PFA ANBEFALINGER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFA ANBEFALINGER 2014"

Transkript

1 PFA ANBEFALINGER 2014 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere. 3. februar 2014 Lars Ellehave-Andersen Version /CHU

2 MÅLSÆTNING Pensionsopsparing er af stor betydning for danskerne og det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at kunderne får tilstrækkelig indsigt i deres egen pensionsopsparing og vilkårene herfor. Det er afgørende, at PFA s kunder får en kvalificeret anbefaling. Rådgivningen er en vigtig og integreret del af den pensionsløsning, som vi leverer. Kunderne skal have en tryg og konkurrencedygtig pensionsløsning, hvor rådgivningen giver mulighed for at få det optimale ud af ordningen i forhold til egne individuelle forhold. Rådgivningen baseres på PFA s lange erfaring som leverandør af personlig rådgivning og er udtrykt ved konkrete retningslinjer, der tilpasses naturligt til den individuelle kundes forhold og behov. Vi søger den bedste løsning for kunden. Rammebetingelser aftalt med virksomheder Det er en målsætning, at PFA s Rådgivningsideal bruges i vores samarbejdsaftaler og dermed kan indgå i virksomhedens pensionspolitik. Enten direkte eller ved at der aftales virksomhedsspecifikke tilpasninger. Kvalitetssikring Det er en målsætning, at PFA i forbindelse med en samarbejdsaftale dokumenterer den udførte rådgivning. Det kan fx ske i form af årlige rapporter om antal rådgivningssamtaler, tilfredshedsmålinger, de ansattes samlede opsparing og valg af forsikringsdækninger. GRUNDRÅDGIVNING PFA præsenterer den enkelte medarbejder for en idealløsning i forhold til forsikringsdækninger og opsparing, som er i overensstemmelse med disse retningslinjer og samarbejdsaftalen. Herefter modificeres idealløsningen altid med sund fornuft og ved at afdække den individuelle kundes forhold og behov i overensstemmelse med kundens egne ønsker og valg. Dækning ved nedsat erhvervsevne PFA anbefaler samlet fuld lønkompensation i tilfælde af nedsat erhvervsevne. Det sker på baggrund af, at evnen til arbejde for de fleste vil være deres største økonomiske aktiv. I særlig grad for unge, som har et langt arbejdsliv foran sig og typisk en lav formue. Samtidig er det vigtigt at undgå situationer med overkompensation både for at spare forsikringsudgiften, og fordi det erfaringsmæssigt nedsætter sandsynligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Dækning ved nedsat erhvervsevne PFA s Rådgivningsideal 60 pct. af årsløn En forsikringsdækning ved nedsat erhvervsevne består af en årlig ydelse frem til pensionstiden på x pct. af årslønnen før skat. Stram økonomi Single med børn under 24 år Gift uden børn Gift med børn under 24 år Gift og har børn og hovedforsørger Gift uden børn og hovedforsørger 80 pct. af årsløn 80 pct. af årsløn pct. af årsløn pct. af årsløn 80 pct. af årsløn pct. af årsløn En dækning på 60 pct. af lønnen vil afhængig af lønniveau - give cirka 100 pct. kompensation ved nedsat erhvervsevne i den periode, hvor medarbejderen er berettiget til sygedagpenge, revalideringsydelse eller fleksjob. Til gengæld er kompensationen kun cirka 80 pct. i tilfælde af en varig nedsættelse af erhvervsevnen. En dækning på 80 pct. af lønnen vil give cirka 100 pct. kompensation i tilfælde af en varig nedsættelse af erhvervsevnen, men overkompensation i perioden frem til da. Ved en opfyldningsordning er ydelsen højest lig med det konkrete løntab. PFA anbefaler, at offentlig førtidspension ikke medregnes. Erfaringsmæssigt modtager 2/3 af de kunder, som får udbetaling fra PFA Erhvervsevne, ikke offentlig førtidspension. Flertallet af vores kunder får fuld dækning, når erhvervsevnen er nedsat med 50 pct., og vil i den situation ikke få offentlig førtidspension. Samtidig sker der løbende justeringer af reglerne for at nedsætte antallet af offentlige tilkendelser. Version /CHU - 2 -

3 Lavtlønnede Dækningen ved nedsat erhvervsevne udover årligt (2014/enlige/nye regler) vil give modregning med 30 pct. i eventuel offentlig førtidspension. PFA anbefaler derfor lavtlønnede med en lav pensionsprocent at begrænse dækningsniveauet hertil, således at en passende andel går til opsparing. Kritisk sygdom og Helbredssikring PFA anbefaler dækning ved såvel visse kritiske sygdomme som Helbredssikring. Begge dækninger har til formål at give en økonomisk dækning i en svær tid med øgede udgifter og behov, således at kunden kan fokusere på at blive rask og komme tilbage på arbejdsmarkedet. PFA anbefaler, at behovet ved løntab dækkes med PFA Erhvervsevne, således at der hverken er behov for en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne eller for en ulykkesforsikring (mén-dækning). Kritisk sygdom og Helbredssikring PFA s Rådgivningsideal kr. Kritisk sygdom Helbredssikring Ingen engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne Højtlønnet (topskat) Gift Børn Op til kr. Kritisk sygdom Ægtefælle tilbydes Helbredssikring Børnedækning knyttet til Helbredssikringen PFA Liv PFA anbefaler en dækning ved dødsfald, som sikrer, at pensionskundens familie ikke får økonomiske problemer i en periode på 3 til 5 år. PFA Liv PFA s Rådgivningsideal 300 pct. af årsløn Gift og hovedforsørger Børn / stedbørn Gæld Formue / Pensionsformue 400 til 800 pct. af årsløn, afhængig af bidrag til husstandsøkonomien Årlig børnepension på kr. (frikortsgrænsen) Forhøj med gæld, der ønskes indfriet Nedsæt med den øvrige formue Single Ingen mindreårige børn 0 til 300 pct. af årsløn Ægtefællen / samleveren bidrager hovedsaligt til husstandsøkonomien Ved udbetaling betales først en fast afgift på 40 pct. Dernæst betales arveafgift (boafgift) på henholdsvis 0 / 15 / 36,25 pct. for ægtefæller / børn / øvrige. Af børnepension betales normal indkomstskat for barnet, hvor frikortsgrænsen er på kr. (2014). Version /CHU - 3 -

4 PFA anbefaler, at livsforsikringens dækning sættes højt tidligt i livet, hvor behovet erfaringsmæssigt er størst, og hvor dækningen kan etableres til normal pris ved godt helbred. Samtidigt er det naturligt, at dækningen aftrappes med alderen i takt med, at behovet erfaringsmæssigt falder. Behov for opsparing PFA anbefaler en samlet opsparing til den tredje alder, som giver en passende fleksibilitet i forhold til selv at vælge pensionstidspunktet samt et uændret forbrugsniveau i en periode på op til ti år, fulgt af et livsvarigt forbrugsniveau på 70 pct. resten af tiden. Opsparing PFA s Rådgivningsideal 10 x årsløn som svarer til 80 pct. i Pensionstal Offentlige ydelser, som medregnes Folkepensionens grundbeløb Folkepensionens tillægsbeløb, når der er mindre end 10 år til forventet pension ATP Pension tidligere/senere end folkepensionsalderen +/- ½ årsløn pr. år For at skabe det bedste overblik over indtægtsgrundlaget i pensionstiden anbefaler PFA at medregne folkepensionens grundbeløb ( i 2014) og ATP ( i 2014), men ikke folkepensionens tillægsbeløb ( / for gifte/enlige i 2014) eller øvrige offentlige ydelser, medmindre der er mindre end ti år til forventet pension. Den anbefalede samlede opsparing svarer til et Pensionstal på 80, eller en samlet opsparing på 10 gange årslønnen ved folkepensionsalderen (plus/minus en halv årsløn for hvert år, der ønskes at gå tidligere/senere på pension). Hvis kundens indtjening systematisk overstiger forbruget, vil behovet for opsparing dog være tilsvarende mindre. Frie midler og friværdi Frie midler og friværdi i bolig, som kunden ønsker at forbruge ved populært sagt at spise mursten, medregnes til den samlede opsparing. Frie midler medregnes med faktor 1,5. Friværdi medregnes med samme værdi som pensionsopsparing, som følge af de med nedsparingen forbundne renteudgifter. PFA anbefaler, at mindst 50 pct. af opsparingen består af pension eller frie midler, fordi der er usikkerhed forbundet med muligheder og vilkår for at nedspare i boligen. Samt at der højst planlægges med en nedsparing på 50 pct. af friværdien (indtil boligen sælges), således at ingen bringer sig en tvangssalgssituation som følge af overbelåning. Eksempel en samlet opsparing på 4,5 mio. kr. opnås med en pensionsopsparing på 2 mio. kr. plus en friværdi på 1 mio. kr. og frie midler på 1 mio. kr.: *1,5 = 4,5 mio. kr. Livsvarige pensionsydelser Livsvarige pensionsydelser, hvor værdien af opsparingen er ukendt, som tilfældet fx er for tjenestemandspension, medregnes med en værdi lig den årlige ydelse gange 15. Pensionsmiljø for fremtidig opsparing PFA anbefaler, at fremtidig opsparing sker i PFA Plus (markedsrente), hvor hver kunde har sin egen opsparing og modtager sit fulde afkast i henhold til den valgte investeringsprofil. Tidligere anvendtes det såkaldte traditionelle miljø også kaldet gennemsnitsrentemiljøet, som imidlertid er mindre hensigtsmæssigt, når renteniveauet er lavt. Samtidig risikerer kunder i det traditionelle miljø at miste en del af deres opsparing ved skift i job eller pensionsleverandør. Version /CHU - 4 -

5 Alle kunder rådgives om valg af investeringsprofilerne A til D, hvor A har den laveste grad af risiko. Rådgivningen tager udgangspunkt i en middelrisiko som passende for langsigtet pensionsopsparing, udtrykt ved profilerne C eller B. Investeringsprofilen skal matche kundens egen præference og passe til kundens øvrige økonomiske situation: jo større risikovillighed, jo større mulighed for at tåle tab og jo mindre pensionsopsparingen er i forhold til den øvrige formue, jo højere investeringsprofil. Kunder som, når pensionsalderen nærmer sig, udtrykker ønske om yderligere sikkerhed rådgives om muligheden for enten at skifte til en investeringsprofil med en lavere risiko og/eller at tilknytte en såkaldt udbetalingssikring. PFA anbefaler, at kunder fastholder samme investeringsprofil over et livsforløb, fordi PFA Plus automatisk nedsætter risikoen over tid, og fordi udbetalingssikring er forbundet med yderligere - om end små - omkostninger. Pensionsmiljø for eksisterende opsparing PFA anbefaler, at kunder som udgangspunkt samler deres opsparing. Det giver overblik og nedsætter de samlede omkostninger. PFA gør en særlig indsats for at samle små pensionsordninger på under kr. Beslutningen om at bevare eksisterede opsparing i det traditionelle miljø eller at flytte opsparingen til markedsrentemiljøet træffes individuelt af hver kunde, hvor en række forhold skal tages i betragtning. Flytning af eksisterende opsparing fra traditionelt til markedsrentemiljø Fordele ved at flytte Ulemper ved at flytte Bemærkninger Lavere omkostninger, op til 0,5 pct. lavere ÅOP Større gennemsigtighed og overblik Bedre risikospredning Realværdien (købekraft) bevares Højere forventet afkast PFA giver et overførselstillæg, når kunder flytter opsparing til PFA Plus (markedsrente) KundeKapital fyldes op til 5 pct. Garanterede ydelser bortfalder Sikkerheden for at modtage en bestemt kendt ydelse bortfalder. Højere risiko er ingen sikkerhed for højere afkast, det kan blive et tab Opsparing, som befinder sig i andre selskaber, får ikke altid en andel af reserven med ved flytning. Rådgivningen skal vise kunden forskellen på at have sikre kendte ydelser i traditionelt miljø i forhold til at bevare købekraften i opsparingen i markedsrentemiljø Flytning er især fordelagtigt for: - kunder som har lang tid til pension og/eller befinder sig i rentegruppe et og to - kunder som har kapitalpension - kunder som får deres andel af reserven med, medmindre de har en stor del af opsparingen i rentegruppe tre og fire som livsvarige garanterede ydelser Flytning er mindre fordelagtigt for: - kunder som har høje livsvarige garanterede ydelser, herunder ægtefælledækninger. - kunder i rentegruppe tre og fire, som ikke får deres andel af reserven med ved flytningen For kunder, som er fyldt 60 år, eller hvis opsparing befinder sig i rentegruppe tre eller fire (høje ydelsesgarantier) og uden mulighed for at få egen andel af fællesreserven med ved flytning, anbefaler PFA generelt at blive i det traditionelle miljø, og PFA vil ikke tage initiativ til skift i pensionsmiljø. Afgiftsberigtigelse af Kapitalpension i 2014 er en undtagelse. PFA anbefaler i udgangspunktet, at sammenlægning af pensioner sker således, at en ret til udbetaling som 60-årig bevares. Version /CHU - 5 -

6 Forbrug i pensionstiden (valg af pensionsprodukt) PFA anbefaler som udgangspunkt, at opsparing sker med skattefradrag og tilrettelægges med primært fokus på forsørgelse i form af en løbende delvis aftrappende indkomst i pensionstiden. Den primære pensionstype er ratepension, hvor der kan indbetales op til kr. om året. Dernæst livspension, hvor der kan indbetales uden begrænsninger. Kapitalpension og Aldersopsparing kan bruges til en mindre supplerende opsparing. En kombination af pensionstyper giver robusthed og fleksibilitet. Hvis kundens arbejdsmarkedsbidragsgrundlag er under kr. (2014), er aldersopsparing skattemæssigt fordelagtigt, da indbetaling til en rate- eller livspension vil nedsætte beskæftigelsesfradraget. Ratepension Livspension Aldersopsparing / Kapitalpension Indbetaling kr. årligt Ubegrænset kr. årligt (aldersopsparing) Fordele Udbetales over 10 til 25 år og kan derfor tilpasses behov. Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens udbetaling typisk vil være på 37 pct. i bundskat. Livsvarig udbetaling. Det giver tryghed i alderdommen ikke at skulle bekymre sig om penge at leve for. Fradrag op til 52 pct. i topskat. Mens udbetaling typisk vil være på 37 pct. i bundskat. Udbetales som et engangsbeløb. Det giver fleksibilitet og kan tilpasses behov. Udbetalingen modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb. Ulemper Risiko for at løbe tør for penge. Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb. Med en livspension sker der efter pensionstidspunktet og i en vist omfang omfordeling til dem, som lever længst. Nogle kunder oplever dette som en ulempe. Risiko for at løbe tør for penge. Indbetalingerne sker med beskattede midler (aldersopsparing), og nedsætter dermed den månedlige løn efter skat. Der kan ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb. Der kan ske modregning i efterløn. Det er strafpålagt med mindst 4 procent, hvis indbetalingsgrænsen overskrides. Individuelle behov i livet kræver tilpasset rådgivning PFA har fire rådgivningskoncepter. Baseret på at vores kunder har forskellige behov for rådgivning gennem livet. Koncept Alder Behov Ungerådgivning Op til 35 år Kom godt i gang! Hvad kan en pensionsordning bruges til? Hvordan kombinerer man forsikringspakke, opsparing og investeringsprofil? Pensionsrådgivning 35 til 55 år Opsparingsforløb med langsigtet planlægning Investeringsprofil Forsikringsbehov afstemmes individuelt Arv og testamente Version /CHU - 6 -

7 Chefrådgivning Beslutningstagere med anderledes karriereforløb og økonomiske forhold Accelereret opsparing i en kortere periode, når karrieren tillader det Optimering af arv og begunstigelse for større formuer Samspil mellem pension, frie midler og samlet investeringsprofil 53A ved ind-/udstationering Formuerådgivning Fra og med 55 år Opsparingsmuligheder i den sidste del af opsparingsfasen Planlægning af udbetalingsfasen Samspil mellem pension og offentlige ydelser Arv og testamente Tidligt i livet PFA anbefaler, at fokus tidligt i livet er overhovedet at komme i gang med en fast obligatorisk opsparing, som tillige indeholder forsikringsdækninger på normale vilkår ved godt helbred. PFA anbefaler, at balancere opsparingen i forhold til at undgå gældsætning (udover realkreditlån), og at opsparingen løbende forøges i takt med, at lønnen stiger, og udgifter falder bort. Pensionsprocent 9 pct. 12 pct. 15 pct. 20 pct år OK OK Fint Fint 25 år Bagud OK Fint Fint 30 år Bagud Bagud OK Fint 35 år Bagud Bagud OK Fint Selvbetjening (Min Pension, NemID, ipad, PensionsInfo.dk, Borger.dk) PFA anbefaler, at kunder hjælpes til selvhjælp ved i størst mulig udtrækning at kunne betjene værktøjer som Min Pension til at træffe beslutninger, som kan bekræftes med NemID, Pensionsinfo.dk til at få overblik over sine pensionsordninger og borger.dk til at søge yderligere information. Arv, begunstigelse, testamente og ægtepagt PFA anbefaler, at alle positivt træffer beslutning om, hvem som skal have pengene i tilfælde af dødsfald. Det er særlig vigtigt at få bragt på plads, når der ikke er indgået ægteskab, og/eller når der både er egne børn og fællesbørn. Kunder kan vælge, at pengene enten går til nærmeste pårørende eller en konkret person. Nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge: Pensionsordninger eller begunstigelser oprettet efter 1. januar 2008 Ægtefælle / registreret partner (samme køn) Samlever, hvis man har boet sammen i 2 år eller venter eller har barn sammen Børn, børnebørn m.v. Arvinger ifølge testamente Arvinger ifølge arveloven Pensionsordninger før 1. januar 2008 Samlever ikke omfattet, ellers samme rækkefølge For familier med særlig store pensionsopsparinger, og hvor der løbende sker en skævdeling af den samlede opsparing, nævner PFA muligheden for at oprette en ægtepagt ved en advokat. Særlig store pensionsopsparinger er en individuel sag, men som udgangspunkt mener vi en formue på mere end fem mio. kr. Ægtepar kan i visse situationer med fordel optimere pensionen hos den ene part der betaler topskat. Forudsætningen for, at det vil være en god løsning er, at der betales bundskat på udbetalingstidspunktet, og at de har oprettet en ægtepagt, hvor pensionsmidler er fordelt korrekt ved eventuel skilsmisse, så der ikke er optimeret pension med brug af fællesmidler til fordel for den ene ægtefælle. Version /CHU - 7 -

8 Udligningsskat PFA anbefaler, at udgiften til den såkaldte særskat minimeres ved, at pensionen strækkes over et længere forløb, og dermed bruges til at sikre forsørgelse. Udligningsskatten gælder frem til og med 2019, og er på 6 pct. af andelen af den årlige udbetaling, som overstiger kr. Satsen aftrappes fra 2015 med et procentpoint årligt. AJOURFØRING PFA s Anbefalinger ajourføres årligt i forhold til ny lovgivning og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt. Seneste ajourføring er fra 3. februar PFA Pension Sundkrogsgade København Ø Telefon Version /CHU - 8 -

PFA ANBEFALINGER 2015

PFA ANBEFALINGER 2015 PFA ANBEFALINGER 2015 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en kvalificeret anbefaling fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2016

PFA ANBEFALINGER 2016 PFA ANBEFALINGER 2016 Vores rådgivning søger altid den bedste løsning for kunden. Således at kunden altid kan træffe sit eget valg på baggrund af en helhedsrådgivning fra vores certificerede rådgivere.

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

PFA ANBEFALINGER 2017

PFA ANBEFALINGER 2017 PFA ANBEFALINGER 2017 Vores kunder får en helhedsrådgivning med faglige anbefalinger på relevante tidspunkter ud fra individuelle ønsker og behov. Det sikrer økonomisk tryghed, så kunden kan leve livet

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS

PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS PENSION OG FORSIKRING TIL EN GOD PRIS MedlemsPlus er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem den faglige organisation, du er medlem af. Det er til dig, der selv står for din pension eller ønsker

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS

VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS VELKOMMEN TIL 65+ KURSUS INDLÆG VED PFA S PENSIONSRÅDGIVERE xxx 06-09-2017 ØKONOMI 1. Overvejelser og drømme 2. Pensionstyper 3. Offentlige ydelser 4. Anden opsparing 5. Pensionsplanlægning ØKONOMI - PENSIONSTYPER

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL

OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL OPDATERING AF PENSIONSORDNING PFA PLUS PR. 1. JANUAR 2014 (VIA FTF-RAMMEAFTALE) DOBL AUGUST 2014 side 1 AGENDA Velkommen v. Jens Nordentoft De væsentligste forbedringer PFA Plus En komplet ordning Opsparing

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1

Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010. side 1 Sømandskoneforeningen af 1976 - den 2. oktober 2010 side 1 Søfartens Lederes og jeres kontaktperson i PFA Navn: Titel: Email: Jens Nordentoft Kundechef jjn@pfa.dk Direkte tlf.: 39 17 55 18 Mobil: 20 49

Læs mere

Præsentation for SKAT

Præsentation for SKAT 1 Præsentation for SKAT Dagens program CO II Pension Sammensætning Overblik CO II Konto Helbredssikring Et godt medlemstilbud Dine muligheder i PFA Min Pension Servicekoncept 2 Strukturreformen - Der er

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015 Digitaliseret pensionsrådgivning Danmarks tredjestørste pensionsselskab 300.000 kunder AMP- og firmaordninger 257 mia. kr. i aktiver 7,8 mia. kr. i årlige indbetalinger 7,2

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder

Indehaverpension. Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige. Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Indehaverpension Pension og forsikring i én samlet pakke for selvstændige Indehaverpension: Pakken til ejeren af mindre virksomheder Som selvstændig eller ejer af en mindre virksomhed kan du købe Indehaverpension

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Forsikringsmægler Ensure: Er en uvildig ekspert i en svært gennemskuelig branche. Repræsenterer ikke ét forsikringsselskab men kunderne. Sidder ALTID på kundens side

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere