Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune"

Transkript

1 Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune skal være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Delmål: Delmålene for Det gode hverdagsliv er: - vi skaber og udvikler gode rammer for at leve et sundt hverdagsliv - vi udvikler og styrker forebyggelsen af livsstilsbetingede sygdomme - vi implementerer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Denne handleplan har alle borgere i Vejen Kommune som målgruppe og udtrykker et ønske om øget sundhed og trivsel for borgere og ansatte i kommunen. Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. I denne handleplan er der udpeget følgende indsatsområder med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Indsatsområderne er fremkommet ud fra en status på eksisterende indsatser i Vejen Kommune. Indsatsområder: Solbeskyttelse s. 2 Mad og måltider s. 5 Tobak s. 7 Seksuel sundhed s. 8 Alkohol s. 10 Hygiejne s. 11 Arbejdsgruppen opfordrer til, at Sundhedsaktiv Skoles sundhedsråd og ressourcelærere samt Sundhedsaktivt Dagtilbuds samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og Sundhedsaktører inddrages i implementeringen af handleplanen. Yderligere kan materialer og viden fra ikke-statslige organisationer med fordel inddrages. Det gælder for alle indsatsområderne, at der i arbejdet med de enkelte indsatser, indgår en implementerings- og evalueringsplan for indsatsen. 1

2 Indsatsområde 1: Solbeskyttelse Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og modermærkekræft i verden og hudkræft er den hyppigste kræftform i Danmark. Hudkræft er en af de dyreste kræftformer at behandle og skyldes i langt de fleste tilfælde udsættelse for overdreven UV-stråling. Risikoen for kræft i huden forøges gennem kraftig soldyrkelse og brug af solarium. Kræft i huden kan forebygges med planlægning og enkle forholdsregler som færre solskoldninger, mindre UVdosis og tidlig solsikker adfærd. Fornuftige solvaner tidligt i livet kan derfor reducere risikoen for solskoldninger og hudskader samt nedsætte den samlede mængde af UV-stråling, som huden bliver udsat for i et livsforløb. Tilsammen giver det mindre risiko for at få kræft i huden. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for solbeskyttelse: 1.a Vejen Kommune som solsikker kommune 1.b Vejledning af forældre om solsikker adfærd 1.c Udarbejdelse af solpolitik for dagtilbud, skoler og ansatte 1.d Implementere undervisning om solsikker adfærd i folkeskolen 1.e Indgå i dialog med ungdomsuddannelser omkring undervisning i solsikker adfærd 1.f Implementere solsikkerhed på alle offentligt ejede udearealer i Vejen Kommune 1.a Vejen Kommune som solsikker kommune Formål At opnå status som solsikker kommune i regi af Kræftens Bekæmpelse, hvorved solbeskyttelse er en del af Vejen Kommunes temaplan for sundhed, kultur og fritid. Vejen Kommune skal iværksætte fem eller flere initiativer til solbeskyttelse, hvilket honoreres via indsatsområderne 1.b - f. At Vejen Kommune opfylder de stillede krav for at vedblive at være solsikker kommune. Følge op på samarbejdet med Kræftens Ultimo 2014 Sundhed Bekæmpelse Koordinere implementeringen af de øvrige indsatsområder om solbeskyttelse Ultimo 2014 Sundhed 1.b Vejledning af forældre om solbeskyttelse At give forældre redskaber til solsikker adfærd. 2

3 At forældre har den fornødne viden til at solbeskytte deres spædbørn. Vejledning af forældre om solsikker adfærd Primo 2015 Sundhedsplejen 1.c Udarbejdelse af solpolitik for dagtilbud, skoler og ansatte At skabe rammer for solsikker adfærd. Vejen Kommunes eksisterende tilsyn med de nævnte områder følger op på de udarbejdede solpolitikker. For de ansatte indgår solpolitikken som del af arbejdsmiljølovgivningen. Udarbejde solpolitik for dagtilbud og skoler Primo 2015 Ledere af dagtilbud, børnecentre og skoler i samarbejde med ansatte og forældre Indarbejde solbeskyttelse for ansatte i Vejen Kommune i den eksisterende Sundheds- og sygefraværspolitik, der evalueres ultimo 2014 Ultimo 2014 Arbejdsmiljøkonsulent sammen med valgte aktører 1.d Implementere undervisning om solsikker adfærd i folkeskolen Da viden om solbeskyttelse øger sandsynligheden for solsikker adfærd, anbefaler Vejen Kommune undervisning i solbeskyttelse i kommunens folkeskoler. Samarbejde mellem den enkelte folkeskole og skolesundhedsplejersken omkring indførelse af undervisning i solbeskyttelse i Vejen Kommunes folkeskoler. Sikre at undervisning i solbeskyttelse i folkeskolen indgår i den understøttende undervisning eller som del af den åbne skole Primo 2015 Sundhedsplejen Den enkelte skole 1.e Indgå i dialog med ungdomsuddannelser omkring undervisning i solsikker adfærd Da viden om solbeskyttelse øger sandsynligheden for solsikker adfærd, anbefaler Vejen 3

4 Kommune undervisning i solbeskyttelse på ungdomsuddannelserne beliggende i Vejen Kommune. Samarbejde mellem ungdomsuddannelser og sundhedsplejen omkring formidling af solbeskyttelse på ungdomsuddannelserne. Vejen Kommunes sundhedspleje tager initiativ til dialog med ungdomsuddannelserne omkring indførelse af solbeskyttelse som undervisningsemne. Formidling af solsikker adfærd Ultimo 2014 Sundhedsplejen Repræsentanter fra ungdomsuddannelser 1.f Implementere solsikkerhed på alle offentligt ejede udearealer i Vejen Kommune Formål At skabe solsikre rammer på legepladser og dermed øge mulighederne for solsikker adfærd. At skabe solsikre rammer på Vejen Kommunes udendørsarealer og derved øge mulighederne for solsikker adfærd. At indtænke solsikre udearealer i alle niveauer af byplanlægningen. Adgang til skygge på Vejen Kommunes legepladser og øvrige udendørsarealer er en af forudsætningerne for at gøre solsikker adfærd mulig. Implementere solsikre udearealer i Kommuneplan 2017 (og Planstrategi 2015), samt i øvrige politikker og planer i kommunen på tværs herunder Bæredygtighedsværktøj Implementere mulighed for solsikker adfærd i Vejen Kommunes projekter til udmøntning af Kommuneplan 2013, herunder lokalplaner Implementere solsikre legepladser i Vejen Kommunes Udviklingsplan for kommunale legepladser på offentlige arealer Medio 2014 løbende Løbende Pågår Udvikling & Erhverv Teknik & Miljø sammen med relevante aktører Udvikling & Erhverv Teknik & Miljø sammen med relevante aktører Teknik & Miljø sammen med relevante aktører 4

5 Indsatsområde 2: Mad og måltider Sunde mad- og måltidsvaner har grundlæggende betydning for at fremme og bevare et godt helbred samt forebygge overvægt, undervægt og livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes type 2, hjerte-kar-sygdomme, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Der er videnskabelig dokumentation for, at madens sammensætning og indhold af næringsstoffer kan have en både sundhedsfremmende og sygdomsbeskyttende virkning. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for mad og måltider: 2.a Udarbejde overordnet mad- og måltidspolitik for Vejen Kommune 2.b Samarbejde omkring mad- og måltidspolitik for idrætshaller 2.c Implementering af mad- og måltidspolitik for kommunale kantiner 2.d Brug af digitale medier for udbredelse af information og viden om sund mad og sunde måltider 2.a Udarbejde overordnet mad- og måltidspolitik for Vejen Kommune At udarbejde en overordnet kommunal mad- og måltidspolitik som fælles grundlag for lokale mad- og måltidspolitikker i Vejen Kommune. At der er adgang til sunde valg for borgere i kommunale tilbud i Vejen Kommune. Med udgangspunkt i de eksisterende kostpolitikker udarbejdes overordnet mad- og måltidspolitik på tværs af organisationen i Vejen Kommune Primo 2015 Udarbejde lokale mad- og måltidspolitikker gældende for de enkelte områder på baggrund af den overordnede mad- og måltidspolitik Medio b Samarbejde omkring mad- og måltidspolitik for idrætshaller Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Social & Ældre Alle relevante aktører i Vejen Kommunes organisation At der etableres et samarbejde med idrætshallerne i Vejen Kommune omkring fremme af den sunde mad. At det sunde valg bliver det lette valg for brugere af idrætshallerne. 5

6 Tage initiativ til dialog og samarbejde mellem idrætshaller og Vejen Kommune Primo 2015 Kultur & Fritid Ledere af idrætshaller i Vejen kommune Sundhedskonsulent 2.c Implementering af mad- og måltidspolitik for kommunale kantiner At alle kommunale kantiner i Vejen Kommune har et sundt tilbud til de ansatte i arbejdstiden på områdekontorerne og Sundhedscenteret At sikre tilgængeligheden af sund mad i kantinerne Indarbejde retningslinjer for den serverede mad i kommunale kantiner i den eksisterende Sundhedsog sygefraværspolitik, der evalueres ultimo 2014 Ultimo 2014 Bygningsservice & Beredskab Madservice Vejen MED-udvalget for administrativt personale i Vejen Kommune Sundhedskonsulent 2.d Brug af digitale medier for udbredelse af information og viden om sund mad og sunde måltider At udbrede viden om sund mad og måltider til Vejen Kommunes borgere. At sikre let adgang til viden om sund mad og måltider til Vejen Kommunes borgere. Links på Vejen Kommunes hjemmeside til: - sund mad og måltider - sammenhæng mellem helbred, trivsel og ernæring - Fødevarestyrelsens hjemmeside Altomkost.dk Medio 2014 Erhverv Benytte kommunale og private informationsskærme, hvor borgere færdes Medio 2014 Sundhedskonsulent Kommunikationsteamet, Udvikling & Almen praksis Kommunikationsteamet, Udvikling & Erhverv 6

7 Indsatsområde 3: Tobak Tobaksområdet er et område med god videnskabelig dokumentation for effektive indsatser. Da både forekomsten og effekten af tobaksrygning er socialt skævt fordelt, har den en stor betydning for ulighed i sundhed i den danske befolkning. I Vejen Kommune anbefales det at arbejde med forebyggelse af rygestart og udbredelse af røgfrie miljøer både indendørs og udendørs. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for tobak: 3.a Implementere undervisning om tobak og rygning i skolernes klasser 3.b Implementere rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale 3.c Indgå i dialog med ungdomsuddannelserne omkring rygning 3.d Udarbejde rygepolitik for borgere på handicap- og psykiatriområdet 3.e Evaluere nuværende rygestoptilbud til borgere i Vejen Kommune 3.a Implementere undervisning om tobak og rygning i skolernes klasser At sikre formidling og vejledning om rygnings skadelige virkninger på de nævnte klassetrin. Reducere antallet af børn og unge, der påbegynder rygning Formidling og vejledning om tobak og rygning Primo 2015 Den enkelte skole Sundhedsplejen 3.b Implementere rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale At understøtte skolens undervisning i tobak og rygning samt henvise til kommunens rygestoptilbud målrettet unge. At unge rygere spores og tilbydes rygestop Rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale Primo 2015 Sundhedsplejen Vejen Kommunes rygestoptilbud for unge 7

8 3.c Indgå i dialog om ungdomsuddannelsernes indsats omkring rygning Understøtte ungdomsuddannelsernes indsats omkring rygestart og rygning At forhindre rygestart og rekruttere rygere til kommunalt rygestopforløb. Sundhedsplejen tager initiativ til dialog med Medio 2014 Sundhedsplejen ungdomsuddannelserne i Vejen Kommune 3.d Udarbejde rygepolitik for borgere på handicap- og psykiatriområdet At udarbejde en overordnet kommunal rygepolitik, der anbefales at danne grundlag for lokale rygepolitikker for borgere på handicap- og psykiatriområdet At rette fokus på den øgede andel af rygere i målgruppen. Udarbejde rygepolitik for handicap- og Primo 2015 Social & Ældre sammen psykiatriområdet med valgte aktører 3.e Evaluere nuværende rygestoptilbud til borgere i Vejen Kommune At evaluere det nuværende tilbud om rygestop At afdække hvorvidt tilbud om rygestop fortsat skal tilbydes via Vejen Kommunes fire apoteker Evaluering af eksisterende tilbud Primo 2014 Sundhedskonsulent Med afsæt i evalueringen udarbejdes plan for fremtidig rygestoptilbud Medio 2014 Sundhedskonsulent Indsatsområde 4: Seksuel sundhed Seksualiteten findes i alle aldre og har betydning for såvel ung som gammel, hvorfor en politik for seksuel sundhed er vedkommende for alle. Faktum er, at manglende seksuel sundhed har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser og er tæt knyttet til KRAM- 8

9 faktorerne. Opgaverne, der knytter sig til seksuel sundhed, skal ses bredt og løses på tværs af organisationen i Vejen Kommune. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for seksuel sundhed: 4.a Udarbejde overordnet politik for seksuel sundhed 4.b Udpege specifikke målgrupper og indsatser med udgangspunkt i Vejen Kommunes politik for seksuel sundhed og borgersammensætning 4.a Udarbejde overordnet kommunal politik for seksuel sundhed At skabe rammer for seksuel sundhed på tværs af organisationen. At der skabes fokus på vigtigheden af seksuel sundhed på alle niveauer i Vejen Kommune. Udarbejde overordnet politik for seksuel sundhed. Herunder at kortlægge og systematisere samarbejdet mellem relevante aktører og interessegrupper Ultimo 2014 Sundhedsplejen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten ad hoc 4.b Udpege specifikke målgrupper og indsatser med udgangspunkt i Vejen Kommunes politik for seksuel sundhed og kommunens borgersammensætning Kortlægge målgrupper med behov for indsatser, der medvirker til at øge den seksuelle sundhed og trivsel samt analysere, hvordan Vejen Kommune forebygger spredning af sexsygdomme og nedbringer antallet af uønskede graviditeter. At igangsætte indsatser, der kan medvirke til at øge den seksuelle sundhed Kortlægge målgrupper med behov for indsatser Primo 2015 Sundhedsplejen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten Igangsætte prioriterede indsatser på baggrund af Medio 2015 Sundhedsplejen 9

10 kortlægningen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten Indsatsområde 5: Alkohol Alkoholproblemer er ofte en årsag til dårlig livskvalitet og en barriere for, at borgeren kommer fri af offentlig forsørgelse eller bliver hurtigere rask og i stand til at håndtere sit liv og sin familie tilfredsstillende. I nærværende handleplan er taget afsæt i Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan, der danner rammen for tværsektorielle tiltag baseret på foreliggende evidens og erfaringer fra kommunens afdelinger. Fokus lægges på at reducere alkoholforbruget blandt voksne, udskyde alkoholdebut og reducere alkoholforbrug hos unge. Der er god dokumentation for, at begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er effektiv for at reducere alkoholforbruget hos borgerne. Herudover er et centralt tiltag at håndhæve lovgivningen om forbud mod salg og udskænkning af alkohol til unge. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for alkohol: 5.a Evaluering af den eksisterende alkoholpolitiske handleplan i Vejen Kommune og efterfølgende tilpasning efter nye behov 5.b Udbygge samarbejde med SSP-konsulent i skolernes 7. til 9. klassetrin 5.a Evaluering af den eksisterende alkoholpolitiske handleplan i Vejen Kommune og efterfølgende tilpasning efter nye behov Tilpasse den eksisterende alkoholpolitiske handleplan Afdække hvilke initiativer, der er sufficiente og hvor der skal udarbejdes nye initiativer Gennemføre den planlagte evaluering af Vejen Primo 2014 Misbrugskonsulent kommunes alkoholpolitiske handleplan Udarbejde alkoholpolitisk handleplan gældende fra 2014 Medio 2014 Misbrugskonsulent 5.b Udbygge samarbejde med SSP-konsulent i skolernes 7. til 9. klassetrin 10

11 At koordinere rammer og normer for unges alkoholforbrug. Desuden har viden en dokumenteret begrænsende effekt på forbruget af alkohol. Forældreinddragelse for udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester samt undervisning i alkohols skadelige virkninger i folkeskolen. Etablere et formaliseret samarbejde mellem SSP, skole og forældre om alkoholforbrug for målgruppen Ultimo 2014 Formidling og vejledning om alkohols skadelige virkninger for klassetrin Ultimo 2014 SSP Den enkelte skole Forældre til skolebørn Den enkelte skole Sundhedsplejen Indsatsområde 6: Hygiejne Spredning af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for borgeren, kommunen og samfundet generelt i form af sygefravær, sygehusindlæggelser og tabt arbejdsevne. Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Også øget forekomst af resistente bakterier kræver en styrket indsats og dermed øget opmærksomhed på god hygiejne. Sygdom kan forebygges ved at undgå smittespredning generelt blandt borgerne. For særligt sårbare borgere kan smittespredning og infektionssygdomme have alvorlige konsekvenser. Effekten af indsatsen øges, når flere indsatser supplerer hinanden og indsatsen sker på tværs af sektorer og i kommunale netværk. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for hygiejne: 6.a Udarbejde overordnet kommunal hygiejnepolitik 6.b Udarbejde lokale hygiejneprocedurer 6.a Udarbejde overordnet kommunal hygiejnepolitik At styrke samarbejdet mellem kommunens afdelinger om hygiejne, implementere forebyggelsespakken om hygiejne og øge fokus på vigtigheden af en god renlighedsstandard. At sundhed og velvære øges blandt borgere og ansatte. Udarbejde overordnet hygiejnepolitik på tværs af organisationen i Vejen Kommune Primo 2014 Ledergruppen for Dagtilbud & Skole Sundhedsplejen 11

12 Social & Ældre Den kommunale tandpleje Bygningsservice & Beredskab Praksiskonsulenten ad hoc 6.b Lokale hygiejneprocedurer At udbrede viden om vigtigheden af en god renlighedsstandard Nedbringe smittespredning Udarbejde lokale hygiejneprocedurer gældende for de enkelte områder på baggrund af den overordnede hygiejnepolitik Ultimo 2014 Aktuelle aktører på tværs af Vejen Kommunes organisation Økonomi: For at udnytte eksisterende midler mest hensigtsmæssigt, kan der blive tale om omlægning af eksisterende midler. Der kan eventuelt søges midler fra Risikostyringspuljen, som kan benyttes til information, etableringsudgifter ved nye/ændrede sikringsforanstaltninger, kurser, tilskud m.v. Ligeledes kan der eventuelt søges midler fra Sundhedspuljen til forebyggelse på tværs. Puljen har til formål at sikre arbejde med sundhed på tværs og støtte af projekter, der fremmer borgernes sundhed. Beløb fra puljen tilbagebetales via opnået nytteværdi ved indsatsen. 12

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere