Trafiksikkerhedsplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2011"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011

2 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf.: Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

3 Indhold Forord 5 Planens indhold 7 Hastighed 9 Krydsninger mellem stier og veje 10 Trafikuheld 11 Utryghed 14 Skoleveje 15 Målsætninger og indsatsområder 17 Handlingsplan 20 3

4 4 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

5 Forord Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere sig fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist eller noget andet. Desværre er der også mange mennesker der kommer til skade i trafikken, og nogle ulykker er så alvorlige, at folk bliver dræbt. Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, og som følge deraf har været på skadestue eller hospital, er de personrelaterede omkostninger i gennemsnit 2,5 mio. kr. ifølge Transportministeriet. Det skyldes omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Dertil kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. Egedal ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområder. Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed og mere tryghed er en fælles opgave. Både kommunen, politiet og trafikanterne er nødt til at løse deres del af opgaven. Egedal Kommune takker derfor alle, der har ydet et bidrag til tilblivelsen af Trafiksikkerhedsplan Der vil altid være en risiko for at komme til skade ved at færdes i trafikken. Det kan gøre, at folk bliver utrygge, og at de fx. vælger at tage bilen frem for at gå eller cykle. Når det sker i forbindelse med skolebørns transport til og fra skole har det den negative effekt, at det giver kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen. 5

6 6 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

7 Planens indhold Trafiksikkerhedsplanen er resultatet af forudgående analyser og undersøgelser om trafiksikkerhed og tryghed i Egedal. Arbejdet har omfattet kortlægning af eksisterende forhold i kommunen, herunder gennemgang af stikrydsninger, analyse af uheld, samt afholdelse af spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever og borgere. Analyserne er nærmere beskrevet i en baggrundsrapport. Trafikuheld er blevet analyseret med henblik på at afdække tendenser blandt uheldene, som ved øget fokus kan forbedre trafiksikkerheden. Endvidere er lokaliteter, hvor uheldskoncentrationen er høj, udpeget. Kommunens borgere har spillet en stor rolle i forbindelse med to store undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege steder, hvor de føler sig utrygge. Den anden undersøgelse har været rettet mod folkeskolerne, hvor elever har haft mulighed for at udpege utrygge steder og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. Første del af trafiksikkerhedsplanen redegører kort for resultaterne af de bagvedliggende analyser. Dernæst er målsætninger og indsatsområder præsenteret. Sidst præsenteres en handlingsplan til hvordan indsatsen skal prioriteres. Den lægger op til generelle virkemidler og specifikke tiltag. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af trafikpolitikker på skoler og deltagelse i kampagner, der kan påvirke holdningen og adfærden blandt borgerne til gavn for trafiksikkerheden. Sidst i handlingsplanen er der fremsat en projektliste med konkrete, fysiske projektforslag til forbedring af sikkerheden og trygheden på kommunevejene. 7

8 8 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

9 Hastighed Egedal foretager løbende hastighedsmålinger på veje, hvor der er en formodning om at hastighedsgrænsen overskrides. Der er stor sammenhæng mellem hastighed og trafiksikkerhed. Høj hastighed øger risikoen for uheld og medfører alvorligere konsekvens ved hvert uheld. Herudover er der øget utryghed i trafikken, hvor der køres stærkt. Der er foretaget 18 hastighedsmålinger i Egedal fra Målinger med væsentlig hastighedsoverskridelse ved syv steder. I Danmark er det blandt mange socialt acceptabelt at køre for hurtigt. På landevej med frit udsyn er holdningen blandt de fleste, at det er ok at køre for stærkt. Det er netop på landevejene, at de mest alvorlige uheld sker. I Egedal Kommune er der konstateret syv steder, hvor der er målt væsentlig hastighedsoverskridelse på vejene. 9

10 Krydsninger mellem stier og veje Fodgængere og cyklister har mulighed for at færdes sikkert i trafikken ved at benytte stierne i kommunen. Stierne er anlagt i boligområder med mange børn og langs landevejene, hvor bilerne kører stærkt. Nogle steder afbrydes stierne af trafikerede veje, som stitrafikanterne må krydse. Udformning af krydsninger mellem stier og veje er af stor betydning for trafiksikkerheden og trygheden. Bliver vigepligten ikke overholdt af den ene trafikant, giver det anledning til, at der kan ske uheld. Ofte er der størst risiko for, at der sker uheld, hvor trafikbelastningen er stor, men ved at ændre på udformningen af stikrydsningen kan uheldsrisikoen mindskes. Der er dog stadig behov for forbedringer. Egedal har i første omgang udpeget 10 krydsninger, hvor der bør foretages forbedringer af udformningen. 30 % af stikrydsningerne ved større veje er udformet som stibro eller stitunnel. 10 stikrydsninger er udvalgt, hvor der bør foretages forbedringer. Stibro eller stitunnel er en sikker stikrydsning, som skyldes, at krydsningen sker niveaufrit trafikanterne imellem. Ca. 30 % af alle stikrydsninger ved større veje i kommunen er udformet niveaufrit, og ved flere af de resterende i niveau er der anlagt foranstaltninger til at forbedre krydsningen. 10

11 Trafikuheld I en 5 årig periode fra har politiet registreret 382 uheld på vejene i Egedal. Heraf er 256 af uheldene sket på kommunevejene, hvor Egedal er vejmyndighed. Det samlede antal uheld er steget siden Derimod er der sket et fald i antallet af alvorlige uheld med personskade fra 14 i 2005 til 9 i 2009, svarende til et fald på 36 %. Sammenholdes udviklingen i antallet af person- og materielskadeuheld i Egedal fra med udviklingen på landsplan, er der sket et fald i Egedal på 41 % mod 27 % på landsplan. På trods af den positive udvikling er der dog stadig store muligheder for forbedringer. Gennem en analyse af uheldene er der peget på otte områder, hvor der er store muligheder for at reducere antallet af uheld Ekstrauheld (uheld med ubetydelig materiel skade) Materielskadeuheld (uheld udelukkende med materiel skade) Personskadeuheld (Uheld, hvor skade på implicerede personer kræver lægelig behandling) Uheldsudvikling i perioden i Egedal Kommune. 11

12 Faste genstande Skulle et uheld indtræffe kan skadens omfang forsøges begrænset ved at reducere antallet af faste genstande som træer, bropiller elskabe m.m. langs vejene. Spiritus I 12 % af uheldene, har en impliceret person været spirituspåvirket. Det er ofte mænd med en promille højere end 1,5 som er indblandet i spiritusuheld. Sele og hjelm Øget sele- og hjelmbrug er en effektiv måde til at mindske antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. I flere personskadeuheld med cyklister er det vurderet, at en hjelm vil kunne have begrænset omfanget af skaden. Dobbeltrettet cykelsti Dobbeltrettede stier udgør et særligt trafikalt problem, da bløde trafikanter lovligt kan komme fra den forkerte side. Særligt i byområder kan dobbeltrettede stier udgøre en væsentlig uheldsrisiko, da der ofte er mange sideveje. Hastighed Flere uheld indikerer, at høj hastighed er medvirkende årsag til, at der sker uheld. Uheld på lige vej og eneuheld skyldes typisk høj hastighed. Uheld med bløde trafikanter Gruppen af fodgængere, cyklister og knallertkørere benævnes ofte bløde trafikanter. Størstedelen af uheld med bløde trafikanter på lige strækninger er sket steder uden cykelsti eller cykelbane. I kryds sker der derimod flere uheld på steder med cykelsti. Uheld med unge Unge i aldersgruppen år er stærkt overrepræsenteret i uheldstatistiken. Det er primært unge mænd, der kører galt i trafikken. Opgørelse over antallet af personskadeuheld og antallet af personskader ( ) de enkelte indsatsområder dækker over. Ikke muligt at bestemme præcist hvor mange uheld, hastighed omfatter. 12

13 Uheldsbelastede steder De fleste uheld i kommunen sker i byzone. I alt er 71 % af uheldene registreret i byzone. Der er udpeget fire kryds og fire strækninger som de mest uheldsbelastede. Af de i alt otte udpegede kryds og strækninger er seks beliggende i byzone. De otte steder omfatter i alt ca. 20 % af personskadeuheldene i kommunen. En indsats på disse steder vil derfor være en vigtig del af det samlede arbejde for at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne i kommunen. Særligt uheldsbelastede kryds og strækninger i perioden Kryds med mindst 3 uheld er udpeget og strækninger med mindst 3 uheld på strækning inden for 500 meter er udpeget. 13

14 Utryghed Egedal ønsker, at det skal være trygt at færdes på kommunens stier og veje, uanset om transportmidlet er gang, cykel eller bil. Hvor på vejene det føles utrygt at færdes varierer fra person til person, og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med, hvor der sker uheld. Det skyldes bl.a., at trafikanter ofte færdes særligt forsigtigt på steder, hvor de føler sig utryg. I foråret 2011 blev der gennemført en spørgeskemasundersøgelse for at kortlægge, hvor Egedals borgere oplever utryghed i trafikken. Ifølge undersøgelsen er 25 % utrygge ved at færdes i trafikken i kommunen. I undersøgelsen har borgerne angivet på et kort hvor og hvorfor, de oplever utryghed. Det er i overvejende grad forhold vedrørende fodgængere og cyklister, der ligger til grund for udpegningen. Det er oftest dårlige forhold for fodgængere og cyklister, meget trafik, bilerne kører tæt på cyklister og høj hastighed, der er angivet. Borgerundersøgelse Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i for- året I 241 besvarelser er der udpeget 475 utrygge steder (flere knytter sig til samme sted). Steder med fem eller flere udpegninger er udvalgt. Høj hastighed er den største årsag til utryghed. Angivet i 61 % af de udpegede steder. I alt 12 kryds og strækninger er udpeget. Mest udpegede utrygge kryds og strækninger i internetundersøgelsen for borgere. 14

15 Skoleveje Elever, som færdes til skole, er ofte uerfarne i trafikken og oplever andre problemer end de voksne. Hensynet til skoleeleverne skal være størst foran skolerne, hvor flest skoleelever færdes i trafikken. Skoleveje skal indrettes sikkert, og skoleeleverne og deres forældre skal føle sig trygge ved at færdes på vejen. Oplever forældre utryghed på skolevejen, kan det resultere i, at eleverne køres til skole. Det kan gøre vejen mere utryg for de andre skoleelever. Undersøgelsen viser, at ca. 50 % af skoleeleverne cykler til skole, og 33 % bliver kørt i bil. Endvidere viser undersøgelsen, at flere elever, der i dag bliver kørt til skole, hellere vil cykle til skole, idet næsten 70 % foretrækker cyklen som transportmiddel. Skolevejsundersøgelse Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i foråret Elever fra alle byens skoler var inviteret. Elever i klasse har udfyldt skemaet sammen med deres forældre elever og deres forældre har udfyldt skemaet, svarende til 25 % utrygge steder udpeget (flere knytter sig til samme sted). 14 % af skoleeleverne har angivet, at de føler sig utrygge i trafikken. I alt 17 kryds og strækninger er udpeget. 15

16 Mest udpegede utrygge kryds og strækninger i internetundersøgelsen for skoleelever. 16

17 Målsætninger og indsatsområder Egedal har med denne trafiksikkerhedsplan fremsat ambitiøse målsætninger for henholdsvis trafiksikkerhed og tryghed. Skal målsætningerne opfyldes, vil det være nødvendigt at påvirke flere områder i kommunen. Antallet af registrerede personskader og personskadeuheld er lavt i Egedal Kommune. Derfor vedrører målsætningen både person- og materielskadeuheld. Målsætning for utryghed beror på resultater af skolevejs- og borgerundersøgelsen. Der er henholdsvis opsat målsætninger for skoleelever og for borgere FAKTA_BOKS: generelt. Bløde trafikanter: Antallet af uheld, hvor mindst én blød trafikant er involveret, skal være reduceret Antallet med af mindst borgere, 40 der % i 2015 angiver med bilen udgangspunkt som primært transportmiddel, skal i 2015 være i gennemsnittet af årene reduceret 40 Målsætning for trafiksikkerhed Alle uheld: Antallet af person- og materielskadeuheld på kommunevejene skal være reduceret med mindst 40 % i 2015 med udgangspunkt i gennemsnittet af årene Bløde trafikanter: Antallet af uheld, hvor mindst én blød trafikant er involveret, skal være reduceret med mindst 40 % i 2015 med udgangspunkt i gennemsnittet af årene Målsætning for tryghed Målsætning For at opfylde for trafiksikkerhed målsætningerne skal der sættes ind Skoleelever: på en række områder. Områderne gennemgås på de Antallet af elever, der føler sig utrygge i trafikken, skal i 2015 være reduceret fra 14 % (2011) til Alle følgende uheld: sider. maksimalt 8 %, svarende til en reduktion på 40 %. Antallet af person- og materielskadeuheld på kommunevejene skal være reduceret Antallet med af elever, mindst der 40 % går i 2015 eller cykler med udgangspunkt til skole, skal i gennemsnittet af årene i 2015 være øget fra 63 % (2011) til 70 %, svarende til en stigning på knap 11 %. Borgere: fra 62 % (2011) til 60 %, svarende til en reduktion på 3 %. Person- og materielskadeuheld Uheld Målsætning Målsætning for nedbringelse af person- og materielskadeuheld på kommunevejene i Egedal Kommune. FIGURTEKST: Målsætning for nedbringelse af person- og materielskadeuheld på kommunevejene i Egedal Kommune. Borgernes utryghed i trafikken påvirker transportmønsteret og valg af transportmiddel. Især skoleelever og 17

18 Indsatsområde trafiksikkerhed Cykeluheld Antal uheld med cyklister ønskes mindsket ved fokus rettet mod at etablere et sammenhængende cykelstinet, så cyklisternes færdsel blandt biltrafikken begrænses. Faste genstande Når uheldene sker kan faste genstande langs vejene øge omfanget af skaden. Begrænsning af antallet af faste genstande langs vejene vil føre til øget trafiksikkerhed. Administration Opmærksomheden omkring trafiksikkerhed skal øges ved at afsætte ressourcer såvel i den kommunale forvaltning som på de enkelte skoler. Spiritusuheld Der er registreret 31 uheld, hvor spiritus har været en medvirkende årsag til uheldet. Kampagner skal oplyse borgere om den øgede uheldsrisiko forbundet med spirituskørsel. Knallertuheld En knallert er ofte unge menneskers første møde med et motordrevent køretøj. De unge skal informeres om risikoen for uheld ved at køre på knallert. Hastighed Uheldsrisikoen og skadens omfang stiger ved højere hastighed. Til trods herfor overskrider mange den skiltede hastighed. Holdningsbearbejdende tiltag kombineret med fysiske ændringer på vejene skal nedsætte bilernes hastighed. Unge Unge mellem 18 og 24 år er overrepræsenteret i uheldsstatistikkerne. Ofte skyldes det, at de har en høj risikoadfærd. Holdningsbearbejde tiltag og kampagner skal målrettes de unge i aldersgruppen. Uheldsbelastede lokaliteter Indsatsen bør rettes mod de steder, der er udpeget i uheldsanalysen. For disse steder er der udarbejdet løsningsforslag som erfaringsmæssigt kan forbedre trafiksikkerheden. Dobbeltrettede stier Overkørsler ved dobbeltrettede stikrydsninger udgør en øget uheldsrisiko, da cyklister mod kørselsretningen kan være et overraskende element. Dobbeltrettede stier vil løbende blive erstattet med enkeltrettede på strækninger med mange overkørsler. 18

19 Indsatsområde tryghed Borgernes tryghed Stikrydsninger Midterheller på befærdede veje skal sikre, at bløde trafikanter kan krydse vejen af to omgange, én kørselsretning ad gangen. Hastighed Hastighed er angivet som den hyppigste årsag til utryghed blandt borgerne. Egedal vil arbejde for, at hastigheden tilpasses vejens forløb, og at der etableres fartdæmpning af lokalveje. Kollektiv trafik Højt serviceniveau i form af høj frekvens af afgange og kortere rejsetid kan resultere i flere passagerer. Det betyder færre biler på vejene og større tryghed blandt trafikanterne. Cykeltrafik Mere fokus på cykeltrafik og cyklisternes tryghed skal øge antallet af cyklister. Gennemgang af stierne i kommunen med det formål at sikre høj kvalitet af belægning, sammenhæng mellem stier og logisk skiltning skal øge trygheden og gøre det mere fordelagtigt at cykle. Arealplanlægning Fortætning af byområder og bebyggelse i stationsnære områder mindsker behovet for en bil. Skoleveje Skolepatrulje Etablering af skolepatruljer, hvor mange elever skal krydse en vej ved en skole, er efterspurgt i undersøgelsen og kan medvirke til, at flere elever får lov til at gå eller cykle til skole. Trafikpolitik En trafikpolitik er et værktøj til at sikre en koordineret indsats på tafiksikkerhedsområdet. Politikken skal sikre samarbejde mellem forældre og andre institutioner samt færdselsundervisning af eleverne. Kampagner Gennem kampagner kan bl.a. elevernes og forældrenes transportmiddelvalg påvirkes. Gåbus / Cykelbus En ordning, hvor skoleelever i nærområdet går eller cykler sammen med en voksen til skole af en fastlagt rute. Betyder at eleverne kan cykle trygt til skole hver dag. Udbedring af utrygge steder De udpegede kryds og strækninger, hvor skoleeleverne er utrygge, er hovedsageligt lokaliseret nær skolerne. Større tryghed kan påvirke elevernes valg af transportmiddel. Udbedring af utrygge steder Den største forøgelse af trygheden i trafikken blandt borgere vil kunne opnås ved at udbedre de mest udpegede steder i borgerundersøgelsen. 19

20 Handlingsplan Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som grundlag for Egedals indsats for et sikkert og trygt trafikmiljø i de kommende år. Indsatsen er delt op i: Generelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag Fysiske ombygninger af specifikke steder på vejnettet De generelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag omfatter organisatoriske- og holdningsbearbejdende tiltag samt ombygninger på vejene inden for et trafikalt område. Organisatoriske tiltag er rettet mod at sikre hensynet til trafiksikkerhed i det løbende arbejde. Holdningsbearbejdende tiltag er typisk kampagner, der kan være fokuseret på særlige problemstillinger. Ombygninger inden for trafikale områder kan eksempelvis være sanering af faste genstande eller udbygning af stinettet. Det er vigtigt, at der er fokus på begge indsatser for at opnå den største effekt. Det skyldes bl.a., at fokus udelukkende på fysiske ombygninger specifikke steder på vejnettet ikke vil påvirke holdningen blandt trafikanterne. De organisatoriske tiltag er en del af Egedals daglige arbejde med trafiksikkerhed. Det er vigtigt, at hensynet til trafiksikkerhed indarbejdes i alle projekter, og der samarbejdes med andre aktører. Egedal kan selv sørge for en trafiksikkerhedsmæssig kvalitetssikring af nye projekter, samt en kritisk gennemgang af trafiksikkerheden på udvalgte eksisterende strækninger. Det drejer sig om trafiksikkerhedsrevision af alle nye vejprojekter samt trafiksikkerhedsinspektion af eksisterende veje. Med ombygninger inden for et trafikalt område kan antallet af eksempelvis en type af uheld minimeres. Herudover vil ombygningerne inden for et område bl.a. kunne påvirke transportmiddelvalget, reducere antallet af uheld samt forbedre forholdene for bløde trafikanter. Følgende er listet de generelle virkemidler, som Egedal kan benytte i sit arbejde med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i trafikken. Generelle tiltag I de fleste uheld på vejene er menneskelige fejl eller forkerte valg en del af årsagen. Derfor er der behov for, at nogle trafikanter ændrer deres adfærd i trafikken. Det gælder fx bilister, der skal overholde fartgrænserne eller cyklister, der skal bruge cykelhjelm. Trafikanternes adfærd i trafikken kan påvirkes gennem forskellige kampagner og undervisning. Formålet med kampagnerne og undervisningen kan være at oplyse trafikanterne om uheldsrisikoen eller vejlede dem i at færdes mest hensigtsmæssigt. Formålet kan også være at appellere til, at trafikanterne viser større hensyn i trafikken. 20

21 Generelle tiltag Bløde trafikanter Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Forbud mod knallertkørsel på udvalgte stier Hastighedsdæmpende foranstaltninger på stier Forbedre sammenhæng i stinet (stiplan) Forbedring af krydsudformninger Trafiksikkerhedsinspektion af krydsudformninger Skoleveje Udbygning af stinettet Stille krav om trafikpolitik på alle skoler Assistere skole med udarbejdelse af trafikpolitik Oprette og afsætte tid til færdselskontaktlærere Skolepatrulje på alle skoler Motivering og understøttelse af skolepatruljer Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Undersøg og opret i samarbejde med skoler gåbus eller cykelbus Hastighed Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Ombygning af veje Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger Systematiske hastighedsmålinger Differentierede hastigheder (hastighedsplan) Brug af dynamiske hastighedsvisere (Din Fart) Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Unge Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Spiritusuheld Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Dobbeltrettede stier Trafiksikkerhedsinspektion af dobbeltrettede stier Forbedring af dobbeltrettede stier Erstat dobbeltrettede stier i byområder med enkeltrettede stier i hver vejside Utrygge borgere Forbedre stikrydsninger Trafiksikkerhedsrevision af nye stikrydsninger Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Ombygning af veje Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger Systematiske hastighedsmålinger Differentierede hastigheder (hastighedsplan) Brug af dynamiske hastighedsvisere Automatisk TrafikKontrol (ATK) Sammenhængende stinet Forbedre forhold for cyklister Kampagner målrettet cyklisme Etablering af cykelstier Ruteplanlægning for bustrafikken Forbedring af busfremkommelighed Forbedring af tilgang til busstoppesteder Forbedre kobling mellem forskellige transportmidler, eksempelvis cykel/tog Implementering af arealplanlægning og trafikhensyn i kommuneplan Implementering af arealplanlægning og trafikhensyn i Lokalplaner Parkeringsnormer Faste genstande Registrering af faste genstande i sikkerhedszone Sanering af faste genstande 21

22 Fysiske ombygninger På baggrund af de analyser der er gennemført, er der udpeget en række steder på vej- og stinettet, hvor der er behov for forbedringer. En oversigt over disse steder samt ideer til løsningsforslag er vist i den efterfølgende projektliste. Projektlisten indeholder projektforslag for i alt mio. kr. Det betyder, at ikke alle projekter kan gennemføres med det samme, og det er derfor nødvendigt at prioritere projekterne. Projekterne er prioriteret ved at vurdere projektets effekt på henholdsvis trafiksikkerhed og tryghed. Trafiksikkerhed vægtes i den forbindelse med 60 % og tryghed med 40 %. Udførelse af projekterne vil blive spredt ud over en årrække, således at anlægsbudgetterne kan hænge sammen. Udførelse Det næste skridt i den overordnede proces er, at trafiksikkerhedsplanen skal vedtages politisk. Herefter skal der afsættes midler til anlægsbudgettet. Endelig skal de enkelte projekter godkendes af politiet. Hvert år forhandles et nyt budget for det kommende år. Hvert projekt i trafiksikkerhedsplanen vil således først blive udført, når der er afsat midler til projektet i budgettet. Projektlisten skal opfattes som et dynamisk arbejdsredskab, hvilket betyder, at der kan ske ændringer i rækkefølgen i særlige tilfælde, og når Egedal Kommune vurderer nødvendigheden heraf. 22

23 Projektliste * Projektet er general af karakter og kan være indeholdt i de konkrete projekter. 23

24 24 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

25 Med opstramning menes, at vejens geometri gøres mindre, så trafikanter nedsætter hastigheden, eksempelvis overkørbart areal i en rundkørsel. 25

26 26 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

27 27

28 Vil du vide mere? Kontakt: Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf.:

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere