Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen Hans Peter Nielsen Jens Wenzel Andreasen Jimmi Fjord Bilal Turan Daniel Majgren Iris Gausbo Flemming Løvenhardt Steffen Morild Jan Kjello Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B Anders Brøgger og Henrik Borre var ikke til stede, da billedet blev taget. 3B er en forening. En forening, der består af både medlemmer og medarbejdere. Og ved at betone det lille ord»med«kan vi spore os ind på fremtiden. Fokus er fortsat lokalt På bestyrelsens seminar i september var der en intern drøftelse af, hvad vi vil sætte fokus på det kommende år. Og her var der ingen slinger: Vi ønsker fortsat at fremme tilfredsheden hos beboere, beboerdemokrater og medarbejdere. Vi er også enige om, at det lokale fortsat skal være i fokus - og hvordan. Afdelingsbestyrelser og driftens personale skal være mere end»med«. Vi skal mere end at samarbejde. Vi skal mere end at løse udfordringerne lokalt. Organisationsbestyrelsen mener, vi er klar til at gå skridtet videre og betragte hinanden som partnere i egentlige lokale partnerskaber. Men lad os lige træde et skridt tilbage og se på de formelle kompetencer i foreningen. Hvem kan beslutte hvad? Kompetencerne ligger fast - både på foreningsniveau og på afdelingsniveau. På foreningsniveau er det repræsentantskabet, der lægger rammerne ved at godkende bestyrelsens beretning, herunder hvad der skal arbejdes med det kommende år. Organisationsbestyrelsen har ansvaret for at fylde disse rammer ud og ansætter som et led heri en direktion, der så har ansvaret for at nå det aftalte. I afdelingen lægger beboerne rammerne ved på det årlige afdelingsmøde at godkende afdelingsbestyrelsens budget og beretning. Den bestyrelse, afdelingsmødet vælger, skal samarbejde med driftsledelsen om, hvordan målene nås - blandt andet via en serviceaftale og ved at definere, hvilke ydelser der ønskes i hvilken kvalitet. Driftsledelsen tager så de daglige praktiske beslutninger, ansætter de nødvendige medarbejdere, forhandler og underskriver kontrakter. På den måde er der ingen tvivl om, hvem der har hvilke roller og hvilke kompetencer. Og med en klar forventningsafstemning, har vi det bedste udgangspunkt for at gå skridtet videre: Til lokale partnerskaber. Lokale partnere - hvad betyder det? I en demokratisk forening, er der ikke et egentligt kunde-leverandør forhold mellem 3B som virksomhed og beboerdemokratiet. Der er ikke nogen, der skal tjene penge på forholdet. Indtægter og udgifter skal balancere. Og for mig er demokrati ikke bare det med at tage beslutninger. Det er også at deltage i aktiviteter og at tage et medansvar. I den forbindelse er der mange fordele ved se hinanden som partnere. Partnere er ligeværdige. Partnere respekterer hinanden. Partnere har - og tager - ansvar. Og partnere bidrager hver med deres roller og ressourcer, deres viden og kunnen til at opnå et fælles mål. Her-og-nu er vores mål, at det føles rart at komme hjem - og hilse på naboerne. For der er trygt og pænt vedligeholdt og styr på tingene i 3B s boligafdelinger. Med lokal samdrift og lokale partnerskaber tror vi på, vi er endnu et skridt nærmere vores mål: At fremme tilfredsheden hos beboere, beboerdemokrater og medarbejdere. Vi tror nemlig på, at denne tilfredshed rykker tættere på, når så mange som muligt bidrager til fællesskabet med det, de hver især kan og har lyst til og dermed ser sig selv som en del af fællesskabet. Derfor vil vi i det kommende år arbejde på, at små og store lokale partnerskaber bliver til virkelighed - og på at finde 3B-ånden.

2 Nyt fra organisationsbestyrelsen Næste møde i organisationsbestyrelsen er den 22. oktober Af Anette Hertz, kommunikationschef Her kan du læse om de vigtigste sager, organisationsbestyrelsen har haft på dagsordenen, men du kan som altid læse de fulde referater fra organisationsbestyrelsens møder på 3b.dk under fanen»beboerdemokrati«. Siden sidste udgave af Kanal 3B har organisationsbestyrelsen holdt et enkelt bestyrelsesmøde, efterfulgt af et seminar med temadrøftelser. Mødet den 6. september 2013 På mødet den 6. september behandlede bestyrelsen blandt meget andet dokumentationspakken, der skal bruges til styringsdialogmøderne med kommunerne. Der var stor ros til afdelingsbestyrelserne for at melde tilbage på spørgeskemaerne, og fokus vil blandt andet være de boligsociale udfordringer, der er fælles for en del af 3B s afdelinger. Det er primært administrationen, der deltager i møderne, men organisationsbestyrelsen har også valgt, at repræsentanter fra organisationsbestyrelsen deltager i de enkelte kommuner. Afdelingsmøderne Organisationsbestyrelsen drøftede kort tilbagemeldingerne fra årets afdelingsmøder. Til næste organisationsmøde vil administrationen have udarbejdet et notat, som samler op på temaer, udfordringer, mødeprocenter og lignende. I maj godkendte organisationsbestyrelsen alle afdelingers regnskaber under forudsætning af, at afdelingerne selv godkendte. To af 3B s afdelinger har ikke godkendt deres regnskaber, nemlig Vestergården 1 og Stubmøllevej/Damagervej. Bestyrelsen godkendte regnskaberne, og på grund af uenigheden indbringer administrationen nu de to regnskaber for tilsynsmyndigheden. isyn - digitale synsrapporter Driften i 3B har arbejdet med, hvordan det at syne boligerne kan gøres digitalt. Valget er faldet på isyn, hvor synsrapporten og rekvirering af de nødvendige håndværkere sker automatisk. Det sparer medarbejderne flere timer pr. flyttesag, og der skal ikke bruges penge på hverken porto eller tid og plads til arkivering af papirer etc. Fordelen for beboeren er, at vedkommende straks får synsrapporten på mail, og at risikoen for fejl minimeres, fordi alle synsdata straks er opdaterede og tilgængelige. Bestyrelsen godkendte direktionens disposition, som indebærer, at investeringen finansieres af foreningen og medfører en årlig udgift på ca kr. pr. lejemål. Strategi for finansiering af solceller i afdelingerne Solceller er på vej i rigtig mange af 3B s afdelinger, og bestyrelsen drøftede i den forbindelse om - og i så fald hvordan - 3B vil støtte investeringerne. I tildelingskriterierne for egen trækningsret er nævnt miljøforbedringer m.m., og det må derfor forventes, at en del afdelinger søger om trækningsret til at installere solceller. Bestyrelsen drøftede kort mulighederne og blev enig om, at Klima- og miljøudvalget, Byggeudvalget samt Driftsog serviceudvalget skal udarbejde et oplæg, som skal behandles på et kommende organisationsbestyrelsesmøde. Udlejningsaftale om Taastrup Torv Bestyrelsen godkendte udkast til kommende udlejningsaftale for Taastrup Torv. Det indebærer, at 25 % af de ledige boliger går til kommunal anvisning, 75 % til 3B s venteliste. De 75 % tildeles ligeligt mellem den interne og den eksterne venteliste. Genhusning Peder Lykke Centret Bestyrelsen godkendte, at 3B kan deltage i genhusningen af Domeas beboere fra Peder Lykkes Vej 61. Aftalen betyder, at boligorganisationerne i BL s 1. kreds stiller boliger til rådighed for genhusning inden for den nuværende udlejningsaftale. Det får primært betydning for den kommunale anvisning i Københavns Kommune - og det vil ikke påvirke 3B s almindelige venteliste. Skulle der opstå huslejetab i den forbindelse, er det Domea, der betaler. Det samme gælder, hvis der bliver tab på fraflyttere i op til 5 år efter indflytning. Orienteringer Kommunikationsstrategi 3B har indledt et samarbejde med bureauet Jøp, Ove og Myrthu om en generel kommunikationsstrategi og et beredskab i forbindelse med pressehåndtering. Ny afdeling i Ballerup hedder Midgård 3B s nye afdeling i Ballerup, der ligger lige ved siden af Østerhøj, kommer til at hedde Midgård, som var navnet på den institution, der tidligere lå på området. Midgård er ifølge den nordiske mytologi den del af verden, hvor menneskene bor. Toftegård Tag Toftegård Tag er nu færdig og er - som navnet antyder - en ny afdeling oven på afdeling Toftegård. Det stiller særlige krav til samarbejdet mellem de to afdelinger, og bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte principperne bag et sådan samarbejde. 2

3 Nybyggeri i Københavns Kommune Bestyrelsen godkendte, at 3B byder på retten til at bygge på tre grunde i Københavns Kommune, der tilsammen udgør i alt 138 nye familieboliger. Egedalsvænge Afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge har indklaget organisationsbestyrelsens beslutning om, at vandmålere fortsat skal være en del af det store renoveringsprojekt, til beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet tager stilling til, om organisaionsbestyrelsen har lovhjemmel til at fastholde beslutningen. Forsikringer 3B s forsikringsselskab Alka har varslet en stigning på 20 %, og 3B s forsikringsmægler Willis anbefaler derfor, at 3B går i udbud med forsikringerne. Sagen bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde. Det nye hovedkontor på Havneholmen Arbejdet skrider planmæssigt frem, og 3B overtager sammen med BDK bygningen den 28. februar. Sidste arbejdsdag for medarbejderne i Kronprinsessegade er den 27. marts - og den 31. marts møder alle så ind på Havneholmen. Der er planlagt indvielse og reception den 9. maj 2014 om eftermiddagen med efterfølgende fest for de medarbejdere, der skal have kontor på Havneholmen. Gebyr for at håndtere afregning af vand Et punkt om gebyr for udarbejdelse af vandfordelingsregnskaber blev på grund af tidsnød udsat til næste bestyrelsesmøde. Øvrige orienteringspunkter Øvrige faste orienteringspunkter kan ses på under Beboerdemokrati, organisationsbestyrelsen. Det drejer sig om blandt andet udlejningssituationen, antallet af udsættelser, trækningsretssager, aktivitetspuljen og investeringsopfølgning. Afdelingsbestyrelsens forretningsorden 3B har en standardforretningsorden, der gælder for afdelingsbestyrelsens møder, med mindre en anden besluttes. Standardforretningsordenen ligger på X3B.3b.dk under fanen»generelt«i venstre spalte. Indvielsen af Toftegård Tag - foto er taget af Jesper Blæsild. 3

4 Akademi for organisationsbestyrelser Af Iris Gausbo, medlem af organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget Organisationsbestyrelsen har besluttet, at Anders Brøgger og jeg som medlemmer af forretningsudvalget deltager i den allerførste uddannelse på et helt nyt bestyrelsesakademi. 3B er nemlig med blandt fem af de store boligorganisationer, som er gået sammen om at udvikle en 1-årig uddannelse med det formål at styrke bestyrelsesmedlemmerne og deres personlige forudsætninger. Det er altid spændende at være de første, der afprøver noget nyt, og vi glæder os til at deltage og være med til at skabe en spændende uddannelse, som rigtig mange kan få glæde af. Strategi, image og tiltrækning Det første modul var i juni måned. Det var absolut både interessant og spæn- dende. Det er samtidig en rigtig god måde at lære bestyrelsesmedlemmer fra andre organisationer at kende og høre om, hvordan de arbejder. For selvom vi alle er almene boligorganisationer, så er der store forskelle, og netværk og erfaringsudveksling bliver jo netop spændende, når man kommer fra hver sin kultur. Vi kommer rundt om mange ting, herunder strategi, brand og hvordan vi tiltrækker nye medlemmer af bestyrelsen. Vi skal selvfølgelig være dygtige og kompetente, men vi er også nødt til at være på forkant med udviklingen i samfundet for at kunne spille en rolle i politikernes bevidsthed som meget mere end»udlejere af boliger til socialt udsatte«. Uddannelsen varer et års tid og er bygget op, så der undervises i moduler Bestyrelsesakademiet Danmarks fem største boligorganisationer har i fællesskab stiftet en forening, der skal arbejde for at udvikle kompetencen på topniveau i landets største almene boligorganisationer. af to dages varighed og med netværksmøder ind imellem modulerne. Vi håber på den måde at være med til at forme en uddannelse, der kan være med til at klæde fremtidens bestyrelsesmedlemmer på. Og vi glæder os allerede til næste undervisningsmodul til oktober. Regeringen vil lave ældreboliger til studieboliger Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder I sit finanslovsforslag for 2014 vil regeringen bruge 30 millioner kroner på at lave tomme ældreboliger om til studieboliger. År efter år hører vi den samme sang om, at der mangler boliger til landets studerende. Problemet bliver nu også en del af næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Den vil bruge 30 millioner kroner på at lave tomme ældreboliger om til fremtidige hjem for de bolighungrende studerende. - Vi står i en ekstraordinær situation i år med rekordhøjt optag på de videregående uddannelser. Det er godt, men det giver nogle udfordringer i forhold til de unges boligsituation. Regeringens svar er at sætte ind med initiativer, der både skaffer boliger her og nu, og som også sikrer opførsel af flere ungdoms- og stu- 4 Boligminister Carsten Hansen og regeringen vil have liv i tomme ældreboliger. Foto: PR dieboliger, siger boligminister Carsten Hansen til ministeriets hjemmeside. 150 billige boliger Pengene fordeles jævnt ud over og skal bruges til at nedsætte huslejen, så studerende har råd til at flytte ind. Ifølge regeringen vil de 30 millioner kroner give 150 billige boliger om året de næste tre år. I finanslovsforslaget vil regeringen også bruge 11 millioner til forsøgsprojekter, der kan reducere driftsudgifterne i blandt andet ungdoms- og studieboliger.

5 København skal have nye almene boliger Inden længe kan 3B måske igen byde inden for i flotte boliger, når Københavns Kommune skal have nye almene boliger. Foto: Jesper Blæsild Et flertal på Københavns Rådhus er blevet enige om budgettet for Et af resultaterne blev 200 millioner kroner til nye almene boliger. Så skal der gang i gravemaskinerne og murerskeen. Politikerne på Københavns Rådhus vil i 2014 sætte gang i byggeriet af mere end nye almene boliger. Det er et af resultaterne i budgetforliget for 2014, der blev vedtaget torsdag den 12. september. Her har et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blandt andet afsat 200 millioner kroner til nye almene boliger. - Jeg lægger vægt på, at vi får bygget mere end nye boliger, som almindelige lønmodtagere har råd til i København, siger overborgmester Frank Jensen (S). Familier og unge får De mange nye almene boliger bliver delt næsten lige over i familieboliger og ungdomsboliger. De 200 millioner kroner skal resultere i 640 nye almene familieboliger og 605 nye ungdomsboliger. Det er endnu ikke besluttet, om den populære boform AlmenBolig+ skal udgøre nogle af de nye almene familieboliger. - I London og Paris er det nærmest umuligt for almindelige lønmodtagere at bo i byen. Sådan skal det ikke være i København. Vi skal have en by, hvor der er plads til alle uanset indkomst, sagde Frank Jensen inden budgetforhandlingerne. /jst 3B får flere AlmenBolig+-boliger Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Vinderprojektets skitse for de nye AlmenBolig+-boliger, der kan blive et såkaldt 0-energi byggeri med 50 kvm. solceller på hver bygning. Illustration: ONV Arkitekter En ny runde af de populære boliger er i støbeskeen. 3B skal forhåbentlig opføre 80 af de i alt 300 nye AlmenBolig+boliger i hovedstadsområdet. AlmenBolig+ er blevet en populær boform, og nu får det hungrende almene boligmarked cirka 300 flere at vælge imellem. Boligforeningen 3B står til at skulle bygge 80 af dem, og de skal ligge i Valby og i Ørestad Syd. Vinderne af rammeaftalen om de nye AlmenBolig+-boliger blev Team Scandi Byg a/s, ONV Arkitekter, Jaja architects og Bascon a/s. Bæredygtigt byggeri Forskellige teams havde budt ind i konkurrencen om at bygge de nye AlmenBolig+-boliger, og da vinderne skulle findes, lagde dommerne især vægt på bæredygtighed. Vinderprojektet var så bæredygtigt, at det bliver et såkaldt 0-energi byggeri, hvis man installerer 50 kvm solceller på hver bygning. - Det samlede boligprogram er præget af en rationel tilgang, der sikrer, at tingene fungerer, og at ressourcerne udnyttes optimalt. Boligerne er planlagt med gennemlyste rum, og som nævnt er der gode muligheder for ruminddelinger med gode og anvendelige rum, lød det blandt andet fra dommerkomitéen. Københavns Kommune skal godkende projektet, men håbet er, at gravemaskinerne er i gang i efteråret

6 Glade indflyttere i ny, moderne boligoase i København Af Maj Sørensen, kommunikationsmedarbejder Torsdag den 1. august var der indflytning på programmet, da den nye Mange beboere i afdelingen har allerede Demokrati længe før indflytning AlmenBolig+-afdeling på Dortheavej inden indflytningen deltaget aktivt på blev indtaget af de spændte tilflyttere. Dortheavejs Facebook-gruppe, hvor alt Vejret var flot og humøret højt, mens fra indretning til grillfester er blevet diskuteret livligt. Når afdelingen har holdt sit der blev udleveret nøgler og slæbt møbler fra kl første afdelingsmøde, kan aktiviteterne Allerede en time før dørene åbnede for alvor gå i gang, og det ser beboerne begyndte fællesarealerne på Dortheavej frem til. at summe af liv, og flere og flere stod parate med biler, cykler og hænder læsset til randen, klar til at flytte ind. Driftscheferne Bent Nielsen og Arne Lund stod sammen med områdesekretær Pia Cramer Hansson for udlevering af nøgler og velkomstblomster i løbet af dagen. Begejstringen var stor fra beboernes side ikke bare over blomsten, men også over hele forløbet op til indflytningen, der»bare havde været helt igennem professionelt«, som flere udtrykte det. De nye beboere på Dortheavej blev mødt med smil og blomster fra 3B på den store indflytningsdag. Nøgler og blomster til de første beboere på Lampestedet Af Maj Sørensen, kommunikationsmedarbejder Fredag den 27. september bød 3B velkommen til de første af mange nye beboere i endnu en ny afdeling denne gang var det Lampestedet i Herlev. Klokken 9.00 lå nøgler, blomster og indflytningspapirer klar på disken til de første indflyttere. Driftssekretær Camilla Nielsen og varmemester Allan Jensen stod klar med et smil på ejendomskontoret på Herlev Hovedgade, ikke langt fra de 100 nye boliger, der nu står indflytningsklar på den gamle Glødelampegrund. Efteråret blæste køligt ind af døren sammen med den første beboer, der fik udleveret nøgler, og som glædede sig til at besigtige sit nye rækkehus i tre plan indvendigt for første gang på egen hånd og til at flytte ind med sin familie. - Vi har været forbi for at kigge på byggeriet og gå tur i området en milliard gange allerede, så børnene har vænnet sig lidt til området, fortalte han. En spændende sammensætning Lampestedet er en lidt særlig afdeling, fordi den består af tre helt forskellige bygninger, tegnet af tre forskellige arkitekter. Men ikke nok med det for byggeprojektet er et samarbejde med Herlev almennyttige Boligselskab v/dab og Herlev Boligselskab v/kab, som også hver har bygget ca. 100 nye boliger på Glødelampegrunden. Det bliver spændende at følge med i demokratiet i afdelingen, når det først får ben at stå på. Det kunne fx være interessant, hvis de tre forskellige afdelinger i fremtiden kommer til at skabe et fælles rum for aktiviteter på tværs af boligorganisationerne. Det lader vi tiden vise. 6

7 Velkommen til nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne Af Anette Hertz, kommunikationschef - 3B byder dig velkommen som medlem af en af 3B s afdelingsbestyrelser. Vi er glade for, at du har påtaget dig det tillidshverv, det er at skulle repræsentere alle beboerne i afdelingen. Arbejdet er frivilligt og ulønnet, men vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig. X3B det lukkede net for afdelingsbestyrelser I 3B har alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne fx adgang til et lukket sted på nettet, X3B. Du finder det på dk.x3b. Hvis du ikke allerede har fået din kode, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Maj Sørensen på På X3B finder du nyheder, fælles kalender og ikke mindst en masse gode råd om de mange regler, almene boligafdelinger er underlagt. Men det er også her, du kan følge med i, hvordan det går med økonomien i afdelingen. Klik på afdelinger, find din egen afdeling og log dig ind i Unik med den kode, der står. Før årsskiftet opdaterer vi vores system, så du får et personligt login og i øvrigt får mange flere muligheder. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsens møder Det er en god ide at have en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde. I den er præciseret, hvordan afdelingsbestyrelsens arbejde skal foregå. Vedtager I ikke jeres egen forretningsorden, er det 3B s standard, der gælder. Den finder du på X3B. Dagsordener og referater Til alle møder i afdelingsbestyrelsen skal der være en dagsorden i god tid inden mødet. Dagsordenen skal samtidig offentliggøres for afdelingens beboere. Efter mødet skrives et referat, som også skal offentliggøres for afdelingens beboere. Referatet skal som minimum indeholde de beslutninger, afdelingsbestyrelsen har truffet. Det må dog ikke indeholde personfølsomme oplysninger. 3B tilbyder at offentliggøre referaterne på som er 3B s officielle hjemmeside. På den måde kan afdelingsbestyrelsen være sikker på, at den lever op til lovens krav om offentliggørelse. Rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Afdelingsbestyrelsen har et mindre beløb til rådighed til fx forplejning til møderne. Derudover sættes der penge af på budgettet til aktiviteter. Det er afdelingsbestyrelsen, der på det årlige afdelingsmøde, fortæller beboerne, hvad de har brugt aktivitetsmidler til og hvad de har sat af på næste års budget til aktiviteter. Afdelingens egen hjemmeside 3B tilbyder at hoste afdelingens egen hjemmeside for 500 kr. om året. For det får I en skabelon, kursus i at sætte siden op og vedligeholde den. Men uanset om 3B hoster jeres side, eller I har valgt at have en anden udbyder, tilbyder 3B at linke til jeres side på 3b.dk. Send blot en mail til afd. Godt at vide: Sådan er 3B organiseret Repræsentantskabet 3B s øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentanterne vælges på afdelingsmødet, som dog også kan beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeger. Det årlige repræsentantskabsmøde ligger sidst i maj måned, og her vælges formand, næstformand og 11 medlemmer af organisationsbestyrelsen. Medarbejderne har derudover to repræsentanter. Repræsentantskabet godkender årsregnskabet og får næste års budget til orientering. Repræsentantskabet godkender også det fokus, organisationsbestyrelsen præsenterer for det kommende år i sin beretning. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen ansætter en direktion, som skal føre organisationsbestyrelsens visioner ud i livet. Det er altså organisationsbestyrelsen, der bestemmer retning og rammer, mens direktionen sørger for, at arbejdet bliver udført. Afdelingsmødet/afdelingsbestyrelsen På samme vis er det afdelingsmødet, der ved at godkende afdelingsbestyrelsens beretning beslutter, hvad der skal ske i afdelingen. Afdelingsmødet vælger en formand og medlemmer til afdelingsbestyrelsen, som sørger for, at beboernes ønsker føres ud i livet. Afdelingsbestyrelsen indgår en serviceaftale med den lokale driftsledelse, og det er så driftsledelsen, der sørger for, at arbejdet bliver udført, herunder at indgå kontrakter etc. Afdelingsbestyrelsen har intet økomisk eller juridisk ansvar og kan derfor ikke indgå kontrakter med fx leverandører. Men afdelingsbestyrelsen ser til, at det aftalte fra afdelingsmødet bliver ført ud i livet. Og sørger for god ro og orden i afdelingen. Vil du vide mere? Vi inviterer alle nyvalgte til to aftener (21. og 27. november i Kronprinsessegade) med fokus på budget og regnskab, roller og ansvar, udlejningsregler m.m. På 3b.dk under beboerdemokrati finder du 3B s vedtægter, men også en masse nyttige brochurer om fremleje, delfremleje, husorden m.m. Endnu en gang velkommen og god fornøjelse med at gøre dit boligområde til et endnu bedre sted at bo. 7

8 Efterårets netværksmøder for afdelingsbestyrelserne Målet med netværksmøderne er at skabe en god kontakt mellem medlemmerne af 3B s afdelingsbestyrelser. Organisationsbestyrelsen har til det formål nedsat tre netværksudvalg, der skal sørge for at skabe rammerne for, at netværkene kan gro. Det er med andre ord udvalgene, der inviterer til indledende møder, og håbet er så, at afdelingsbestyrelserne bagefter aftaler at mødes enten lokalt eller om særlige emner. Det første netværksmøde er allerede holdt den 9. oktober om solceller. To andre netværksmøder er planlagt her i efteråret. Netværksmøde om antennesignaler den 21. oktober Mandag den 21. oktober 2013 kl inviterer Demokrati- og kommunikationsudvalget til møde om antennesignaler. På mødet vil en af 3B s rådgivere komme med sit bud på, hvordan jeres»gamle«tv-anlæg kan bruges i fremtiden. Men også hvad det nye Bolignet kan bruges til, hvordan priserne på tv-internet-telefoni er skruet sammen, hvor mange ressourcer I skal forvente at bruge, hvis I vil have ny løsning - og så kommer vi også lidt ind på, hvordan man selv kan fjerne den støj, som nogle oplever på deres eksisterende anlæg. Tidspunkt: Mandag den 21. oktober 2013 kl Sted: Selskabslokalet i Danalund, Bavnevej 5 i Hvidovre. Undervejs holder vi en kaffe-og-kage-pause og runder af ca. kl Tilmelding senest onsdag den 16. oktober kl. 12 på Se hele invitationen på X3B. Netværksmøde om helhedsplaner den 4. november Mandag den 4. november 2013 kl holder 3B s Demokratiog kommunikationsudvalg netværksmøde om byggesager. Vi inviterer interesserede afdelingsbestyrelser til en aften, hvor det blandt andet handler om, hvilken rolle afdelingsbestyrelsen har i en byggeproces. Der vil særligt være fokus på faldgruber og opmærksomhedspunkter som forventningsafstemning, roller, ansvar og kommunikation mellem afdelingsbestyrelse og bygs projektleder. Der vil som altid være god tid til at udveksle viden og erfaring - og måske etablere et mere fast netværk. Tidspunkt: Mandag den 4. november 2013 kl Sted: Selskabslokalet Hjortehuset, Dildhaven 11B, 2730 Herlev. Vi starter med sandwich kl , holder en kaffe-og-kage-pause og runder af ca. kl. 21. Tilmelding senest mandag den 28. oktober kl. 12 på Se hele invitationen på X3B. 8

9 Energibesparelser i Remisevænget Nord Af Julie Juhl Jakobsen, energi- og miljøkonsulent Afdeling 3041 Remisevænget Nord har gjort en stor indsats for at spare på afdelingens energi- og vandforbrug. Afdelingen har siden den omfattende facaderenovering, der blev afsluttet i 2010, sparet 29 % på deres fælles elforbrug og 12 % på afdelingens samlede vandforbrug. Ud over at afdelingen har opnået en energibesparelse svarende til ca kr. i perioden, har afdelingen også fået tilskud til deres energioptimerende tiltag på kr. pr. år til dato. Afdelingen har opnået de store besparelser ved nedenstående projekter. Vaskeri I midten af 2012 fik Remisevænget Nord foretaget udskiftning og optimering af vaskeriet. Afdelingen har et stort fællesvaskeri med 14 vaskemaskiner, 6 tørretumblere og 2 strygeruller. Afdelingen skiftede alle maskinerne til nye energi- og vandbesparende maskiner fra Nortex, og samtidig fik de indlagt gastilslutning til vaskeriet, som forsyner tørretumblere og strygeruller. Den optimering har givet afdelingen en vandbesparelse på m 3 /år, svarende til kr. (2013 priser) og en el besparelse på kwh/år, svarende til kr., kontra et nuværende gasforbrug på m 3 /år, svarende til kr. (2013 priser). Sammenlagt har optimeringen af vaskeriet givet afdelingen en årlig driftsbesparelse på ca kr./år ud fra 2013 priser. Vandforanstaltninger I 2011 begyndte afdelingen udskiftning af brusere med spare funktion og udskiftning af perlatorer i alle lejemål. Det tiltag har givet afdelingen en samlet varmt-vands-besparelse på ca m 3, svarende til 11 %, siden tiltaget blev sat i værk. Afdelingen har derfor samtidig sparet på varmen til opvarmning af det varme brugsvand. Ventilatorer og belysning Remisevænget Nords resterende energibesparelser skyldes blandt andet, at de inden for det seneste år har fået skiftet 3 ventilationsanlæg, 2 parkeringsprojektører, optimeret udendørsbelysningen løbende og udskiftet enkelte pumper samt styring i varmecentral. Fremtidige ønsker og planer Afdeling 3041 Remisevænget Nord har fortsat fokus på deres energiforbrug. Afdelingen ønsker konstant at optimere og følge med udviklingen. Der er fortsat fokus på ventilationen, terrænbelysning og vandforbrug. Afdelingen er i gang med at undersøge besparelsesmulighederne ved et solcelleanlæg- og tagvindmølle-projekt og har også ønske om et LAR-projekt, hvor der bruges opsamlingstank til regnvand, som i første omgang bruges til vaskeriet, men senere hen kan udvides og bruges til f.eks. toiletskyl. Derudover har afdelingen netop vedtaget at efterisolere deres m 2 flade tag. Det vil give en forventet varmebesparelse på kwh/år samt et energitilskud på ca kr. Afdelingen bruger deres opnåede tilskud fra energibesparelser til at i gangsætte nye tiltag, hvilket gør, at de kommer hurtigere i gang med projekterne. 9

10 3B s egne muligheder for tilskud til afdelingerne Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Ligesom alle andre boligorganisationer så har 3B også sin egen konto hos Landsbyggefonden. Det er en slags opsparingskonto, som 3B kan søge penge fra for at begrænse huslejestigninger efter store projekter i en boligafdeling. Alle almene boligorganisationer betaler bidrag til Landbyggefonden, og af de penge går en del til 3B s konto hos Landsbyggefonden med egen trækningsret en slags opsparingskonto. Egen trækningsret betyder, at 3B selv kan bruge de penge til delvist at betale for visse projekter i boligafdelingerne. Det skal være med til, at huslejen kun stiger en smule efter store projekter. Vi må dog kun bruge pengene på forbedringer ikke vedligeholdelse. 3B kan for eksempel bruge pengene til at: forbedre omgivelserne (legepladser) opsætte nye køkkener isolere bygninger styrke det sociale miljø lave energibesparelser sætte bredbånd op Kontoen med egen trækningsret kan kun bruges til at betale for 1/3 af projektets pris dog ikke mere end kroner pr. bolig i hvert enkelt projekt. Hårdt ramte boligafdelinger Nogle boligafdelinger kan have så store økonomiske problemer, at de også kan få penge fra kontoen til at: renovere og udskifte facader og altaner forbedre tage renovere rørinstallationer I de tilfælde kan 3B bruge kontoen med egen trækningsret til at betale for halvdelen af projektet dog ikke mere end kroner pr. bolig i hvert enkelt projekt. Det går huslejen til Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Ved almene boliger må boligforeningen ikke tjene penge på huslejen. Beboernes husleje må altså ikke være højere end de udgifter, som 3B har ved at drive boligafdelingen det kaldes balanceleje. Men hvad består udgifterne af? Ved huslejen i almene boliger skal indtægter og udgifter være lige store. Det siger loven. Det er nemt nok at se på sin bankkonto, at der hver måned går penge til husleje, men det er ikke så nemt at finde ud af, hvad huslejen bliver brugt til at betale. Derfor giver vi dig her et generelt overblik over de udgifter, som din husleje går til. Nettokapitaludgifter/lån: Afbetaling på det lån, som blev brugt til at bygge boligafdelingen. (Når lånet til at bygge boligafdelingen er betalt efter mange år gennem huslejen, så bliver huslejen ikke lavere. I stedet går det samme beløb til Landsbyggefonden og 3B s egen dispositionsfond. Landsbyggefonden får 2/3 af pengene, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfonden. På den måde sparer 3B op til bygge- og renoveringsprojekter i fremtiden.) evt. afbetaling på lån, som er brugt til ombygning eller renovering af boligafdelingen. Offentlige og andre faste udgifter: Ejendomsskat til det offentlige Skraldeordninger El-, vand- og varmeudgifter til fællesarealer Forsikringer Administrationsbidrag, m.m. Variable udgifter: Pasning af grønne områder Løn til ejendomsfunktionærer og varmemester Akut vedligeholdelse af bygningerne (fx efter hærværk og andre skader) Fælleslokaler, vaskeri, andet Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Henlæggelser: Til planlagt vedligeholdelse Til normal istandsættelse ved fraflytning Udgifter, du skal betale ved siden af huslejen, er varme, vand, antennebidrag og Copydan. 10

11 Landsbyggefonden og 3B s dispositionsfond Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Dispositionsfonden er blandt andet brugt til at modernisere tagboliger og facader i Valbyejendommene. Det er hverken gratis at lave nye helhedsplaner eller drive en boligforening. Landsbyggefonden og dispositionsfonden kan imidlertid hjælpe med at betale. Men hvordan fungerer de to fonde, og hvad bruges pengene til? Vi giver en forklaring. Der er mange penge i Landsbyggefonden og i 3B s dispositionsfond, og det er der en god grund til. Det er dog ikke altid helt nemt at finde ud af, hvad de mange penge bruges til kun hvor de kommer fra, nemlig beboernes husleje. Det er til gengæld også beboerne, der får glæde af dem. Landsbyggefonden Landsbyggefonden er grundlagt af almene boligorganisationer tilbage i 1960 erne, og alle almene boligorganisationer i Danmark betaler til den. Derfor kan alle almene boligorganisationer også låne af fonden, når de skal lave nye helhedsplaner, forbedre eksisterende afdelinger eller lave boligsociale helhedsplaner. På den måde hjælper vi hinanden, for der er ikke no- gen almene boligorganisationer, der har så mange millioner på kistebunden, så de selv kan betale, hvad det for eksempel koster at bygge en ny afdeling. Det var dog ikke nok for 3B at række hånden ud og bede om penge, da vi for eksempel skulle renovere Urbanplanen. 3B skal skrive en omfattende ansøgning og lave en helhedsplan til Landsbyggefonden, der så vurderer ansøgningen sammen med ansøgningerne fra alle andre boligorganisationer i Danmark. Landsbyggefonden betaler ikke det hele, så boligafdelingen skal også betale noget, og dermed stiger huslejen en smule. Dispositionsfonden Dispositionsfonden er 3B s egen fond og fungerer som en buffer for 3B. Pengene i dispositionsfonden kan bruges, hvis 3B eller nogle af boligafdelingerne i 3B render ind i økonomiske problemer, der truer driften. Den kan eksempelvis dække økonomiske tab, hvis der er nogle boliger, som 3B ikke kan få lejet ud. Pengene i dispositionsfonden kan også bruges til modernisering og forbedringer i afdelingerne. Fra den 1. januar 2014 kan fonden også dække noget af afdelingernes tab, hvis en beboer er flyttet fra en bolig uden at have gjort den i stand eller ikke har betalt husleje. En del af huslejen går til de to fonde Det er beboerne, der betaler til Landsbyggefonden og dispositionsfonden. Det sker igennem huslejen ved siden af bl.a. ejendomsskat og løn til varmemester. Når lånene til at bygge en ny boligafdeling er betalt efter mange år gennem huslejen, så betaler beboerne stadig det samme i husleje. Nu går pengene bare til Landsbyggefonden, der får 2/3, mens den sidste 1/3 går til dispositionsfonden. 3B og dispositionsfonden 3B har blandt andet givet tilskud fra dispositionsfonden til at renovere Egedalsvænge og til fremtidssikring af Vestergårdsvej. Det er organisationsbestyrelsen, der bestyrer dispositionsfonden. 11

12 Boligsociale helhedsplaner med resultater Af Ulla Smitt Vanges, Mikkel Nørgaard Pedersen, og Stephane Parize, boligsociale konsulenter 3B s boligsociale helhedsplaner er godt i gang, og konsulenter og medarbejdere arbejder hårdt på at gennemføre boligsociale projekter. Her får du en oversigt over 3B s nuværende helhedsplaner. Høje Gladsaxe i samarbejde med AAB, AB Gladsaxe, Lejerbo og FSB (i Gladsaxe Kommune) Fem afdelinger fordelt på de fem boligorganisationer med beboere i alt. I 3B s afdeling i Høje Gladsaxe er der ca. 50 % med anden etnisk baggrund end dansk. Afdelingerne, specielt 3B og Lejerbos, er præget af lav indkomst sammenlignet med kommunens tal for gennemsnitlig husstandsindkomst, bandekriminalitet og utryghed. Området mangler tilbud, butikker og kulturelle traditioner på tværs af beboergrupper. Temaer og særlige indsatser 1. Børn og unge 2. Uddannelse og beskæftigelse 3. Udsatte beboere Status: Projektet skaffer mange fritidsjobs, laver beboerblad med de unge, kører stort værested for særligt udsatte voksne, laver cirkusfestival mm. Urbanplanen - Partnerskabet (i Københavns Kommune) Fem afdelinger med ca beboere. Ca. 50 % med anden etnisk baggrund. Stor overvægt af unge med anden etnisk baggrund. Over 70 % under 29 år har kun taget folkeskole. Der er stor arbejdsløshed, udfordringer med unge og utryghed, manglende kulturelle og sociale tilbud, manglende forretningsliv. Temaer og særlige indsatser: 1. Sundhed og grønt miljø 2. Kultur og Image 3. Uddannelse og beskæftigelse 4. Børn og unge 12 Egedalsvænges uddannede Bydelsmødre fik hver et diplom af Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen. Projektet har lavet beboerhaver, honning, har jobrådgivning, kulturfestival, beboerblad, sundhedstilbud, ungetilbud mm. Status: Ny helhedsplan begynder i Her skal projektet samarbejde med den nye helhedsplan som en del af en samlet indsats for hele Amager. Egedalsvænge i samarbejde med Boligkontoret Danmark (i Fredensborg Kommune) En 3B-afdeling og tre BDK-afdelinger med ca beboere i alt. 61 % med anden etnisk baggrund end dansk. Dobbelt så mange kontanthjælpsmodtagere som i resten af kommunen. Udfordringer med bandekriminalitet, utryghed, racisme mellem beboergrupper, manglende kulturliv og dårligt image. Temaer og særlige indsatser: 1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 2. Børn, unge og familier 3. Kultur og fritid 4. Image og kommunikation Status: Aktiviteter for unge, Kokkedal Byfest, teaterfestival, jobrådgivning, integrationsprojekter. Bydelsmødre blev uddannet i foråret. Vigerslev/Valby i samarbejde med PAB (i Københavns Kommune) 3B s afdelinger Folehaven og Valbyejendommene samt PAB s Hornemanns Vænge i alt beboere. I Folehaven er 35 % af beboerne under 24 år. 55 % af børnene kommer fra et hjem med enlig forsørger. I Folehaven har beboersammensætningen ændret sig i løbet af de sidste 5 år fra ca. 23 % beboere over 65 år til nu kun 18 % beboere over 65 år. Området er desuden præget af utryghed pga. grupper af unge. Temaer og særlige indsatser: 1. Børn, unge og familier 2. Netværk, beboerinddragelse og demokrati 3. Image og kommunikation Projektet skal bl.a. brobygge familier og børn til diverse tilbud i Valby og styrke familiernes engagement i området Status: Teamet har i 2013 især arbejdet med lommepengejobs til unge, forbedret naboskabet, indrettet netværkshuse i alle tre boligafdelinger og rekrutteret frivillige.

13 Naboskabsfesten i Valbyejendommene samlede store som små på tværs af familier. Den boligsociale helhedsplan har med succes forbedret naboskabet og styrket beboernes engagement i området. Sydhavnen i samarbejde med AKB (i Københavns Kommune) 3B s afdelinger Grønrisvej, Händelsvej, Stubmøllevej, Damagervej, Hammelstruphus, Ved Rosenhaven og Tranehavegård og 15 AKB-afdelinger i alt beboere. Der er i 3B s afdelinger ca. 60 % beboere med anden etnisk baggrund og heraf er mange børnefamilier. Udfordringer med mange fraflytninger og uroskabende børn og unge i gårdene. Temaer og særlige indsatser: 1. Udsatte grupper 2. Børn, unge og familier 3. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 4. Sundhed Status: Siden den 15. august er der ansat en familiemedarbejder i 3B s afdelinger, som skal arbejde med udsatte familier og naboskab i tæt samarbejde med driften. Fuglekvarteret i København NV i samarbejde med AAB og SAB (i Københavns Kommune() 3B s afdelinger Vestergårdsvej og Sangergården 1 og 2 og fire afdelinger fordelt på de andre boligorganisationer i alt ca beboere. Temaer og særlige indsatser: 1. Ejerskab og engagement 2. Børn og unge Fra 2014 kommer helhedsplanen desuden til at arbejde med sundhed. Status: Eksisterende projekt udløber december Sangergården og Vestergårdsvej har netop på afdelingsmøder godkendt deltagelse i ny periode for Rådmandsbo i samarbejde med VIBO (i Københavns Kommune) 3B s afdeling Rådmandsbo og fire VIBOafdelinger. Temaer og særlige indsatser: 1. Børn, unge og familier 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Udsatte grupper 4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Status: Det eksisterende projekt udløber i december Rådmandsbo har netop godkendt deltagelse i en ny helhedsplan for Vanløse i samarbejde med VIBO (Københavns Kommune) 326 boliger i 3B s afdelinger Lønstrupgård og Hvidbjergvej samt en VIBO-afdeling. Ca. 40 % af beboerne har indvandrerbaggrund mod 20 % i Københavns Kommune. 25 % af beboerne er under 18 år mod 17 % i resten af kommunen. Inden helhedsplanen startede, var der meget hærværk, knallertkørsel og generelt negativ adfærd hos de unge, især unge mænd. Temaer og særlige indsatser: Arbejder primært med projekter relateret til børn, unge og familier med henblik på at modvirke hærværk og fremme tryghed i området. Har lavet klubber for børn, lommepengejobs, indsats med mødre i samarbejde med sundhedsplejersker, bistået beboerne med at gennemføre sociale arrangementer som fx gadefest om sommeren, Eid fest, fastelavn, juletræ osv. Status: Helhedsplanen er næsten færdig, og alle mål er nået. Det er lykkedes at danne gode lokale netværk blandt beboerne og med kommunen. Mange unge er kommet i fritidsjobs eller andre fritidsaktiviteter, og hærværk er bragt drastisk ned. Der er søgt om en 2-årig forlængelse af helhedsplanen med henblik på at forankre aktiviteterne og eventuelt give afdelingerne mulighed for senere at ansætte en social vicevært. 13

14 En dag på ejendomskontoret Måløv Park Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder 3B har mange forskellige boligafdelinger. På rundturen til 3B s afdelinger havnede vi denne gang på ejendomskontoret i Måløv Park, der blandt andet har tre seniorbofællesskaber Solsikken, Valmuen og Kløvermarken. Der er heftig aktivitet forude, da vi nærmer os Måløv Park. Røde maskiner kører frem og tilbage, mens små skyer letter fra jorden. Måløv Park får lagt ny asfalt, og de store maskiner efterlader et spor af koncentreret damp fra den nye blanksorte overflade. Vi parkerer bilen og begiver os ned til ejendomskontoret. En pige med skoletaske på ryggen siger hej. Det samme gør en mand, der er ude for at lufte hund. Vi kender ingen af dem. Gave til varmemesteren På ejendomskontoret er de glade for den nye asfalt, men der er ikke tid til at dvæle for meget ved de nye omgivelser. Klok- ken 8.00 åbner varmemester Flemming Christensen døren for beboerne, og få minutter senere træder den første ind på ejendomskontoret med en flaske vin i hånden. - Tillykke med dagen. Jeg kunne desværre ikke komme i går, men du skal jo stadig have en gave, siger beboeren og rækker flasken til Flemming Christensen. Varmemesteren fyldte 50 år dagen forinden, og han holdt receptionen i Måløv Parks fælleshus. - Jeg blev overrasket over, at der kom så mange beboere. Jamen selvfølgelig kommer vi, I er jo så søde nede på ejendomskontoret, var der flere, der sagde. Det tager vi som et tegn på succes i forhold til vores service, siger Flemming Christensen, der har arbejdet i Måløv Park i ni år. Brand i bolig Efteråret er knap begyndt, solen hersker stadig alene på himlen, og dørene står vidt åbne. Klokken 9.15 stikker forsikringsmanden hovedet ind af døren. Der har været brand i en bolig på 1. sal, efter en computer selvantændte. - Vi skal have sat alt i gang og få skaderne udbedret. Jeg vil helst have vores faste håndværkere på sagen, for dem har vi et godt forhold til i forvejen. Vi skal også orientere beboerne hele tiden i sådan en sag de skal mærke, at der sker noget, siger Flemming Christensen efter besøget i det brændte værelse. - Vi skal i gang med det samme, så de kan komme tilbage til en normal hverdag. Jeg regner med, at vi er færdige inden for en uge. 4,5 kilometer hæk Tilbage på kontoret er ejendomsfunktionær Mie Frandsen ved at planlægge efterårets opgaver. Hun har været ansat i 3B i fem år, og hun ordner for det meste de grønne områder. - Jeg servicerer blandt andet beboere med maling til deres skure og træhegn, Gartner Michael Buhl Jensen er altid klar med et havetip, når beboerne har brug for det. 14

15 Når frokosttallerkenen er på plads, skal der tyndes ud i Måløv Parks mange buskadser. og hvis de skal af med storskrald, kommer jeg også med traktoren, siger Mie Frandsen. Efteråret betyder dog samtidig et bestemt fokus. - Lige nu skal vi rydde buskadser for selvsåede træer, så vi skal i gang med grensaksen, for vi kan ikke komme ind i buskadserne med store redskaber, siger Mie Frandsen, der netop har målt op, at hun og Michael Buhl Jensen hvert år klipper 4,5 kilometer hæk imellem Måløv Parks godt 240 boliger. I fremtiden kan det blive til endnu mere, for indtil videre har de to ikke klippet hæk i de tre seniorbofællesskaber, som også hører til ejendomskontoret i Måløv Park. - Det er begrænset, hvor meget vi kommer derovre. Beboerne er meget selvkørende og laver enormt meget selv. Vi deler kun sedler og blade ud en gang imellem. Men nu er beboerne ved at blive ældre, og så vil de måske gerne have Måløv-området Måløv Park 239 boliger Kløvermarken 19 boliger Solsikken 20 boliger Valmuen 20 boliger os til at klippe hækken og slå græsset, siger Michael Buhl Jensen, der har haft Måløv Park som arbejdsplads de seneste syv år. - Vi har ingen aftaler om takt og tone, men der er bare den stemning her. Vi går ikke op i, om folk er lyseblå eller mørkeblå, eller om fru Jensen har et pænt hjem. Alle bliver behandlet ens, og når Den gode stemning beboerne har det godt, så har vi andre Uret viser 9.56, og budgetfolderne til det også godt, siger Flemming Christensen. seniorbofællesskabet Solsikken er netop kommet ind af døren. De får ikke lov til at ligge i kassen ret længe, inden Michael Buhl Jensen er på vej til Solsikken. Hej, siger en pige på løbehjul, og Michael Buhl Jensen hilser igen. Vi sætter os ind i bilen og kører mod Solsikken. - Se, de holder altså deres græsplæne og små haver pænt, siger gartneren, efter de første budgetfoldere er dumpet i postkasserne. Formanden for Solsikken kommer ud og hilser på Michael Buhl Jensen. - Lige netop den type buske kan du roligt klippe godt ind, fortæller han formanden og får et smilende nik tilbage som tak for havetippet. Tilbage på ejendomskontoret spørger vi ind til de mange beboere, der har hilst på os i løbet af Flemming Christensen og taksator inspicerer dagen. brandskaderne. 15

16 Kundechef Solvejg von Barms 25 års jubilæum fejret Kundechef Solvejg von Barm kunne 1. august se tilbage på 25 år i 3B s tjeneste. Smilet har sikkert været det samme de seneste 25 år, og i lige så lang tid har 3B og 3B s medarbejdere nydt godt af det sammen med Solvejg von Barms energi og drivkraft. Det fejrede kollegaer, venner og samarbejdspartnerne den 30. august ved en reception i Kronprinsessegade 14. /jst 3B s formand, Steffen Morild, takkede Solvejg von Barm for den mangeårige tro tjeneste i 3B år i samme virksomhed er ikke hverdagskost nu om dage. Det er en uddøende race, men du er en af dem og tillykke med det. Din gejst er stadig til stede her 25 år efter, og du engagerer dig i stort set alt, sagde 3B s adm. direktør, Bent Frederiksen, i sin tale. Bispeparkens bænke fortæller en god historie Af Jakob Østergaard Nøhr, kommunikationsmedarbejder Byggeprocessen med de historiefortællende bænke blev fulgt tæt af områdets børn. Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen (ansv.), Steffen Morild, Iris Gausbo, Anders Brøgger, Anette Hertz (DJ), Maj Sørensen, Jakob Østergaard Nøhr Layout Mette Zeb Egemose Nielsen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, samarbejdspartnere og alle ansatte Oplag 750 eget tryk. Næste nummer er november NB: Deadline er den 22. oktober 2013 Boligorganisationen FSB har fået to historiefortællende bænke i afdelingerne Gravervænget og Bispeparken. Alle mennesker har en historie at fortælle. Nu har to bænke i boligorganisationen FSB også noget at fortælle. De kan hver især fortælle 134 historier fra forskellige beboere i FSBs boligafdelinger Gravervænget og Bispeparken, hvor bænkene er stillet op. - Bispeparken og Gravervænget er områder med mange sociale udfordringer, og ønsket var, at man skabte noget, der kunne gøre beboerne stolte af og trygge ved»deres sted«og føle ejerskab for det, siger Liselott Stenfeldt, interaktionsdesigner ved Alexandra Instituttets Interactive Spaces Lab, der har udviklet de historiefortællende bænke. Historierne rummer fortællinger om alt lige fra eventyret om prinsessen i Bispeparken til flugten fra krig og rædsler. FSB skifter løbende historierne ud med nye, så bænkene hele tiden kan fungere som et naturligt samlingspunkt for beboerne. 16

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd

Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd Hvad laver akademikerne i kommunerne? Holdspillere der skaber nye løsninger til fremtidens velfærd KOLOFON Udgivet af KL og Akademikerne KL Weidekampsgade 10 2300 København S www.kl.dk Kontakt: Margrethe

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere