Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen. Sygedagpengereform - Forsikring & Pensions høringssvar"

Transkript

1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Flemming Frandsen Sygedagpengereform - s høringssvar takker for muligheden for at afgive bemærkninger til lovforslag om sygedagpengereform. Området er af stor vigtighed for forsikrings- og pensionsbranchen, som forsikrer danskere, der på grund af sygdom eller ulykke ikke kan arbejde eller har brug for hurtig behandling. Generelt mener vi, der er gode takter i reformen. En tidlig, helhedsorienteret og individuel indsats i samspil med arbejdsgiver og med fokus på fastholdelse på arbejdsmarkedet er den rigtige vej. Udfordringerne, som vi ser dem, ligger i høj grad i implementeringen. Forsikrings- og pensionsbranchen lægger vægt på, at lovforslaget til sygedagpengereform fører til: koordination og sammenhængende forløb for sygemeldte tidlig besked til alle forsikrings- og pensionsselskaber en tidlig indsats også for privat forsikrede og selvstændige at arbejdsgiveres incitamenter til fastholdelse styrkes at der sættes fokus på effekt af indsatsen fremfor proces/indhold Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Helle Vestmar Winther Konsulent, cand.scient.pol. Dir Koordination og sammenhængende forløb Det er positivt, at de sygemeldte, der ikke umiddelbart har en klar udsigt til at vende tilbage til job, får en koordinerende sagsbehandler med ansvar for opfølgning. Flere forsikrings- og pensionsselskaber har gode erfaringer med en tovholder, der guider den sygemeldte og sikrer fremdrift i forhold til udredning, behandling og plan for tilbagevenden til arbejde. Det sikrer sammenhæng og forebygger, at sagen står stille, fordi borgeren populært sagt er faldet mellem to stole. Sagsbehandlerskift skal så vidt det overhovedet er muligt undgås. Koordination med andre aktører Den koordinerende sagsbehandler bør tænke helhedsorienteret også i kontakten til andre aktører. En evt. arbejdsgiver er central at inddrage, som det også fremhæves i forslag til 68 f. I sygedagpengeloven 9 opremses desuden en række eksempler på aktører som kommunen efter behov skal inddrage. Sagsbehandleren bør eksplicit gøres opmærksom på at også forsikrings- og pensionsselskaber kan spille en værdifuld rolle og bidrage til fastholdelsen. En sygemeldt Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 kan fx have mulighed for hurtig behandling via privat forsikring, hvilket kan bidrage til en hurtigere raskmelding. foreslår, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i vejledning til kommunerne tydeliggør værdien af kontakt til forsikrings- og pensionsselskaber. Derved sikres borgerne, at alle aktørers ressourcer udnyttes. bidrager gerne med input til arbejdet. Bedre samspil og effektivisering gennem udnyttelse af digitale muligheder Mange forsikrings- og pensionsselskaber bruger kommunale sagsakter til belysning af egne sager, hvilket giver større sammenhæng i den sygemeldtes forløb. Det foregår rent praktisk ved at selskaberne med borgerens samtykke anmoder kommunerne om kopi af oplysninger, som kommunen behandler. I bemærkninger til lovforslaget pkt nævnes det, at sygemeldte skal have adgang til digitale selvbetjeningsmuligheder. Muligheden blev også nævnt i bilagene til forligsteksten. foreslår, at den digitale selvbetjening kommer til at indeholde en funktion, hvor sygemeldte får mulighed for digitalt at give sit pensions- og forsikringsselskab en direkte adgang til de oplysninger, der skal ligge på Min side. På den måde vil kommunerne kunne spare den tid, de bruger på at behandle selskabernes anmodninger om oplysninger, herunder et større kopieringsarbejde. Der er effektiviseringsfordele hele vejen rundt, og forslaget er i tråd med reformforligets ønsker om, at den sygemeldte får ejerskab til forløbet, og at kommunen gennem administrative lettelser får frigjort ressourcer til indsatser. Sammenhæng til sundhedsvæsenet I relation til at sikre sammenhæng mener vi, der bør lægges endnu større vægt på sammenhængen til sundhedsvæsenet. Der er stadig en opgave med at sikre en fælles forståelse mellem praktiserende læger og kommunernes sagsbehandlere, om det bedste forløb for sygemeldte. Vigtigheden af dette dialogarbejde øges med lovforslagets krav om udarbejdelse af en attest om sygdommens betydning for arbejde. I stedet for at udarbejde en ny attest, bør det overvejes at anvende den mulighedserklæring, som arbejdsgivere og praktiserende læger allerede kender. En kommunal indsats rettet mod tilbagevenden til job kan forløbe parallelt med den sygdomsmæssige udredning og behandling, men det kræver et tæt og målrettet samarbejde med lægen. Derudover skal det sikres, at sygemeldte guides til speciallæger, scanninger, behandlinger m.v., hvor der er kortest ventetid. Jobafklaringsforløb Det fremgår af lovforslaget, at kommunerne i forhold til den sygemeldtes jobafklaring alene kan søge sundhedsfaglig rådgivning og vejledning hos klinisk funktion i regionerne samt hos den sygemeldtes praktiserende læge. Dette er en parallel til kommunernes adgang til sundhedsfaglig rådgivning og vejledning i vurdering af borgeres ret til fleksjob eller førtidspension, som blev indført med den seneste reform af FØP/Fleks-området. I lyset af erfaringerne med FØP/Fleks-reformen og regionernes lange ventetider jævnfør sundhed.dk på op til 5 uger for første lægeundersøgelse og 9 uger for Side 2

3 første undersøgelse ved psykolog ved regionernes arbejdsmedicinske enheder foreslår, at kommunerne i den tværfaglige vurdering af den sygemeldtes arbejdsevne og dermed tilrettelæggelse af jobafklaringsforløb kan lægge sundhedsfaglige vurderinger og arbejdsmedicinske udredninger til grund, som er foretaget fx via den sygemeldtes sundhedsordning i forsikrings- eller pensionsselskab. Det vil være i tråd med lovforslagets muligheder for tidlig besked til forsikrings- og pensionsselskaber. 2. Tidlig besked til alle forsikrings- og pensionsselskaber Sygemeldte er ofte ikke (tidligt nok) opmærksomme på de muligheder de evt. har via deres forsikringer for at få hjælp til et bedre forløb tilbage til arbejde. Det er derfor meget positivt, at påmindelsen til borgeren og arbejdsgiveren i Nemrefusion om at kontakte forsikrings- og pensionsselskabet er implementeret fra januar Påmindelse til arbejdsgiver og borger i Nemrefusion I forlængelse af det gennemførte initiativ foreslår vi til lovforslagets 1 pkt. 3 om 7 d, stk. 2 og stk. 3 om anmodning om tidlig opfølgning, at der også på det eventuelle kvitteringsbillede til anmodningen om tidlig opfølgning gennem Nemrefusion og i det efterfølgende underretningsbrev til sygemeldte, indsættes en påmindelse, om at arbejdsgiver og medarbejder kan få rådgivning om mulighederne i pensions- og forsikringsselskabet. Dette vil være helt parallelt til de påmindelser til arbejdsgivere og borgere, der allerede gives ved anmodning om dagpengerefusion på nemrefusion.dk. Automatisk besked til sygemeldte synes, det er interessant, hvis sygemeldte kunder i forsikrings- og pensionsselskaber derudover kan få en automatisk besked om at kontakte deres selskab og høre nærmere om mulighederne, som det foreslås i 4 nr. 10. Vi mener dog, ordlyden af bestemmelsen bør ændres, så der i stedet for pensionskasser m.v. står forsikrings- og pensionsselskaber. Løsningen vil ikke kun være relevant for nogle pensionskasser, men også skades- og livsforsikringsselskaber, og det bør tydeliggøres, at der er lige adgang til at deltage. deltager gerne i arbejdet med, hvordan løsningen mere konkret kunne udformes. 3. Tidlig og aktiv indsats skal også være for privat forsikrede og selvstændige Det er en kommunal opgave at medvirke til, at en sygemeldt genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det gælder også sygemeldte med en relevant privat forsikring, men under de nuværende regler oplever forsikrings- og pensionsselskaber, at sygemeldte, der enten har en verserende arbejdsskadesag, er omfattet af en ansvarsforsikring eller får en udbetaling for tab af erhvervsevne fra deres pensionsselskab ikke får samme aktive indsats i kommunen som andre sygemeldte. Dertil kommer en særlig udfordring for at sikre støtte og aktiv indsats for selvstændige. Side 3

4 Disse sygemeldte har imidlertid samme behov for og ret til en tidlig indsats og støtte til tilbagevenden til job som andre sygemeldte Sygemeldte med dækning ved tab af erhvervsevne Sygemeldte, der modtager en udbetaling for tab af erhvervsevne fra deres private forsikring (typisk som obligatorisk del af deres arbejdsmarkedspension) er henvist til (delvis) selvforsørgelse efter revurderingstidspunktet på 6 mdr. sygdom. Det skyldes, at løbende udbetalinger fra private forsikringer ved tab af erhvervsevne modregnes 100 pct. i ressourceforløbsydelsen. Vores oplevelse er, at kommunens indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage i job er fraværende, når der ikke for kommunen er en besparelse forbundet med en raskmelding, men alene en udgift til indsatsen. foreslår, at modregningen ved løbende udbetalinger for tab af erhvervsevne fjernes eller reduceres. Det vil øge kommunernes incitament til også at yde en aktiv indsats for denne gruppe sygemeldte. Udbetalinger fra arbejdsskadeforsikringer modregnes ikke i ressourceforløbsydelsen. Fjernes modregningen for forsikring ved tab af erhvervsevne, sidestilles forsikringen med denne forsikring. Alternativt kan man behandle forsikringsudbetalingen som lønindkomst, idet forsikringen netop har til formål at kompensere for et tab af lønindkomst. I så fald vil modregningen i ressourceforløbsydelsen være 30 pct. op til indtægt på kr. og derefter 55 pct. af lønnen. Forsikring & Pension vurderer, at begge forslag vil kunne styrke kommunernes incitament, men løsningen med delvis modregningen gør det i mindre grad. Forslaget vil derudover bidrage til at understøtte arbejdsmarkedspensionernes rolle som supplement til de offentlige sikkerhedsnet, som er af stor betydning for velfærdssamfundets bæredygtighed. Forsikring ved tab af erhvervsevne er et fast element i en arbejdsmarkedspension, men med de foreslåede regler vil mange borgere ikke kunne få gavn af deres obligatoriske forsikring på grund af modregningen. Det risikerer at bidrage til at mindske tilslutningen til obligatoriske arbejdsmarkedspensionsordninger. Med modregningen fratages mange danskere desuden muligheden for at afbøde de vidtrækkende privatøkonomiske konsekvenser, sygdom kan have. Sygemeldte omfattet af en ansvarsforsikring Sygemeldte kan også modtage en løbende forsikringsydelse for tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er en anden person, der har et ansvar for, at sygemeldte ikke kan arbejde. I så fald er det den ansvarliges ansvarsforsikring, der dækker efter lov om erstatningsansvar. Problemstillingen er parallel til den for forsikrede ved tab af erhvervsevne, da den løbende forsikringsydelse ved tabt arbejdsfortjeneste også kan modregnes fuldt ud i ressourceforløbsydelsen. Kommunen har derfor ingen umiddelbar besparelse ved at bringe sygemeldte tilbage i job, hvilket vi oplever betyder, at disse sygemeldte ikke prioriteres i den kommunale indsats. foreslår, at der ikke skal ske modregning for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven i ressourceforløbsydelse. Alternativt kan man overveje at ligestille udbetalingen med lønindkomst. Side 4

5 Sygemeldte ramt af arbejdsskade For så vidt angår arbejdsskadede sygemeldte er det vigtigt, at de tidligt i deres forløb fastholdes i en arbejdsidentitet, holder kontakt til arbejdsgiver og at fokus på en evt. erstatning nedtones. Forslaget om, at arbejdsgiver kan anmode kommunen om et fast-track forløb, vil kunne gavne arbejdsskadesagerne, men det kræver, at muligheden markedsføres over for arbejdsgiverne. Foruden den tidlige indsats, vil det gavne fastholdelsen af arbejdsskadede i job, hvis arbejdsskadesystemet fik større fokus på tilbagevenden til job end på erstatning. Vi ser frem til ekspertudvalget om arbejdsskades anbefalinger til, hvordan arbejdsskadesystemet kan indrettes, så der kommer større fokus på incitamenter til fastholdelse for både borgere og kommuner. Sygemeldte, der er selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige har ikke på samme måde som ansatte adgang til sparring og støtte fra en arbejdsgiver, og den selvstændiges sygdom kan påvirke hele virksomhede og evt. ansatte negativt. foreslår, at selvstændige også får mulighed for at anmode kommunen om hurtig opfølgning, og at kommunen træder i arbejdsgivers sted med afholdelse af 4- ugers samtale, sparring og støtte. Det kunne fx være gennem anden aktør eller de fagligt specialiserede mentorer, enkelte kommuner i konkrete situationer allerede tilbyder. Derudover bør rehabiliteringsteamet udvides med særlig ekspertise fra de regionale væksthuse eller erhvervsservicecentre, når det drejer sig om selvstændige sygemeldte visiteret til kategori En individuel indsats Det er flere forsikrings- og pensionsselskabers oplevelse, at det er meget individuelt, hvilken indsats der er effektiv over for den enkelte sygemeldte. Det er afgørende, at sygemeldte kan se meningen med indsatsen. De ca. 20 pct. af sygemeldte, der ikke vender tilbage til job efter 8 uger, har ofte meget forskellige udfordringer. Det er derfor positivt, at sygemeldte uden klar udsigt til tilbagevenden til job får et jobafklaringsforløb, hvor der netop skal være fokus på det helhedsorienterede og individuelle. Vi kender modellen fra de ressourceforløb, der blev indført med førtidspensionsreformen. En erfaring vi hører fra kommunerne er imidlertid, at rammerne om rehabiliteringsteamets arbejde og ressourceforløbene ikke understøtter de gode mål. Ifølge lovforslaget skal den koordinerende sagsbehandler i samarbejde med sygemeldte udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del. Den behandles derefter af det tværgående rehabiliteringsteam efter senest 30 ugers sygdom. En stor udfordring i den sammenhæng er, at rehabiliteringsteamet ikke har kompetence til selv at træffe afgørelser. Teamet kan alene indstille til den ansvarlige forvaltning, og det forekommer i flere kommuner fx København, at teamets indstillinger jævnligt fraviges. Det virker demotiverende for borgeren og nedsætter effekten af en helhedsorienteret tilgang. Side 5

6 Dertil kommer, at rehabiliteringsteamet ikke har andre aktive tilbud til rådighed i jobafklaringsforløbene end dem, der i forvejen er på hylden, hvilket i nogle kommuner er ganske få. Det harmonerer dårligt med en individuel indsats. opfordrer til en revurdering af rammerne for rehabiliteringsteamets arbejde og de nye jobafklaringsforløb, så de i højere grad kan understøtte intentionerne om en individuel rehabiliterende indsats med inddragelse af sygemeldte. 5. Arbejdsgivernes incitament til fastholdelse For arbejdsgivere, der udbetaler løn til ansatte, vil det efter forslag til en 69 t i lov om aktiv socialpolitik blive dyrere at fastholde deres medarbejdere efter 6 mdrs. sygdom. Arbejdsgiverne vil også fremadrettet få refusion efter overgang til jobafklaringsforløb, men ressourceforløbsydelsen, som medarbejderen overgår til, er markant lavere fx 7000 kr. pr. måned for fuldtidsansatte forsørgere over 30 år. Undtagelsen er, hvis der er mulighed for forlængelse, men det gælder kun en lille del af sagerne. I 2011 var det ifølge det tværministerielle sygedagpengeudvalg og data for jobindsats.dk 6 pct. af sagerne. Når udgifterne til sygemeldtes løn stiger, kan det blive vanskeligere for arbejdsgiveren at fastholde medarbejderen, fordi arbejdsgiveren hurtigt vil lide et væsentligt økonomisk tab ved at fastholde den syge. En forsikring ved tab af erhvervsevne har ofte kunnet afhjælpe dette ved at blive udbetalt til arbejdsgiver oven i de sygedagpenge, arbejdsgiveren har fået fra kommunen. Det vil imidlertid fremadrettet ikke være muligt i samme grad, når ressourceforløbsydelsen modregnes 100 pct. i løbende udbetalinger fra forsikringer ved tab af erhvervsevne. Problemstillingen er særligt kritisk for de mest udsatte sygemeldte, hvor tidspunktet for en raskmelding ikke er afklaret. Mange arbejdsgivere vil efter 6 mdr. ikke have råd til at fastholde sygemeldte medarbejdere, og slet ikke, når de ikke ved, hvor lang perioden bliver. Det er bekymrende i lyset af, at bl.a. SFIs forskning peger på, at relationen til en arbejdsgiver er en væsentlig faktor for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. For at forebygge afskedigelser er det vigtigt, at der er kommunalt fokus på at inddrage arbejdsgiveren, og at arbejdsgiveren selv er kendt med sine muligheder, og hvilken afgørende betydningen arbejdsgiveren generelt har for at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Det er meget positivt, at arbejdsgivere fremover får mulighed for at anmode kommunen om en tidlig opfølgning med henblik på at få medarbejderen hurtigere tilbage i job (forslagets 1 nr. 3 til 7 d). Det er vigtigt, at denne mulighed markedsføres aktivt overfor arbejdsgivere. Arbejdsgivere skal med forslaget om en tidlig lægefaglig vurdering af sygdommens betydning for at arbejde ( 1 nr. 8 til 11 a) allerede tidligt i forløbet forholde sig til muligheder for at imødegå den sygemeldtes behov for fx en anden jobfunktion eller evt. skånehensyn. Ifølge forslaget, skal arbejdsgiver afgive oplysninger til attesten, men modtager ikke den lægefaglige vurdering. foreslår, at kommunen tager kontakt til arbejdsgiver på baggrund af lægeattesten med henblik på en dialog om arbejdsgiverens muligheder og kommunens muligheder for evt. at under- Side 6

7 støtte fastholdelsen. Det skal understøttes af et generelt kommunalt fokus på at øge kontakten til virksomheder i området og fx give virksomhederne faste kontaktpersoner i kommunen. foreslår tiltag målrettet arbejdsgiverne for at oplyse om muligheden for hurtig kommunal støtte for at få medarbejderen tilbage i job, herunder en pligt for kommunen til en dialog med arbejdsgiver om muligheden for fastholdelse. Jobindsats.dk bør derudover udvides med data for antallet af afskedigelser under sygdom, så det er muligt at belyse problemets omfang og udvikling. 6. Fokus på effekt fremfor proces Rigsrevisionen peger i sin beretning fra februar 2014 på, at der er behov for at øge kommunernes fokus på effekten af indsatsen over for sygemeldte, fremfor at fokusere på proces for sagsbehandlingen. kan tilslutte sig denne anbefaling og mener, at denne pointe skal tages med, når man revurderer rammerne for den rehabiliterende indsats i rehabiliteringsteams og jobafklaringsforløb. Rammerne skal understøtte, at indsatsen over for den sygemeldte sker med fokus på effekten for den sygemeldte og ikke effekten på den kommunale økonomi Der er gode forslag i lovforslaget om sygedagpengereform, men i sidste ende er det ikke antallet af tidlige forløb, opfølgningssamtaler og jobafklaringsforløb, der får sygemeldte tilbage i job. Den planlagte forbedring af data i jobindsats.dk, så der fremadrettet skelnes mellem om sygemeldte efter afslutning af deres sygedagpengesag er tilbage i beskæftigelse eller er blevet selvforsørgende, er et skridt på vejen til bedre at kunne belyse, hvor dygtige kommunerne er til at få de sygemeldte tilbage i job. Det bør ledsages af et generelt større fokus fra styrelsen og kommunerne på effekter af indsatsen for sygemeldte. uddyber gerne ovenstående bemærkninger. Kontakt venligst Helle Winther, tlf eller Med venlig hilsen Helle Vestmar Winther Side 7

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. maj 2014 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig?

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? Aon Risk Solutions nr. 9 2014 / 5. årgang Aon Ajour 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? 2. Spring køen til rådgivning over! 3. Pensionsmægleren gør en forskel i tvister med pensionsselskabet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer: Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 199 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere