STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN"

Transkript

1 STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

2 Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for hygiejne lyder: God hygiejne på alle områder. kommunen som følge af et stigende antal accelererede patientforløb og en større andel borgere er over 65 år. En udvikling, der er nødvendig at understøtte med en styrket hygiejneindsats. Der er god videnskabelig dokumentation for effektive indsatser på hygiejneområdet, og effekten øges, når flere indsatser supplerer hinanden, og når indsatsen sker på tværs af forvaltningsområder. Hygiejne er en hjørnesten i den forebyggende indsats, hvad enten det handler om tandbørstning og håndvask eller rent grundvand og effektiv rottebekæmpelse. VISION At hygiejneniveauet løftes og udgør en hjørnesten i den forebyggende indsats på alle områder. Definition af hygiejne Strategien definerer hygiejne som en renhedstilstand, og begrebet hygiejne signalerer fremme af renhed, forebyggelse af sygdom og forurening samt hindring af smitteoverførsel. MÅLGRUPPE Alle borgere og ansatte i Varde Kommune Indsatser i strategien Strategien skal understøtte, at hygiejneniveauet i kommunen løftes Strategien tager udgangspunkt i evidensen på hygiejneområdet, der spænder bredt og omhandler: Håndhygiejne Pleje af syge og svækkede Værnemidler Syge- og raskmelding Hoste-etikette RØGFRIE MIL- RØGFRIE MIL- JØER OG FÆR- Rengøring, desinfektion og udluftning Anvendelse af arbejdsdragt i pleje- og sundhedsektoren Skadedyrsbekæmpelse Vandbårne infektionssygdomme Derfor sætter Varde kommune fokus på hygiejne blandt både borgere og ansatte. Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelse af smitsomme sygdomme. Spredningen af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for den enkelte borger, men rammer også samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne. Der er således et stort forebyggelsespotentiale i at undgå smittespredning i Varde kommune. Der er de seneste år sket en øget forekomst af resistente mikroorganismer. Desuden er nye opgaver opstået i Forskellighed, herunder i borgernes behov og ressourcer, betyder, at hygiejneindsatserne vil favne bredt. Alle borgere skal have den fornødne viden, rammer og ikke mindst ressourcer til at opnå god hygiejne, da smittespredning og infektionssygdomme for særligt sårbare borgere kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Blandt andet indlægges socialt udsatte borgere meget hyppigere med infektionssygdomme end befolkningen i øvrigt. Endvidere ved vi, at lighed i sundhed og mental sundhed har stor indflydelse på trivsel og livskvalitet. I alle strategier under sundhedspolitikken er lighed i sundhed og mental sundhed derfor opmærksomhedspunkter, hvorfor inklusion af udsatte grupper som kronisk syge, handicappede, sindslidende og etniske minoriteter m.m. tænkes ind i hygiejnestrategiens indsatsområder. Implementering På baggrund af strategien udarbejdes et indsatskatalog med beskrivelse af målsætninger og konkrete indsatser, der sikrer implementering af strategien. Da indsatsområderne indeholder elementer fra forskellige forvaltningers ansvarsområder, skal der tages ansvar for implementeringen på eget område samtidig med, at der er stor fokus på det tværgående samarbejde. Foruden det interne tværfaglige samarbejde understøttes hygiejneindsatsen af en samarbejdsaftale med Sydvestjysk Sygehus, Infektionshygiejnisk Enhed. Samarbejdsaftalen sikrer, at der gøres brug af ekspertviden og erfaringer, som styrker Varde Kommunes fremtidige tværgående hygiejneorganisation. De enkelte forvaltningsområder inkluderer strategien som inspiration i de respektive aftalestyringer med henblik på at tage medansvar for en styrket hygiejneindsats på alle områder. SUCCESKRITERIER Succeskriterierne specificerer, hvilke overordnede mål, der ønskes opfyldt på tværs af alle forvaltningsområder i perioden Varde Kommune lever op til alle anbefalingerne på grundniveau i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke - Hygiejne samt flest mulige anbefalinger på udviklingsniveau. En oversigt over anbefalingerne i overskrifter kan ses nedenfor/i vedlagte bilag. Hygiejneindsatsen på skoleområdet styrkes med udgangspunkt i kommunale data fra Skolesundhed.dk. 2 // GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER

3 Der etableres en velfungerende hygiejneorganisation på forvaltningsområdet Social og Sundhed primo 2015 med efterfølgende inddragelse af Børn og Unge, Beskæftigelse samt Kultur- og Fritid. Antallet af såvel overløb som rotter reduceres for at forebygge smittespredning. Programstyregruppen for Sundhedspolitikken er ansvarlig for målopfyldelsen af strategiens succeskriterier. Kommunens forvaltningsområder skal alle medvirke til, at succeskriterierne opfyldes ved både at iværksætte indsatser på eget område, men også ved at samarbejde på tværs af forvaltningsområder. Det er derfor et fælles ansvar, hvor den samlede indsats både internt og på tværs af forvaltningsområder bidrager til opfyldelsen af flest mulige succeskriterier for bedre hygiejne i Varde Kommune. Der er udarbejdet en række uddybende succeskriterier, som kan ses nedenfor/i vedlagte bilag. EVALUERING Ovenstående succeskriterier evalureres i 2018 ved hjælp af Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Skolesundhed. dk samt ved opfølgning på implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne. Endelig vil implementeringen af hygiejnestrategien blive evalueret med udgangspunkt i de specifikke indsatser, der fremgår af indsatskataloget for hygiejnestrategien. FAKTA Sådan sikrer Hygiejneorganisationen i Varde Kommune den gode hygiejne: Undervisning til medarbejderne i god hygiejne Udpegede nøglepersoner i alle en heder formidler viden og sikrer at hygiejne kommer på dagsordenen Alle skal følge retningslinjerne for god hygiejne (fx beklædning, hånddesinfektion og handsker) I faste intervaller tjekker personalet deres håndhygiejne ved hjælp af en særlig lyskasse og arbejdsgange gennemgås Aktuelle indsatser planlægges løbende VISION // At hygiejneniveauet løftes og udgør en hjørnesten i den forebyggende indsats på alle områder 3

4 God hygiejne på alle områder. Hygiejne er en hjørnesten i den forebyggende indsats, hvad enten det handler om tandbørstning og håndvask eller rent grundvand og effektiv rottebekæmpelse RØGFRIE MIL- RØGFRIE MIL- JØER OG FÆR- 4 // GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER

5 Forebyggelsespakke Hygiejne Rammer (G) Hygiejnepolitik (G) Handleplaner for kommunale institutioner og arbejdspladser (G) Organisering af infektionshygiejne (G) Samarbejdsaftaler mellem region og kommune (G) Nødvendig viden om hygiejne hos personale i kommunale institutioner (G) Gode fysiske rammer i kommunale institutioner Akut Beredskab (G) Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud (G) Lokalovervågning af udbrud Løbende opgaver (G) Rengøring og håndhygiejne (G) Pleje af særligt sårbare og svækkede borgere (G) Hjælpemidler og udstyr (G) Tilsyn med hygiejne i dagtilbud og skoler (G) Hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler (G) Rådgivning om fysiske rammer i dagtilbud og skoler (G) Inddragelse af forældre og personale i dagtilbud og skoler (G) Rådgivning vedr. god hygiejne (U) Fleksible arbejdspladser (U) Vejledning om tilrettelæggelse af hygiejne i private virksomheder (U) Rådgivning til ungdomsuddannelser

6 (G) Forebyggelse af smitte Information og undervisning (G) Information til borgerne om håndhygiejne, raskmelding mv. (G) Undervisning af børn og unge (G) Nye familier og ældre informeres om god hygiejne ved henholdsvis sundhedspleje og forebyggende hjemmebesøg Link til den fulde udgave af forebyggelsespakken

7 Uddybende succeskriterier for Hygiejnestrategien Det er et fælles ansvar, både internt og på tværs af forvaltningsområder, at bidrage til opfyldelsen af flest mulige uddybende succeskriterier. For succeskriterierne på børneområdet betyder det, at selvom der måles på lokale data fra Skolesundhed.dk, er det ikke alene de respektive skolers ansvar, at succeskriterierne opfyldes, men et fælles ansvar for hele kommunen at understøtte opfyldelsen af disse. Nedenstående beskriver den forventede forandring fra 2014 til Succeskriterierne er fastsat ud fra fagområdernes vurdering af hvilke forventninger, Varde Kommune kan have til fremgangen på hygiejneområdet i perioden Tallene skal betragtes som et måleredskab til brug ved evalueringen af strategien for sund mad og drikke, og vil være med til at synliggøre udviklingen på området. Succeskriterier med udgangspunkt i Skolesundhed.dk Børn i 0. klasse Andelen, som børster/får børstet tænder mere end en gang dagligt, er steget fra 80 % til 84 % Børn i 5. klasse Andelen, som plejer at vaske hænder efter at have været på toilettet, forbliver konstant 99 % Andelen, som plejer at vaske hænder, før jeg spiser, er steget fra 41 % til 50 % Andelen, som plejer at vaske hænder, før jeg laver mad, er steget fra 81 % til 85 % Andelen, som sjældent eller aldrig vasker hænder, forbliver konstant 0 % Andelen, som børster tænder mere end en gang dagligt, er steget fra 89 % til 90 % Andelen, som har det hhv. godt og meget godt med at gå til tandlæge, er steget fra 63 % til 70 % Børn i 8. klasse Andelen, som plejer at vaske hænder efter at have været på toilettet, forbliver konstant 100 % Andelen, som plejer at vaske hænder, før jeg spiser, er steget fra 35 % til 41 % Andelen, som plejer at vaske hænder, før jeg laver mad, er steget fra 74 % til 81 % Andelen, som sjældent eller aldrig vasker hænder, forbliver konstant 1 % Andelen, som børster tænder mere end en gang dagligt, er steget fra 82 % til 89 % Andelen, som har det hhv. godt og meget godt med at gå til tandlæge, er steget fra 55 % til 60 % Andelen, som synes, at toiletforholdene på skolen er ok eller helt ok, er steget fra 80 % til 85 % Andelen, som synes, at rengøringen på skolen er ok eller helt ok, forbliver konstant over 90 % Side 1 af 2

8 Succeskriterier med udgangspunkt i fraværsdata Sygefraværet blandt børn i SFO, daginstitutioner og dagpleje er reduceret med 20 % i perioden Succeskriterier med udgangspunkt i rottehandleplan og vandhandleplan Forekomsten af rotter i kommunen kortlægges med henblik på aktiv forebyggelse og bekæmpelse. Mængden af rotteanmeldelser skal reduceres med minimum 20 %. Rottebestanden skal holdes på et niveau, så den giver mindst mulige gener. Varde Kommune og Varde Forsyning A/S arbejder på, at separatkloakere flest mulige byområder for at undgå oversvømmelser i kældre og lignende med spildevand opblandet i regnvand. Succeskriterier i relation til hygiejneorganisationen Den tværgående hygiejneorganisation har til formål at organisere, planlægge og udvikle hygiejneområdet i Varde Kommune. For at opnå et samlet billede af hygiejneniveauet udføres evalueringen af hygiejnestrategien derfor i sammenhæng med evalueringen af hygiejneorganisationen. Nedenfor fremstilles succeskriterier i relation til etableringen af hygiejneorganisationen. Der er udarbejdet hygiejniske retningslinjer på de relevante fagområder, som implementeres i kommunen og opdateres løbende og minimum hvert 3. år. Alle hygiejneansvarlige og hygiejnekontaktpersoner i kommunen har deltaget i et grundlæggende hygiejnekursus. Der udføres årligt hygiejneaudits på udvalgte/alle institutioner i Varde Kommune, hvorfor det forventes at se en fremgang i udkommet af disse audits. Ansatte på kommunens virksomheder oplever en naturlig italesættelse af hygiejniske udfordringer for dermed at opnå læring og udvikling. Rammer for telefonrådgivning ved Infektionshygiejnisk Enhed SVS følges, og der samles i hygiejneorganisationens styregruppe op på eventuelle mønstre og tendenser i kommunens henvendelser til SVS. Side 2 af 2

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne FOREBYGGELSESPAKKE hygiejne Forside INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 Brug af sundhedsvæsenet som mulig følge af mangelfuld hygiejne 6 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 7 Kommunale omkostninger forbundet

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere