Udbudsmateriale. Aarhus Kommune Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus. EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX. Rammeaftaler vedr. jord- og smedearbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale. Aarhus Kommune Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus. EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX. Rammeaftaler vedr. jord- og smedearbejder"

Transkript

1 Udbudsmateriale EU-udbud nr. 2015/S XXX-XXXXXX Aarhus Kommune Teknik og Miljø AffaldVarme Aarhus Rammeaftaler vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015

2 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 2 Indhold 1. INDLEDNING DEN UDBUDTE OPGAVE OPTION VEDR. FJERNVARMETRANSMISSIONSLEDNINGER TILDELING AF OPGAVER EFTER MINI-UDBUD (KUN DELOMRÅDE A) EGET BUD ORGANISERING AF UDBUDSOPGAVEN OVERORDNET TIDSPLAN FOR UDBUDDET SITUATIONSBESKRIVELSE ORGANISATION IMPLEMENTERING AF AARHUS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK - FOKUS PÅ GEVINST, EFFEKTIVISERING SAMT BRUGERVENLIGHED MILJØZONE PROCEDURER OG KONKURRENCEVILKÅR VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD Udbudsform Alternative bud Vedståelsesfrist Aftalegrundlag Konsortier Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgivers forbehold Ejendomsret Vederlag FORMKRAV TIL TILBUDDETS OPBYGNING, INDHOLD OG AFLEVERING Formkrav Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist TILBUDSBEHANDLING Registrering og åbning Gennemgang af tilbud og forhandling Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse UDBYDERS FORBEHOLD Generelt (alle delområder) Delområde B Jordarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser PROCEDURE FOR BEHANDLING AF TILBUD TILDELINGSKRITERIUM KRAVSPECIFIKATION KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE SAGSSTYRING/ENTREPRENØRDATABASEN UNDERENTREPRENØRER TILBUDSDISPOSITION BILAGSFORTEGNELSE... 20

3 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 3 1. Indledning 1.1 Den udbudte opgave Udbuddet omfatter udførelse af jord- og smedearbejder for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus (i det følgende benævnt AffaldVarme Aarhus) i forbindelse med renoveringer, brud og vedligeholdelse af fjernvarmedistributionsledninger (hovedledninger og stikledninger) i Aarhus by og opland. Udbuddet omfatter desuden etablering af nye stik, hovedledningsforlængelser af fjernvarmedistributionsledninger samt udførelse af smedearbejder i forbindelse med byggemodninger og de til byggemodningerne hørende hovedledningsforlængelser, jf. dog udbudsmaterialets afsnit 3.4. Udbuddet omfatter ikke øvrige nyanlæg. Ligeledes omfatter udbuddet ikke arbejder vedrørende bygværker (pumpestationer mv.) samt arbejder, som udføres som forberedelse til og/eller i forbindelse med anlæg af Aarhus Letbane. For så vidt angår nedbrydning af bygværker henvises dog til udbudsmaterialets afsnit 3.4. Udbuddet er opdelt i tre delområder: Delområde A Jord- og smedearbejder i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser Delområde A udbydes i hovedentreprise og omfatter udførelse af både jord- og smedearbejder i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser, hvor den skønnede værdi af jordarbejdet udgør over kr. ekskl. moms pr. opgave. På Delområde A vil AffaldVarme Aarhus indgå rammeaftale med 3 entreprenører. Alle opgaver, som er omfattet af Delområde A, vil blive sendt i mini-udbud blandt entreprenørerne på rammeaftalen. Der er således ingen garanteret omsætning for den enkelte entreprenør på rammeaftalen. For en nærmere beskrivelse af procedurerne for mini-udbuddene henvises til udbudsmaterialets afsnit 1.2 samt afsnit 5 i Bilag 5A Udkast til rammeaftale for Delområde A. Delområde B Jordarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser Delområde B udbydes i fagentreprise og omfatter udførelse af jordarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, herunder bl.a. brud (planlagte og uplanlagte), arbejder vedrørende stikledninger (etablering af nye stik, udskiftning af stik, omlægning af stik, afbrydning af stik mv., i det omfang disse opgaver ikke indgår i en ledningsrenovering), arbejder vedr. alarm- og målerskabe (i det omfang arbejderne ikke indgår i en ledningsrenovering) samt eftersyn og renovering af brønde. Delområde B omfatter endvidere jordarbejder i forbindelse med mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser, hvor den skønnede værdi af jordarbejdet udgør op til kr. ekskl. moms pr. opgave. På Delområde B vil AffaldVarme Aarhus indgå rammeaftale med én entreprenør. Dvs. at alle opgaver, som er omfattet af Delområde B, vil blive tildelt den entreprenør, som er tildelt rammeaftalen.

4 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 4 Delområde C Smedearbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver, mindre hovedledningsforlængelser og byggemodninger Delområde C udbydes i fagentreprise og omfatter udførelse af smedearbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver, herunder bl.a. brud (planlagte og uplanlagte) og arbejder vedrørende stikledninger (etablering af nye stik, udskiftning af stik, omlægning af stik, afbrydning af stik mv., i det omfang disse opgaver ikke indgår i en ledningsrenovering). Delområde C omfatter endvidere smedearbejder i forbindelse med mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser, hvor den skønnede værdi af jordarbejdet udgør op til kr. ekskl. moms pr. opgave, samt smedearbejder i forbindelse med byggemodninger og de til byggemodningerne hørende hovedledningsforlængelser. På Delområde C vil AffaldVarme Aarhus indgå rammeaftale med én entreprenør. Dvs. at alle opgaver, som er omfattet af Delområde C, vil blive tildelt den entreprenør, som er tildelt rammeaftalen. Nedenstående skema indeholder et samlet overblik over udbuddets delområder: Delområde Delområde A Jord- og smedearbejder i forbindelse med større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser Delområde B Jordarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser Delområde C Smedearbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver, mindre hovedledningsforlængelser og byggemodninger Entrepriseform Antal entreprenører Tildeling af opgaver Hovedentreprise 3 Mini-udbud Fagentreprise 1 Direkte tildeling Fagentreprise 1 Direkte tildeling I forhold til udbuddets Delområde B og Delområde C er det som anført i Arbejdsbeskrivelsen for Delområde B og C (bilag 1) jordentreprenøren, som er ansvarlig for at foretage den nødvendige koordinering med smedeentreprenøren. AffaldVarme Aarhus forventer, at både jordog smedeentreprenøren tilstræber, at samarbejdet forløber gnidningsløst, herunder løbende sørger for videndeling og koordinering med henblik på at sikre et optimalt flow i opgavernes udførelse. For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang og snitfladerne mellem udbuddets delområder henvises til de vedlagte Arbejdsbeskrivelser (bilag 1) samt udbudsmaterialets afsnit Option vedr. fjernvarmetransmissionsledninger Udførelse af jord- og smedearbejder for AffaldVarme Aarhus i forbindelse med brud og vedligeholdelse af fjernvarmetransmissionsledninger i Aarhus by og opland indgår i hhv. udbuddets Delområde B (jordarbejder) og Delområde C (smedearbejder) som en option. Optionen omfatter ikke nyanlæg og renoveringer af fjernvarmetransmissionsledninger. Såfremt AffaldVarme Aarhus vælger at gøre brug af optionen, skal arbejder vedrørende brud og vedligeholdelse af fjernvarmetransmissionsledninger udføres på de samme vilkår og til de samme priser, som i øvrigt gælder for Delområde B og Delområde C. AffaldVarme Aarhus kan

5 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 5 frit vælge at gøre brug af optionen i forhold til én af de indgåede rammeaftaler på enten Delområde B eller Delområde C eller i forhold til begge aftaler. AffaldVarme Aarhus træffer beslutning om, hvorvidt der vil blive gjort brug af optionen efter, at AffaldVarme Aarhus har truffet beslutning om valg af entreprenører på Delområde B og Delområde C, men inden aftaleperiodens start. 1.3 Tildeling af opgaver efter mini-udbud (kun Delområde A) Alle større renoveringsopgaver og større hovedledningsforlængelser, hvor den skønnede værdi af jordarbejdet udgør over kr. ekskl. moms pr. opgave, sendes i mini-udbud blandt de entreprenører, med hvem der er indgået rammeaftale på Delområde A. Et mini-udbud kan omfatte enten en enkeltstående opgave eller en pakke af flere opgaver. AffaldVarme Aarhus forventer, at opgaverne udbydes kontinuert i løbet af året, om end hovedparten af mini-udbuddene for det kommende kalenderår må forventes gennemført i vinterhalvåret. Entreprenørerne vil på baggrund af et mini-udbudsmateriale, som indeholder en beskrivelse af de(n) udbudte opgave(r) inkl. tilhørende TAG og tilbudsliste, blive anmodet om at afgive tilbud på opgaven/opgaverne. Tilbudsfristen kan variere fra mini-udbud til mini-udbud, afhængig af de(n) udbudte opgaves/opgavers størrelse og kompleksitet, men vil i alle tilfælde være minimum 14 kalenderdage. Ved alle mini-udbud vil tildelingskriteriet være den laveste pris, idet AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at forhandle med entreprenørerne, inden der træffes beslutning om tildeling af de(n) udbudte opgave(r). Mini-udbuddene vil som udgangspunkt blive baseret på det tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG), som indgår i nærværende udbudsmateriale som bilag 3A. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig dog ret til at præcisere og supplere TAG med nye positioner samt slå positioner i TAG sammen, i det omfang AffaldVarme Aarhus skønner det nødvendigt og/eller hensigtsmæssigt i forhold til det enkelte mini-udbud. Som udgangspunkt vil de enhedspriser, som entreprenørerne har afgivet i deres tilbud på selve rammeaftalen (udbudsmaterialets bilag 4), være maksimumpriser i forbindelse med miniudbuddene. Dvs. at den enkelte entreprenør kan vælge at tilbyde udførelsen af arbejdet til lavere enhedspriser end i sit tilbud på rammeaftalen, men enhedspriserne på de enkelte positioner i mini-udbuddene må ikke overstige enhedspriserne på de tilsvarende positioner i entreprenørens tilbud på rammeaftalen. Dog vil entreprenøren altid kunne tillægge en eventuel prisregulering i henhold til rammeaftalen. Tilsvarende gælder, at såfremt AffaldVarme Aarhus i et mini-udbud vælger at slå flere positioner i TAG sammen i én position, må enhedsprisen for den pågældende position ikke overstige summen af enhedspriserne for de positioner i entreprenørens tilbud på rammeaftalen, som indgår i den pågældende position i mini-udbuddet. Dog vil entreprenøren altid kunne tillægge en eventuel prisregulering i henhold til rammeaftalen. Såfremt AffaldVarme Aarhus skønner det relevant, kan AffaldVarme Aarhus dog i de enkelte mini-udbud give mulighed for, at entreprenørerne på en eller flere positioner kan tilbyde højere enhedspriser end de enhedspriser, som entreprenørerne har tilbudt på rammeaftalen (inkl. eventuel prisregulering i henhold til rammeaftalen). Dette vil typisk kunne være tilfældet i forbindelse med arbejder, som efter AffaldVarme Aarhus skøn er særligt komplicerede at udføre, fx arbejder på særligt komplicerede veje i den indre by eller på stærkt trafikerede indfaldsveje.

6 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 6 Principperne for fastsættelse af enhedspriser i forbindelse med mini-udbud er illustreret i nedenstående tabel. Det understreges, at alle tal udelukkende er eksempler, der ikke er baseret på faktiske forhold. Pos. i miniudbud Pos. i rammeaftale Oprindelig enhedspris på rammeaftale Prisregulering mv. Maksimal enhedspris i mini-udbud kr kr kr. +2 % kr kr. + 2 %. Desuden er forhøjet enhedspris tilladt, dog max +50 % kr og 1.2 Pos. 1.1: kr kr. Pos. 1.2: kr og 1.2 Pos. 1.1: kr. +2 % kr. Pos. 1.2: kr og 1.2 Pos. 1.1: kr. Pos. 1.2: kr. + 2 %. Desuden er forhøjet enhedspris tilladt, dog max +25 % kr. 1.4 Eget bud I forbindelse med nærværende udbud forventer AffaldVarme Aarhus, at afdelingen Natur og Vej Service under Aarhus Kommune afgiver et internt bud (eget bud) på udbuddets Delområde B Jordarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser. Internt bud vil blive afgivet i overensstemmelse med Retningslinjer for udbud og udlicitering af opgaver i Aarhus Kommune. Retningslinjerne findes på kommunens hjemmeside 1. Natur og Vej Service har pligt til at sikre, at retningslinjerne følges. 1.5 Organisering af udbudsopgaven Der er til gennemførelse af udbuddet nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra AffaldVarme Aarhus samt Indkøbsafdelingen i Teknik og Miljø. Formandskabet for arbejdsgruppen varetages af projektleder Susanne Thor, AffaldVarme Aarhus. AffaldVarme Aarhus kontaktperson i forbindelse med udbuddet er: Eva Dyrberg Jensen Indkøbsafdelingen Tlf.: /

7 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side Overordnet tidsplan for udbuddet Nedenstående skema indeholder de vigtigste tidsfrister mv. i forbindelse med udbudsprocessen. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets kapitel 2. Aktivitet Tidspunkt / tidsfrist Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet [dd.mm] 2015, kl Frist for besvarelse af spørgsmål [dd.mm] 2015 Frist for modtagelse af tilbud (licitation) [dd.mm] 2015, kl Forhandlingsrunde Meddelelse om forventet tildeling af rammeaftaler Underskrivelse af rammeaftaler Uge XX (forventet) Uge XX (forventet) Uge XX (forventet) Ikrafttræden af de udbudte rammeaftaler 1. februar 2016

8 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 8 2. Situationsbeskrivelse 2.1 Organisation Aarhus Kommune er en magistratsstyret kommune, hvilket betyder, at kommunen består af 5 økonomisk selvstyrende magistratsafdelinger samt Borgmesterens Afdeling. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø varetager opgaver inden for miljøområdet, pleje og vedligeholdelse af grønne områder, vej- og kloakvedligeholdelse, kommunens ejendomme og naturområder, beredskabsforvaltningen, byplanlægningsområdet, den byggetekniske forvaltning samt affald og varme. AffaldVarme Aarhus er en forvaltning i Center for Miljø og Energi under Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. AffaldVarme Aarhus leverer og udvikler sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og omegn. Yderligere information om AffaldVarme Aarhus organisering kan ses på AffaldVarme Aarhus' hjemmeside: 2.2 Implementering af Aarhus Kommunes indkøbspolitik - fokus på gevinst, effektivisering samt brugervenlighed Aarhus Kommunes indkøbspolitik er vedtaget af Aarhus Byråd i efteråret Visionen for indkøb i Aarhus Kommune er: På indkøbsområdet er og skal Aarhus Kommune være en professionel samarbejdspartner, som ud fra en helhedsbetragtning sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere og byens udvikling. Professionalisme, bæredygtighed og samhandel er den bærende ramme for indkøbspolitikken. Indkøbspolitikken kan læses i sin helhed på Aarhus Kommunes hjemmeside: 2.3 Miljøzone Pr. 1. september 2010 trådte en miljøzoneordning i kraft i Aarhus Midtby. I miljøzonen er der krav om, at dieselkøretøjer over 3,5 tons indregistrerede som lastbiler og busser - har påmonteret et partikelfilter - med mindre køretøjet som minimum opfylder EURO 4 motornormen. De nævnte køretøjer skal i miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke, som udstedes ved ordinære bilsyn. Udenlandske køretøjer er ikke omfattet af mærkningen, men skal opfylde de tekniske krav. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra partikelfilterkravet. Yderligere oplysninger om miljøzonen kan findes på

9 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 9 3. Procedurer og konkurrencevilkår 3.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Udbuddet gennemføres som et udbud efter forhandling Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Vedståelsesfrist Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud Aftalegrundlag Aftaler vil blive indgået på basis af de udkast til rammeaftaler, der indgår i udbudsmaterialet som bilag 5A-5C Konsortier Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal de deltagende virksomheder påtage sig et solidarisk ansvar og hæfte solidarisk over for AffaldVarme Aarhus. Endvidere skal de deltagende virksomheder udpege en befuldmægtiget, som Affald- Varme Aarhus med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Det skal af tilbuddet fremgå med hvilken konsortiedeltager, AffaldVarme Aarhus kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige konsortiedeltager(e) Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Ved afgivelse af tilbud vedstår tilbudsgiver, at der ikke er sket ændringer i tilbudsgivers forhold, for så vidt angår den udfyldte og underskrevne tro- og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som tilbudsgiver afleverede i forbindelse med sin ansøgning om deltagelse i udbuddet. Såfremt der mod forventning er sket ændringer i form af større eller mindre ubetalt, forfalden gæld til det offentlige siden udfyldelsen af tro og love erklæringen, er tilbudsgiver forpligtet til at oplyse om dette i sit tilbud Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 6 oplistede statslige tjenester. Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, dvs. at tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholder gældende love og regler på disse områder. Angivelse kan ske som beskrevet i udbudsmaterialets kapitel 5 Disposition af tilbuddet Tilbudsgivers forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder de vedlagte udkast til rammeaftaler, medfører, at AffaldVarme Aarhus har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har AffaldVarme Aarhus ret til at se bort fra tilbuddet.

10 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 10 Såfremt tilbudsgiver vedlægger faglige forbehold, såsom branche standardforbehold eller egne/generelle udgaver af agreed documents eller egne/standardiserede salgs- og leveringsbetingelser, vil dette i udgangspunktet blive fortolket af AffaldVarme Aarhus som, at de pågældende faglige forbehold kun er gældende i det omfang, at de ikke strider mod udbudsmaterialet. Tilbudsgiver vil, inden tildelingsbeslutning træffes, blive bedt om at bekræfte, at de pågældende faglige forbehold ikke går forud for udbudsmaterialet. Det understreges, at opretholdelse af faglige forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Affald- Varme Aarhus har pligt til at se bort fra tilbuddet, jf. ovenstående. Jf. Arbejdsbeskrivelserne (bilag 1) accepteres Dansk Byggeris standardforbehold punkt 5 vedrørende vinterforanstaltninger ikke. Tilbudsgiverne forventes at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.2.2, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås Ejendomsret Udbudsmaterialet og de informationer, der findes heri, er AffaldVarme Aarhus' ejendom og skal behandles fortroligt. Det må ikke kopieres og/eller bruges i andre sammenhænge uden skriftlig tilladelse Vederlag Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning og forhandling forud for en evt. aftaleindgåelse. 3.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Formkrav Tilbuddet skal være skriftligt og afgives på dansk. De(n) vedlagte tilbudsliste(r) (bilag 4A-4C) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Tilbudslisten skal udfyldes elektronisk. Ved aflevering skal tilbudslisten/-listerne være underskrevet. Såfremt tilbudslisten/-listerne ikke er udfyldt som beskrevet, vil tilbuddet blive betragtet som ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. Tilbud skal afgives ved udfyldning af de gule felter på tilbudslisten/-listerne (bilag 4A-4C), idet der skal afgives tilbud på samtlige poster på tilbudslisten/-listerne for de(t) delområde(r), som tilbuddet omfatter. Såfremt der er poster i tilbudslisten/-listerne, der ikke ønskes betaling for, bedes tilbudsgiver udfylde prisfeltet for disse poster med kr. 0. Såfremt AffaldVarme Aarhus i forbindelse med tilbudsevalueringen konstaterer, at et eller flere prisfelter ikke er udfyldt, vil dette ligeledes blive opfattet som en pris på kr. 0 for de(n) pågældende position(er). Den samlede tilbudssum overføres til tilbudslistens/-listernes forside. Alle budsummer beregnes og overføres automatisk, når tilbudslisten/-listerne er udfyldt korrekt. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at det afgivne tilbud overholder alle de i udbudsmaterialet fastlagte krav. Det er endvidere tilbudsgivers ansvar, at tilbudslisten/-listerne (bilag 4A-4C) er korrekt udfyldt Spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet, er: XXXdag d. [dd.mm] 2015, kl Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt pr. til: Eva Dyrberg Jensen,

11 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 11 Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive udsendt til alle, som har fået tilsendt udbudsmaterialet, senest d. [dd.mm] Spørgsmål, der fremsendes efter spørgefristens udløb, vil kun blive besvaret i det omfang, det er muligt at besvare dem senest d. [dd.mm] Tilbudsfrist Tilbud skal være Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus i hænde senest den [dd.mm] 2015, kl , hvor der vil blive afholdt licitation, jf. udbudsmaterialets afsnit Såfremt tilbud fremsendes pr. post, skal tilbud sendes til: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Indkøbsafdelingen Bautavej Aarhus V Att.: Eva Dyrberg Jensen Tilbud med bilag skal afleveres i 1 eksemplar i papirform. Tilbud bedes desuden afleveret i 1 elektronisk kopi på et USB-stik. Den elektroniske kopi bedes bestå af en kopi af det samlede tilbud, herunder en udfyldt kopi af tilbudslisten/-listerne i regnearksformat. Tilbud bedes mærket Tilbud på jord- og smedearbejder og Må ikke åbnes i posten. Forsendelsen skal være lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbud når rettidigt frem til licitationen. 3.3 Tilbudsbehandling Registrering og åbning Alle rettidigt modtagne tilbud vil blive registreret efterhånden, som de modtages. Der afholdes licitation: XXXdag d. [dd.mm] 2015, kl Mødelokale XX hos AffaldVarme Aarhus, Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Tilbuddene åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. I forbindelse med åbningen af tilbud har tilbudsgivere ret til at få oplyst budsummer og eventuelle forbehold fra samtlige bydende Gennemgang af tilbud og forhandling Gennemgang af tilbuddene er planlagt til uge XX. Der vil blive afholdt forhandling med de tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud ved licitationen, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.6. På Delområde A forhandles der med højst 5 tilbudsgivere. På Delområde B og C forhandles der med højst 3 tilbudsgivere pr. delområde. Forhandlingsmøder forventes afholdt i uge XX Underretning om valg af tilbud og kontraktindgåelse Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen jf. Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Der vil endvidere ske offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til de gældende regler for offentliggørelse af indgåede kontrakter.

12 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 12 AffaldVarme Aarhus vil tidligst underskrive rammeaftalerne efter udløb af en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor AffaldVarme Aarhus har afsendt underretning til alle tilbudsgivere om valg af entreprenører. Det forventes, at der kan indgås aftale i uge XX eller umiddelbart efter. 3.4 Udbyders forbehold Generelt (alle delområder) De anførte volumen og beløb har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode samt AffaldVarme Aarhus forventninger til de udbudte arbejders omfang fremadrettet. De anførte volumen og beløb er således AffaldVarme Aarhus bedste estimat over de udbudte opgavers omfang, men må ikke betragtes som udtryk for en eksakt mængde/beløb, der vil blive afregnet. De valgte entreprenører må i aftaleperioden acceptere større eller mindre ændringer i opgavernes omfang med baggrund i ændring af AffaldVarme Aarhus behov. Der kan desuden ske bortfald af opgaver i forbindelse med udliciteringer mv. og overdragelse af kommunale opgaver til private virksomheder o. lign. De i tilbudslisterne (bilag 4A-4C) anførte mængder skal således kunne variere ubegrænset i op- og nedadgående retning uden, at dette kan medføre ændringer i de tilbudte enhedspriser. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig generelt ret til at lade enkelte ydelser udføre af entreprenører uden for rammeaftalerne, hvis AffaldVarme Aarhus vurderer det mere hensigtsmæssigt. I så fald er de pågældende ydelser ikke omfattet af de rammeaftaler, som indgås på baggrund af nærværende udbud. Der tænkes primært på situationer, hvor en anden entreprenør i forvejen er på arbejdsstedet for at udføre andre opgaver, samt situationer, hvor andre anlægsarbejder skal udføres i forbindelse med jord- og/eller smedearbejdet. Jf. udbudsmaterialets afsnit 1.1 omfatter udbuddet som udgangspunkt ikke arbejder vedrørende bygværker (pumpestationer mv.). AffaldVarme Aarhus forbeholder sig dog ret til at lade nedbrydning af bygværker udføre under rammeaftalerne, såfremt AffaldVarme Aarhus skønner det hensigtsmæssigt. Afregning skal i givet fald ske efter medgået tid i henhold til de på tilbudslisterne (bilag 4A-4C) anførte enhedspriser for regningsarbejde eller efter tilbud (fast pris). Såfremt afregning sker efter tilbud, skal de på tilbudslisterne (bilag 4A-4C) anførte enhedspriser for regningsarbejde danne grundlag for kalkulationen. Afregningsform vælges af AffaldVarme Aarhus fra opgave til opgave. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at lade vedligeholdelsesopgaver, som har en efter AffaldVarme Aarhus skøn naturlig sammenhæng med en renoveringsopgave eller en hovedledningsforlængelse, udføre som en del af renoveringsopgaven / hovedledningsforlængelsen. Såfremt den skønnede værdi af jordarbejdet for den pågældende renoveringsopgave / hovedledningsforlængelse udgør over kr. ekskl. moms, er de pågældende vedligeholdelsesopgaver i givet fald omfattet af rammeaftalerne på Delområde A i stedet for rammeaftalerne på Delområde B og/eller Delområde C Delområde B Jordarbejder i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver samt mindre renoveringsopgaver og mindre hovedledningsforlængelser AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at lade jordarbejde i forbindelse med de til byggemodningen hørende hovedledningsforlængelser udføre af en entreprenør uden for rammeaftalen i de tilfælde, hvor hovedledningsforlængelsen er en del af udstykningen.

13 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side Procedure for behandling af tilbud De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Mindstekrav: I første omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav. Såfremt mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ukonditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 2. Tildelingskriterium: I anden omgang vurderes de konditionsmæssige tilbud i henhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.6 Tildelingskriterium. På baggrund heraf træffes der beslutning om, hvilke tilbudsgivere, der indbydes til forhandling. Jf. udbudsmaterialets afsnit vil AffaldVarme Aarhus på delområde A forhandle med højst 5 tilbudsgivere, mens der på delområde B og C forhandles med højst 3 tilbudsgivere pr. delområde. 3. Forhandlingsrunde: Jf. udbudsmaterialets afsnit Når resultatet af forhandlingerne foreligger, vurderes de endelige tilbud i henhold til tildelingskriteriet, jf. udbudsmaterialets afsnit 3.6 Tildelingskriterium. På baggrund heraf træffes der beslutning om tildeling af rammeaftaler. 3.6 Tildelingskriterium Rammeaftale(r) vil blive tildelt de(n) entreprenør(er), som afgiver de(t) økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterium Vægt 1. Pris % 2. Organisation % 3. Egenkontrol % Underkriterium 1 Pris: Tilbud skal afgives i henhold til vedlagte Arbejdsbeskrivelser (bilag 1) og tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) (bilag 3A-3C). Tilbud skal afgives ved udfyldning af de gule felter på tilbudslisterne (bilag 4A-4C), jf. udbudsmaterialets afsnit Tilbud skal afgives i danske kr. ekskl. moms. De på tilbudslisterne oplyste priser vil blive vurderet samlet, på baggrund af de på tilbudslisterne anførte mængder, idet der beregnes en samlet årlig tilbudssum pr. delområde. Mængderne på tilbudslisterne er anslåede mængder, som ikke er bindende for AffaldVarme Aarhus. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de oplyste enhedspriser og de(n) udregnede tilbudssum(mer) er tilbudssummen/-summerne gældende. Underkriterium 2 Organisation (Delområde A): Tilbud skal vedlægges følgende: En beskrivelse af, hvordan udførelsen af renoveringsopgaver vil blive tilrettelagt organisatorisk, inkl. organisationsplan og en beskrivelse af entrepriselederes, formænds og KS-ansvarliges ansvarsområder og snitflader mellem disse. Beskrivelsen skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan koordinering og videndeling mellem hhv. Affald- Varme Aarhus, jord- og smedeentreprenøren samt eventuelle andre underentreprenører, hhv. de nævnte stillingsfunktioner sikres En beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsorganisation i forhold til de udbudte opgaver.

14 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 14 Ved tilbudsvurderingen vil AffaldVarme Aarhus lægge vægt på: At den organisatoriske tilrettelæggelse af arbejdet i størst muligt omfang understøtter koordinering og videndeling mellem såvel AffaldVarme Aarhus, jord- og smedeentreprenøren og eventuelle andre underentreprenører som de nævnte stillingsfunktioner At den tilbudte sikkerhedsorganisation i størst muligt omfang er i besiddelse af relevante kompetencer og erfaring i forhold til udførelse af sikkerhedsarbejde i forbindelse med arbejder relateret til forsyningsledninger. Den tilbudte organisation vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Underkriterium 2 Organisation (Delområde B): Tilbud skal vedlægges følgende: Bemandingsplan for den udbudte opgave, herunder CV er for de nøglepersoner, som tænkes tilknyttet rammeaftalen i tilfælde af en aftaleindgåelse. Ved nøglepersoner forstås: Entrepriseleder, formænd, KS-ansvarlig og maskinførere til jordarbejde. Tilbudsgiver bedes fremhæve de kompetencer og referencer i CV erne, som efter tilbudsgivers vurdering har særlig relevans for udførelse af de udbudte opgaver En beskrivelse af tilbudsgivers back-up funktion i tilfælde af spidsbelastninger eller sygdom, ferie eller lignende blandt de medarbejdere, der skal varetage opgaven En beskrivelse af tilbudsgivers beredskab i forhold til udførelse af akutte opgaver uden for normal arbejdstid En beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsorganisation i forhold til de udbudte opgaver. Ved tilbudsvurderingen vil AffaldVarme Aarhus lægge vægt på: At tilbudsgiver har udarbejdet en realistisk bemandingsplan, og at de tilbudte nøglepersoner har størst muligt erfaring med udførelse af arbejder relateret til forsyningsledninger At tilbudsgiver har en fast, kvalificeret back-up funktion i tilfælde af spidsbelastninger eller sygdom, ferie eller lignende blandt de medarbejdere, der skal varetage opgaven At tilbudsgiver har et tilstrækkeligt og kvalificeret beredskab i forhold til udførelse af akutte opgaver uden for normal arbejdstid At den tilbudte sikkerhedsorganisation i størst muligt omfang er i besiddelse af relevante kompetencer og erfaring i forhold til udførelse af sikkerhedsarbejde i forbindelse med arbejder relateret til forsyningsledninger Den tilbudte organisation vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Underkriterium 2 Organisation (Delområde C): Tilbud skal vedlægges følgende: Bemandingsplan for den udbudte opgave, herunder CV er for de nøglepersoner, som tænkes tilknyttet rammeaftalen i tilfælde af en aftaleindgåelse. Ved nøglepersoner forstås: Entrepriseleder, formænd, KS-ansvarlig og smede. Tilbudsgiver bedes fremhæve de kompetencer og referencer i CV erne, som efter tilbudsgivers vurdering har særlig relevans for udførelse af de udbudte opgaver En beskrivelse af tilbudsgivers back-up funktion i tilfælde af spidsbelastninger eller sygdom, ferie eller lignende blandt de medarbejdere, der skal varetage opgaven En beskrivelse af tilbudsgiver beredskab i forhold til udførelse af akutte opgaver uden for normal arbejdstid En beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsorganisation i forhold til de udbudte opgaver En beskrivelse af, i hvilket omfang tilbudsgiver vil indtænke uddannelse af nye smede i opgaveløsningen, herunder eventuelt forpligtende tilsagn om oprettelse af et eller flere uddannelsesforløb i aftaleperioden.

15 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 15 Ved tilbudsvurderingen vil AffaldVarme Aarhus lægge vægt på: At tilbudsgiver har udarbejdet en realistisk bemandingsplan, og at de tilbudte nøglepersoner har størst muligt erfaring med arbejder relateret til forsyningsledninger At tilbudsgiver har en fast, kvalificeret back-up funktion i tilfælde af spidsbelastninger, sygdom, ferie eller lignende blandt de medarbejdere, der skal varetage opgaven At tilbudsgiver har et tilstrækkeligt og kvalificeret beredskab i forhold til udførelse af akutte opgaver uden for normal arbejdstid At den tilbudte sikkerhedsorganisation i størst muligt omfang er i besiddelse af relevante kompetencer og erfaring i forhold til udførelse af sikkerhedsarbejde i forbindelse med arbejder relateret til forsyningsledninger At tilbudsgiver i størst muligt omfang indtænker uddannelse af nye smede i opgaveløsningen. Det vil i den forbindelse blive tillagt særlig positiv vægt, såfremt tilbudsgiver forpligter sig til at oprette et eller flere uddannelsesforløb i løbet af aftaleperioden. Den tilbudte organisation vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Underkriterium 3 Egenkontrol: Tilbud skal, på baggrund af de krav, der stilles til arbejdets udførelse og udarbejdelse af KSmateriale mv. i Arbejdsbeskrivelserne (bilag 1), vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers procedurer for egenkontrol i forhold til udført arbejde. Tilbud skal endvidere vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers procedurer for håndtering af eventuelle klager fra AffaldVarme Aarhus kunder, lodsejere eller andre borgere samt afhjælpning af eventuelle fejl og mangler ved såvel det udførte arbejde som faktureringen heraf. Ved tilbudsvurderingen vil AffaldVarme Aarhus lægge vægt på: At tilbudsgiver har faste procedurer for egenkontrol, som er baseret på Arbejdsbeskrivelsens krav til arbejdets udførelse og udarbejdelse af KS-materiale mv., og som dermed i størst muligt omfang understøtter, at Arbejdsbeskrivelsens krav til arbejdets udførelse og KS-materiale mv. overholdes At tilbudsgiver har faste, veletablerede procedurer for håndtering af klager samt afhjælpning af eventuelle fejl og mangler ved såvel det udførte arbejde som faktureringen heraf. Tilbudsgivers egenkontrol vurderes som en samlet helhed, og den ovenfor nævnte rækkefølge er ikke udtryk for en prioritering. Samlet vurdering Rammeaftale(r) vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), hvis tilbud, jf. ovenstående, vurderes at være de(t) økonomisk mest fordelagtige. Hvert delområde vurderes for sig.

16 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side Kravspecifikation 4.1 Krav til arbejdets udførelse Krav til arbejdets udførelse fremgår af de vedlagte Arbejdsbeskrivelser (bilag 1), de vedlagte Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) (bilag 3A-3C) og de vedlagte udkast til rammeaftaler (bilag 5A-5C). Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets kapitel 1. Tegningsmateriale er vedlagt som særskilt bilag (bilag 2). 4.2 Sagsstyring/Entreprenørdatabasen Som beskrevet i Arbejdsbeskrivelserne (bilag 1), anvender AffaldVarme Aarhus et digitalt system kaldet Entreprenørdatabasen til udveksling af alle digitale oplysninger (tegningsmateriale mv.), hvorfor tilbudsgiver skal forvente, at alle digitale oplysninger udveksles via denne database. Desuden skal alt digitalt KS-materiale uploades af entreprenørerne til denne database. 4.3 Underentreprenører Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet, herunder hvilke delopgaver der er tale om. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er), hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen.

17 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side Tilbudsdisposition Ved tilbudsafgivelsen bedes tilbudsgiver følge tilbudsdispositionen, således at alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet, lægges udbudsmaterialet til grund som en del af tilbuddet. Det skal understreges, at de vedlagte udkast til rammeaftaler (udbudsmaterialets bilag 5A-5C) også er en del af udbudsmaterialet. Afsnit Indhold 1 Indledning: Angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal det fremgå, med hvilken konsortiedeltager AffaldVarme Aarhus kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige konsortiedeltager(e). 2 Eventuelle forbehold: Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til de vedlagte udkast til rammeaftaler (bilag 5A-5C). Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 3 Underkriterium 1 - Pris: Udfyldt og underskrevet/-skrevne tilbudsliste(r) (bilag 4A-4C) vedlægges. 4 Underkriterium 2 Organisation: Delområde A: Tilbud skal vedlægges følgende: En beskrivelse af, hvordan udførelsen af renoveringsopgaver vil blive tilrettelagt organisatorisk, inkl. organisationsplan og en beskrivelse af entrepriselederes, formænds og KS-ansvarliges ansvarsområder og snitflader mellem disse. Beskrivelsen skal desuden indeholde en redegørelse for, hvordan koordinering og videndeling mellem hhv. AffaldVarme Aarhus, jord- og smedeentreprenøren samt eventuelle andre underentreprenører, hhv. de nævnte stillingsfunktioner sikres En beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsorganisation i forhold til de udbudte opgaver. Delområde B: Tilbud skal vedlægges følgende: Bemandingsplan for den udbudte opgave, herunder CV er for de nøglepersoner, som tænkes tilknyttet rammeaftalen i tilfælde af en aftaleindgåelse. Ved nøglepersoner forstås: Entrepriseleder, formænd, KS-ansvarlig og maskinførere til jordarbejde. Tilbudsgiver bedes fremhæve de kompetencer og referencer i CV erne, som efter tilbudsgivers vurdering har særlig relevans for udførelse af de udbudte opgaver

18 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 18 Delområde B (fortsat): En beskrivelse af tilbudsgivers back-up funktion i tilfælde af spidsbelastninger eller sygdom, ferie eller lignende blandt de medarbejdere, der skal varetage opgaven En beskrivelse af tilbudsgiver beredskab i forhold til udførelse af akutte opgaver uden for normal arbejdstid En beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsorganisation i forhold til de udbudte opgaver. Delområde C: Tilbud skal vedlægges følgende: Bemandingsplan for den udbudte opgave, herunder CV er for de nøglepersoner, som tænkes tilknyttet rammeaftalen i tilfælde af en aftaleindgåelse. Ved nøglepersoner forstås: Entrepriseleder, formænd, KS-ansvarlig og smede. Tilbudsgiver bedes fremhæve de kompetencer og referencer i CV erne, som efter tilbudsgivers vurdering har særlig relevans for udførelse af de udbudte opgaver En beskrivelse af tilbudsgivers back-up funktion i tilfælde af spidsbelastninger eller sygdom, ferie eller lignende blandt de medarbejdere, der skal varetage opgaven En beskrivelse af tilbudsgivers beredskab i forhold til udførelse af akutte opgaver uden for normal arbejdstid En beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsorganisation i forhold til de udbudte opgaver En beskrivelse af, i hvilket omfang tilbudsgiver vil indtænke uddannelse af nye smede i opgaveløsningen, herunder eventuelt forpligtende tilsagn om oprettelse af et eller flere uddannelsesforløb i aftaleperioden. 5 Underkriterium 3 Egenkontrol: Tilbud skal, på baggrund af de krav, der stilles til arbejdets udførelse og udarbejdelse af KS-materiale mv. i Arbejdsbeskrivelserne (bilag 1), vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers procedurer for egenkontrol i forhold til udført arbejde. Tilbud skal endvidere vedlægges en beskrivelse af tilbudsgivers procedurer for håndtering af eventuelle klager fra AffaldVarme Aarhus kunder, lodsejere eller andre borgere samt afhjælpning af eventuelle fejl og mangler ved såvel det udførte arbejde som faktureringen heraf. 6 Vedståelse af tilbud: Det bedes fremgå, at tilbuddet vedstås i 60 dage fra fristen for modtagelse af tilbud. 7 Erklæringer: Såfremt tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelse af tilbuddet har større eller mindre ubetalt, forfalden gæld til det offentlige end oplyst i den tro og love erklæring, som tilbudsgiver afleverede i forbindelse med sin ansøgning om deltagelse i udbuddet, er tilbudsgiver forpligtet til at oplyse om dette.

19 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side 19 Erklæringer (fortsat): Det skal fremgå, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 39. Angivelse kan ske ved, at udfyldt og underskrevet bilag 7 vedlægges tilbuddet. 8 Underentreprenører: Såfremt tilbudsgiver påtænker at anvende underentreprenør(er) til udførelse af dele af den udbudte opgave, skal dette angives i tilbuddet, herunder hvilke delopgaver der er tale om. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse firmanavn, adresse og CVR-nummer på de(n) pågældende underentreprenør(er), hvis disse oplysninger er kendt på tidspunktet for tilbudsafgivelsen.

20 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus, Udbud vedr. jord- og smedearbejder [måned] 2015 Side Bilagsfortegnelse Bilag 1: Arbejdsbeskrivelser Bilag 1A: Kort over Aarhus Kommune Bilag 1B: Eksempel på skema til kontrol af afmærkning Bilag 1C: Paradigme for Plan for Sikkerhed og Sundhed Bilag 1D: Komprimeringskrav Bilag 1E: Eksempel på skema til kundeerklæring Bilag 1F: Eksempel på aftaleseddel i forbindelse med regningsarbejde (Bemærk: Bilag 1 består af to separate arbejdsbeskrivelser for hhv. Delområde A, hhv. Delområde B og C. Underbilag 1A-1F er fælles for begge arbejdsbeskrivelser) Bilag 2: Bilag 3A: Bilag 3B: Bilag 3C: Bilag 4A: Bilag 4B: Bilag 4C: Bilag 5A: Bilag 5B: Bilag 5C: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Tegningsmateriale Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Delområde A Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Delområde B Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Delområde C Tilbudsliste Delområde A Tilbudsliste Delområde B Tilbudsliste Delområde C Udkast til rammeaftale Delområde A Udkast til rammeaftale Delområde B Udkast til rammeaftale Delområde C Adressefortegnelse Skema, der kan anvendes til angivelse af, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Uddannelsesklausul Delområde B Bilag 9A: Regelsæt for eksterne håndværkere og entreprenører Bilag 9B: Supplerende regelsæt for ekstern arbejdskraft Bilag 9C: Pjece vedr. gravearbejde Databehandleraftale Bilag 10A: Aarhus Kommunes IT-sikkerhedspolitik Bilag 10B: Oversigt over tilknyttede medarbejdere Bilag 10C: Tavshedserklæring AB 92 med Aarhus Kommunes præciseringer og fravigelser Standard garantiblanket

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer

Udbudsmateriale. Offentlig licitation. Aarhus Kommune. Udbud af levering, montage og service af rottespærrer Udbudsmateriale Offentlig licitation Aarhus Kommune Udbud af levering, montage og service af rottespærrer for Center for Administration og Ejendomme Aarhus Kommune 04 2015 Udbudsmateriale April 2015 Aarhus

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere