Trafiksikkerhedsplan 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2010"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011

2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj

3 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Indhold Forord 5 Planens indhold 7 Trafikuheld 8 Utryghed i trafikken 11 Skolevejene 12 Målsætninger og indsatsområder 14 Handlingsplan 17 Projektliste 20 Trafiksikkerhedsplanen i høring 22 3

4 4 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010

5 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Forord Forord Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere sig fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist, bilist eller noget andet. Desværre er der også mange mennesker, der kommer til skade i trafikken, og nogle ulykker er så alvorlige, at folk bliver dræbt. Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområderne. Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, og som følge deraf har været på skadestue eller hospital, er de personrelaterede omkostninger i gennemsnit 1,4 mio. kr. ifølge Transportministeriet. Det skyldes omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Dertil kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. Risikoen for at komme til skade i trafikken kan gøre, at det føles utrygt at færdes i trafikken. Det kan fx betyde, at nogen vælger at tage bilen frem for at gå eller cykle. Når det sker i forbindelse med skolebørns transport til og fra skole har det den negative effekt, at det giver kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen. Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed og mere tryghed er en fælles opgave. Både kommunen, politiet og trafikanterne er nødt til at løse deres del af opgaven. Kommune takker derfor alle, der har ydet et bidrag i tilblivelsen af Trafiksikkerhedsplan 2010! God læselyst! Niels Ulrich Hermansen Borgmester 5

6 6 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010

7 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Planens indhold Denne trafiksikkerhedsplan er blevet til i samarbejde mellem kommunens borgere, kommunens administration og et af kommunen nedsat Trafiksikkerhedsråd med repræsentanter fra udvalgte interessegrupper. Planen har været i offentlig høring i perioden 6. juli september Arbejdet har omfattet kortlægning af eksisterende forhold i kommunen, analyse af trafikuheld og skoleveje samt spørgeskemaundersøgelser om utryghed. Analyserne er nærmere beskrevet i en baggrundsrapport med tilhørende kort og bilag. Kommunens borgere har spillet en stor rolle i forbindelse med to store undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege steder, hvor de føler sig utrygge. Den anden undersøgelse har været rettet mod folkeskolerne, hvor eleverne har haft mulighed for at udpege utrygge steder og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. Trafikuheld på kommunale veje er blevet analyseret, og der er udpeget 11 steder, hvor uheldskoncentrationen er særligt høj. Endvidere er der udpeget nogle temaer, som ofte har været årsag til trafikuheld i Kommune. Trafiksikkerhedsplanen indledes med en kort gennemgang af status for trafikuheld, utryghed i trafikken og skoleveje. Dernæst præsenteres kommunens målsætninger og de indsatsområder, der tildeles særligt fokus. Sidst i planen præsenteres en handlingsplan og en projektliste. Projektlisten indeholder konkrete, fysiske projektforslag til forbedring af sikkerhed og tryghed på kommunens vejnet. Udover fysiske vej- og stiprojekter er der desuden lagt op til nogle mere generelle virkemidler og et tværgående samarbejde for at forbedre trafiksikkerheden. Det drejer sig blandt andet om udarbejdelse af trafikpolitikker på skolerne, systematisk brug af trafiksikkerhedsrevision samt kampagner, holdningsændring og adfærdsregulerende tiltag på tværs af kommunale og statslige skel. 7

8 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafikuheld I den femårige analyseperiode har politiet registreret 366 uheld på Kommunes veje. Syv personer er blevet dræbt og 91 personer kommet til skade i trafikken. Antallet af uheld har sammenlagt været stigende hen over perioden. Det er antallet af materielskade- og ekstrauheld, der præger den negative udvikling. Antallet af uheld med personskader er faldet. Sammenholdt med både indbyggertallet og vejnettets længde ligger det samlede uheldsantal i Kommune under landsgennemsnittet. Men hver ulykke er én for meget. Et middel til at reducere risikoen for tilskadekomst er gennem fysiske tiltag at dæmpe bilernes hastighed, sikre de bløde trafikanter og sikre, at vejenes omgivelser - fx træer og faste genstande - ikke forværrer uheldene, når de indtræffer Total antal uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld Udviklingen i antal af uheld på kommunevejene i perioden (Ekstrauheld er uheld med materielskade, men hvor der ikke er optaget rapport) 8

9 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Spirituskørsel Spirituskørsel er et stigende problem i kommunen. Omkring hvert sjette uheld med personskade involverer spirituskørsel. I alle disse uheld er der enten en bilist eller en knallertkørere indblandet i uheldet. Uheld med bløde trafikanter Gruppen af fodgængere, cyklister og knallertkørere benævnes ofte bløde trafikanter. De bløde trafikanter er involveret i en betydelig del af uheldene, særligt uheldene med personskade. De bløde trafikanter udgør halvdelen af de trafikanter, der kommer til skade i trafikken. Manglende sele og hjelm Sele og hjelm har ikke været brugt hos flere af de trafikanter, der er kommet alvorligt til skade i trafikken. Blandt de trafikanter, der har brugt sele og hjelm, er det en mindre del, som er kommet til skade i uheldene. Øget sele- og hjelmbrug viser således at være en enkel, effektiv og billig måde til at mindske antallet af alvorlige personskader i trafikken. Uheld med unge og ældre Personer i aldersgrupperne år og over 64 år er betydeligt overrepræsenteret i uheldsstatistikken blandt de tilskadekomne. Mødeuheld på lige vej Mødeuheld på lige vej er blandt de hyppigst forekommende uheldssituationer i forbindelse med personskadeuheldene. På vejstrækningerne sker de alvorligste af uheldene - seks ud af syv dødsulykker og knap tre fjerdedele af de alvorlige personskader. Personskadeuheld opgjort i forhold til vejudformningen for det sted, hvor uheldet er sket. 9

10 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 De mest uheldsbelastede steder Trafikuheldene i Kommune sker meget spredt rundt på vejnettet. Der er således kun få steder med større uheldskoncentrationer, og disse steder er alle i by. Der er udpeget seks kryds og fem strækninger som de mest uheldsbelastede. Disse steder omfatter cirka hvert femte uheld og personskadeuheld på kommunevejene i Kommune. Det betyder, at en indsats på disse steder vil være rettet mod en stor del af alle uheld og personskader. Kryds og strækninger er udpeget som særligt uheldsbelastede steder, hvis der i analyseperioden er registreret: mindst fem uheld i et kryds mindst fem uheld på en strækning inden for 500 meter De mest uheldsbelastede kryds og strækninger i Kommune. 10

11 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Utryghed i trafikken Utryghed i trafikken Nogle steder oplever borgerne utryghed ved at færdes i trafikken. Der er mange årsager til utrygheden, og årsagerne varierer fra person til person. Utrygheden afhænger endvidere af, om personen er cyklist, fodgænger eller fører af et motorkøretøj. Derfor er det forskelligt, hvor den enkelte borger oplever utrygheden i trafikken. For at give et indtryk af, hvor borgerne oftest oplever utryghed, er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen har kortlagt kryds og vejstrækninger, hvor mange borgere føler utryghed, og det er derfor et godt grundlag for at afdække, hvor der kan være behov for forbedringer af veje og stier. Borgerundersøgelsen: Spørgeskema på Internettet i august-septem ber personer har deltaget i undersøgelsen 884 markeringer af utrygge steder (flere knytter sig til de samme steder) 43 % af deltagerne i undersøgelsen bor i Deltagere fra 26 forskellige byområder er repræsenteret, byområderne nord for motorvejen er bedst repræsenteret Besvarelserne peger på, at høj fart, meget trafik og dårlige forhold for bløde trafikanter oftest medfører utryghed. Cyklisterne og fodgængere angiver desuden, at det er utrygt, at bilerne passerer tæt forbi, hvilket især opleves som et problem på de mindre veje ude i landområderne. Kryds og strækninger hvor der har været flest markeringer af utryghed. 11

12 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Skolevejene Skolevejene Skoleelever er mindre erfarne i trafikken end voksne trafikanter, og de kan derfor opleve nogle andre problemer og utryghed i trafikken. Elevernes eller deres forældres utryghed resulterer i nogle tilfælde i, at eleverne køres til skole i bil. Det skaber problemer foran skolerne. I en skolevejsundersøgelse har eleverne markeret steder, hvor de føler sig utrygge i trafikken. De steder, som flest elever har peget på, er vist på kortet. Årsagerne er typisk, at bilerne kører hurtigt, eller at vejen er meget trafikeret. Det medfører samtidig, at eleverne har svært ved at krydse vejen. Flere elever har oplevet, at bilerne ikke holder tilbage, når eleverne vil krydse vejen - heller ikke selvom der er fodgængerfelt. Trafikken ved skolerne om morgenen Om morgenen er der ofte kaos ved skolerne, fordi der er mange biler og mange bløde trafikanter samtidig. En del elever bliver kørt til skole i bil, og bilerne - som nogle gange parkerer uhensigtsmæssigt - gør cyklister og fodgængere utrygge. Skolevejsundersøgelsen har vist, at omkring 50 % af de adspurgte elever cykler til skole, mens yderligere 10 % går til skole. Omkring hver fjerde elev i undersøgelsen bliver kørt i bil. Elever som svarer, at de ikke må færdes alene til skole, bliver oftest transporteret i bil til skole. Blandt disse elever/forældre svarer lidt over halvdelen, at de vil foretrække, at transporten til skole kunne foregå på cykel. Der må således være et potentiale for at få flere elever til at cykle til skole, hvis de rette virkemidler introduceres, og skolevejene gøres trygge. Skolevejsundersøgelsen Spørgeskema på Internettet i septemberoktober Alle elever i klasse var inviteret, forældrene har svaret på vegne af eleverne i klasse elever/forældre har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 39 % markeringer af utrygge steder (flere knytter sig til de samme steder) 12

13 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Kryds og strækninger hvor der har været flest markeringer af utryghed i skolevejsundersøgelsen. 13

14 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Målsætninger og indsatsområder Målsætninger og indsatsområder I 2007 overtog kommunen ansvaret for flere vejstrækninger. Samtidig satte Færdselssikkerhedskommissionen nye nationale mål, hvor målsætningen er, at antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % i udgangen af 2012 baseret på ulykkestallet fra Denne målsætning tager Kommune udgangspunkt i. Kommunen har desuden en vision om, at ingen borgere føler sig utrygge i trafikken. Med udgangspunkt i undersøgelserne af borgernes og skoleelevernes tryghed i trafikken er der derfor opstillet en målsætning for tryghed i trafikken. I dag svarer 14 % af eleverne, at de er utrygge ved at færdes i trafikken på vej til skole. I undersøgelsen blandt borgerne svarede 28 %, at de føler sig utrygge ved at færdes i trafikken. Målsætning for trafiksikkerhed Målsætningen for kommunevejene er at reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med mindst 50 % i 2014 i forhold til Konkret svarer det til 0 dræbte, højst 3 alvorligt tilskadekomne og 5 lettere tilskadekomne i Målsætning for tryghed Målsætningen er, at: maksimalt 10 % af alle skoleelever føler sig utrygge ved at færdes i trafikken til og fra skole i 2014, maksimalt 15 % af alle borgere føler sig utrygge ved at færdes i trafikken i

15 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Indsatsområde: Trafiksikkerhed Indsatsen for at nedbringe antallet af trafikuheld vil ske gennem fysiske ombygninger af de mest uheldsbelastede steder samt ved at gennemføre kampagner og politikontrol inden for de temaer, som oftest indgår i ulykkerne. De mest uheldsbelastede steder omfatter 20 % af alle de uheld med personskade, der sker på kommunevejene i. Derfor er det muligt at nå et godt stykke mod kommunens målsætning ved en indsats her. På de lange lige vejstrækninger sker rigtig mange af de alvorlige uheld, blandt andet mødeuheldene. En indsats her vil derfor også være et vigtigt element for at nå målsætningen. På disse veje kan tiltag som rumleriller i vejmidten og vejsiderne have en uheldsbesparende effekt. Kampagner og adfærdsregulerende tiltag rettet mod unge og ældre trafikanter, spirituskørsel, hastighed samt brugen af hjelm og sele er også vigtigt for at nedbringe nogle af de uheld, som er mest dominerende i uheldsstatistikken. Indsatsområde: Tryghed i trafikken Trafikanternes følelse af tryghed i kommunen kan primært blive forbedret gennem fartdæmpende foranstaltninger på lokalvejene, der samtidig kan begrænse den gennemkørende trafik. Udover fartdæmpning vil kommunen arbejde for at etablere bedre cykelruter, som adskiller cyklisterne fra biltrafikken på veje med meget trafik. Midterheller på befærdede veje skal sikre, at bløde trafikanter kan krydse vejen i to omgange, én køreretning ad gangen. Bump og indsnævringer på lokale veje i større byer skal dæmpe bilernes fart og minimere gennemkørende trafik. Ved indgangen til landsbyerne kan der etableres byporte med indsnævringer af vejen. Opsætning af flytbare fartmålere kan også medvirke til at dæmpe bilernes fart i kortere perioder. De fysiske tiltag kan yderligere suppleres med hastighedskampagner mod høj fart. 15

16 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Indsatsområde: Skoleveje Hvis flere elever går eller cykler til skole, vil det give mindre kaos foran skolerne om morgenen, og det vil øge oplevelsen af tryghed på skolevejene. Derfor vil Kommune i samarbejde med skolerne arbejde for at forbedre trygheden på de mest benyttede skoleveje. Samtidig vil kommunen opfordre elever og forældre til at overveje, om det er nødvendigt at køre eleverne til skole i bil. Projektlisten sidst i denne plan indeholder flere krydsningspunkter mellem veje og stier, hvor der færdes mange skoleelever, som foreslås forbedret. Der er desuden flere projekter, som har til formål at forbedre stinettet, fx ved hjælp af bedre stiruter, hvor disse kan være med til at realisere et sammenhængende hovedstinet. Udover de fysiske forbedringer vil kommunen opfordre til, at hver skole udarbejder en trafikpolitik. Politikken, som bør udarbejdes i fællesskab mellem skoleledelse, forældre, elever og kommune, kan omfatte retningslinjer for adfærden foran skolen samt opfordringer til at cykle og gå til skole så ofte som muligt. Endvidere vil kommunen gennemføre kampagner i forbindelse med skolestart. 16

17 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Handlingsplan Handlingsplan Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som grundlag for kommunens indsats for et sikkert og trygt trafikmiljø i de kommende år. I skemaet er en række temaer opstillet, hvor der er behov for at gennemføre kampagner. Disse temaer indgår ofte i trafikuheldene på kommunens vejnet. Indsatsen er delt op i: Holdningsbearbejdende tiltag generelt på hele vejnettet Organisatoriske tiltag Fysiske ombygninger af specifikke steder på vejnettet Holdningsbearbejdende tiltag, som fx er kampagner, er målrettet trafikanter på hele vejnettet, men fokuseret på særlige problemstillinger. Organisatoriske tiltag er rettet mod at sikre hensynet til trafiksikkerhed i det løbende arbejde. Fysiske ombygninger er målrettet specifikke steder, hvor der er konstateret problemer. Holdningsbearbejdning I de fleste uheld på vejene generelt er menneskelige fejl eller forkerte valg en del af årsagen. Derfor er der behov for, at nogle trafikanter ændrer deres adfærd i trafikken. Det gælder fx bilister, der skal overholde gældende fartgrænser eller cyklister, der skal huske at bruge cykelhjelm. Tema Forslag til indsats Spiriturkørsel Kampagner Unge trafikanter (18-24 år) Kampagner, undervisning Ældre trafikanter (over 64 år) Kampagner, undervisning Høj fart Kampagner Bløde trafikanter Kampagner, fx ved skolestart Sele og hjelm Kampagner Forslag til holdningsbearbejdende tiltag for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed De kampagner, som bliver gennemført i kommunen, vil have størst effekt, hvis politiet samtidig gennemfører kontroller. Det kan fx være fartkontrol, selekontrol eller kontrol af spirituskørsel. Kommunen vil sammen med politiet udpege de steder, hvor der er behov for fartkontrol. Det er blandt andet steder, hvor der sker mange uheld, eller hvor der færdes mange skolebørn. Det kan også være steder, hvor kommunens borgere har peget på, at bilerne kører for stærkt. Trafikanternes adfærd i trafikken kan påvirkes gennem forskellige kampagner og undervisning. Formålet med kampagnerne og undervisningen kan være at oplyse trafikanterne om ulykkesrisikoen eller vejlede dem i at færdes mest hensigtsmæssigt. Formålet kan også være at appellere til, at trafikanterne viser større hensyn i trafikken. I trafikuheldene i Kommune er der nogle temaer, som ofte indgår. Derfor er der foreslået kampagner, som er målrettet disse temaer. Som udgangspunkt har kommunen mulighed for at deltage i landsdækkende kampagner. Hvis der viser sig behov for det, kan kommunen desuden udarbejde egne kampagner. Det er dog forbundet med større omkostninger. 17

18 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Organisatoriske tiltag De organisatoriske tiltag er en del af kommunens daglige arbejde med trafiksikkerhed. Det er vigtigt, at kommunen indarbejder hensynet til trafiksikkerhed i alle projekter, men indsatsen for et trygt og sikkert trafikmiljø afhænger også af, at kommunen samarbejder med andre aktører. Kommunen kan selv sørge for en trafiksikkerhedsmæssig kvalitetssikring af nye projekter samt en kritisk gennemgang af trafiksikkerheden på udvalgte eksisterende strækninger. Det drejer sig om trafiksikkerhedsrevision af alle nye vejprojekter samt trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte eksisterende veje. Desuden vil teknisk forvaltning samarbejde med skolerne om at forbedre den trafikale adfærd på skolevejene. Forvaltningen vil tilbyde skolerne hjælp og sparring til at udarbejde en trafikpolitik. Kommunen vil bidrage til processen med fagligt input og sørge for, at skolerne får et tværgående netværk, hvor de kan udnytte erfaringerne fra hinanden. Hvis skolerne har brug for det, vil kommunen give input til trafiksikkerhedsmæssig fokus i undervisningen. Det kan fx være undervisning i hensigtsmæssig adfærd i forhold til højresvingende lastbiler. Staten har et ansvar på statsvejene i kommunen, og det er Vejdirektoratet, der administrerer disse veje. Kommune kan derfor ikke gennemføre ændringer her. I stedet vil kommunen føre en dialog med Vejdirektoratet om mulige projekter. Kommune har ligeledes et løbende samarbejde med nabokommunerne om at forbedre trafiksikkerhed og tryghed på tværs af kommunegrænserne. Tema Skoleveje Nye vej- og stiprojekter Eksisterende veje Andre vejmyndigheder Forslag til indsats Trafikpolitik skolerne Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhedsinspektion Løbende samarbejde med Vejdirektoraret Vejdirektoratet og og nabokommuner om f fysiske om fx fysiske projekter projekter og kampagner og kampagner Forslag til organisatoriske tiltag for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed. 18

19 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Tekst til skema: Forslag til organisatoriske tiltag for at forbedre trafiksikkerhed og tryghed. Fysiske ombygninger På baggrund af de analyser af trafikuheld og utryghed, der er gennemført, er der udpeget en række steder på vej- og stinettet, hvor der er behov for forbedringer. En oversigt over disse steder samt ideer til løsningsforslag er vist i den efterfølgende projektliste. Projektlisten indeholder projektforslag for i størrelsesorden mio. kr. Det betyder, at ikke alle projekter kan gennemføres med det samme, og det er derfor nødvendigt at prioritere projekterne. Projekterne er prioriteret ved at vurdere projektets effekt på henholdsvis trafiksikkerhed og tryghed. Trafiksikkerhed vægtes i den forbindelse med 75 % og tryghed med 25 %. Udførelse Det næste skridt i den overordnede proces er, at der afsættes midler til anlægsbudgettet til de enkelte projekter. Herudover skal de enkelte projekter godkendes af politiet. For at lette vedtagelsen af anlægsbudgetterne kan det blive nødvendigt at opdele større projekter i mindre etaper. I nogle tilfælde hænger projekterne sammen og skal således afvente vedtagelse af andre, før de kan vedtages. Hvert år forhandles et nyt budget for det kommende år. Hvert projekt i trafiksikkerhedsplanen vil således først blive udført, når der er afsat midler til projektet i budgettet. Udførelse af projekterne vil blive spredt ud over en årrække, således at anlægsbudgetterne kan hænge sammen. Holdningsbearbejdende og organisatoriske tiltag indgår ikke i prioriteringen. Det skyldes, at disse tiltag skal gentages år for år for at have en vedvarende effekt. x 19

20 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Projektliste Anlægsoverslag [kr.] By Sted Løsningsforslag Trafiksikkerhed Utryghed Point i alt Under mio. 1-3 mio. Over 3 mio. Dagmarsgade/Anlægsvej Fjernelse af den eksisterende indsnævring med tilhørende beplantning i krydset. I stedet etableres et bump til dobbeltrettet trafik, eventuelt mindre indsnævring af vejprofilet ved hjælp af steler på bumpet (der skal dog være tilstrækkelig bredde til cykelsluser bag stelerne, 1,2m) X Næstvedvej (Rønnedevej-Jernbanevej) Opstramning af vejprofilet så vejen tilpasses hastighedsgrænsen. Eventuelt anlæggelse af en midterhelle på hele strækningen, så køresporet indsnævres. Fjernelse af faste genstande, hvis de står for tæt på kørebanen X Nørregade/Sct. Knudsgade/Sct. Bendtsgade Minirundkørsel (forslag fra Trafikplan for bymidten) X Sorøvej/Jyllandsgade Bundet venstresving på Sorøvej, forlængelse af grøntid for fodgængere på tværs af Sorøvej, hastighedsbegrænsning på 60 km/t på Sorøvej (Trafikplan for bymidten indeholder forslag om at øge kapaciteten i krydset) X Køgevej/Næstvedvej Nyt signalanlæg med nye standere og placering. Det bør undersøges, om cyklister kan sikres bedre på Køgevej op mod krydset (Trafikplan for bymidten indeholder forslag om at øge kapaciteten i krydset) X Nørregade (Bøllingsvej-Sct. Knudsgade) Ombygning af Nørregade til en dobbeltrettet, fartdæmpet trafikvej (Forslag fra Trafikplan for bymidten). Hastighedszone med lokal hastighedsbegrænsning på 30 eller 40 km/t kan etableres (eventuelt i hele bymidten) X Køgevej (Søndergade- Fuglebakken) Opstramning af vejprofilet så vejen tilpasses hastighedsgrænsen. Anlæggelse af punktvise midterheller ved steder med krydsningsbehov for bløde trafikanter X Nørregade/Bøllingsvej Minirundkørsel (Skal ses i sammenhæng med, at Trafikplan for bymidten indeholder forslag om ombygning af Nørregade til en dobbeltrettet, fartdæmpet trafikvej) X Jyllandsgade/Brogade Rundkørsel. Indsnævring af Jyllandsgade, så vejens profil passer til en hastighedsbegrænsning på 50 km/t X Køgevej øst (kolonihaverne -øst for Kildemarken) Opstramning af vejprofilet så vejen tilpasses hastighedsgrænsen X Bøllingsvej Nedgradering af vejen til en fartdæmpet lokalvej, etablering af mere effektiv fartdæmpning, eventuelt hastighedszone med lokal hastighedsbegrænsning som på Dagmarsgade-Valdemarsgade (Forslag fra Trafikplan for bymidten, som skal ses i sammenhæng med ombygning af de centrale bygader og øget kapacitet på ringgaden) X Vestervej (Jyllandsgade-Fynsgade) Opstramning af vejprofilet så vejen tilpasses hastighedsgrænsen. Anlæggelse af en bred midterhelle i stedet for den signalregulerede fodgængerkrydsning X Teglovnsvej Delt sti i stedet for cykelbaner, således der også bliver plads til parkering. Hævede flader i kryds (fx i krydset Teglovnsvej/Garnisionen eller Teglovnsvej/Valdemarsgade samt krydset Teglovnsvej/Tværalle). Desuden bump på strækningerne mellem krydsene, eventuelt busvenlige pudebump. Eventuelt hastighedszone med lokal hastighedsbegrænsning som på Dagmarsgade-Valdemarsgade X Sct. Bendtsgade/Sti ved Ole Hansensvej Bred midterhelle med sikret stikrydsning X Benløse Fredensvej (Roskildevej-Ludvig Holbergs Vej) Fjerne eksisterende indsnævringer og i stedet anlægge bump i vejens fulde bredde. Fjernelse af faste genstande, hvis de står for tæt på kørebanen X Næstvedvej/Jernbanevej Bundet venstresving på Næstvedvej (Trafikplan for bymidten indeholder forslag om at øge kapaciteten i krydset) X Udenfor by Udenfor by Knud Lavardsvej - Skjoldenæsvej (Skeevej- Søholmskolen) Bringstrupvej (Sorøvej- Ny Friskole) Dobbeltrettet cykelsti (2,5 km) X Dobbeltrettet cykelsti (850 m) X 20

21 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Anlægsoverslag [kr.] By Sted Løsningsforslag Trafiksikkerhed Utryghed Point i alt Under mio. 1-3 mio. Over 3 mio. Dagmarsgade/Valdemarsgade (kryds) Fjernelse af indsnævring. Ny fartdæmpende foranstaltning, fx en hævet flade med sikret stikrydsning og mulighed for dobbeltrettet biltrafik X Udenfor by Gyrstingevej (Bondebjergvej-Holbækvej) Dobbeltrettet cykelsti (ca. 3,2 km). Hastighedsbegrænsning på 60 km/t af hensyn til vejens udformning med vejtræer på hele strækningen X Udenfor by Allindelillevej Dobbeltrettet cykelsti (ca. 2 km) X Udenfor by Bakkegårdsvej (Høvestensvej- Gyrstingevej) Dobbeltrettet cykelsti (ca. 1,7 km). Byport, eventuelt suppleret med bump, på Bakkegårdsvej ved byzoneskiltet X Anlægsvej Ny asfalt på den separate sti, der forløber langs vejen X Vestervej/Fynsgade (rundkørsel) Opstramning af rundkørsel, evt. udvidelse af midterø X Dagmarsgade-Valdemarsgade (Anlægsvej- Teglovnsvej) Fartdæmpende foranstaltninger. Hastighedszone med lokal hastighedsbegrænsning på 30 eller 40 km/t på hele Dagmarsgade-Valdemarsgade (forslag fra Trafikplan for bymidten) X Sct. Knudsgade/Bøllingsvej Hævet flade i krydset, eventuelt suppleret med midterhelle på Sct. Knudgsade med sikret stikrydsning. Forbedre oversigtsforhold (fjern fx 1-2 p-båse på Sct. Knudsgade) X Mellem Broerne Cykelbaner eller brede kantbaner (opstramning af vejprofilet) X Udenfor by Egemosevej Dobbeltrettet cykelsti. Suppler strækningen med bump eller hævede flader, fjern eventuelt i den forbindelse eksisterende indsnævringer/forsætninger X Jyllandsgade/Vermehrendsvej Midterhelle på Jyllandsgade X Jystrup Jystrup Bygade Suppler de eksisterende forsætninger/indsnævringer med bump X Skolegade Udarbejdelse af en trafikpolitik på skolen i samarbejde med skolebestyrelsen. Eventuelt ensretning af Skolegade og etablering af flere afsætningspladser X Benløse Ahorn Allé ved Ahorn Hallen Roskildevej/Smålodsvej Midterhelle på Ahorn Allé med sikret stikrydsning X Bred midterhelle med sikret stikrydsning X Kaserne Parkvej Hastighedsmåling er foretaget i 2007, og på det tidspunkt var der en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Så noget tyder på, at bumpene ikke er effektive nok. Det bør kontrolleres, om bumpene er korrekt udført til 40 km/t. Desuden bør bumpene markeres tydeligere, enten med skiltning eller afmærkning i form af skaktern X Anden by Haraldstedvej Byport på Haraldstedvej ved den vestlige indkørsel til Haraldsted. Den eksisterende forsætning kan suppleres med bump X Anden by Nordrupvej Byport og bump i Mulstrup X Rønnedevej Cykelbaner X Søndergade (Køgevejseparat sti) Cykelbaner X Benløse Fluebæksvej Opstramning af vejprofil med ny afmærkning X Benløse Mellem Broerne/ Rønnedevej/ Haslevvej Roskildevej/Fredensvej Kaserne Allé/Sti ved Anlægsvej Midterhelle på Haslevvej-Mellem Broerne med sikret stikrydsning X Bred midterhelle med sikret stikrydsning X Bred midterhelle med sikret stikrydsning X Anden by Hjelmsømaglevej Byport og bump i Hjelmsømagle X Fuglebakken (Køgevej-separat sti) Cykelbaner X Nørregade/Nordre Ringvej (rundkørsel) Opstramning af rundkørslen i den nordlige frafart. Skiltning med forbud mod cyklister i rundkørslen X Anden by Tvindelstrupvej Byport i Tvindelstrup X 21

22 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Projektliste Indsæt Vil tabellen du med vide projekterne. mere? Vil du vide mere? Spørgsmål og kommentarer til trafiksikkerhedsplanen kan rettes til: Kommune Drift og Forsyning Rønnedevej Telefon:

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

R A P P O R T Stiplan November 2009

R A P P O R T Stiplan November 2009 RAPPORT Stiplan November 2009 Stiplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenspil med trafiksikkerhedsstrategien... 5 Indhold... 5 Mål og særlige fokusområder... 7 Skoler og turister særlige fokusområder...

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Virkemiddelkatalog 2014-2020

Virkemiddelkatalog 2014-2020 2014-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 sprincipper 5 1.2 Generelle anbefalede mål for vejelementer 7 1.3 Skala til bestemmelse af vurderet trafiksikkerhed mv 10 2 VIRKEMIDLER I BYZONE 12

Læs mere

trafik sikkerhedsplan

trafik sikkerhedsplan København 2013-2020 trafik sikkerhedsplan kort version 2 Københavns vision for trafiksikkerhed Vi skal hjælpe trafikanterne til at træffe de mest trafiksikre valg, så de sjældent kommer i trafikuheld og

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse NOTAT 29. marts 2012 Rev3. 16. maj 2012 RAR/LBP/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 2 Trafiktællinger... 3 2.1

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5 K.1 Gennemfartsvej Munkebovej ved primær lokalvej Troels Allé... 1 K.2 Gennemfartsvej Hans Schacksvej ved sekundær lokalvej Skolegade... 3 K.3 Gennemfarts- og fordelingsvej Odensevej ved tertiær lokalvej

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling Skoleveje i Danmark - en artikelsamling 2 Skoleveje i Danmark INDHOLD S. 3 Skolevejspolitikken i Odense nu og fremover S. 5 Skolevejsanalyser i Danmark S. 9 Variable færdselstavlers betydning for sikre

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i rundkørsler

Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Sammenfatningsrapport Søren Underlien Jensen Marts 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Cyklisters sikkerhed i rundkørsler Forfatter(e):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

København 2013-2020. trafik sikkerheds plan

København 2013-2020. trafik sikkerheds plan København 2013-2020 trafik sikkerheds plan Københavns vision for trafiksikkerhed er: Vi skal hjælpe trafikanterne til at træffe de mest trafiksikre valg, så de sjældent kommer i trafikuheld og hvis det

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget Regeringens handlingsplan for trafiksikkerhed Trafikministeriet 1997 Forord Hver ulykke er én for meget. Det er den grundlæggende holdning, regeringen ønsker skal præge de kommende

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Sikkerhed og tryghed på cykelstier i København Fremme af cyklismen i europæiske byer

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12.

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335. færdselsuheld Vejledning Dato 12. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 Rapport 277 Indberetning af færdselsuheld Vejledning Dato 12. september 2003 Forfattere Stig Hemdorff Hans

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere