PFA ANBEFALINGER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA ANBEFALINGER 2014"

Transkript

1 PFA ANBEFALINGER 2014 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere. 3. februar 2014 Lars Ellehave-Andersen Version /CHU

2 MÅLSÆTNING Pensionsopsparing er af stor betydning for danskerne og det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at kunderne får tilstrækkelig indsigt i deres egen pensionsopsparing og vilkårene herfor. Det er afgørende, at PFA s kunder får en kvalificeret anbefaling. Rådgivningen er en vigtig og integreret del af den pensionsløsning, som vi leverer. Kunderne skal have en tryg og konkurrencedygtig pensionsløsning, hvor rådgivningen giver mulighed for at få det optimale ud af ordningen i forhold til egne individuelle forhold. Rådgivningen baseres på PFA s lange erfaring som leverandør af personlig rådgivning og er udtrykt ved konkrete retningslinjer, der tilpasses naturligt til den individuelle kundes forhold og behov. Vi søger den bedste løsning for kunden. Rammebetingelser aftalt med virksomheder Det er en målsætning, at PFA s Rådgivningsideal bruges i vores samarbejdsaftaler og dermed kan indgå i virksomhedens pensionspolitik. Enten direkte eller ved at der aftales virksomhedsspecifikke tilpasninger. Kvalitetssikring Det er en målsætning, at PFA i forbindelse med en samarbejdsaftale dokumenterer den udførte rådgivning. Det kan fx ske i form af årlige rapporter om antal rådgivningssamtaler, tilfredshedsmålinger, de ansattes samlede opsparing og valg af forsikringsdækninger. GRUNDRÅDGIVNING PFA præsenterer den enkelte medarbejder for en idealløsning i forhold til forsikringsdækninger og opsparing, som er i overensstemmelse med disse retningslinjer og samarbejdsaftalen. Herefter modificeres idealløsningen altid med sund fornuft og ved at afdække den individuelle kundes forhold og behov i overensstemmelse med kundens egne ønsker og valg. Dækning ved nedsat erhvervsevne PFA anbefaler samlet fuld lønkompensation i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Det sker på baggrund af, at evnen til arbejde for de fleste vil være deres største økonomiske aktiv. I særlig grad for unge, som har et langt arbejdsliv foran sig og typisk en lav formue. Samtidig er det vigtigt at undgå situationer med overkompensation både for at spare forsikringsudgiften, og fordi det erfaringsmæssigt nedsætter sandsynligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dækning ved nedsat erhvervsevne PFA s Rådgivningsideal 60 pct. af årsløn En forsikringsdækning ved nedsat erhvervsevne består af en årlig ydelse frem til pensionstiden på x pct. af årslønnen før skat. Stram økonomi Single med børn under 24 år Gift uden børn Gift med børn under 24 år Gift og har børn og hovedforsørger Gift uden børn og hovedforsørger 80 pct. af årsløn 80 pct. af årsløn pct. af årsløn pct. af årsløn 80 pct. af årsløn pct. af årsløn En dækning på 60 pct. af lønnen vil afhængig af lønniveau - give cirka 100 pct. kompensation ved nedsat erhvervsevne i den periode, hvor medarbejderen er berettiget til sygedagpenge, revalideringsydelse eller fleksjob. Til gengæld er kompensationen kun cirka 80 pct. i tilfælde af en varig nedsættelse af erhvervsevnen. En dækning på 80 pct. af lønnen vil give cirka 100 pct. kompensation i tilfælde af en varig nedsættelse af erhvervsevnen, men overkompensation i perioden frem til da. Ved en opfyldningsordning er ydelsen højest lig med det konkrete løntab. PFA anbefaler, at offentlig førtidspension ikke medregnes. Erfaringsmæssigt modtager 2/3 af de kunder, som får udbetaling fra PFA Erhvervsevne, ikke offentlig førtidspension. Flertallet af vores kunder får fuld dækning, når erhvervsevnen er nedsat med 50 pct., og vil i den situation ikke få offentlig førtidspension. Samtidig sker der løbende justeringer af reglerne for at nedsætte antallet af offentlige tilkendelser. Version /CHU - 2 -

3 Lavtlønnede Dækningen ved nedsat erhvervsevne udover årligt (2014/enlige/nye regler) vil give modregning med 30 pct. i eventuel offentlig førtidspension. PFA anbefaler derfor lavtlønnede med en lav pensionsprocent at begrænse dækningsniveauet hertil, således at en passende andel går til opsparing. Kritisk sygdom og Helbredssikring PFA anbefaler dækning ved såvel visse kritiske sygdomme som Helbredssikring. Begge dækninger har til formål at give en økonomisk dækning i en svær tid med øgede udgifter og behov, således at kunden kan fokusere på at blive rask og komme tilbage på arbejdsmarkedet. PFA anbefaler, at behovet ved løntab dækkes med PFA Erhvervsevne, således at der hverken er behov for en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne eller for en ulykkesforsikring (mén-dækning). Kritisk sygdom og Helbredssikring PFA s Rådgivningsideal kr. Kritisk sygdom Helbredssikring Ingen engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne Højtlønnet (topskat) Gift Børn Op til kr. Kritisk sygdom Ægtefælle tilbydes Helbredssikring Børnedækning knyttet til Helbredssikringen PFA Liv PFA anbefaler en dækning ved dødsfald, som sikrer, at pensionskundens familie ikke får økonomiske problemer i en periode på 3 til 5 år. PFA Liv PFA s Rådgivningsideal 300 pct. af årsløn Gift og hovedforsørger Børn / stedbørn Gæld Formue / Pensionsformue 400 til 800 pct. af årsløn, afhængig af bidrag til husstandsøkonomien Årlig børnepension på kr. (frikortsgrænsen) Forhøj med gæld, der ønskes indfriet Nedsæt med den øvrige formue Single Ingen mindreårige børn 0 til 300 pct. af årsløn Ægtefællen / samleveren bidrager hovedsaligt til husstandsøkonomien Ved udbetaling betales først en fast afgift på 40 pct. Dernæst betales arveafgift (boafgift) på henholdsvis 0 / 15 / 36,25 pct. for ægtefæller / børn / øvrige. Af børnepension betales normal indkomstskat for barnet, hvor frikortsgrænsen er på kr. (2014). Version /CHU - 3 -

4 PFA anbefaler, at livsforsikringens dækning sættes højt tidligt i livet, hvor behovet erfaringsmæssigt er størst, og hvor dækningen kan etableres til normal pris ved godt helbred. Samtidigt er det naturligt, at dækningen aftrappes med alderen i takt med, at behovet erfaringsmæssigt falder. Behov for opsparing PFA anbefaler en samlet opsparing til den tredje alder, som giver en passende fleksibilitet i forhold til selv at vælge pensionstidspunktet samt et uændret forbrugsniveau i en periode på op til ti år, fulgt af et livsvarigt forbrugsniveau på 70 pct. resten af tiden. Opsparing PFA s Rådgivningsideal 10 x årsløn som svarer til 80 pct. i Pensionstal Offentlige ydelser, som medregnes Folkepensionens grundbeløb Folkepensionens tillægsbeløb, når der er mindre end 10 år til forventet pension ATP Pension tidligere/senere end folkepensionsalderen +/- ½ årsløn pr. år For at skabe det bedste overblik over indtægtsgrundlaget i pensionstiden anbefaler PFA at medregne folkepensionens grundbeløb ( i 2014) og ATP ( i 2014), men ikke folkepensionens tillægsbeløb ( / for gifte/enlige i 2014) eller øvrige offentlige ydelser, medmindre der er mindre end ti år til forventet pension. Den anbefalede samlede opsparing svarer til et Pensionstal på 80, eller en samlet opsparing på 10 gange årslønnen ved folkepensionsalderen (plus/minus en halv årsløn for hvert år, der ønskes at gå tidligere/senere på pension). Hvis kundens indtjening systematisk overstiger forbruget, vil behovet for opsparing dog være tilsvarende mindre. Frie midler og friværdi Frie midler og friværdi i bolig, som kunden ønsker at forbruge ved populært sagt at spise mursten, medregnes til den samlede opsparing. Frie midler medregnes med faktor 1,5. Friværdi medregnes med samme værdi som pensionsopsparing, som følge af de med nedsparingen forbundne renteudgifter. PFA anbefaler, at mindst 50 pct. af opsparingen består af pension eller frie midler, fordi der er usikkerhed forbundet med muligheder og vilkår for at nedspare i boligen. Samt at der højst planlægges med en nedsparing på 50 pct. af friværdien (indtil boligen sælges), således at ingen bringer sig en tvangssalgssituation som følge af overbelåning. Eksempel en samlet opsparing på 4,5 mio. kr. opnås med en pensionsopsparing på 2 mio. kr. plus en friværdi på 1 mio. kr. og frie midler på 1 mio. kr.: *1,5 = 4,5 mio. kr. Livsvarige pensionsydelser Livsvarige pensionsydelser, hvor værdien af opsparingen er ukendt, som tilfældet fx er for tjenestemandspension, medregnes med en værdi lig den årlige ydelse gange 15. Pensionsmiljø for fremtidig opsparing PFA anbefaler, at fremtidig opsparing sker i PFA Plus (markedsrente), hvor hver kunde har sin egen opsparing og modtager sit fulde afkast i henhold til den valgte investeringsprofil. Tidligere anvendtes det såkaldte traditionelle miljø også kaldet gennemsnitsrentemiljøet, som imidlertid er mindre hensigtsmæssigt, når renteniveauet er lavt. Samtidig risikerer kunder i det traditionelle miljø at miste en del af deres opsparing ved skift i job eller pensionsleverandør. Version /CHU - 4 -

5 Alle kunder rådgives om valg af investeringsprofilerne A til D, hvor A har den laveste grad af risiko. Rådgivningen tager udgangspunkt i en middelrisiko som passende for langsigtet pensionsopsparing, udtrykt ved profilerne C eller B. Investeringsprofilen skal matche kundens egen præference og passe til kundens øvrige økonomiske situation: jo større risikovillighed, jo større mulighed for at tåle tab og jo mindre pensionsopsparingen er i forhold til den øvrige formue, jo højere investeringsprofil. Kunder som, når pensionsalderen nærmer sig, udtrykker ønske om yderligere sikkerhed rådgives om muligheden for enten at skifte til en investeringsprofil med en lavere risiko og/eller at tilknytte en såkaldt udbetalingssikring. PFA anbefaler, at kunder fastholder samme investeringsprofil over et livsforløb, fordi PFA Plus automatisk nedsætter risikoen over tid, og fordi udbetalingssikring er forbundet med yderligere - om end små - omkostninger. Pensionsmiljø for eksisterende opsparing PFA anbefaler, at kunder som udgangspunkt samler deres opsparing. Det giver overblik og nedsætter de samlede omkostninger. PFA gør en særlig indsats for at samle små pensionsordninger på under kr. Beslutningen om at bevare eksisterede opsparing i det traditionelle miljø eller at flytte opsparingen til markedsrentemiljøet træffes individuelt af hver kunde, hvor en række forhold skal tages i betragtning. Flytning af eksisterende opsparing fra traditionelt til markedsrentemiljø Fordele ved at flytte Ulemper ved at flytte Bemærkninger Lavere omkostninger, op til 0,5 pct. lavere ÅOP Større gennemsigtighed og overblik Bedre risikospredning Realværdien (købekraft) bevares Højere forventet afkast PFA giver et overførselstillæg, når kunder flytter opsparing til PFA Plus (markedsrente) KundeKapital fyldes op til 5 pct. Garanterede ydelser bortfalder Sikkerheden for at modtage en bestemt kendt ydelse bortfalder. Højere risiko er ingen sikkerhed for højere afkast, det kan blive et tab Opsparing, som befinder sig i andre selskaber, får ikke altid en andel af reserven med ved flytning. Rådgivningen skal vise kunden forskellen på at have sikre kendte ydelser i traditionelt miljø i forhold til at bevare købekraften i opsparingen i markedsrentemiljø Flytning er især fordelagtigt for: - kunder som har lang tid til pension og/eller befinder sig i rentegruppe et og to - kunder som har kapitalpension - kunder som får deres andel af reserven med, medmindre de har en stor del af opsparingen i rentegruppe tre og fire som livsvarige garanterede ydelser Flytning er mindre fordelagtigt for: - kunder som har høje livsvarige garanterede ydelser, herunder ægtefælledækninger. - kunder i rentegruppe tre og fire, som ikke får deres andel af reserven med ved flytningen For kunder, som er fyldt 60 år, eller hvis opsparing befinder sig i rentegruppe tre eller fire (høje ydelsesgarantier) og uden mulighed for at få egen andel af fællesreserven med ved flytning, anbefaler PFA generelt at blive i det traditionelle miljø, og PFA vil ikke tage initiativ til skift i pensionsmiljø. Afgiftsberigtigelse af Kapitalpension i 2014 er en undtagelse. PFA anbefaler i udgangspunktet, at sammenlægning af pensioner sker således, at en ret til udbetaling som 60-årig bevares. Version /CHU - 5 -

6 Forbrug i pensionstiden (valg af pensionsprodukt) PFA anbefaler som udgangspunkt, at opsparing sker med skattefradrag og tilrettelægges med primært fokus på forsørgelse i form af en løbende delvis aftrappende indkomst i pensionstiden. Den primære pensionstype er ratepension, hvor der kan indbetales op til kr. om året. Dernæst livspension, hvor der kan indbetales uden begrænsninger. Kapitalpension og Aldersopsparing kan bruges til en mindre supplerende opsparing. En kombination af pensionstyper giver robusthed og fleksibilitet. Hvis kundens arbejdsmarkedsbidragsgrundlag er under kr. (2014), er aldersopsparing skattemæssigt fordelagtigt, da indbetaling til en rate- eller livspension vil nedsætte beskæftigelsesfradraget. Ratepension Livspension Aldersopsparing / Kapitalpension Indbetaling kr. årligt Ubegrænset kr. årligt (aldersopsparing) Fordele Udbetales over 10 til 25 år og kan derfor tilpasses behov. Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens udbetaling typisk vil være på 37 pct. i bundskat. Livsvarig udbetaling. Det giver tryghed i alderdommen ikke at skulle bekymre sig om penge at leve for. Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens udbetaling typisk vil være på 37 pct. i bundskat. Udbetales som et engangsbeløb. Det giver fleksibilitet og kan tilpasses behov. Udbetalingen modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb. Ulemper Risiko for at løbe tør for penge. Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb. Med en livspension sker der efter pensionstidspunktet og i en vist omfang omfordeling til dem, som lever længst. Nogle kunder oplever dette som en ulempe. Risiko for at løbe tør for penge. Indbetalingerne sker med beskattede midler (aldersopsparing), og nedsætter dermed den månedlige løn efter skat. Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb. Der kan ske modregning i efterløn. Det er strafpålagt med mindst 4 procent, hvis indbetalingsgrænsen overskrides. Individuelle behov i livet kræver tilpasset rådgivning PFA har fire rådgivningskoncepter. Baseret på at vores kunder har forskellige behov for rådgivning gennem livet. Koncept Alder Behov Ungerådgivning Op til 35 år Kom godt i gang! Hvad kan en pensionsordning bruges til? Hvordan kombinerer man forsikringspakke, opsparing og investeringsprofil? Pensionsrådgivning 35 til 55 år Opsparingsforløb med langsigtet planlægning Investeringsprofil Forsikringsbehov afstemmes individuelt Arv og testamente Version /CHU - 6 -

7 Chefrådgivning Beslutningstagere med anderledes karriereforløb og økonomiske forhold Accelereret opsparing i en kortere periode, når karrieren tillader det Optimering af arv og begunstigelse for større formuer Samspil mellem pension, frie midler og samlet investeringsprofil 53A ved ind-/udstationering Formuerådgivning Fra og med 55 år Opsparingsmuligheder i den sidste del af opsparingsfasen Planlægning af udbetalingsfasen Samspil mellem pension og offentlige ydelser Arv og testamente Tidligt i livet PFA anbefaler, at fokus tidligt i livet er overhovedet at komme i gang med en fast obligatorisk opsparing, som tillige indeholder forsikringsdækninger på normale vilkår ved godt helbred. PFA anbefaler, at balancere opsparingen i forhold til at undgå gældsætning (udover realkreditlån), og at opsparingen løbende forøges i takt med, at lønnen stiger, og udgifter falder bort. Pensionsprocent 9 pct. 12 pct. 15 pct. 20 pct år OK OK Fint Fint 25 år Bagud OK Fint Fint 30 år Bagud Bagud OK Fint 35 år Bagud Bagud OK Fint Selvbetjening (Min Pension, NemID, ipad, PensionsInfo.dk, Borger.dk) PFA anbefaler, at kunder hjælpes til selvhjælp ved i størst mulig udtrækning at kunne betjene værktøjer som Min Pension til at træffe beslutninger, som kan bekræftes med NemID, Pensionsinfo.dk til at få overblik over sine pensionsordninger og borger.dk til at søge yderligere information. Arv, begunstigelse, testamente og ægtepagt PFA anbefaler, at alle positivt træffer beslutning om, hvem som skal have pengene i tilfælde af dødsfald. Det er særlig vigtigt at få bragt på plads, når der ikke er indgået ægteskab, og/eller når der både er egne børn og fællesbørn. Kunder kan vælge, at pengene enten går til nærmeste pårørende eller en konkret person. Nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge: Pensionsordninger eller begunstigelser oprettet efter 1. januar 2008 Ægtefælle / registreret partner (samme køn) Samlever, hvis man har boet sammen i 2 år eller venter eller har barn sammen Børn, børnebørn m.v. Arvinger ifølge testamente Arvinger ifølge arveloven Pensionsordninger før 1. januar 2008 Samlever ikke omfattet, ellers samme rækkefølge For familier med særlig store pensionsopsparinger, og hvor der løbende sker en skævdeling af den samlede opsparing, nævner PFA muligheden for at oprette en ægtepagt ved en advokat. Særlig store pensionsopsparinger er en individuel sag, men som udgangspunkt mener vi en formue på mere end fem mio. kr. Ægtepar kan i visse situationer med fordel optimere pensionen hos den ene part der betaler topskat. Forudsætningen for, at det vil være en god løsning er, at der betales bundskat på udbetalingstidspunktet, og at de har oprettet en ægtepagt, hvor pensionsmidler er fordelt korrekt ved eventuel skilsmisse, så der ikke er optimeret pension med brug af fællesmidler til fordel for den ene ægtefælle. Version /CHU - 7 -

8 Udligningsskat PFA anbefaler, at udgiften til den såkaldte særskat minimeres ved, at pensionen strækkes over et længere forløb, og dermed bruges til at sikre forsørgelse. Udligningsskatten gælder frem til og med 2019, og er på 6 pct. af andelen af den årlige udbetaling, som overstiger kr. Satsen aftrappes fra 2015 med et procentpoint årligt. AJOURFØRING PFA s Anbefalinger ajourføres årligt i forhold til ny lovgivning og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt. Seneste ajourføring er fra 3. februar PFA Pension Sundkrogsgade København Ø Telefon Version /CHU - 8 -

PFA ANBEFALINGER 2015

PFA ANBEFALINGER 2015 PFA ANBEFALINGER 2015 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4

Betydningen af forældelsesreglerne 2. Hvilken pensionsordning skal jeg vælge? 3. Økonomiplanlægning ved karriereophør 4 2-2012 2 Med forældelsesloven er der indført en almindelig forældelsesfrist, der som udgangspunkt er på 3 år, og en absolut forældelsesfrist, der som udgangspunkt er 10 år. 6 Låner medarbejderen lejlighedsvis

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen

Jeg gør det i morgen-opsparing. Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Hvad koster det at gå på pension? Den livsvarige livrente økonomisk tryghed gennem hele pensionstilværelsen Jeg gør det i morgen-opsparing Pension er ikke noget, vi taler

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere