FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSSELSKABET DANICA SELSKABSmEDDELELSE 28. OKTOBER 2008 Årsrappor DELÅrsrapport t KVartaL"

Transkript

1 FORSIKRINGSSELSKABET Selskabsmeddelelse DANICA 28. oktober DELÅRSRAPPORT KVARTAL Årsrapport

2 BERETNING 2 Regnskabsberetning 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Periodens resultat 5 s resultat 6 Balance 7 Likviditet 9 FORVENTNINGER TIL 11 FORRETNINGSOMRÅDER 12 Bankaktiviteter 13 Danske Markets 23 Danske Capital 24 Danica Pension 25 Øvrige områder 26 DELÅRSREGNSKAB - DANSKE BANK KONCERNEN 27 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Kapitalforhold 29 Pengestrømsopgørelse 31 Noter 32 LEDELSESPÅTEGNING 42 SUPPLERENDE INFORMATION 43 DANSKE BANK 2/43

3 Regnskabsberetning Resultat for og forventninger til er kraftigt negativt påvirket af den ekstreme uro på kapitalmarkederne og den generelle økonomiske afmatning Koncernen har besluttet at deltage i den danske statsgarantiordning for pengeinstitutters gælds- og deposit forpligtelser Resultat efter skat faldt til mio. kr., svarende til en nedgang på 39 pct. i forhold til Uroen på de finansielle markeder påvirkede især resultatet for de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension, hvor det samlede resultat før skat faldt med 5,1 mia. kr. Koncernens hovedindtægtskilde bankaktiviteterne udviklede sig robust om end lidt under det forventede. Udviklingen var tilfredsstillende Stigende udlånsmarginaler, særligt i Danmark Omkostningerne steg 1 pct., hvilket er bedre end forventet Resultatet før nedskrivninger på udlån, eksklusive handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter, forventes for hele at stige med 0-5 pct. i forhold til. Forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår var pct. Udviklingen kan primært tilskrives udgifter i forbindelse med koncernens deltagelse i den danske statsgarantiordning samt en vigende gebyrindtjening Nedskrivninger på udlån udgjorde mio. kr. mod 260 mio. kr. i og forventes nu for at ligge på et højt niveau Kernekapital- og solvensprocenten er opgjort til henholdsvis 10,0 og 13,9 ultimo og afspejler dermed koncernens stærke kapitalgrundlag Koncernen har også i kunnet fastholde sine likviditetsmålsætninger Koncernen har ikke anvendt den nye mulighed i IAS 39 til reklassifikation af værdipapirer Overblik DANSKE BANK 3/43

4 Hovedtal - Danske Bank koncernen PERIODENS RESULTAT Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtjening fra forsikringsaktiviteter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Skat Periodens resultat Heraf minoritetsinteressers andel BALANCE (ULTIMO PERIODEN) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Repoudlån Aktiver i handelsportefølje Finansielle investeringsaktiver Aktiver vedr. forsikringskontrakter Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte Realkredit Danmark obligationer Andre udstedte obligationer Forpligtelser i handelsportefølje Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter Øvrige forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forpligtelser og egenkapital i alt NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 10,0 16,4 1,6 4,7 3,7 5,2 5,3 21,7 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 10,0 16,4 1,6 4,7 3,7 5,2 5,3 21,6 Periodens resultat i pct. p.a. af gns. egenkapital 8,9 15,5 4,2 12,6 9,8 13,9 14,7 15,1 Omkostninger i pct. af indtægter 60,5 54,7 63,5 57,3 61,5 58,6 53,1 55,6 Solvensprocent 13,9 9,3 13,9 14,1 13,6 9,3 9,3 9,3 Kernekapitalprocent 10,0 6,6 10,0 10,0 9,5 6,4 6,6 6,4 Børskurs, ultimo (kr.) 124,8 212,3 124,8 137,0 174,3 199,8 212,3 199,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 154,3 148,3 154,3 152,8 147,5 152,7 148,3 152,7 Heltidsmedarbejdere, ultimo Sampo Bank koncernen er i indregnet fra februar. Solvens- og kernekapitalprocent er fra opgjort efter CRD. DANSKE BANK 4/43

5 Periodens resultat De seneste 5 kvartaler har været præget af stigende turbulens på kapitalmarkederne, faldende aktiekurser, væsentlig udvidelse af kreditspænd samt lavere økonomisk vækst. I blev den finansielle krise forværret til at omfatte dyb mistillid i det internationale finansielle system, der blandt andet medførte, at såvel de internationale som de nationale lånemarkeder ikke fungerede. Den forstærkede finansielle uro medførte generelt sværere indtjeningsbetingelser, blandt andet ved betydelig forøgelse af finansieringsomkostninger. banker. Danske Banks andel er foreløbigt opgjort til ca. 1/3, svarende til en årlig garantiprovision på 2,5 mia. kr. de næste to år samt en selvrisiko på ca. 6 mia. kr., hvoraf halvdelen først bliver aktuel, hvis det samlede støttebehov for den danske finansielle sektor overstiger 25 mia. kr. Deltagelse i statsgarantiordningen forudsætter, at de deltagende pengeinstitutter i den 2-årige periode ikke må udbetale udbytte eller gennemføre aktietilbagekøb. Det er koncernens forventning, at den gennemførte lovpakke i Danmark og lignende tiltag i udlandet vil medvirke til en gradvis normalisering af de finansielle markeder. Indtjening Bankaktiviteterne viste gennem perioden indtjeningsrobusthed. Fremgangen i nettorenteindtægterne var drevet af pæn men aftagende udlånsvækst samt en synlig forbedring af udlånsmarginalerne, der mere end opvejede pres på indlånsmarginalerne og tilbagegang i gebyrindtægterne. Bankaktiviteternes resultat før nedskrivninger på udlån steg således 0,3 mia. kr. i forhold til. Krisen har omfattet konkurser og sammenbrud i den finansielle sektor internationalt, og flere finansielle institutioner i både USA og Europa er blevet fusioneret eller opkøbt herunder ved staters mellemkomst. En række stater har i starten af 4. kvartal etableret programmer, der skal genskabe tilliden til det finansielle system. De nationale tiltag tager forskellig form, men omfatter blandt andet forøgelse af indskydergarantidækninger, statsgaranti for fordringer på institutterne, kapitaltilførsel fra stater samt stærkt øgede lånetilbud fra centralbanker. Den danske statsgaranti Danske Bank er sammen med de fleste øvrige danske pengeinstitutter med i den danske statsgarantiordning, som blev vedtaget af det danske Folketing den 10. oktober. Ordningen løber fra den 5. oktober til den 30. september 2010 og indebærer en ubetinget statsgaranti for danske bankers forpligtelser, bortset fra efterstillede kapitalindskud. Statsgarantien indebærer en provisionsbetaling fra de deltagende Indtjeningen i de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension faldt derimod med 5,1 mia. kr., ligesom nedskrivninger på udlån på koncernniveau steg med 2,6 mia. kr. Samlet blev periodens resultat på 6,9 mia. kr., hvilket er 39 pct. lavere end i kvartal. Indtægter De samlede indtægter udgjorde 31,0 mia. kr. og er dermed 8 pct. under, hvilket alene kan henføres til de kapitalmarkedsrelaterede indtægter, mens bankens retailaktiviteter viste fremgang. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Bankaktiviteter Indland i alt Bankaktiviteter Udland i alt Bankaktiviteter i alt Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Samlede integrationsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Sampo Bank koncernen er i indregnet fra februar. Alle forretningsområder er præsenteret eksklusive integrationsomkostninger. Året DANSKE BANK 5/43

6 Væksten i de udenlandske bankaktiviteters indtægter var 7 pct., og disse står nu for 41 pct. af de samlede bankaktiviteters indtægter. Herudover omfatter forretningsområderne Danske Markets og Danske Capital ligeledes væsentlige udenlandske indtægter. Nettorenteindtægterne udviklede sig positivt i kvartal, hvilket skyldes en pæn udlånsvækst og ikke mindst udvidelse af udlånsmarginalen. Uroen på kapitalmarkederne medførte stigende finansieringsudgifter, og banken gennemførte i såvel 1. som 2. kvartal forhøjelser af udlånsrenterne. Udlånsrenterne er yderligere forhøjet i begyndelsen af 4. kvartal. Nettogebyrindtægterne faldt med 670 mio. kr. til mio. kr. i forhold til. Faldet vedrører primært de investeringsrelaterede indtægter, som i var påvirket af lavere aktivitet på kapitalmarkederne. Hertil kommer frafald af visse servicegebyrindtægter i Sampo Bank. Handelsindtægter faldt med 34 pct. til mio. kr., hvilket var utilfredsstillende. Indtægterne fra Handelsaktiviteter steg dog mio. kr., idet den markante volatilitet på kapitalmarkederne gav anledning til en høj kundeaktivitet drevet af virksomheders og institutionelle kunders behov for risikoafdækning af rente- og valutapositioner. Modsat udviste koncernens Proprietary trading og Group Treasury negative resultater især som følge af en væsentlig udvidelse af kreditspændet på selv højt ratede, tilsynsregulerede obligationer. Yderligere har stigningen i pengemarkedsrenterne ført til øgede finansieringsomkostninger. Øvrige indtægter steg med 507 mio. kr. til mio. kr. primært som følge af salg af ejendomme. Forsikringsaktiviteterne gav i perioden et underskud på mio. kr. før skat mod et overskud på 938 mio. kr. i. Udviklingen skyldes faldende aktiekurser og dermed et negativt investeringsresultat i de første 9 måneder af. Dette har medført, at indtægtsførsel af risikotillæg må udskydes. Risikotillægget på 822 mio. kr. kan - uden tidsbegrænsning - indtægtsføres på et senere tidspunkt, når indtjeningen på Danica s investeringer tillader det. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne steg med 1 pct. til 18,8 mia. kr., hvilket er bedre end forventet. Generelle stigninger på grund af løn- og prisudvikling samt aktivitetsudvidelser er således modsvaret af lavere samlede integrationsomkostninger og opnåede synergier. Omkostningsprocenten blev 60,5. Eksklusive samlede integrationsomkostninger blev omkostningsprocenten 57,0. Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån udgjorde mio. kr. mod 260 mio. kr. i. Niveauet er i den øvre ende af bankens forventninger. Nedskrivningerne svarer til 18 basispunkter p.a. af de samlede udlån og garantier, hvilket overstiger gennemsnittet i en konjunkturcyklus på 14 basispunkter p.a. Niveauet afspejler den finansielle krise samt opbremsningen i den økonomiske vækst på koncernens markeder. Nedskrivninger på udlån indeholder 558 mio. kr. vedrørende koncernens tilgodehavender hos Lehman Brothers, ligesom afmatningen på erhvervsejendomsmarkedet, særligt i Irland har haft negativ indvirkning. Det er bankens vurdering, at kreditkvaliteten ved udgangen af fortsat er robust. s resultat s resultat før skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2. kvartal. Tilbagegangen kan i det væsentligste henføres til de kapitalmarkedsrelaterede områder samt forøgede nedskrivninger på udlån. Bankaktiviteternes resultat før nedskrivninger på udlån eksklusive integrationsomkostninger steg med 519 mio. kr. eller 13 pct. Bankaktiviteter Danmarks nettorenteindtægter steg som følge af forbedrede udlånsmarginaler, ligesom der konstateredes mindre driftsomkostninger i Danmark og Finland. Begge forhold opvejede det fortsatte pres på gebyrindtægterne som følge af nedgang i aktivitetsniveauet. Handelsindtægterne faldt fra mio. kr. til 368 mio. kr. Den finansielle krise blev forstærket i 3. kvartal og medførte blandt andet en stigende efterspørgsel efter statsobligationer. Udviklingen medførte udvidelse af kreditspænd mellem statsobligationer og realkreditobligationer og lignende højt ratede obligationer. Forholdet førte til kurstab på koncernens betydelige beholdning af såvel korte som lange realkreditobligationer m.v. Det er koncernens vurdering, af disse kreditspændsudvidelser ikke kan forklares alene ved udviklingen i den underliggende kreditkvalitet. Indtjening fra forsikringsaktiviteter udgjorde et tab på 493 mio. kr. i mod et tab på 272 mio. kr. i 2. kvartal. Udviklingen skyldes det fortsatte fald i aktiekurserne. Endelig steg nedskrivninger på udlån fra 572 mio. kr. til mio. kr. Nedskrivningen på Lehman Brothers samt større individuelle nedskrivninger på erhvervskunder i primært Danmark og Irland udgjorde udviklingen. DANSKE BANK 6/43

7 Balance UDLÅN (ULTIMO) Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Bankaktiviteter Danmark Øvrige indland Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige udland Udland i alt Udlån i alt INDLÅN OG UDSTEDTE REALKREDIT DANMARK OBLIGATIONER (ULTIMO) Bankaktiviteter Danmark Øvrige indland Indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige udland Udland i alt Indlån i alt Udstedte Realkredit Danmark obligationer Egenbeholdning af Realkredit Danmark obligationer Indlån og udstedte Realkredit Danmark obligationer Udlån i pct. af indlån og udstedte Realkredit Danmark obligationer 127,9 119,3 127,9 118,4 116,1 119,0 119,3 119,0 Sampo Bank koncernen er i indregnet fra februar. Krediteksponering Koncernens udlån eksklusive repoudlån er siden ultimo september forøget med 133 mia. kr., svarende til en stigning på 8 pct. De udenlandske bankaktiviteter stod for 72 pct. af den samlede udlånsvækst. Samlet set steg koncernens udlån til privatkunder 3 pct., mens udlån til erhvervskunder steg 12 pct. i forhold til ultimo september. I forhold til ultimo steg koncernens udlån med 5 pct. Koncernens samlede krediteksponering udgjorde mia. kr. ultimo september, hvoraf mia. kr. kan henføres til koncernens krediteksponering i forbindelse med udlånsaktiviteter i ind- og udland og 793 mia. kr. til koncernens handelsportefølje af obligationer m.v. Efter en flerårig periode med prisstigninger på ejendomsmarkedet har der det seneste år været direkte prisfald på visse ejendomssegmenter i særligt Danmark, Irland og Baltikum. Boligpriserne i Sverige og Norge er stagnerende. Koncernens portefølje af boliglån har en gennemsnit LTV på 49 pct. Restanceprocenten er fortsat på et meget lavt niveau, og opbremsningen på ejendomsmarkedet og stigende renter har ikke ført til stigning i de konstaterede tab, hvilket blandt andet kan tilskrives en fortsat høj beskæftigelse. DANSKE BANK 7/43

8 LIKVIDITETS-BACKUP-FACILITETER (Mia. kr.) 30. sept. 31. dec. Samlet eksponering ekskl. Polonius Trukket beløb i alt 9 8 Den seneste økonomiske udvikling har været ugunstig på nogle af bankens markeder. Aktiviteten i byggesektoren er bremset op, især for ejendomsudviklere i Irland og banken kan konstatere en svækkelse af kreditkvaliteten med en stigning i individuelle nedskrivninger. Der er i desuden etableret en porteføljenedskrivning vedrørende ejendomsudviklere. Eksponeringen til ejendomsudviklere i Irland udgør 6,4 mia. kr., svarende til 0,2 pct. af den samlede krediteksponering. Efter en længere periode med stærk økonomisk aktivitet og høj udlånsvækst mærker de baltiske lande en økonomisk opstramning. I var udlånsvæksten 3 pct., en reduktion i forhold til en udlånsvækst på 12 pct. i samme periode. Ultimo september andrager bankens samlede krediteksponering til de baltiske lande i alt 32 mia. kr., svarende til 0,9 pct. af koncernens samlede krediteksponering. Behovet for nedskrivninger på udlån udgjorde 82 mio. kr. mod 44 mio. kr. i kvartal. Kreditkvaliteten til koncernens private kunder vurderes fortsat at være god. Finansielle modparter Størstedelen af eksponeringen til kunder i den finansielle sektor er til større modparter med god rating, og en betydelig del heraf mod sikkerhed. Få af lånene til finansielle modparter er påvirket negativt af den senere tids dårligt fungerende kapitalmarkeder. Banken har, med datterselskaber af Lehman Brothers, repoforretninger for 1,1 mia. USD med pant i erhvervsejendomme, private boliger og prime mortgages. Repoforretningerne er ydet mod en større overdækning. Aktivværdierne i det amerikanske boligmarked er dog ekstremt volatile, og der er på baggrund af foretagne stress tests foretaget en nedskrivning på 100 mio. USD. Koncernens eksponering til likviditets-backupfaciliteter er reduceret yderligere i. og udgjorde ved udgangen af kvartalet 12 mia. kr. ekskl. koncernens eget investeringsselskab, Polonius, som er konsolideret i koncernregnskabet. Aktiviteterne i Polonius er under lukning, hvilket forventes tilendebragt inden årets udgang, og aktiverne overføres til bankens beholdninger. Lukningen sker uden effekt på bankens regnskab eller likviditet. Polonius har en diversificeret beholdning af aktiver, der alle er eksternt rated, og fordeler sig med 88 pct. AAA rating, 6 pct. AA og 6 pct. A. Polonius indeholder ingen subprime obligationer. Koncernens stress test af porteføljen af likviditetsbackup-faciliteter viser, at ingen af programmerne er værdiforringet i løbet af. Koncernen har gennem ikke konstateret tab på likviditetsbackup-faciliteterne. Såfremt markante prisfald på de bagvedliggende sikkerheder fortsætter, kan nedskrivninger komme på tale. Danske Bank koncernen har i begrænset omfang samarbejde med islandske banker vedrørende valuta og værdipapirer. Derudover har Danske Bank ydet direkte finansiering til et antal islandske banker på omkring 100 mio. kr. Koncernen har herudover engagementer med datterbanker af islandske banker i Danmark og Norge. Den seneste udvikling i islandsk økonomi forventes ikke at få indflydelse på disse engagementer. Koncernen har i en årrække været meget tilbageholdende med at yde finansiering til erhvervskunder, der har tilknytning til den islandske økonomi. Indlån og udstedte Realkredit Danmark obligationer De indenlandske indlån faldt med 6 mia. kr., svarende til et fald på 1 pct. De udenlandske indlån var på niveau med ultimo september. Samlet set steg koncernens indlån fra privatkunder 3 pct., mens indlån fra erhvervs- og institutionelle kunder faldt 3 pct. i forhold til ultimo september. I forhold til ultimo faldt koncernens indlån med 1 pct. I faldt koncernens indlån med ca. 81 mia. kr. hvilket alene kan henføres til fald i dag til dag indlån fra institutionelle investorer. Udstedte Realkredit Danmark obligationer inkl. egenbeholdning, som finansierer udlån ydet gennem Realkredit Danmark, steg med 3 pct. til 608 mia. kr. i forhold til ultimo. Herudover er der i banken gennem udstedt for 55 mia. kr. særligt dækkede obligationer. DANSKE BANK 8/43

9 Aktiver i handelsporteføljen Aktiver i handelsporteføljen udgjorde 747 mia. kr. ultimo mod 587 mia. kr. ultimo 3. kvartal og 652 mia. kr. ultimo. Stigningen siden udgangen af skyldes primært øget positiv dagsværdi af derivater, der modsvares af en tilsvarende stigning i negativ dagsværdi af derivater under forpligtelser i handelsporteføljen. Sammensætningen og strukturen af derivater er nærmere beskrevet i Årsrapport. Koncernens obligationsbeholdning udgjorde 446 mia. kr. Af denne er 95 pct. værdiansat ud fra noterede kurser, mens den resterende del er værdiansat ud fra prismodeller. Hovedparten af obligationsbeholdningen udgøres af danske realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer under offentligt tilsyn i primært Sverige, Spanien og Storbritannien samt obligationer udstedt af stater eller garanteret af stater eller kommuner. BEHOLDNINGSOVERSIGT, OBLIGATIONER Pct. 30. sept. Stater samt stats- og kommunegaranterede 14 Statslignende institutioner 2 Danske realkreditobligationer 46 Svenske særligt dækkede obligationer 19 Øvrige særligt dækkede obligationer 8 Korte obligationer (CP etc.) primært med banker 7 Kreditobligationer 4 Beholdning total 100 De korte obligationer er primært udstedt af banker i Finland, Spanien, Frankrig, Skandinavien og Storbritannien. 82 pct. har en ekstern rating svarende til investment grade, hvoraf 61 pct. er rated AA- eller derover. Den resterende del er ikke rated og består af en række mindre beholdninger udstedt af skandinaviske og finske erhvervsvirksomheder. Beholdningen af kreditobligationer på 4 pct. består af erhvervsobligationer, herunder obligationer udstedt af banker, og særligt dækkede obligationer, der ikke er under offentligt tilsyn. Ingen obligationer i beholdningen er strukturerede udstedelser, som bygger på amerikanske subprimelån. Hovedparten af udstederne er hjemmehørende i Skandinavien, Irland, Tyskland og USA. 92 pct. har en ekstern rating svarende til investment grade, hvoraf 71 pct. er rated AA- eller derover. Koncernen benytter Value-at-Risk (VaR) i styringen af rente-, valuta- og aktierisiko. VaR er et statistisk risikomål for det maksimale tab, som koncernen under normale markedsforhold kan pådrage sig over en 10 dages horisont ved et konfidensinterval på 95 pct. Ultimo udgjorde koncernens VaR eksklusive forsikringsaktiviteterne i Danica Pension 281 mio. kr. mod 565 mio. kr. ultimo. Den gennemsnitlige VaR i udgjorde 329 mio. kr. Solvens Solvensprocenten blev ultimo opgjort til 13,9, hvoraf 10,0 procentpoint kan henføres til koncernens kernekapital. Garantiordningen med den danske stat medfører, at der ikke kan udbetales udbytte eller gennemføres aktietilbagekøb. Ved begyndelsen af året udgjorde solvensprocenten 12,6 og kernekapitalprocenten 8,7. Likviditet Finanskrisen medførte, at de internationale lånemarkeder fungerede dårligt især i slutningen af 3. kvartal, og der var perioder, hvor udstedelse af såvel kort- som langtløbende obligationer ikke var mulig. Bankens interne målsætninger for styring af kort likviditet var overholdt i hele perioden som følge af stabile indlån i bankaktiviteterne samt koncernens betydelige obligationsbeholdning, der indebar mulighed for belåning i centralbanker. Koncernens likviditetsstyring er baseret på en løbende overvågning og styring af koncernens kortsigtede og langsigtede likviditetsrisiko, herunder stresstest. Finansieringssammensætning overvåges løbende for at sikre, at koncernens fundingbase er veldiversificeret. I den forbindelse spiller koncernens indlån fra detailmarkedet en væsentlig rolle. Samtidig er alle koncernens udlån i Realkredit Danmark matchfundet via det normalt velfungerende danske AAAratede realkreditsystem. Matchfundingen indebærer, at koncernen ingen refinansierings- eller renterisiko har på disse udlån. Koncernen har derudover omfattende og veletablerede finansieringsprogrammer, herunder særligt dækkede obligationer, i Europa og USA. Det eksisterende EMTN program bruges til kort og mellemlang funding, mens udstedelserne af særligt dækkede obligationer har til formål at dække fundingbehovet i de lange løbetider. Særligt dækkede obligationer bidrager således til spredning af bankens fundingaktiviteter på såvel investorer som løbetider. Koncernen har siden december udstedt særligt dækkede obligationer for 62 mia. kr. og har fortsat et betydeligt uudnyttet potentiale for udstedelse. DANSKE BANK 9/43

10 Et element i likviditetsovervågningen er 12 måneders likviditeten. Ratingbureauet Moody s har i Bank Financial Strength Ratings: Global Methodology fastsat en række klassificeringskrav til pengeinstitutters likviditetsstyring, som omfatter, at likviditetskurven som hovedregel skal være positiv 12 måneder frem. Beregningerne af likviditetskravet skal blandt andet tage udgangspunkt i, at adgang til kapitalmarkederne afskæres. Koncernens likviditetsopgørelse, baseret på denne antagelse, viser en forbedring i forhold til opgørelsen ultimo. Yderligere væsentlige risici og eksterne forhold, som kan påvirke koncernen, er mere udførligt beskrevet i Årsrapport samt i Risikorapport. DANSKE BANK 10/43

11 Forventninger til Den forstærkede finansielle uro og den lave realøkonomiske vækst medfører sværere indtjeningsvilkår for den finansielle sektor. Koncernens veldiversificerede forretningsmodel, stærke kapital- og likviditetsgrundlag samt kommende års planlagte omkostningsreduktioner udgør et solidt grundlag for at sikre indtjeningen. På kort sigt medfører den finansielle uro og den realøkonomiske udvikling imidlertid, at koncernens indtægtsforventninger er behæftet med større usikkerhed end vanligt, ligesom omkostningen til den danske statsgarantiordning reducerer resultatforventningen. Behovet for fremtidige nedskrivninger vil afhænge af udviklingen i den finansielle krise samt omfanget af den økonomiske afmatning. Der forventes en effektiv skatteprocent på 26. På baggrund af den forstærkede finansielle uros omfang og dybde kan koncernens nettoresultat ikke meningsfuldt anslås inden for et snævert interval. Bankaktiviteterne forventes at vise en indtægtsfremgang i forhold til i intervallet 3-5 pct. Tidligere var forventningen 4-7 pct. Udviklingen kan primært tilskrives den vigende gebyrindtjening som følge af det faldende aktivitetsniveau. Driftsomkostningerne forventes samlet at stige i niveauet 1-3 pct. Tidligere var forventningen 2-4 pct. Resultatet før nedskrivninger på udlån, eksklusive handelsindtægter og indtjening fra forsikringsaktiviteter, forventes for hele at stige med 0-5 pct. i forhold til. Forventningen ved offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår var pct. Udviklingen kan primært tilskrives udgifter i forbindelse med koncernens deltagelse i den danske statsgarantiordning samt en vigende gebyrindtjening. Forretningsområderne Danske Markets og Danica Pension er udsat for særligt volatile markedsforhold. Derfor er handelsindtægterne og indtjening fra forsikringsaktiviteter særdeles afhængige af fremtidige kursforhold. For Danske Markets ventes fortsat god udvikling i de kundedrevne aktiviteter, men de samlede handelsindtægter ventes dog noget lavere end i. I Danica Pension forventes et negativt resultat. Der er derfor ikke forudsat indtægtsførsel af risikotillæg for, idet det ikke vurderes sandsynligt, at aktiekurserne i resten af kan stige til et niveau, der gør indtægtsførsel mulig. Den økonomiske opbremsning har været kraftig i 3. kvartal og er fortsat ind i 4. kvartal. Den finansielle krise og den accelererende økonomiske afmatning vil medføre, at nedskrivninger på udlån vil ligge på et højt niveau. DANSKE BANK 11/43

12 Forretningsområder INDTÆGTER Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Bankaktiviteter Danmark Øvrige Bankaktiviteter indland Bankaktiviteter indland i alt Bankaktiviteter Finland Bankaktiviteter Sverige Bankaktiviteter Norge Bankaktiviteter Nordirland Bankaktiviteter Irland Bankaktiviteter Baltikum Øvrige Bankaktiviteter udland Bankaktiviteter udland i alt Danske Markets Danske Capital Danica Pension Øvrige områder Koncernen i alt For Bankaktiviteter Finland og Baltikum, Danske Markets og Danske Capital er Sampo Bank koncernen i indregnet fra februar. Bankaktiviteter betjener alle typer af privat- og erhvervskunder. Store erhvervskunder og formuende privatkunder betjenes via finanscentre. Aktiviteter inden for realkreditbaseret ejendomsfinansiering udbydes i Danmark gennem Realkredit Danmark. Formidling af køb og salg af fast ejendom udbydes gennem ejendomsmæglerkæderne home, Skandia Mäklarna og Fokus Krogsveen. Pr. 1. januar er forretningsområderne Realkredit og Bankaktiviteter Danmark regnskabsmæssigt sammenlagt, så de samlede danske aktiviteter inden for ejendomsfinansiering præsenteres på tilsvarende vis som for de udenlandske bankaktiviteter. Dette skal ses i forlængelse af den gennemførte styrkelse af Realkredit Danmarks lokale tilstedeværelse og samarbejdet med Danske Bank på boligområdet. I den forbindelse er der flyttet medarbejdere fra Realkredit Danmark til Bankaktiviteter Danmark, således at kunderne sikres optimal rådgivning i forbindelse med boligfinansiering. Danske Markets har ansvaret for koncernens aktiviteter på de finansielle markeder. Handelsaktiviteter omfatter handel med renteprodukter, valuta og aktier samt rådgivning ved virksomhedsoverdragelser og fremskaffelse af kapital på de internationale finansielle markeder. Under Proprietary trading indgår bankens risikotagning på kortere sigt. Group Treasury varetager koncernens strategiske rente-, valuta- og aktieporteføljer. Institutional Banking omfatter internationale finansielle institutioner. Danske Capital udvikler og producerer kapitalforvaltningsprodukter og -ydelser (Wealth Management), der sælges gennem bankaktiviteterne samt direkte til virksomheder, institutionelle kunder og eksterne distributører. Danske Capital understøtter endvidere bankaktiviteternes rådgivnings- og kapitalforvaltningsaktiviteter (Asset Management). Danske Capital leverer gennem Danske Bank International Luxembourg international private banking til kunder uden for koncernens hjemmemarkeder. Danske Capital er repræsenteret i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen og Luxembourg. Danica Pension er en af Danmarks førende virksomheder inden for livs- og pensionsforsikring. Danica Pension henvender sig både til private og til virksomhedskunder. Produkterne distribueres primært gennem Danica Pensions eget korps af sælgere og rådgivere samt gennem bankens filialnet. Øvrige områder omfatter omkostninger til koncernstabsfunktioner samt koncernens ejendomsområde. Endvidere indgår regnskabsmæssige elimineringer, herunder af afkast på egne aktier. DANSKE BANK 12/43

13 FILIALER FILIALER MEDARBEJDERE RESULTAT FØR SKAT MARKEDSANDEL UDLÅN mio. kr. 29,8 pct. Bankaktiviteter Danmark BANKAKTIVITETER DANMARK Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Udstedte Realkredit Danmark obligationer Allokeret kapital (gns.) Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 27,8 29,5 30,4 27,4 25,6 28,5 30,6 29,2 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 24,2 30,3 25,7 24,8 22,1 28,4 31,1 29,8 Omkostninger i pct. af indtægter 47,9 47,9 44,9 49,6 49,5 48,8 45,6 48,2 Omkostninger ekskl. integrationsomk. i pct. af indtægter 47,6 46,9 44,9 49,0 49,0 47,7 44,0 47,1 Realkredit er pr. 1. januar regnskabsmæssigt sammenlagt med Bankaktiviteter Danmark. Sammenligningstal for er tilrettet. Året Resultat før nedskrivninger på udlån steg 6 pct. Udlånsvækst på 6 pct. Høj rentabilitet Fortsat forbedring i udlånsmarginalen Kreditkvaliteten fortsat robust var præget af den forstærkede finansielle uro og en lavere økonomisk vækst i dansk økonomi. Udviklingen medførte lavere udlånsvækst, stigende rentesatser og øget konkurrence om indlån. Nettorenteindtægter steg med 7 pct. i forhold til samme periode sidste år. Den kvartalsmæssige udvikling i er en følge af de gennemførte prisforhøjelser på udlån i 1. og 2. kvartal. Stigende udlånsmarginaler mere end opvejede det fortsatte konkurrencepres på indlånsmarginalerne. Nettogebyrindtægterne faldt som forventet med 8 pct. i forhold til, primært som følge af væsentligt lavere aktivitet på kapitalmarkedet, lavere låneaktivitet samt introduktionen af gebyrfri kundepakker. Stigningen i øvrige indtægter er en følge af integrationen af Danske Leasing i 2. kvartal. Fra april er aktiviteterne i Nordania Leasing inden for leasing af fast ejendom, entreprenør- og landbrugsmaskiner, produktions- og it-udstyr flyttet fra Øvrige Bankaktiviteter. Sammenligningstal er ikke tilpasset. Samlet steg indtægterne med 6 pct. i forhold til 1.-, hvoraf 3 procentpoint kunne henføres til Danske Leasing. Driftsomkostningerne steg som ventet med 6 pct., hvoraf 5 procentpoint vedrører Danske Leasing. Den resterende del vedrører omkostninger til den fortsatte udvikling af koncernens it-system frem mod en øget digitalisering. Omkostningsprocenten blev fastholdt på 47,9. Nedskrivninger på udlån udgjorde mio. kr. mod en indtægt på 194 mio. kr. i samme periode i. Udviklingen kan tilskrives individuelle nedskrivninger på en række erhvervskunder. Nedskrivninger på private kunder ligger på et lavt niveau. Der konstateredes alene svagt stigende restancer på udlån i Realkredit Danmark. Ultimo var DANSKE BANK 13/43

14 der 3-måneders restancer på udlån ud af i alt i Realkredit Danmark. De samlede udlån steg 6 pct. i forhold til ultimo september. Udlån til privatkunder steg 1 pct. Den største del af væksten til private er fortsat boligfinansiering. Udlån til erhvervskunder steg med 13 pct. I er udlån steget med 3 pct. De samlede indlån var på niveau med. Privatkunders indlån steg med 3 pct., mens indlån fra erhverv faldt 3 pct. Udstedte realkreditobligationer, som finansierer udlån i Realkredit Danmark, steg 3 pct. Bankaktiviteter Danmarks markedsandel på udlån (inkl. realkreditlån) ultimo udgjorde 29,8 pct. mod 29,9 pct. ultimo. Markedsandelen på indlån var 29,5 pct. mod 29,7 pct. ultimo. Danske Bank hævede i oktober renten, og i den forbindelse introduceredes en ny Danske Toprente med en fast høj rente på 5,75 pct. og en løbetid til november Den økonomiske vækst (BNP) i Danmark ventes at blive lavere i end i. Banken forventer et fortsat konkurrencepres i resten af, primært på indlånssiden. DANSKE BANK 14/43

15 FILIALER MEDARBEJDERE RESULTAT FØR SKAT MARKEDSANDEL UDLÅN mio. kr. 13,8 pct. Bankaktiviteter Finland BANKAKTIVITETER FINLAND Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (EUR) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 6,8 14,3 18,3-7,8 9,6 10,5 14,6 13,2 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 4,8 12,1 11,8-8,9 11,1 1,9 8,9 9,2 Omkostninger i pct. af indtægter 88,5 77,5 69,6 114,4 84,9 83,2 77,1 79,1 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 64,1 56,5 53,6 79,1 61,5 58,0 52,0 56,9 Sampo Bank koncernen indgår i sammenligningstallene fra februar. Resultat før nedskrivninger på udlån på 388 mio. kr. Udlån steg 7 pct. Fokusering på it-drift og kundeservice Forventning om fortsat vækst var præget af et fortsat gunstigt økonomisk klima i Finland, om end den finansielle krise forøgedes gennem. Nettorenteindtægterne udviste en positiv udvikling i i forhold til samme periode sidste år. Ud over indregningen af Sampo Bank i en ekstra måned, skyldes udviklingen udlånsvækst samt stigende renter. Faldet i nettogebyrindtægter på 167 mio. kr. skyldes især, at Sampo Bank har ydet gebyrfrihed på 75 mio. kr. i 2. og som kompensation for de gener koncernens it-migration påførte kunderne. Disse gebyrer er nu igen indfaset. Stigningen i driftsomkostningerne kan, ud over indregningen af Sampo Bank i Danske Banks regnskab i en ekstra måned, primært tilskrives de samlede integrationsomkostninger. Siden erhvervelsen af Sampo Bank er der i alt realiseret årlige synergier for 320 mio. kr. Effekten heraf kan allerede ses af omkostningsniveauet for. Der forventes som hidtil realiseret synergier for i alt ca. 600 mio. kr. p.a. med fuld effekt i Koncernen påregner med udgangen af i år at have afholdt integrationsomkostninger vedrørende Sampo Bank svarende til det samlede budget for integrationen på 1,6 mia. kr., heri indregnet 0,6 mia. kr. aktiveret som udviklingsomkostninger. De samlede udlån steg 7 pct. Udlån til private steg 6 pct., mens udlån til erhvervskunder steg 8 pct. De samlede indlån faldt med 5 pct. i forhold til kvartal. Indlån fra privatkunder steg 7 pct., mens indlån fra erhvervskunder faldt 14 pct. Bankaktiviteter Finlands markedsandele udgjorde for udog indlån henholdsvis 13,8 pct. og 12,2 pct. ultimo september mod 14,7 pct. og 13,3 pct. ultimo september. Efter flere systemudfordringer i 1. halvår fungerer drift og kundeservice i Sampo Bank, Finland nu generelt tilfredsstillende. En række tiltag har i løbet af resulteret i øget systemstabilitet. og forbedret funktionalitet. DANSKE BANK 15/43

16 Som følge af normaliseret drift og kundeservice i 3. kvartal er kundeafgangen aftagende. Sampo Bank har mistet ca privatkunder siden ultimo juli. Der er iværksat en række produkt- og marketingaktiviteter for at genskabe kundernes tillid og vinde tabte kunder tilbage, og salgsaktiviteten er tilbage i normalt leje. Dette har indtil videre ført til salg af nye kundepakker, ligesom salget af cross border-løsninger til erhvervskunder er tilfredsstillende og bekræfter koncernen i, at Sampo Banks konkurrenceevne er intakt. Væksten i Bankaktiviteter Finland forventes at være moderat i resten af baseret på et relativt gunstigt økonomisk klima, om end lidt afdæmpet i forhold til i grundet den øgede usikkerhed på de finansielle markeder. DANSKE BANK 16/43

17 FILIALER MEDARBEJDERE RESULTAT FØR SKAT MARKEDSANDEL UDLÅN mio. kr. 6,3 pct. Bankaktiviteter Sverige BANKAKTIVITETER SVERIGE Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (SEK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 15,8 16,8 16,0 15,7 15,7 17,4 16,5 17,0 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 13,7 15,6 14,6 14,2 12,2 17,0 18,2 16,0 Omkostninger i pct. af indtægter 54,4 56,9 52,5 54,9 55,8 54,6 54,2 56,3 Resultatet før nedskrivninger på udlån steg 16 pct. Indtægter i alt steg 10 pct. Udlånsvækst på 21 pct. Forbedret omkostningsprocent var for Bankaktiviteter Sverige præget af fortsat god forretningsudvikling og stigende markedsandele. Nettorenteindtægterne blev øget med 11 pct. En god ud- og indlånsvækst opvejede presset på rentemarginalerne fra de stigende finansieringsomkostninger. Stigningen i nettogebyrindtægterne på 6 pct. er, trods en nedgang i kapitalmarkedsafhængige gebyrer, en følge af et stigende forretningsomfang og stigende kundeaktivitet på betalings- og finansieringsområdet. I lokal valuta steg indlån 19 pct. Indlån fra erhvervskunder steg 18 pct. i lokal valuta, mens indlån fra privatkunder steg 22 pct. Indlånsproduktet Sparkonto XL er fortsat populært. Ved udgangen af september stod produktet for 12 pct. af det totale indlån. Bankaktiviteter Sveriges markedsandele var for udog indlån henholdsvis 6,3 pct. og 4,9 pct. ultimo september mod henholdsvis 5,7 pct. og 4,5 pct. ultimo september. Væksten i Bankaktiviteter Sverige forventes at fortsætte i resten af, om end den økonomiske vækst er afdæmpet i forhold til. I takt med uroen på de internationale markeder og stigende markedsrenter forventes en afdæmpet efterspørgsel på bankens produkter. Driftsomkostningerne steg med 5 pct., hvorfor omkostningsprocenten blev yderligere forbedret. Væksten i udlån fortsatte i. Udlån i lokal valuta steg 29 pct., hvoraf privat- og erhvervskunder udgjorde henholdsvis 18 pct. og 35 pct. På erhvervsområdet hidrørte udlånsvæksten primært fra store og mellemstore virksomheder, mens salg af boligfinansieringsprodukter bidrog væsentligt til udlånsvæksten på privatområdet. DANSKE BANK 17/43

18 FILIALER MEDARBEJDERE RESULTAT FØR SKAT MARKEDSANDEL UDLÅN mio. kr. 6,2 pct. Bankaktiviteter Norge BANKAKTIVITETER NORGE Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (NOK) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 16,3 18,5 16,6 17,1 15,1 18,4 19,3 18,5 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 15,4 18,5 16,3 16,1 13,4 14,8 18,7 17,5 Omkostninger i pct. af indtægter 60,2 63,2 58,3 60,1 62,6 58,1 60,9 61,9 Resultat før nedskrivninger på udlån steg 25 pct. Indtægter i alt steg 15 pct. Udlånsvækst på 20 pct. Forbedret omkostningsprocent Bankaktiviteter Norge oplevede i fortsat god forretningsudvikling og stigende markedsandele. Den positive udvikling i de samlede indtægter kan tilskrives væsentlig kundetilgang de seneste år, reprisning af porteføljen grundet uroen på finansmarkederne, samt at Fokus Leasing pr. 1. april blev en del af Bankaktiviteter Norge. Nettorenteindtægterne steg 22 pct. primært som følge af øgede erhvervsudlån, reprisning af eksisterende udlånsportefølje og stigende indlånsmarginal. Lavere aktivitet på kapital- og opsparingsområdet har reduceret nettogebyrindtægterne med 11 pct. Indtægter fra Fokus Leasing mere end opvejede lavere indtægter i Fokus Banks ejendomsmæglerkæde. omkostningsprocenten blev forbedret fra 63,2 pct. i til 60,2 pct. i. Udlån i lokal valuta steg med 29 pct. i forhold til ultimo september. I lokal valuta steg udlån til privatkunder 10 pct., mens udlån til erhvervskunder steg med 43 pct. De samlede indlån faldt i lokal valuta 1 pct. i forhold til ultimo september. I lokal valuta steg indlån fra privatkunder 6 pct., mens indlån fra erhvervsvirksomheder faldt 4 pct. Bankaktiviteter Norges markedsandele var for henholdsvis ud- og indlån 6,2 pct. og 4,5 pct. ultimo 1.- mod henholdsvis 5,7 pct. og 5,0 pct. ultimo samme periode. Trods udsigt til en svagere økonomisk vækst i Norge forventes en fortsat god udvikling i forretningsomfanget for Bankaktiviteter Norge i resten af. Dette primært som følge af, at Fokus Bank er godt positioneret i det norske marked med et veludviklet filialnet. Driftsomkostningerne steg 10 pct. i i forhold til samme periode. Stigningen kan hovedsageligt henføres til et øget aktivitetsniveau samt overførsel af Fokus Leasing til Bankaktiviteter Norge. Stigningen i indtægter medførte, at DANSKE BANK 18/43

19 Bankaktiviteter Nordirland FILIALER MEDARBEJDERE RESULTAT FØR SKAT mio. kr. BANKAKTIVITETER NORDIRLAND Indeks 08/07 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal Året Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Afskrivninger på immaterielle aktiver Integrationsomkostninger Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat før skat i lokal valuta (GBP) Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Res. før nedskriv. på udlån i pct. p.a. af allok. kap. 26,3 8,8 26,4 30,1 22,5 23,1 26,0 12,5 Res. før skat i pct. p.a. af allok. kap. (ROE) 14,4 7,7 3,1 21,5 18,1 21,5 25,7 11,2 Omkostninger i pct. af indtægter 67,7 91,1 67,5 63,9 71,6 75,2 73,4 87,2 Omkostninger ekskl. samlede integrationsomk. i pct. af indtægter 60,6 59,4 64,9 60,7 56,6 55,2 53,2 58,4 Resultat før nedskrivninger på udlån steg 335 mio. kr. Udlånsvækst på 24 pct. i lokal valuta Omkostningsprocent ekskl. samlede integrationsomkostninger blev fastholdt omkring 60 pct. Resultat før nedskrivninger på udlån udgjorde 52 mio. GBP i mod 14 mio. GBP i 1.-. Nettorenteindtægterne målt i lokal valuta faldt 1 pct., hvilket en intens priskonkurrence og faldende renteniveau blandt andet var årsag til. Nettogebyrindtægterne målt i lokal valuta faldt 13 pct. som følge af et faldende aktivitetsniveau i. Nedskrivninger på udlån udgjorde 226 mio. kr. mod 21 mio. kr. i samme periode i. Udviklingen kan tilskrives nedskrivninger på en række erhvervskunder særligt inden for ejendomssegmentet. Udlån i lokal valuta steg 24 pct. i forhold til ultimo september. Indlån steg 8 pct. Trods den generelle økonomiske afmatning forventes stadig gunstig resultatudvikling på baggrund af den stærke markedsposition og gode nøgletal. DANSKE BANK 19/43

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Selskabsmeddelelse 5. Februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse BERETNING 1 Hovedtal 2 Overblik 3 Resume 4 Regnskabsberetning 7 REGNSKAB - DANSKE BANK KONCERNEN 19 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Kapitalforhold

Læs mere

3. November Delårsrapport kvartal 2009

3. November Delårsrapport kvartal 2009 Selskabsmeddelelse 3. November 2009 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2009 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2009 12 Forretningsområder

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 1. maj 2007 DANSKE BANK 1. kvartal 2007 1/36 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 5 Balance 6 Incitamentsprogrammer

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 Delårsrapport REGNSKABSBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 12 Forretningsområder 13 Bankaktiviteter 14 Danske Markets 22 Danske Capital

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

5. maj Delårsrapport 1. kvartal 2009

5. maj Delårsrapport 1. kvartal 2009 Selskabsmeddelelse 5. maj Delårsrapport REGNSKABSBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 7 Forventninger til 11 Forretningsområder 12 Bankaktiviteter 13 Danske

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

ÅRSRAPPORT Global Reports LLC

ÅRSRAPPORT Global Reports LLC ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 15/ august DANSKE BANK 1. halvår /44 Halvårsrapport 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2007 9. august 2007 DANSKE BANK 1. halvår 2007 1/44 3 Hovedtal - Danske Bank koncernen 4 Beretning 4 Resultat 5 Kapital og solvens 6 Balance 6 Ledelsesændring

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2007

Kvartalsrapport kvartal 2007 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2007 30. oktober 2007 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2007 1/37 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 4 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategien 6 Kundetilfredshed 8 Forventninger til 2015 9 Regnskabsberetning 10 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-koncernen 3 Executive summary 4 Eksekvering af strategi 5 Ambitioner og mål 7 Kundetilfredshed 8 Markedsforhold 9 Forventninger til 2014 9 Regnskabsberetning 10

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2006

Kvartalsrapport kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 31. oktober 2006 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2006 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 4 Balance

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE 2009

SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE 2009 SELSKABSMEDDELELSE 4. FEBRUAR 2010 ÅRSREGNSKABS- MEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 5 BERETNING 5 Hovedtal 6 Overblik 7 Forord 10 Regnskabsberetning 19 FORRETNINGSOMRÅDER 19 Bankaktiviteter 23 Danske Markets

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania leasing

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 06/ 2. maj DANSKE BANK 1/31 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank 5 Kapital og solvens 5 Balance 5 Incitamentsprogrammer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005

Årsregnskabsmeddelelse 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2006 9. februar 2006 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2005 1/40 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk

Læs mere

10. maj Delårsrapport 1. kvartal 2011

10. maj Delårsrapport 1. kvartal 2011 Selskabsmeddelelse 10. maj 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2011 12 Forretningsområder

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010

SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011. Årsregnskabsmeddelelse 2010 SelSkabSmeddelelSe 10. Februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 ÅRSregnskabsmeddelelse 2010 3 BERETNING 3 Hovedtal 4 Overblik 5 Forord 7 Regnskabsberetning 15 Forventninger til 2011 16 Kapitalstyring 25

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2005 3. maj 2005 DANSKE BANK 1. kvartal 2005 1/28 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og irsk bank

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2005 1. november 2005 DANSKE BANK 1.3. kvartal 2005 1/30 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Integration af nordirsk og

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT - 1. HALVÅR 2012 LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal Danske Bank koncernen 3 Overblik 4 Periodens resultat 5 Balance 8 Forventninger til 2012 14 Forretningsområder 15 Bankaktiviteter 16 Danske Markets

Læs mere

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39

Halvårsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 10/ august DANSKE BANK 1. halvår /39 Halvårsrapport 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 10. august 2006 DANSKE BANK 1. halvår 2006 1/39 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance 5 Integration af

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere