handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport."

Transkript

1 HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008

2 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld i kommunen. Mange mennesker dør eller kommer til skade i trafikken. Et tabt liv kan ikke gøres op i penge. Men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, koster det i gennemsnit samfundet 1,4 mio. kr. Det skyldes blandt andet omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Hertil kommer et velfærdstab og et personligt tab, som betyder langt mere end penge. Når det føles utrygt at færdes i trafikken medfører det, at vi vælger bilen frem for at cykle eller gå. Blandt andet vælger mange at køre deres børn til skole i bil, hvilket giver kaotiske forhold foran skolerne om morgenen. Det kan også medføre, at vi kører ad omveje for at undgå utrygge steder. Det overordnede formål med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken, og at øge trygheden. Planen er udarbejdet i fællesskab mellem administrationen, politikerne og ikke mindst borgerne. Derfor er denne plan et fælles dokument, der beskriver retningslinjerne for det fremtidige arbejde med sikkerhed og tryghed. handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. Borgernes rolle Kommunens borgere har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. Planen er baseret på de seneste års henvendelser fra borgere til kommunen, ligesom der under udarbejdelsen af planen er gennemført to større undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege utrygge steder. Den anden undersøgelse har været rettet mod folkeskolerne, hvor eleverne har haft mulighed for at udpege utrygge steder og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. De løbende resultater har desuden været forelagt en interessegruppe bestående af Dansk Cyklist Forbund, Seniorrådet, politiet og repræsentanter fra kommunens skoler. Foruden deltagelse i møderne har gruppens deltagere skrevet deres kommentarer i notater til kommunen. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. Hvert år forhandles et nyt budget for det kommende år. Hvert projekt i denne plan vil således først blive udført, når Hørsholm Kommune har afsat penge til projektet i budgettet for det kommende år. Med venlig hilsen Teknik- og Miljøudvalget Anders Borgen Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet sideløbende med en cykel- Bolbrovej 1

3 Forord 1 Indholdsfortegnelse 2 Trafikulykker 3 Utryghed i trafikken 5 Skolevejene 6 Mål og indsatsområder 7 Indsatsområde nr. 1 Mest ulykkesbelastede områder 9 Indsatsområde nr. 2 Utrygge skoleveje 10 Indsatsområde nr. 3 Adfærd i trafikken 11 Indsatsområde nr. 4 Bedre krydsninger 12 Indsatsområde nr. 5 Utrygge steder 13 Handlingsplan 14 Oversigt indsatser og prioritering 15 Rungsted Kyst station 2

4 Trafikulykker Rundkørsel på Isterødvejen I de seneste fem år, , har politiet registreret 167 ulykker på Hørsholm Kommunes veje. Tre personer er dræbt i ulykkerne, og yderligere 79 personer er kommet til skade. Alle tre dræbte har været cyklister. I alt har politiet registreret 38 ulykker med cyklister. Hørsholm Kommune har gennem de seneste år gjort meget for at nedbringe antallet af ulykker og tilskadekomne. Blandt andet har kommunen arbejdet med systematisk sanering af lokalområder og midterheller på større veje. Arbejdet har nedbragt antallet af tilskadekomne, så der nu sker relativt få ulykker hvert år. De fleste problemer på vejnettet er derfor knyttet til oplevelsen af utryghed frem for egentlige problemer med mange ulykker. Høj fart Bilernes høje fart er ofte skyld i ulykkerne. Jo hurtigere bilen kører, jo større er sandsynligheden for tilskadekomne. Oplysninger fra politiets fotoregistreringer af høj fart har vist, at 7,4% af bilerne har kørt for hurtigt. Ved at nedbringe antallet af biler, der kører for hurtigt, kan kommunen samtidig nedbringe antallet af tilskadekomne. Manglende sele og hjelm I 13% af ulykkerne har en fører af en bil, motorcykel, knallert eller cykel undladt at bruge sele eller hjelm. I ulykkerne med personskade har 30% undladt at bruge sele eller hjelm. Det tyder på, at risikoen for personskade kan reduceres, hvis SIKKERHED OG TRYGHED alle benytter sele eller hjelm. Alkohol I hver fjerde dødsulykke i Danmark er der en alkoholpåvirket fører involveret. I Hørsholm Kommune har der været en alkoholpåvirket fører involveret i hver 10. ulykke. Der har ikke været alkohol involveret i de tre dødsuheld. Ulykker med unge og ældre Personer i aldersgrupperne år og over 64 år er overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Især er personer over 64 år overrepræsenteret i cyklistulykkerne. Blandt andet er to ud af tre dræbte cyklister over 64 år. Men hver ulykke er én for meget. Hørsholm Kommune vil derfor fortsætte arbejde med at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken. Der sker relativt få ulykker i Hørsholm Kommune hvert år. De fleste problemer skyldes borgernes oplevelse af utryghed i trafikken. En stor del af kommunens arbejde er derfor mod utrygge steder. 3 Krydset mellem Usserød Kongevej Højmosen

5 Krydset mellem Bolbrovej og Nattergalevej Ulykker med bløde trafikanter Omkring hver fjerde trafikant i ulykkerne er en fodgænger, cyklist eller knallertkører. Cyklisterne udgør omkring halvdelen af denne gruppe. Disse bløde trafikanter har større risiko for at komme til skade end bilister, når de er involveret i en ulykke. Ulykkerne sker oftest i byen Otte ud af ti ulykker er registreret i byzone. For cyklister er tallet endnu højere, idet næsten alle ulykkerne er registreret i byzone. ULYKKESBELASTEDE STEDER Et sted er udpeget blandt de mest ulykkesbelastede steder, hvis der de seneste fem år er registreret: 4 ulykker i et kryds 4 ulykker på en strækning op til 500 m ULYKKESBELASTEDE STEDER Mest ulykkesbelastede steder Tre kryds og fire strækninger er udpeget som de mest ulykkesbelastede steder på kommunens veje. På de syv steder er der registreret 43 ulykker. Omkring hver fjerde ulykke og personskade er registreret på de syv steder. En indsats på de syv mest ulykkesbelastede steder har derfor et godt potentiale for at reducere antallet af tilskadekomne i Hørsholm Kommune. Krydset mellem Ådalsvej og Holmegårdsvej 4

6 Utrygheden i trafikken Stianlæg på Bolbrovej Borgernes oplevelse af utryghed er kortlagt ved hjælp af et spørgeskema på kommunens hjemmeside. Omkring 800 borgere har besvaret spørgeskemaet. Desuden er en række henvendelser fra borgere gennem de seneste år inddraget. Det er vigtigt, at borgerne oplever tryghed i trafikken. Tryghed øger incitamentet til at cykle eller gå, mens utryghed kan få folk til at vælge bilen frem for cyklen. Årsager til utrygheden De årsager, som flest borgere har angivet som årsager til utrygheden, er meget trafik, høj fart og dårlige forhold for de bløde trafikanter. Også vanskeligheder ved at krydse vejene er ofte angivet. Det gælder både spørgeskemaundersøgelsen og de øvrige henvendelser, som kommunen løbende modtager fra kommunens borgere. På Bolbrovej, som flest borgere har markeret som utryg, har mange nævnt, at det er utrygt for cyklister at passere bumpene. er brugt i denne trafiksikkerhedsplan. Det skyldes, at cyklisterne skal Desuden er det køre ind mod bilerne på grund af fremhævet, at nogle af de stelerne i kanten af bumpene. eksisterende foranstaltninger på vejene ikke virker efter På Usserød Kongevej og hensigten. Disse kommentarer Rungstedvej er vanskeligheder ved at krydse vejen ofte nævnt. Det vil blive inddraget i evalueringen af foranstaltningerne. skyldes, at der er meget trafik, ligesom bilerne på Rungstedvej på nogle tidspunkter kører hurtigt. Det er også et problem, at bilerne Flere borgere har gjort opmærksom på, at der mangler cykelstier til at binde kommunens områder bedre ikke altid holder tilbage for sammen. Dette emne er nærmere fodgængere i fodgængerefelter. behandlet i Cykelhandlingsplan Forslag til forbedringer Udover utrygheden på konkrete steder har flere borgere stillet forslag til forbedringer af de utrygge steder. En del af løsningsforslagene UTRYGHEDSUNDERSØGELSEN - JUNI 2008 Borgerpanelet var inviteret Alle havde mulighed for at svare 800 deltog 5 Afmærkning på Bolbrovej

7 Skolevejene Overgang ved Hørsholm Skole Utrygheden på skolevejene er kortlagt ved hjælp af et spørgeskema for skoleelever i klasse på kommunens hjemmeside. Over 900 elever har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten har været 42 %. Desuden har de fleste skoler leveret et notat til kommunen med en beskrivelse af problemer og mulige løsninger. Skolevejsundersøgelsen har vist, at mange af eleverne i klasse kører på cykel til og fra skole. Det er meget positivt, og derfor er det vigtigt, at eleverne har sikre og trygge ruter mellem deres hjem og skolen. Det er også vigtigt, at eleverne har gode ruter mellem skolen og fritidsaktiviteter, idet hver fjerde elev tager direkte til en fritidsaktivitet efter skole. der er mange cyklister og gående. Eleverne har nævnt, at utrygheden foran skolen især skyldes ujævnheder og huller i asfalten samt vejarbejder, som ikke er ordentligt afskærmet. Også høj fart og mange biler er ofte nævnt som årsager. De mange biler gør det vanskeligt at krydse vejen foran skolen. På de skoleveje, som ikke ligger lige foran skolen, er høj fart også angivet som årsag til utryghed. Vanskeligheder ved at krydse vejene er også nævnt. Mange elever har nævnt, at bilerne sjældent holder tilbage, når eleverne vil krydse vejene i fodgængerfelter, selvom bilerne har pligt til at holde tilbage. På stierne har flere elever fremhævet problemer med hullet belægning og hurtigtkørende knallerter. Årsager til utrygheden Foran skolerne er der ofte kaotiske forhold om morgenen, fordi mange bliver kørt til skole i bil. Det betyder, at der er mange biler på et lille område samtidig med, at SKOLEVEJSUNDERSØGELSEN - JUNI 2008: klassse var inviteret 900 elever svarede Svarprocenten var 42 % Skoletrafik ved Usserød Skole 6

8 Mål og indsatsområder Stianlæg på Rungsted Strandvej MÅL FOR TRAFIKSIKKERHED Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40% i 2012 i forhold til Det gælder for alle trafikanter samlet og isoleret for cyklister. Det svarer til 0 dræbte, 3 alvorligt tilskadekomne og 3 lettere tilskadekomne i Trafiksikkerhed gentage spørgeundersøgelsen. Den overordnede vision er, at ingen bliver dræbt eller kommer alvorligt Herigennem kan alle følge med i, til skade i trafikken i Hørsholm om vi er på vej mod målet. Kommune. Endvidere vil kommunen indgå i en løbende dialog med skolerne Målsætningen vil blive fulgt hvert om, hvad der skal til for at få år, så alle kan følge med i, om tilstrækkeligt mange elever til at kommunen er på rette vej i forhold cykle eller gå. til at nå målsætningen. I Cykelhandlingsplan 2008 er der i øvrigt et mål for cyklismen i kommunen. Dette mål er rettet mod alle cyklister, uanset alder. På de følgende sider er eksempler på projekter inden for hvert indsatsområde beskrevet. Nogle projekter kan anvendes inden for flere indsatsområder, men er her kun beskrevet under ét indsatsområde. Skoleveje Den overordnede vision på lang sigt er, at alle skoleelever går, cykler eller benytter kollektiv transport til og fra skole. De mindste følges med en voksen eller ældre søskende. I dag cykler ca. 85 % af eleverne fra 3. klasse og op. Kommunen vil MÅL FOR SKOLEVEJE 95 % af alle skoleelever fra og med 3. klasse går eller cykler til og fra skole i 2012, med mindre de bor mere end 5 km fra skolen. Elever med mere end 5 km til skole, som ikke går eller cykler, skal tage kollektiv trafik. 7 Cyklister på Sjælsøvej

9 Ørbæksvej Indsatsområde nr. 1 Mest ulykkesbelastede steder På de steder, hvor der er sket flest ulykker, er vejens fysiske udformning formentligt en del af årsagen til ulykkerne. Derfor er en indsats på de steder, hvor der er sket flest ulykker, nødvendig. Det vil ske gennem ombygninger af de eksisterende veje og kryds. Indsatsområde nr. 2 Utrygge skoleveje Utryghed på skolevejen kan være årsag til at elever eller deres forældre vælger andre transportmidler end at cykle og gå. Derfor er det nødvendigt at skabe trygge skoleveje, som eleverne har lyst til at benytte. Eleverne kan bedst få tryggere skoleveje gennem en indsats på de steder, som flest elever har udpeget som utrygge. Indsatsområde nr. 3 Adfærd i trafikken Som supplement til en indsats på konkrete fysiske steder er det nødvendigt at forbedre trafikanternes adfærd i trafikken. Det kan ske gennem kampagner, undervisning og information. Indsatsområde nr. 4 Bedre krydsninger Manglende muligheder for at krydse vejene kan medføre, at trafikanterne vælger andre længere ruter, eller at de vælger bilen frem for at cykle eller gå. Idet mange ulykker er sket i kryds, er der god grund til at forbedre krydsningsmulighederne. Det vil især ske på steder, hvor stiruter krydser de større veje, og hvor der i dag ikke er foranstaltninger, der kan gøre krydsningen sikker og tryg. Indsatsområde nr. 5 Utrygge steder Selvom der ikke er sket ulykker i et kryds eller på en strækning, kan borgerne alligevel opleve stedet som utrygt. Derfor er der behov for at skabe mere tryghed på disse steder. Det vil ske gennem en indsats på de steder, som flest borgere har markeret som utrygge. Krydset ved Hørsholm Allé og Usserød Kongevej 8

10 Indsatsområde 1 Mest ulykkesbelastede steder Ådalsvej Fartdæmpning Høj fart er ofte årsag til ulykker og personskader. Bilernes fart vil blive dæmpet ved at etablere bump på strækninger og hævede flader i kryds. Det holder bilernes fart nede, og samtidig bliver det lidt lettere at krydse vejen for fodgængere og cyklister. Bump og hævede flader vil blive brugt på veje, hvor trafikmængden er begrænset, men ikke på de største veje i kommunen, fordi det vil nedsætte fremkommeligheden for busser. Rumleriller på vejene kan også medvirke til at dæmpe bilernes fart. Rumleriller er mindre effektive end bump og hævede flader, men kan også anvendes på de største veje. Midterheller På veje med mange biler eller høj fart kan det være svært at krydse vejen. Ved at etablere midterheller på strækningerne kan fodgængere og cyklister krydse vejen i to omgange. Dermed skal de kun krydse én kørselsretning af gangen, hvilket giver dem bedre tid til at orientere sig. Samtidig gør midterhellen bilisterne opmærksomme på, at der kan forekomme krydsende trafik. Midterheller vil blive brugt på alle typer veje, blandt andet på større veje med meget trafik. Krydsombygninger I vigepligtsregulerede kryds kan det være nødvendigt at etablere en signalregulering. Det mindsker risikoen for ulykker mellem trafikanter fra tværgående retninger, ligesom det giver cyklister og fodgængere bedre mulighed for at krydse vejene. I de fleste tilfælde vil signalet også give en bedre trafikafvikling. Det er ikke hensigtsmæssigt at placere signaler for tæt på hinanden eller i kryds med lav trafikmængde. Det er også en mulighed at ændre kryds med fire ben til to kryds med tre ben. Det øger overskueligheden af krydset og nedsætter MIDLER: Midterheller Fartdæmpning Variabel skiltning Afmærkning Signaler ulykkesrisikoen. Ligeledes er det muligt at mindske antallet af overkørsler på Usserød Kongevej. Afmærkning Cyklister bliver ofte overset af bilister i kryds. Derfor er der i en række kryds foreslået bedre afmærkning af cyklisternes areal, fx blå cykelfelter og tilbagetrukket stopstreg for bilister. Det øger blandt andet cyklisternes synlighed, når bilisterne svinger til højre. 9 Krydset mellem Hørsholm Allé og Frederiksborgvej

11 Indsatsområde 2 Utrygge skoleveje Ensretning på Ørbæksvej Trafikpolitik Kommunen vil i samarbejde med skolerne udarbejde en trafikpolitik for hver skole. Politikken kan indeholde regler for færdslen på skolens forplads om morgenen, herunder en opfordring til at så mange som muligt cykler eller går til skole frem for at blive kørt. Politikken kan også indeholde opfordring til brug af cykelhjelm og sikkerhedssele også for de voksne. Ligeledes kan der være ønsker til fysiske ombygninger. Endelig vil politikken indeholde forslag til trafikundervisning og retningslinjer for samarbejdet mellem skole, forældre, elever, politi og kommune. med krydsning af vejene. Kommunen kan søge om tilladelse til at opsætte dynamiske tavler, der i skoletiden viser en nedsat hastighedsbegrænsning eller advarer om krydsende skolebørn. Fartdæmpning På flere af de utrygge skoleveje vil der blive etableret fartdæmpning i form af bump, hævede flader og midterheller. Disse fartdæmpende tiltag er nærmere beskrevet under Indsatsområde nr. 1. Nye stier For at binde hovedstinettet bedre sammen er kommunens ambition på sigt, at planlægge en række nye stiruter. Flere af stiruterne vil samtidig forbedre skolevejene. De planlagte nye stiruter er nærmere beskrevet i Cykelhandlingsplan Kampagner Foruden fysiske virkemidler er kampagner nødvendige for at opnå trygge skoleveje. Kampagnerne er nærmere beskrevet under Indsatsområde nr. 3. Den konkrete sammensætning af trafikpolitik for hver skole vil afhænge af dialogen mellem skolen og de øvrige parter, som indgår i trafikpolitikken. Dynamiske tavler Eleverne har gjort opmærksom på, at de ofte er utrygge i forbindelse EN TRAFIKPOLITIK KAN OMFATTE: Bilfri zone Vejledning for trafikadfærd til og fra skole - både for børn og voksne Retningslinjer for samarbejde Forslag til fysiske tiltag Rundkørsel på Usserød Kongevej 10

12 Indsatsområde 3 Adfærd i trafikken Kampagneskilt på Egevej Kampagner Gennem kampagner vil kommunen forsøge at påvirke udvalgte trafikantgrupper til at få en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Det gælder fx unge trafikanter, som er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. Blandt andet vil der være en kampagne rettet mod unge knallertkørere. Der vil også være kampagner rettet mod bilister, som kører for hurtigt eller glemmer at bruge sele. Hørsholm Kommune deltager generelt i både de landsdækkende og regionale kampagner, fx skolestartskampagner samt kampagner mod spritkørsel, høj fart og manglende selebrug. Undervisning I skolerne er der behov for mere undervisning i hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Blandt andet vil kommunen tage initiativ til undervisning i hensigtsmæssig adfærd i kryds i forhold til bilisters HASTIGHEDSKAMPAGNEN 2008: Opsætning af vejkantsplakater Event på torvet i Hovedgaden med politi og udvalgsformand Udstilling af smadret bil på Hovedgaden samt Rungsted Strandvej højresving. Trafikundervisningen i skolerne vil i øvrigt blive indarbejdet som en del af en trafikpolitik for Denne information skal udgøre en del af opfordringen til at overholde hastighedsgrænserne. hver skole. Hørsholm Kommune vil overveje Der er behov for undervisning af at købe en automatisk fartviser. ældre cyklister, som er overreppræsenteret Fartviseren vil blive opstillet i ulykkesstatistikken. Ligeledes er der behov for undervisning af unge cyklister i alderen år. udvalgte steder i korte perioder for at vise bilisterne, om de overholder hastighedsgrænsen. Blandt andet vil fartviseren blive opstillet på skoleveje samt ved indkørsel til Information De større trafiksaneringsprojekter, byzone eller andre steder, hvor hastighedsgrænsen skifter. som kommunen gennemfører, vil blive evalueret. Resultaterne af evalueringen vil blive offentliggjort, så kommunens borgere kan se effekten af trafiksaneringerne. Kommunen vil løbende samarbejde med politi, skoler, nabokommuner m.fl. som en del af arbejdet med trafiksikkerhed og tryghed. 11 Kampagneskilt

13 Indsatsområde 4 Bedre krydsninger Krydsning på Stampevej Fysiske foranstaltninger Fartdæmpende foranstaltninger og midterheller vil blive etableret for at skabe bedre krydsningsmuligheder. Det giver de bløde trafikanter bedre tid til at orientere sig fordi bilernes fart bliver lavere, og fordi veje med midterheller kan krydses i to omgange. Endvidere arbejder kommunen mod at etablere en stitunnel under motorvejen. Ved skoler vil kommunen arbejde med for at etablere variable tavler. I signalregulerede kryds vil komkommunen gennemgå afmærkningen for cyklister. Blandt andet vil der blive etableret tilbagetrukket stopstreg for bilisterne i alle signalkryds. Det øger bilisternes mulighed for at få øje på cyklister i forbindelse med højresving. Ved nogle fodgængerfelter på de største veje vil signalereguleringen blive overvejet. Oversigtsforhold I krydsningspunkter, hvor beplantningen tager en del af den nødvendige oversigt, vil beplantningen blive beskåret. Dermed bliver det lettere for bilister at få øje på bløde trafikanter, ligesom de bløde trafikanter får bedre mulighed for at orientere sig. Tilgængelighed Krydsningspunkter mellem hovedstinettet og de større veje vil blive gennemgået med henblik på at sikre tilgængelighed for alle. Det gælder eksempelvis ved fodgængerfelter eller midterheller, hvor kantstenene skal være sænket af hensyn til blandt andet kørestolsbrugere og svagtseende. BEDRE KRYDSNINGER KAN FX OPNÅS VED HJÆLP AF: Midterheller Tunneller Signaler Variable tavler 13 Skolebørn ved Usserød Skole Krydsning ved Ådalsvej og Højmosen 12

14 Indsatsområde 5 Utrygge steder Hastighedszone på Kystbanevej Fartdæmpende foranstaltninger Borgernes oplevelse af utryghed skyldes ofte bilernes høje fart. Derfor er fartdæmpende foranstaltninger nødvendige for at øge trygheden på en række veje. Det drejer sig fx om bump, hævede flader og midterheller samt lokale hastighedsbegrænsninger. TRAFIKSANERING AF LOKALOMRÅDER ER PLANLAGT I: Boligområdet ved Sanskevej / Gl. Vallerødvej Området ved Stumpedyssevej / Kettingevej Boligområdet ved Mortenstrupvej Boligområdet ved Agiltevej / Grønnegade På Bolbrovej opleves bumpene som utrygge af cyklister, fordi de skal køre ind mod bilerne for at passere stelerne i kanten af bumpene. Derfor vil kommunen gennemføre en tilretning af bumpene på Bolbrovej. Bumpene bygges om, og vejafvandingen ændres og steler flyttes ind på fortovet. I dag er der en smal rende til, der leder vandet hen til afløbsristene, men hvis stelerne bliver fjernet, er der risiko for, at cyklisterne kører ned i renden til afvanding. Trafiksanering af lokalområder Ved hjælp af hastighedszoner og trafiksanering af lokalområder, hvor hastighedsgrænsen er 40 km/t i et helt boligområde, vil kommunen forbedre forholdene i boligområderne. Lokalområderne markeres med zonetavler og fartdæmpende foranstaltninger ved indkørsel til boligområdet fra det overordnede vejnet. Afhængigt af behovet vil der blive suppleret med yderligere foranstaltninger på vejene inde i boligområdet. Fartdæmpende foranstaltninger kan fx være bump, vejindsnævringer, hævede flader og heller i midten af vejen. Hørsholm Kommune har allerede trafiksaneret en række boligområder på denne måde, fx. Folehavevej og Alsvejkvarteret. Nye stier En del af borgernes utryghed skyldes, at cyklister skal køre på vejen på nogle strækninger. Cyklisternes forhold kan forbedres ved hjælp af nye stier eller fartdæmpning for bilerne på vejene. Planlægningen af nye stier er nærmere beskrevet i Cykelhandlingsplan Bump på Sønder Jagtvej

15 Handlingsplan Skoletrafik ved Usserød Skole Trafiksikkerhedsplanen udgør grundlaget for de kommende års forbedringer af trafiksikkerhed og tryghed i Hørsholm. Planen indeholder projektforslag for i størrelsesordenen 20 mio. kr. Hertil kommer forslag til nye stier. Oversigt indsatser og prioriteringer Økonomien rækker ikke til at udføre alle projekter med det samme. Derfor er det nødvendigt at prioritere projekterne. I skemaet på de næste sider er de fysiske anlægsprojekter prioriteret ud fra en vurdering af effekterne inden for trafiksikkerhed, skolevejsforbedringer, tryghed, mangelfulde stikrydsninger. Endvidere er effekterne sammenholdt med den skønnede anlægsøkonomi. Dermed får projekterne med størst effekt i forhold til hver investeret krone, den højeste prioritering. Prioriteringen gælder kun de fysiske anlægsprojekter. Andre projekter vil blive udført i forbindelse med den løbende drift. Det gælder fx ændret afmærkning i kryds samt beskæring af beplantning. Trafiksanering af lokalområder indgår ikke i oversigten, se beskrivelse på side 13. PRIORITERINGSMODEL Projekter med høj effekt og lav økonomi får den højeste prioritering. Effekten er omsat til et antal point, og et projekt kan højst få 100 point. Følgende pointsystem er anvendt: Trafiksikkerhed 40 point Skolevejsforbedringer 25 point Tryghed 25 point Mangelfulde stikrydsninger 10 point I vurderingen af effekten er der desuden skelnet mellem, om projekterne har en høj eller middel effekt. Hvis effekten er høj inden for fx trafiksikkerhed, er alle 40 point tildelt. Hvis effekten er middel, er halvdelen det vil sige 20 point tildelt. Hvis der ikke er en effekt, er 0 point tildelt. Det videre arbejde af projekterne op i mindre etaper af Når trafiksikkerhedsplanen er hensyn til økonomien. I nogle vedtaget, skal hvert enkelt projekt tilfælde hænger projekterne sammen vedtages politisk, og der skal med projekterne i Cykelhand- afsættes midler på anlægsbudgettet splan I disse tilfælde skal før det kan udføres. Endvidere projekterne koordineres. skal mange af projekterne godkendes af politiet. Der er I det følgende er vist en liste med lagt vægt på sammenhængende projekternes rækkefølge med udgangspunkt projekter for hele strækninger. Det i den beskrevne kan blive nødvendigt at dele nogle prioriteringsmodel. Projekter, der skal skabe en holdningsændring fx kampagner og undervisning skal gentages år for år for at have en god effekt. Derfor indgår kampagnerne ikke i prioriteringen. Kampagnerne vil i øvrigt blive koordineret i forhold til andre tiltag på området, fx når de landsdækkende kampagner bliver gennemført. Svinget ved Bloustrødvej og Stampevej 14

16 Oversigt indsatser & prioriteringer Indsatsområde 1 mest ulykkesbelastede steder 2 utrygge skoleveje 3 adfærd i trafikken 4 bedre krydsninger 5 utrygge steder Nr. Sted Forslag Anlægsoverslag [1.000 kr.] 1 Stampevej Lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t, (evt. bump i indsnævringerne), se desuden Stampevej/Bloustrødvej 2 Bolbrovej vest for Stadionallé Bumpvest for Stadion Allé, evaluere heller ved Kystbanevej/ Nattegalevej (alternativt forsætning af Nattegalevej, minirundkørsel eller signal) 3 Rungstedvej/Usserød Kongevej Tilbagetrukket stopstreg for biler på Usserød Kongevej, cyklistsymbol og halvt fremført punkteret afmærkning af cyklistareal på Rungstedvej Øst og Usserød Kongevej Drift/ Anlæg Indsatsområde 25 D 2 50 A 1 50 D 5 4 Rungsted Strandvej/Rungstedvej Tilbagetrukket stopstreg for biler 25 D 2 5 Sti mellem Stadionallé og Mikkelborg Beskær/fjern beplantning 25 D 2 6 Selmersvej Bump syd for P-plads, Korttidsparkering i en del af P-båsene (Kys&Kør) i morgen- og eftermiddagsspidstimen, huller i hækken ved P-plads til passage for fodgængere, vejindsnævring ved fodgængerfelt 100 A 2 7 Skoleforpladser Udarbejdelse af trafikpolitik for hver skole 150 D 2 8 Gl. Byvej Dobbeltrettet cykelsti /fællessti (fortov inddrages) i vejens vestside, Kys&Kør samt ensretning nord/syd eller 2 minus 1 vej som skiftevise forsøgsordninger med evaluering og info 100 A 2 9 Rungsted Strandvej nord f. Rungstedvej Midterhelle ved stirute A 4 10 Egevej Et bump (vejlukning overvejes under hensyntagen til Usserød Kongevej) 50 A 5 11 Johannevej Et bump midt mellem de to eksisterende bump 50 A 5 12 Kokkedal Alle Erstat brostensbelægning ved stikrydsning ved golfbanen med hævet flade 13 Kystbanestien Beskær/Fjern beplantning i kurver og ved tilstødende stier, hajtænder og evt. stibump ved tilstødende stier 14 Stolbergsvej Opstramning af vigepligtsafmærkning på Mellemvang, bump syd for Mellemvang 50 D 4 50 D 2 50 D 2 15 Tjørnevej Et bump vest for det eksisterende bump 50 A Bloustrødvej Skiltning af skolevej via Moldrupvej, se desuden Stampevej/ Bloustrødvej 17 Højskolevej Tydeligere markering af parkerings- og afsætningsforhold v. skolen (evt. P-forbud). 18 Rungsted Strandvej, syd for Linstowsvej 19 Rungstedvej/Sti vest for Hulsøvang Permanent Din fart og rumleriller (evt. udvidelse af midterhelle v. Folehavevej) Toronto-anlæg og evt. variable tavler med lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t 20 Østre Stationsvej Dobbeltrettet cykelsti eller fællessti i vejens østside frem til syd for eksisterende afsætningsplads (udvid eksisterende fortov eller før stien videre på skolens areal), hævet flade (og evt. blåt cykelfelt) samt hajtænder ved port, platform eller afmærkning mellem kørebane og cykelsti/fortov ved eksisterende afsætningsplads samt fortov/platform i afsætningspladsens vestside (inddragelse af del af beplantet areal), beskær beplantning mellem afsætningsarael og kørebane 21 Folehavevej ved Slotshaven Blåt cykelfelt på Gl. Hovedgade samt nedlæggelse af P-lomme syd for Folehavevej 22 Stampevej/Bloustrødvej Hævet flade og variabel advarselstavle ( skole krydsende trafik ) 23 Bolbrovej/Stadionallé Venstresvingsbane for cyklister + detetering vha. spole og trykknap (i øvrigt bump vest for krydset. 24 Ørbæksvej Hævet flade ved Alsvej og to åbninger med gangareal i rabatten på vejens sydside, ophævelse af ensretning og nedlæggelse af indsnævringer. Information (fx folder) om korrekt adfærd for cyklister, bilister, parkanter. Ensretning af hele Ørbæksvej og evt. Selmersvej overvejes. 25 D 2 50 D D A A D A D A 4

17 Nr. Sted Forslag Anlægsoverslag [1.000 kr.] 25 Rungstedvej/Hørsholm Allé/ Frederiksborgvej Indsnævre ligeudspor mod vest, forny afmærkning generelt, øget mellemtid (trafikstyret) 26 Stadionallé Kys&Kør øst for Stadion Allé og syd for første bump, større vendesløjfe med Kys&Kør ved busstoppested så der også er plads til biler (kræver inddragelse af areal), indsnævring ved fodgængerfelt og evt. bump med vigepligt for nordkørende biler 27 Sti mellem Stadionallé og Alsvej Lysdioder ved Kystbanevej som gør opmærksom på cykeltrafik eller biler (aktiveres vha. spoler, når der kommer cykler eller biler) 28 Stumpedyssevej 2x2 midterheller med krydsningsmulighed ved Damsholtevej og ved Kettingevej samt 3 punktvise midterheller mellem Havedamsvej og Kettingevej 29 Bolbrovej v. Vallerød Banevej Variable advarselstavler og evt. gule blink og rød belægning ved fodgængerfelt på Bolbrovej 30 Agiltevej Pudebump i stedet for den nordligste indsnævring (alternativt pudebump midt i indsnævringen) 31 Hørsholm Kongevej 1 punktvis midterhelle med lokal forsætning af vejen (dialog med Rudersdal) 32 Usserød Kongevej, nord for Højmosen Signal ved Højmosen, midterhelle med krydsningsmulighed ved sti syd for rundkørsel (Breelte Skov), beskær beplantning i nordvestligt hjørne ved Breeltevej og det sydvestlige hjørne ved Bloustrødvej, overkørbar midterhelle på Bloustrødvej, evt. hævet flade på cykelsti (tilbagetrukket cykelsti overvejes), evt. sanering af privat overkørsel 33 Gøgevang Nedlæggelse af nordligste vejindsnævring og etablering af hævet flade ved Mellemvang og et bump syd for Rungstedvej, etablering af cykelsluse (afmærkning) for modkørende cyklister i de resterende vejindsnævringer (evt. også nedlæggelse af øvrige indsnævringer og etablering af bump i stedet) 34 Højmosen Etablering af gangareal i begge midterheller ved Ådalsparkvej og midterhelle syd for Alsvej 35 Bolbrovej øst for Stadionallé Fæld beplantning i vejindsnævringer og erstat chaussésten med cyklistvenlig belægning (alternativt nedlæggelse af bump og indsnævring ved Bukkeballevej og etablering af hævet flade). Ændring af eksisterende bump generelt, så de går fra kantsten til kantsten. Skiltning til sti/lokalveje nord for Bolbrovej (kræver løsning vedr. privat areal) 36 Usserød Kongevej, syd for Højmosen Halvt fremført punkteret afmærkning af cyklistareal ved Egevej, signal ved Hækkevej/Birkevej, afmærkning af venstresvingbane for cyklister samt tilbagetrukket stopstreg for biler på Usserød Kongevej Syd ved Syrenvej, blåt cykelfelt ved Mosevej, lukning af overkørsel til tank nord for Hørsholm Allé, tilbagetrukket stopstreg for bilister samt længere mellemtid mellem grøn svingpil og grøn ligeud på Usserød Kongevej Nord ved Hørsholm Allé 37 Sjælsmarksvej Dobbeltrettet cykelsti mellem Isterødvejen og Sømærket samt 1 midterhelle med krydsningsmulighed vest for Stumpedyssevej og 2 midterheller ved stien vest for Ved Sjælsølund og 2 midterheller ved Kettingevej (alternativt udelades sti) 38 Rungstedvej øst for Gøgevang Evaluere midterheller og afmærkning. Signal eller rundkørsel ved Ørbæksvej 39 Ådalsvej, Højmosen-Mercedes indkørsel Punktvise midterheller med midterfelt mellem Ådalsvej og Kokkedal Station, signal og venstresvingsbane ved Kokkedal Industripark (kræver inddragelse af areal) samt skilt og afmærkning af at dobbeltrettet cykelsti ophører ved rundkørslen mod Mercedes (2 heller med krydsningsmulighed ved Højmosen, 1 helle med krydsningsmulighed ved stien vest for Jellerød Parkvej, 3 heller mellem Mercedes og øst for Holmevej) (alternativt signal ved Højmosen) 40 Alsvej Evaluere eksisterende midterheller (alternativt indsnævringer til ét spor), ny midterhelle ved sti til Vallerødskolen, belysning i vejens østside ved Tjørnevej samt cykelsliske op til Alsvej og repos, cykelsti frem til Højmosen og til Ørbæksvej 41 Lågegyde Stier langs begge sider af vejen i samarbejde med Fredensborg Kommune (alternativt forbedret vejvisning til stirute 101 syd for Lågegyde og gode stiforbindelser hertil. Bump syd og nord for Ullerødgårdsvej samt ved P.M. Daels Vej) 42 Sti langs Usserød Å Cykel- og gangsti samt stitunnel under motorvejen ved Usserød Å i samarbejde med Vejdirektoratet Drift/ Anlæg Indsatsområde 300 D A A A D A A A A A D A A A A A A A 5 16

18 Hørsholm Kommune Vej og Parkafdelingen Ådalsparkvej Hørsholm 17

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget

Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget Miljø- og Planlægningsudvalgets 3. budgetmøde, budget 2011-2014 Opsummering af resultat af mødet den 2. juni 2010 Besparelsesforslag Driftsønsker Netto driftsbesparelse Besparelsesramme for Miljø- og Planlægningsudvalget

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder.

BILAG 2. Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder. Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. BILAG 2 Dato: 21-04-2016 Bruttoliste over forslag til anlægsarbejder Bruttolisten indeholder alle kendte ønsker om anlægsarbejder. De er prioriterede i 3 grupper. Gruppe 1 er projekter der anbefales udført

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Sammenfatning... 3 3 Analyse... 4 3.1 Usikkerhed... 4 3.2 Elevbesvarelser... 4 3.3 Transportmiddelvalg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere