Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms"

Transkript

1 Facadeplader Frontline Cedral Tonality Byggeplader/Brand Tagprodukter Bruttoprisliste juni 2012 Alle priser excl. moms

2 Bruttoprisliste juni 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis ikke andet er anført, ligesom mellemsalg er forbeholdt. Vores skriftlige ordrebekræftelse og kun denne er bindende for os. Anførte salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, hhv. ordrer, med mindre andet er skriftligt aftalt. 2. Ved tilbud på ikke-lagervarer, er ordrebekræftelsen først endelig ved værkets/ producentens accept til os. 3. Specifikationer i kataloger, brochurer, prislister m.v., samt mundtlige oplysninger om varers mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, er kun bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Evt. bistand ved teknisk vejledning og udregning af materialeforbrug er udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os erstatningsansvar. Vareprøver er udtryk for materialets gennemsnitlige karakter. Der tages forbehold for evt. farveforskelle mellem vareprøver og endelig leverede varer. Garanti 19. Normalt ydes der ikke garanti på vareleverancer, men er der i produktionsinformationer eller i købsaftalen tilsagt køberen garanti for en vare, som vi leverer, er denne alene at betragte som en videregivelse af producentens garanti overfor os, uden at vi i forhold til køberen derved påtager os tilsvarende garantiforpligtelse. Mangler 20. Køber må straks efter modtagelsen, og inden materialerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelse, samt farve og størrelsesvariationer, der er eller burde have været opdaget ved sådan en undersøgelse, må fremsættes straks, og senest 8 dage efter varens levering på købers plads, for at kunne tages til følge. Evt. skjulte fejl må påtales før varens ibrugtagning, og senest 3 måneder efter levering. 21. Såfremt en vare er mangelfuld i Købelovens forstand, er vi berettiget til at foretage omlevering. Priser 4. Priserne er dagspriser, excl. moms, når intet andet er anført. Prislister kan til enhver tid ændres uden varsel. 5. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverende værk. Eventuelle opgivne fragtrater er uforbindende. Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art, herunder moms, import- og eksportafgifter samt told, som indtræffer efter vor ordrebekræftelse, må bæres af køber. Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er de kurser, vi har kalkuleret med, anført i tilbudet. Eventuelle ændringer i valutakurserne, som indtræder efter vor ordrebekræftelse, og inden købers indbetaling har fået valør (jvf. Betaling nedenfor), er for købers regning. Levering 6. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt, med mindre andet fremgår udtrykkeligt af ordrebekræftelsen. 7. I tilfælde af force majeure jvf. Købelovens 24 (lov om køb nr. 102 af ) og lignende forhold, hvorover vi ikke er herre, er vi berettiget til at annullere leveringen. 8. Hvor intet andet er anført, sker leveringen for vor regning. Hvis der er truffet aftale om levering på købers plads, eller andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær brugsstedet, som lastvognen efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast. Levering er altid uaflæsset. 9. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads, eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber; ligesom køber må afholde omkostningerne, som følge af at han ikke kan modtage varerne på det aftalte leveringssted. 9.a. Køber foretager modtagerkontrol. Betaling 10. Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse, er vore betalingsbetingelser 30 dage netto. 11. Kasserabat opnås ved betaling indenfor 8 dage. 12. Ved importvarer har købers indbetaling først valør ved udløbet af anden hverdag efter indbetalingen, og eventuel kursændring på den pågældende valuta i denne periode er for købers regning. 13. Købesuen forfalder til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at levering ikke kan ske rettidig. 14. Såfremt betalingstidspunktet overskrides, forrentes vort tilgodehavende inkl. moms p.t. med 1,5% pr. måned. Renten tilskrives pr. påbegyndt måned med 1,5% af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. tidligere tilskrevne renter. Annullering og ændring af ordre 15. Købers annullering og ændring af ordren må aftales i det enkelte tilfælde, og kan kun påregnes imødekoet mod vor leverandørs accept og mod fuld omkostningsdækning. Omlevering eller supplerende levering sker i henhold til vore normale leveringsbetingelser i det omfang, vor leverandør og/eller vi er leveringsdygtige. Returvarer 16. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varerne skal være ubrugte i mangelfri stand og i original emballage. Varer, der er specielt skaffet hjem til kunden, tages ikke retur. 17. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20% af indkøbsprisen ekskl. moms. 18. Returnerbar emballage krediteres ved franko levering i uskadt stand inden 3 måneder fra vor levering med det fakturerede beløb, med fradrag af returneringsomkostninger. 22. Har køberen ikke inden 1 år efter varens overgivelse til ham meddelt os, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, med mindre vi skriftligt har påtaget os at indestå for varen i længere tid, jvf. Kbl. 54. Erstatningsansvar 23. Med mindre vi i vor ordrebekræftelse udtrykkeligt har garanteret levering til et bestemt tidspunkt, påtager vi os ikke erstatningsansvar for forsinkelser. 24. Ved mangler, der skyldes fejl eller forsøelser hos vort firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance, dagbøder og lignende dog ikke erstattes. 25. For fejl- og/eller forsøelser hos vore leverandører, påtager vi os intet selvstændigt erstatningsansvar, og hæfter ikke for nogen del af ansvaret, men bistår køberen med at gennemføre et eventuelt erstatningskrav direkte overfor leverandørerne/producenterne. 26. Opstår der i anledning af leverancen tvist om varernes kontrakt- mæssighed m.v., kan sælger vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole. 27. Skal tvisten afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer af Syn og skøn etableres efter reglerne i AB Udvidet ansvar for mangler 28. Ved materialeleverancer til statslig og statsstøttet byggeri samt til byggeri, hvorom særlig aftale om udvidelse af ansvarsperioden skriftligt er aftalt og dokumenteret, gælder desuden følgende regler: 29.»Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber, eller mod leverandørens efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, vor egen leverance er mangelfuld; og endvidere kun i det omfang, der følger af leverandørens eget kontraktforhold mod leverandørens køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges saen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles af Voldgiftretten for Bygge og Anlægsvirksomhed«. For så vidt angår leverancer til godkendte forhandleres lagre er ovennævnte 6 års ansvar udvidet til 7 år. Såfremt et anerkendt mangelansvar jvf. ovennævnte Byggeleveranceklausul resulterer i en afhjælpning, skal denne afhjælpning betragtes som opfyldelse af ansvar. 30. En forudsætning for, at vi kan indgå i den udvidede, og i hvert enkelt tilfælde skriftligt aftalte ansvarsperiode er, at vor leverandør dokumenterer indeståelse for et udvidet ansvar. 31. Produktansvarsforsikring på kr. 10 mill. på person- og tingskade. 32. Sælgeren er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælgeren eller hans folk, og køberen eller senere erhververe ikke burde have indset dette. Sælgeren hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andre direkte tab. Sælgerens ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 2 mill. Sælgeren hæfter kun i ét år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde. I det omfang, sælgeren måtte gøre af den solgte vare herunder videresalg er køberen pligtig til at skadeløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved sae domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af de solgte varer. 2

3 Dine kontaktpersoner Projektkonsulent Ny medarbejder pr 1/ Mobil Projektkonsulent Kaj D. Olesen Mobil Konsulent Henrik Smed Mobil Salgschef Brian Christensen Mobil Internt salg tag og facade Tagprodukter Dorte Uth Direkte Intern projektsalg Peter Landergren Direkte Konsulent Brian Lund Larsen Mobil Facade-/byggeplader Tanja Jørgensen Direkte Simon Jensen Direkte Eksternt salg Susanne Nielsen Direkte Alex Rashid Direkte Jesper Nørregaard Direkte Produktchefer Tonality facadetegl Geert Jacobsen Mobil Salgschef Toy Pollov Mobil Tag/ivarplank Thue Houlberg Mobil Projektkonsulent Henning Mortensen Mobil Konsulent Steen Andersen Mobil Internt salg brand Jessica Lake Direkte Brand Per Vestergaard Mobil Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 3

4 Bruttoprisliste juni 2012 Hovedkontor ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro T F (salg) F (adm/logistik) Åben kontor Mandag torsdag kl Fredag kl Afhentningslager ivarsson a/s Kometvej 36, 6230 Rødekro varer. Skader/mangler/afvigelser skal noteres på følgeseddel og afleveres til chauffør. Leveringstider Lagervare lagervarer er markeret med * i prislisten. Lagervarer kan leveres med ivarsson, leveringsservice. Ved større leverancer og projekter aftales leveringstiden individuelt. Bestillingsvare standardvarer, som ikke lagerføres. Varen er ikke stjernemarkeret, og der er ingen returret på disse. Projektvare varer som er hjemtaget projektvis. Leveringstider aftales individuelt og evt. ændringer i leveringstider aftales særskilt. Der er ingen returret på disse varer. Betalingsbetingelser 30 dage netto. Åben lager Mandag torsdag kl Fredag kl Advisér vores lager minimum 1 time før afhentning på telefon / fax Priser Alle priser er brutto excl. moms og baseret på køb i hele paller. Denne prisliste erstatter alle tidligere prislister. Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for evt. trykfejl, prisændringer, leveringstider samt udsolgte varer. Modtagerkontrol Køber skal straks ved modtagelse gennemgå leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfrie og i overenssteelse med bestilte Bearbejdning Specialmål, falsning, notning m.v. udføres. Indhent venligst tilbud. Varer i specialmål/-udførelser m.v. kan ikke annulleres eller returneres. Skæring Ved bestilling af færdigt opskårne facadeplader skal man være opmærksom på at de fleste plader har en»åreretning«. Ønskes denne bevaret, skal skæreretningen rettes ind efter dette eksempelvis Eter-color. Fraskær leveres som hovedregel ikke med. Tolerance uden rensnit +/-4. Med rensnit +/-2. Forbehold Indholdet i denne prisliste er udarbejdet og gengivet efter bedste viden og overbevisning. Vi tager forbehold for evt. trykfejl og/eller tekniske ændringer i produkt- og anvendelsesmæssige saenhænge. Returvarer Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Det er kun ubeskadigede, herunder korrekt opbevarede hele paller i ubrudt originalemballage som tages retur med fradrag på 20%. Returvarer fremsendes franko til vort lager i Rødekro eller kan afhentes (fragten debiteres). Tilbehør, specielt fremskaffede varer (ikke lagervarer) og varer som er ældre end 2 måneder, tages ikke retur. Ved returnering SKAL ivarsson returnuer påføres varen/pallen. Signatur Antigraffiti Sømpistol egnet EPD Deklareret MK-Godkendelse Behandlet overflade som muliggør at graffiti let kan fjernes med almindelig graffiti regøringsmiddel Produktet kan befæstes ved hjælp af sømpistol Produktet er miljødeklaret i forhold til ISO og er særdeles velegnet til bæredygtig byggeri Produktet har en særskilt MK-godkendelse foruden en CE-mærkning 4

5 Indholdsfortegnelse Facade Frontline Natura... 6 Frontline Natura Pro... 6 Frontline Textura... 6 Frontline Pictura... 6 Eterplan N... 7 Eter-Color... 7 Eterboard HD Beklædningsplade... 7 ivarplank Cedral... 8 ivarplank Smooth... 8 Operal... 8 Operal Soffit planker... 9 Tilbehør til facade Tilbehør til Frontline...11 Tilbehør til ivarplank og Operal Skruer til facade Hjælpemateriale til ivarplank og Operal.. 16 Byggeplader MASTERBOARD MASTERBOARD-M Emallage Paller Pris/kr Retur/kr Europalle 125,00 75,00 Facadepalle 300,00 200,00 Fabrikspalle 100,00 0,00 HYDROPANEL Winco WR MASTERSHIELD Conchip Ultima Eterspan Conchip eksteriørplade Duripanel enteriørplade Duripanel gulvplade Tilbehør til byggeplader Tilbehør til vindspærre Skruer til vindspærre Skruer til byggeplader Brand PROMATECT-H PROMATECT-L PROMATECT VERMICULUX DURASTEEL Tilbehør brand Leveringsservice Leveringsdag Zone Ordrestørrelse Ugedag Tag Ordre kan afgives indtil kl to dage før levering i henhold til leveringsoversigten. Der leveres 2 gange pr. uge til forhandlers domiciler iht. ivarssons leveringsservice og leveringszoner (ekskl. Færøerne, Bornholm og ikke brofaste øer). Truck fordres. Ved levering på byggeplads kan aflæsning på jord med truck tilbydes for kr. 750,- Forsendelseform Onsdag og fredag ivarskifer Tilbehør ivarskifer ivarcem 700T Villacem ivarcem 600R ivarcem ivarcem hegnsplade Tilbehør tag Skruer til tag Lysplader Tilbehør til lysplader Mandag og torsdag Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Information Håndtering af Facade-,bygge- og tagplader Danmark alle zoner (inkl. brofaste øer) > kr ,- brutto Frit leveret < kr ,- brutto Paller kr. 850,- Rør kr. 200,- Postpakke u/5 kg kr. 100,- Information Tag Brand Byggeplader Facade Generelt 5

6 Bruttoprisliste juni 2012 Facade Frontline Natura Frontline Natura facadeplade i fibercement i 37 forskellige farver. Overfladebehandlingen er en acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 37 farver 295,00 955,00 8 x 1280 x ,4 295, ,00 Cremehvid N154 er en specialfarve. Kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. Frontline Natura Pro Frontline Natura facadeplade i fibercement i 13 forskellige semitransparente farver. Antigrafittioverfladen er en UV- og kemikalieresistent acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 13 farver 350, ,00 8 x 1280 x ,4 350, ,00 Cremehvid NU154 er en specialfarve. Kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. Frontline Textura Frontline Textura facadeplade i fibercement i 15 kraftige farver med en kornet og struktureret overflade. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 15 farver 350, ,00 8 x 1280 x ,4 350, ,00 Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. Frontline Pictura Frontline Pictura facadeplade i fibercement i 15 farver, Antigrafittioverfladebehandlingen er en UV og kemikaliebestandig flerlags acrylcoating med miljøvenlige farvepigmenter. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). Vægt Farver Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele palle 8 x 1280 x ,4 15 farver 350, ,00 8 x 1280 x ,4 350, ,00 Ved specialfarve, kontakt os for priser. Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres og efterbehandles med Luko, kantimprægnering. 6

7 Eterplan N Eterplan N er en cementgrå facadeplade. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Klasse 1 beklædning (K 1 10 B-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1280 x ,4 Naturgrå 145,00 470, x 1280 x ,4 145,00 581, DE_ Målene på pladen er råmål. Kanter skal renskæres. Bruttoprisliste 2012 ETER-COLOR Eter-color facadeplader af homogent gennemfarvet fibercement. Eter-color har en forædlet overflade, som minimerer patineringen. Der kan være farvevariationer pladerne imellem. Pladen er ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 8 x 1195 x ,5 Hvid E90 192,50 575, * 40 14,5 Beige E10 192,50 575, * 40 14,5 Grå E20 192,50 575, * 8 x 1195 x ,5 Hvid E90 192,50 701, * 40 14,5 Beige E10 192,50 701, * 40 14,5 Grå E20 192,50 701, * 8 x 1220 x ,5 Hvid E90 188,50 575, * 40 14,5 Beige E10 188,50 575, * 40 14,5 Grå E20 188,50 575, ,5 Brun E60 188,50 575, ,5 Rød E40 188,50 575, ,5 Gul E30 188,50 575, ,5 Grøn E50 188,50 575, * 8 x 1220 x ,5 Hvid E90 188,50 701, * 40 14,5 Beige E10 188,50 701, * 40 14,5 Grå E20 188,50 701, ,5 Brun E60 188,50 701, ,5 Rød E40 188,50 701, ,5 Gul E30 188,50 701, ,5 Grøn E50 188,50 701, Facade Byggeplader Brand Eterboard HD Beklædningsplade Eterboard HD beklædningsplade i fibercement. Stærk og glat. Farveforskelle kan forekoe. Velegnet til efterfølgende malebehandling. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 6 x 1195 x ,1 Lysegrå 93,00 279, * 8 x 1195 x ,8 124,00 372, * 8 x 1195 x ,8 124,00 452, Tag Information 7

8 Bruttoprisliste juni 2012 ivarplank Cedral Malet fibercementplade med træstruktur. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2 pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller * 10 x 190 x ,2 Hvid 107, * Beige 107, * Antrazit , * Svenskrød 107, * Sand 107, * Grå 107, * Sort 107, * Oliven 107, * Brun 107, * Granit 107, Kirsbær 147, Pære 147, Nød 147, Andre farver rekvirer farvekort ivarplank Smooth Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). Minimums ordrestørrelse = 12 stk. ens farve Dækareal pr. stk 0,68 m 2 Dækareal v/ 30 overlæg 0,57 m 2 pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller * 10 x 190 x ,2 Hvid 107, * Beige 107, * Antrazit , * Grå 107, * Sort 107, * Granit 107, Andre farver rekvirer farvekort Operal Malet fibercementplade med glat overflade. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 9 x 1220 x ,0 Hvid 187,00 570, * Beige 187,00 570, * Antrazit ,00 570, * Grå 187,00 570, * Sort 187,00 570, * Granit 187,00 570, * 9 x 1220 x ,0 Hvid 187,00 696, Beige 187,00 696, * Antrazit ,00 696, * Grå 187,00 696, * Sort 187,00 696, * Granit 187,00 696, Andre farver rekvirer farvekort 8

9 Operal Soffit planker Malet fibercementplade med glat overflade og med lige kanter. Ubrændbart materiale (A2-s1, d0). pr palle Vægt kg/stk Farve Hele paller 9 x 200 x ,5 Hvid 135, Grå 135, Beige 135, Sort 135, Antrazit , Granit 135, * 9 x 300 x ,7 Hvid 197, Grå 197, Beige 197, * Sort 197, * Antrazit , Granit 197, x 400 x ,0 Hvid 257, Grå 257, Beige 257, Sort 257, Antrazit , Granit 257, x 600 x ,4 Hvid 387, Grå 387, Beige 387, Sort 387, Antrazit , Granit 387, Andre farver rekvirer farvekort Bruttoprisliste 2012 Facade Byggeplader Information Tag Brand 9

10 #### DATO: #### DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Bruttoprisliste juni 2012 Tilbehør facade 3 Side Side Side Side Side 11 Z-profil EPDM-bånd Inv. hjørne Sideindækning Vandnæse #### Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## Side 11 Side 11 #### 1 49 Side Side 14 Alu fugeprofil Udv. hjørne Alu udv. hjørne Sokkelsikring 12 Side 14 Sålbænk Kom Tlf. 7 E-m www Profiler til prisliste Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 1:1 #### SIG DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 10

11 Tilbehør til facadeplader Alu fugeprofil Betegnelse Mål i Enhed Farve Pris pr stk * 0,5 x 50 x stk Blank 45, * 0,5 x 50 x 2500 Sort 52, ,5 x 50 x 2500 Hvid 52, Bruttoprisliste 2012 Alu udv. hjørne * Type /13,5 x 2500 Blank 275, Type /15,6 x 2500 Blank 275, Z-profil * 25 x 15 x 12 x 2500 Blank 61, Facade Betegnelse Længde Farve Pris pr stk Vandnæse 46 Ved andre 268, farver kontakt os for priser Prisen er for hvid, granit antrazit og sort. Sideindækning 47 Ved andre farver kontakt os for priser 268,00 Prisen er for hvid, granit antrazit og sort Byggeplader Indvendig hjørne 48 Ved andre farver kontakt os for priser 268,00 Prisen er for hvid, granit antrazit og sort Udvendig hjørne symetrisk 49 Ved andre farver kontakt os for priser 268,00 Prisen er for hvid, granit antrazit og sort Brand Profiler til prisliste Tilbehør til Frontline Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : Profiler til prisliste Luko påføringsflaske Profiler til prisliste DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## 36 - DK-6230 Kometvej Rødekro Betegnelse Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax Forbrug .: Tlf Indhold .: Fax Pris pr stk 20 * Til min. 125 m pladekant (vejledende) 0,125 l 40, DE_ DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## DATO: MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## Tag Luko kant imprægnering * Profiler til prisliste Til min. 500 m pladekant (vejledende) 0,5 l 150, * Til min m pladekant (vejledende) 1,0 l 275, DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : Luko Profil påføringssæt MÅL: 1:2 SIGN: dkivpb ## * Malebakke og påføringspude Sæt 150, Hulforstærker * Frontline Natura PRO og Frontline Pictura 250 stk 146, Information 11

12 Bruttoprisliste juni 2012 Tilbehør til ivarplank og Operal Side 13 Side 14 Side 14 Side 13 Side 14 Side Dobbelt endekant Samleprofil Guibånd Indvendigt hjørne Sideindækning Vandnæse Side 14 Side 13 Side 14 Side 14 Side 13 Side Startprofil Udv. hjørne, syetrisk Sokkelsikring Sålbænk Udv. hjørne asyetrisk Enkel endekant 12

13 Produkt ivarpla Tilbeh Tilbehør til ivarplank Udformning Pulverlakerede aluminiumsprofiler ivarsson Varenr. 8 alle mål i enkelt kantprofil, dueblå á 3,0 mtr. Tilbehør til ivarplank og Operal Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler ivarplank Betegnelse Længde udvendig hjørneprofil syetrisk Farve Pris pr stk Tilbehør * Udv. hjørne 3 meter Tilbehør til ivarplank 4 Hvid 268, * symetrisk Grå 268, * Beige 268, * Sort 268, * Antrazit 268, * Oliven 268, * Granit 268, * Svenskrød 268, * Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Brun 268, * Sand 268,00 Produkt / Produktdata Pulverlakerede Varenr. aluminiumsprofiler ivarplank * Udv. hjørne 3 meter udvendig Nuer hjørneprofil Beskrivelse asyetris Længde Tilbehør udv. hjørne, hvid 5 á 3,0 Hvid mtr. 268, * asymetrisk Tilbehør til ivarplank udv. hjørne, grå á 3,0 mtr udv. hjørne, beige á 3,0 Grå mtr. 268, * udv. hjørne, 35sort á 3,0 mtr udv. hjørne, granit á 3,0 Beige mtr. 268, * udv. hjørne, oliven á 3,0 Sort mtr. 268, * udv. hjørne, svenskrød á 3,0 Antrazit mtr. 268, * udv. hjørne, sortblå á 3,0 Oliven mtr. 268, * Granit 268, * Svenskrød 268, * Pulverlakerede aluminiumsprofiler Brun 268, ivarplank Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver * indvendig hjørneprofil Tilbehør alle mål i Sand 268, * Indvendig 3 meter Tilbehør Varenr. til ivarplank Nuer Beskrivelse Længde 6 Hvid 268, udv. hjørne, hvid á 3,0 mtr. asyetrisk * hjørne Grå 268, * Beige 268, * Sort 268, * Antrazit 268, * 25 Oliven 268, * Granit 268, * Svenskrød 268, * ivarsson, teknisk service, Brun 268, /5/ Pulverlakerede aluminiumsprofiler Enkelt endekant Udformning 34 Pulverlakerede aluminiumsprofiler udv. hjørne, grå á 3,0 mtr. asyetrisk udv. hjørne, beige, á 3,0 mtr. asymestrisk udv. hjørne, sort á 3,0 mtr. asyetrisk alle mål i 51 * Udformning Sand 268, * Enkelt Pulverlakerede aluminiumsprofiler 3 meter Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver 7 Hvid 145, * endekant Grå 145, * Varenr. 8 Beige Nuer Beskrivelse Længde 145, * 1 Sort 145, * Antrazit 145, * indv. hjørne, hvid á 3,0 mtr. Oliven 145, * indv. hjørne, grå á 3,0 mtr indv. hjørne, beige á 3,0 mtr. Granit 145, * indv. hjørne, sort á 3,0 mtr. Svenskrød 145, * indv. hjørne, granit á 3,0 mtr indv. ivarsson, hjørne, teknisk dueblå service, á 3,0 mtr. Brun 145,00 11/5/ * indv. hjørne, oliven á 3,0 mtr indv. hjørne, brun á 3,0 mtr. Sand 145, * Dobbelt meter indv. hjørne, svenskr d á 3,0 mtr. 8 Hvid 170, indv. hjørne, norskgul á 3,0 mtr. * endekant indv. hjørne, sortblå á 3,0 mtr. Grå 170, * indv. hjørne, kirsebær á 3,0 mtr. Beige 170, * 10 Sort 170, * 17 Antrazit 170, * Oliven 170, * Granit 170, * Svenskrød 170, * Brun 170, * Sand 170, Ønskes profiler i andre farver end de lagerførte koer der et tillæg på kr. 500,- 35 Udformning Pulverlakerede aluminiumsprofiler udv. hjørne, dueblå á 3,0 mtr udv. hjørne, brun á 3,0 mtr udv. hjørne, norskgul á 3,0 mtr udv. hjørne, kiresbær á 3,0 mtr. 27 Længde 3 m Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige 29 ivarsson ivarsson ivarsson Produkt / Produktdata Nuer Beskrivelse Længde enkelt kantprofil, hvid á 3,0 mtr enkelt kantprofil, grå á 3,0 mtr enkelt kantprofil, beige á 3,0 mtr. Bruttoprisliste 2012 Facade enkelt kantprofil, sort á 3,0 mtr enkelt kantprofil, granit á 3,0 mtr. Byggeplader Brand Tag Information 13

14 Bruttoprisliste juni 2012 Produkt / Produktdata Pulverlakerede aluminiumsprofiler ivarplank Samleprofil Tilbehør Betegnelse Længde Tilbehør til ivarplank Farve Pris pr stk * Samleprofil 3 meter 9 Hvid 179, * 24 Grå 179, * Beige 179, * 25 Sort 179, * 1 Antrazit 179, * Oliven 179, Varenr. Nuer Beskrivelse Længde Alu-Startprofil, hvid á 3,0 mtr Alu-Startprofil, beige á 3,0 mtr Alu-Startprofil, sort á 3,0 mtr. Startprofilen giver en hurtig og korrekt start på projektet, med sin 4º hældning er der samtidig ventilation. Lagerføres i flere farver. alle mål i * 60 alle mål i Granit 179, * Udformning Svenskrød 179, * Pulverlakerede aluminiumsprofiler Lagerføres i flere farver, skaffes i øvrige farver Brun 179, * Sand 179, Varenr. * Startprofil 3 meter Nuer Beskrivelse Længde Hvid 155, samleprofil, hvid á 3,010 mtr. * samleprofil, grå á 3,0 mtr. Grå 155, samleprofil, beige á 3,0 mtr. * Beige 155, samleprofil, sort á 3,0 mtr samleprofil, granit á 3,0 mtr. * 10 Sort 155, * Antrazit 155, * 60 Oliven 155, * Granit 155, Svenskrød 155, Brun 155, Sand 155, * Sideindækning 3 meter Hvid 268, * Grå 268, * 25 Granit 268, * 5 Antrazit 268, * Sort 268, * Sålbænk 3 meter 12 Hvid 195, * Grå 195, * Granit 195, * 15 Antrazit 195, * Sort 195, * Vandnæse 3 meter ivarsson, teknisk service, Hvid 268, /5/ * 50 Grå 268, º * Granit 268, * 5 Antrazit 268, * 175º Sort 268, Ønskes profiler i andre farver end de lagerførte koer der et tillæg på kr. 500, º 7 95º 30 Tilbehør til ivarplank Pulverlakerede aluminiumsprofiler Startprofil Produkt / Produktdata ivarplank Tilbehør ivarsson ivarsson 14 Alu sokkelsikring 30/50 Betegnelse Mål Farve Pris pr stk * 30/50-2,5 m Blank 80, * 30/50-2,5 m Sort 88, EPDM bånd * 6 stk/kt 36 /20 m Sort 140, * 4 stk/kt 60 /20 m Sort 246, * 6 stk/kt 100 /20 m Sort 425, Guibånd til ivarplank * 1 stk/kt 100 /20 m (uden vinger) Sort 195, Ventilationsprofil PVC til stern/underbeklædning * 3 meter Sort 100,

15 Skruer til facade i-fix facadeskruer til træ A2 pr pk Mål RAL/ (NCS) Farve Pris pr pk * 50 stk 4,8 x Hvid 89, * 7047 Grå 89, * 9005 Sort 89, * 7046 Granit 89, * 7024 Antrazit 89, * 1015 Beige 89, * 3011 Svenskrød 89, * 8007 Brun 89, * NCS 3005-G50Y Oliven 89, * 1019 Sand 89, Kirsebær 89, Y30R Pære 89, * 250 stk 4,8 x 33 Blank 215, * 9010 Hvid 288, * 7047 Grå 288, * 9005 Sort 288, * 7046 Granit 288, * 7024 Antrazit 288, * 1015 Beige 288, * 3011 Svenskrød 288, * 1001 Okkergul 288, * 9002 Lysegrå 288, * NCS 3005-G50Y Oliven 288, * 1019 Sand 288, * 7037 Grafitgrå 288, * 250 stk 4,8 x 39 Blank 224, * 9010 Hvid 303, * 7047 Grå 303, * 9005 Sort 303, * 7046 Granit 303, * 7024 Antrazit 303, * 1015 Beige 303, * 3011 Svenskrød 303, * 8007 Brun 303, * NCS 3005-G50Y Oliven 303, * 1019 Sand 303, Okkergul 303, * 9002 Lysegrå 303, * 7037 Grafitgrå 303, * 250 stk 4,8 x 60 Blank 603, * 9010 Hvid 686, * 7047 Grå 686, * 9005 Sort 686, * 7046 Granit 686, * 7024 Antrazit 686, Beige 686, Svenskrød 686, NCS 3005-G50Y Oliven 686, Sand 686, Lysegrå 686, * 7037 Grafitgrå 686, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer Information Tag Brand Byggeplader Facade Bruttoprisliste

16 Bruttoprisliste juni 2012 Top-fix, til træ A2 Selvborende med hulforstørrelse og tætningsskive pr pk Mål RAL Farve Pris pr pk * 250 stk 5,0 x 40 Blank 585, * 9010 Hvid 749, * 9002 Lysegrå 749, * 7037 Grafitgrå 749, * 7024 Antrazit 749, * 9005 Sort 749, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer i-fix facadeskrue til træ A4 * 250 stk 4,8 x 39 Blank 460, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer i-fix Corona facadeskruer til stål A2 til ståltykkelse 1-2 * 250 stk 4,8 x 35 Blank 695, * 9010 Hvid 895, * 9005 Sort 895, * 7037 Grafitgrå 895, * 7024 Antrazit 895, Der er et opstartsgebyr på 500 kr for ikke-lagerførte farvede skruer SQD skrue US-A2 B med undersænket torxhoved, borepunkt og fræsekanter. Til ivarplank/operal 250 stk 4,2 x 45 TORX hoved Blank 275, Maling til skærekanter på ivarplank og Operal Farve Pris pr stk * ½ liter Hvid 125, * Grå 125, * Beige 125, * Sort 125, * ivarplank Antrazit 125, * Oliven 125, * Granit 125, * Sand 125, * Svenskrød 125, * Brun 125, Operal Antrazit 125, Kirsebær 125, Nød 125, Pære 125, ivarcut, guillotine * a 1 stk 2.999,

17 Byggeplader Bruttoprisliste 2012 Vådrum MASTERBOARD Kalciumsilikat pladen er meget anvendelig i vådrum. Fliser kan påføres direkte på pladen. MASTERBOARD er godkendt til EI 30 EI 90 konstruktioner og kan desuden anvendes som isolering bag brændeovne, samt i skorstene. Vægt Hele paller Hele paller kg/m 2 kr/m 2 12 x 1200 x ,0 138,12 414, x 900 x ,0 156,14 351, MASTERBOARD -M MASTERBOARD-M er en Cement Bundet Matrix (CBM) byggeplade, og består af en magnesiabaseret cementkerne, med et forstærkende lag glasfiber i pladens under- og overflade. Pladen er uorganisk og anvendes som 1-lags vådrumsplade. Pladen leveres i hvid Byggeplader 12 x 1200 x ,8 87,57 252, x 900 x ,8 91,81 198, HYDROPANEL Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til al beklædning i vådrum. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 7.31/1725) til 1 lags pladeløsning ved 9 pladetykkelse * 9 x 600 x ,8 0 BE 118,00 184, x 600 x BE 132,00 206, x 900 x BE 130,00 140, x 900 x BE 102,00 110, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 12 x 600 x BE 172,00 268, * 12 x 1200 x BE 114,50 357, Andre dimensioner på bestilling Brand Tag Information 17

18 Bruttoprisliste juni 2012 Vindspærre Winco WR WinCo WR er en fibercementplade specielt velegnet til vindtætte facadekonstruktioner. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 4,5 x 1200 x ,1 Grå 51,67 186, MASTERSHIELD Promat MASTERSHIELD er en vandafvisende vindspærreplade. Som en del af Promat MASTERSHIELD systemet er den fuldstændig vand- og vindtæt. Pladen har bestået K1 10 B-s1,d0 ( kl 1) testen med en 7,5 plade. Leveres i en grå farve. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 7,5 x 1200 x ,9 Grå 71,00 204, * 7,5 x 900 x ,9 Grå 77,00 166, Conchip Conchip er Klasse A materiale (B-s1, d0). * 8 x 1200 x 2500 Conchip Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 60 10,8 Grå 57,60 164, Ultima Eterspan Ultima er ubrændbart materiale (A2-s1, d0) * 8 x 1200 x ,6 Beige 70,00 210, * 8 x 1200 x ,6 Beige 70,00 252, Byggeplader HYDROPANEL Hydropanel er en stærk og glat fibercementplade, der er specialfremstillet til skillevægge, lofter og lydvægge. Materialet er ubrændbart (A2-s1,d0) og MK-godkendt (MK 6.31/1753) til K10 B-s1,d0 beklædning ved 12 pladetykkelse. * 9 x 600 x ,8 0 BE 118,00 184, x 600 x BE 132,00 206, x 900 x BE 130,00 140, x 900 x BE 102,00 110, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 900 x BE 107,25 251, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 9 x 1200 x BE 86,50 270, * 12 x 600 x BE 172,00 268, * 12 x 1200 x BE 114,50 357, Andre dimensioner på bestilling 18

19 Conchip eksteriørplade Conchip cementspånplade er godkendt som Klasse A materiale (B-s1, d0) og som Klasse 1 beklædning (K10 B-s1, d0) ved 8. Der må søes/klaes uden forboring op til 10 pladetykkelse. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 8 x 1200 x ,8 Cementgrå 57,60 173, x 1200 x ,8 57,60 193, * 8 x 1200 x ,8 57,60 210, x 1200 x ,8 57,60 221, * 10 x 1200 x ,5 71,98 215, x 1200 x ,5 71,98 241, * 10 x 1200 x ,5 71,98 276, * 12 x 1200 x ,2 86,40 259, * 12 x 1200 x ,2 86,40 290, * 12 x 1200 x ,2 86,40 331, * 16 x 1200 x ,6 104,50 313, * 16 x 1200 x ,6 104,50 350, * 16 x 1200 x ,6 104,50 410, * 18 x 1200 x ,3 117,60 395, * 20 x 1200 x ,0 137,80 463, * 24 x 1200 x ,4 152,25 511, * 28 x 1200 x ,8 175,35 589, Duripanel interiørplade Duripanel cementspåndplade til indvendig brug er godkendt som klasse A materiale (B-s1, d0) og som klasse 1 beklædning (K10 B-s1,d0) ved 8. PEFC mærket Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 8 x 1250 x ,8 Cementgrå 56,65 184, DE_ x 1250 x ,8 56,65 219, DE_ x 1250 x ,5 62,50 203, DE_ x 1250 x ,5 62,50 244, DE_ x 1250 x ,2 70,75 229, DE_ x 1250 x ,2 70,75 273, DE_ x 1250 x ,6 89,00 289, DE_ x 1250 x ,6 89,00 345, DE_ Bruttoprisliste 2012 Byggeplader Brand Duripanel gulvplade Duripanel cementspåndplade til indvendig brug leveres kalibreret og med fer og not på alle 4 sider, som klasse A materiale (B-s1, d0). PEFC mærket Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 18 x 625 x ,3 Cementgrå 174,00 135, DE_ x 625 x ,8 234,20 182, DE_ Tag Information 19

20 Bruttoprisliste juni 2012 Tilbehør byggeplader Side Side 19 Pvc h-profil Pvc H-profil Side 19 Side Galv. h-profil Galv. H-profil Tilbehør til vindspærre Winco profiler Betegnelse Mål Farve Pris pr stk 17 Pvc h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger. * Profil x 4,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, * Profil x 8,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, Galv. h-profil h = profiler anvendes ved horisontale samlinger. (Klasse 1 brand) * 54 x 10,0 x 15,0 x 2400 Stål 65, Pvc H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger. * Profil x 4,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, * Profil x 8,5 x 12,0 x 2500 Hvid 65, Galv. H-profil H = profiler anvendes ved vertikale samlinger. (Klasse 1 brand) * 54 x 10,0 x 30,0 x 2400 Stål 105, Tape til Mastershield og Winco WR Betegnelse Meter pr. enhed Farve Pris pr pk 25 Sort 333,

21 Skruer til vindspærre i-montageskrue til Conchip og Ultima på træ Betegnelse Mål Farve pr pk Pris pr pk * A2, rustfri til træ udendørs 4,2 x 42 Blank , * , Bruttoprisliste 2012 Skrue til Mastershield på træ 3,9 x 40 Blank , Winco skrue til Winco WR på træ Mastershield, Winco WR, Conchip og Ultima på 0,5-0,9 stål 4,2 x 25 Blank , Winco Skrue til Mastershield, Winco WR, Conchip og Ultima 1-2 stål 4,2 x 25 Blank , Borskrue til Conchip og Ultima på 1-2 stål 3,9 x 25 Blank , Skruer til byggeplader Borskrue til Conchip og Ultima på 1-2 stål Betegnelse Mål Farve pr pk Pris pr pk 3,9 x 25 Blank , Byggeplader i-montageskrue til Conchip og Ultima på træ Til indendørs brug 4,2 x 41 Sort , * A2, rustfri til træ 4,2 x 42 Blank , udendørs * , Brand i-fix facadeskrue * Rustfri A2 4,8 x 33 Blank , * 4,8 x , * 4,8 x , * Rustfri A4 4,8 x , i-vingeborskrue til 2 stål Indendørs 4,8 x 38 Blank , * Udendørs 4,8 x 45 Blank , Tag Information 21

22 Bruttoprisliste juni 2012 Brand PROMATECT -H Ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med høj styrke. Pladen er hygroskopisk, skadedyrsbeskyttet og rådner ikke. PROMATECT-H anvendes typisk i semieksponerede applikationer, såsom altaninddækninger, udhæng samt brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, hvor der kræves en stærk plade med meget høj brand- og fugtmodstandsevne. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller * 6 x 1250 x ,3 Beige 116,40 364, x 1250 x ,4 151,40 473, * 10 x 1250 x ,6 180,05 591, x 1250 x ,5 226,65 709, x 1250 x ,4 283,30 886, * 18 x 1250 x ,3 330, , x 1250 x ,2 377, , x 1250 x ,0 472, , * 10 x 1250 x ,6 189,30 710, x 1250 x ,5 227,00 851, x 1250 x ,4 283, , * 18 x 1250 x ,3 330, , * 20 x 1250 x ,2 377, , * 25 x 1250 x ,0 472, , PROMATECT -L PROMATECT-L er afløseren til den velkendte VERMICULUX plade. Pladen er lavet ved hjælp af en nyere teknologi, hvilket sikrer en bedre brandmodstandsevne selv ved lave tykkelser. PROMATECT-L er ubrændbar autoklaveret kalciumsilikat plade med lav vægt. Pladen anvendes som brandbeskyttelse af bærende konstruktioner. Pladen er let bearbejdelighed og tåler en høj daglig temperaturpåvirkning. Pladen er uorganisk og modstår råd og skielsvamp angreb. Pladerne har lige kanter. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,4 Beige 258,05 774, x 1200 x ,9 342, , x 1200 x ,4 428, , x 1200 x ,7 501, , * 40 x 1200 x ,3 655, , * 50 x 1200 x ,8 789, , PROMATECT -100 Ubrændbar kalciumsilikat plade, mættet med gips og armeret med glasfiber. PROMATECT-100 er fremstillet med anvendelse af XONOTLITE, som gør, at pladens brandmodstandsevne og styrke er meget høj. Pladen kan anvendes til brandvægge og lofter med brandkrav op til 120 minutter. PROMATECT-100 har en meget fin glat overflade og leveres med spartelkanter på alle sider. Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 15 x 1200 x ,5 Hvid 162,20 486,

23 VERMICULUX VERMICULUX kan udskiftes med PROMATECT-L, da denne plade har bedre brandhæende egenskaber. Pladen er ubrændbar autoklaveret kalciumsilicat med vermiculite og fibre. Pladen anvendes til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner og som fyld i døre og porte. Pladen er let at bearbejde med håndværktøj. Plader er pudset på begge sider. Leveres med to sider med lige kanter og to sider med vekselfals. Bruttoprisliste 2012 Vægt Farve Hele paller kg/m 2 kr/m 2 Hele paller 20 x 1220 x ,5 Råhvid 350,30 521, x 1220 x ,6 387,25 577, x 1220 x ,7 422,50 630, x 1220 x ,8 520,50 775, DURASTEEL Den mest ekstreme plade på markedet! Stærkest i alle kategorier - bøjelighed samt slagstyrke. Ingen normal brandkurve kan brænde igennem DURASTEEL. Skudsikker mod håndvåben (til banker ) og eksplosionssikker. Leveres med overflade af perforeret galvaniseret stål (alternativt rustfrit) og lige kanter. Vægt Hele paller Hele paller kg/m 2 kr/m 2 9,5 x 1200 x ,3 786, , Information Tag Brand 23

24 Bruttoprisliste juni 2012 Tilbehør brand #### Tilbehør til brand DATO: Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : MÅL: 1:1 SIGN: dkivpb ## 50 Vinkelprofil galvaniseret 90 - Bruges til VERMICULUX ved brandbeskyttelse af stålkonstruktioner. Betegnelse Mål Farve Pris pr pk 0,75 x 2500 x 50 x 25 Hvid 76, i-montageskrue Elforzinket #### Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro Tlf Fax : DATO: MÅL: 4,2 x 57 Blank 87, :1 SIGN: dkivpb 4,2 x 75 Blank 117,

25 Tag Bruttoprisliste 2012 ivarskifer ivarskifer af fibercement til tag og facader i rektangulære og diagonale formater. Produceret iht. DIN EN 492. Farve antrazit L x B Ca stk pr m 2 Vægt kg/stk Type VVS nr pr palle Dæk kr/m 2 Hel palle Rektangulær * 600 x 300 HJ/3 hul 13 1,5 Glat ,50 12, * 600 x 300 FK/3 hul 13 1,6 Struktur x ,50 12, EU_RIV6030C Diagonal * 400 x 400 HJ/3 hul 10 1,4 Glat ,00 12, Tilbehør til ivarskifer 44 Side Side 26 Side 35 Side 26 Side 26 Side Konisk rygning Ryg/grat ventilationsbånd Isorør Udluftningshætte Endestykke Zinkrygning 30 Side 35 Overgangsstykke 48 Side 26 Tagrumsventilation Information Tag Tilbehøret tilbydes til både rektangulært og diagonalt 25

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms

Facadeplader. Byggeplader/Brandprodukter. Tagprodukter. Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader/Brandprodukter Tagprodukter Bruttoprisliste 2014 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste juli 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms

Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Facadeplader Byggeplader Tagprodukter Bruttoprisliste marts 2011 Alle priser excl. moms Bruttoprisliste marts 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Tilbud og ordrebekræftelse 1. Tilbud er uforbindende, hvis

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S En stålsikker løsning... Prisliste 15-08-2010 www.danskprofilteknik.dk Indholdsfortegnelse og transportbetingelser Trapezplader DP 20/35 Side 1 DP 20/65 Side 2 DP 20/100 Side 3 DP 35/115 Side 4 Sinusplader

Læs mere

Bruttoprisliste, excl. moms

Bruttoprisliste, excl. moms Corus ByggeSystemer A/S Bruttoprisliste, excl. moms 15. april 2011 Corus ByggeSystemer sætter standarden Vi har markedets førende produkter Metal, som byggemateriale, skaber unikke muligheder på tag og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf.

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf. Vejl. prisliste 1. juni 2013 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Tlf. Ballerup 70 26 06 36 Fax Fax 70 70 26 26 34 05 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Tlf. Kolding 70 22 99 33 Fax Fax

Læs mere

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015

Stålbeklædning til tag og facade DS Bruttoprisliste Januar 2015 Stålbeklædning til tag og facade Bruttoprisliste Januar 2015 Alle priser er ekskl. moms. 2 Stålprofil Bruttoprisliste Farvekort Farve Korrosionsbestandighed: RC3 Polyester µm Godstykkelse i Korrosionsbestandighed:

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG

PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT TAGBRANCHENS SIKRE VALG TAGBRANCHENS SIKRE VALG www.mul10metal.dk PRISLISTE 2015 STANDARD SORTIMENT Konsolsystem Afvandning Inddækning Profiler Sikkerhed Tagtrin Udluftning Specialløsninger. Om Mul10 Metal A/S: Mul10 Metal A/S

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014

fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 fermacell Stålsystemer Produktoversigt Pr. februar 2014 Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét

Læs mere

Produktoversigt. Bygningsisolering. Rettet d. 13. november 2014

Produktoversigt. Bygningsisolering. Rettet d. 13. november 2014 Produktoversigt Bygningsisolering Rettet d. 13. november 2014 Produktoversigt Bygningsisolering pr. 1. juni 2014 Erstatter Produktoversigt Bygningsisolering pr. 3. juni 2013 Sort/hvid hus pictogram Glasuld

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Fabriksbeton

En stærk dansk betonløsning. Fabriksbeton En stærk dansk betonløsning Fabriksbeton liste 1. januar 2015 Jylland IBF Beton Ikast IBF Lyng Beton Give IBF Beton Rødkærsbro IBF Beton Hadsund Mads Clausens Vej 9 Dyrskuevej 10 Bjerrevej 80 Aalborgvej

Læs mere

Produktoversigt Teknisk isolering

Produktoversigt Teknisk isolering Produktoversigt pr. 15. februar 2011 Erstatter: Produktoversigt pr. 22. februar 2010 Farver: 100% cyan, 70% magenta Indhold Teknisk Isolering Side Datablad nr. Oversigt over udvendig Ventilations pictogram

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

Vejl. prisliste REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ. Teknisk isolering

Vejl. prisliste REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ. Teknisk isolering liste 2015 REVIDERET PRISLISTE 2015 PÅ VEJ Teknisk isolering www.armadan.dk 1 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 3 Boaflex, stjernekerne 4 TapeLock 5-9 Foamglas rørskåle 9 Lamelmåtter VP 10 Lamelmåtter

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Produktoversigt. Teknisk isolering

Produktoversigt. Teknisk isolering Produktoversigt Teknisk isolering Produktoversigt Teknisk isolering pr. 1. juli 2015 Erstatter: Produktoversigt Teknisk isolering pr. 1. april 2014 Teknisk isolering indholdsfortegnelse CLIMPIPE Section

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere