HR Jura. Januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet som domstolene. Artiklen har til formål at give en introduktion til såvel handicap-begrebet som de forpligtelser, der for arbejdsgiveren er forbundet hermed. Artiklen indeholder endvidere en diskussion af fleksjob og overvægt set i forhold til handicapbegrebet. Accura gør i øvrigt opmærksom på, at den arbejdsgiverbetalte periode efter sygedagpengeloven pr. 2. januar 2012 er udvidet fra 21 til 30 dage. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Beskyttelse mod forskelsbehandling som følge af handicap med særlig fokus på overvægt og fleksjob Ændring i sygedagpengeloven, der medfører en udvidelse ad arbejdsgiverperioden på 43%, trådt i kraft pr. 2. januar 2012 Side 1 Side 7

3 Beskyttelse mod forskelsbehandling som følge af handicap med særlig fokus på overvægt og fleksjob I 2004 blev forskelsbehandlingsloven ændret, således at der bl.a. blev indført et forbud mod diskrimination på grund af handicap på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at det er i strid med forskelsbehandlingsloven, såfremt en arbejdsgiver for eksempel afskediger en medarbejder eller fravælger en ansøger på grund af dennes handicap. Handicapbegrebet Indførelsen af handicap som et kriterium i forskelsbehandlingsloven har afledt en række spørgsmål i forhold til omfanget af handicapbegrebet. Bemærkningerne til forskelsbehandlingsloven fastslår i relation hertil, at handicapbegrebet i praksis skal forstås ud fra en bedømmelse af, om personen har en konstaterbar fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation. Endvidere indeholder handicapbegrebet et krav om en vis varighed, idet en forbigående funktionsnedsættelse ofte alene vil blive betragtet som sygdom. Handicapbegrebet er således ikke et entydigt begreb, men et dynamisk begreb, der fortsat udvikles i retspraksis. I forlængelse heraf bemærkes det, at EU-domstolen i juli 2006 traf afgørelse i en sag om fortolkningen af begreberne sygdom og handicap, hvoraf det fremgår, at det forhold, at en sygdom kan medføre et uhelbredeligt handicap, ikke automatisk medfører, at en opsigelse pga. sygdommen vil være i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Sondringen mellem sygdom og handicap er ofte aktuel i såvel ansættelses- som opsigelsessituationen, idet længerevarende sygdom eller nedsat arbejdsevne kan have afgørende betydning for afslaget/opsigelsen. Er baggrunden for afslaget/opsigelsen længerevarende sygdom, vil afslaget/opsigelsen ofte være berettiget og saglig. Er baggrunden derimod et handicap, har arbejdsgiveren pligt til at forsøge at organisere arbejdet, således at kandidaten/medarbejderen kan varetage sine arbejdsopgaver og forblive på arbejdspladsen, hvorfor et afslag/opsigelse med henvisning til handicappet vil være i strid med ligebehandlingsloven. Den foreliggende retspraksis og administrative praksis på området afspejler også, at handicapbegrebet er dynamisk og bredt. Nyere domme og afgørelser har således blandt andet fastslået, at følgende lidelser i den konkrete situation kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand: nedsat syn, hørenedsættelse, sklerose, epilepsi, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder ( ADHD ) mv. Arbejdsgivers tilpasningspligt Såfremt en medarbejder er handicappet, har arbejdsgiveren en tilpasningspligt, der medfører en forpligtelse til inden for visse rammer at opfylde de konkrete kompensationsbehov, som følger af den pågældende medarbejders funktionsnedsættelse, ved at tilpasse arbejdsforholdene for den handicappede. Denne tilpasningspligt er i det bagvedliggende direktiv eksemplificeret ved indretning af lokaler eller tilpasning af udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling samt adgang til uddannelse og instruktion mv. Pligten har også efter dansk retspraksis et ganske omfattende indhold. For at belyse såvel handicapbegrebet som omfanget af tilpasningspligten gennemgås nedenfor 2 domme vedrørende henholdsvis ADHD og hørenedsættelse. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at afgørelserne er konkret begrundet, hvorfor det ikke kan udelukkes, at samme handicap vil medføre et andet resultat under andre konkrete omstændigheder. fortsættes 1

4 ADHD Sø- og Handelsretten har i en dom af 16. maj 2011 fastslået, at lidelsen ADHD udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. I sagen var bortvisning af en medarbejder begrundet i medarbejderens lidelse og således i strid med forskelsbehandlingsloven. I sagen blev en kontorassistent efter 4 dages ansættelse hos et advokatkontor bortvist. Af bortvisnings- og opsigelsesskrivelsen fremgik det, at: Det, der ligger til grund for opsigelsen, er manglende information ved ansættelsesaftalens start om din diagnosticerede helbredsmæssige tilstand. Kontorassistenten mente, at hun var blevet uberettiget bortvist, idet en person, der lider af ADHD, må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og bortvisningen var udtrykkeligt begrundet i lidelsen. Bortvisningen måtte således være i strid med forskelsbehandlingsloven. Bortvisningen var ifølge arbejdsgiveren begrundet i, at kontorassistenten illoyalt havde tilbageholdt oplysninger om sin helbredsmæssige tilstand, herunder at hun led af en ADHD-lidelse. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at medarbejderens helbredsmæssige tilstand var afgørende for udførelsen af hendes arbejdsopgaver. Kontorassistenten gjorde i denne henseende gældende, at hun i forlængelse af sin jobsamtale havde oplyst 2 sekretærer, der begge havde deltaget i jobsamtalen, om sin lidelse, hvilket blev bekræftet ved vidneafhøringer i sagen. Arbejdsgiveren begrundede endvidere bortvisningen i det forventelige fravær, som måtte være forbundet med kontorassistentens lidelse, idet lidelsen ville kræve løbende terapi, psykolog, psykiater, fysioterapeut og speciel indretning af arbejdspladsen. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at kontorassistentens behandlingsbehov ville medføre fravær i et sådant omfang, at det øvrige personale ville blive pålagt en væsentlig større arbejdsbyrde. Endelig blev bortvisningen begrundet i hensynet til arbejdsgiverens klienter, idet disse ofte var psykisk ustabile som følge af krigstraumer og hertil hørende posttraumatisk belastningsreaktion. Arbejdsgiveren gjorde således gældende, at dette ikke var foreneligt med kontorassistentens behov for struktur, forudsigelighed og ro, og at dette kunne føre til voldsomme konflikter i forhold til arbejdsgiverens klienter. Der blev for retten fremlagt lægelige oplysninger, hvoraf fremgik, at ADHD er en medfødt tilstand af stationær karakter, der medfører et nedsat funktionsniveau, hvor der kan være alt fra ingen særlige krav til vidtgående behov for hjælp til støjreduktion, struktur og disponering af tid på den pågældendes arbejdsplads. Sø- og Handelsretten fandt, at kontorassistenten måtte anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og at bortvisningen skete i strid med forskelsbehandlingslovens 2. Endvidere fandt retten, at det ikke var godtgjort, at kontorassistenten illoyalt havde fortiet oplysninger om sin lidelse, hvorfor hun ud over manglende løn i opsigelsesperioden samt feriepenge blev tildelt godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, svarende til ca. 4 måneders løn. Accura bemærker En ADHD-lidelse kan i konkrete tilfælde indebære, at en medarbejders mulighed for at varetage sine arbejdsopgaver bliver begrænset i et sådan omfang, at medarbejderen må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Hørenedsættelse Østre Landsret har i en afgørelse af 29. juni 2009 taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt hørenedsættelse udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand samt rækkeviden af tilpasningsforpligtelser efter forskelsbehandlingslovens 2a. Sagen omhandlede en kvindelig medarbejder, der siden fødslen havde lidt af hørenedsættelse, der dog i flere år havde været stabil. Medarbejderen gennemførte en kontoruddannelse på normale vilkår og blev 1. december 2007 ansat som økonomimedarbejder ved Køge Kommune, Teknisk Forvaltning. Som følge af hørenedsættelsen blev hun tildelt en særlig telefon, hvorved hun hørte lige så godt som sine kolleger. fortsættes 2

5 I begyndelsen af 2009 forværredes medarbejderens hørelse markant, og hun havde svært ved at forstå, hvad folk sagde, hvorfor hun midlertidigt blev fritaget for telefonarbejdet. I stedet blev der etableret en midlertidig ordning, hvorefter alle telefoniske henvendelser blev omstillet til medarbejderens nærmeste leder. Arbejdsgiveren foretog flere undersøgelser med henblik på at afhjælpe medarbejderen, herunder muligheden for ombygning af medarbejderens kontor, hvilket ville udgøre op til DKK ekskl. moms, samt muligheden for at flytte hende til en stilling uden telefonbetjening. Endvidere foreslog arbejdsgiveren at flytte medarbejderen til et enmandskontor, hvilket medarbejderen afviste med henvisning til de sociale konsekvenser, som dette kunne have. Efterfølgende blev medarbejderen sygemeldt, idet hun havde fået nye høreapparater, der gjorde hende ekstremt støjfølsom. Dette medførte, at hun ikke kunne opholde sig på kontoret i længere perioder ad gangen. Arbejdsgiveren fandt ikke, at en ombygning af kontoret eller en ændring af stillingen kunne afhjælpe problemet, hvorfor medarbejderen efter en længere sygdomsperiode blev afskediget. Det fremgik af opsigelsen, at denne var begrundet i medarbejderens dårligere hørelse og den omfattende sygdom, der fulgte heraf. Efter afskedigelsen fik medarbejderen indopereret et implantat, der gjorde, at hun igen kunne høre normalt. På denne baggrund anlagde medarbejderen sag mod kommunen, idet hun ikke mente, at kommunen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens 2a. Arbejdsgiveren angav, at man ikke havde pligt til at finde en helt anden stilling til medarbejderen, idet man må se på medarbejderens eksisterende stilling i vurderingen af, om en medarbejder forsat kan varetage sin stilling. Endvidere anførte arbejdsgiveren, at en hørenedsættelse alene kan karakteriseres som en sygdom og ikke et handicap, idet hørenedsættelsen efter opsigelsestidspunktet var blevet kureret. Landsretten tog først stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en hørenedsættelse er omfattet af handicapbegrebet og lagde til grund, at medarbejderen såvel selv som af arbejdsgiveren var blevet anset for at have en varig hørenedsættelse med funktionsnedsættelse til følge, hvilket affødte et kompensationsbehov. Landsretten lagde således til grund, at parterne dermed anså medarbejderen for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand og anførte endvidere, at der var tale om en kronisk tilstand, som uden implantatet medførte en fysisk funktionsnedsættelse, der ville afføde et kompensationsbehov, for at medarbejderen kunne fungere på lige fod med andre. Hendes hørenedsættelse kunne således ikke sidestilles med en sygdom. Landsretten fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet ulovlig forskelsbehandling, hvorfor det påhvilede arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens 7a. I relation til spørgsmålet om udstrækningen af omplaceringspligten fandt landsretten ikke, at det kunne kræves, at medarbejderen skulle kunne varetage den telefonbetjening, som var knyttet til hendes hidtidige stilling, for at hun kunne anses for kompetent, disponibel og egnet til at udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med sin stilling. Landsretten lagde således vægt på, at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at træffe foranstaltninger vedrørende tilpasning af arbejdspladsen, og at omkostningerne forbundet med ombygningen af kontoret ikke kunne anses for en uforholdsmæssig stor byrde, som kunne begrunde, at arbejdsgiveren ikke var forpligtet til at ombygge kontoret for at afhjælpe medarbejderens handicap efter forskelsbehandlingslovens 2a. Landsretten fandt endvidere ikke, at sygemeldingen kunne fritage kommunen for forpligtelsen efter lovens 2a til at tilbyde medarbejderen stillingen, som ikke indeholdt telefonbetjening, hvorved det særligt blev bemærket, at det netop var de hidtidige arbejdsopgaver kombineret med medarbejderens hørehandicap, som var baggrunden for sygemeldingen. fortsættes 3

6 Landsretten fandt herefter, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet, jf. lovens 2, stk. 1, jf. 1, stk. 2, ikke var blevet krænket ved opsigelsen. Medarbejderen blev således tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 5 måneders løn. Accura bemærker En hørenedsættelse der kan kureres ved efterfølgende indgreb kan i konkrete tilfælde indebære, at en medarbejders mulighed for at varetage sine arbejdsopgaver bliver begrænset i et sådan omfang, at medarbejderen må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Endvidere fastslår dommen, at arbejdsgiverens tilpasningspligt ud fra en konkret vurdering afhænger af en lang række forhold, herunder handicaptype, omfanget af handicappet, stillingstype og branche, virksomhedens størrelse, arbejdsstedets fysiske placering og ikke mindst samspillet med offentlige tilskudsordninger. Når omfanget af de nødvendige foranstaltninger er afklaret, er arbejdsgiveren som udgangspunkt forpligtet til at afholde disse, medmindre omkostningerne forbundet med afhjælpningen vil pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. I sidstnævnte tilfælde har arbejdsgiveren under visse betingelser mulighed for omkostningsdækning hos det offentlige. Overvægt Flere og flere danskere er overvægtige i en sådan grad, at det kan påvirke deres arbejdsevne. Således er 46,7% af alle danskere moderat overvægtige (BMI på over 25) og 13,4% svært overvægtige (BMI på over 30) 1. Overvægt medfører generelt en forøget risiko for alvorlige sygdomme og dødelighed i form af blandt andet hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, insulinresistens, ryg- og lændesmerter samt slidgigt. Selve overvægten samt risikoen for følgesygdomme kan have afgørende betydning i forhold til såvel muligheden for at få et job som muligheden for at bevare et job. Ifølge en nyligt foretaget undersøgelse fra Lederne vil 16% af de adspurgte ledere ikke ansætte en markant overvægtig medarbejder, og 33% vil i nogen grad undgå at tilbyde et job til en markant overvægtig. Dog har kun 1% af lederne afskediget en medarbejder på grund af overvægt, mens 7% af lederne én eller flere gange har bedt en medarbejder om at tabe sig. Som udgangspunkt bør kriterier som vægt, højde, udseende eller hårfarve ikke indgå i vurderingen af, om en ansøger bliver ansat, eller om en medarbejder bliver opsagt, idet disse kriterier ofte anses for usaglige. Kriterierne er dog ikke ulovliggjort i forskelsbehandlingsloven. Imidlertid gælder dette kun så længe, at kriteriet ikke kan anses som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det er svært at argumentere for, at en persons hårfarve eller udseende vil kunne udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. I en situation hvor en svært overvægtig person på grund af sin overvægt eller tilknyttede følgesygdomme ikke vil være i stand til at udføre de krævede arbejdsopgaver, vil overvægten dog blive en væsentlig del af den samlede kompetencevurdering. Spørgsmålet bliver herefter, hvorvidt medarbejderens overvægt i en sådan situation vil medføre en konstaterbar fysisk funktionsnedsættelse, der er omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Dette spørgsmål har endnu ikke været behandlet ved domstolene. 1 Jf. Den nationale sundhedsprofil 2011, s fortsættes 4

7 Medfører den pågældende medarbejders overvægt, at denne lider af slidgigt eller andre muskel- og ledsmerter, vil konkrete omstændigheder herunder varigheden og det affødte kompensationsbehov kunne medføre, at eventuelle følgesygdomme anses for at udgøre et handicap. Det vil således ikke være selve medarbejderens overvægt, men de følgesygdomme, som er relateret til overvægten, der vil kunne begrunde, at der er tale om et handicap. Såfremt den overvægtige medarbejder fuldt ud kan varetage de arbejdsopgaver, der hører til stillingen, vil den pågældende ikke have et kompensationsbehov og således ikke være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. I en situation hvor medarbejderen alene på baggrund af sin overvægt og således ikke grundet eventuelle følgesygdomme ikke er i stand til at fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation, vil spørgsmålet være, om overvægten kan anses for at være et handicap. Hvis man forestiller sig en taxachauffør, der på grund af sin overvægt ikke længere kan sidde bag rattet i bilen, vil taxachaufføren grundet sin fysiske tilstand som overvægtig have en funktionsnedsættelse, idet han ikke kan udføre sit arbejde. Retspraksis, herunder Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2007 og Østre Landsrets dom af 26. august 2010, har lagt afgørende vægt på, om den pågældende medarbejder har et konkret kompensationsbehov ud over nedsat tid. Dette betyder, at såfremt den pågældende medarbejders overvægt afføder konkrete kompensationsbehov ud over nedsat tid, fx ombygning af bil eller lignende, vil dette tale for, at der foreligger et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Hvis den pågældendes overvægt anses for at udgøre et handicap, vil arbejdsgiveren i et vist omfang være forpligtet til at tilpasse taxaen til medarbejderens behov. Den foreliggende retspraksis og administrative praksis på området indfortolker, som anført ovenfor, endvidere et varighedskrav i handicapbegrebet. Som eksempel kan den ovenstående afgørelse fra Østre Landsret om hørenedsættelse nævnes, idet landsretten her fandt, at der forelå en kronisk tilstand, som uden et implantat medførte en fysisk funktionsnedsættelse, der ville afføde et kompensationsbehov, for at medarbejderen kunne fungere på lige fod med andre. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt den pågældende medarbejders overvægt kan anses for varig, eller om den pågældende i princippet kunne tabe sig og herved ikke længere have en funktionsnedsættelse. Lider en medarbejder af overvægt, hvor det medicinsk kan dokumenteres, at overvægten er medfødt eller sygdomsrelateret, vil det henset til sagens øvrige konkrete omstændigheder være muligt, at den pågældende medarbejder anses for at have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Er den pågældende medarbejders overvægt derimod ikke medicinsk begrundet, vil det være overordentligt svært for medarbejderen at bevise, at medarbejderens overvægtige tilstand er varig. Det bemærkes dog, at selvom den overvægtige medarbejder ikke vil være beskyttet af forskelsbehandlingsloven, så er der risiko for, at afskedigelsen af den pågældende medarbejder med henvisning til overvægten vil udgøre en usaglig opsigelse, såfremt medarbejderen i øvrigt er beskyttet mod usaglig opsigelse. Fleksjob Som udgangspunkt kan et fleksjob tilbydes personer under folkepensionsalderen, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Et fleksjob kan oprettes ved såvel offentlige som private arbejdsgivere og tilbydes normalt af den kommune, hvor personen med den begrænsede arbejdsevne har bopæl. Det er ligeledes kommunen, der vurderer den pågældende persons arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler løn til medarbejdere i fleksjob, men til gengæld får arbejdsgiveren et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Størrelsen på tilskuddet afhænger af den pågældende fleksjobbers arbejdsevne. Idet en varig begrænsning i arbejdsevnen er påkrævet, før man kan komme i betragtning til et fleksjob, sammenholdt med at et handicap anses som en konstaterbar fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, er det nærliggende at stille spørgsmålet, om fleksjobbere er handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand? fortsættes 5

8 Vestre Landsret har i en sag fra 2010 behandlet dette spørgsmål. Sagen omhandlede en medarbejder, der var ude for et trafikuheld og som følge heraf pådrog sig kraniebrud og en hjerneskade, der medførte hukommelsessvækkelse, koncentrationsbesvær, træthed mv. To år efter ulykken blev medarbejderen bevilget et fleksjob som følge af en varig begrænsning af arbejdsevnen, og arbejdsgiveren indvilgede i at etablere en sådan fleksjobordning. Efter yderligere to år blev medarbejderen afskediget, idet hun ikke kunne passe sit job på tilfredsstillende vis. Medarbejderen anlagde efterfølgende en sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination på arbejdsmarkedet pga. handicap. Landsretten gav medarbejderen medhold og fastslog, at medarbejderens hjerneskade havde medført en varig funktionsnedsættelse, der udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Landsretten mente endvidere ikke, at arbejdsgiveren havde tilpasset arbejdsopgaverne til medarbejderens situation, hvilket er i strid med forskelsbehandlingslovens 2a, der fastslår, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at en medarbejder med et handicap har adgang til beskæftigelse og kan udføre sit arbejde. Ovenstående dom er ikke et enkeltstående tilfælde, og der foreligger således flere domme og afgørelser, der ligeledes har karakteriseret fleksjobbere som handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand. Accura bemærker Flere domme og afgørelser har konkret karakteriseret fleksjobbere som handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand, men det vil altid være en konkret vurdering, om en varig begrænsning af arbejdsevnen udgør et handicap. Problemstillingen omkring fleksjobbere og handicapbegrebet er dog væsentlig at have for øje, når man som arbejdsgiver har en fleksjobber ansat. Særligt skal arbejdsgivere være opmærksomme i afskedigelsessituationen, idet forskelsbehandlingsloven indeholder en regel om delt bevisbyrde, som fleksjobberen vil være beskyttet af, såfremt den begrænsede arbejdsevne udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Såfremt arbejdsgiveren ikke kan løfte sin del af bevisbyrden, hvilket ofte er en vanskelig opgave, vil domstolen tilkende medarbejderen en godtgørelse, der sædvanligvis svarer til 3-9 måneders løn. Ovenstående viser, at handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven er underlagt konstant udvikling. At en medarbejder har eller udvikler et handicap, er ikke ensbetydende med, at medarbejderen bliver uarbejdsdygtig, og arbejdsgiveren er underlagt en vidtgående forpligtelse til at indrette arbejdspladsen på en måde, der tager højde for medarbejderens handicap, og som kan kompensere for medarbejderens handicap. Accura rådgiver gerne nærmere om reglerne om beskyttelse mod forskelsbehandling som følge af handicap og om de forpligtelser, som påhviler arbejdsgiveren i den sammenhæng. 6

9 Ændring i sygedagpengeloven, der medfører en udvidelse ad arbejdsgiverperioden på 43%, trådt i kraft pr. 2. januar 2012 Accura gør i øvrigt opmærksom på, at den arbejdsgiverbetalte periode efter sygedagpengeloven pr. 2. januar 2012 er udvidet fra 21 til 30 dage. Ændringen i loven betyder, at arbejdsgiveren fremover skal udbetale sygedagpenge til den ansatte i 30 dage i modsætning til de tidligere 21 dage førend kommunen overtager forpligtelsen. Vi henviser i øvrigt til Accuras nyhedsbrev fra januar 2011, hvori lovændringen og konsekvenserne heraf er behandlet nærmere. 7

10 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich

ANSÆTTELSESRET. Udvalgte ansættelsesretlige nyheder (på 45 minutter) Ved partner Mette Klingsten og partner Morten Ulrich Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: L:, hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ANSÆTTELSESRET

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere