DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk"

Transkript

1 DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende omfang... 6 Styregruppe... 7 Drift... 7 Datagrundlag... 8 Indikatorer... 8 Revisionspåtegnelse fra KCS Kontaktadresser Årsrapport 2008 Side 2

3 Forord I 2008 blev de nationale retningslinjer for gliomer udgivet og med afsæt heri kunne styregruppen for DNOR tage beslutning om relevante mål for kvalitet i udredning og behandling af denne gruppe. Der er udarbejdet syv kvalitetsindikatorer, som blev godkendt af DNOGs bestyrelse i juni Herefter blev der udarbejdet en prototype af databasen med specifikation af datamodel og relevante variable. Der var egentligt planlagt en forløbsbaseret database opbygget omkring en Topica løsning. På grund af manglende økonomiske ressourcer var dette ikke muligt. Da det havde høj prioritet at databasen kom i drift, blev der i stedet valgt en KMS løsning, der var væsentlig billigere. Ulempen vil være at det bliver sværere af udarbejde de efterfølgende forløbsbaserede analyser. Ved udgangen af 2008 var der en driftsklar database. DNOR er sat i drift i begyndelsen af 2009, og der vil blive arbejdet videre med igangsætningen af indrapportering og analyseværktøjer. Rapporten er udfærdiget af styregruppen for DNOR Rapporten er tilgængelig på og sendes til bestyrelsen for DNOG, Kompetencecenter Syd, de neurologiske, neurokirurgiske og onkologiske afdelinger, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Udgivelsesdato: 19.august 2009 Steinbjørn Hansen Formand for DNORs styregruppe Årsrapport 2008 Side 3

4 Konklusion Styregruppen for DNOR har i 2008 udarbejdet relevante kvalitetsparametre og specificeret tilsvarende indikatorer. Databasen er blevet oprettet med primær fokus på gliomer, som der er udarbejdet landsdækkende retningslinjer for. DNOR er klar til drift pr 1. januar Der er således ikke nogen patientdata i denne rapport for Årsrapport 2008 Side 4

5 Formål Klinisk national kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af primære hjernetumorer hos voksne i Danmark, som kan bruges til kvalitetsudvikling. Samtidig fungerer den som forskningsdatabase. Baggrund Tumorer i hjernen adskiller sig fra andre tumorer ved især følgende forhold: 1) De er beliggende inde i en ueftergivelig kraniekasse, hvorfor selv mindre, langsomt voksende tumorer kan medfører alvorlige, endda fatale symptomer, når det intrakranielle tryk stiger. 2) De vokser infiltrativt i hjernen og kan derfor næsten aldrig fjernes helt. 3) De er ofte lokaliseret svarende til hjernens vigtige og til tider vitale funktioner, hvilket har en rolle for muligheden for kirurgisk fjernelse. Fjernelse af en tumor vil medføre risiko for kompromittering af hjernefunktionen i det pågældende område. 4) De langsomt voksende tumorer kan med tiden transformeres til aggressive tumorer. Histopatologisk findes der mange forskellige tumortyper, som traditionelt har været inddelt i benigne og maligne tumorer. Det er ofte en dårlig inddeling. I stedet anvendes sædvanligvis at inddele hjernetumorer i henholdsvis lav-grads (WHO grad 1 og 2) og højgrads (WHO grad 3 og 4). Især for gliomer er udtrykket benign misvisende, da forskellen væsentligst drejer sig om væksthastighed og selv lav-grads tumorerne vokser med en vis hastighed, og kan sjældent eller aldrig helbredes og degenererer ofte til højgrads tumorer. Jævnfør ovenstående bliver alle grader af tumorer anmeldt til Cancerregistret, og det er relevant at alle disse tumorer registreres i en klinisk kvalitetsdatabase for hjernetumorer. Ifølge Cancerregistret blev der i 2007 nydiagnosticeret godt 1300 patienter med tumorer i hjerne, hinder og nerver i Danmark, heraf skønnes halvdelen at være gliomer. De øvrige primære tumorer omfatter meningiomer (15-20 %), medulloblastomer (1-2 %), schwannomer (6-8 %), hypofyseadenomer (6-8 %) og andre (8-10 %). Der er stor forskel i patientforløb og prognose for de forskellige typer af hjernetumorer. Generelt er prognosen alvorlig. Glioblastomer udgør en stor del og de fleste af disse patienter dør hurtigt af sygdommen (median overlevelse 12 mdr). Hjernetumorer og den tilhørende behandling kan medføre betydelig forringelse af arbejdsevne, samt kognitive og sociale færdigheder. Årsrapport 2008 Side 5

6 Samfundsmæssigt er det et meget ressourcetungt område. Dels er der betydelige behandlingsudgifter omfattende komplicerede hjerneoperationer, avanceret strålebehandlinger og dyr kemoterapi. Dels medfører de neurologiske skader ofte tabt arbejdsevne med betydelige omkostninger til rehabilitering og i andre tilfælde tunge plejekrævende forløb. Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende omfang Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe blev etableret i 2005 med det formål at skabe et multidisciplinært samarbejde mellem alle de specialer, der i Danmark behandler primære tumorer i centralnervesystemet. I 2007 blev arbejdet mere formaliseret efter økonomisk støtte fra ministeriet og DNOG har siden fungeret som den Danske Multidisciplinære Cancer Gruppe, der varetager tumorer i centralnervesystemet. DNOG har fra starten ønsket at oprette en database, hvorfra man kunne få oplysninger om hjernetumorer i Danmark. Intentionen var at denne med tiden blev tilstrækkelig udbygget til at den kunne anvendes til forskning. Samtidig var man også bevidst om at afdelingerne løbende kunne evaluere kvaliteten i patientforløbene inden for deres neuroonkologiske center; men også med mulighed for sammenligning på tværs af centrene. DNOG etablerede dengang et databaseudvalg, hvis medlemmer indgik i styregruppen for DNOR. De første multidisciplinære landsdækkende retningslinjer for gliomer blev færdige i Herefter har styregruppen arbejdet med at udpege passende kvalitetsparametre ud fra den nationale konsensus, der blev opnået i arbejdet med retningslinjerne. Der er blevet udvalgt et passende antal kvalitetsindikatorer, som er godkendt af bestyrelsen for DNOG, hvorved man har opnået bred accept fra repræsentanter fra de forskellige regioner og forskellige fagområder. Databasen har derfor i sin nuværende udformning primært fokus på gliomer og især glioblastomer. Efter valg af indikatorer er der i 2008 arbejdet med dataspecifikation og datamodel. Der er blevet oprettet en prototype for databasen. Derefter har der været kontakt til EDB udbydere. Pga begrænsede finansieringsmuligheder blev der valgt en KMS løsning fra TietoEnator, som desværre har nogle begrænsninger hvad angår forløbsregistrering. Dette var dog hvad der var økonomisk muligt i situationen. Efter indkøring vil denne løsning blive evalueret mhp. evt. skift af EDB løsning. KMS løsningen er blevet tilpasset efter konsulentbistand fra OpusConsult. Ultimo 2008 var det webbaserede indtastningsmodul klar til de kliniske afdelinger. Årsrapport 2008 Side 6

7 Styregruppe Der er en styregruppe for DNOR med en formand for styregruppen udpeget af DNOG, en repræsentant for Kompetencecenter Syd, en repræsentant for Region Syddanmark, repræsentanter for de lægelige specialer og regionerne, og DNOGs formand. I 2008 bestod styregruppen af følgende personer: (Navn, Stilling, Rolle i styregruppen, Organisation) Steinbjørn Hansen Overlæge, Formand for DNORs styregruppe, Region Syddanmark Anders Green Professor, Repræsentant for kompetencecenter, Kompetencecenter Syd. Lisbeth Rasmussen Afdelingschef, Dataansvarlig myndighed, Region Syddanmark Rene Laursen Overlæge, Neurokirurgi, Region Nord Henrik Schultz Overlæge, Onkologi, Region Midt Kai Jensen Overlæge, Neurologi, Region Hovedstaden Helle Broholm Overlæge, Patologi, Region Hovedstaden Erling Bo Andersen Overlæge, Neurologi, Region Sjælland Michael Kosteljanetz Overlæge, Repræsentant for DNOG, DNOG Drift DNOR huses af Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. DNOR er tilknyttet Kompetencecenter Syd. Etableringsarbejdet i 2008 har været finansieret af ministeriets puljemidler til styrkelse af infrastrukturen for klinisk kræftforskning. Årsrapport 2008 Side 7

8 Datagrundlag Som anført tidligere er DNOR først taget i drift i begyndelsen af 2009, hvorfor der ikke foreligger indberettede data til afrapportering for år Nedenfor bringes listen over de vedtagne indikatorer. Indikatorer 1) Overlevelse efter diagnose (operation) for patienter med glioblastom (GBM) 1a) 1-års overlevelse: Andel patienter der er i live 1 år efter diagnosedato (= operationsdato) for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 50 % 1b) 2-års overlevelse: Andel patienter der er i live 2 år efter diagnosedato (=operationsdato) for alle patienter, hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 15 % 2) Postoperativ MR scanning Andel af patienter der har fået udført postoperativ MR scanning senest 72 timer efter operation ud af alle patienter hvor der er udført resektion. Kvalitetsmål > 90 % [Proces-indikator] 3) Operatør kompetence Andel operationer udført af eller superviseret (tilstede under hele proceduren) af speciallæge i neurokirurgi ud af alle operationer Kvalitetsmål > 90 %) [Proces-indikator] 4) Resttumor efter operation for patienter med GBM Andel af patienter med resttumor påvist ved postoperativ MR scanning udført senest 72 timer efter operation ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: < 70% Årsrapport 2008 Side 8

9 5) Overlevelse efter operation Andel patienter i live mere end 30 dage efter første operationsdato ud af alle patienter, der har gennemgået en operation. Kvalitetsmål > 90 % 6) Gennemført strålebehandling efter operation for patienter med GBM 6a) Andel af patienter der tilbydes fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 80 % 6b) Andel af patienter der gennemfører fokal højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 90 % 7) Gennemført kemoterapi efter operation for patienter med GBM 7a) Andel af patienter der tilbydes konkomitant radiokemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der har gennemgået et operativt indgreb (resektion eller biopsi), hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål: > 80 % 7b) Andel af patienter der gennemfører konkomitant radiokemoterapi med temozolomid under højdosis strålebehandling ud af alle patienter, der påbegynder denne behandling, og hvor den histologiske diagnose er GBM. Kvalitetsmål : > 85% Årsrapport 2008 Side 9

10 Revisionspåtegnelse fra KCS I henhold til basiskravene for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser skal kompetencecenteret fremlægge følgende bemærkninger. Som det fremgår af rapporten, er DNOR taget i drift i begyndelsen af 2009, hvorfor der ikke foreligger data at rapportere for år Der kan som følge heraf ikke udarbejdes egentlig revisionspåtegning af rapporten. Kompetencecenter Syd har været involveret fra starten af hvad angår planlægning og etablering af databasen samt udarbejdelse af indikatorsættet. Kompetencecenteret vil i samarbejde med DNOR etablere analyse- og afrapporteringsredskaber, herunder hvad angår kvartalsrapporter. Odense d. 12. august 2009 Anders Green Professor, overlæge, dr.med. Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser Årsrapport 2008 Side 10

11 Kontaktadresser DNOR-sekretariat: Dansk Neuro-Onkologisk Register Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard Odense C Tlf: Leder af DNOR: Steinbjørn Hansen Overlæge, ph.d. Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard Odense C Årsrapport 2008 Side 11

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Introduktion til DNKK

Introduktion til DNKK Baggrund og metode Den Nationale Kliniske Kræftdatabase 31. august 2012 Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNKK projektet bestående af: Peter Gustav, Cand. scient., akademisk datamanager,

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Juni 2008 Henrik Schroll Indholdsfortegnelse Forord...3 Resume...5 Udtalelse fra Kompetencecenter Syd...5 Indledning og baggrund...7 Organisation...7

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 21 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 21 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Meszaros Jørgensen Lars

Læs mere

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling

Behandling af tarmkræft. i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling Behandling af tarmkræft i Danmark med fokus på den kirurgiske behandling August 2004 Indholdsfortegnelse 1 Faktiske forhold i Danmark 10 1.1 Baggrund 10 1.2 Patientforløb 10 1.2.1 Henvisning 11 1.2.2 Endoskopi

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: henrik.schroeder@skejby.rm.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe Dansk Neuro Onkologisk Gruppe Retningslinjer for behandling af intrakranielle gliomer hos voksne www.dnog.dk Indholdsfortegnelse 1 Arbejdsgruppe... 5 2 Indledning... 6 2.1 Hyppighed... 6 2.2 Årsag... 7

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II

Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II DMCG.dk Til Sundhedsstyrelsen Att.: Naja Holten Møller Svar på Sundhedsstyrelsens anmodning af 10. maj 2007 vedrørende Opfølgning på Kræftplan II Kære Naja Holten Møller! Hermed høringssvar fra DMCG.dk

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere