Kapitalforeningen Nykredit Invest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalforeningen Nykredit Invest"

Transkript

1 Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr

2

3 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i Halvårsregnskaber...7 Balance Defensiv...7 Balance Moderat...9 Balance Offensiv...11 Foreningens noter...13 Anvendt regnskabspraksis...13 Hoved- og nøgletalsoversigt...14 Nærværende halvårsrapport for 2016 for Kapitalforeningen Nykredit Invest indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Kapitalforeningen Nykredit Invest 1

4 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen Nykredit Invest blev stiftet den 6. december Medio 2016 omfattede foreningen tre afdelinger: Balance Defensiv Balance Moderat Balance Offensiv Kapitalforeningen Nykredit Invest Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: CVR nr: Finanstilsynets reg.nr.: Hjemmeside: nykreditinvest.dk Forvalter Nykredit Portefølje Administration A/S Bestyrelse Direktør Carsten Lønfeldt (formand) Professor dr.jur. Jesper Lau Hansen Professor David Lando Direktør Tine Roed Depositar Nykredit Bank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Porteføljerådgiver Nykredit Asset Management 2 Kapitalforeningen Nykredit Invest

5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og forvalter har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2016 for Kapitalforeningen Nykredit Invest. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar juni København, den 23. august 2016 Forvalter Nykredit Portefølje Administration A/S Martin Udbye Madsen Christian Bindslev Tage Fabrin-Brasted Bestyrelse Carsten Lønfeldt Formand Jesper Lau Hansen David Lando Tine Roed Kapitalforeningen Nykredit Invest 3

6 Ledelsesberetning Udviklingen i foreningen i 2016 Afkastudviklingen Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev i 2016 præget af negative aktiemarkeder samt af rentefald. Afdeling Balance Defensiv gav i 2016 et afkast på 2,1%, hvilket var på niveau med afdelingens benchmark, der i samme periode gav et afkast på 2,1%. Afdeling Balance Moderat gav i 2016 et afkast på -0,3%, hvilket var lavere end afdelingens benchmark, der gav et afkast på 0,8%. Afdeling Balance Offensiv gav i 2016 et afkast på -2,1%, hvilket var lavere end afdelingens benchmark, der gav et afkast på -0,1%. Oversigt over investeringsafkast i 2016 Obligationsdel af benchmark Nordea Govt. CM 5Y 3,4% Investeringsafkast i foreningen Korte obligationer 1,9% Lange obligationer 4,6% Kreditobligationer 3,1% Emerging Markets obligationer 7,5% Alternativer 1,4% Aktiedel af benchmark MSCI All Country World -1,3% Investeringsafkast i foreningen Globale aktier -1,4% Amerikanske aktier -1,3% Amerikanske small/mid cap aktier -5,6% Europæiske aktier -10,2% Danske aktier 0,3% Japanske aktier -12,5% Emerging Markets aktier 1,0% Afkastudviklingen i foreningens afdelinger var på niveau med ledelsens forventninger primo året. Relativt til benchmark gav foreningens afdelinger et afkast på niveau eller lavere i Bidragyderne til afkastet på obligationssiden har været et allokeringsbidrag som følge af overvægt i emerging markets obligationer samt et forvalterbidrag i form af et merafkast af afdelingernes investeringer i lange obligationer. I aktiedelen af afdelingernes investeringer har en høj allokering til danske aktier på bekostning af investeringer i europæiske aktier bidraget positivt. Derimod har et lavere afkast end de respektive benchmark i flere af afdelingernes væsentlige aktieinvesteringer reduceret det relative afkast i foreningens afdelinger. Foreningens ledelse finder samlet set afkastudviklingen i foreningens afdelinger for ikke helt tilfredsstillende. Afkast og benchmarkafkast for foreningens afdelinger er vist i tabellen Afkastudviklingen i Regnskabsresultat og formueudvikling mv. I 2016 blev foreningens samlede regnskabsmæssige resultat på 76,8 mio. kr. mod 484,3 mio. kr. i samme periode året før. Den samlede formue i foreningen var mio. kr. ultimo juni 2016 mod mio. kr. ved starten af året. En oversigt over resultat, formue og indre værdi pr. andel for foreningens afdelinger er vist i tabellen Resultat og formue 1. halvår I 2016 var foreningens samlede omkostninger til administration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv. 10,7 mio. kr. mod 11,3 mio. kr. i samme periode året før. I 2016 var omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue 0,13% mod 0,13% i samme periode året før. Investeringer i foreningens afdelinger Foreningens investeringsstrategi var ved indgangen til 2016 moderat risikobetonet med en overvægt i kreditobligationer og emerging markets obligationer og neutral allokering til aktier i forhold til benchmark. Begrundelsen for den moderate allokering til risikofyldte aktiver var, at konjunkturbilledet indikerede en økonomisk opbremsningsfase, der dog vurderedes at være af midlertidig karakter. Allokeringen blev holdt uændret gennem De økonomiske omgivelser og markedsforhold Det første halve år af 2016 bød på en række usikkerhedsmomenter, der skabte uro på de finansielle markeder. I begyndelsen af året var der fortsat stress på oliemarkedet, hvilket fik prisen på råolie til at falde voldsomt. Samtidig opstod der blandt aktørerne på de finansielle markeder en frygt for stigende amerikanske renter samt for en hård opbremsning i den kinesiske økonomi. Disse forhold skabte en chokbølge på de globale aktiemarkeder med markante kursfald til følge i 4 Kapitalforeningen Nykredit Invest

7 Ledelsesberetning Afkastudviklingen i 2016 Afdeling Afkast Benchmarkafkast Balance Defensiv 2,1% 2,1% Balance Moderat -0,3% 0,8% Balance Offensiv -2,1% -0,1% Resultat og formue i 2016 Afdeling Resultat Formue Indre værdi i mio. kr. i mio. kr. i kr. pr. andel Balance Defensiv 94, ,4 196,50 Balance Moderat -12, ,0 193,65 Balance Offensiv -6,0 342,5 136,81 Omkostninger Afdeling Omk.procent Omk.procent Omk.procent Balance Defensiv 0,13 0,13 0,13 Balance Moderat 0,12 0,13 0,12 Balance Offensiv 0,15 0,16 0,16 ÅOP Afdeling ÅOP ÅOP ÅOP Balance Defensiv 1,28 1,36 1,33 Balance Moderat 1,51 1,61 1,56 Balance Offensiv 1,72 1,84 1,91 Kapitalforeningen Nykredit Invest 5

8 Ledelsesberetning Fordeling i afdelingernes investeringer ultimo 2016 Aktiver Balance Balance Balance Defensiv Moderat Offensiv Korte obligationer 0,0% 0,0% 0,0% Lange obligationer 51,2% 27,5% 10,4% Virksomhedsobligationer 6,7% 5,9% 5,6% Emerging Markets obl. 4,8% 3,0% 2,2% Obligationer i alt 62,7% 36,4% 18,1% Globale aktier 3,9% 8,3% 11,6% Amerikanske aktier 7,4% 16,6% 22,8% Amerikanske small/mid cap aktier 1,5% 3,4% 4,9% Europæiske aktier 4,3% 9,4% 13,3% Danske aktier 2,7% 5,5% 5,9% Japanske aktier 1,5% 2,8% 3,5% Emerging Markets akt. 2,3% 4,8% 7,5% Aktier i alt 23,7% 50,8% 69,5% Blandede aktiver 8,8% 9,9% 11,0% Alternativer 4,7% 2,8% 1,2% Kontanter 0,2% 0,1% 0,2% I alt 100,0% 100,0% 100,0% årets første 5-6 uger. Derimod steg efterspørgslen efter solide statsobligationer og andre sikre obligationer, hvilket førte til rentefald. Behersket økonomisk vækst og fortsat lav inflation i Europa fremprovokerede endnu en kvantitativ lempelse af pengepolitikken i Euro-området, idet Den Europæiske Centralbank i marts måned iværksatte yderligere en rentenedsættelse, udvidede beløbet til obligationsopkøb samt medtog erhvervsobligationer i opkøbsprogrammet. Gennem det meste af halvåret var et usikkerhedsmoment afstemningen om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU. Afstemningsresultatet med et nej til fortsat medlemskab det såkaldte Brexit kom uventet og medførte turbulens på aktieog valutamarkederne og gav et fornyet globalt rentefald mod slutningen af halvåret. Renten på statsobligationer endte i rekordlave niveauer ultimo juni, hvilket gav positive afkast på obligationsmarkederne i. Aktiemarkederne udviklede sig samlet set negativt i Verdensmarkedsindekset (MSCI All Country World) gav målt i danske kroner et afkast på -1,3% i halvåret, mens MSCI USA, MSCI Europe og MSCI Japan gav et afkast på henholdsvis 0,6%, -7,5% og -8,0%. Aktiemarkederne i udviklingslandene målt med MSCI EMF-indekset steg med 3,7% i Det danske aktiemarked målt med OMXCCapGI-indekset faldt med 1,7% i Kapitalforeningen Nykredit Invest

9 Balance Defensiv Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer sine midler i en balanceret portefølje af investeringsforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier. Afdelingen har en aktiv investeringsstil med det formål at opnå et afkast, der som minimum er på linje med afdelingens benchmark over en markedscyklus. Afdelingen benytter et vægtet benchmark bestående af 56% MSCI All Country World ND og 44% Nordea GCM 5Y obligationsindeks omregnet til danske kroner. Afdelingen er velegnet for investorer med en investeringshorisont på 5-10 år. Udvikling i halvåret 2016 Afdelingen opnåede et afkast på 2,07%. Afdelingens benchmark gav et afkast på 2,13% i samme periode. Afkastet er på niveau med ledelsens forventning primo halvåret. Afkastet findes tilfredsstillende. Afdelingens nettoresultat blev på 94,7 mio. kr. Ultimo juni 2016 udgjorde formuen i afdelingen 4.695,4 mio. kr. svarende til en indre værdi på 196,50 kr. pr. andel. Forventninger Foreningens ledelse forventer en moderat fremgang i den globale økonomi i det kommende halve år. Centralbankerne ventes at holde en hånd under markederne ved at fastholde en lempelig pengepolitik med lav rente. Den lave rente forventes at medføre beskedne afkast på obligationsinvesteringer, og lav indtjeningsvækst i selskaberne skønnes at dæmpe afkastudviklingen på aktiemarkederne det komne halvår. Der vurderes at være en række usikkerhedsmomenter, der kan skabe turbulens på de finansielle markeder i det kommende halve år, hvorfor foreningens ledelse alene venter et beskedent afkast i 2. halvår af Aktivfordeling Afdelingens høje andel af obligationer har generelt leveret gode afkast, som gjorde, at afdelingen samlet set kom igennem første halvår med et positivt absolut afkast. Afdelingen har i haft en neutral allokering mellem aktier og obligationer, mens kreditobligationer og emerging markets obligationer har været overvægtede. På aktiesiden har danske aktier været overvægtede på bekostning af primært europæiske aktier. Afdelingens relative afkast er hovedsageligt opstået som følge af to modsatrettede komponenter. Afdeling har således fået et positivt bidrag fra en overvægt af emerging markets obligationer samt af danske aktier på bekostning af europæiske aktier, mens en række af forvalterne på de enkelte underliggende investeringer har bidraget negativt. Disse investeringer har ikke levet op til forventningerne og har leveret afkast, der lå under markedsafkast. For afdeling Balance Defensiv neutraliseredes det positive bidrag fra allokeringen af det negative bidrag fra de underliggende investeringer. Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden nykreditinvest.dk. Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Kapitalforeningen Nykredit Invest 7

10 Balance Defensiv Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 79,7 86,3 Øvrige finansielle instrumenter 20,3 13,7 100,0 100,0 Andre aktiver/anden gæld - - Finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Nøgletal Periodens afkast i procent 2,07 3,59 4,25 5,34 1,55 4,38 Indre værdi pr. andel 196,50 192,52 193,73 178,59 164,53 156,81 Omkostningsprocent 0,13 0,26 0,13 0,13 0,13 0,24 Sharpe ratio 1,05 0,89 1,06 1,70 0,53 0,06 Periodens nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Kapitalforeningen Nykredit Invest

11 Balance Moderat Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer sine midler i en balanceret portefølje af investeringsforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier. Afdelingen har en aktiv investeringsstil med det formål at opnå et afkast, der som minimum er på linje med afdelingens benchmark over en markedscyklus. Afdelingen benytter et vægtet benchmark bestående af 56% MSCI All Country World ND og 44% Nordea GCM 5Y obligationsindeks omregnet til danske kroner. Afdelingen er velegnet for investorer med en investeringshorisont på over 10 år. Udvikling i halvåret 2016 Afdelingen opnåede et afkast på -0,28%. Afdelingens benchmark gav et afkast på 0,82% i samme periode. Afkastet er på niveau med ledelsens forventning primo halvåret. Afkastet findes imidlertid ikke tilfredsstillende. Afdelingens nettoresultat blev på -12,0 mio. kr. Ultimo juni 2016 udgjorde formuen i afdelingen 3.709,0 mio. kr. svarende til en indre værdi på 193,65 kr. pr. andel. Forventninger Foreningens ledelse forventer en moderat fremgang i den globale økonomi i det kommende halve år. Centralbankerne ventes at holde en hånd under markederne ved at fastholde en lempelig pengepolitik med lav rente. Den lave rente forventes at medføre beskedne afkast på obligationsinvesteringer, og lav indtjeningsvækst i selskaberne skønnes at dæmpe afkastudviklingen på aktiemarkederne det komne halvår. Der vurderes at være en række usikkerhedsmomenter, der kan skabe turbulens på de finansielle markeder i det kommende halve år, hvorfor foreningens ledelse alene venter et beskedent afkast i 2. halvår af Aktivfordeling Afdelingens andel af obligationer har generelt leveret gode afkast, men aktiebeholdningen gjorde, at afdelingen samlet set kom igennem første halvår med et absolut afkast tæt på 0%. Afdelingen har i haft en neutral allokering mellem aktier og obligationer, mens kreditobligationer og emerging markets obligationer har været overvægtede. På aktiesiden har danske aktier været overvægtede på bekostning af primært europæiske aktier. Afdelingens relative afkast er hovedsageligt opstået som følge af to modsatrettede komponenter. Afdeling har således fået et positivt bidrag fra en overvægt af emerging markets obligationer samt af danske aktier på bekostning af europæiske aktier, mens en række af forvalterne på de enkelte underliggende investeringer har bidraget negativt. Disse investeringer har ikke levet op til forventningerne og har leveret afkast, der lå under markedsafkast. For afdeling Balance Moderat oversteg det negative bidrag fra de underliggende investeringer det positive bidrag fra allokeringen. Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden nykreditinvest.dk. Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Kapitalforeningen Nykredit Invest 9

12 Balance Moderat Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat -1-3 Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 72,3 87,2 Øvrige finansielle instrumenter 27,7 12,8 100,0 100,0 Andre aktiver/anden gæld - - Finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Nøgletal Periodens afkast i procent -0,28 6,87 8,14 5,60 4,20 5,11 Indre værdi pr. andel 193,65 194,19 196,50 171,41 152,81 141,65 Omkostningsprocent 0,12 0,25 0,13 0,12 0,12 0,24 Sharpe ratio 0,83 0,78 1,06 1,48 0,35-0,13 Periodens nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Kapitalforeningen Nykredit Invest

13 Balance Offensiv Afdelingsberetning Denne afdelingsberetning skal læses i sammenhæng med halvårsrapportens øvrige afsnit for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Investeringsområde og profil Afdelingen investerer sine midler i en balanceret portefølje af investeringsforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandske obligationer og aktier. Afdelingen har en aktiv investeringsstil med det formål at opnå et afkast, der som minimum er på linje med afdelingens benchmark over en markedscyklus. Afdelingen benytter et vægtet benchmark bestående af 75% MSCI All Country World ND og 25% Nordea GCM 5Y obligationsindeks omregnet til danske kroner. Afdelingen er velegnet for investorer med en investeringshorisont på over 10 år. Forventninger Foreningens ledelse forventer en moderat fremgang i den globale økonomi i det kommende halve år. Centralbankerne ventes at holde en hånd under markederne ved at fastholde en lempelig pengepolitik med lav rente. Den lave rente forventes at medføre beskedne afkast på obligationsinvesteringer, og lav indtjeningsvækst i selskaberne skønnes at dæmpe afkastudviklingen på aktiemarkederne det komne halvår. Der vurderes at være en række usikkerhedsmomenter, der kan skabe turbulens på de finansielle markeder i det kommende halve år, hvorfor foreningens ledelse alene venter et beskedent afkast i 2. halvår af Aktivfordeling Udvikling i halvåret 2016 Afdelingen opnåede et afkast på -2,10%. Afdelingens benchmark gav et afkast på -0,09% i samme periode. Afkastet er højere end ledelsens forventning primo halvåret, primært som følge af den positive udvikling på aktiemarkederne. Afkastet findes tilfredsstillende. Afdelingens større afkast end benchmark i halvåret kan tilskrives en relativt høj allokering til danske aktier. Derudover har forvalterbidraget i afdelingens væsentlige aktieinvesteringer bidraget positivt til det relative afkast i halvåret. Sekundært har en overvægt i emerging markets obligationer samt et merafkast af afdelingens investeringer i lange obligationer i forhold til obligationsdelen af benchmark bidraget positivt til halvårets merafkast. Afdelingens nettoresultat blev på -6,0 mio. kr. Ultimo juni 2016 udgjorde formuen i afdelingen 342,5 mio. kr. svarende til en indre værdi på 136,81 kr. pr. andel. Specifikation af værdipapirbeholdningen kan findes på hjemmesiden nykreditinvest.dk. Beholdningsoversigten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Kapitalforeningen Nykredit Invest 11

14 Balance Offensiv Resultatopgørelse i kr Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance i kr. 30. juni dec Aktiver Likvide midler Kapitalandele Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenter i procent Børsnoterede finansielle instrumenter 67,1 87,6 Øvrige finansielle instrumenter 32,9 12,3 100,0 99,9 Andre aktiver/anden gæld - 0,1 Finansielle instrumenter i procent 100,0 100,0 Nøgletal Periodens afkast i procent -2,10 8,61 10,39 5,42 5,94 Indre værdi pr. andel 136,81 139,74 142,03 120,18 105,94 Omkostningsprocent 0,15 0,31 0,16 0,16 0,33 Sharpe ratio 0,78 1,01 1, Periodens nettoresultat Investorernes formue ultimo Andele ultimo (i stk.) Kapitalforeningen Nykredit Invest

15 Foreningens noter Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. Nøgletal Regnskabs- og nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. samt retningslinjer fra Investeringsfondsbranchen. Der er ingen ændringer i beregningsprincipper i forhold til årsrapporten Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten 2015 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, hvortil der henvises. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Præsentation af regnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrund af de faktiske tal med totaler, hvilket er den matematisk mest korrekte metode. En efterregning af sumtotalerne vil i visse tilfælde give en afrundingsdifference, som er udtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i perioden. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo perioden. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som investorernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo perioden. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for perioden divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et gennemsnit af de daglige formueværdier i perioden. Dagsværdien af noterede investeringsbeviser opgøres som den regnskabsmæssige indre værdi, eller alternativt handelskursen, for de foreninger mv., som afdelingen har investeret i. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60-måneders periode. Kapitalforeningen Nykredit Invest 13

16 Foreningens noter Hoved- og nøgletalsoversigt Periodens afkast i procent Balance Defensiv 2,07 3,59 4,25 5,34 1,55 4,38 Balance Moderat -0,28 6,87 8,14 5,60 4,20 5,11 Balance Offensiv -2,10 8,61 10,39 5,42 5,94 - Indre værdi pr. andel Balance Defensiv 196,50 192,52 193,73 178,59 164,53 156,81 Balance Moderat 193,65 194,19 196,50 171,41 152,81 141,65 Balance Offensiv 136,81 139,74 142,03 120,18 105,94 - Omkostningsprocent Balance Defensiv 0,13 0,26 0,13 0,13 0,13 0,24 Balance Moderat 0,12 0,25 0,13 0,12 0,12 0,24 Balance Offensiv 0,15 0,31 0,16 0,16 0,33 - Sharpe ratio Balance Defensiv 1,05 0,89 1,06 1,70 0,53 0,06 Balance Moderat 0,83 0,78 1,06 1,48 0,35-0,13 Balance Offensiv 0,78 1,01 1, Periodens nettoresultat (i kr.) Balance Defensiv Balance Moderat Balance Offensiv Investorernes formue ultimo (i kr.) Balance Defensiv Balance Moderat Balance Offensiv Andele ultimo (i stk.) Balance Defensiv Balance Moderat Balance Offensiv Kapitalforeningen Nykredit Invest

17 Kapitalforeningen Nykredit Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax CVR nr nykreditinvest.dk

18 Kapitalforeningen Nykredit Invest Balance Defensiv Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kapitalandele DKK 100,00 pr MMI AFDELING USA S/M CAP-AKK 119, MULTI MANAGER INV NYE AK AKK 106, , MULTI MANAGER INVEST USA AKK 173, , MULTI MANAGER INVEST-EUR AKK 105, , MULTI MANAGER INVEST-JAP AKK 78, , MULTI MANAGER INV-NYE OB AKK 106, , NYKREDI INV LANGE OBLIGA AKK 167, , NYKREDIT INV KREDITOBLIG AKK 102, , NYKREDIT INVEST DANSKE AKT A 232, , NYKREDIT MM INVEST GLOBA AKK 152, , Kapitalandele i alt Side 1 af 1

19 Kapitalforeningen Nykredit Invest Balance Moderat Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kapitalandele DKK 100,00 pr MMI AFDELING USA S/M CAP-AKK 119, MULTI MANAGER INV NYE AK AKK 106, , MULTI MANAGER INVEST USA AKK 173, , MULTI MANAGER INVEST-EUR AKK 105, , MULTI MANAGER INVEST-JAP AKK 78, , MULTI MANAGER INV-NYE OB AKK 106, , NYKREDI INV LANGE OBLIGA AKK 167, , NYKREDIT INV KREDITOBLIG AKK 102, , NYKREDIT INVEST DANSKE AKT A 232, , NYKREDIT MM INVEST GLOBA AKK 152, , Kapitalandele i alt Side 1 af 1

20 Kapitalforeningen Nykredit Invest Balance Offensiv Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kurs Markedsværdi (1000 DKK) Kapitalandele DKK 100,00 pr MMI AFDELING USA S/M CAP-AKK 119, MULTI MANAGER INV NYE AK AKK 106, , MULTI MANAGER INVEST USA AKK 173, , MULTI MANAGER INVEST-EUR AKK 105, , MULTI MANAGER INVEST-JAP AKK 78, , MULTI MANAGER INV-NYE OB AKK 106, , NYKREDI INV LANGE OBLIGA AKK 167, , NYKREDIT INV KREDITOBLIG AKK 102, , NYKREDIT INVEST DANSKE AKT A 232, , NYKREDIT MM INVEST GLOBA AKK 152, , Kapitalandele i alt Side 1 af 1

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...9 Optimal

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...10

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2017 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2017 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk...4 Forventninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 016 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge CVR-nr. 29 62 32 01 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/ Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 17 20. august Halvårsrapport for Investeringsforeningen Investin for Foreningens bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BankInvest. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Halvårs 017 Kapitalforeningen BankInvest CVR-nr. 30 70 76 56 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77 30 90 00

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Årsrapport 2013 Specialforeningen Nykredit Invest

Årsrapport 2013 Specialforeningen Nykredit Invest Årsrapport 2013 Specialforeningen Nykredit nvest ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...5 Årsrapporten i hovedtræk...5

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2010 CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber Nordic Alpha... 8 Amber Energy

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere