Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune"

Transkript

1 Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune skal være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Delmål: Delmålene for Det gode hverdagsliv er: - vi skaber og udvikler gode rammer for at leve et sundt hverdagsliv - vi udvikler og styrker forebyggelsen af livsstilsbetingede sygdomme - vi implementerer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Denne handleplan har alle borgere i Vejen Kommune som målgruppe og udtrykker et ønske om øget sundhed og trivsel for borgere og ansatte i kommunen. Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. I denne handleplan er der udpeget følgende indsatsområder med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Indsatsområderne er fremkommet ud fra en status på eksisterende indsatser i Vejen Kommune. Indsatsområder: Solbeskyttelse s. 2 Mad og måltider s. 5 Tobak s. 7 Seksuel sundhed s. 8 Alkohol s. 10 Hygiejne s. 11 Arbejdsgruppen opfordrer til, at Sundhedsaktiv Skoles sundhedsråd og ressourcelærere samt Sundhedsaktivt Dagtilbuds samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og Sundhedsaktører inddrages i implementeringen af handleplanen. Yderligere kan materialer og viden fra ikke-statslige organisationer med fordel inddrages. Det gælder for alle indsatsområderne, at der i arbejdet med de enkelte indsatser, indgår en implementerings- og evalueringsplan for indsatsen. 1

2 Indsatsområde 1: Solbeskyttelse Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og modermærkekræft i verden og hudkræft er den hyppigste kræftform i Danmark. Hudkræft er en af de dyreste kræftformer at behandle og skyldes i langt de fleste tilfælde udsættelse for overdreven UV-stråling. Risikoen for kræft i huden forøges gennem kraftig soldyrkelse og brug af solarium. Kræft i huden kan forebygges med planlægning og enkle forholdsregler som færre solskoldninger, mindre UVdosis og tidlig solsikker adfærd. Fornuftige solvaner tidligt i livet kan derfor reducere risikoen for solskoldninger og hudskader samt nedsætte den samlede mængde af UV-stråling, som huden bliver udsat for i et livsforløb. Tilsammen giver det mindre risiko for at få kræft i huden. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for solbeskyttelse: 1.a Vejen Kommune som solsikker kommune 1.b Vejledning af forældre om solsikker adfærd 1.c Udarbejdelse af solpolitik for dagtilbud, skoler og ansatte 1.d Implementere undervisning om solsikker adfærd i folkeskolen 1.e Indgå i dialog med ungdomsuddannelser omkring undervisning i solsikker adfærd 1.f Implementere solsikkerhed på alle offentligt ejede udearealer i Vejen Kommune 1.a Vejen Kommune som solsikker kommune Formål At opnå status som solsikker kommune i regi af Kræftens Bekæmpelse, hvorved solbeskyttelse er en del af Vejen Kommunes temaplan for sundhed, kultur og fritid. Vejen Kommune skal iværksætte fem eller flere initiativer til solbeskyttelse, hvilket honoreres via indsatsområderne 1.b - f. At Vejen Kommune opfylder de stillede krav for at vedblive at være solsikker kommune. Følge op på samarbejdet med Kræftens Ultimo 2014 Sundhed Bekæmpelse Koordinere implementeringen af de øvrige indsatsområder om solbeskyttelse Ultimo 2014 Sundhed 1.b Vejledning af forældre om solbeskyttelse At give forældre redskaber til solsikker adfærd. 2

3 At forældre har den fornødne viden til at solbeskytte deres spædbørn. Vejledning af forældre om solsikker adfærd Primo 2015 Sundhedsplejen 1.c Udarbejdelse af solpolitik for dagtilbud, skoler og ansatte At skabe rammer for solsikker adfærd. Vejen Kommunes eksisterende tilsyn med de nævnte områder følger op på de udarbejdede solpolitikker. For de ansatte indgår solpolitikken som del af arbejdsmiljølovgivningen. Udarbejde solpolitik for dagtilbud og skoler Primo 2015 Ledere af dagtilbud, børnecentre og skoler i samarbejde med ansatte og forældre Indarbejde solbeskyttelse for ansatte i Vejen Kommune i den eksisterende Sundheds- og sygefraværspolitik, der evalueres ultimo 2014 Ultimo 2014 Arbejdsmiljøkonsulent sammen med valgte aktører 1.d Implementere undervisning om solsikker adfærd i folkeskolen Da viden om solbeskyttelse øger sandsynligheden for solsikker adfærd, anbefaler Vejen Kommune undervisning i solbeskyttelse i kommunens folkeskoler. Samarbejde mellem den enkelte folkeskole og skolesundhedsplejersken omkring indførelse af undervisning i solbeskyttelse i Vejen Kommunes folkeskoler. Sikre at undervisning i solbeskyttelse i folkeskolen indgår i den understøttende undervisning eller som del af den åbne skole Primo 2015 Sundhedsplejen Den enkelte skole 1.e Indgå i dialog med ungdomsuddannelser omkring undervisning i solsikker adfærd Da viden om solbeskyttelse øger sandsynligheden for solsikker adfærd, anbefaler Vejen 3

4 Kommune undervisning i solbeskyttelse på ungdomsuddannelserne beliggende i Vejen Kommune. Samarbejde mellem ungdomsuddannelser og sundhedsplejen omkring formidling af solbeskyttelse på ungdomsuddannelserne. Vejen Kommunes sundhedspleje tager initiativ til dialog med ungdomsuddannelserne omkring indførelse af solbeskyttelse som undervisningsemne. Formidling af solsikker adfærd Ultimo 2014 Sundhedsplejen Repræsentanter fra ungdomsuddannelser 1.f Implementere solsikkerhed på alle offentligt ejede udearealer i Vejen Kommune Formål At skabe solsikre rammer på legepladser og dermed øge mulighederne for solsikker adfærd. At skabe solsikre rammer på Vejen Kommunes udendørsarealer og derved øge mulighederne for solsikker adfærd. At indtænke solsikre udearealer i alle niveauer af byplanlægningen. Adgang til skygge på Vejen Kommunes legepladser og øvrige udendørsarealer er en af forudsætningerne for at gøre solsikker adfærd mulig. Implementere solsikre udearealer i Kommuneplan 2017 (og Planstrategi 2015), samt i øvrige politikker og planer i kommunen på tværs herunder Bæredygtighedsværktøj Implementere mulighed for solsikker adfærd i Vejen Kommunes projekter til udmøntning af Kommuneplan 2013, herunder lokalplaner Implementere solsikre legepladser i Vejen Kommunes Udviklingsplan for kommunale legepladser på offentlige arealer Medio 2014 løbende Løbende Pågår Udvikling & Erhverv Teknik & Miljø sammen med relevante aktører Udvikling & Erhverv Teknik & Miljø sammen med relevante aktører Teknik & Miljø sammen med relevante aktører 4

5 Indsatsområde 2: Mad og måltider Sunde mad- og måltidsvaner har grundlæggende betydning for at fremme og bevare et godt helbred samt forebygge overvægt, undervægt og livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes type 2, hjerte-kar-sygdomme, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Der er videnskabelig dokumentation for, at madens sammensætning og indhold af næringsstoffer kan have en både sundhedsfremmende og sygdomsbeskyttende virkning. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for mad og måltider: 2.a Udarbejde overordnet mad- og måltidspolitik for Vejen Kommune 2.b Samarbejde omkring mad- og måltidspolitik for idrætshaller 2.c Implementering af mad- og måltidspolitik for kommunale kantiner 2.d Brug af digitale medier for udbredelse af information og viden om sund mad og sunde måltider 2.a Udarbejde overordnet mad- og måltidspolitik for Vejen Kommune At udarbejde en overordnet kommunal mad- og måltidspolitik som fælles grundlag for lokale mad- og måltidspolitikker i Vejen Kommune. At der er adgang til sunde valg for borgere i kommunale tilbud i Vejen Kommune. Med udgangspunkt i de eksisterende kostpolitikker udarbejdes overordnet mad- og måltidspolitik på tværs af organisationen i Vejen Kommune Primo 2015 Udarbejde lokale mad- og måltidspolitikker gældende for de enkelte områder på baggrund af den overordnede mad- og måltidspolitik Medio b Samarbejde omkring mad- og måltidspolitik for idrætshaller Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Social & Ældre Alle relevante aktører i Vejen Kommunes organisation At der etableres et samarbejde med idrætshallerne i Vejen Kommune omkring fremme af den sunde mad. At det sunde valg bliver det lette valg for brugere af idrætshallerne. 5

6 Tage initiativ til dialog og samarbejde mellem idrætshaller og Vejen Kommune Primo 2015 Kultur & Fritid Ledere af idrætshaller i Vejen kommune Sundhedskonsulent 2.c Implementering af mad- og måltidspolitik for kommunale kantiner At alle kommunale kantiner i Vejen Kommune har et sundt tilbud til de ansatte i arbejdstiden på områdekontorerne og Sundhedscenteret At sikre tilgængeligheden af sund mad i kantinerne Indarbejde retningslinjer for den serverede mad i kommunale kantiner i den eksisterende Sundhedsog sygefraværspolitik, der evalueres ultimo 2014 Ultimo 2014 Bygningsservice & Beredskab Madservice Vejen MED-udvalget for administrativt personale i Vejen Kommune Sundhedskonsulent 2.d Brug af digitale medier for udbredelse af information og viden om sund mad og sunde måltider At udbrede viden om sund mad og måltider til Vejen Kommunes borgere. At sikre let adgang til viden om sund mad og måltider til Vejen Kommunes borgere. Links på Vejen Kommunes hjemmeside til: - sund mad og måltider - sammenhæng mellem helbred, trivsel og ernæring - Fødevarestyrelsens hjemmeside Altomkost.dk Medio 2014 Erhverv Benytte kommunale og private informationsskærme, hvor borgere færdes Medio 2014 Sundhedskonsulent Kommunikationsteamet, Udvikling & Almen praksis Kommunikationsteamet, Udvikling & Erhverv 6

7 Indsatsområde 3: Tobak Tobaksområdet er et område med god videnskabelig dokumentation for effektive indsatser. Da både forekomsten og effekten af tobaksrygning er socialt skævt fordelt, har den en stor betydning for ulighed i sundhed i den danske befolkning. I Vejen Kommune anbefales det at arbejde med forebyggelse af rygestart og udbredelse af røgfrie miljøer både indendørs og udendørs. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for tobak: 3.a Implementere undervisning om tobak og rygning i skolernes klasser 3.b Implementere rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale 3.c Indgå i dialog med ungdomsuddannelserne omkring rygning 3.d Udarbejde rygepolitik for borgere på handicap- og psykiatriområdet 3.e Evaluere nuværende rygestoptilbud til borgere i Vejen Kommune 3.a Implementere undervisning om tobak og rygning i skolernes klasser At sikre formidling og vejledning om rygnings skadelige virkninger på de nævnte klassetrin. Reducere antallet af børn og unge, der påbegynder rygning Formidling og vejledning om tobak og rygning Primo 2015 Den enkelte skole Sundhedsplejen 3.b Implementere rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale At understøtte skolens undervisning i tobak og rygning samt henvise til kommunens rygestoptilbud målrettet unge. At unge rygere spores og tilbydes rygestop Rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale Primo 2015 Sundhedsplejen Vejen Kommunes rygestoptilbud for unge 7

8 3.c Indgå i dialog om ungdomsuddannelsernes indsats omkring rygning Understøtte ungdomsuddannelsernes indsats omkring rygestart og rygning At forhindre rygestart og rekruttere rygere til kommunalt rygestopforløb. Sundhedsplejen tager initiativ til dialog med Medio 2014 Sundhedsplejen ungdomsuddannelserne i Vejen Kommune 3.d Udarbejde rygepolitik for borgere på handicap- og psykiatriområdet At udarbejde en overordnet kommunal rygepolitik, der anbefales at danne grundlag for lokale rygepolitikker for borgere på handicap- og psykiatriområdet At rette fokus på den øgede andel af rygere i målgruppen. Udarbejde rygepolitik for handicap- og Primo 2015 Social & Ældre sammen psykiatriområdet med valgte aktører 3.e Evaluere nuværende rygestoptilbud til borgere i Vejen Kommune At evaluere det nuværende tilbud om rygestop At afdække hvorvidt tilbud om rygestop fortsat skal tilbydes via Vejen Kommunes fire apoteker Evaluering af eksisterende tilbud Primo 2014 Sundhedskonsulent Med afsæt i evalueringen udarbejdes plan for fremtidig rygestoptilbud Medio 2014 Sundhedskonsulent Indsatsområde 4: Seksuel sundhed Seksualiteten findes i alle aldre og har betydning for såvel ung som gammel, hvorfor en politik for seksuel sundhed er vedkommende for alle. Faktum er, at manglende seksuel sundhed har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser og er tæt knyttet til KRAM- 8

9 faktorerne. Opgaverne, der knytter sig til seksuel sundhed, skal ses bredt og løses på tværs af organisationen i Vejen Kommune. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for seksuel sundhed: 4.a Udarbejde overordnet politik for seksuel sundhed 4.b Udpege specifikke målgrupper og indsatser med udgangspunkt i Vejen Kommunes politik for seksuel sundhed og borgersammensætning 4.a Udarbejde overordnet kommunal politik for seksuel sundhed At skabe rammer for seksuel sundhed på tværs af organisationen. At der skabes fokus på vigtigheden af seksuel sundhed på alle niveauer i Vejen Kommune. Udarbejde overordnet politik for seksuel sundhed. Herunder at kortlægge og systematisere samarbejdet mellem relevante aktører og interessegrupper Ultimo 2014 Sundhedsplejen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten ad hoc 4.b Udpege specifikke målgrupper og indsatser med udgangspunkt i Vejen Kommunes politik for seksuel sundhed og kommunens borgersammensætning Kortlægge målgrupper med behov for indsatser, der medvirker til at øge den seksuelle sundhed og trivsel samt analysere, hvordan Vejen Kommune forebygger spredning af sexsygdomme og nedbringer antallet af uønskede graviditeter. At igangsætte indsatser, der kan medvirke til at øge den seksuelle sundhed Kortlægge målgrupper med behov for indsatser Primo 2015 Sundhedsplejen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten Igangsætte prioriterede indsatser på baggrund af Medio 2015 Sundhedsplejen 9

10 kortlægningen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten Indsatsområde 5: Alkohol Alkoholproblemer er ofte en årsag til dårlig livskvalitet og en barriere for, at borgeren kommer fri af offentlig forsørgelse eller bliver hurtigere rask og i stand til at håndtere sit liv og sin familie tilfredsstillende. I nærværende handleplan er taget afsæt i Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan, der danner rammen for tværsektorielle tiltag baseret på foreliggende evidens og erfaringer fra kommunens afdelinger. Fokus lægges på at reducere alkoholforbruget blandt voksne, udskyde alkoholdebut og reducere alkoholforbrug hos unge. Der er god dokumentation for, at begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er effektiv for at reducere alkoholforbruget hos borgerne. Herudover er et centralt tiltag at håndhæve lovgivningen om forbud mod salg og udskænkning af alkohol til unge. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for alkohol: 5.a Evaluering af den eksisterende alkoholpolitiske handleplan i Vejen Kommune og efterfølgende tilpasning efter nye behov 5.b Udbygge samarbejde med SSP-konsulent i skolernes 7. til 9. klassetrin 5.a Evaluering af den eksisterende alkoholpolitiske handleplan i Vejen Kommune og efterfølgende tilpasning efter nye behov Tilpasse den eksisterende alkoholpolitiske handleplan Afdække hvilke initiativer, der er sufficiente og hvor der skal udarbejdes nye initiativer Gennemføre den planlagte evaluering af Vejen Primo 2014 Misbrugskonsulent kommunes alkoholpolitiske handleplan Udarbejde alkoholpolitisk handleplan gældende fra 2014 Medio 2014 Misbrugskonsulent 5.b Udbygge samarbejde med SSP-konsulent i skolernes 7. til 9. klassetrin 10

11 At koordinere rammer og normer for unges alkoholforbrug. Desuden har viden en dokumenteret begrænsende effekt på forbruget af alkohol. Forældreinddragelse for udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester samt undervisning i alkohols skadelige virkninger i folkeskolen. Etablere et formaliseret samarbejde mellem SSP, skole og forældre om alkoholforbrug for målgruppen Ultimo 2014 Formidling og vejledning om alkohols skadelige virkninger for klassetrin Ultimo 2014 SSP Den enkelte skole Forældre til skolebørn Den enkelte skole Sundhedsplejen Indsatsområde 6: Hygiejne Spredning af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for borgeren, kommunen og samfundet generelt i form af sygefravær, sygehusindlæggelser og tabt arbejdsevne. Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Også øget forekomst af resistente bakterier kræver en styrket indsats og dermed øget opmærksomhed på god hygiejne. Sygdom kan forebygges ved at undgå smittespredning generelt blandt borgerne. For særligt sårbare borgere kan smittespredning og infektionssygdomme have alvorlige konsekvenser. Effekten af indsatsen øges, når flere indsatser supplerer hinanden og indsatsen sker på tværs af sektorer og i kommunale netværk. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for hygiejne: 6.a Udarbejde overordnet kommunal hygiejnepolitik 6.b Udarbejde lokale hygiejneprocedurer 6.a Udarbejde overordnet kommunal hygiejnepolitik At styrke samarbejdet mellem kommunens afdelinger om hygiejne, implementere forebyggelsespakken om hygiejne og øge fokus på vigtigheden af en god renlighedsstandard. At sundhed og velvære øges blandt borgere og ansatte. Udarbejde overordnet hygiejnepolitik på tværs af organisationen i Vejen Kommune Primo 2014 Ledergruppen for Dagtilbud & Skole Sundhedsplejen 11

12 Social & Ældre Den kommunale tandpleje Bygningsservice & Beredskab Praksiskonsulenten ad hoc 6.b Lokale hygiejneprocedurer At udbrede viden om vigtigheden af en god renlighedsstandard Nedbringe smittespredning Udarbejde lokale hygiejneprocedurer gældende for de enkelte områder på baggrund af den overordnede hygiejnepolitik Ultimo 2014 Aktuelle aktører på tværs af Vejen Kommunes organisation Økonomi: For at udnytte eksisterende midler mest hensigtsmæssigt, kan der blive tale om omlægning af eksisterende midler. Der kan eventuelt søges midler fra Risikostyringspuljen, som kan benyttes til information, etableringsudgifter ved nye/ændrede sikringsforanstaltninger, kurser, tilskud m.v. Ligeledes kan der eventuelt søges midler fra Sundhedspuljen til forebyggelse på tværs. Puljen har til formål at sikre arbejde med sundhed på tværs og støtte af projekter, der fremmer borgernes sundhed. Beløb fra puljen tilbagebetales via opnået nytteværdi ved indsatsen. 12

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Røgfri matrikel Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. ØPU 1 Tjekliste for Forebyggelsespakke

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.:

Tobaksområdet: Strategi og indsats. Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes. Dato: 13. september 2007. Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Strategi og indsats Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 13. september 2007 Sagsid.: Version nr.: Tobaksområdet: Notat vedr. strategi- og indsats Indledning Tobaksområdet er i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud.

Mental sundhed Adgang til socialrådgivere i dagtilbud og skoler I Roskilde Kommune er der tilknyttet socialrådgivere til alle skoler og dagtilbud. Oversigt over konkrete indsatser i Roskilde Kommune i forbindelse med forebyggelsespakker Udarbejdet april 2015 Forebyggelsespakke Anbefalinger ifht. børn og unge Konkrete indsatser i Roskilde Kommune

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : 11.45 Slut kl. : 15.00 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik

Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik Indhold Anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)...1 Vision...2 Sundhedspolitikkens opbygning...2 Baggrund...2 Overordnede mål og principper...3 Beskrivelse

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011

Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011 Workshop: Sundhedsprofilen i spil i det politiske system Lancering 20. januar 2011 Lars Iversen Sundhedsudvalgsformand Hørsholm kommune Charlotte Glümer, Forskningsleder, Forskningscenter for Forebyggelse

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har vi det i Kolding

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere