Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune"

Transkript

1 Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune skal være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Delmål: Delmålene for Det gode hverdagsliv er: - vi skaber og udvikler gode rammer for at leve et sundt hverdagsliv - vi udvikler og styrker forebyggelsen af livsstilsbetingede sygdomme - vi implementerer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Denne handleplan har alle borgere i Vejen Kommune som målgruppe og udtrykker et ønske om øget sundhed og trivsel for borgere og ansatte i kommunen. Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. I denne handleplan er der udpeget følgende indsatsområder med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Indsatsområderne er fremkommet ud fra en status på eksisterende indsatser i Vejen Kommune. Indsatsområder: Solbeskyttelse s. 2 Mad og måltider s. 5 Tobak s. 7 Seksuel sundhed s. 8 Alkohol s. 10 Hygiejne s. 11 Arbejdsgruppen opfordrer til, at Sundhedsaktiv Skoles sundhedsråd og ressourcelærere samt Sundhedsaktivt Dagtilbuds samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter og Sundhedsaktører inddrages i implementeringen af handleplanen. Yderligere kan materialer og viden fra ikke-statslige organisationer med fordel inddrages. Det gælder for alle indsatsområderne, at der i arbejdet med de enkelte indsatser, indgår en implementerings- og evalueringsplan for indsatsen. 1

2 Indsatsområde 1: Solbeskyttelse Danmark har en af de højeste forekomster af både hudkræft og modermærkekræft i verden og hudkræft er den hyppigste kræftform i Danmark. Hudkræft er en af de dyreste kræftformer at behandle og skyldes i langt de fleste tilfælde udsættelse for overdreven UV-stråling. Risikoen for kræft i huden forøges gennem kraftig soldyrkelse og brug af solarium. Kræft i huden kan forebygges med planlægning og enkle forholdsregler som færre solskoldninger, mindre UVdosis og tidlig solsikker adfærd. Fornuftige solvaner tidligt i livet kan derfor reducere risikoen for solskoldninger og hudskader samt nedsætte den samlede mængde af UV-stråling, som huden bliver udsat for i et livsforløb. Tilsammen giver det mindre risiko for at få kræft i huden. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for solbeskyttelse: 1.a Vejen Kommune som solsikker kommune 1.b Vejledning af forældre om solsikker adfærd 1.c Udarbejdelse af solpolitik for dagtilbud, skoler og ansatte 1.d Implementere undervisning om solsikker adfærd i folkeskolen 1.e Indgå i dialog med ungdomsuddannelser omkring undervisning i solsikker adfærd 1.f Implementere solsikkerhed på alle offentligt ejede udearealer i Vejen Kommune 1.a Vejen Kommune som solsikker kommune Formål At opnå status som solsikker kommune i regi af Kræftens Bekæmpelse, hvorved solbeskyttelse er en del af Vejen Kommunes temaplan for sundhed, kultur og fritid. Vejen Kommune skal iværksætte fem eller flere initiativer til solbeskyttelse, hvilket honoreres via indsatsområderne 1.b - f. At Vejen Kommune opfylder de stillede krav for at vedblive at være solsikker kommune. Følge op på samarbejdet med Kræftens Ultimo 2014 Sundhed Bekæmpelse Koordinere implementeringen af de øvrige indsatsområder om solbeskyttelse Ultimo 2014 Sundhed 1.b Vejledning af forældre om solbeskyttelse At give forældre redskaber til solsikker adfærd. 2

3 At forældre har den fornødne viden til at solbeskytte deres spædbørn. Vejledning af forældre om solsikker adfærd Primo 2015 Sundhedsplejen 1.c Udarbejdelse af solpolitik for dagtilbud, skoler og ansatte At skabe rammer for solsikker adfærd. Vejen Kommunes eksisterende tilsyn med de nævnte områder følger op på de udarbejdede solpolitikker. For de ansatte indgår solpolitikken som del af arbejdsmiljølovgivningen. Udarbejde solpolitik for dagtilbud og skoler Primo 2015 Ledere af dagtilbud, børnecentre og skoler i samarbejde med ansatte og forældre Indarbejde solbeskyttelse for ansatte i Vejen Kommune i den eksisterende Sundheds- og sygefraværspolitik, der evalueres ultimo 2014 Ultimo 2014 Arbejdsmiljøkonsulent sammen med valgte aktører 1.d Implementere undervisning om solsikker adfærd i folkeskolen Da viden om solbeskyttelse øger sandsynligheden for solsikker adfærd, anbefaler Vejen Kommune undervisning i solbeskyttelse i kommunens folkeskoler. Samarbejde mellem den enkelte folkeskole og skolesundhedsplejersken omkring indførelse af undervisning i solbeskyttelse i Vejen Kommunes folkeskoler. Sikre at undervisning i solbeskyttelse i folkeskolen indgår i den understøttende undervisning eller som del af den åbne skole Primo 2015 Sundhedsplejen Den enkelte skole 1.e Indgå i dialog med ungdomsuddannelser omkring undervisning i solsikker adfærd Da viden om solbeskyttelse øger sandsynligheden for solsikker adfærd, anbefaler Vejen 3

4 Kommune undervisning i solbeskyttelse på ungdomsuddannelserne beliggende i Vejen Kommune. Samarbejde mellem ungdomsuddannelser og sundhedsplejen omkring formidling af solbeskyttelse på ungdomsuddannelserne. Vejen Kommunes sundhedspleje tager initiativ til dialog med ungdomsuddannelserne omkring indførelse af solbeskyttelse som undervisningsemne. Formidling af solsikker adfærd Ultimo 2014 Sundhedsplejen Repræsentanter fra ungdomsuddannelser 1.f Implementere solsikkerhed på alle offentligt ejede udearealer i Vejen Kommune Formål At skabe solsikre rammer på legepladser og dermed øge mulighederne for solsikker adfærd. At skabe solsikre rammer på Vejen Kommunes udendørsarealer og derved øge mulighederne for solsikker adfærd. At indtænke solsikre udearealer i alle niveauer af byplanlægningen. Adgang til skygge på Vejen Kommunes legepladser og øvrige udendørsarealer er en af forudsætningerne for at gøre solsikker adfærd mulig. Implementere solsikre udearealer i Kommuneplan 2017 (og Planstrategi 2015), samt i øvrige politikker og planer i kommunen på tværs herunder Bæredygtighedsværktøj Implementere mulighed for solsikker adfærd i Vejen Kommunes projekter til udmøntning af Kommuneplan 2013, herunder lokalplaner Implementere solsikre legepladser i Vejen Kommunes Udviklingsplan for kommunale legepladser på offentlige arealer Medio 2014 løbende Løbende Pågår Udvikling & Erhverv Teknik & Miljø sammen med relevante aktører Udvikling & Erhverv Teknik & Miljø sammen med relevante aktører Teknik & Miljø sammen med relevante aktører 4

5 Indsatsområde 2: Mad og måltider Sunde mad- og måltidsvaner har grundlæggende betydning for at fremme og bevare et godt helbred samt forebygge overvægt, undervægt og livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes type 2, hjerte-kar-sygdomme, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Der er videnskabelig dokumentation for, at madens sammensætning og indhold af næringsstoffer kan have en både sundhedsfremmende og sygdomsbeskyttende virkning. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for mad og måltider: 2.a Udarbejde overordnet mad- og måltidspolitik for Vejen Kommune 2.b Samarbejde omkring mad- og måltidspolitik for idrætshaller 2.c Implementering af mad- og måltidspolitik for kommunale kantiner 2.d Brug af digitale medier for udbredelse af information og viden om sund mad og sunde måltider 2.a Udarbejde overordnet mad- og måltidspolitik for Vejen Kommune At udarbejde en overordnet kommunal mad- og måltidspolitik som fælles grundlag for lokale mad- og måltidspolitikker i Vejen Kommune. At der er adgang til sunde valg for borgere i kommunale tilbud i Vejen Kommune. Med udgangspunkt i de eksisterende kostpolitikker udarbejdes overordnet mad- og måltidspolitik på tværs af organisationen i Vejen Kommune Primo 2015 Udarbejde lokale mad- og måltidspolitikker gældende for de enkelte områder på baggrund af den overordnede mad- og måltidspolitik Medio b Samarbejde omkring mad- og måltidspolitik for idrætshaller Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Social & Ældre Alle relevante aktører i Vejen Kommunes organisation At der etableres et samarbejde med idrætshallerne i Vejen Kommune omkring fremme af den sunde mad. At det sunde valg bliver det lette valg for brugere af idrætshallerne. 5

6 Tage initiativ til dialog og samarbejde mellem idrætshaller og Vejen Kommune Primo 2015 Kultur & Fritid Ledere af idrætshaller i Vejen kommune Sundhedskonsulent 2.c Implementering af mad- og måltidspolitik for kommunale kantiner At alle kommunale kantiner i Vejen Kommune har et sundt tilbud til de ansatte i arbejdstiden på områdekontorerne og Sundhedscenteret At sikre tilgængeligheden af sund mad i kantinerne Indarbejde retningslinjer for den serverede mad i kommunale kantiner i den eksisterende Sundhedsog sygefraværspolitik, der evalueres ultimo 2014 Ultimo 2014 Bygningsservice & Beredskab Madservice Vejen MED-udvalget for administrativt personale i Vejen Kommune Sundhedskonsulent 2.d Brug af digitale medier for udbredelse af information og viden om sund mad og sunde måltider At udbrede viden om sund mad og måltider til Vejen Kommunes borgere. At sikre let adgang til viden om sund mad og måltider til Vejen Kommunes borgere. Links på Vejen Kommunes hjemmeside til: - sund mad og måltider - sammenhæng mellem helbred, trivsel og ernæring - Fødevarestyrelsens hjemmeside Altomkost.dk Medio 2014 Erhverv Benytte kommunale og private informationsskærme, hvor borgere færdes Medio 2014 Sundhedskonsulent Kommunikationsteamet, Udvikling & Almen praksis Kommunikationsteamet, Udvikling & Erhverv 6

7 Indsatsområde 3: Tobak Tobaksområdet er et område med god videnskabelig dokumentation for effektive indsatser. Da både forekomsten og effekten af tobaksrygning er socialt skævt fordelt, har den en stor betydning for ulighed i sundhed i den danske befolkning. I Vejen Kommune anbefales det at arbejde med forebyggelse af rygestart og udbredelse af røgfrie miljøer både indendørs og udendørs. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for tobak: 3.a Implementere undervisning om tobak og rygning i skolernes klasser 3.b Implementere rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale 3.c Indgå i dialog med ungdomsuddannelserne omkring rygning 3.d Udarbejde rygepolitik for borgere på handicap- og psykiatriområdet 3.e Evaluere nuværende rygestoptilbud til borgere i Vejen Kommune 3.a Implementere undervisning om tobak og rygning i skolernes klasser At sikre formidling og vejledning om rygnings skadelige virkninger på de nævnte klassetrin. Reducere antallet af børn og unge, der påbegynder rygning Formidling og vejledning om tobak og rygning Primo 2015 Den enkelte skole Sundhedsplejen 3.b Implementere rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale At understøtte skolens undervisning i tobak og rygning samt henvise til kommunens rygestoptilbud målrettet unge. At unge rygere spores og tilbydes rygestop Rygning som emne i skolesundhedsplejens udskolingssamtale Primo 2015 Sundhedsplejen Vejen Kommunes rygestoptilbud for unge 7

8 3.c Indgå i dialog om ungdomsuddannelsernes indsats omkring rygning Understøtte ungdomsuddannelsernes indsats omkring rygestart og rygning At forhindre rygestart og rekruttere rygere til kommunalt rygestopforløb. Sundhedsplejen tager initiativ til dialog med Medio 2014 Sundhedsplejen ungdomsuddannelserne i Vejen Kommune 3.d Udarbejde rygepolitik for borgere på handicap- og psykiatriområdet At udarbejde en overordnet kommunal rygepolitik, der anbefales at danne grundlag for lokale rygepolitikker for borgere på handicap- og psykiatriområdet At rette fokus på den øgede andel af rygere i målgruppen. Udarbejde rygepolitik for handicap- og Primo 2015 Social & Ældre sammen psykiatriområdet med valgte aktører 3.e Evaluere nuværende rygestoptilbud til borgere i Vejen Kommune At evaluere det nuværende tilbud om rygestop At afdække hvorvidt tilbud om rygestop fortsat skal tilbydes via Vejen Kommunes fire apoteker Evaluering af eksisterende tilbud Primo 2014 Sundhedskonsulent Med afsæt i evalueringen udarbejdes plan for fremtidig rygestoptilbud Medio 2014 Sundhedskonsulent Indsatsområde 4: Seksuel sundhed Seksualiteten findes i alle aldre og har betydning for såvel ung som gammel, hvorfor en politik for seksuel sundhed er vedkommende for alle. Faktum er, at manglende seksuel sundhed har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser og er tæt knyttet til KRAM- 8

9 faktorerne. Opgaverne, der knytter sig til seksuel sundhed, skal ses bredt og løses på tværs af organisationen i Vejen Kommune. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for seksuel sundhed: 4.a Udarbejde overordnet politik for seksuel sundhed 4.b Udpege specifikke målgrupper og indsatser med udgangspunkt i Vejen Kommunes politik for seksuel sundhed og borgersammensætning 4.a Udarbejde overordnet kommunal politik for seksuel sundhed At skabe rammer for seksuel sundhed på tværs af organisationen. At der skabes fokus på vigtigheden af seksuel sundhed på alle niveauer i Vejen Kommune. Udarbejde overordnet politik for seksuel sundhed. Herunder at kortlægge og systematisere samarbejdet mellem relevante aktører og interessegrupper Ultimo 2014 Sundhedsplejen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten ad hoc 4.b Udpege specifikke målgrupper og indsatser med udgangspunkt i Vejen Kommunes politik for seksuel sundhed og kommunens borgersammensætning Kortlægge målgrupper med behov for indsatser, der medvirker til at øge den seksuelle sundhed og trivsel samt analysere, hvordan Vejen Kommune forebygger spredning af sexsygdomme og nedbringer antallet af uønskede graviditeter. At igangsætte indsatser, der kan medvirke til at øge den seksuelle sundhed Kortlægge målgrupper med behov for indsatser Primo 2015 Sundhedsplejen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten Igangsætte prioriterede indsatser på baggrund af Medio 2015 Sundhedsplejen 9

10 kortlægningen Social & Ældre Dagtilbud & Skole Sundhed & Familie Praksiskonsulenten Indsatsområde 5: Alkohol Alkoholproblemer er ofte en årsag til dårlig livskvalitet og en barriere for, at borgeren kommer fri af offentlig forsørgelse eller bliver hurtigere rask og i stand til at håndtere sit liv og sin familie tilfredsstillende. I nærværende handleplan er taget afsæt i Vejen Kommunes alkoholpolitiske handleplan, der danner rammen for tværsektorielle tiltag baseret på foreliggende evidens og erfaringer fra kommunens afdelinger. Fokus lægges på at reducere alkoholforbruget blandt voksne, udskyde alkoholdebut og reducere alkoholforbrug hos unge. Der er god dokumentation for, at begrænsning af tilgængeligheden af alkohol er effektiv for at reducere alkoholforbruget hos borgerne. Herudover er et centralt tiltag at håndhæve lovgivningen om forbud mod salg og udskænkning af alkohol til unge. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for alkohol: 5.a Evaluering af den eksisterende alkoholpolitiske handleplan i Vejen Kommune og efterfølgende tilpasning efter nye behov 5.b Udbygge samarbejde med SSP-konsulent i skolernes 7. til 9. klassetrin 5.a Evaluering af den eksisterende alkoholpolitiske handleplan i Vejen Kommune og efterfølgende tilpasning efter nye behov Tilpasse den eksisterende alkoholpolitiske handleplan Afdække hvilke initiativer, der er sufficiente og hvor der skal udarbejdes nye initiativer Gennemføre den planlagte evaluering af Vejen Primo 2014 Misbrugskonsulent kommunes alkoholpolitiske handleplan Udarbejde alkoholpolitisk handleplan gældende fra 2014 Medio 2014 Misbrugskonsulent 5.b Udbygge samarbejde med SSP-konsulent i skolernes 7. til 9. klassetrin 10

11 At koordinere rammer og normer for unges alkoholforbrug. Desuden har viden en dokumenteret begrænsende effekt på forbruget af alkohol. Forældreinddragelse for udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester samt undervisning i alkohols skadelige virkninger i folkeskolen. Etablere et formaliseret samarbejde mellem SSP, skole og forældre om alkoholforbrug for målgruppen Ultimo 2014 Formidling og vejledning om alkohols skadelige virkninger for klassetrin Ultimo 2014 SSP Den enkelte skole Forældre til skolebørn Den enkelte skole Sundhedsplejen Indsatsområde 6: Hygiejne Spredning af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for borgeren, kommunen og samfundet generelt i form af sygefravær, sygehusindlæggelser og tabt arbejdsevne. Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme. Også øget forekomst af resistente bakterier kræver en styrket indsats og dermed øget opmærksomhed på god hygiejne. Sygdom kan forebygges ved at undgå smittespredning generelt blandt borgerne. For særligt sårbare borgere kan smittespredning og infektionssygdomme have alvorlige konsekvenser. Effekten af indsatsen øges, når flere indsatser supplerer hinanden og indsatsen sker på tværs af sektorer og i kommunale netværk. Der er udpeget følgende indsatsområder i Vejen Kommune inden for hygiejne: 6.a Udarbejde overordnet kommunal hygiejnepolitik 6.b Udarbejde lokale hygiejneprocedurer 6.a Udarbejde overordnet kommunal hygiejnepolitik At styrke samarbejdet mellem kommunens afdelinger om hygiejne, implementere forebyggelsespakken om hygiejne og øge fokus på vigtigheden af en god renlighedsstandard. At sundhed og velvære øges blandt borgere og ansatte. Udarbejde overordnet hygiejnepolitik på tværs af organisationen i Vejen Kommune Primo 2014 Ledergruppen for Dagtilbud & Skole Sundhedsplejen 11

12 Social & Ældre Den kommunale tandpleje Bygningsservice & Beredskab Praksiskonsulenten ad hoc 6.b Lokale hygiejneprocedurer At udbrede viden om vigtigheden af en god renlighedsstandard Nedbringe smittespredning Udarbejde lokale hygiejneprocedurer gældende for de enkelte områder på baggrund af den overordnede hygiejnepolitik Ultimo 2014 Aktuelle aktører på tværs af Vejen Kommunes organisation Økonomi: For at udnytte eksisterende midler mest hensigtsmæssigt, kan der blive tale om omlægning af eksisterende midler. Der kan eventuelt søges midler fra Risikostyringspuljen, som kan benyttes til information, etableringsudgifter ved nye/ændrede sikringsforanstaltninger, kurser, tilskud m.v. Ligeledes kan der eventuelt søges midler fra Sundhedspuljen til forebyggelse på tværs. Puljen har til formål at sikre arbejde med sundhed på tværs og støtte af projekter, der fremmer borgernes sundhed. Beløb fra puljen tilbagebetales via opnået nytteværdi ved indsatsen. 12

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Prioritering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Prioritering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Prioritering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker. Sundhedskonsulenterne har gennemgået alle emnerne for forebyggelsespakkerne og ud fra omfang

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Samlet status af arbejdet med temaplanen, udarbejdet af tovholderne i Sundhed & Familie samt Kultur & Fritid i juni måned 2015.

Samlet status af arbejdet med temaplanen, udarbejdet af tovholderne i Sundhed & Familie samt Kultur & Fritid i juni måned 2015. for Temaplanen pr. juni 2015 Samlet status af arbejdet med temaplanen, udarbejdet af tovholderne i Sundhed & Familie samt Kultur & Fritid i juni måned 2015. Indsats Handleplan for: Det gode arbejdsliv

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen!

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen! Workshop: Bliv en solsikker kommune Velkommen! Ni kommuner Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns Hovedstaden: Køge, Bornholm (afbud fra Køge og

Læs mere

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats

Sundhed. Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Sundhed Målsætning 1: Skabe en sammenhængende sundhedspolitisk indsats Udarbejde en Sundhedspolitik for Furesø Kommune Politikken blev godkendt af Byrådet juni 2008, og blev sendt på gaden og markedsført

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid

Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon. Røgfri Fremtid Varm luft i en ballon eller en bæredygtig luftballon Røgfri Fremtid En umulig opgave? De unge går på tværs af kommunegrænser Ungdomsuddannelserne har nok at se til Kommunale forebyggere har nok at se til

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

De handicappolitiske principper om ligebehandling og kompensation er centrale for at sikre muligheden for at opnå den bedst mulige sundhedstilstand.

De handicappolitiske principper om ligebehandling og kompensation er centrale for at sikre muligheden for at opnå den bedst mulige sundhedstilstand. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap Udkast til Sundhedspolitik på Handicapområdet Indledning Den overordnede vision for Københavns Kommunes sundhedsindsats

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune

Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Ulla Hjorth Sagsnr. 29.09.04-P20-1-15 Dato: 31.5.2017 NOTAT Rygestopintervention, Horsens Kommune vs. Skanderborg Kommune Velfærds- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune

Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune 1. Analyse Det mobile Sundhedscenter har på systematisk vis sammenholdt eksisterende indsatser med

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere