Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen"

Transkript

1 Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejde lavet en undersøgelse om sagsbehandlernes muligheder for at visitere borgere med særlige behov til specialiserede sociale tilbud efter kommunalreformen. Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på tilstanden for det specialiserede socialområde efter kommunalreformen. Undersøgelsen er sendt til 989 tilfældigt udvalgte socialrådgivere og sagsbehandlere på børne- og ungeområdet samt handicapområdet. 282 socialrådgivere har svaret, hvilket giver en svarprocent på 28,5. 41 % af de adspurgte arbejder på børne- og familieområdet og 52 % arbejder på handicapområdet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget i uge 48,49 og 50 i I det følgende notat vil fællesbetegnelsen sagsbehandler bruges. Den dækker over socialrådgivere, socialformidlere samt sagsbehandlere. Undersøgelsens hovedkonklusioner er følgende: Visitationen er blevet vanskeligere. Næsten halvdelen (48 %) af de adspurgte mener, at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år er blevet værre. 59 % af de adspurgte mener, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for, mens 40 % oplever, at det kun sjældent sker. Lokale tilbud skal bruges. Undersøgelsen viser, at 64 % af de adspurgte enten er meget enige eller enige i, at de bliver pålagt at visitere borgere til lokale tilbud. Samtidig mener 77 % af de adspurgte, at de kun i nogen eller mindre grad oplever, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til borgere med særlige behov. Der er ingen sammenhæng mellem sagsbehandlerens tilfredshed med de lokale tilbud og hvorvidt vedkommende er pålagt at benytte de lokale tilbud. Tilbuddenes specialiseringsgrad. Næsten 9 ud af 10 adspurgte (87 %) mener ud fra deres faglige vurdering, at et tilbuds specialiseringsgrad er vigtig at tage højde for i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Dog mener kun halvdelen (52 %), at tilbuddets specialiseringsgrad i praksis er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Økonomiens rolle i visitationen. Undersøgelsen tegner et broget billede af økonomiens rolle i visitationen. 37 % af de adspurgte oplever, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige

2 Side 2 af 3 vurderinger i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov, mens 25 % oplever det modsatte. Samtidig mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at økonomi i nogen grad kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Børn- og ungeområdet er lidt hårdere ramt. Undersøgelsen viser en svag tendens til, at børn- og ungeområdet i højere grad oplever, at visitationen er blevet vanskeligere end handicapområdet. 65 % af de adspurgte på børn- og ungeområdet mener eksempelvis, at de ofte eller jævnligt oplever ikke at kunne tilbyde den hjælp, der er brug for, mens det på handicapområdet kun er omkring 55 % 1. Visitationen er blevet vanskeligere Undersøgelsen tegner generelt et billede af, at visitationen af fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov er blevet vanskeligere indenfor de seneste år. Stort set halvdelen (46 %) af de adspurgte vurderer, at deres muligheder for at vælge fagligt rigtige tilbud til borgere med særlige behov kun er nogenlunde (tabel 1). Samtidig vurderer stort set halvdelen af de adspurgte (48 %), at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år er blevet værre, mens 31 % mener, at de er uændret og således ikke forbedret (tabel 2). Endeligt viser tabel 3, at 59 % af de adspurgte mener, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde borgeren den hjælp, vedkommende har brug for, mens 40 % mener, at det kun sjældent sker. Tabel 1: Hvordan vurderer du generelt dine muligheder for at vælge de fagligt rigtige tilbud til borgere med særlige behov? Meget gode 9 % 24 Gode 33 % 92 Nogenlunde 46 % 129 Dårlige 9 % 26 Meget dårlige 2 % 7 Ved ikke 1 % 4 Tabel 2: Er betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år blevet: Bedre 9 % 26 Uændret 31 % 87 Værre 48 % 134 Ved ikke 12 % 35

3 Side 3 af 3 Tabel 3: Hvor ofte oplever du, at du ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for? Meget ofte 2 % 5 Ofte 13 % 36 Jævnligt 44 % 123 Sjældent 40 % 113 Aldrig 1 % 2 Ved ikke 1 % 3 2. Lokale tilbud skal bruges Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at kommunerne bruger egne tilbud, fremfor at købe pladser i andre kommuners tilbud. 64 % af de adspurgte er enige i, at de bliver pålagt at visitere borgere med særlige behov til kommunens egne tilbud (tabel 4). Samtidig oplever 77 %, at de lokale tilbud ikke er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov (tabel 5). Der er ingen sammenhæng mellem sagsbehandlerens tilfredshed med de lokale tilbud og hvorvidt vedkommende er pålagt at benytte de lokale tilbud utilfredsheden med de lokale tilbud fordeler sig jævnt uanset om man er pålagt at visitere til lokale tilbud eller ej (tabel 6). Pålægget om at visitere til lokale tilbud kan således stride i mod sagsbehandlernes faglige vurderinger af, hvad der er bedst for borgeren. Tabel 7 viser, at kun 38 % ud fra deres faglige vurdering mener, at tilbuddets lokale forankring er vigtig at tage højde for i visitationen, mens hele 60 % mener, at tilbuddets lokale forankring er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Der er således en mærkbar diskrepans mellem de faglige vurderinger og den reelle visitation. Tabel 4: Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg er pålagt at visitere borgeren til lokale tilbud? Meget enig 28 % 80 Enig 36 % 101 Hverken eller 16 % 45 Uenig 13 % 36 Meget uenig 5 % 13 Ved ikke 2 % 7 Tabel 5: Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov? I meget høj grad 2 % 5 I høj grad 8 % 23 I nogen grad 51 % 144 I mindre grad 26 % 72 Slet ikke 12 % 33 Ved ikke 2 % 5

4 Side 4 af 3 Tabel 6: Kryds mellem Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg er pålagt at visitere borgeren til lokale tilbud og Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig I meget høj grad 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % I høj grad 3 % 12 % 13 % 6 % 8 % I nogen grad 48 % 58 % 47 % 53 % 54 % I mindre grad 31 % 23 % 22 % 25 % 31 % Slet ikke 16 % 5 % 13 % 17 % 8% Tabel 7: Tilbuddets lokale forankring Faglighed Realitet Meget vigtig 12 % Meget bestemmende 29 % Vigtig 26 % Bestemmende 31 % Hverken eller 40 % Hverken eller 24 % Mindre vigtig 18 % Mindre bestemmende 12 % Slet ikke vigtig 4 % Slet ikke bestemmende 4 % 2.1 Hvad siger sagsbehandlerne? Som udgangspunkt må vi ikke vælge tilbud udenfor kommunen, og det begrænser udbuddet og giver lang ventetid Udviklingen går desværre i den forkerte retning. Der er en stigende tendens til, at borgere også med specielle behov ikke må tilbydes noget udenfor kommunen også selvom vi ikke har et særligt målrettet tilbud til dem Jeg oplever, at der er kommet et større fokus på at spare penge ved at bruge kommunens interne tilbud, som ikke helt har fulgt med udviklingen og derfor ikke opfylder alle de nødvendige behov Kendskab til de lokale tilbud gør, at de ofte overvejes først, men såfremt det rette tilbud ikke forefindes lokalt, er der ingen forhindringer i at afsøge markedet 3. Tilbuddenes specialiseringsgrad En af konsekvenserne ved at sagsbehandlerne i stigende grad pålægges at benytte tilbud indenfor kommunen er, at tilbud med den rette specialiseringsgrad i forhold til borgere med særlige behov, ikke altid benyttes. Tilbuddets specialiseringsgrad er ifølge sagsbehandlernes faglige vurderinger det vigtigste parameter i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. 87 % mener, at det er et vigtigt parameter. Herudover mener 64 %, at tilbuddets kapacitet er vigtigt, mens henholdsvis 40 % og 38 % me-

5 Side 5 af 3 ner, at kommunernes økonomi og tilbuddets lokale forankring er et vigtigt parameter i visitationen (se tabel 8). Undersøgelsen viser dog, at tilbuddets specialiseringsgrad ikke i samme grad er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov i kommunerne. Der er således igen en diskrepans mellem sagsbehandlernes socialfaglige vurderinger og kommunernes reelle praksis. Tabel 9 viser, at næsten 9 ud af 10 (87 %) af de adspurgte ud fra deres faglige vurderinger mener, at tilbuddets specialiseringsgrad er et vigtigt parameter i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Samtidig mener kun halvdelen (52 %), at tilbuddets specialiseringsgrad er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Tabel 8: Hvilke parametre er ud fra din faglige vurdering vigtige at tage højde for i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? Meget vigtig Vigtig Hverken eller Mindre vigtig Slet ikke vigtig Specialisering 54 % 33 % 11 % 1 % 0 % Kapacitet 23 % 41 % 28 % 7 % 1 % Økonomi 17 % 23 % 37 % 19 % 5 % Lokal forankring 12 % 26 % 40 % 18 % 4 % Tabel 9: Tilbuddets specialiseringsgrad Faglighed Realitet Meget vigtig 54 % Meget bestemmende 21 % Vigtig 33 % Bestemmende 31 % Hverken eller 11 % Hverken eller 27 % Mindre vigtig 1 % Mindre bestemmende 18 % Slet ikke vigtig 0 % Slet ikke bestemmende 3 % 3.2 Hvad siger sagsbehandlerne? Der har været en stigende tendens til, at udelukkende egne tilbud skal benyttes og de skal dermed kunne rumme alle slags problemer, hvilket nok ikke er helt realistisk Det er utopi at tro, at 98 kommuner kan rumme så mange specifikke tiltag hver især Kommunens egne tilbud i form af gruppeordninger, børnehaver og specialskoler er en væsentlig forringelse af tilbuddene til børn med en nedsat funktionsevne. En stor faglig viden går tabt for tiden

6 Side 6 af 3 Der findes borgere med så specialiserede og komplekse problemstillinger, at de kun findes i så få tilfælde, at en kommune umuligt kan have borgere nok til at kunne have specialiseret viden om så lille en målgruppe 4. Kommunernes økonomi Kommunernes økonomi spiller en væsentlig rolle i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Selvom kommunernes økonomiske situation ikke direkte er en konsekvens af kommunalreformen, men mere et vilkår for kommunernes arbejde, beskrives økonomiens rolle kort, da det er med til at tegne det fulde billede af visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Undersøgelsen viser et noget broget billede af økonomiens rolle i visitationen. 37 % af de adspurgte oplever, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i visitationen, mens 25 % oplever det modsatte. 39 % oplever, at økonomiske hensyn i nogen grad spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger (tabel 10). Samtidig mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at økonomi i nogen grad kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov (tabel 11). Herudover viser undersøgelsen, at 38 % vurderer, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne og BPA ordninger for handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud (tabel 12). Det kan skyldes, at disse ordninger ofte er dyrere end dagtilbud og at de økonomiske hensyn således spiller en større rolle i visitationen til netop disse tilbud. Tabel 10: Oplever du, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? I meget høj grad 16 % 44 I høj grad 21 % 60 I nogen grad 39 % 109 I mindre grad 21 % 58 Slet ikke 4 % 11 Tabel 11: Oplever du, at fokus på økonomi kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? I meget høj grad 2 % 7 I høj grad 14 % 40 I nogen grad 51 % 144 I mindre grad 20 % 57 Slet ikke 6 % 17 Ved ikke 6 % 17

7 Side 7 af 3 Tabel 12: Vurderer du, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne, BPA ordninger til handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud? I meget høj grad 14 % 39 I høj grad 24 % 69 I nogen grad 28 % 80 I mindre grad 15 % 43 Slet ikke 7 % 21 Ved ikke 11 % Hvad siger sagsbehandlerne? Der findes mange gode tilbud til borgerne, men det mest hensigtsmæssige tilbud er ofte det dyreste tilbud, og så kigges der mere på kommunens penge i stedet for faglighed Min vurdering er, at vi ikke økonomisk går på kompromis, når det virkelig gælder i eksempelvis akutte og voldsomme sager. Derimod holdes vi i kort snor i forhold til bevillingsperioder og opfølgning mere ud fra et økonomisk synspunkt end et socialfagligt Anbringelser som er begrundet som fagligt nødvendige trækkes ud i tid, da billigere tilbud skal prøves først Jeg arbejder i en kommune, hvor der både er fokus på det faglige indhold i tilbuddene sammenholdt med, at der er fokus på den økonomiske side. Jeg vil gere kunne gennemskue om jeg får det, jeg betaler for. Dette for at det pædagogiske arbejde med borgerne er optimalt og at borgerne profiterer af tilbuddet Det økonomiske fokus kan nogle gange åbne øjnene for, at det åbenlyse tilbud ikke nødvendigvis er det bedste 5. Børn- og ungeområdet er lidt hårdere ramt Undersøgelsen viser en svag tendens til, at børn- og ungeområdet i højere grad oplever, at visitationen af tilbud til børn og unge med særlige behov er blevet vanskeligere end på handicapområdet. 65 % af de adspurgte på børn- og ungeområdet mener eksempelvis, at de ofte eller jævnligt oplever ikke at kunne tilbyde et barn eller en ung den hjælp, vedkommende har brug for, mens det på handicapområdet kun er omkring 55 % (tabel 13). Herudover viser undersøgelsen, at sagsbehandlere på børn- og ungeområdet i mindre grad oplever, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov. Halvdelen (49 %) af de adspurgte sagsbehandlere på børn- og ungeområdet oplever i mindre grad eller slet ikke, at de lokale tilbud er tilstrækkelige, mens det samme gør sig gældende for henholdsvis 34 % og 25 % på voksenhandicap- og børnehandicapområdet (tabel 14).

8 Side 8 af 3 Økonomiens rolle i visitationen af tilbud er også lidt større på børn- og ungeområdet end handicapområdet. 46 % af de adspurgte sagsbehandlere på børn- og ungeområdet mener, at døgntilbud er sværere at visitere til end andre tilbud. Det samme gør sig gældende for omkring 35 % på handicapområdet (tabel 15). Tabel 13: Hvor ofte oplever du, at du ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier Meget ofte 3 % 1 % 2 % 0 % Ofte 14 % 10 % 15 % 10 % Jævnligt 38 % 43 % 48 % 40 % Sjældent 41 % 46 % 36 % 40 % Aldrig 1 % 0 % 0 % 5 % Ved ikke 3 % 0 % 0 % 7 % Tabel 14: Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier I meget høj grad 5 % 0 % 1 % 0 % I høj grad 10 % 8 % 8 % 5 % I nogen grad 49 % 65 % 42 % 60 % I mindre grad 22 % 17 % 34 % 20 % Slet ikke 12 % 8 % 15 % 5 % Ved ikke 1 % 1 % 1 % 10 % Tabel 15: Vurderer du, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne, BPA ordninger for handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier I meget høj grad 10 % 14 % 16 % 15 % I høj grad 23 % 21 % 30 % 10 % I nogen grad 32 % 25 % 30 % 20 % I mindre grad 18 % 18 % 11 % 20 % Slet ikke 8 % 13 % 4 % 5 % Ved ikke 10 % 10 % 9 % 30 % 6. De nødvendige forbedringer I undersøgelsen kommer sagsbehandlerne med nogle bud på, hvad der skal til for at sikre, at de fagligt rigtige tilbud vælges til borgere med særlige behov. Her peges der bl.a. på: en bedre viden om de eksisterende tilbud en grundig tværfaglig udredning af borgerens behov

9 Side 9 af 3 sikring af de specialiserede tilbud opgør med at lokale tilbud altid skal vælges af økonomiske hensyn kompetencen til at bevilge skal tilbage til den enkelte sagsbehandler arbejdspresset skal mindskes Der er brug for en høj grad af faglig viden, et indgående kendskab til de tilbud, der måtte være, tilstrækkelig tid til at være på sagen samt grundigt kendskab til borgerens behov og udviklingsmuligheder Tilbuddene skal have detaljerede målgruppebeskrivelser og ydelsesbeskrivelser. Visitationen skal ske i et relevant tværfagligt team Jeg tror på, at socialrådgiverne rent faktisk er uddannet til at vurdere, hvad der er behov for. Der kan inddrages faglig sparring, men at alle økonomiske beslutninger skal gennem ledelsen, ser jeg som et nederlag. Ledelsen er som regel ikke klædt fagligt på til at tage disse beslutninger og således bliver det kun med fokus på økonomi Vi har brug for en fortsat sikring af de specialiserede tilbud. Det er meget bekymrende, at det specialiserede anbringelsesområde er så udhulet efterhånden, at det ikke længere er muligt at vælge eksempelvis døgnobservation ud fra kvalifikationer og ekspertise, men kun ud fra hvor der er plads. Det er ikke længere muligt at få den dokumenterede ekspertise som tidligere Der er brug for en accept af, at alle kommuner ikke kan være selvforsynende med alle slags tilbud. At der kan være behov for at kigge ud over kommunegrænsen for at finde det rette tilbud Der er brug for et bedre arbejdsredskab, hvor der er bedre beskrivelser af bostederne og deres kompetencer i forhold til forskellige borgere samt bedre økonomisk ramme til specialområdet Der mangler tilstrækkelig tid til en forsvarlig udredning af borgeren, tilstrækkelig tid til at undersøge og finde de rette tilbud og tilstrækkelig tid til at følge et forløb og lave ordentlig opfølgning og tilstrækkelig tid til at holde sig a jour med lovgivning, nye tiltag, metoder mv.

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte 2 En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte I 2012 har

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt delbeslutninger afgørelser, som kan påklages. Hvis ikke der indlægges en klageadgang i forhold til teamets delbeslutninger, vil borgeren kunne komme

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG

HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG HJEMTAGELSER OG FLYTNING AF UDSATTE UNGE - ET PARTSINDLÆG JANUAR 2011 2 Hjemtagelser og flytninger af udsatte unge et partsindlæg Januar 2011 Notat udarbejdet af LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE

DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE DHF EFTERSKOLE- UNDERSØGELSE Undersøgelse lavet af: Lars Brønserud, DHF, i samarbejde med Martin Borch, Danmarks Idræts Forbund Rapport udarbejdet af: Anne Søndergaard, cand. mag. pæd. SDU og Lars Brønserud

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere