Andelskassens hovedaktivtet er at fungere som pengeinstitut for for lønmodtagere, mindre erhvervsdrivende m.fl. Med udførsel af sædvanligt forekommende forretninger indenfor indlån, kreditgivning, omsætning af værdipairer og betalingsformidling m.v. Andelskassen har i 2005 haft en fortsat vækst i aktiviteten med en tilgang på 290 nye brugere. Antallet af andelshavere steg med 61 til ved udgangen af Årets resultat udgør t.kr. 552 efter skat mod t.kr i Andelskassens balance excl. garantier (ikke balanceførte poster) er steget fra 132,0 mill. ved udgangen af 2004 til 156,5 mill. ved udgangen af Vi skal ved sammenligning med tidligere år gøre opmærksom på, at 2004 tallene i overensstemmelse med overgangsreglerne i regnskabsbekendtgørelsen ikke er tilpasset den nye regnskabspraksis. Dette gælder både resultatopgørelse og balance. Indlån Andelskassen havde igen i 2005 en ret betydelig vækst på indlånssiden. Fra 114,2 mill ved udgangen af 2004 til mill ved udgangen af Stigningen ligger med 12,9 mill. i den rentebærende afdeling og 9,1 mill. i den rentefrie afdeling. Udlån Der er ikke sket tilsvarende udvikling på udlånssiden som på indlån. Trods fortsat omlægning til realkreditlån er det dog lykkedes at skabe en stigning i udlån. De almindeligt forrentede udlån er steget med 9,1 mill. kr., medens udlånene i den rentefrie afdeling er steget med 2,7 mill. kr. Likviditeten Den større vækst i indlån end i udlån har medført en mærkbar bedring i likviditeten. Den øgede likviditet er placeret i andre pengeinstitutter. Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter udgør 27,7 mill. mod 15,5 mill. året før. Side 5

6 Gælden til andre kreditinstitutter er samtidig forøget fra 3,9 mill. kr. ved udgangen af 2004 til 5,4 mill. kr. ved udgangen af Den nominelle beholdning af obligationer er uændret 16,0 mill. kr. med en kursværdi på 16,0 mill. ultimo 2005 mod 16,1 ult Beholdningen består af statsobligationer til udløb i november Aktier m.v. Værdien af beholdning af aktier m.v. er steget med t.kr Beholdningen består af garantibeviser i Folkesparekassen og andelsbeviser i andre andelskasser. Herudover indeholder beholdningen aktier i DLR kredit A/S. Disse aktier fik Andelskassen, som formidler af DLRlån, mulighed for at erhverve i 2001 og Stigningen i beholdning af aktier m.v. skyldes dels tilkøb af yderligere aktier i DLR kredit A/S, dels stigning i kursværdien på disse med t.kr Driften Den forholdvis større fremgang på indlån end på udlån har medført en stagnation i nettorenteindtægter. Ved sammenligningen med 2004 skal der dog tages højde for, at der i dette år var en ekstraordinær renteindtægt på t.kr Udgifterne til personale og administration er steget med t.kr Stigningen omfatter en forøgelse af lønomkostninger til personale m.v. med t.kr. 378 og forøgelse af øvrige administrationsudgifter med t.kr. 82. Det gennemsnitlige antal beskæftigede, omregnet til heltidsbeskæftigede har i året 2005 været 9,65, hvilket svarer til året Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver udgør t.kr. 378, der ligger på niveau med 2004, hvor afskrivningerne udgjorde t.kr Afskrivninger og hensættelser på udlån og garantier er udgiftsført med netto 815 t.kr. mod 644 t.kr. i 2004, hvilket ikke kan anses for tilfredsstillende, set i lyset af den generelle udvikling inden for branchen. Basisindtjeningen, der svarer til årets resultat før skat, korrigeret for kursregulering på værdipapirer og nedskrivninger, udlån og tilgodehavender m.v., udgør t.kr mod t.kr i Korrigeres der for den ekstraordinære renteindtægt i 2004 t.kr. 385, har basisindtjeningen dog udviklet sig i positiv retning med t.kr Årets resultat efter skat t.kr. 552 foreslåes overført til næste år. Andelslånefonden foreslås forøget med t.kr Årets resultat er påvirket i positiv retning med kursreguleringer på netto t.kr. 99, der er består af en nedskrivning på obligationer på t.kr. 107 positive reguleringer på aktier med t.kr. 202 og fast forrentede udlån med t.kr. 4. Side 6

7 Egenkapitalen Andelskassens egenkapital har i 2005 udviklet sig således: I tusind kr. Saldo primo Indbetalt andelskapital 568 Årets overskud 552 Saldo ultimo Andelskassens solvensprocent er opgjort efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og udgør 11,5 % mod 11,0 % ved udgangen af Lovens krav er 8%. Effekt af ændringerne i anvendt regnskabspraksis Overgangen har primært haft betydning for målingen (værdiansættelsen af udlån). Ændringerne har dog ikke for Andelskassen været så væsentlige, at det har givet anledning til korrektioner i åbningsbalancen for Usikkerhed ved indregning og måling De nye regnskabsbestemmelser medfører væsentlige ændringer i forhold til de bestemmelser for regnskabsaflæggelse Andelskassen hidtil har fulgt. Især knytter usikkerheden sig til værdiansættelse (måling) af udlån m.v. Andelskassen har hidtil foretaget hensættelser på baggrund af forsigtige skøn over udlånenes tabsrisiko, medens de nye regler lægger op til, at nedskrivning ikke kan foretages før pengeinstituttet har et objektivt bevis for den forringede betalingsevne. De nye regler nødvendiggør i et betydeligt omfang understøttende edbsystemer, der ikke har været tilgængelig for Andelskassen i Opgørelsen af nedskrivninger på udlån pr er som følge heraf forsat baseret delvist på et skøn og er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Det er imidlertid ledelsens opfattelse, at usikkerheden ikke er af væsentlig betydning for årsrapporten. Andelskassen er i samarbejde med de øvrige J.A.K.- Andelskasser i færd med at udvikle det eksisterende bankprogram. Dette giver også mulighed for udvikling af systemer, der bedre lever op til de nye krav. De nye systemer kan dog ikke forventes klar før i løbet af Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventningerne til det kommende år Andelskassen forventer i 2006 en moderat vækst i såvel indlån som udlån. Som følge heraf forventes der i 2006 kun en tilgang på personalesiden svarende til ca. en halv fuldtidsmedarbejder. Andelskassen forventer også i 2006 et positivt resultat af samme størrelsesorden som i Side 7

8 Særlige risici Andelskassens væsentligste risici ligger på udlånsområdet. Der arbejdes til stadighed på at forbedre systemerne til styring af risikoen på dette område. Udviklingsaktiviteter Den omskrivning og udvikling af Andelskassens edbprogram, som sidst på året 2004 blev iværksat sammen med andre J.A.K.-Andelskasser, forløber som planlagt. Andelskassens andel af investeringen har i 2005 udgjort t.kr. 118, der er aktiveret under immaterielle aktiver. De forøgede krav til edb-systemer som de nye regnskabsregler har medført vil kræve yderligere omkostninger til edbudvikling. I 2006 og 2007 forventes Andelskassens andel af udviklingsomkostningerne at beløbe sig til ca. t.kr. 200 til t.kr. 250 for hvert af årene. Den rentefrie afdeling En af Andelskassens væsentlige aktiviteter er den rentefrie afdeling, hvor indskyderne ikke modtager rente af indestående, men til gengæld opnår mulighed for lavt forrentede lån, hvor renten kun skal dække den til driften nødvendige administration. Andelskassens medlemmer har opsparede ikke udnyttede lånemuligheder (årskroner), der med en rente på p.t. 5,00 % p.a. og f.eks. en afdragstid på 5 år, svarer til ca. t.kr , mod t.kr i Andelskassen vil i det kommende år forsøge at styrke tilgangen i den rentefrie afdeling ved at fastholde og udvikle de kontoformer, som understreger Andelskassens tilknytning til J.A.K.-bevægelsen og dens idegrundlag. Regnbuekonti Som en naturlig forlængelse heraf vil Andelskassen også fremme markedsføringen af Regnbuekonto typerne i det kommende år. Aftalerne med Regnbueforeningen om overdragelse af rettighederne til at anvende navnet Regnbue- i forbindelse med bankprodukter er endeligt faldet på plads i det forløbne år. Gennem regnbuekontierne formidles lavt forrentede lån til økologisk produktion m.v. Regbueforeningen vil herefter stå som den etiske rådgiver og kontrollant på disse udlånsformer. Side 8

9 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2005 for Andelskassen J.A.K., Slagelse Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Andelskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Slagelse, den 20. marts 2006 I direktionen: Wolmer Møller I bestyrelsen: John Valeur, formand Kaj Halgren Madsen, næstformand Thomas Lindboe Kaj Nygaard Kristensen Henning Petersen John Lund Jesper Lund Larsen Side 9

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen) ÆNDRET REGNSKABSPRAKSIS Den anvendte regnskabspraksis er i henhold til forannævnte bestemmelser ændret i forhold til tidligere år. Ændring i praksis har for Andelskassen dog ikke været så væsentlig, at det har givet anledning til korrektioner i åbningsbalancen pr Andelskassen har i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for finansielle aktiver og forpligtelser samt afledte resultatposter. Resultatopgørelsen for 2005 og 2004 er således ikke fuldt sammenlignelige, da metoderne for måling og indregning af nedskrivninger på udlån, gebyrindtægter samt renterisikoafdækkende instrumenter ikke er tilpasset i resultatopgørelsen for Hoved- og nøgletal for er ligeledes i overensstemmelse med overgangsreglerne ikke tilpasset den nye praksis. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå Andelskassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Andelskassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Andelskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Side 10

11 RESULTATOPGØRELSEN Renter, gebyrer og provision Renteindtægter, renteudgifter og løbende provisioner indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til Andelskassens personale. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår omkostningen kan henføres til. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Side 11

12 BALANCEN Udlån Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesprovision m.v, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivningen foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevis. Andelskassen gennemgår lån, der overstiger 10% af basiskapitalen individuelt. Lån under denne grænse samt lån, der ikke er nedskrevet individuelt, indgår i de gruppevise nedskrivninger. Obligationer Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen for det pågældende marked på balancedagen. Aktier Aktier, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekursen på balancedagen. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Immaterielle aktiver Goodwill og udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for udviklingsomkostninger (edbprogrammer) er fastsat til 3 år. Materielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Side 12

13 Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi i overensstemmelse med bilag 8 i regnskabsbekendtgørelsen. Ændringer i dagsværdi på investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger over en forventet brugstid på mellem 3 og 5 år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på Andelskassens økonomiske resourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Forpligtelsen opgøres til nutidsværdien af de omkostninger, som er nødvendige for at indfri forpligtelsen. Øvrige finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom. Hensatte forpligtelser Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når Side 13

14 RESULTATOPGØRELSE for regnskabsåret note tusinde kr. tusinde kr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v. Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Ordinært resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT 1) ) ) ) ) ) FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til næste år Side 14

15 BALANCE pr. 31. december 2005 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v. Immaterielle aktiver. Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT note tusinde kr. tusinde kr ) ) ) ) ) ) ) ) ) PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter GÆLD I ALT Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier HENSATTE FORPLIGTELSER 15) ) ) ) Egenkapital Andelskapital Overført fra tidligere år Overført af årets resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT 19) IKKE BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v Andre forpligtelser IKKE BALANCEFØRTE POSTER I ALT 8) Side 15

16 Side 16

17 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Andelskassen J.A.K., Slagelse Vi har revideret årsrapporten for Andelskassen J.A.K., Slagelse for regnskabsåret 2005, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rappporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Andelskassens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision: Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr , samt at resultatet af Andelskassens aktiviteter for regnskabsåret 2005 er i overensstemmelse med den lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Roskilde den 20. marts 2006 Lauge Schmidt & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Lundqvist,statsautoriseret revisor John Cubbin, registreret revisor Side 17

18 Indlån i mio. kr. Udlån i mio. kr. Egenkapital i mio. kr. Side 18

19 Rente ind- og udlån i mio. kr. Renteindtægt Renteudgift Netto renteindtægter Udgifter til personale og administration i mio. kr. Antal ansatte, heltid Resultat efter skat i tusind kr. Basisindtjening i tusind kr. Side 19

20 N O T E R tusinde kr. tusinde kr. Note 1. Renteindtægter af : Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Andet Renteindtægter i alt Note 2. Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Andet Renteudgifter i alt Note 3. Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provision Gebyrer og provisionsindtægter i alt Note 4. Kursreguleringer af: r Obligationer Aktier Fast forrentede udlån Kursreguleringer i alt (107) (42) Note 5. Udgifter til personale og administration: Løn direktion m.v.: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab Løn direktion m.v. i alt Løn personale m.v.: Løn personale Pensionsbidrag Udgifter til social sikring Løn personale m.v. i alt Side 20

21 tusinde kr. tusinde kr. Øvrige administrationsudgifter: Kontorudgifter Annoncer, reklame, rejser, kursusudgifter m.v. Husleje, lys og varme Reparation og vedligeholdelse Lovpligtig revision Indskydergarantifonden Øvrige omkostninger Øvrige administrationsudgifter i alt Udgifter til personale og administration i alt Note 6. Skat Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnede skat Skat på hensættelseskonto Skat i alt (2) (231) (51) Note 7. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år Note 8. Udlån og andre tilgodehavender Uopsigelige pantebreve til fast rente Almindeligt forrentede lån Omsætningslån/sparelån Andelslån Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån fordelt efter deres restløbetid: På anfordring til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Side 21

22 tusinde kr. tusinde kr. Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier stiftet for medlemmerne i instituttets: Direktion (stillede sikkerheder t.kr.143) Bestyrelse (stillede sikkerheder t.kr ) Repræsentantskab Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier i alt % % Kreditrisici Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: Offentlige myndigheder Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed, råstofudvikling, el-, gas-, vand- og varmeværke Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Kredit- og fi nansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed Ejendomsadministration og -handel, forretningsservice Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt 3,8 8, ,2 0,2 5,0 3,1 3,0 5,5 1,9 1,2-0,7 0,4 0,4 12,1 12,4 26,4 31,4 73,6 68,6 100,0 100,0 Side 22

23 tusinde kr. tusinde kr. Akkumulerede hensættelser: Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster der indebærer en kreditrisico I alt akkumulerede hensættelser Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i procent af udlån og garantidebitorer ultimo året ,794 4, tusinde kr. tusinde kr. Værdi af udlån hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse: Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Tilgodehavender med standset rentebetaling udgør ultimo året Note 9. Obligationer m.v. Obligationer m.v., der udløber i næste regnskabsår Obligationer m.v. værdiansat til markedsværdi Obligationerne er anskaffet til en købspris, der er lavere end markedsværdien Varigheden på beholdningen af fast forrentede kroneobligationer 0,860 1,830 Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs Note 10. Beholdning af aktier m.v.: Garantbeviser i Folkesparekassen Dansk Landbrugs Realkreditfond Andre kreditinstitutter Side 23

24 Note 11. Immaterielle aktiver: Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang. Årets afgang Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Bogført beholdning ultimo tusinde kr. tusinde kr Note 12. Materielle aktiver Investeringsejendom Anskaffelsesværdi primo ( dagsværdi ) Årets tilgang Årets afgang Årets værdiregulering til dagsværdi Dagsværdi ultimo Seneste ejendomsværdi udgør Maskiner og inventar m.v.: Anskaffelsesværdi primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsesværdi ultimo på aktiver i behold Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Afskrivninger ultimo på aktiver i behold Bogført beholdning ultimo Materielle aktiver i alt Note 13. Andre aktiver: Andre tilgodehavenderandre tilgodehavender Skatteaktiver: Værdi af ikke udnyttet underskud fra tidligere år er beregnet til Note 14. Periodeafgrænsningsposter: Forudbetalte omkostninger Side 24

25 Note 15. Gæld til kreditinstitutter: Øvrige kreditinstitutter: Anfordringsgæld tusinde kr. tusinde kr Note 16. Indlån Indlån på anfordring: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelse: Indlån med opsigelsesvarsel til og med 3 mdr.: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel over 3 mdr. og til og med 1 år: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån med opsigelsesvarsel over 1 år til og med 5 år : Rentebærende indlån Rentefri indlån Særlige indlånsformer: Rentebærende indlån Rentefri indlån Indlån i alt Note 17: Andre passiver: Anden gæld Note 18. Hensættelser til forpligtelser: Hensættelser til udskudt skat Side 25

26 Note 19. Egenkapital: Andelskapital: Saldo primo Indbetalt i perioden tusinde kr. tusinde kr Reserver: Andelslånefond: Saldo primo Henlagt for perioden Reserver iøvrigt: Saldo primo Overførsel til andelslånefond Overførsel af periodens resultat Reserver iøvrigt i alt Reserver i alt (1.521) (2.406) (199) (200) (1.168) (1.521) Egenkapital i alt Solvensopgørelse Kernekapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Solvensprocent ifølge FiL 124, stk. 1 Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede poster i alt ,50 11,05 12,30 11,05 Side 26

27 Side 27

28 5-ÅRSOVERSIGT ANDELSKASSEN J.A.K., SLAGELSE tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. Resultatopgørelse Netto renteindtægter Netto gebyr og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Ekstraordinære poster Skat Resultat efter skat Basisindtjening Balance Tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån, alm. forrentede Udlån, rentefri (lavt forrentede) Udlån i alt Værdipapirer og kapitalandele Gæld til kreditinstitutter Indlån, rentebærende Indlån, rentefri Indlån i alt Andelskapital Reserver Balance Ikke balanceførte poster Side 28

29 NØGLETAL Antal ansatte, heltid Solvensprocent. Kernekapitalprocent Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Indtjening pr. omkostningskrone Renterisiko Valutaposition Valutarisiko Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Andel af tilgodehavender med nedsat rente Akkumuleret nedskrivningsprocent Årets nedskrivningsprocent Årets udlånsvækst Udlån i forhold til egenkapital ,650 9,690 7,600 7,250 6,0 11,500 % 11,046 % 10,413 % 11,088 % 12,0 % 12,300 % 11,046 % 10,413 % 11,088 % 12,0 % 4,960 % 11,090 % 10,230 % 2,796 % 3,2 % 4,111 % 9,130 % 6,992 % 2,220 % 2,4 % 1,09 kr. 1,19 kr. 1,19 kr. 1,05 kr. 1,1 kr. 0,970 % 0,520 % 3,610 % 1,039 % 2,0 % 82,842 % 88,600 % 84,200 % 94,700 % 93,6 % 158,094 % 131,170 % 150,387 % 93,993 % 144,9 % 278,050 % 282,330 % 342,200 % 269,270 % 247,9 % 1,133 % 2,080 % 2,291 % 2,429 % 3,6 % 3,794 % 4,550 % 4,405 % 4,661 % 4,6 % 0,607 % 0,570 % 0,510 % 0,772 % 0,7 % 12,294 % 11,849 % 15,800 % 14,839 % (0,3)% 7,708 7,462 7,877 7,619 7,2 Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal: Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Basiskapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån primo året Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Omkostninger 10% kravet i BSL tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr Side 29

30 ÅRSRAPPORT 2005 Det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2005 for Andelskassen J.A.K., Slagelse er godkendt uden ændringer på den ordinære generalfor samling afholdt i Slagelse Den 24. april 2006 som dirigent ANDELSKASSEN J.A.K., SLAGELSE Side 30

31 OPLYSNINGER OM ANDELSKASSEN Andelskassen J.A.K., Slagelse Løvegade Slagelse Hjemstedskommune: Slagelse CVR nummer: Telefon: Fax: Internet : Side 31

32 ANDELSKASSENS SAMARBEJDSPARTNERE Landsforeningen J.A.K. Landsforeningen J.A.K. Arbejder for et rentefrit samfund, hvor pengene tjener fællesskabet, ikke private interesser. J.A.K. er imod brugen af penge som en handelsvare. Penge skal alene være et middel til omsætning. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters rente. Landsforeningen udgiver J.A.K.-Bladet Andelskassen J.A.K., Slagelse bygger på J.A.K.s idegrundlag og støtter op omkring aktiviteterne i Landsforeningen. Der er i forbindelse med Landsforeningens kampagner indkøbt og uddelt brochurer til Andelskassens brugere. Andelskassen vil fortsat støtte arbejdet i Landsforeningen og Landsforeningens region Syd- og Vestsjælland. Regnbueforeningen I samarbejde med Regnbueforeningen formidler Andelskassen, gennem særlige indlånsprodukter, lavtforrentede lån til bæredygtige formål, f.eks. økologisk produktion. Regnbueforeningens bestyrelse står som etisk rådgiver og kontrollant på disse udlånsformer. Foreningen af J.A.K.-Andelskasser Andelskasseforeningen er et service- og samarbejdsorgan for J.A.K.-pengeinstitutter. Der afholdes møder ca. 4 gange årligt, hvor der bl.a. har været indlæg fra udefrakommende med dagsaktuelle emner. AndelsEDB I foråret 2005 blev AndelsEDB stiftet af en gruppe J.A.K.-Andelskasser og en sparekasse. Formålet med dette samarbejde er at styrke driften og udviklingen af de edb-systemer, administrative programmer og netbank, som medlemmerne i samarbejdet anvender. Folkesparekassen Folkesparekassen fungerer på en række områder som engros-pengeinstitut for Andelskassen og er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med datatransmission. Finansrådet Andelskassen er medlem af Finansrådet. Låneformidlingssamarbejde Andelskassen har indgået aftaler med følgende realkreditinstitutter om formidling af lån: DLR-Kredit Realkredit Danmark BRF-Kredit Egns-Invest Andelskassen har indgået aftale med Egns-Invest om køb, salg og rådgivning om investeringsbeviser i Egns-Invest. Side 32

33 FOREDRAGS- OG OPLYSNINGSAKTIVITET Andelskassen ønsker som en del af sit formål, at medvirke til oplysning og debat om bl.a. samfundsmæssige og økonomiske forhold. Som et led i denne udadvendte aktivitet har Andelskassen bl.a. som en fast tradition et foredrag i forbindelse med Andelskassens generalforsamling. Nedenstående er et udpluk af aktiviteter, foredrag m.v., der siden 2001 er indgået som en del af Andelskassens oplysningsarbejde: Sund økonomi Lisbet Nebelong Uændret levestandard med mindre arbejdstid og mindre materielt forbrug Professor Ole Thyssen. Et bæredygtigt økonomiparadigme konkurrence vs. samarbejde Knud Erik Sørensen, formand for Økologisk Landsforening, Erik Christensen, Cand. Scient. Pol. Association mellem forbruger Forhandler og producent Jørgen Nielsen, købmand i Gentofte og aktiv i forbrugersammenslutninger. Rudolf Mees, tidligere direktionsmedlem i Hollands næststørste bank INF Gør dig fri af de økonomiske bindinger / Værdien af eksperimenter Steen Møller, Frilænder, gældfri husbygger og økofilosof. Kurt Aagard Nielsen, professor i arbejdslivsforskning Bæredygtig udvikling, det økologiske økonomiparadigme, borgerløn Lektor Erik Christensen, Ålborg Samspil mellem pengeinstitut, lokalsamfund og kunderne Lars Pehrson fra Merkur og Finn Bendtzen fra Landsforeningen J.A.K. Komplementære penge og alternativ økonomi Cand. Scient. Soc. Helle Kibsgaard Virksomheden Fornyet Energi Stenlille, Flemming Abrahamson og Karen Lendal Økologisk Fodspor og bæredygtighed Per Bach, Byøkologisk center Lånefinansieret udviklingskoncept Flemming Kramp Konferencen Complementary Currencies in Europe John Valeur og Peter Djurtoft Simple Living Gitte Jørgensen Studiekreds i Hvor svært kan det være? Filosof Jørgen Rasmussen Alment fokus på diagnoser af toneangivende økonomiske dagsorden. Etiske paradokser og dilemmaer. Behovene for nytænkning og praktiske forandringer: Penge, renter og værdi Komplementære valutaer, Helle Kibsgaard Alternativer til den almene økonomiske dagsorden, Finn Bentzen Brændpunkter imellem økonomi og økologi, Erik Sepstrup Jensen Økonomiens selvforførelser og de nye sociale bevægelser, Jesper Jespersen Timebank-projekterne. Oplæg v/ Per Bach Foredrag i samarbejde med Landsforeningen J.A.K. Marianne Jelved, daværende Økonomiminister Bodil Nyboe Andersen, daværende Direktør for Nationalbanken Anders Fogh Jensen, Filosof Side 33

34 Layout: Dorte Andersson/www.visualangels.com Grafik og illustrationer: Dorte Andersson/www.visualangels.com Print: Andelskassen J.A.K. Slagelse Side 34

35 Side 35

36 Side 36 Andelskassen J.A.K., Slagelse Løvegade Slagelse Telefon: Fax:

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere