Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen"

Transkript

1 Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejde lavet en undersøgelse om sagsbehandlernes muligheder for at visitere borgere med særlige behov til specialiserede sociale tilbud efter kommunalreformen. Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på tilstanden for det specialiserede socialområde efter kommunalreformen. Undersøgelsen er sendt til 989 tilfældigt udvalgte socialrådgivere og sagsbehandlere på børne- og ungeområdet samt handicapområdet. 282 socialrådgivere har svaret, hvilket giver en svarprocent på 28,5. 41 % af de adspurgte arbejder på børne- og familieområdet og 52 % arbejder på handicapområdet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget i uge 48,49 og 50 i I det følgende notat vil fællesbetegnelsen sagsbehandler bruges. Den dækker over socialrådgivere, socialformidlere samt sagsbehandlere. Undersøgelsens hovedkonklusioner er følgende: Visitationen er blevet vanskeligere. Næsten halvdelen (48 %) af de adspurgte mener, at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år er blevet værre. 59 % af de adspurgte mener, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for, mens 40 % oplever, at det kun sjældent sker. Lokale tilbud skal bruges. Undersøgelsen viser, at 64 % af de adspurgte enten er meget enige eller enige i, at de bliver pålagt at visitere borgere til lokale tilbud. Samtidig mener 77 % af de adspurgte, at de kun i nogen eller mindre grad oplever, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til borgere med særlige behov. Der er ingen sammenhæng mellem sagsbehandlerens tilfredshed med de lokale tilbud og hvorvidt vedkommende er pålagt at benytte de lokale tilbud. Tilbuddenes specialiseringsgrad. Næsten 9 ud af 10 adspurgte (87 %) mener ud fra deres faglige vurdering, at et tilbuds specialiseringsgrad er vigtig at tage højde for i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Dog mener kun halvdelen (52 %), at tilbuddets specialiseringsgrad i praksis er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Økonomiens rolle i visitationen. Undersøgelsen tegner et broget billede af økonomiens rolle i visitationen. 37 % af de adspurgte oplever, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige

2 Side 2 af 3 vurderinger i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov, mens 25 % oplever det modsatte. Samtidig mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at økonomi i nogen grad kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Børn- og ungeområdet er lidt hårdere ramt. Undersøgelsen viser en svag tendens til, at børn- og ungeområdet i højere grad oplever, at visitationen er blevet vanskeligere end handicapområdet. 65 % af de adspurgte på børn- og ungeområdet mener eksempelvis, at de ofte eller jævnligt oplever ikke at kunne tilbyde den hjælp, der er brug for, mens det på handicapområdet kun er omkring 55 % 1. Visitationen er blevet vanskeligere Undersøgelsen tegner generelt et billede af, at visitationen af fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov er blevet vanskeligere indenfor de seneste år. Stort set halvdelen (46 %) af de adspurgte vurderer, at deres muligheder for at vælge fagligt rigtige tilbud til borgere med særlige behov kun er nogenlunde (tabel 1). Samtidig vurderer stort set halvdelen af de adspurgte (48 %), at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år er blevet værre, mens 31 % mener, at de er uændret og således ikke forbedret (tabel 2). Endeligt viser tabel 3, at 59 % af de adspurgte mener, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde borgeren den hjælp, vedkommende har brug for, mens 40 % mener, at det kun sjældent sker. Tabel 1: Hvordan vurderer du generelt dine muligheder for at vælge de fagligt rigtige tilbud til borgere med særlige behov? Meget gode 9 % 24 Gode 33 % 92 Nogenlunde 46 % 129 Dårlige 9 % 26 Meget dårlige 2 % 7 Ved ikke 1 % 4 Tabel 2: Er betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år blevet: Bedre 9 % 26 Uændret 31 % 87 Værre 48 % 134 Ved ikke 12 % 35

3 Side 3 af 3 Tabel 3: Hvor ofte oplever du, at du ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for? Meget ofte 2 % 5 Ofte 13 % 36 Jævnligt 44 % 123 Sjældent 40 % 113 Aldrig 1 % 2 Ved ikke 1 % 3 2. Lokale tilbud skal bruges Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at kommunerne bruger egne tilbud, fremfor at købe pladser i andre kommuners tilbud. 64 % af de adspurgte er enige i, at de bliver pålagt at visitere borgere med særlige behov til kommunens egne tilbud (tabel 4). Samtidig oplever 77 %, at de lokale tilbud ikke er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov (tabel 5). Der er ingen sammenhæng mellem sagsbehandlerens tilfredshed med de lokale tilbud og hvorvidt vedkommende er pålagt at benytte de lokale tilbud utilfredsheden med de lokale tilbud fordeler sig jævnt uanset om man er pålagt at visitere til lokale tilbud eller ej (tabel 6). Pålægget om at visitere til lokale tilbud kan således stride i mod sagsbehandlernes faglige vurderinger af, hvad der er bedst for borgeren. Tabel 7 viser, at kun 38 % ud fra deres faglige vurdering mener, at tilbuddets lokale forankring er vigtig at tage højde for i visitationen, mens hele 60 % mener, at tilbuddets lokale forankring er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Der er således en mærkbar diskrepans mellem de faglige vurderinger og den reelle visitation. Tabel 4: Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg er pålagt at visitere borgeren til lokale tilbud? Meget enig 28 % 80 Enig 36 % 101 Hverken eller 16 % 45 Uenig 13 % 36 Meget uenig 5 % 13 Ved ikke 2 % 7 Tabel 5: Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov? I meget høj grad 2 % 5 I høj grad 8 % 23 I nogen grad 51 % 144 I mindre grad 26 % 72 Slet ikke 12 % 33 Ved ikke 2 % 5

4 Side 4 af 3 Tabel 6: Kryds mellem Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg er pålagt at visitere borgeren til lokale tilbud og Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig I meget høj grad 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % I høj grad 3 % 12 % 13 % 6 % 8 % I nogen grad 48 % 58 % 47 % 53 % 54 % I mindre grad 31 % 23 % 22 % 25 % 31 % Slet ikke 16 % 5 % 13 % 17 % 8% Tabel 7: Tilbuddets lokale forankring Faglighed Realitet Meget vigtig 12 % Meget bestemmende 29 % Vigtig 26 % Bestemmende 31 % Hverken eller 40 % Hverken eller 24 % Mindre vigtig 18 % Mindre bestemmende 12 % Slet ikke vigtig 4 % Slet ikke bestemmende 4 % 2.1 Hvad siger sagsbehandlerne? Som udgangspunkt må vi ikke vælge tilbud udenfor kommunen, og det begrænser udbuddet og giver lang ventetid Udviklingen går desværre i den forkerte retning. Der er en stigende tendens til, at borgere også med specielle behov ikke må tilbydes noget udenfor kommunen også selvom vi ikke har et særligt målrettet tilbud til dem Jeg oplever, at der er kommet et større fokus på at spare penge ved at bruge kommunens interne tilbud, som ikke helt har fulgt med udviklingen og derfor ikke opfylder alle de nødvendige behov Kendskab til de lokale tilbud gør, at de ofte overvejes først, men såfremt det rette tilbud ikke forefindes lokalt, er der ingen forhindringer i at afsøge markedet 3. Tilbuddenes specialiseringsgrad En af konsekvenserne ved at sagsbehandlerne i stigende grad pålægges at benytte tilbud indenfor kommunen er, at tilbud med den rette specialiseringsgrad i forhold til borgere med særlige behov, ikke altid benyttes. Tilbuddets specialiseringsgrad er ifølge sagsbehandlernes faglige vurderinger det vigtigste parameter i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. 87 % mener, at det er et vigtigt parameter. Herudover mener 64 %, at tilbuddets kapacitet er vigtigt, mens henholdsvis 40 % og 38 % me-

5 Side 5 af 3 ner, at kommunernes økonomi og tilbuddets lokale forankring er et vigtigt parameter i visitationen (se tabel 8). Undersøgelsen viser dog, at tilbuddets specialiseringsgrad ikke i samme grad er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov i kommunerne. Der er således igen en diskrepans mellem sagsbehandlernes socialfaglige vurderinger og kommunernes reelle praksis. Tabel 9 viser, at næsten 9 ud af 10 (87 %) af de adspurgte ud fra deres faglige vurderinger mener, at tilbuddets specialiseringsgrad er et vigtigt parameter i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Samtidig mener kun halvdelen (52 %), at tilbuddets specialiseringsgrad er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Tabel 8: Hvilke parametre er ud fra din faglige vurdering vigtige at tage højde for i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? Meget vigtig Vigtig Hverken eller Mindre vigtig Slet ikke vigtig Specialisering 54 % 33 % 11 % 1 % 0 % Kapacitet 23 % 41 % 28 % 7 % 1 % Økonomi 17 % 23 % 37 % 19 % 5 % Lokal forankring 12 % 26 % 40 % 18 % 4 % Tabel 9: Tilbuddets specialiseringsgrad Faglighed Realitet Meget vigtig 54 % Meget bestemmende 21 % Vigtig 33 % Bestemmende 31 % Hverken eller 11 % Hverken eller 27 % Mindre vigtig 1 % Mindre bestemmende 18 % Slet ikke vigtig 0 % Slet ikke bestemmende 3 % 3.2 Hvad siger sagsbehandlerne? Der har været en stigende tendens til, at udelukkende egne tilbud skal benyttes og de skal dermed kunne rumme alle slags problemer, hvilket nok ikke er helt realistisk Det er utopi at tro, at 98 kommuner kan rumme så mange specifikke tiltag hver især Kommunens egne tilbud i form af gruppeordninger, børnehaver og specialskoler er en væsentlig forringelse af tilbuddene til børn med en nedsat funktionsevne. En stor faglig viden går tabt for tiden

6 Side 6 af 3 Der findes borgere med så specialiserede og komplekse problemstillinger, at de kun findes i så få tilfælde, at en kommune umuligt kan have borgere nok til at kunne have specialiseret viden om så lille en målgruppe 4. Kommunernes økonomi Kommunernes økonomi spiller en væsentlig rolle i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Selvom kommunernes økonomiske situation ikke direkte er en konsekvens af kommunalreformen, men mere et vilkår for kommunernes arbejde, beskrives økonomiens rolle kort, da det er med til at tegne det fulde billede af visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Undersøgelsen viser et noget broget billede af økonomiens rolle i visitationen. 37 % af de adspurgte oplever, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i visitationen, mens 25 % oplever det modsatte. 39 % oplever, at økonomiske hensyn i nogen grad spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger (tabel 10). Samtidig mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at økonomi i nogen grad kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov (tabel 11). Herudover viser undersøgelsen, at 38 % vurderer, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne og BPA ordninger for handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud (tabel 12). Det kan skyldes, at disse ordninger ofte er dyrere end dagtilbud og at de økonomiske hensyn således spiller en større rolle i visitationen til netop disse tilbud. Tabel 10: Oplever du, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? I meget høj grad 16 % 44 I høj grad 21 % 60 I nogen grad 39 % 109 I mindre grad 21 % 58 Slet ikke 4 % 11 Tabel 11: Oplever du, at fokus på økonomi kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? I meget høj grad 2 % 7 I høj grad 14 % 40 I nogen grad 51 % 144 I mindre grad 20 % 57 Slet ikke 6 % 17 Ved ikke 6 % 17

7 Side 7 af 3 Tabel 12: Vurderer du, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne, BPA ordninger til handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud? I meget høj grad 14 % 39 I høj grad 24 % 69 I nogen grad 28 % 80 I mindre grad 15 % 43 Slet ikke 7 % 21 Ved ikke 11 % Hvad siger sagsbehandlerne? Der findes mange gode tilbud til borgerne, men det mest hensigtsmæssige tilbud er ofte det dyreste tilbud, og så kigges der mere på kommunens penge i stedet for faglighed Min vurdering er, at vi ikke økonomisk går på kompromis, når det virkelig gælder i eksempelvis akutte og voldsomme sager. Derimod holdes vi i kort snor i forhold til bevillingsperioder og opfølgning mere ud fra et økonomisk synspunkt end et socialfagligt Anbringelser som er begrundet som fagligt nødvendige trækkes ud i tid, da billigere tilbud skal prøves først Jeg arbejder i en kommune, hvor der både er fokus på det faglige indhold i tilbuddene sammenholdt med, at der er fokus på den økonomiske side. Jeg vil gere kunne gennemskue om jeg får det, jeg betaler for. Dette for at det pædagogiske arbejde med borgerne er optimalt og at borgerne profiterer af tilbuddet Det økonomiske fokus kan nogle gange åbne øjnene for, at det åbenlyse tilbud ikke nødvendigvis er det bedste 5. Børn- og ungeområdet er lidt hårdere ramt Undersøgelsen viser en svag tendens til, at børn- og ungeområdet i højere grad oplever, at visitationen af tilbud til børn og unge med særlige behov er blevet vanskeligere end på handicapområdet. 65 % af de adspurgte på børn- og ungeområdet mener eksempelvis, at de ofte eller jævnligt oplever ikke at kunne tilbyde et barn eller en ung den hjælp, vedkommende har brug for, mens det på handicapområdet kun er omkring 55 % (tabel 13). Herudover viser undersøgelsen, at sagsbehandlere på børn- og ungeområdet i mindre grad oplever, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov. Halvdelen (49 %) af de adspurgte sagsbehandlere på børn- og ungeområdet oplever i mindre grad eller slet ikke, at de lokale tilbud er tilstrækkelige, mens det samme gør sig gældende for henholdsvis 34 % og 25 % på voksenhandicap- og børnehandicapområdet (tabel 14).

8 Side 8 af 3 Økonomiens rolle i visitationen af tilbud er også lidt større på børn- og ungeområdet end handicapområdet. 46 % af de adspurgte sagsbehandlere på børn- og ungeområdet mener, at døgntilbud er sværere at visitere til end andre tilbud. Det samme gør sig gældende for omkring 35 % på handicapområdet (tabel 15). Tabel 13: Hvor ofte oplever du, at du ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier Meget ofte 3 % 1 % 2 % 0 % Ofte 14 % 10 % 15 % 10 % Jævnligt 38 % 43 % 48 % 40 % Sjældent 41 % 46 % 36 % 40 % Aldrig 1 % 0 % 0 % 5 % Ved ikke 3 % 0 % 0 % 7 % Tabel 14: Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier I meget høj grad 5 % 0 % 1 % 0 % I høj grad 10 % 8 % 8 % 5 % I nogen grad 49 % 65 % 42 % 60 % I mindre grad 22 % 17 % 34 % 20 % Slet ikke 12 % 8 % 15 % 5 % Ved ikke 1 % 1 % 1 % 10 % Tabel 15: Vurderer du, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne, BPA ordninger for handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier I meget høj grad 10 % 14 % 16 % 15 % I høj grad 23 % 21 % 30 % 10 % I nogen grad 32 % 25 % 30 % 20 % I mindre grad 18 % 18 % 11 % 20 % Slet ikke 8 % 13 % 4 % 5 % Ved ikke 10 % 10 % 9 % 30 % 6. De nødvendige forbedringer I undersøgelsen kommer sagsbehandlerne med nogle bud på, hvad der skal til for at sikre, at de fagligt rigtige tilbud vælges til borgere med særlige behov. Her peges der bl.a. på: en bedre viden om de eksisterende tilbud en grundig tværfaglig udredning af borgerens behov

9 Side 9 af 3 sikring af de specialiserede tilbud opgør med at lokale tilbud altid skal vælges af økonomiske hensyn kompetencen til at bevilge skal tilbage til den enkelte sagsbehandler arbejdspresset skal mindskes Der er brug for en høj grad af faglig viden, et indgående kendskab til de tilbud, der måtte være, tilstrækkelig tid til at være på sagen samt grundigt kendskab til borgerens behov og udviklingsmuligheder Tilbuddene skal have detaljerede målgruppebeskrivelser og ydelsesbeskrivelser. Visitationen skal ske i et relevant tværfagligt team Jeg tror på, at socialrådgiverne rent faktisk er uddannet til at vurdere, hvad der er behov for. Der kan inddrages faglig sparring, men at alle økonomiske beslutninger skal gennem ledelsen, ser jeg som et nederlag. Ledelsen er som regel ikke klædt fagligt på til at tage disse beslutninger og således bliver det kun med fokus på økonomi Vi har brug for en fortsat sikring af de specialiserede tilbud. Det er meget bekymrende, at det specialiserede anbringelsesområde er så udhulet efterhånden, at det ikke længere er muligt at vælge eksempelvis døgnobservation ud fra kvalifikationer og ekspertise, men kun ud fra hvor der er plads. Det er ikke længere muligt at få den dokumenterede ekspertise som tidligere Der er brug for en accept af, at alle kommuner ikke kan være selvforsynende med alle slags tilbud. At der kan være behov for at kigge ud over kommunegrænsen for at finde det rette tilbud Der er brug for et bedre arbejdsredskab, hvor der er bedre beskrivelser af bostederne og deres kompetencer i forhold til forskellige borgere samt bedre økonomisk ramme til specialområdet Der mangler tilstrækkelig tid til en forsvarlig udredning af borgeren, tilstrækkelig tid til at undersøge og finde de rette tilbud og tilstrækkelig tid til at følge et forløb og lave ordentlig opfølgning og tilstrækkelig tid til at holde sig a jour med lovgivning, nye tiltag, metoder mv.

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Status for borgere, der venter på døgntilbud i Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Den 5. marts 2013 Venteliste august 2012 En korrigeret 1 opgørelse viser, at i alt 116 borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Inge Storgaard Bonfils Projektets hjemmeside: www.akf.dk/handicap Side 1 Disposition for oplæg:

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2010 Dansk Socialrådgiverforening, april 2010 1 Forord Fokus på økonomi medfører i bedste fald større kreativitet og i værste fald begrænsninger i forhold

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte

En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte 2 En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte I 2012 har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Et praksis perspektiv på evidens

Et praksis perspektiv på evidens Et praksis perspektiv på evidens - Hvordan kan borgerens og omsorgsmedarbejderens hverdag se ud, når evidens er på dagsordenen? Klaus Bjerre Kyllingsbæk, forstander Helhedstilbuddet Bank Mikkelsensvej

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Strategi for Socialområdet

Strategi for Socialområdet Dato: 12. juni 2012 Brevid: 1764559 Strategi for Socialområdet I budgettet for 2012 er det besluttet at arbejde med en strategi for Socialområdet. Tilbuddene på Socialområdet er i en brydningstid. Efterspørgsel

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Bilag 2 Socialforvaltningens forslag til opfølgning på anbefalinger fra Revas Aps i årsrapporten 2013 om socialfagligt tilsyn

Bilag 2 Socialforvaltningens forslag til opfølgning på anbefalinger fra Revas Aps i årsrapporten 2013 om socialfagligt tilsyn KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 21-08-2014 Sagsnr. 2014-0146414 Bilag 2 Socialforvaltningens forslag til opfølgning på anbefalinger fra Revas Aps i årsrapporten 2013 om socialfagligt tilsyn

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere