Trafiksikkerhedsplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhedsplan 2010"

Transkript

1

2 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010

3 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde på tværs 18 Handlingsplan 20 Projektliste 24 Trafiksikkerhedsplanen i høring 26

4 6 Trafiksikkerhedsplan 2010

5 Forord Hver dag færdes vi i trafikken. Det er en del af vores dagligdag at transportere sig fra det ene sted til det andet - enten som fodgænger, cyklist, bilist eller noget andet. Desværre er der også mange mennesker, der kommer til skade i trafikken, og nogle ulykker er så alvorlige, at folk bliver dræbt. Et tabt menneskeliv er svært at gøre op i penge, men hver gang et menneske kommer til skade i trafikken, og som følge deraf har været på skadestue eller hospital, er de personrelaterede omkostninger i gennemsnit 1,4 mio. kr. ifølge Transportministeriet. Det skyldes omkostninger til sygehus, genoptræning, tabt arbejdsevne og meget mere. Dertil kommer de personlige tab, som betyder langt mere end de økonomiske omkostninger. Kommune ønsker at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. Formålet med denne trafiksikkerhedsplan er at nedbringe antallet af trafikulykker samt at øge trygheden blandt borgerne, i byerne såvel som i landsbysamfundene. Planens tidshorisont er 2014, hvor kommunen vil opdatere planen. Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed og mere tryghed er en fælles opgave. Både kommunen, politiet og trafikanterne er nødt til at løse deres del af opgaven. Kommune takker derfor alle, der har ydet et bidrag i tilblivelsen af Trafiksikkerhedsplan 2010! God fornøjelse Med venlig hilsen Morten Skovgaard Risikoen for at komme til skade i trafikken kan gøre, at det føles utrygt at færdes i trafikken. Det kan fx betyde, at nogen vælger at tage bilen frem for at gå eller cykle. Når det sker i forbindelse med skolebørns transport til og fra skole har det den negative effekt, at det giver kaotiske forhold med alt for mange biler omkring skolen. 7

6 Planens indhold Denne trafiksikkerhedsplan er blevet til i samarbejde mellem kommunens borgere og kommunens administration. Arbejdet har omfattet kortlægning af eksisterende forhold i kommunen, analyse af ulykker og skoleveje samt spørgeskemaundersøgelser om utryghed. Analyserne er nærmere beskrevet i en baggrundsrapport med tilhørende kort og bilag. Kommunens borgere har spillet en stor rolle i forbindelse med to store undersøgelser på internettet. I den ene undersøgelse har alle kommunens borgere haft mulighed for at udpege steder, hvor de føler sig utrygge. Den anden undersøgelse har været rettet mod folkeskolerne, hvor eleverne har haft mulighed for at udpege utrygge steder og svare på spørgsmål om deres vej til og fra skole. Trafiksikkerhedsplanen bygger endvidere på tidligere trafikplaner for de tidligere, Slangerup, Skibby og Jægerspris Kommune, trafikplaner for forskellige landsbyrepræsentanter, samt borgerhenvendelser til Kommune indenfor de sidste år. Trafiksikkerhedsplanen indledes med en beskrivelse af kommunens målsætninger og hvilke indsatsområder, der tildeles særligt fokus. Herefter gennemgås de fire indsatsområder. Sidst i planen opstilles konkrete projektforslag til forbedring af sikkerhed og tryghed. Trafikulykker på kommunale veje er blevet analyseret, og der er udvalgt 10 steder, hvor ulykkeskoncentrationen er særligt høj. Endvidere er der udpeget nogle temaer, som ofte har været årsag til trafikulykker i Kommune. Udover fysiske ændringer er der lagt op til et tværgående samarbejde. Det kan være kampagner, holdningsændring og adfærdsregulerende tiltag på tværs af kommunale og statslige skel. 8

7 I slutningen af trafiksikkerhedsplanen præsenteres en handlingsplan og en projektliste. Projektlisten indeholder projekter på kommunens vejnet, og forholder sig til de retningslinjer der gælder for vejenes klassificering. Klassificeringen er beskrevet i boksen nederst på siden. Kulhuse Hvert år forhandles et nyt budget Havelse Mølle for det kommende år. Hvert projekt i trafiksikkerhedsplanen vil således først blive udført, når Kommune har afsat midler til projektet i budgettet. Jægerspris Græse Nord Slangerup Sundbylille Syd Jørlunde På statsveje skal alle tiltag skal ske i samarbejde med Vejdirektoratet På gennemfartsveje og primære trafikveje er fremkommeligheden vigtig, og eventuelle fartdæmpere skal tilpasses busdrift og store trafikmængder På fordelingsveje og sekundære trafikveje skal der være en balance mellem fremkommelighed og sikkerhed På lokalveje er sikkerhed og tryghed vigtigt, og der kan etableres fartdæmpere for at holde farten nede og undgå gennemfartstrafik. Kyndby Huse Kyndby Venslev Huse Venslev Ferslev Vellerup Gerlev Tørslev Lyngerup Snostrup Store Rørbæk Dalby Skuldelev Strand Lille Rørbæk Skuldelev Hyllingeris Østby Skibby Sønderby Vejklassicifering Gennemfartsvej Fordelingsvej Primær trafikvej Sekundær trafikvej Statsvej Lokal vej Klassificeringen af vejene i Kommune. 9

8 Mål og indsatsområder Målsætning for trafiksikkerhed I 2007 overtog kommunen ansvaret for flere vejstrækninger. Samtidig satte Færdselssikkerhedskommissionen nye nationale mål, hvor målsætningen er at antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % i udgangen af 2012 baseret på ulykkestallet fra Denne målsætning tager Kommune udgangspunkt i. Målsætningen for kommunevejene er at nedbringe antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med 40 % i perioden fra 2008 til I 2008 var der 2 dræbte, 12 alvorlige tilskadekomne samt 16 lettere tilskadekomne. Omsættes disse tal, er målsætningen for 2014, at der højst må være 1 dræbt, 7 alvorligt tilskadekomne og 9 lettere tilskadekomne. De 10 mest ulykkesbelastede steder omfatter 20 % af alle de ulykker, der sker på kommunevejene i. Derfor vil det være muligt at nå et godt stykke mod kommunens målsætning ved en indsats her. Det betyder, at lokale kampagner, politikontrol og statslige tiltag også er nødvendige for at nå målet. Endvidere vil kommunen inden 2014 udpege nye steder med ulykkeskoncentrationer. 10

9 Indsatsområde 1 - Trafiksikkerhed De mest ulykkesbelastede steder kan forbedres gennem en fysisk ændring af krydset eller strækningen. For at nå målsætningen vil kommunen desuden gennemføre adfærdsregulerende kampagner i samarbejde med blandt andre politiet. Indsatsområde 2 - Tryghed Utryghed er oftest et problem for de bløde trafikanter. Indsatsen skal rettes mod de elementer i trafikken, som borgerne føler er mest utrygge. Derved skal det sikres, at kommunens borgere føler sig trygge ved at færdes i trafikken og frit kan vælge deres transportmiddel. Indsatsområde 3 - Skoleveje Elever benytter ofte de samme veje på vej til skole - særligt i nærheden af skolerne. Derfor vil kommunen målrette tiltag, der sikrer elevernes tryghed og sikkerhed. Sikre skoleveje kan opnås ved en kombination af trafiksaneringer og adfærdsregulerende tiltag som fx kampagner og trafikpolitikker. Indsatsområde 4 - Tværgående samarbejde Målsætningen for trafiksikkerhed og den overordnede indsats for et trygt og sikkert trafikmiljø kan ikke opnås ved kommunens indsats alene. Det er nødvendigt, at indsatserne koordineres og fordeles mellem de relevante parter. Staten har et ansvar på statsvejene i kommunen og arrangerer desuden landsdækkende kampagner, som kommunen deltager i. Politiet har et ansvar for at håndhæve de gældende færdselsregler. Kommune har en løbende dialog med en række samarbejdspartnere fx nabokommunerne samt Vejdirektoratet. 11

10 Trafikulykker I analyseperioden 2003 til 2007 har politiet registreret 435 uheld i Kommune med enten personskade eller materielskade. På kommunevejene er 5 blevet dræbt og 162 kommet til skade. Det er kun kommuneveje der er analyseret i det følgende. de omkringliggende kommuner. Men der kommer flere til skade i Kommune end i nabokommunerne. Det vil sige, at når der sker én ulykke i Kommune, er der større risiko for, at det ender med en tilskadekommen. ulykke har der været bløde trafikanter involveret. Men i hver tredje ulykke med personskade har der været bløde trafikanter involveret. Det viser, at denne gruppe er mere udsat for personskade end fx bilister. 12 Der sker nogenlunde det samme antal ulykker pr indbyggere i Kommune og i Tilskadekomne pr indb. på kommuneveje i 2007 Et middel til at reducere risikoen for tilskadekomst, er gennem fysiske tiltag at dæmpe bilernes hastighed, sikre de bløde trafikanter og sikre, at vejenes omgivelser - fx træer og faste genstande - ikke forværrer ulykkerne, når de indtræffer Landsgennemsnit Kommune Region Hovedstaden Omkringliggende kommuner Dræbte Alvorlige Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Antallet af tilskadekomne pr indbyggere på kommuneveje i Spritkørsel Det samlede antal af uheld med spritkørsel ligger langt over landsgennemsnittet. Mere end hvert fjerde uheld i kommunen involverer spritkørsel. På landsplan involverer hvert sjette uheld spritkørsel. Høj fart Bilernes høje fart er ofte skyld i ulykker. For høj fart øger risikoen for personskade i forbindelse med en ulykke. Politiets fotoregistrering på udvalgte strækninger i kommunen viser, at 37 % har kørt hurtigere end den tilladte hastighedsgrænse. Ulykker med bløde trafikanter Gruppen af fodgængere, cyklister og knallertkørere benævnes ofte bløde trafikanter. I omkring hver fjerde Trafikanter, som har været involveret i henholdsvis alle ulykker og ulykker med personskade. Ulykker i mørke i byerne Omkring 70 % af de registrerede ulykker sker i byerne og ca. hver tredje ulykke sker i tusmørke eller mørke. Det indikerer, at en bedre belysning i byerne vil mindske antallet af ulykker - især med bløde trafikanter. Det indikerer også, at antallet af ulykker kan blive reduceret, hvis cyklister og knallertkørere oftere har lys på. Mest ulykkesbelastede steder Ulykkerne på kommuneveje koncentrerer sig særligt omkring de mere trafikerede veje. De 10 mest ulykkesbelastede kryds og strækninger omfatter 12

11 omtrent hver femte ulykke og tilskadekomne på kommunevejene i Kommune. Det betyder, at en indsats på disse steder vil være rettet mod ca. 20 % af alle ulykker og tilskadekomne. Midler og tiltag Indsatsen for at nedsætte antallet af trafikulykker kan ske gennem ombygning af de mest ulykkesbelastede steder samt kampagner og politikontrol inden for de temaer, som oftest indgår i ulykkerne. Tiltagene kan i hvert enkelt tilfælde afpasses efter de faktiske forhold på stedet. Generelt er der tale om fartdæmpende foranstaltninger, bedre og mere belysning samt tydeligere markering af cyklistarealer. Endvidere lægger kommunen op til kampagner og politikontrol. Ulykkesbelastede kryds Uheld Tilskadekomne Hovedgaden/Møllevej - Jægerspris 4 2 Frederiksværksvej/Holmensvej Kocksvej/Østergade Ågade/Bakkegade Ulykkesbelastede strækninger Uheld Tilskadekomne Møllevej, Hovedgaden-Askevej - Jægerspris 4 5 Hovedgaden, Hanghøjvej-Bystrædet - Skibby 8 4 Roskildevej, Møllevej-Platanvej Roskildevej, Parkalle-Åbjergvej Københavnsvej, Tulipanvej-Banevænget - Slangerup 4 5 Kongensgade, Jordhøjvej-Nybrovej - Slangerup 8 4 De ti mest ulykkesbelastede steder i Kommune. Uheldsbelastede steder Kryds med mindst 4 uheld og mindst 2 tilskadekomne Strækninger med mindst 4 uheld og mindst 3 tilskadekomne 13

12 Tryghed Nogle steder oplever borgerne utryghed ved at færdes i trafikken. Der er mange årsager til utrygheden, og årsagerne varierer fra person til person. Utrygheden afhænger endvidere af, om personen er cyklist, fodgænger eller fører af et motorkøretøj. Derfor er det forskelligt, hvor den enkelte borger oplever utrygheden i trafikken. For at give et indtryk af, hvor borgerne oftest op-lever utryghed er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen har kortlagt kryds og vejstrækninger, hvor mange borgere føler utryghed, og det er derfor et godt udgangspunkt for nærmere analyse til eventuelle forbedringer af veje og stier. etablere bedre cykelruter, som adskiller cyklisterne fra biltrafikken på veje med meget trafik. Borgerundersøgelse Internetundersøgelse i april-juni 2009 Omkring 250 borgere har deltaget 490 markeringer af utrygge steder vest for Roskilde Fjord 340 markeringer af utrygge steder øst for Roskilde Fjord 17 henvendelser fra grundejerforeninger, skolebestyrelser m.m Diverse henvendelser fra borgerne Besvarelserne peger på, at høj fart og dårlige forhold for bløde trafikanter oftest medfører utryghed. Blandt andet har borgerne påpeget, at det er svært for bløde trafikanter at krydse vejene, ligesom der er for lidt plads til cyklister langs nogle veje. Det skyldes ifølge borgerne blandt andet, at der er meget tung trafik. Eksempel på 2 minus 1 vej i Kirkelte i Fredensborg Kommune. Midler og tiltag Trafikanternes følelse af tryghed i kommunen kan primært blive forbedret gennem fartdæmpende foranstaltninger på lokalvejene, der samtidig kan begrænse den gennemkørende trafik. Udover fartdæmpning kan kommunen arbejde for at Årsager til den oplevede utryghed, som deltagerne har haft mulighed for at angive ved hver utryg lokalitet. 14

13 Midterheller på befærdede veje skal sikre, at bløde trafikanter kan krydse vejen i to omgange, én køreretning ad gangen. Bump og indsnævringer på lokale veje i større byer skal dæmpe bilernes fart og minimere gennemkørende trafik. Ved indgangen til landsbyerne kan der etableres by-porte med indsnævringer af vejen. Desuden kan farten eksempelvis holdes nede ved hjælp af 2 minus 1 veje, hvor begge køreretninger skal deles om ét kørespor (se billedet på forrige side). Her kan bilerne passere hinanden med langsom hastighed i vigelommer. Opsætning af flytbare fartmålere kan også medvirke til at dæmpe bilernes fart i kortere perioder. Kommune vil fortsætte med at gennemføre kampagner, fx mod høj fart. Borgernes indmeldinger om utrygge steder Svanholm Allé - Skibby/Dalby Kyndbyvej - Dalby Fagerholtsvej - Ferslev Skibbyvej/Svanholm Allé - Skibby Hørupvej/Græsevej - Græse Marbækvejen/Strandvangen - Mejerivej/Kirkegade - Ferslev Baygårdsvej/Kirkegade - Ferslev J. F. Willumsens Vej/svej - J. F. Willumsens Vej/Frederiksværksvej - Utrygge strækninger og kryds med 10 markeringer eller mere Utrygge steder - borger markeringer Kryds med mere end 10 markeringer Strækninger med mere end 10 markeringer 15

14 Skoleveje I en skolevejsundersøgelse har eleverne markeret steder, hvor de føler sig utrygge i trafikken. De steder, som flest elever har peget på, er vist på kortet. Årsagerne er typisk, at bilerne kører hurtigt, eller at vejen er meget trafikeret. Det medfører samtidig, at eleverne har svært ved at krydse vejen. Mange elever har oplevet, at bilerne ikke holder tilbage, når eleverne vil krydse vejen - heller ikke selvom der er fodgængerfelt. Elevernes indmelding om utrygge skoleveje Strandvangen/Marbækvej - Strandvangen/Vangedevej - Roskildevej, Maglehøjvej-Strandvangen - Skuldelevvej, Skuldelev - Skibby Frederiksborggade/Kirkegade - Nygade/Jernbanegade/Ågade - Ved Kirken/Ventevej - Ådalsvej, J.F. Willumsensvej-Ågade - Strandvangen, Marbækvej-Vangedevej - Odinsvej/Heimdalsvej - Slagslundevej, Roskildevej-Lindegårds Allé - Byvej, svej-linderupvej - Strandvangen, Tollerupparken-Roskildevej - J.F. Willumsensvej/Frederiksværksvej (statsvej) - Odinsvej/Thorsvej - Kulhuse Kyndby Huse Kyndby Venslev Huse Venslev Vejleby Vellerup Havelse Mølle Græse Nord Jægerspris Slangerup Sundbylille Jørlunde Syd Landerslev Gerlev Tørslev Lyngerup Snostrup Store Rørbæk Skuldelev Strand Dalby Lille Rørbæk Skuldelev Hyllingeris Østby Skibby Utrygge skoleveje 2009 Kryds med mere end 8 udpegninger Sønderby Strækninger med mere end 8 udpegninger Utrygge strækninger og kryds med 8 markeringer eller mere. 16

15 "Ude i Snostrup hvor jeg bor, er der mange små børn, og osse mange på min alder, og folk køre rigtig hurtig ned i gennem Snostrup, og der er ingen fortov eller cykelsti." Elev på Falkenborgskolen Antal besvarelser Skolevejsundersøgelsen Gennemført på internettet i april-juni klasse var inviteret Omkring hver fjerde elev har svaret I alt har næsten 900 elever svaret 50 0 Mange biler og lastbiler Bilerne kører for stærkt Årsagerne til utrygheden samlet for skolerne. Det er svært at komme over vejen Huller i asfalten Kaos ved skolerne om morgenen Om morgenen er der ofte kaos ved skolerne, fordi der er mange biler og mange bløde trafikanter samtidig. En del elever bliver kørt til skole i bil, og bilerne - som nogle gange parkerer uhensigtsmæssigt - gør cyklister og fodgængere utrygge. Skolevejsundersøgelsen har vist, at omkring 50 % af de adspurgte elever cykler til skole, mens yderligere 20 % går til skole. Omkring hver sjette elev i undersøgelsen bliver kørt i bil. Bilerne kører tæt på mig, når jeg cykler eller går Ingen fortov eller cykelsti Kan ikke se bilerne for træer og bakker eller lignende Det er mørkt, og der er ikke mange gadelygter Midler og tiltag Hvis flere går eller tager cyklen til skole, vil det give mindre kaos foran skolerne om morgenen. Derfor vil Kommune i samarbejde med skolerne arbejde for at forbedre trygheden på de mest benyttede skoleveje. Samtidig vil kommunen opfordre elever og forældre til at overveje, om det er nødvendigt at køre eleverne til skole i bil. I henhold til den nye kommuneplan er et af kommunens mål at forbedre stinettet, fx ved hjælp af bedre stiruter, hvor disse kan være med til at realisere et sammenhængende hovedstinet. Endvidere er der udpeget en række krydsningspunkter mellem veje og stier, som er foreslået forbedret. Det kan fx gøres med midterheller, hvor eleverne kan vente midt på vejen, eller ved at dæmpe farten på vejen. På udvalgte strækninger vil der blive opsat variable hastighedstavler, som kun gælder, når der er meget skoletrafik. Udover de fysiske forbedringer vil Natur, Teknik og Miljø tage initiativ til, at hver skole udarbejder en trafikpolitik. Politikken, som udarbejdes i fællesskab mellem skoleledelse, forældre, elever og kommune, kan omfatte retningslinjer for adfærden foran skolen samt opfordringer til at cykle og gå til skole så ofte som muligt. Endvidere vil kommunen gennemføre kampagner i forbindelse med skolestart. 17

16 Samarbejde på tværs Kommune samarbejder løbende med andre parter om forbedring af de trafikale forhold. Dette arbejde vil fortsætte. Herudover er politiet godkendende myndighed på en række af de vejprojekter, som kommunen ønsker at gennemføre. "Kulhuse området er et u-land hvad angår trafik, blandt andet på Barakvejen ( ), hvor der er mange biler, busser og lastbiler, der ræser forbi min havelåge med op til 100 km/t i et sommerhusområde." Deltager i internetundersøgelsen Politikontrol De kampagner, som bliver gennemført i kommunen, vil have størst effekt, hvis politiet samtidig gennemfører kontroller. Det kan fx være fartkontrol, selekontrol eller kontrol af spirituskørsel. Kommunen vil sammen med politiet udpege de steder, hvor der er behov for fartkontrol. Det er blandt andet steder, hvor der sker mange ulykker, eller hvor der færdes mange skolebørn. Det kan også være steder, hvor kommunens borgere har peget på, at bilerne kører for stærkt. Dialog med Vejdirektoratet Nogle af de veje, hvor der er behov for forbedringer, bliver administreret af staten. Kommune kan derfor ikke gennemføre ændringer her. I stedet vil kommunen føre en dialog med Vejdirektoratet om mulige projekter. Blandt andet vil kommunen videregive oplysninger om utryghed til Vejdirektoratet. De veje, som bliver administreret af Vejdirektoratet, er svej, J. F. Willumsens Vej, Frederiksborgvej, Roskildevej ved Slangerup samt Hovedvej 53 i Horns Herred. Samarbejde med skoler om adfærd Kommune vil tilbyde skolerne hjælp og sparring til at udarbejde en trafikpolitik. Kommunen vil bidrage til processen med fagligt input og sørge for, at skolerne får et tværgående netværk, hvor de kan udnytte erfaringerne fra hinanden. 18

17 Hvis skolerne har brug for det, vil kommunen give input til trafiksikkerhedsmæssig fokus i undervisningen. Det kan fx være undervisning i hensigtsmæssig adfærd i forhold til højresvingende lastbiler. Kampagner Kommune vil løbende deltage i de landsdækkende kampagner. De er blandt andet organiseret af Rådet for Sikker Trafik. Desuden er det vigtigt, at trafikanterne viser hensyn til hinanden. Bilister kan volde stor skade, hvis de påkører en fodgænger eller cyklist - men de bløde trafikanter skal også vise hensyn ved fx at respektere rødt lys i signalerne og køre med lys på cyklen, når det er mørkt. Blandt andet er der behov for kampagner mod spritkørsel og høj hastighed samt kampagner for øget selebrug, cykelhjelm og lys på cyklen. Ligeledes vil kommunen deltage i kampagner ved skolestart og kampagner med fokus på at få flere til at benytte miljøvenlige transportformer frem for bilen. Trafikanternes opgave Kommunens mål for trafiksikkerheden kan ikke nås, hvis ikke trafikanterne løser deres del af opgaven. Det er derfor vigtigt, at alle trafikanter overholder færdselsreglerne. Det gælder fx om at respektere fartgrænserne, køre med sele samt lade bilen stå, hvis man har drukket alkohol. 19

18 Handlingsplan Trafiksikkerhedsplanen skal fungere som grundlag for kommunens indsats for et sikkert og trygt trafikmiljø i de kommende år. Indsatsen er delt op i: Holdningsbearbejdende tiltag generelt på hele vejnettet Organisatoriske tiltag Fysiske ombygninger af specifikke steder på vejnettet Holdningsbearbejdende tiltag, som fx er kampagner, er målrettet trafikanter på hele vejnettet, men fokuseret på særlige problemstillinger. Organisatoriske tiltag er rettet mod at sikre hensynet til trafiksikkerhed i det løbende arbejde. Fysiske ombygninger er målrettet specifikke steder, hvor der er konstateret problemer. Holdningsbearbejdning I de fleste ulykker på vejene generelt er menneskelige fejl eller forkerte valg en del af årsagen. Derfor er der behov for, at nogle trafikanter ændrer deres adfærd i trafikken. Det gælder fx bilister, der skal overholde gældende fartgrænser eller cyklister, der skal huske cykellygter, når det er mørkt. Trafikanternes adfærd i trafikken kan forbedres gennem forskellige kampagner. Formålet med kampagnerne kan være at oplyse trafikanterne om ulykkesrisikoen eller vejlede dem i at færdes mest hensigtsmæssigt. Formålet kan også være at appellere til, at trafikanterne viser større hensyn i trafikken. egne kampagner. Det er dog forbundet med større omkostninger. I skemaet på denne side er en række temaer opstillet, hvor der er behov for at gennemføre kampagner i. Disse temaer indgår ofte i ulykkerne på kommunens vejnet. Kampagnerne bør desuden følges op af politikontrol. Tema Forslag til indsats Sprituheld Kampagner Unge trafikanter (15-24 år) Kampagner, undervisning Høj fart Kampagner Manglende brug af sele og hjelm Kampagner Bløde trafikanter Kampagner, undervisning Brug af lys på cyklen Kampagner, politikontrol Biler ved skoler, især om morgenen Kampagner, trafikpolitik for hver skole I trafikulykkerne i Kommune er der nogle temaer, som ofte indgår. Derfor er der foreslået kampagner, som er målrettet disse temaer. Som udgangspunkt har kommunen mulighed for at deltage i landsdækkende kampagner. Hvis der viser sig behov for det, kan kommunen desuden udarbejde 20

19 Organisatoriske tiltag De organisatoriske tiltag er en del af kommunens daglige arbejde med trafiksikkerhed. Det omfatter en trafiksikkerhedsmæssig kvalitetssikring af nye projekter samt en kritisk gennemgang af trafiksikkerheden på udvalgte eksisterende strækninger. Endvidere omfatter det samarbejde med skolerne med henblik på at forbedre den trafikale adfærd på skolevejene. Tema Nye vejprojekter Eksisterende veje Steder med uheldskoncentrationer Skoletrafik Forslag til indsats Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje med fokus på mindre tiltag, som indføres over længere strækninger, fx midterafmærkning og om muligt rumlefelter samt advarselstavler og skiltning ved kurver. Derudover bør belysningen på kommunens veje, gennemgås Fortsat udpegning af sorte pletter og grå strækninger Trafikpolitik på alle kommunens skoler og tæt samarbejde De foreslåede organisatoriske tiltag er vist i skemaet. Kommune vil bekæmpe uheld igennem en koordineret indsats, hvor trafiksikkerhed løbende tilgodeses. 21

20 Fysiske ombygninger De fysiske projektforslag løber samlet op i en anlægssum i størrelsesordenen 28 mio. kr. Hertil kan der løbende opstå yderligere projekter på projektlisten. Det betyder, at ikke alle projekter kan gennemføres med det samme. Af denne grund er det nødvendigt at prioritere projekterne, så de mest effektive bliver gennemført først. Det er også nødvendigt at sprede projekterne ud over en årrække, således at anlægsbudgetterne kan hænge sammen. En liste med projekternes rækkefølge er vist på side Listen er under stadig forandring, og prioriteringen revideres løbende. Holdningsbearbejdning og organisatoriske tiltag indgår ikke i prioriteringen. Det skyldes, at disse tiltag skal gentages år for år for at have en vedvarende effekt. Prioritering Der er foreslået en model for en teknisk prioritering. Prioriteringen er baseret på projekternes effekt og anlægsøkonomi. Hvert projekt, der indeholder fysiske tiltag, er blevet vurderet og tildelt point i forhold til den forventede effekt inden for personskadeulykker, materielskadeulykker, elevernes utryghed og borgernes utryghed. Pointfordelingen er: Personskadeulykker; 9 point pr ulykke, der kan påvirkes Materielskadeulykker; 3 point pr ulykke, der kan påvirkes Elevernes utryghed; 2 point ved henvendelser, der kan påvirkes 4 point ved koncentration af henvendelser, der kan påvirkes, dvs. mere end 8 henvendelser Borgernes utryghed; 2 point ved henvendelser, der kan påvirkes 4 point ved koncentration af henvendelser, der kan påvirkes, dvs. mere end 8 henvendelser Ud fra tildelingen af point kan en effektkrone beregnes. Effektkronen er et udtryk for, hvor mange point der forventes opnået for hver investeret krone. 22

21 Eksempel på tildeling af point På Hovedgaden i Skibby er der foreslået midterafmærkning og fartdæmpende bump. Det skal sikre, at bilisterne holder sig i egen side af vejen, samtidig med at de dæmper deres fart. Det vil desuden gøre det lettere at krydse vejen for fodgængere. Projektet vil have en gavnlig effekt på to personskadeulykker og tre materielskadeulykker. Ifølge prioriteringsmodellen (se forrige side) betyder det, at projektet får tildelt følgende antal point: Personskadeulykker; En påvirkning to personskadeulykker giver 9 point pr ulykke, og derfor får projektet 18 point. Materielskadeulykker; En påvirkning på tre materielskadeulykker giver 3 point pr ulykke, og derfor får projektet 9 point. Elevernes utryghed; Da der ingen elevmarkeringer er på denne strækning, opnår projektet 0 point. Borgernes utryghed; Da der er under 8 borgermarkeringer og der derfor ikke er tale om en koncentration på denne strækning, opnår projektet 2 point. I alt opnår projektet på Hovedgaden i Skibby dermed 29 point. Anlægsomkostningerne er ca kr. Det giver en effektkrone på 14,5 - det vil sige, at for hver investering på kr. opnås 14,5 point. Dette tal kan bruges til at sammenligne projektet med effekten og økonomien i andre projekter. Projekter med flest point i forhold til hver investeret krone - det vil sige en høj effektkrone - er prioriteret højst. Udførelse Det næste skridt i den overordnede proces er, at trafiksikkerhedsplanen skal vedtages politisk. Herefter skal der afsættes midler til anlægsbudgettet. Endelig skal de enkelte projekter godkendes af politiet. For at lette vedtagelsen af anlægsbudgetterne kan det blive nødvendigt at opdele større projekter i mindre etaper. I nogle tilfælde hænger projekterne sammen og skal således afvente vedtagelse af andre før de selv kan vedtages. 23

22 Projektliste By Sted Løsningsforslag Ulykkespåvirkning [point] Materielskade Personskade Forebyggelse [point] Borgernes utryghed Elevernes utryghed Point i alt Prisoverslag [1.000] Effektkrone [point/ ] Ågade/ Bakkegade Blåt cykelfelt ,0 Slangerup Kongensgade, Jordhøjvej/ Nybrovej Hævede flader ved Jordhøjvej og Solhøjvej ,7 Ådalsvej, syd for Ågade Vejvisning for tunge køretøjere, samt evnetuelt forbud for gennemkørende tung trafik Rundkørsel Ny Østergade/ Frederiksborgvej Blåt cykelfelt i rundkørsel Jægerspris Hovedgaden/Møllevej Forhøje midterøen - refleksbånd ( eventuelt supplere med mere belysning - bump vest for Dyrnæsvej) ,0 Odinsvej/ Heimdalsvej Tilbagetrukket stopstreg på Lille Hofvej og Heimdalsvej samt ændret cyklistafmærkning gennem krydset fra Lille Hofvej til Odinsvej, så afmærkningen følger cyklistens forløb ,0 Slangerup Hørupvej/ Græsevej Tydeligere vejvisning på svej - forbud mod tung trafik dog ærindekørsel tilladt ,0 Slangerup Københavnsvej/Banevænget Midterhelle med forsætning vest for Tulipanvej - venstresvingsbane ved Banevænget - belysning ,0 Skibby Kocksvej/ Østergade Hovedgaden, Hanghøjvej- Bystrædet Byvej, vej- Linderupvej Mere belysning (alternativ lukning, mini rundkørsel eller signal) ,0 4 bump på strækningen - midterafmærkning på strækningen ,5 Blåt cykelfelt i rundkørslen ved Linderupvej ,0 Banevægnet Odinsvej/ Thorsvej Udvidelse af eksisterende midterhelle så der bliver ventemulighed samt tilretning af dobbeltrettet sti, så det nordgående spor starter ved hellen (alternativt dobbeltrettet sti i vejens vestside mellem Thorsvej og eksisterende fodgængerfelt ved skolen) ,0 Gerlev Bygaden Byporte på Bygaden, Femhøjvej, Lyngerupvej og Tørslevvej - 1 bump mellem Femhøjvej og Lyngerupvej ,4 Roskildevej, Møllevej - Strandvangen Helhedsplan for Roskildevej med fokus på forbedring af cyklisternes forhold og reduktion af parkeringspladser samt undersøgelse af lukninger og ensretninger af sideveje ,3 Jægerspris Møllevej, Hovedgaden/ Askevej Midterhelle nord for Birkeallé, midterhelle nord for Askevej (eventuelt supplere med mere belysning) - en senere etape bør være sikker krydsning ved Møllegårdsskolen ,0 Skibby Adgangsveje til Marbækskolen Etablering af midterhelle overfor skolens indgang ,3 Byvej Etablering af midterhelle, og samtig indsnævre fortov og cykelsti ,0 24

23 By Sted Løsningsforslag Ulykkespåvirkning [point] Materielskade Personskade Forebyggelse [point] Borgernes utryghed Elevernes utryghed Point i alt Prisoverslag [1.000] Effektkrone [point/ ] Jægerspris Hyllestedvejen/Druedalsvej Etablering af midterhelle, samt ny belysning. Nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 80 km/t til 60 km/t ,0 Venslev Bygaden Byporte på Bavnen, Rendebækvej, Søgade, Bygaden og Blakke Møllevej vej med steler og vigelommer ,8 Slangerup Ferslev Slagslundevej, Roskildevej- Lindegårds Allé Ådalsvej, J.F. Willumsens Vej-Ågade Baygårdsvej/Kirkegade/ Mejerivej Midterhelle ved Mosevej sikker stikrydsning ,7 Midterhelle ved Borgmestervænget - hævet flade ved Ventevej ,7 2-1 vej med steler og 1 bump syd for Baygårdsvej ,0 Vestervej, sydlige del Etablering af 6 foranstaltninger fx hævede flader og indsnævringer ,0 Sundbylille Sundbylille Etablering af byporte eventuelt med indsnævring af vejen ,3 Vejleby Vejleby Etablering af byporte eventuelt med indsnævring af vejen ,3 Frederiksborggade/Kirkegade Variabel hastighedsbegrænsning 40 km/t i morgen-eftermiddag - skolepatrulje - før grønt for cyklister ,2 Dalby og Skibby Skibbyvej/ Svanholm Allé samt Hanghøjvej/Skibbyvej Etablere sikker krydsning ved Kyndbyvej/Skibbyvej og Hanghøjvej/Skibbyvej. Derudover anbefales det at etablere ny cykelsti på Skibbyvej (enkeltrettede stier er sikrest, men dobbeltrettet på Skibbyvej kan vælges af hensyn til økonomi og plads). Dette bør ske i samarbejde med Vejdirektoratet, da det er statsprojekt, og derfor indgår stien ikke i den beregnede anlægssum ,2 Strandvangen Variabel hastighedsbegrænsning 40 km/t i morgen-eftermiddag - ny trykknap på midterøen - midterhelle vest for Vangedevej ,0 Jægerspris Birkealle Etablering af 2 bump på Birkealle og 2 bump på Askevej ,0 Frederiksværksvej/Holmensvej Rød hvile i signalet - 2 midterheller nord for krydset, den ene ved Hofvej (alternativ bump/pudebump)- sideheller til forstærkning af cykelbane ,70 Landerslev Landerslev Etablering af byporte eventuelt med indsnævring af vejen ,67 Ved Kirken/ Ventevej Omstrukturering med tydelig vigepligt og bedre afsætningsareal - i samarbejde med Falkenborgskolen (fx vendesløjfe eller minirundkørsel med afsætningsareal og sikker krydsning) ,40 Ådalsvej/Ågade Etablering af delt sti langs Ådalsvej ,40 Skibby Skarndalsvej Cykelsti ml. Venslev og Kyndby ,19 Dalby Kyndbyvej Etablere ny cykelsti på Kyndbyvej ca. 1,5 km (enkeltrettede stier er sikrest, men dobbeltrettet på Kyndbyvej kan vælges af hensyn til økonomi og plads - her er anlægssummen beregnet ud fra dobbeltrettet stier) ,20 Jægerspris Thyrasvej Indsnævring af vejen samt etableringen af cykelbane i begge sider. Dette kræver en vejudvidelse ,14 Skuldelev Skuldelevvej Ny cykelsti eller cykelafmærkning ,09 Ferslev Fagerholtvej Etablere ny cykelsti fra Vigvejen til Ferslevskole ca. 4 km (enkeltrettede er sikrest, men dobbeltrettet kan vælges af hensyn til økonomi og plads - her er anlægssummen beregnet ud fra en dobbeltrettet sti) ,08 Skibby Dysagervej (strækning mellem Dalby og Lyngerup) Etablering af cykelsti ,07 25

24 Kommune Natur, Teknik og Miljø Torvet

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Frederikssund Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier Bilag 1 Prioritering af cykelstier Argumentation for stiprioritering af de højst prioriterede cykelstier Saltsøvej, Skibby by Saltsøvej er en sekundær trafikvej. Den har en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 1875.

Læs mere

Trafikplan 2016-2025 Hvidbog - behandling af høringssvar

Trafikplan 2016-2025 Hvidbog - behandling af høringssvar # Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1 Jakob Lauritsen Borger er bekymret over hvorledes skolebørn skal krydse Marbækvej i Frederikssund, når den i Trafikplanen er klassificeret

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby

Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Projektet Svendborg trafiksikkerhedsby Mål: At opnå et sikkert og trygt trafikmiljø for alle grupper af trafikanter, især med fokus på fodgængere, cyklister og knallertkørere, Midler: Sikre, at skolevejene

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune

Fordeling: Hans Riis Laursen hlaur Frederikssund Kommune NOTAT Projekt: Skoleveje i Frederikssund Kommune København, den 20.3.2013 Emne: Notat nr.: 1 Analyse af skoleveje til Ådalens Skole Projekt nr.: 6711-001 Dir. tlf.: +45 2540 0108 Reference: ivi@moe.dk

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport

Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 2 Forord.......................................................................... 4 3 Kortlægning og analyse

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere