Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at sikre læring for alle børn ved at arbejde målrettet med børnenes kognitive, sociale og motoriske kompetencer samt at sikre inkluderende fællesskaber og aktiv deltagelse for børn med forskellige forudsætninger for deltagelse. Derudover skal der etableres et tillidsfuldt samarbejde med socialt udsatte familier med fokus på styrkelse af forældrekompetencen. De forskellige indsatser skal sammen understøtte det enkelte barns udvikling og trivsel og dermed barnets forudsætninger for en god skolestart. Børne- og Ungdomsforvaltningen Øvrige berørte forvaltninger: Økonomiforvaltningen Socialforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styring sområde Varige ændringer Færre skoleomgængere Service Færre midler til kompensation for socioøkonomi Service på skolerne Styrkelse af sundhedsplejens rolle i Service overgang til dagtilbud Reduktion i sundhedsplejens besøg ved Service ½ og 2½ års alderen Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Kvalitetsløft af dagtilbud Service Familieiværksætterne Service Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 6 6 Side 1 af 8

2 1. Baggrund og formål I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et oplæg omkring investering i tidlig indsats. Senest har KORA på vegne af Socialstyrelsen afdækket, at børn i en socialt udsat position, klarer sig markant dårligere ved afgangsprøven i 9. klasse end deres jævnaldrende. KORAs undersøgelse viser, at næsten hvert fjerde barn i en socialt udsat position slet ikke tager afgangsprøven, og at de, som gør, opnår hele to karakterpoint lavere gennemsnit end den øvrige børnegruppe. Økonomisk investering i human kapital i de tidlige år er ifølge Heckmann samfundsøkonomisk - og individuelt - mere indbringende end investeringer senere i livet. Investeringer i den tidlige indsats målrettet socialt udsatte børn har vist sig at have positive effekter på den lange bane. Forskere finder, at indsatserne på langt sigt betaler sig næsten 13 gange tilbage. Formålet med en investering i tidlig indsats på 0-6 års området er, at Københavns Kommune skal leve op til københavnermålene for uddannelse, social mobilitet, chancelighed og lighed i sundhed. For uddannelse er målene, som formuleret i folkeskolereformen: at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, styrket tillid og trivsel i skolen samt at betydningen af social baggrund skal mindskes. Samtidig er målet på lang sigt at flere unge skal have en ungdomsuddannelse 89 % af de københavnske unge fra en ungdomsårgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse mod et nationalt måltal på 95 %. Formålet er med investeringen er på kort sigt, at vi i København yder den rigtige indsats overfor de socialt udsatte børn og deres familier som medfører, at børnene får en god skolestart. Der er forskningsmæssig evidens for, at børnene tidligt skal have udviklet en tryg tilknytning til forældrene, samt have udviklet tilstrækkelige kognitive, sociale og motoriske færdigheder for at kunne indgå i de faglige og sociale fællesskaber i skolerne. Det er desuden afgørende, at børnene ved skolestart er i stand til og har lyst til at lære, samt har forældre (eller anden voksen), der støtter op om barnets skolegang og fritidsliv. 2. Forslagets indhold For at opnå vores mål skal vi investere i to indsatser på 0-6 års området: 1. Kvalitetsløft af københavnske dagtilbud med en høj koncentration af børn fra socialt udsatte familier 2. Afprøvning af to koncepter for at styrke forældrenes relation til deres børn i 0-2 års alderen: a. Familieiværksætterne, hvor alle førstegangsfødende familier får tilbud om at deltage i gruppeforløb b. Intensiv på indsats overfor de 20 % mest udsatte familier med børn på 0-2 år i samarbejde med Socialforvaltningen (beskrives i separat case) 1. Kvalitetsløft af dagtilbud med høj koncentration af socialt udsatte familier Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet er med til at sikre, at alle børn udvikler de kognitive, sociale og motoriske færdigheder, som skal til for, at de får en god start på skolen. For at løfte indsatsen overfor de mest socialt udsatte familier ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen derfor, at vi giver et kvalitetsløft til de institutioner, der har størst koncentration af børn fra de mest udsatte familier, så de kan sikre børnenes kognitive, sociale og mo- Side 2 af 8

3 toriske udvikling. Det estimeres, at indsatsen vil vedrøre ca. 80 % af de institutioner, som rummer den største andel af udsatte familier, og derved får tildelt sociale normeringer. Dette svarer til ca. 70 institutioner med ca berørte børn og familier. En systematisk vurdering af det pædagogiske miljø skal danne grundlag for en vurdering af, hvilke af institutionerne med høj koncentration af socialt udsatte familier, der har behov for et kvalitetsløft. Denne systematiske vurdering vil blandt andet skulle bygge på erfaringerne fra brugen af værktøjet ECERS, som måler kvaliteten af læringsmiljøer i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget har allerede besluttet at afsætte midler til at kompetenceudvikle pædagogiske konsulenter i at gennemføre systematiske vurderinger af det pædagogiske læringsmiljø og til at institutionerne kan udarbejde handleplaner i ca. 100 institutioner. Hvis investeringscasen godkendes, vil opfølgningen på den systematiske vurdering af det pædagogiske miljø være målrettet de institutioner, der har størst koncentration af socialt udsatte familier. En del af opfølgningen vil bestå i at stille større krav til institutionernes arbejde med at sikre læring for alle børn, herunder arbejdet med børnenes kognitive, sociale og motoriske kompetencer, at sikre inkluderende fællesskaber for børn med forskellige forudsætninger for deltagelse samt at arbejde sammen med de socialt udsatte familier om at sikre et godt hjemmelæringsmiljø. Derudover vil opfølgningen bestå i at sikre en sammenhængende og kvalificeret understøttelse af det arbejde, der skal finde sted i institutionen for at sikre det ønskede kvalitetsløft. Når institutionens handleplan er udarbejdet vil ledelsen af daginstitutionen i dialog med den tværfaglige support skulle afgøre, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at opbygge institutionens kapacitet og kompetencer. Aktiviteterne vil vælges ud fra en vifte af de metoder, der bygger videre på, hvad vi allerede ved virker og har afprøvet. Metoderne vil spænde fra overordnede metoder med fokus på at udvikle kvaliteten af de eksisterende læringsmiljøer og inkluderende fællesskaber, som man eksempelvis har gjort i Turn-around institutionerne og i VIDAprojektet, til specifikke metoder med fokus på eksempelvis motorik eller styrkelse af hjemmelæringsmiljøet som i familiepladserne. Derudover vil der blive opbygget et netværk mellem relevante institutioner, så de kan udveksle erfaringer og kompetencer på tværs også udover den konkrete periode for kapacitetsopbygningen. Metoderne vil danne udgangspunkt for, hvad der generelt bliver udbudt af kompetenceudvikling til daginstitutioner i København fra BUF-akademi. Kompetenceudviklingen vil indgå i de udrulninger, der planlægges for 2017 og Den konkrete investering vil derfor bestå i, at institutioner kan gennemføre den handleplan, der er unik for dem, og baseret på de kapacitets- og kompetenceudviklingstiltag, vi ved virker. Der søges derfor om en investering i: - Midler til systematisk at opbygge kapacitet (det vi ved virker) i institutionerne inden for det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn og familier, og at institutionerne får en pulje til selv at iværksætte kompetenceudviklingstiltag. - Styrkelse af den tværgående support, så vi bedre understøtter institutionernes og forældrenes opgave med at sikre børnenes læring og trivsel, herunder gøre børnene motorisk, sprogligt og socialt klar til skolen. - Styrkelse af sundhedsplejens rolle i overgang til dagtilbud. Sundhedsplejen har i den forbindelse to roller. For det første skal sundhedsplejen arbejde på, at børn i socialt udsatte positioner kommer i dagtilbud tidligere ved at motivere til dette i forbindelse med hjemmebesøg. For det andet skal sundhedsplejen overdrage den grundige viden, som de har indhentet fra hjemmebesøgene til dagtilbuddet med særlig fokus på de udsatte familier. Dette vil blandt andet ske gennem møder med daginstitutionen, hvor sundhedsplejen sammen med familien og dagtilbuddets pædagoger gennemgår barnets udvikling og behov både før og efter barnet starter i institutionen. Derved skabes også en mere tryg overgang for familien. Der skal investeres i at udvikle sundhedsplejens rolle i samarbejdet med dagtilbuddene, samt findes varige driftsmidler til at sundhedsplejen kan varetage besøgene i hjemmet og i dagtilbuddene. Disse findes ved at reducere i antallet af 1½ og 2½ års besøg. 2. Styrkelse af forældrenes relation til deres børn i 0-2 års alderen Side 3 af 8

4 Forskning viser, at spædbørn uden den nødvendige tilknytning til mor og far har større risiko for dårlig trivsel ved skolestart. Derfor skal der investeres i, at forældrene fra start får de rigtige færdigheder til at skabe kontakt med deres børn, og viden om hvordan de bedst støtter deres barns udvikling før de kommer i dagtilbud. Det foreslås, at afprøve to koncepter for at styrke forældreforberedelsen i socialt udsatte familier, hvor de lærer forældrekompetencer, som styrker relationen til deres barn. Det ene koncept beskrives i separat case og går ud på at yde en intensiv indsats i eget hjem målrettet de udsatte familier. Det andet koncept er det allerede eksisterende koncept Familieiværksætterne, som beskrives nedenfor. Formålet med at afprøve begge koncepter, er, at der kan opnås erfaringer med begge tilgange, før der besluttes, hvilken tilgang til indsatsen vi ønsker at tage i København. Det er kendt forskning, at det er vigtigt både at yde en indsats for forældrekompetencer for den brede målgruppe af nye forældre, samtidig med en intensiv og målrettet indsats overfor de socialt udsatte familier. Uanset hvilken løsning der peges på i sidste ende, vil koncepterne kræve, at der skal findes en varig driftsløsning, for eksempel ved at omlægge sundhedsplejens ydelser. Det foreslås, at de to koncepter afprøves i hver deres område i København. c. Familieiværksætterne 'Familieiværksætterne' er et forældreforberedende forløb, der tilbydes par, som venter deres første barn. 'Familieiværksætterne' skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder, i deres nye livssituation som børnefamilie. Den gennemgående mødeleder er altid en sundhedsplejerske, som, i samarbejde med en række faglige undervisere, hver gang afholder oplæg. Et forløb i 'Familieiværksætterne' strækker sig over halvandet år, hvor deltagerne mødes gange, hvoraf de første to mødegange ligger før fødslen. Deltagerne mødes første gang ca. tre måneder før fødsel (omkring graviditetsuge 28) og sidste gang når barnet er ca. 15 måneder gammelt. Der er 9-10 par på hvert hold, som sammensættes efter terminsdato og bopælsområde. 'Familieiværksætterne' giver derfor deltagerne nem adgang til at udveksle erfaringer og skabe netværk med andre førstegangsforældre. Fordelen ved familieiværksætterne er, i forhold til indsatsen målrettet de socialt udsatte familier, at alle nye forældre tilbydes det samme forløb. Derved undgås stigmatisering af familier, der er i en udsat position, samtidig med at netop disse familier kan danne netværk med ressourcestærke familier, som kan videreføres efter det officielle forløb er slut. Familieiværksætterne har generelt god erfaring med at rumme familier på tværs af socioøkonomisk status, men der er risiko for, at nogle ikke vil deltage eller falder fra. Der forventes på baggrund af erfaring fra andre kommuner, at være et frafald på ca %. En del af afprøvningen af tilbuddet vil derfor være, at skulle evaluere på, om det har den ønskede effekt at løfte forældrekompetencen i familier i udsatte positioner samt styrke deres netværksrelationer. Dertil vil der blive evalueret på omfanget af et evt. frafald og i givet fald, hvem der frafalder og hvorfor. Der er endnu ikke udarbejdet forskningsmæssig evidens på, hvilken effekt Familieiværksætterne har for barnets trivsel. Dette undersøges i øjeblik af Århus Universitet i samarbejde med Århus Kommune, og en rapport forventes fremlagt i slutningen af Dog har CBS udregnet den socioøkonomiske effekt på indsatsen, som viser, at hvis tilbuddet om Familieiværksætterne gives til alle førstegangsfødende, vil det reducere udgifterne til regionale sundhedsudgifter, overførselsindkomster samt udgifter til foranstaltninger og anbringelser svarende til en nettogevinst på ca kr. pr. udsat familie/barn over en 11 års periode. Da disse alle er udgifter, der ligger udover Børne- og Ungdomsforvaltningens ramme, er disse ikke taget med i effektiviseringen. Familieiværksætterne er et koncept, der tilhører Fonden for Socialt Ansvar. Fonden for Socialt Ansvar er en nonprofit organisation, som kommunen betaler projektledelse til at igangsætte tilbuddet, og tilpasse det til Københavns Kommunes behov. Københavns Kommune bærer selv den fulde finansiering af tilbuddet. 3. Økonomi Side 4 af 8

5 Effektiviseringer Effekten af investeringerne vil være, at flere børn fra socialt udsatte familier er parate til at starte i skole, samt at de inden de går i skole har opnået bedre kognitive og sproglige færdigheder, så der er mindre forskel imellem børn fra socialt udsatte familier og andre børn. Det forventes derfor, at der kan effektiviseres på: - Antal af børn, der går om i 0. klasse, fordi flere børn er parate til at gå i skole. Der regnes med at antallet af børn kan reduceres med 1/3 svarende til 50 børn ud af de nuværende 150 børn om året der går om. Hver elev i børnehave koster 40 t. kr. svarende til i alt 2,0 mio. kr. Effekten indfases med 1/3 effekt i 2018 og fuld effekt i Reduktion i puljen til økonomisk kompensation for socioøkonomiske kriterier i skolerne, fordi flere børn fra socialt udsatte familier har fået bedre kognitive og sproglige færdigheder. Det forventes, at der ved 2020 kan reduceres 10% af puljen svarende til 10 mio. kr. Investeringen i højere kvalitetsdagtilbud berører ca. 1/3 af den samlede gruppe af børn, der starter i skolen om året (1400 børn ud af 4500 skolestartere om året), og derved som minimum 1/3 af den gruppe af børn, der kommer fra socialt udsatte familier, da der er udvalgt de dagtilbud, som har højest koncentration af udsatte familier. Dog regnes der kun med, at investeringen har en signifikant effekt over den 6-årige investeringsperiode på ca. en tredjedel af disse børn. Effekten vil dog øges med tid, både fordi effekten af kvalitetsløftet af dagtilbuddene vil øges, samtidig med at betydningen af indsatsen for de enkelte børn vil kunne ses på længere sigt over hele deres skoleforløb. Effekten indfases med halv effekt i 2018 og fuld effekt i Dertil kommer en lille effekt på 0,19 mio. kr. i 2022 på socioøkonomien for skolerne i et område, som følge af investeringen i Familieiværksætterne. Dette er vurderet ud fra, at indsatsen vil få en positiv effekt for 20% af de børn i et område, der i dag modtager sociale kriterier (ca. 133 børn) for en gennemsnitlig udgift pr. barn til sociale kriterier på 3400 kr. pr. barn, med 5/12 effekt, da skoleåret starter i august. Familieiværksætterne vil først få en effekt på socioøkonomien på skolerne i de sjette år af businesscasens løbetid, da indsatsen starter under graviditeten. Casen indgår som projekt i velfærdsanalyseenhedens arbejdsprogram. Det vil være en del af projektet, at der følges op på om den forventede effekt indhentes, samt hvilke øvrige kommunale udgifter, der på sigt kan effektiviseres som følge af investeringen. Omlægning af midler til sundhedsplejen For at kunne styrke overgang til dagtilbuddene skal sundhedsplejens tid i højere grad anvendes på at overdrage viden til dagtilbuddene. Dette vil medføre en varig driftsudgift på i alt 3 mio. kr. svarende til 1 årsværk pr. område for 600 t. kr. pr. årsværk. Disse midler findes ved at reducere i sundhedsplejens besøg på 1½ og 2½ års besøg, så der fremadrettet kun gives hjemmebesøg til de 20 procent sårbare som sundhedsloven foreskriver. Data fra sundhedsplejens journal viser, at kun 30 procent af målgruppen tager imod 1½ års besøg og 15 procent tager imod 2½ års besøgene. I besøget sætter sundhedsplejen fokus på barnets helbred, trivsel og udvikling, herunder madvaner, søvn og motorik mm. Dertil gives en mere generel vejledning i forhold til barnets udvikling og forældrenes rolle. Familiens praktiserende læge vil stadig tilse barnet, og varetager meget af denne samme rolle. Side 5 af 8

6 Investeringen Investeringen vil være i: - Høj kvalitet dagtilbud: o Midler til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning som svarer til, at der afsættes 200 t. kr. pr. dagtilbud til i alt 70 institutioner. De 200 t. kr. er et gennemsnitsbeløb baseret på erfaringer fra, hvad det har kostet at gennemføre Turn Around projekterne. De enkelte institutioner kan have behov for mindre eller flere penge afhængig af deres handleplan. Midlerne afsættes midlertidigt, da der er tale om et kvalitetsløft, der har varig effekt. Når først kvalitetsløftet er foretaget vil de midler der er afsat generelt til kompetenceudvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen være tilstrækkelige til at dække vedligeholdelsen af kompetencerne i dagtilbuddet, samt kompetenceudvikling af nye medarbejdere. o Tværfaglig support til at understøtte kompetenceudviklingen på dagtilbuddene over den to-årige periode, samt styrkelsen af sundhedsplejens rolle i overgang til dagtilbud. Der fordeles i alt 0,8 mio. kr. pr. område pr. år svarende til 1½ årværk pr. område til en fuldtidskonsulentstilling (0,5 mio. kr. pr. årsværk) samt frikøb af, hvad der svarer til ½ årsværk af sundhedsplejefaglig kompetence pr. område (0,6 mio. kr. pr. årsværk) i hvert område. - Udgifterne til familieiværksætterne er baseret på, at det koster kr. pr. familie at gennemføre forløbet (tal fra Fonden for Socialt Ansvar). Der regnes med ca førstegangsfødende på et år i et område baseret på tal fra Danmarks statistik. Dertil kommer udgifter til projektledelse og evaluering så udgiften i alt beløber sig til 7,5 mio. kr. pr. år over en 3-årig periode. Tabel 1. Varige ændringer, service 1000 kr. (2016 p/l.) Færre skoleomgængere Færre midler til kompensation for socioøkonomi på skolerne Styrkelse af sundhedsplejens rolle i overgang til dagtilbud Reduktion i 1½ og 2 ½ års besøgene i sundhedsplejen Varige ændringer totalt, service Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2016 p/l.) Innovationspulje I alt (sæt X) Kvalitetsløft af dagtilbud Pulje til kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning Tværfaglig support i motorik og hjemmelæringsmiljø Udvikling af en styrket rolle for sundhedsplejen i overgang til dagtilbud Familieiværksætterne Investeringer totalt, service Side 6 af 8

7 4. Fordeling på udvalg Der er ingen fordeling på udvalg. 5. Implementering af forslaget Kvalitetsløft af dagtilbud vil blive implementeret ved at identificeringen af de konkrete institutioner påbegyndes i Arbejdet med kvalitetsløft i de identificerede institutioner vil begynde umiddelbart efter og fortsætte i For børn i 4-5 års alderen vil investeringen derfor begynde at have en lille effekt i Den store effekt vil dog først komme efter en 4-5 årige periode, hvor kulturforandringen også har haft mulighed for at slå igennem. Familieiværksætterne vil blive implementeret i samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar i et område med forventet start i Konceptet kræver en tæt dialog med region og de praktiserende læger om starten af forløbet. 6. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere I investeringen af kvalitetsløft af dagtilbud inddrages medarbejdere i de relevante institutioner i udarbejdelsen af den konkrete handleplan for institution. Derudover vil det være et krav, at institutionen inddrager forældrene i den pågældende institution omkring det kvalitetsløft, som institutionen vil I investeringen i Familierådgiverne vil det være vigtigt, at inddrage de nye forældre i hvordan 7. Forslagets effekt Effekten af forslaget er, at flere børn starter i skolen motiverede og klædt på til at lære, og kan indgå i positive relationer og fællesskaber i skolen. Effekten måles ved hjælp af succeskriterierne opstillet nedenfor. 8. Opfølgning Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Færre skoleomgængere Reduktion af antallet af skoleomgængere med 50 i 2020 BUF Fagligt Center Der gennemføres en årlig måling af antallet af skoleomgængere fra de dagtilbud med de ældre børn Færre sprogindsatser i 0. klasse Antallet af børn der har behov for en særlig eller fokuseret sprogindsats i 0. klasse reduceres med 10% i 2020 (i 2014/2015 har 808 på en årgang med 4533 elever i 0. klasse behov for en særlig eller fokuseret indsats) BUF Fagligt Center Der gennemføres en årlig måling Bedre motoriske evner i indskolingen Børn der får 2 eller flere bemærkninger på motoriske evner reduceres til 8% i 2020 (i 2014/2015 har 11,9% af børnene en eller flere be- BUF Fagligt Center Der gennemføres en årlig måling Side 7 af 8

8 mærkninger) Der vil desuden blive undersøgt om det er muligt at indføre en måling af læringsmiljøet i indskolingen, der svarer til den måling, der udføres på dagtilbuddene inspireret af ECERS målingen. 9. Risikovurdering De ovenstående investeringer er baseret på, hvad der er forskningsmæssigt og erfaringsmæssigt evidens for virker i forhold til at sikre høj kvalitet dagtilbud og at sikre tilknytning imellem 0-3 årige børn og deres forældre. Investeringen er i en varig kulturforandring i dagtilbud og sundhedspleje, som skal have tid til at slå igennem, og som kræver en stærk faglig ledelse for at kunne lykkes. Det en forudsætning, at der bliver tilrettelagt en implementering og opfølgning af de enkelte tiltag, som understøtter praksis. Det kunne for eksempel ske ved at projektorganiseringen rykkede ud i de enkelte institutioner, og konkret bistod ledelsen omkring implementering og opfølgning. Som ramme om opfølgningen skal der udarbejdes nogle konkrete implementerbare mål, sådan at det sikres, at effekten kan spores. Der er derfor risiko for at investeringerne ikke får den forventede effekt. Derfor vil der samtidig med investeringen være et projekt i samarbejde mellem BUF og velfærdsanalyseenheden, der har til formål at kunne måle effekten af de konkrete investeringer. Side 8 af 8

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

x Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

x Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Udskolingsindsats i folkeskolen flere direkte i gang med en ungdomsuddannelse

Læs mere

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale

De overordnede mål for BUUs arbejde på ungeområdet er den kommunale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 25. august 2014 Cover til unge-initiativer i Budget 2015 Overordnede mål Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund

Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Kommissorium Helhedsorienteret indsats, der skal mindske betydningen af social baggrund 1. Baggrund og mål Kvalitetsrapporten for 2014 har dokumenteret,

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Projekt READy Ansøgning til A.P.Møllers støttefond

Projekt READy Ansøgning til A.P.Møllers støttefond Projekt READy Ansøgning til A.P.Møllers støttefond 02-03-2017 EK Sag. 27.00.00-P20-10-16 Visioner Alle skal have en uddannelse. I Horsens har vi ambitioner for alle børn og unge. Alle børn skal have en

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet.

SMÅBØRNSALLIANCEN. Nedenfor opsummerer vi de fire delkonklusioner i overbliksnotatet. SMÅBØRNSALLIANCEN De små børns læring og livsduelighed i Danmark Formålet med dette overbliksnotat er at sikre et fælles vidensgrundlag for drøftelserne i Småbørnsalliancen. Notatet giver således en introduktion

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

B2016. Effektiviserings -forslag

B2016. Effektiviserings -forslag B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Trivsel og Sundhed 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1).

Dette notat giver en status på implementeringen herunder evaluering af pilotforsøgene (bilag 1). KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på implementering af model for vidensoverdragelse Baggrund I Københavns Kommune gøres vidensoverdragelse

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden ALLE MED skole og hjem et partnerskab d. 10. marts 2015 Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden Udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med zoomstory Uddybning

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere