Trafiksikkerhedsplan 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2011"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011

2 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf.: Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

3 Indhold Forord 5 Planens indhold 7 Hastighed 9 Krydsninger mellem stier og veje 10 Trafikuheld 11 Utryghed 14 Skoleveje 15 Målsætninger og indsatsområder 17 Handlingsplan 20 3

4 4 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

5 Forord Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere sig fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist eller noget andet. Desværre er der også mange mennesker der kommer til skade i trafikken, og nogle ulykker er så alvorlige, at folk bliver dræbt. Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, og som følge deraf har været på skadestue eller hospital, er de personrelaterede omkostninger i gennemsnit 2,5 mio. kr. ifølge Transportministeriet. Det skyldes omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Dertil kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. Egedal ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af trafikuheld samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landområder. Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed og mere tryghed er en fælles opgave. Både kommunen, politiet og trafikanterne er nødt til at løse deres del af opgaven. Egedal Kommune takker derfor alle, der har ydet et bidrag til tilblivelsen af Trafiksikkerhedsplan Der vil altid være en risiko for at komme til skade ved at færdes i trafikken. Det kan gøre, at folk bliver utrygge, og at de fx. vælger at tage bilen frem for at gå eller cykle. Når det sker i forbindelse med skolebørns transport til og fra skole har det den negative effekt, at det giver kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen. 5

6 6 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

7 Planens indhold Trafiksikkerhedsplanen er resultatet af forudgående analyser og undersøgelser om trafiksikkerhed og tryghed i Egedal. Arbejdet har omfattet kortlægning af eksisterende forhold i kommunen, herunder gennemgang af stikrydsninger, analyse af uheld, samt afholdelse af spørgeskemaundersøgelse blandt skoleelever og borgere. Analyserne er nærmere beskrevet i en baggrundsrapport. Trafikuheld er blevet analyseret med henblik på at afdække tendenser blandt uheldene, som ved øget fokus kan forbedre trafiksikkerheden. Endvidere er lokaliteter, hvor uheldskoncentrationen er høj, udpeget. Kommunens borgere har spillet en stor rolle i forbindelse med to store undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege steder, hvor de føler sig utrygge. Den anden undersøgelse har været rettet mod folkeskolerne, hvor elever har haft mulighed for at udpege utrygge steder og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. Første del af trafiksikkerhedsplanen redegører kort for resultaterne af de bagvedliggende analyser. Dernæst er målsætninger og indsatsområder præsenteret. Sidst præsenteres en handlingsplan til hvordan indsatsen skal prioriteres. Den lægger op til generelle virkemidler og specifikke tiltag. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af trafikpolitikker på skoler og deltagelse i kampagner, der kan påvirke holdningen og adfærden blandt borgerne til gavn for trafiksikkerheden. Sidst i handlingsplanen er der fremsat en projektliste med konkrete, fysiske projektforslag til forbedring af sikkerheden og trygheden på kommunevejene. 7

8 8 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

9 Hastighed Egedal foretager løbende hastighedsmålinger på veje, hvor der er en formodning om at hastighedsgrænsen overskrides. Der er stor sammenhæng mellem hastighed og trafiksikkerhed. Høj hastighed øger risikoen for uheld og medfører alvorligere konsekvens ved hvert uheld. Herudover er der øget utryghed i trafikken, hvor der køres stærkt. Der er foretaget 18 hastighedsmålinger i Egedal fra Målinger med væsentlig hastighedsoverskridelse ved syv steder. I Danmark er det blandt mange socialt acceptabelt at køre for hurtigt. På landevej med frit udsyn er holdningen blandt de fleste, at det er ok at køre for stærkt. Det er netop på landevejene, at de mest alvorlige uheld sker. I Egedal Kommune er der konstateret syv steder, hvor der er målt væsentlig hastighedsoverskridelse på vejene. 9

10 Krydsninger mellem stier og veje Fodgængere og cyklister har mulighed for at færdes sikkert i trafikken ved at benytte stierne i kommunen. Stierne er anlagt i boligområder med mange børn og langs landevejene, hvor bilerne kører stærkt. Nogle steder afbrydes stierne af trafikerede veje, som stitrafikanterne må krydse. Udformning af krydsninger mellem stier og veje er af stor betydning for trafiksikkerheden og trygheden. Bliver vigepligten ikke overholdt af den ene trafikant, giver det anledning til, at der kan ske uheld. Ofte er der størst risiko for, at der sker uheld, hvor trafikbelastningen er stor, men ved at ændre på udformningen af stikrydsningen kan uheldsrisikoen mindskes. Der er dog stadig behov for forbedringer. Egedal har i første omgang udpeget 10 krydsninger, hvor der bør foretages forbedringer af udformningen. 30 % af stikrydsningerne ved større veje er udformet som stibro eller stitunnel. 10 stikrydsninger er udvalgt, hvor der bør foretages forbedringer. Stibro eller stitunnel er en sikker stikrydsning, som skyldes, at krydsningen sker niveaufrit trafikanterne imellem. Ca. 30 % af alle stikrydsninger ved større veje i kommunen er udformet niveaufrit, og ved flere af de resterende i niveau er der anlagt foranstaltninger til at forbedre krydsningen. 10

11 Trafikuheld I en 5 årig periode fra har politiet registreret 382 uheld på vejene i Egedal. Heraf er 256 af uheldene sket på kommunevejene, hvor Egedal er vejmyndighed. Det samlede antal uheld er steget siden Derimod er der sket et fald i antallet af alvorlige uheld med personskade fra 14 i 2005 til 9 i 2009, svarende til et fald på 36 %. Sammenholdes udviklingen i antallet af person- og materielskadeuheld i Egedal fra med udviklingen på landsplan, er der sket et fald i Egedal på 41 % mod 27 % på landsplan. På trods af den positive udvikling er der dog stadig store muligheder for forbedringer. Gennem en analyse af uheldene er der peget på otte områder, hvor der er store muligheder for at reducere antallet af uheld Ekstrauheld (uheld med ubetydelig materiel skade) Materielskadeuheld (uheld udelukkende med materiel skade) Personskadeuheld (Uheld, hvor skade på implicerede personer kræver lægelig behandling) Uheldsudvikling i perioden i Egedal Kommune. 11

12 Faste genstande Skulle et uheld indtræffe kan skadens omfang forsøges begrænset ved at reducere antallet af faste genstande som træer, bropiller elskabe m.m. langs vejene. Spiritus I 12 % af uheldene, har en impliceret person været spirituspåvirket. Det er ofte mænd med en promille højere end 1,5 som er indblandet i spiritusuheld. Sele og hjelm Øget sele- og hjelmbrug er en effektiv måde til at mindske antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. I flere personskadeuheld med cyklister er det vurderet, at en hjelm vil kunne have begrænset omfanget af skaden. Dobbeltrettet cykelsti Dobbeltrettede stier udgør et særligt trafikalt problem, da bløde trafikanter lovligt kan komme fra den forkerte side. Særligt i byområder kan dobbeltrettede stier udgøre en væsentlig uheldsrisiko, da der ofte er mange sideveje. Hastighed Flere uheld indikerer, at høj hastighed er medvirkende årsag til, at der sker uheld. Uheld på lige vej og eneuheld skyldes typisk høj hastighed. Uheld med bløde trafikanter Gruppen af fodgængere, cyklister og knallertkørere benævnes ofte bløde trafikanter. Størstedelen af uheld med bløde trafikanter på lige strækninger er sket steder uden cykelsti eller cykelbane. I kryds sker der derimod flere uheld på steder med cykelsti. Uheld med unge Unge i aldersgruppen år er stærkt overrepræsenteret i uheldstatistiken. Det er primært unge mænd, der kører galt i trafikken. Opgørelse over antallet af personskadeuheld og antallet af personskader ( ) de enkelte indsatsområder dækker over. Ikke muligt at bestemme præcist hvor mange uheld, hastighed omfatter. 12

13 Uheldsbelastede steder De fleste uheld i kommunen sker i byzone. I alt er 71 % af uheldene registreret i byzone. Der er udpeget fire kryds og fire strækninger som de mest uheldsbelastede. Af de i alt otte udpegede kryds og strækninger er seks beliggende i byzone. De otte steder omfatter i alt ca. 20 % af personskadeuheldene i kommunen. En indsats på disse steder vil derfor være en vigtig del af det samlede arbejde for at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne i kommunen. Særligt uheldsbelastede kryds og strækninger i perioden Kryds med mindst 3 uheld er udpeget og strækninger med mindst 3 uheld på strækning inden for 500 meter er udpeget. 13

14 Utryghed Egedal ønsker, at det skal være trygt at færdes på kommunens stier og veje, uanset om transportmidlet er gang, cykel eller bil. Hvor på vejene det føles utrygt at færdes varierer fra person til person, og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med, hvor der sker uheld. Det skyldes bl.a., at trafikanter ofte færdes særligt forsigtigt på steder, hvor de føler sig utryg. I foråret 2011 blev der gennemført en spørgeskemasundersøgelse for at kortlægge, hvor Egedals borgere oplever utryghed i trafikken. Ifølge undersøgelsen er 25 % utrygge ved at færdes i trafikken i kommunen. I undersøgelsen har borgerne angivet på et kort hvor og hvorfor, de oplever utryghed. Det er i overvejende grad forhold vedrørende fodgængere og cyklister, der ligger til grund for udpegningen. Det er oftest dårlige forhold for fodgængere og cyklister, meget trafik, bilerne kører tæt på cyklister og høj hastighed, der er angivet. Borgerundersøgelse Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i for- året I 241 besvarelser er der udpeget 475 utrygge steder (flere knytter sig til samme sted). Steder med fem eller flere udpegninger er udvalgt. Høj hastighed er den største årsag til utryghed. Angivet i 61 % af de udpegede steder. I alt 12 kryds og strækninger er udpeget. Mest udpegede utrygge kryds og strækninger i internetundersøgelsen for borgere. 14

15 Skoleveje Elever, som færdes til skole, er ofte uerfarne i trafikken og oplever andre problemer end de voksne. Hensynet til skoleeleverne skal være størst foran skolerne, hvor flest skoleelever færdes i trafikken. Skoleveje skal indrettes sikkert, og skoleeleverne og deres forældre skal føle sig trygge ved at færdes på vejen. Oplever forældre utryghed på skolevejen, kan det resultere i, at eleverne køres til skole. Det kan gøre vejen mere utryg for de andre skoleelever. Undersøgelsen viser, at ca. 50 % af skoleeleverne cykler til skole, og 33 % bliver kørt i bil. Endvidere viser undersøgelsen, at flere elever, der i dag bliver kørt til skole, hellere vil cykle til skole, idet næsten 70 % foretrækker cyklen som transportmiddel. Skolevejsundersøgelse Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i foråret Elever fra alle byens skoler var inviteret. Elever i klasse har udfyldt skemaet sammen med deres forældre elever og deres forældre har udfyldt skemaet, svarende til 25 % utrygge steder udpeget (flere knytter sig til samme sted). 14 % af skoleeleverne har angivet, at de føler sig utrygge i trafikken. I alt 17 kryds og strækninger er udpeget. 15

16 Mest udpegede utrygge kryds og strækninger i internetundersøgelsen for skoleelever. 16

17 Målsætninger og indsatsområder Egedal har med denne trafiksikkerhedsplan fremsat ambitiøse målsætninger for henholdsvis trafiksikkerhed og tryghed. Skal målsætningerne opfyldes, vil det være nødvendigt at påvirke flere områder i kommunen. Antallet af registrerede personskader og personskadeuheld er lavt i Egedal Kommune. Derfor vedrører målsætningen både person- og materielskadeuheld. Målsætning for utryghed beror på resultater af skolevejs- og borgerundersøgelsen. Der er henholdsvis opsat målsætninger for skoleelever og for borgere FAKTA_BOKS: generelt. Bløde trafikanter: Antallet af uheld, hvor mindst én blød trafikant er involveret, skal være reduceret Antallet med af mindst borgere, 40 der % i 2015 angiver med bilen udgangspunkt som primært transportmiddel, skal i 2015 være i gennemsnittet af årene reduceret 40 Målsætning for trafiksikkerhed Alle uheld: Antallet af person- og materielskadeuheld på kommunevejene skal være reduceret med mindst 40 % i 2015 med udgangspunkt i gennemsnittet af årene Bløde trafikanter: Antallet af uheld, hvor mindst én blød trafikant er involveret, skal være reduceret med mindst 40 % i 2015 med udgangspunkt i gennemsnittet af årene Målsætning for tryghed Målsætning For at opfylde for trafiksikkerhed målsætningerne skal der sættes ind Skoleelever: på en række områder. Områderne gennemgås på de Antallet af elever, der føler sig utrygge i trafikken, skal i 2015 være reduceret fra 14 % (2011) til Alle følgende uheld: sider. maksimalt 8 %, svarende til en reduktion på 40 %. Antallet af person- og materielskadeuheld på kommunevejene skal være reduceret Antallet med af elever, mindst der 40 % går i 2015 eller cykler med udgangspunkt til skole, skal i gennemsnittet af årene i 2015 være øget fra 63 % (2011) til 70 %, svarende til en stigning på knap 11 %. Borgere: fra 62 % (2011) til 60 %, svarende til en reduktion på 3 %. Person- og materielskadeuheld Uheld Målsætning Målsætning for nedbringelse af person- og materielskadeuheld på kommunevejene i Egedal Kommune. FIGURTEKST: Målsætning for nedbringelse af person- og materielskadeuheld på kommunevejene i Egedal Kommune. Borgernes utryghed i trafikken påvirker transportmønsteret og valg af transportmiddel. Især skoleelever og 17

18 Indsatsområde trafiksikkerhed Cykeluheld Antal uheld med cyklister ønskes mindsket ved fokus rettet mod at etablere et sammenhængende cykelstinet, så cyklisternes færdsel blandt biltrafikken begrænses. Faste genstande Når uheldene sker kan faste genstande langs vejene øge omfanget af skaden. Begrænsning af antallet af faste genstande langs vejene vil føre til øget trafiksikkerhed. Administration Opmærksomheden omkring trafiksikkerhed skal øges ved at afsætte ressourcer såvel i den kommunale forvaltning som på de enkelte skoler. Spiritusuheld Der er registreret 31 uheld, hvor spiritus har været en medvirkende årsag til uheldet. Kampagner skal oplyse borgere om den øgede uheldsrisiko forbundet med spirituskørsel. Knallertuheld En knallert er ofte unge menneskers første møde med et motordrevent køretøj. De unge skal informeres om risikoen for uheld ved at køre på knallert. Hastighed Uheldsrisikoen og skadens omfang stiger ved højere hastighed. Til trods herfor overskrider mange den skiltede hastighed. Holdningsbearbejdende tiltag kombineret med fysiske ændringer på vejene skal nedsætte bilernes hastighed. Unge Unge mellem 18 og 24 år er overrepræsenteret i uheldsstatistikkerne. Ofte skyldes det, at de har en høj risikoadfærd. Holdningsbearbejde tiltag og kampagner skal målrettes de unge i aldersgruppen. Uheldsbelastede lokaliteter Indsatsen bør rettes mod de steder, der er udpeget i uheldsanalysen. For disse steder er der udarbejdet løsningsforslag som erfaringsmæssigt kan forbedre trafiksikkerheden. Dobbeltrettede stier Overkørsler ved dobbeltrettede stikrydsninger udgør en øget uheldsrisiko, da cyklister mod kørselsretningen kan være et overraskende element. Dobbeltrettede stier vil løbende blive erstattet med enkeltrettede på strækninger med mange overkørsler. 18

19 Indsatsområde tryghed Borgernes tryghed Stikrydsninger Midterheller på befærdede veje skal sikre, at bløde trafikanter kan krydse vejen af to omgange, én kørselsretning ad gangen. Hastighed Hastighed er angivet som den hyppigste årsag til utryghed blandt borgerne. Egedal vil arbejde for, at hastigheden tilpasses vejens forløb, og at der etableres fartdæmpning af lokalveje. Kollektiv trafik Højt serviceniveau i form af høj frekvens af afgange og kortere rejsetid kan resultere i flere passagerer. Det betyder færre biler på vejene og større tryghed blandt trafikanterne. Cykeltrafik Mere fokus på cykeltrafik og cyklisternes tryghed skal øge antallet af cyklister. Gennemgang af stierne i kommunen med det formål at sikre høj kvalitet af belægning, sammenhæng mellem stier og logisk skiltning skal øge trygheden og gøre det mere fordelagtigt at cykle. Arealplanlægning Fortætning af byområder og bebyggelse i stationsnære områder mindsker behovet for en bil. Skoleveje Skolepatrulje Etablering af skolepatruljer, hvor mange elever skal krydse en vej ved en skole, er efterspurgt i undersøgelsen og kan medvirke til, at flere elever får lov til at gå eller cykle til skole. Trafikpolitik En trafikpolitik er et værktøj til at sikre en koordineret indsats på tafiksikkerhedsområdet. Politikken skal sikre samarbejde mellem forældre og andre institutioner samt færdselsundervisning af eleverne. Kampagner Gennem kampagner kan bl.a. elevernes og forældrenes transportmiddelvalg påvirkes. Gåbus / Cykelbus En ordning, hvor skoleelever i nærområdet går eller cykler sammen med en voksen til skole af en fastlagt rute. Betyder at eleverne kan cykle trygt til skole hver dag. Udbedring af utrygge steder De udpegede kryds og strækninger, hvor skoleeleverne er utrygge, er hovedsageligt lokaliseret nær skolerne. Større tryghed kan påvirke elevernes valg af transportmiddel. Udbedring af utrygge steder Den største forøgelse af trygheden i trafikken blandt borgere vil kunne opnås ved at udbedre de mest udpegede steder i borgerundersøgelsen. 19

20 Handlingsplan Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som grundlag for Egedals indsats for et sikkert og trygt trafikmiljø i de kommende år. Indsatsen er delt op i: Generelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag Fysiske ombygninger af specifikke steder på vejnettet De generelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag omfatter organisatoriske- og holdningsbearbejdende tiltag samt ombygninger på vejene inden for et trafikalt område. Organisatoriske tiltag er rettet mod at sikre hensynet til trafiksikkerhed i det løbende arbejde. Holdningsbearbejdende tiltag er typisk kampagner, der kan være fokuseret på særlige problemstillinger. Ombygninger inden for trafikale områder kan eksempelvis være sanering af faste genstande eller udbygning af stinettet. Det er vigtigt, at der er fokus på begge indsatser for at opnå den største effekt. Det skyldes bl.a., at fokus udelukkende på fysiske ombygninger specifikke steder på vejnettet ikke vil påvirke holdningen blandt trafikanterne. De organisatoriske tiltag er en del af Egedals daglige arbejde med trafiksikkerhed. Det er vigtigt, at hensynet til trafiksikkerhed indarbejdes i alle projekter, og der samarbejdes med andre aktører. Egedal kan selv sørge for en trafiksikkerhedsmæssig kvalitetssikring af nye projekter, samt en kritisk gennemgang af trafiksikkerheden på udvalgte eksisterende strækninger. Det drejer sig om trafiksikkerhedsrevision af alle nye vejprojekter samt trafiksikkerhedsinspektion af eksisterende veje. Med ombygninger inden for et trafikalt område kan antallet af eksempelvis en type af uheld minimeres. Herudover vil ombygningerne inden for et område bl.a. kunne påvirke transportmiddelvalget, reducere antallet af uheld samt forbedre forholdene for bløde trafikanter. Følgende er listet de generelle virkemidler, som Egedal kan benytte i sit arbejde med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i trafikken. Generelle tiltag I de fleste uheld på vejene er menneskelige fejl eller forkerte valg en del af årsagen. Derfor er der behov for, at nogle trafikanter ændrer deres adfærd i trafikken. Det gælder fx bilister, der skal overholde fartgrænserne eller cyklister, der skal bruge cykelhjelm. Trafikanternes adfærd i trafikken kan påvirkes gennem forskellige kampagner og undervisning. Formålet med kampagnerne og undervisningen kan være at oplyse trafikanterne om uheldsrisikoen eller vejlede dem i at færdes mest hensigtsmæssigt. Formålet kan også være at appellere til, at trafikanterne viser større hensyn i trafikken. 20

21 Generelle tiltag Bløde trafikanter Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Forbud mod knallertkørsel på udvalgte stier Hastighedsdæmpende foranstaltninger på stier Forbedre sammenhæng i stinet (stiplan) Forbedring af krydsudformninger Trafiksikkerhedsinspektion af krydsudformninger Skoleveje Udbygning af stinettet Stille krav om trafikpolitik på alle skoler Assistere skole med udarbejdelse af trafikpolitik Oprette og afsætte tid til færdselskontaktlærere Skolepatrulje på alle skoler Motivering og understøttelse af skolepatruljer Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Undersøg og opret i samarbejde med skoler gåbus eller cykelbus Hastighed Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Ombygning af veje Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger Systematiske hastighedsmålinger Differentierede hastigheder (hastighedsplan) Brug af dynamiske hastighedsvisere (Din Fart) Automatisk Trafik Kontrol (ATK) Unge Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Spiritusuheld Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Dobbeltrettede stier Trafiksikkerhedsinspektion af dobbeltrettede stier Forbedring af dobbeltrettede stier Erstat dobbeltrettede stier i byområder med enkeltrettede stier i hver vejside Utrygge borgere Forbedre stikrydsninger Trafiksikkerhedsrevision af nye stikrydsninger Kampagner og holdningsbearbejdende tiltag Ombygning af veje Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger Systematiske hastighedsmålinger Differentierede hastigheder (hastighedsplan) Brug af dynamiske hastighedsvisere Automatisk TrafikKontrol (ATK) Sammenhængende stinet Forbedre forhold for cyklister Kampagner målrettet cyklisme Etablering af cykelstier Ruteplanlægning for bustrafikken Forbedring af busfremkommelighed Forbedring af tilgang til busstoppesteder Forbedre kobling mellem forskellige transportmidler, eksempelvis cykel/tog Implementering af arealplanlægning og trafikhensyn i kommuneplan Implementering af arealplanlægning og trafikhensyn i Lokalplaner Parkeringsnormer Faste genstande Registrering af faste genstande i sikkerhedszone Sanering af faste genstande 21

22 Fysiske ombygninger På baggrund af de analyser der er gennemført, er der udpeget en række steder på vej- og stinettet, hvor der er behov for forbedringer. En oversigt over disse steder samt ideer til løsningsforslag er vist i den efterfølgende projektliste. Projektlisten indeholder projektforslag for i alt mio. kr. Det betyder, at ikke alle projekter kan gennemføres med det samme, og det er derfor nødvendigt at prioritere projekterne. Projekterne er prioriteret ved at vurdere projektets effekt på henholdsvis trafiksikkerhed og tryghed. Trafiksikkerhed vægtes i den forbindelse med 60 % og tryghed med 40 %. Udførelse af projekterne vil blive spredt ud over en årrække, således at anlægsbudgetterne kan hænge sammen. Udførelse Det næste skridt i den overordnede proces er, at trafiksikkerhedsplanen skal vedtages politisk. Herefter skal der afsættes midler til anlægsbudgettet. Endelig skal de enkelte projekter godkendes af politiet. Hvert år forhandles et nyt budget for det kommende år. Hvert projekt i trafiksikkerhedsplanen vil således først blive udført, når der er afsat midler til projektet i budgettet. Projektlisten skal opfattes som et dynamisk arbejdsredskab, hvilket betyder, at der kan ske ændringer i rækkefølgen i særlige tilfælde, og når Egedal Kommune vurderer nødvendigheden heraf. 22

23 Projektliste * Projektet er general af karakter og kan være indeholdt i de konkrete projekter. 23

24 24 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

25 Med opstramning menes, at vejens geometri gøres mindre, så trafikanter nedsætter hastigheden, eksempelvis overkørbart areal i en rundkørsel. 25

26 26 Egedal Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2011

27 27

28 Vil du vide mere? Kontakt: Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Tlf.:

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

R A P P O R T Stiplan November 2009

R A P P O R T Stiplan November 2009 RAPPORT Stiplan November 2009 Stiplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenspil med trafiksikkerhedsstrategien... 5 Indhold... 5 Mål og særlige fokusområder... 7 Skoler og turister særlige fokusområder...

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling Skoleveje i Danmark - en artikelsamling 2 Skoleveje i Danmark INDHOLD S. 3 Skolevejspolitikken i Odense nu og fremover S. 5 Skolevejsanalyser i Danmark S. 9 Variable færdselstavlers betydning for sikre

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

trafik sikkerhedsplan

trafik sikkerhedsplan København 2013-2020 trafik sikkerhedsplan kort version 2 Københavns vision for trafiksikkerhed Vi skal hjælpe trafikanterne til at træffe de mest trafiksikre valg, så de sjældent kommer i trafikuheld og

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007

XHusk tilmelding til: på cykelstier i København. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 13 Årgang 6 februar 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Sikkerhed og tryghed på cykelstier i København Fremme af cyklismen i europæiske byer

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5 K.1 Gennemfartsvej Munkebovej ved primær lokalvej Troels Allé... 1 K.2 Gennemfartsvej Hans Schacksvej ved sekundær lokalvej Skolegade... 3 K.3 Gennemfarts- og fordelingsvej Odensevej ved tertiær lokalvej

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse

Minihjelm, lærervejledning 7.- 9. klasse Minihjelm, lærervejledning Indhold: Mål Forslag til aktiviteter Involvering af forældre Inddrag politiet Mere om cykelhjelm Mål At eleverne får en forståelse for sammenhængen mellem valg og konsekvens

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere