Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024"

Transkript

1 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan

2 Forord Trafiksikkerhedsplan for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og indsigt i kommunens arbejde med trafiksikkerhed og tryghed i trafikken. Gennem trafiksikkerhedsplanen er der fokus på trafiksikkerhedsmæssige indsatsområder, men der er også fokus på øget tryghed på skoleveje, cykelstierne i kommunen og generelt forhold for bløde trafikanter. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er samlet at give en vurdering af, hvordan kommunens visioner for trafiksikkerhed og tryghed bedst muligt effektueres. Planen danner grundlag for de politiske beslutninger og for prioritering af kommunens ressourcer med udgangspunkt i de konstaterede problemer. Indhold 1.0 Indledning Vision og målsætninger Borgerinddragelse Samfundsøkonomi Veje Stier Trafiksikkerhed Tryghed Skoleveje Handleplan og Strategier Projektoversigt Realisering og Opfølgning Henvendelse 16 Stevns Kommune ønsker løbende, at evaluere Trafiksikkerhedsplan , så uheldsbilledet er opdateret, borgernes holdninger klarlægges og realiserede projekter kan evalueres. Derfor ønsker kommunen at planen revideres hvert 4. år. Trafiksikkerhedsplan Stevns Kommune Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Vej igennem Arnøje Dato: 24. november 2010 Rev: 7. april

3 1.0 Indledning Som grundlag for trafiksikkerhedsplanen er gennemført en systematisk kortlægning af kommunens trafikstruktur. Det er kortlagt, hvilke dele af vej- og stinettet der er forbundet med stor uheldsrisiko og eller utryghed. Der er opstillet målsætninger på kort sigt til 2012 og på lang sigt til For at nå målsætningerne er der opstillet en strategi med 4 overordnede indsatsområder og en række konkrete tiltag for hvert indsatsområde, som tager udgangspunkt i kortlægningen af uheld, utryghed og skoleveje. Vejnettet Stinettet Særligt udsatte grupper Reduktion af uheld Herudover er der opstillet 13 konkrete trafiksikkerhedsprojekter og 21 tryghedsskabende projekter. Denne publikation udgør en sammenfatning af arbejdet med trafikplanen. Som grundlag foreligger desuden følgende uddybende rapporter og kortbilag: 1.1 Vision og målsætninger Vision i Stevns Kommune: Stevns Kommune ønsker, at alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken uden risiko for at komme til skade i trafikken. Målsætning for trafiksikkerhed: Kort sigt (2012): I 2012 skal det samlede antal af trafikuheld være reduceret med 40% i forhold til 2005 Antallet af cyklister og knallertkørere, der kommer til skade i trafikken, skal reduceres med 20% i i forhold til perioden Lang sigt (2024) I 2024 skal det samlede antal af trafikuheld være reduceret med 40% i forhold til 2012 Antallet af cyklister og knallertkørere, der kommer til skade i trafikken, skal reduceres med 50% i i forhold til perioden Målsætning for tryghed: Antallet af skoleelever der cykler til skole skal øges med 10% i 2014 i forhold til Antallet af cyklister skal forøges med 20% på fem udvalgte strækninger i 2014 i forhold til Kortlægningsrapport Målsætninger og indsatsområder Virkemiddelkatalog Alle rapporterne kan læses på kommunens hjemmeside Køgevej Bygaden i Hellested 3

4 1.2 Borgerinddragelse Borgerne spiller en vigtig rolle i det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Ved at inddrage borgerne i trafiksikkerhedsplanlægningen er det forsøgt at skabe lokal debat og engagement om emnet. Borgerne har det nødvendige lokalkendskab, fordi de hver dag færdes i den lokale trafik. Der er således afholdt borgermøde, gennemført en offentligt tilgængelig internetspørgeskemaundersøgelse, og udsendt spørgeskemaer til skolebestyrelserne i kommunen. Svarfristen på den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse blev forlænget med en måned. Svarfristen på spørgeskema til skolebestyrelser er ad to omgange forlænget med hver en måned. Stevns Kommune har endvidere afholdt et borgermøde, hvor trafiksikkerhed og utryghed er blevet drøftet og borgerne har på den måde haft mulighed for at bidrage med ideer til planen. Den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse er udført i perioden Skolebestyrelserne har haft mulighed for at svare på spørgsmål i perioden fra August Oktober 2010 Borgermødet blev afholdt 10. juni Samfundsøkonomi Når der sker et trafikuheld koster det i gennemsnit ca. 1,8 mio. kr. i samfundsmæssige udgifter til bl.a. materielskader, udrykningskøretøjer, behandling og pleje af trafikofre, tabt arbejdsevne og velfærd. Herudover rækker tab af liv og førlighed for familie og pårørende langt ud over de økonomiske effekter. Gennem denne trafiksikkerhedsplan er der opstillet forslag til forbedring af 13 konkrete uheldsbelastede lokaliteter som har en stor samlet effekt på trafiksikkerheden i kommunen. Det skønnes, at en trafikal forbedring af de 13 lokaliteter vil koste kommunen mio. kr. og vil kunne medføre en reduktion af trafikuheld med 30-40% på de pågældende lokaliteter. Det svarer til samfundsøkonomiske besparelser på mio. kr. og en samlet gevinst på op mod 10 mio. kr. Udover den samfundsøkonomiske gevinst er der også en tryghedsskabende effekt som har stor betydning for beboere og borgere som færdes på veje og stier i kommunen. Borgermøde på Rådhuset i Hårlev Kystvejen 4

5 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan Veje Vejnettet i Stevns Kommune omfatter ca. 400 km offentlig vej og ca. 200 km private fællesveje. Der er ingen statsveje i Stevns Kommune. afvikle trafikken, herunder kollektive forbindelser, ved et passende serviceniveau, men under hensyntagen til det omgivende miljø. Det primære formål med den overordnede trafikstruktur er at sikre, at der er overensstemmelse mellem udformning af vejene og deres trafikale funktion. Eksempelvis er det vigtigt at fremkommeligheden er tilstrækkelig god på trafikvejene, så fart og trafikmængder kan begrænses på lokalvejene. Konkret er der derfor i trafiksikkerhedsplanen fokus på de steder, hvor trafikvejene går gennem byområder. Kortet herunder viser vejklassificeringen i Stevns Kommune. Det bør tilstræbes, at trafikvejnettet skal kunne Trafikveje forbinder byområder og lokalområder med hinanden. Fordelingsveje forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, sikkerhed og tilgængelighed. Lokalveje betjener lokalområderne og som udgangspunkt bør der ikke forekomme gennemkørende trafik på lokalveje. 5

6 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan Stier Stevns Kommune har i dag ca. 36 km cykelstier og cykelbaner primært langs trafikvejene. Cykelstinettet er under fortsat udbygning, idet der i 2011 udføres yderligere ca. 4 km cykelsti mellem Strøby og Klippinge samt forbedrede forhold for cyklister i Strøby Egede. Derudover omfatter stinettet naturstier herunder vandrestier, skovstier og parkstier. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse og henvendelser fra borgere viser, at der er ønsker om 6 yderligere udbygning af cykelstinettet langs kommunens veje samt udbygning af stisystemerne i byerne. På baggrund af kortlægningen er udvalgte stikrydsninger vurderet med hensyn til kryds-faciliteter. Kortet viser cykelstinettet i Stevns Kommune incl. stier under udførelse og borgernes ønsker om udbygning af stinettet.

7 3.0 Trafiksikkerhed I den 5-årige periode fra (begge år inkl.) er der samlet registreret 242 trafikulykker i Stevns Kommune heraf 53 personskadeuheld, 116 materielskadeuheld og 73 ekstrauheld. Figuren til højre viser udviklingen i antallet af person- og materielskadeuheld på kommunevejnettet i 3 sammenlignelige kommuner i perioden Det fremgår af uheldsudviklingen, at der ikke er store udsving i uheldsudviklingen i Stevns Kommune og ikke sket et betydeligt fald i antallet af uheld i perioden I Faxe Kommune er der heller ikke registreret et betydeligt fald i antallet af uheld, mens der i Lejre Kommune er registreret et fald på over 50% siden % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Uheldsudviklingen i Stevns Kommune, nabo Kommunen Faxe og landkommunen Lejre, hvor uheldsudviklingen er sammenlignet Stevns Faxe Lejre Trafikanttyper som kommer til skade i trafikken Lidt mere end halvdelen af de dræbte og tilskadekomne (55%) har siddet i en personbil, når de kommer til skade i trafikken. De bløde trafikanter udgør 1/3 af de tilskadekomne og det til trods for, at bløde trafikanter kun optræder i knap en tiendedel af alle trafikuheld. Trafikanttyper som kommer til skade i trafikken. Det viser, at når bløde trafikanter er involveret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade og derfor er det også vigtigt med fokus på bløde trafikanter selvom de optræder i begrænset omfang i trafikuheldene. Størstedelen af personskaderne i Stevns Kommune sker uden for kryds. Cirka 70 % af personskaderne er sket på strækninger, heraf er de fleste sket på lige vej jf. figuren til højre. Således er tre ud af fire dræbte samt 17 ud af 36 alvorligt tilskadekomne registreret på lige vej. Dette er sandsynligvis som følge af høj fart. Personskader fordelt på vejudformning i Stevns Kommune. En trafiksikkerhedsmæssig indsats på lige vej indgår derfor i strategi for trafiksikkerhed, jf. side 14. 7

8 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Fordeling af uheld i byområder Der er registreret trafikuheld i 23 af Stevns 43 bysamfund. Ca. 75% af trafikuheldene i byerne er dog registreret i de fem største byer. Uheldslokaliteter Der er i alt registreret 242 trafikuheld i Stevns Kommune i perioden Uheldene er stedfæstet som vist på figuren herunder. 8

9 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Uheldsbelastede steder På baggrund af den geografiske fordeling af uheldene er særligt uheldsbelastede steder udpeget. Ved efterfølgende at analysere de enkelte uheld, kan årsagerne til uheldene sandsynliggøres. Er en enkelt uheldssituation fremherskende, bør der vælges en løsning, som erfaringsmæssigt nedsætter risikoen for den pågældende uheldstype. er således udpeget som sorte pletter. Endvidere er kryds og strækninger med 3-5 uheld medtaget som særligt uheldsbelastede. Udover de 2 sorte pletter er 6 steder er udpeget som særligt uheldsbelastede. Placeringen fremgår af kortet herunder: Kryds med mere end 5 trafikuheld over en periode på 5 år er i trafiksikkerhedsplanen udpeget som sorte pletter. Det samme gælder, hvis der indenfor 500 m på en strækning er sket mere end 5 trafikuheld. Stevnsvej i Strøby Egede og Strøby Bygade i Strøby Særligt uheldsbelastede steder i perioden De særligt uheldsbelastede steder er rangeret i forhold til antallet af personskadeuheld og herefter uheldstæthed. Uheldstætheden er målt som antal uheld pr. år for krydsene og antal uheld pr. år. pr. km for strækningerne. 9

10 4.0 Tryghed Stevns Kommune ønsker et højt niveau af oplevet tryghed ved færdsel på kommunens veje og stier ikke mindst for skolebørn og ældre. For at opnå dette er kommunen blandt andet i gang med en udbygning af cykelstinettet både langs trafikvejene og i eget tracé. Trygheden på veje og stier er afgørende for, om man tør færdes på det separate stinet, eller om forældre eksempelvis tør sende deres børn i skole på egen hånd. Det er vigtigt at reducere antallet af uheld, men det er også vigtigt at borgerne er trygge på kommunens veje og stier. Steder, hvor borgerne føler sig utrygge, er ikke nød- vendigvis sammenfaldende med steder, hvor der faktisk sker uheld. En årsag hertil er bl.a., at trafikanterne færdes særligt forsigtigt på de steder, hvor de føler sig utrygge. Trygheden har indflydelse på trafikanternes adfærd, og derfor har trygheden ofte indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. Utryghed handler om, hvor trafikanterne oplever, at det er usikkert at færdes. Utrygheden skyldes ofte store trafikmængder, høje hastigheder, megen tung trafik, kørebanens bredde, som kan medføre en barrierevirkning, eller knallertkørsel på stierne. Utrygheden på stinettet kan også skyldes dårlig belysning og skiltning, mørke tunneler og frygten for overfald. Kortet viser de steder, som i spørgeskemaundersøgelsen er blevet udpeget som de mest utrygge. Enkeltudpegninger er ikke medtaget. Der er i alt foretaget 249 markeringer af utrygge steder, heraf er nogle veje udpeget flere gange. I alt er 99 forskellige veje udpeget som utrygge. 10

11 5.0 Skoleveje Stevns Kommune ønsker at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens skoleveje. Skoleelever er uerfarne trafikanter og det er derfor vigtigt at sætte fokus på skolevejene. Skolebestyrelserne har besvaret spørgeskemaer og borgere og forældre har gennem spørgeskemaundersøgelsen kommenteret, hvilke skoleveje der er fundet mest utrygge. På kortet herunder er vist de 6 kommunale skoler i Stevns Kommune og de nærmeste veje som er udpeget som særligt utrygge skoleveje. afsætning/afhentning af elever. Det er særligt om morgenen, hvor alle kommer til skolen indenfor et meget begrænset tidsrum. Det er vigtigt at sikre gode afsætningsforhold ved skolerne, men også at sikre gode og tilstrækkelige stiforbindelser, så flere skoleelever får mulighed for at cykle til og fra skolen og færre bliver kørt i skole i bil af deres forældre. Oplysning og kampagner særligt overfor forældrene kan desuden være med til at vende udviklingen og medføre at flere forældre vil sende deres børn i skole på cykel. På mange skoler er der særligt problemer med Stevnsvej Kirkevej/Borgergade Køgevej - Faxevej Haalev Bygade Hellestedvej Fægangen Rengegade Lindholmsvej Vesterbrogade Østergade Bjælkerupvej Beostoftevej Vemmetoftevejen 11

12 6.0 Handleplan og Strategier Strategien er opdelt i fire temaer og 10 indsatsområder. Temaerne og indsatsområderne er i henhold til kortlægningen de områder som vil kunne medføre en stor effekt i forhold til tryghed og trafiksikkerhed i Stevns Kommune. Strategien anvendes således til at konkretisere, gennem hvilke tiltag trafiksikkerheden og trygheden kan forbedres udover de konkrete projektlokaliteter som er fundet. Indsatsområderne lapper ind over hinanden, ligesom effekten af indsatsen på de enkelte områder vil gøre. Ofte vil en indsats på et område også give effekt i en eller flere af de andre områder, fordi der oftest er flere årsager til ulykker og utryghed. Men effekten vil også være påvirket af ydre faktorer, som f.eks. forandringer i samfundet som medfører højrere morale i forhold til f.eks. spritkørsel eller høj hastighed. 1. Vejnettet a) tilpasning af trafikveje 2. Stinettet b)sammenhængende stinet c) sikre og "gode" stier d) Kryds mellem sti/trafikvej 3. Særligt udsatte grupper e) Skolebørn f) Ældre/Handicappede g) Knallerttrafik 4. Reduktion af uheld h) Høj hastighed i) Faste genstande, frontalkollisioner og lige vej j) Ombygning af særligt belastede steder. Eksempel på hævet flade ved stikrydsning i Stevns Kommune. 12

13 Strategi 1: Vejnettet a) Tilpasning af trafikveje Trafikvejnettet skal kunne afvikle trafikken, herunder kollektive forbindelser, ved et passende serviceniveau under hensyntagen til det omgivende miljø. Trafikveje der går gennem følsomme byfunktioner skal fartdæmpes og tilpasses det omgivende miljø. Stevnsvej gennem Strøby Egede Strøby Bygade gennem Strøby Rødvigvej gennem Rødvig Strategi 2: Stinettet b) Sammenhængende stinet Stinettet i Stevns Kommune skal være sammenhængende. Etablering af cykelstier i forhold til planlagte og manglende cykelstier langs de overordnede trafikveje i kommunen. Skabe forbindelse fra bysamfundene i landområdet til skolerne c) Sikre og gode stier Stierne skal være gode og sikre at færdes på. Stierne skal have tilstrækkelig belysning og belægning i forhold til stiernes funktioner og trafikmængder. Udbedring af eksisterende stier som ikke lever op til en acceptabel standard mht. bredde, belægning og belysning Vedligeholdelse, snerydning mv. d) Kryds mellem sti/trafikvej Krydsninger mellem stiruter og trafikveje forbedres vha. fysiske foranstaltninger. Forbedring af krydsningsfaciliteter, særligt på steder uden foranstaltninger, jf kortlægning 13

14 Strategi 3: Særligt udsatte grupper e) Skolebørn Afsætning om morgenen medfører ofte trafikkaos og skal så vidt muligt undgås. Steder, hvor der mangler stiforbindelser, eller der er omveje som betyder at skoleelever færdes ad trafikerede veje, skal forholdene forbedres. Kampagner som opmuntrer elever til at cykle eller gå til skole Holdningsændring mht at børn skal cykle i stedet for at blive transporteret i bil Forbedring af elevernes evner til at færdes i trafikken gennem færdselsundervisning f) Ældre/handicappede På steder, hvor der færdes gangbesværede, svagsynede og hørehæmmede, skal der etableres udstyr til vejene med tilstrækkelig kvalitet og tilgængelighed f.eks. ledelinier og opmærksomhedsfelter, bænke ved toge og busser, invalideparkering mv. Udarbejdelse af tilgængelighedsplan g) Knallerttrafik I Stevns Kommune er 20% af de tilskadekomne i trafikken knallertkørere. Knallertkørsel medfører desuden utryghed for de øvrige trafikanter. Skiltningsforbud mod knallertkørsel og etablering af foranstaltninger på skolestierne Kampagner og holdningsbearbejdning, for de unge i netop denne aldersgruppe der kører knallert Strategi 4: Reduktion af uheld h) Høj hastighed Høj hastighed er den primære årsag til de alvorligste trafikulykker. Specielt unge mennesker kører meget stærkt, i Stevns Kommune er næsten halvdelen af de involverede i eneuheldene under 25 år. Hastigheden skal reduceres ved at iværksætte kampagner og etablere fysiske fartdæmpninger. Kampagner mod unge bilister, som ofte optræder i en stor andel af eneuheldene. Anvendelse af fartvisere og dynamisk skiltning Kampagner mod høj fart, manglende selebrug og spiritus Forbedret afmærkning i vejkurver og sving vha. afstribning med refleks og rumleeffekt. i) Faste genstande og frontalkollisioner på trafikvejene Mange uheld er registreret på de lige trafikveje i Stevns Kommune. De alvorlige ulykker er ofte registreret ved frontalkollisioner eller faste genstande langs trafikvejene. Rumlestriber i midten og i siden på trafikvejene Trafiksikkerhedsinspektioner på udvalgte veje Fjernelse af faste genstande langs trafikvejene j) Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds og strækninger Indsatsen kan målrettes mod de lokaliteter, hvor der er registreret flest trafikulykker på vejnettet, de mest uheldsbelastede lokaliteter Trafiksanering af de 13 mest uheldsbelastede lokaliteter 14

15 7.0 Projektoversigt I nedenstående oversigt er de 13 projekter der trafiksikkerhedsmæssigt set bør prioriteres højt. På disse lokaliteter er der registreret trafikuheld. På flere af stederne har borgere endvidere peget på at stedet er utrygt, der er dårlige forhold for bløde trafikanter og dårlige forhold for skolebørn til og fra skole. Udover de 13 trafiksikkerhedsprojekter er der udarbejdet løsningsideer til yderligere 21 tryghedsskabende projekter. Herunder forslag til cykelstier, forbedringer af skoleveje og tryghed i forhold til spørgeskemaundersøgelse og borgerhenvendelser samt borgermøde. Projekterne er listet efter de steder, hvor der er registreret flest trafikuheld, men er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den rækkefølge som projekterne skal udføres. 15

16 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan Realisering og Opfølgning Henvendelse Forud for en evt. realisering skal der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes et konkret projekt. Når de første projekter er realiseret, kan de evalueres og indgå i trafikplanen når den revideres. Denne trafiksikkerhedsplan er udarbejdet af Stevns Kommune i samarbejde med VIA TRAFIK. Udviklingen i sorte pletter og utryghed bør løbende evalueres og borgernes holdninger klarlægges - dels til de realiserede projekter, dels til trafiksikkerhed og utryghed på vejnettet. Dermed holder kommunen sig løbende orienteret om, hvor borgerne mener, det er utrygt at færdes, samt om de tidligere kortlagte problemer bliver afhjulpet. Stevns Kommune Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed Hovedgaden Hårlev Stevns Kommune kan årligt afsætte et fast beløb til realisering af målsætningerne for trafiksikkerhedsplanen. Erfaringsmæssigt opnår kommuner der afsætter et fast beløb til trafiksikkerhed et bedre resultat end kommuner der afventer vedtagelse af hvert enkelt projekt Kommentarer og spørgsmål om trafik kan sendes til: Tlf E-post:

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan Sammenfatning Indhold 1. Indledning... 3 Målsætninger... 3 2. Veje... 4 3. Stier... 5 4. Skoleveje... 7 5. Trafiksikkerhed... 8 6. Vejtrafikstøj...11 7. Indsatsområder...12 8 Projektoversigter...15

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

# # # # ! " # # # " # $ % " " # & ' ( # ) * * + , " (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #.

# # # # !  # # #  # $ %   # & ' ( # ) * * + ,  (# - #. ' / #. ' #. #. (# ! #. # #. !"!"# $% $#&!' ( )* )$# +!$!,)!( $#&!' ( )*)$# +!$!"!-! $#&!' ( )*)$ # "!!-!$# +!$ $%" "!.$-!-# $#&!' ( )*)$# +!$ &' (!,)!)!$#&!' ( )*)$# +!$ )* * +!%!/)*!))*#))$," (!- $0 ) - $ -.'! & $# (+!' ( $# +!$0

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse

Gener ved et separat stisystem i Ishøj Kommune & trafikplan med høj grad af borgerinddragelse Forfatter E-mail Webside Emne Trafikplanlægger Janne Tinghuus, Via Trafik jt@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Trafikplan med borgerinddragelse/separat stisystem Artikel Gener ved et separat stisystem i Ishøj

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling.

Forord. Nogle projekter kan kommunen udføre i forbindelse med den løbende drift, mens andre kræver en anlægsbevilling. HØRSHOLM KOMMUNE Cykelhandlingsplan 2008 Forord Folk, der cykler, er generelt sundere og lever længere end folk, der ikke cykler. Undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt folk, der cykler til og

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse. Forord Indledning... 3 Borgerinddragelse Veje... 4 Trafikstruktur Stier... 5 Stistruktur...

Forord. Indholdsfortegnelse. Forord Indledning... 3 Borgerinddragelse Veje... 4 Trafikstruktur Stier... 5 Stistruktur... Odsherred Kommune Trafiksikkerhedsplan 2008 Sammenfattende rapport 2008 Oktober Forord 2 I 2007 blev Dragsgholm, Trundholm og Nykøbing Kommuner sammenlagt under Odsherred Kommune. Hver af disse kommuner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

TRAFIKSIKERHED I GRIBSKOV KOMMUNE ET FÆLLES ANSVAR

TRAFIKSIKERHED I GRIBSKOV KOMMUNE ET FÆLLES ANSVAR Til Gribskov Kommune Dokumenttype ag Dato August, 213 TRAFIKSIKERHED I GRIBSKOV KOMMUNE ET FÆLLES ANSVAR TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 213-22 ET FÆLLES ANSVAR TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 213-22 Revision 2 Dato 28. august

Læs mere