HR Jura. Januar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet som domstolene. Artiklen har til formål at give en introduktion til såvel handicap-begrebet som de forpligtelser, der for arbejdsgiveren er forbundet hermed. Artiklen indeholder endvidere en diskussion af fleksjob og overvægt set i forhold til handicapbegrebet. Accura gør i øvrigt opmærksom på, at den arbejdsgiverbetalte periode efter sygedagpengeloven pr. 2. januar 2012 er udvidet fra 21 til 30 dage. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Beskyttelse mod forskelsbehandling som følge af handicap med særlig fokus på overvægt og fleksjob Ændring i sygedagpengeloven, der medfører en udvidelse ad arbejdsgiverperioden på 43%, trådt i kraft pr. 2. januar 2012 Side 1 Side 7

3 Beskyttelse mod forskelsbehandling som følge af handicap med særlig fokus på overvægt og fleksjob I 2004 blev forskelsbehandlingsloven ændret, således at der bl.a. blev indført et forbud mod diskrimination på grund af handicap på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at det er i strid med forskelsbehandlingsloven, såfremt en arbejdsgiver for eksempel afskediger en medarbejder eller fravælger en ansøger på grund af dennes handicap. Handicapbegrebet Indførelsen af handicap som et kriterium i forskelsbehandlingsloven har afledt en række spørgsmål i forhold til omfanget af handicapbegrebet. Bemærkningerne til forskelsbehandlingsloven fastslår i relation hertil, at handicapbegrebet i praksis skal forstås ud fra en bedømmelse af, om personen har en konstaterbar fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, for at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation. Endvidere indeholder handicapbegrebet et krav om en vis varighed, idet en forbigående funktionsnedsættelse ofte alene vil blive betragtet som sygdom. Handicapbegrebet er således ikke et entydigt begreb, men et dynamisk begreb, der fortsat udvikles i retspraksis. I forlængelse heraf bemærkes det, at EU-domstolen i juli 2006 traf afgørelse i en sag om fortolkningen af begreberne sygdom og handicap, hvoraf det fremgår, at det forhold, at en sygdom kan medføre et uhelbredeligt handicap, ikke automatisk medfører, at en opsigelse pga. sygdommen vil være i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Sondringen mellem sygdom og handicap er ofte aktuel i såvel ansættelses- som opsigelsessituationen, idet længerevarende sygdom eller nedsat arbejdsevne kan have afgørende betydning for afslaget/opsigelsen. Er baggrunden for afslaget/opsigelsen længerevarende sygdom, vil afslaget/opsigelsen ofte være berettiget og saglig. Er baggrunden derimod et handicap, har arbejdsgiveren pligt til at forsøge at organisere arbejdet, således at kandidaten/medarbejderen kan varetage sine arbejdsopgaver og forblive på arbejdspladsen, hvorfor et afslag/opsigelse med henvisning til handicappet vil være i strid med ligebehandlingsloven. Den foreliggende retspraksis og administrative praksis på området afspejler også, at handicapbegrebet er dynamisk og bredt. Nyere domme og afgørelser har således blandt andet fastslået, at følgende lidelser i den konkrete situation kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand: nedsat syn, hørenedsættelse, sklerose, epilepsi, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder ( ADHD ) mv. Arbejdsgivers tilpasningspligt Såfremt en medarbejder er handicappet, har arbejdsgiveren en tilpasningspligt, der medfører en forpligtelse til inden for visse rammer at opfylde de konkrete kompensationsbehov, som følger af den pågældende medarbejders funktionsnedsættelse, ved at tilpasse arbejdsforholdene for den handicappede. Denne tilpasningspligt er i det bagvedliggende direktiv eksemplificeret ved indretning af lokaler eller tilpasning af udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling samt adgang til uddannelse og instruktion mv. Pligten har også efter dansk retspraksis et ganske omfattende indhold. For at belyse såvel handicapbegrebet som omfanget af tilpasningspligten gennemgås nedenfor 2 domme vedrørende henholdsvis ADHD og hørenedsættelse. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at afgørelserne er konkret begrundet, hvorfor det ikke kan udelukkes, at samme handicap vil medføre et andet resultat under andre konkrete omstændigheder. fortsættes 1

4 ADHD Sø- og Handelsretten har i en dom af 16. maj 2011 fastslået, at lidelsen ADHD udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. I sagen var bortvisning af en medarbejder begrundet i medarbejderens lidelse og således i strid med forskelsbehandlingsloven. I sagen blev en kontorassistent efter 4 dages ansættelse hos et advokatkontor bortvist. Af bortvisnings- og opsigelsesskrivelsen fremgik det, at: Det, der ligger til grund for opsigelsen, er manglende information ved ansættelsesaftalens start om din diagnosticerede helbredsmæssige tilstand. Kontorassistenten mente, at hun var blevet uberettiget bortvist, idet en person, der lider af ADHD, må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og bortvisningen var udtrykkeligt begrundet i lidelsen. Bortvisningen måtte således være i strid med forskelsbehandlingsloven. Bortvisningen var ifølge arbejdsgiveren begrundet i, at kontorassistenten illoyalt havde tilbageholdt oplysninger om sin helbredsmæssige tilstand, herunder at hun led af en ADHD-lidelse. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at medarbejderens helbredsmæssige tilstand var afgørende for udførelsen af hendes arbejdsopgaver. Kontorassistenten gjorde i denne henseende gældende, at hun i forlængelse af sin jobsamtale havde oplyst 2 sekretærer, der begge havde deltaget i jobsamtalen, om sin lidelse, hvilket blev bekræftet ved vidneafhøringer i sagen. Arbejdsgiveren begrundede endvidere bortvisningen i det forventelige fravær, som måtte være forbundet med kontorassistentens lidelse, idet lidelsen ville kræve løbende terapi, psykolog, psykiater, fysioterapeut og speciel indretning af arbejdspladsen. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at kontorassistentens behandlingsbehov ville medføre fravær i et sådant omfang, at det øvrige personale ville blive pålagt en væsentlig større arbejdsbyrde. Endelig blev bortvisningen begrundet i hensynet til arbejdsgiverens klienter, idet disse ofte var psykisk ustabile som følge af krigstraumer og hertil hørende posttraumatisk belastningsreaktion. Arbejdsgiveren gjorde således gældende, at dette ikke var foreneligt med kontorassistentens behov for struktur, forudsigelighed og ro, og at dette kunne føre til voldsomme konflikter i forhold til arbejdsgiverens klienter. Der blev for retten fremlagt lægelige oplysninger, hvoraf fremgik, at ADHD er en medfødt tilstand af stationær karakter, der medfører et nedsat funktionsniveau, hvor der kan være alt fra ingen særlige krav til vidtgående behov for hjælp til støjreduktion, struktur og disponering af tid på den pågældendes arbejdsplads. Sø- og Handelsretten fandt, at kontorassistenten måtte anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og at bortvisningen skete i strid med forskelsbehandlingslovens 2. Endvidere fandt retten, at det ikke var godtgjort, at kontorassistenten illoyalt havde fortiet oplysninger om sin lidelse, hvorfor hun ud over manglende løn i opsigelsesperioden samt feriepenge blev tildelt godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, svarende til ca. 4 måneders løn. Accura bemærker En ADHD-lidelse kan i konkrete tilfælde indebære, at en medarbejders mulighed for at varetage sine arbejdsopgaver bliver begrænset i et sådan omfang, at medarbejderen må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Hørenedsættelse Østre Landsret har i en afgørelse af 29. juni 2009 taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt hørenedsættelse udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand samt rækkeviden af tilpasningsforpligtelser efter forskelsbehandlingslovens 2a. Sagen omhandlede en kvindelig medarbejder, der siden fødslen havde lidt af hørenedsættelse, der dog i flere år havde været stabil. Medarbejderen gennemførte en kontoruddannelse på normale vilkår og blev 1. december 2007 ansat som økonomimedarbejder ved Køge Kommune, Teknisk Forvaltning. Som følge af hørenedsættelsen blev hun tildelt en særlig telefon, hvorved hun hørte lige så godt som sine kolleger. fortsættes 2

5 I begyndelsen af 2009 forværredes medarbejderens hørelse markant, og hun havde svært ved at forstå, hvad folk sagde, hvorfor hun midlertidigt blev fritaget for telefonarbejdet. I stedet blev der etableret en midlertidig ordning, hvorefter alle telefoniske henvendelser blev omstillet til medarbejderens nærmeste leder. Arbejdsgiveren foretog flere undersøgelser med henblik på at afhjælpe medarbejderen, herunder muligheden for ombygning af medarbejderens kontor, hvilket ville udgøre op til DKK ekskl. moms, samt muligheden for at flytte hende til en stilling uden telefonbetjening. Endvidere foreslog arbejdsgiveren at flytte medarbejderen til et enmandskontor, hvilket medarbejderen afviste med henvisning til de sociale konsekvenser, som dette kunne have. Efterfølgende blev medarbejderen sygemeldt, idet hun havde fået nye høreapparater, der gjorde hende ekstremt støjfølsom. Dette medførte, at hun ikke kunne opholde sig på kontoret i længere perioder ad gangen. Arbejdsgiveren fandt ikke, at en ombygning af kontoret eller en ændring af stillingen kunne afhjælpe problemet, hvorfor medarbejderen efter en længere sygdomsperiode blev afskediget. Det fremgik af opsigelsen, at denne var begrundet i medarbejderens dårligere hørelse og den omfattende sygdom, der fulgte heraf. Efter afskedigelsen fik medarbejderen indopereret et implantat, der gjorde, at hun igen kunne høre normalt. På denne baggrund anlagde medarbejderen sag mod kommunen, idet hun ikke mente, at kommunen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens 2a. Arbejdsgiveren angav, at man ikke havde pligt til at finde en helt anden stilling til medarbejderen, idet man må se på medarbejderens eksisterende stilling i vurderingen af, om en medarbejder forsat kan varetage sin stilling. Endvidere anførte arbejdsgiveren, at en hørenedsættelse alene kan karakteriseres som en sygdom og ikke et handicap, idet hørenedsættelsen efter opsigelsestidspunktet var blevet kureret. Landsretten tog først stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en hørenedsættelse er omfattet af handicapbegrebet og lagde til grund, at medarbejderen såvel selv som af arbejdsgiveren var blevet anset for at have en varig hørenedsættelse med funktionsnedsættelse til følge, hvilket affødte et kompensationsbehov. Landsretten lagde således til grund, at parterne dermed anså medarbejderen for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand og anførte endvidere, at der var tale om en kronisk tilstand, som uden implantatet medførte en fysisk funktionsnedsættelse, der ville afføde et kompensationsbehov, for at medarbejderen kunne fungere på lige fod med andre. Hendes hørenedsættelse kunne således ikke sidestilles med en sygdom. Landsretten fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet ulovlig forskelsbehandling, hvorfor det påhvilede arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket, jf. forskelsbehandlingslovens 7a. I relation til spørgsmålet om udstrækningen af omplaceringspligten fandt landsretten ikke, at det kunne kræves, at medarbejderen skulle kunne varetage den telefonbetjening, som var knyttet til hendes hidtidige stilling, for at hun kunne anses for kompetent, disponibel og egnet til at udføre de væsentligste funktioner i forbindelse med sin stilling. Landsretten lagde således vægt på, at arbejdsgiveren har en forpligtelse til at træffe foranstaltninger vedrørende tilpasning af arbejdspladsen, og at omkostningerne forbundet med ombygningen af kontoret ikke kunne anses for en uforholdsmæssig stor byrde, som kunne begrunde, at arbejdsgiveren ikke var forpligtet til at ombygge kontoret for at afhjælpe medarbejderens handicap efter forskelsbehandlingslovens 2a. Landsretten fandt endvidere ikke, at sygemeldingen kunne fritage kommunen for forpligtelsen efter lovens 2a til at tilbyde medarbejderen stillingen, som ikke indeholdt telefonbetjening, hvorved det særligt blev bemærket, at det netop var de hidtidige arbejdsopgaver kombineret med medarbejderens hørehandicap, som var baggrunden for sygemeldingen. fortsættes 3

6 Landsretten fandt herefter, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet, jf. lovens 2, stk. 1, jf. 1, stk. 2, ikke var blevet krænket ved opsigelsen. Medarbejderen blev således tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 5 måneders løn. Accura bemærker En hørenedsættelse der kan kureres ved efterfølgende indgreb kan i konkrete tilfælde indebære, at en medarbejders mulighed for at varetage sine arbejdsopgaver bliver begrænset i et sådan omfang, at medarbejderen må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Endvidere fastslår dommen, at arbejdsgiverens tilpasningspligt ud fra en konkret vurdering afhænger af en lang række forhold, herunder handicaptype, omfanget af handicappet, stillingstype og branche, virksomhedens størrelse, arbejdsstedets fysiske placering og ikke mindst samspillet med offentlige tilskudsordninger. Når omfanget af de nødvendige foranstaltninger er afklaret, er arbejdsgiveren som udgangspunkt forpligtet til at afholde disse, medmindre omkostningerne forbundet med afhjælpningen vil pålægge arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. I sidstnævnte tilfælde har arbejdsgiveren under visse betingelser mulighed for omkostningsdækning hos det offentlige. Overvægt Flere og flere danskere er overvægtige i en sådan grad, at det kan påvirke deres arbejdsevne. Således er 46,7% af alle danskere moderat overvægtige (BMI på over 25) og 13,4% svært overvægtige (BMI på over 30) 1. Overvægt medfører generelt en forøget risiko for alvorlige sygdomme og dødelighed i form af blandt andet hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, insulinresistens, ryg- og lændesmerter samt slidgigt. Selve overvægten samt risikoen for følgesygdomme kan have afgørende betydning i forhold til såvel muligheden for at få et job som muligheden for at bevare et job. Ifølge en nyligt foretaget undersøgelse fra Lederne vil 16% af de adspurgte ledere ikke ansætte en markant overvægtig medarbejder, og 33% vil i nogen grad undgå at tilbyde et job til en markant overvægtig. Dog har kun 1% af lederne afskediget en medarbejder på grund af overvægt, mens 7% af lederne én eller flere gange har bedt en medarbejder om at tabe sig. Som udgangspunkt bør kriterier som vægt, højde, udseende eller hårfarve ikke indgå i vurderingen af, om en ansøger bliver ansat, eller om en medarbejder bliver opsagt, idet disse kriterier ofte anses for usaglige. Kriterierne er dog ikke ulovliggjort i forskelsbehandlingsloven. Imidlertid gælder dette kun så længe, at kriteriet ikke kan anses som et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det er svært at argumentere for, at en persons hårfarve eller udseende vil kunne udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. I en situation hvor en svært overvægtig person på grund af sin overvægt eller tilknyttede følgesygdomme ikke vil være i stand til at udføre de krævede arbejdsopgaver, vil overvægten dog blive en væsentlig del af den samlede kompetencevurdering. Spørgsmålet bliver herefter, hvorvidt medarbejderens overvægt i en sådan situation vil medføre en konstaterbar fysisk funktionsnedsættelse, der er omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven. Dette spørgsmål har endnu ikke været behandlet ved domstolene. 1 Jf. Den nationale sundhedsprofil 2011, s fortsættes 4

7 Medfører den pågældende medarbejders overvægt, at denne lider af slidgigt eller andre muskel- og ledsmerter, vil konkrete omstændigheder herunder varigheden og det affødte kompensationsbehov kunne medføre, at eventuelle følgesygdomme anses for at udgøre et handicap. Det vil således ikke være selve medarbejderens overvægt, men de følgesygdomme, som er relateret til overvægten, der vil kunne begrunde, at der er tale om et handicap. Såfremt den overvægtige medarbejder fuldt ud kan varetage de arbejdsopgaver, der hører til stillingen, vil den pågældende ikke have et kompensationsbehov og således ikke være handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. I en situation hvor medarbejderen alene på baggrund af sin overvægt og således ikke grundet eventuelle følgesygdomme ikke er i stand til at fungere på lige fod med andre borgere i en tilsvarende livssituation, vil spørgsmålet være, om overvægten kan anses for at være et handicap. Hvis man forestiller sig en taxachauffør, der på grund af sin overvægt ikke længere kan sidde bag rattet i bilen, vil taxachaufføren grundet sin fysiske tilstand som overvægtig have en funktionsnedsættelse, idet han ikke kan udføre sit arbejde. Retspraksis, herunder Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2007 og Østre Landsrets dom af 26. august 2010, har lagt afgørende vægt på, om den pågældende medarbejder har et konkret kompensationsbehov ud over nedsat tid. Dette betyder, at såfremt den pågældende medarbejders overvægt afføder konkrete kompensationsbehov ud over nedsat tid, fx ombygning af bil eller lignende, vil dette tale for, at der foreligger et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Hvis den pågældendes overvægt anses for at udgøre et handicap, vil arbejdsgiveren i et vist omfang være forpligtet til at tilpasse taxaen til medarbejderens behov. Den foreliggende retspraksis og administrative praksis på området indfortolker, som anført ovenfor, endvidere et varighedskrav i handicapbegrebet. Som eksempel kan den ovenstående afgørelse fra Østre Landsret om hørenedsættelse nævnes, idet landsretten her fandt, at der forelå en kronisk tilstand, som uden et implantat medførte en fysisk funktionsnedsættelse, der ville afføde et kompensationsbehov, for at medarbejderen kunne fungere på lige fod med andre. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt den pågældende medarbejders overvægt kan anses for varig, eller om den pågældende i princippet kunne tabe sig og herved ikke længere have en funktionsnedsættelse. Lider en medarbejder af overvægt, hvor det medicinsk kan dokumenteres, at overvægten er medfødt eller sygdomsrelateret, vil det henset til sagens øvrige konkrete omstændigheder være muligt, at den pågældende medarbejder anses for at have et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Er den pågældende medarbejders overvægt derimod ikke medicinsk begrundet, vil det være overordentligt svært for medarbejderen at bevise, at medarbejderens overvægtige tilstand er varig. Det bemærkes dog, at selvom den overvægtige medarbejder ikke vil være beskyttet af forskelsbehandlingsloven, så er der risiko for, at afskedigelsen af den pågældende medarbejder med henvisning til overvægten vil udgøre en usaglig opsigelse, såfremt medarbejderen i øvrigt er beskyttet mod usaglig opsigelse. Fleksjob Som udgangspunkt kan et fleksjob tilbydes personer under folkepensionsalderen, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Et fleksjob kan oprettes ved såvel offentlige som private arbejdsgivere og tilbydes normalt af den kommune, hvor personen med den begrænsede arbejdsevne har bopæl. Det er ligeledes kommunen, der vurderer den pågældende persons arbejdsevne. Arbejdsgiveren betaler løn til medarbejdere i fleksjob, men til gengæld får arbejdsgiveren et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Størrelsen på tilskuddet afhænger af den pågældende fleksjobbers arbejdsevne. Idet en varig begrænsning i arbejdsevnen er påkrævet, før man kan komme i betragtning til et fleksjob, sammenholdt med at et handicap anses som en konstaterbar fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov, er det nærliggende at stille spørgsmålet, om fleksjobbere er handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand? fortsættes 5

8 Vestre Landsret har i en sag fra 2010 behandlet dette spørgsmål. Sagen omhandlede en medarbejder, der var ude for et trafikuheld og som følge heraf pådrog sig kraniebrud og en hjerneskade, der medførte hukommelsessvækkelse, koncentrationsbesvær, træthed mv. To år efter ulykken blev medarbejderen bevilget et fleksjob som følge af en varig begrænsning af arbejdsevnen, og arbejdsgiveren indvilgede i at etablere en sådan fleksjobordning. Efter yderligere to år blev medarbejderen afskediget, idet hun ikke kunne passe sit job på tilfredsstillende vis. Medarbejderen anlagde efterfølgende en sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at afskedigelsen var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination på arbejdsmarkedet pga. handicap. Landsretten gav medarbejderen medhold og fastslog, at medarbejderens hjerneskade havde medført en varig funktionsnedsættelse, der udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Landsretten mente endvidere ikke, at arbejdsgiveren havde tilpasset arbejdsopgaverne til medarbejderens situation, hvilket er i strid med forskelsbehandlingslovens 2a, der fastslår, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at en medarbejder med et handicap har adgang til beskæftigelse og kan udføre sit arbejde. Ovenstående dom er ikke et enkeltstående tilfælde, og der foreligger således flere domme og afgørelser, der ligeledes har karakteriseret fleksjobbere som handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand. Accura bemærker Flere domme og afgørelser har konkret karakteriseret fleksjobbere som handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand, men det vil altid være en konkret vurdering, om en varig begrænsning af arbejdsevnen udgør et handicap. Problemstillingen omkring fleksjobbere og handicapbegrebet er dog væsentlig at have for øje, når man som arbejdsgiver har en fleksjobber ansat. Særligt skal arbejdsgivere være opmærksomme i afskedigelsessituationen, idet forskelsbehandlingsloven indeholder en regel om delt bevisbyrde, som fleksjobberen vil være beskyttet af, såfremt den begrænsede arbejdsevne udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Såfremt arbejdsgiveren ikke kan løfte sin del af bevisbyrden, hvilket ofte er en vanskelig opgave, vil domstolen tilkende medarbejderen en godtgørelse, der sædvanligvis svarer til 3-9 måneders løn. Ovenstående viser, at handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven er underlagt konstant udvikling. At en medarbejder har eller udvikler et handicap, er ikke ensbetydende med, at medarbejderen bliver uarbejdsdygtig, og arbejdsgiveren er underlagt en vidtgående forpligtelse til at indrette arbejdspladsen på en måde, der tager højde for medarbejderens handicap, og som kan kompensere for medarbejderens handicap. Accura rådgiver gerne nærmere om reglerne om beskyttelse mod forskelsbehandling som følge af handicap og om de forpligtelser, som påhviler arbejdsgiveren i den sammenhæng. 6

9 Ændring i sygedagpengeloven, der medfører en udvidelse ad arbejdsgiverperioden på 43%, trådt i kraft pr. 2. januar 2012 Accura gør i øvrigt opmærksom på, at den arbejdsgiverbetalte periode efter sygedagpengeloven pr. 2. januar 2012 er udvidet fra 21 til 30 dage. Ændringen i loven betyder, at arbejdsgiveren fremover skal udbetale sygedagpenge til den ansatte i 30 dage i modsætning til de tidligere 21 dage førend kommunen overtager forpligtelsen. Vi henviser i øvrigt til Accuras nyhedsbrev fra januar 2011, hvori lovændringen og konsekvenserne heraf er behandlet nærmere. 7

10 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Partner Jacob Sand Advokat Ditte Grundtvig Larsen Disposition Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Hvem

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand

Handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand Juridisk Institut Aalborg Universitet Handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand 10. semester Forfattere:!!!!!!!!! Vejleder: Lisa Andersen!!!!! Martin Kristian Valbirk Emilie W. Eiskjær 15.

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Frit skøn 2 Varslingsbekendtgørelse 3 4 At tælle til 120 Taget på fersk gerning 5 Manglende arbejdstilladelse koster dyrt 6 Hvem bærer risikoen? 7 Handicap i forskelsbehandlingslovens forstand 1 Frit

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 Sag 25/2014 (2. afdeling) Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Tine Benedikte Skyum) mod HK Danmark som mandatar

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere