Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen"

Transkript

1 Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejde lavet en undersøgelse om sagsbehandlernes muligheder for at visitere borgere med særlige behov til specialiserede sociale tilbud efter kommunalreformen. Formålet med undersøgelsen er at tage temperaturen på tilstanden for det specialiserede socialområde efter kommunalreformen. Undersøgelsen er sendt til 989 tilfældigt udvalgte socialrådgivere og sagsbehandlere på børne- og ungeområdet samt handicapområdet. 282 socialrådgivere har svaret, hvilket giver en svarprocent på 28,5. 41 % af de adspurgte arbejder på børne- og familieområdet og 52 % arbejder på handicapområdet. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget i uge 48,49 og 50 i I det følgende notat vil fællesbetegnelsen sagsbehandler bruges. Den dækker over socialrådgivere, socialformidlere samt sagsbehandlere. Undersøgelsens hovedkonklusioner er følgende: Visitationen er blevet vanskeligere. Næsten halvdelen (48 %) af de adspurgte mener, at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år er blevet værre. 59 % af de adspurgte mener, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for, mens 40 % oplever, at det kun sjældent sker. Lokale tilbud skal bruges. Undersøgelsen viser, at 64 % af de adspurgte enten er meget enige eller enige i, at de bliver pålagt at visitere borgere til lokale tilbud. Samtidig mener 77 % af de adspurgte, at de kun i nogen eller mindre grad oplever, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til borgere med særlige behov. Der er ingen sammenhæng mellem sagsbehandlerens tilfredshed med de lokale tilbud og hvorvidt vedkommende er pålagt at benytte de lokale tilbud. Tilbuddenes specialiseringsgrad. Næsten 9 ud af 10 adspurgte (87 %) mener ud fra deres faglige vurdering, at et tilbuds specialiseringsgrad er vigtig at tage højde for i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Dog mener kun halvdelen (52 %), at tilbuddets specialiseringsgrad i praksis er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Økonomiens rolle i visitationen. Undersøgelsen tegner et broget billede af økonomiens rolle i visitationen. 37 % af de adspurgte oplever, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige

2 Side 2 af 3 vurderinger i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov, mens 25 % oplever det modsatte. Samtidig mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at økonomi i nogen grad kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Børn- og ungeområdet er lidt hårdere ramt. Undersøgelsen viser en svag tendens til, at børn- og ungeområdet i højere grad oplever, at visitationen er blevet vanskeligere end handicapområdet. 65 % af de adspurgte på børn- og ungeområdet mener eksempelvis, at de ofte eller jævnligt oplever ikke at kunne tilbyde den hjælp, der er brug for, mens det på handicapområdet kun er omkring 55 % 1. Visitationen er blevet vanskeligere Undersøgelsen tegner generelt et billede af, at visitationen af fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov er blevet vanskeligere indenfor de seneste år. Stort set halvdelen (46 %) af de adspurgte vurderer, at deres muligheder for at vælge fagligt rigtige tilbud til borgere med særlige behov kun er nogenlunde (tabel 1). Samtidig vurderer stort set halvdelen af de adspurgte (48 %), at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år er blevet værre, mens 31 % mener, at de er uændret og således ikke forbedret (tabel 2). Endeligt viser tabel 3, at 59 % af de adspurgte mener, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde borgeren den hjælp, vedkommende har brug for, mens 40 % mener, at det kun sjældent sker. Tabel 1: Hvordan vurderer du generelt dine muligheder for at vælge de fagligt rigtige tilbud til borgere med særlige behov? Meget gode 9 % 24 Gode 33 % 92 Nogenlunde 46 % 129 Dårlige 9 % 26 Meget dårlige 2 % 7 Ved ikke 1 % 4 Tabel 2: Er betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov indenfor de seneste år blevet: Bedre 9 % 26 Uændret 31 % 87 Værre 48 % 134 Ved ikke 12 % 35

3 Side 3 af 3 Tabel 3: Hvor ofte oplever du, at du ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for? Meget ofte 2 % 5 Ofte 13 % 36 Jævnligt 44 % 123 Sjældent 40 % 113 Aldrig 1 % 2 Ved ikke 1 % 3 2. Lokale tilbud skal bruges Undersøgelsen tegner et tydeligt billede af, at kommunerne bruger egne tilbud, fremfor at købe pladser i andre kommuners tilbud. 64 % af de adspurgte er enige i, at de bliver pålagt at visitere borgere med særlige behov til kommunens egne tilbud (tabel 4). Samtidig oplever 77 %, at de lokale tilbud ikke er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov (tabel 5). Der er ingen sammenhæng mellem sagsbehandlerens tilfredshed med de lokale tilbud og hvorvidt vedkommende er pålagt at benytte de lokale tilbud utilfredsheden med de lokale tilbud fordeler sig jævnt uanset om man er pålagt at visitere til lokale tilbud eller ej (tabel 6). Pålægget om at visitere til lokale tilbud kan således stride i mod sagsbehandlernes faglige vurderinger af, hvad der er bedst for borgeren. Tabel 7 viser, at kun 38 % ud fra deres faglige vurdering mener, at tilbuddets lokale forankring er vigtig at tage højde for i visitationen, mens hele 60 % mener, at tilbuddets lokale forankring er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Der er således en mærkbar diskrepans mellem de faglige vurderinger og den reelle visitation. Tabel 4: Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg er pålagt at visitere borgeren til lokale tilbud? Meget enig 28 % 80 Enig 36 % 101 Hverken eller 16 % 45 Uenig 13 % 36 Meget uenig 5 % 13 Ved ikke 2 % 7 Tabel 5: Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov? I meget høj grad 2 % 5 I høj grad 8 % 23 I nogen grad 51 % 144 I mindre grad 26 % 72 Slet ikke 12 % 33 Ved ikke 2 % 5

4 Side 4 af 3 Tabel 6: Kryds mellem Hvor enig er du i følgende udsagn: Jeg er pålagt at visitere borgeren til lokale tilbud og Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig I meget høj grad 1 % 1 % 4 % 0 % 0 % I høj grad 3 % 12 % 13 % 6 % 8 % I nogen grad 48 % 58 % 47 % 53 % 54 % I mindre grad 31 % 23 % 22 % 25 % 31 % Slet ikke 16 % 5 % 13 % 17 % 8% Tabel 7: Tilbuddets lokale forankring Faglighed Realitet Meget vigtig 12 % Meget bestemmende 29 % Vigtig 26 % Bestemmende 31 % Hverken eller 40 % Hverken eller 24 % Mindre vigtig 18 % Mindre bestemmende 12 % Slet ikke vigtig 4 % Slet ikke bestemmende 4 % 2.1 Hvad siger sagsbehandlerne? Som udgangspunkt må vi ikke vælge tilbud udenfor kommunen, og det begrænser udbuddet og giver lang ventetid Udviklingen går desværre i den forkerte retning. Der er en stigende tendens til, at borgere også med specielle behov ikke må tilbydes noget udenfor kommunen også selvom vi ikke har et særligt målrettet tilbud til dem Jeg oplever, at der er kommet et større fokus på at spare penge ved at bruge kommunens interne tilbud, som ikke helt har fulgt med udviklingen og derfor ikke opfylder alle de nødvendige behov Kendskab til de lokale tilbud gør, at de ofte overvejes først, men såfremt det rette tilbud ikke forefindes lokalt, er der ingen forhindringer i at afsøge markedet 3. Tilbuddenes specialiseringsgrad En af konsekvenserne ved at sagsbehandlerne i stigende grad pålægges at benytte tilbud indenfor kommunen er, at tilbud med den rette specialiseringsgrad i forhold til borgere med særlige behov, ikke altid benyttes. Tilbuddets specialiseringsgrad er ifølge sagsbehandlernes faglige vurderinger det vigtigste parameter i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. 87 % mener, at det er et vigtigt parameter. Herudover mener 64 %, at tilbuddets kapacitet er vigtigt, mens henholdsvis 40 % og 38 % me-

5 Side 5 af 3 ner, at kommunernes økonomi og tilbuddets lokale forankring er et vigtigt parameter i visitationen (se tabel 8). Undersøgelsen viser dog, at tilbuddets specialiseringsgrad ikke i samme grad er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov i kommunerne. Der er således igen en diskrepans mellem sagsbehandlernes socialfaglige vurderinger og kommunernes reelle praksis. Tabel 9 viser, at næsten 9 ud af 10 (87 %) af de adspurgte ud fra deres faglige vurderinger mener, at tilbuddets specialiseringsgrad er et vigtigt parameter i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Samtidig mener kun halvdelen (52 %), at tilbuddets specialiseringsgrad er bestemmende for visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Tabel 8: Hvilke parametre er ud fra din faglige vurdering vigtige at tage højde for i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? Meget vigtig Vigtig Hverken eller Mindre vigtig Slet ikke vigtig Specialisering 54 % 33 % 11 % 1 % 0 % Kapacitet 23 % 41 % 28 % 7 % 1 % Økonomi 17 % 23 % 37 % 19 % 5 % Lokal forankring 12 % 26 % 40 % 18 % 4 % Tabel 9: Tilbuddets specialiseringsgrad Faglighed Realitet Meget vigtig 54 % Meget bestemmende 21 % Vigtig 33 % Bestemmende 31 % Hverken eller 11 % Hverken eller 27 % Mindre vigtig 1 % Mindre bestemmende 18 % Slet ikke vigtig 0 % Slet ikke bestemmende 3 % 3.2 Hvad siger sagsbehandlerne? Der har været en stigende tendens til, at udelukkende egne tilbud skal benyttes og de skal dermed kunne rumme alle slags problemer, hvilket nok ikke er helt realistisk Det er utopi at tro, at 98 kommuner kan rumme så mange specifikke tiltag hver især Kommunens egne tilbud i form af gruppeordninger, børnehaver og specialskoler er en væsentlig forringelse af tilbuddene til børn med en nedsat funktionsevne. En stor faglig viden går tabt for tiden

6 Side 6 af 3 Der findes borgere med så specialiserede og komplekse problemstillinger, at de kun findes i så få tilfælde, at en kommune umuligt kan have borgere nok til at kunne have specialiseret viden om så lille en målgruppe 4. Kommunernes økonomi Kommunernes økonomi spiller en væsentlig rolle i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Selvom kommunernes økonomiske situation ikke direkte er en konsekvens af kommunalreformen, men mere et vilkår for kommunernes arbejde, beskrives økonomiens rolle kort, da det er med til at tegne det fulde billede af visitationen af tilbud til borgere med særlige behov. Undersøgelsen viser et noget broget billede af økonomiens rolle i visitationen. 37 % af de adspurgte oplever, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i visitationen, mens 25 % oplever det modsatte. 39 % oplever, at økonomiske hensyn i nogen grad spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger (tabel 10). Samtidig mener halvdelen af de adspurgte (51 %), at økonomi i nogen grad kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov (tabel 11). Herudover viser undersøgelsen, at 38 % vurderer, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne og BPA ordninger for handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud (tabel 12). Det kan skyldes, at disse ordninger ofte er dyrere end dagtilbud og at de økonomiske hensyn således spiller en større rolle i visitationen til netop disse tilbud. Tabel 10: Oplever du, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger i visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? I meget høj grad 16 % 44 I høj grad 21 % 60 I nogen grad 39 % 109 I mindre grad 21 % 58 Slet ikke 4 % 11 Tabel 11: Oplever du, at fokus på økonomi kan kvalificere visitationen af tilbud til borgere med særlige behov? I meget høj grad 2 % 7 I høj grad 14 % 40 I nogen grad 51 % 144 I mindre grad 20 % 57 Slet ikke 6 % 17 Ved ikke 6 % 17

7 Side 7 af 3 Tabel 12: Vurderer du, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne, BPA ordninger til handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud? I meget høj grad 14 % 39 I høj grad 24 % 69 I nogen grad 28 % 80 I mindre grad 15 % 43 Slet ikke 7 % 21 Ved ikke 11 % Hvad siger sagsbehandlerne? Der findes mange gode tilbud til borgerne, men det mest hensigtsmæssige tilbud er ofte det dyreste tilbud, og så kigges der mere på kommunens penge i stedet for faglighed Min vurdering er, at vi ikke økonomisk går på kompromis, når det virkelig gælder i eksempelvis akutte og voldsomme sager. Derimod holdes vi i kort snor i forhold til bevillingsperioder og opfølgning mere ud fra et økonomisk synspunkt end et socialfagligt Anbringelser som er begrundet som fagligt nødvendige trækkes ud i tid, da billigere tilbud skal prøves først Jeg arbejder i en kommune, hvor der både er fokus på det faglige indhold i tilbuddene sammenholdt med, at der er fokus på den økonomiske side. Jeg vil gere kunne gennemskue om jeg får det, jeg betaler for. Dette for at det pædagogiske arbejde med borgerne er optimalt og at borgerne profiterer af tilbuddet Det økonomiske fokus kan nogle gange åbne øjnene for, at det åbenlyse tilbud ikke nødvendigvis er det bedste 5. Børn- og ungeområdet er lidt hårdere ramt Undersøgelsen viser en svag tendens til, at børn- og ungeområdet i højere grad oplever, at visitationen af tilbud til børn og unge med særlige behov er blevet vanskeligere end på handicapområdet. 65 % af de adspurgte på børn- og ungeområdet mener eksempelvis, at de ofte eller jævnligt oplever ikke at kunne tilbyde et barn eller en ung den hjælp, vedkommende har brug for, mens det på handicapområdet kun er omkring 55 % (tabel 13). Herudover viser undersøgelsen, at sagsbehandlere på børn- og ungeområdet i mindre grad oplever, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov. Halvdelen (49 %) af de adspurgte sagsbehandlere på børn- og ungeområdet oplever i mindre grad eller slet ikke, at de lokale tilbud er tilstrækkelige, mens det samme gør sig gældende for henholdsvis 34 % og 25 % på voksenhandicap- og børnehandicapområdet (tabel 14).

8 Side 8 af 3 Økonomiens rolle i visitationen af tilbud er også lidt større på børn- og ungeområdet end handicapområdet. 46 % af de adspurgte sagsbehandlere på børn- og ungeområdet mener, at døgntilbud er sværere at visitere til end andre tilbud. Det samme gør sig gældende for omkring 35 % på handicapområdet (tabel 15). Tabel 13: Hvor ofte oplever du, at du ikke kan tilbyde en borger den hjælp, vedkommende har brug for? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier Meget ofte 3 % 1 % 2 % 0 % Ofte 14 % 10 % 15 % 10 % Jævnligt 38 % 43 % 48 % 40 % Sjældent 41 % 46 % 36 % 40 % Aldrig 1 % 0 % 0 % 5 % Ved ikke 3 % 0 % 0 % 7 % Tabel 14: Oplever du, at de lokale tilbud er tilstrækkelige til alle borgere med særlige behov? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier I meget høj grad 5 % 0 % 1 % 0 % I høj grad 10 % 8 % 8 % 5 % I nogen grad 49 % 65 % 42 % 60 % I mindre grad 22 % 17 % 34 % 20 % Slet ikke 12 % 8 % 15 % 5 % Ved ikke 1 % 1 % 1 % 10 % Tabel 15: Vurderer du, at døgntilbud (anbringelse af børn og unge, botilbud til voksne, BPA ordninger for handicappede) er sværere at visitere til end andre tilbud? (Opgjort på målgrupper) Handicap Handicap Børn, unge Andet (voksne) (børn) og familier I meget høj grad 10 % 14 % 16 % 15 % I høj grad 23 % 21 % 30 % 10 % I nogen grad 32 % 25 % 30 % 20 % I mindre grad 18 % 18 % 11 % 20 % Slet ikke 8 % 13 % 4 % 5 % Ved ikke 10 % 10 % 9 % 30 % 6. De nødvendige forbedringer I undersøgelsen kommer sagsbehandlerne med nogle bud på, hvad der skal til for at sikre, at de fagligt rigtige tilbud vælges til borgere med særlige behov. Her peges der bl.a. på: en bedre viden om de eksisterende tilbud en grundig tværfaglig udredning af borgerens behov

9 Side 9 af 3 sikring af de specialiserede tilbud opgør med at lokale tilbud altid skal vælges af økonomiske hensyn kompetencen til at bevilge skal tilbage til den enkelte sagsbehandler arbejdspresset skal mindskes Der er brug for en høj grad af faglig viden, et indgående kendskab til de tilbud, der måtte være, tilstrækkelig tid til at være på sagen samt grundigt kendskab til borgerens behov og udviklingsmuligheder Tilbuddene skal have detaljerede målgruppebeskrivelser og ydelsesbeskrivelser. Visitationen skal ske i et relevant tværfagligt team Jeg tror på, at socialrådgiverne rent faktisk er uddannet til at vurdere, hvad der er behov for. Der kan inddrages faglig sparring, men at alle økonomiske beslutninger skal gennem ledelsen, ser jeg som et nederlag. Ledelsen er som regel ikke klædt fagligt på til at tage disse beslutninger og således bliver det kun med fokus på økonomi Vi har brug for en fortsat sikring af de specialiserede tilbud. Det er meget bekymrende, at det specialiserede anbringelsesområde er så udhulet efterhånden, at det ikke længere er muligt at vælge eksempelvis døgnobservation ud fra kvalifikationer og ekspertise, men kun ud fra hvor der er plads. Det er ikke længere muligt at få den dokumenterede ekspertise som tidligere Der er brug for en accept af, at alle kommuner ikke kan være selvforsynende med alle slags tilbud. At der kan være behov for at kigge ud over kommunegrænsen for at finde det rette tilbud Der er brug for et bedre arbejdsredskab, hvor der er bedre beskrivelser af bostederne og deres kompetencer i forhold til forskellige borgere samt bedre økonomisk ramme til specialområdet Der mangler tilstrækkelig tid til en forsvarlig udredning af borgeren, tilstrækkelig tid til at undersøge og finde de rette tilbud og tilstrækkelig tid til at følge et forløb og lave ordentlig opfølgning og tilstrækkelig tid til at holde sig a jour med lovgivning, nye tiltag, metoder mv.

Notat. Notat om Socialt Indeks 2014 Sag: 16.00.00-P22-9-07 Daniella Andersen Wellejus Sundhed og Handicap 15-01-2015

Notat. Notat om Socialt Indeks 2014 Sag: 16.00.00-P22-9-07 Daniella Andersen Wellejus Sundhed og Handicap 15-01-2015 Notat Notat om Socialt Indeks 2014 Sag: 16.00.00-P22-9-07 Daniella Andersen Wellejus Sundhed og Handicap 15-01-2015 Baggrund Den 8/12 2014 lancerede Socialpædagogerne (SL) en kortlægning af kommunernes

Læs mere

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011

Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager 2011 Dansk Socialrådgiverforening, november 2011 1 Forord af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening Det ville være rart, hvis der var uanede

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen

Høring om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Økonomi og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 12 1216 København K E-mail: komoko@oim.dk og khs@oim.dk Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 44 49 www.hk.dk/kommunal

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Det talte ord gælder Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Da SL offentliggjorde konklusionerne fra deres

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag

Bilag. Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag Bilag Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Notat vedr. 32 særligt dagtilbud vedr. visitation, drift og lovgrundlag www.svendborg.dk Jægermakens Specialbørnehave 32

Læs mere

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Redegørelsen godkendt og oversendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 1 Pkt.nr. 5 Strategier på det sociale område KKR 608843 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det anbefales over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Behovsprognose for special- og basispladser (0-5 r) B rne- og Ungdomsforvaltningen. K benhavns Kommune

Behovsprognose for special- og basispladser (0-5 r) B rne- og Ungdomsforvaltningen. K benhavns Kommune Behovsprognose for special- og basispladser (0-5 r) 2007 B rne- og Ungdomsforvaltningen K benhavns Kommune 1 Behovsprognose for special- og basis-pladser i Københavns Kommune Denne prognose vurderer behovet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening Mette Laurberg konsulent i Dansk Socialrådgiverforening De overordnede politiske mål med reformerne Alle skal have en chance Ingen skal parkeres (især ikke de unge) Unge skal have uddannelse Dem, som kan,

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.

Lovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem. Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har

Læs mere

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap

Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Vurdering af behov for etablering af botilbud målrettet unge med handicap Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Definition af målgruppe 4. Målgruppens behov 5. Assens Kommunes tilbud 6. Målgruppens

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner Opsamling fra kick-off mødet Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner OPSAMLING Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne kan håndtere sammen eller hver for sig 2 Opsummering

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Opfølgning på hjemtagelser

Opfølgning på hjemtagelser Hedensted den 6. august 2014 Opfølgning på hjemtagelser Anders Kirkedal Nielsen Løsningvej 30 8722 Hedensted T: 79755000 1 Resumé Siden kommunesammenlægningen har Hedensted Kommune hjemtaget borgere på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Styrkelse af handicapområdet for børn

Styrkelse af handicapområdet for børn Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Børn og Unge Styrkelse af handicapområdet for børn - forslag der ikke arbejdes videre med Igennem det seneste års tid,

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Børn, Unge og Familieområdet er gennem 2 omgange, hhv. i april 2011 og april 2012, tilført midlertidige ressourcer som

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Undersøgelse blandt botilbud på senhjerneskade-området

Undersøgelse blandt botilbud på senhjerneskade-området Socialpædagogernes Landsforbund KRS 22. juni 2011 1/7 NOTAT Undersøgelse blandt botilbud på senhjerneskade-området Baggrund Undersøgelse blandt 22 botilbud for voksne på senhjerneskade-området gennemført

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune CVR-nr. 11 25 99 79 Revisionrapport nr. 29 af 15. juni 2017 Økonomistyring på Servicelovens 107 og 108 Forvaltningsrevision 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Formål 2 2 Konklusion 2 3 Baggrund 3 3.1 Arbejdshandlinger

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet

Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Notat Dato 12. oktober 2017 MEG Side 1 af 5 Ønsker til kvalitetsudvikling af plejefamilieområdet Baggrund tendenser i anvendelsen af plejefamilier Udviklingen af anbringelsesområdet er de sidste 5-10 år

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde

Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen. 21. januar 2015 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att.: Tina Hansen 21. januar 2015 Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen

Notat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen Notat Emne Til Kopi til Status for borgere, der venter på døgntilbud i Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Den 5. marts 2013 Venteliste august 2012 En korrigeret 1 opgørelse viser, at i alt 116 borgere

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune Onsdag den 20. maj 2009 fra kl. 18.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hyblerne. Formålet med tilsynet

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Alternativer til enkeltmandsprojektet. Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd

Alternativer til enkeltmandsprojektet. Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd Alternativer til enkeltmandsprojektet Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd 1 Alternativer til enkeltmandsprojektet / Danske regioner 2010 Alternativer

Læs mere

Analyse af Langebyhus

Analyse af Langebyhus NOTAT Dato 24.04.2009 Analyse af Langebyhus Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af Langebyhus. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en analyse

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen Opfølgning på byrådsmødet om status på kommunes handicappolitik Side 1 af 7 Baggrund På Byrådsmødet den 17. juni 2015 drøftede Byrådet den første årlige statusredegørelse om Aarhus Kommunens Handicappolitik

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2015 Hvorfor er vejledende sagstal nødvendige Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan ses som en hjælp til at strukturere og normere arbejdspladsen

Læs mere