Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024"

Transkript

1 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan

2 Forord Trafiksikkerhedsplan for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og indsigt i kommunens arbejde med trafiksikkerhed og tryghed i trafikken. Gennem trafiksikkerhedsplanen er der fokus på trafiksikkerhedsmæssige indsatsområder, men der er også fokus på øget tryghed på skoleveje, cykelstierne i kommunen og generelt forhold for bløde trafikanter. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er samlet at give en vurdering af, hvordan kommunens visioner for trafiksikkerhed og tryghed bedst muligt effektueres. Planen danner grundlag for de politiske beslutninger og for prioritering af kommunens ressourcer med udgangspunkt i de konstaterede problemer. Indhold 1.0 Indledning Vision og målsætninger Borgerinddragelse Samfundsøkonomi Veje Stier Trafiksikkerhed Tryghed Skoleveje Handleplan og Strategier Projektoversigt Realisering og Opfølgning Henvendelse 16 Stevns Kommune ønsker løbende, at evaluere Trafiksikkerhedsplan , så uheldsbilledet er opdateret, borgernes holdninger klarlægges og realiserede projekter kan evalueres. Derfor ønsker kommunen at planen revideres hvert 4. år. Trafiksikkerhedsplan Stevns Kommune Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Vej igennem Arnøje Dato: 24. november 2010 Rev: 7. april

3 1.0 Indledning Som grundlag for trafiksikkerhedsplanen er gennemført en systematisk kortlægning af kommunens trafikstruktur. Det er kortlagt, hvilke dele af vej- og stinettet der er forbundet med stor uheldsrisiko og eller utryghed. Der er opstillet målsætninger på kort sigt til 2012 og på lang sigt til For at nå målsætningerne er der opstillet en strategi med 4 overordnede indsatsområder og en række konkrete tiltag for hvert indsatsområde, som tager udgangspunkt i kortlægningen af uheld, utryghed og skoleveje. Vejnettet Stinettet Særligt udsatte grupper Reduktion af uheld Herudover er der opstillet 13 konkrete trafiksikkerhedsprojekter og 21 tryghedsskabende projekter. Denne publikation udgør en sammenfatning af arbejdet med trafikplanen. Som grundlag foreligger desuden følgende uddybende rapporter og kortbilag: 1.1 Vision og målsætninger Vision i Stevns Kommune: Stevns Kommune ønsker, at alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken uden risiko for at komme til skade i trafikken. Målsætning for trafiksikkerhed: Kort sigt (2012): I 2012 skal det samlede antal af trafikuheld være reduceret med 40% i forhold til 2005 Antallet af cyklister og knallertkørere, der kommer til skade i trafikken, skal reduceres med 20% i i forhold til perioden Lang sigt (2024) I 2024 skal det samlede antal af trafikuheld være reduceret med 40% i forhold til 2012 Antallet af cyklister og knallertkørere, der kommer til skade i trafikken, skal reduceres med 50% i i forhold til perioden Målsætning for tryghed: Antallet af skoleelever der cykler til skole skal øges med 10% i 2014 i forhold til Antallet af cyklister skal forøges med 20% på fem udvalgte strækninger i 2014 i forhold til Kortlægningsrapport Målsætninger og indsatsområder Virkemiddelkatalog Alle rapporterne kan læses på kommunens hjemmeside Køgevej Bygaden i Hellested 3

4 1.2 Borgerinddragelse Borgerne spiller en vigtig rolle i det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Ved at inddrage borgerne i trafiksikkerhedsplanlægningen er det forsøgt at skabe lokal debat og engagement om emnet. Borgerne har det nødvendige lokalkendskab, fordi de hver dag færdes i den lokale trafik. Der er således afholdt borgermøde, gennemført en offentligt tilgængelig internetspørgeskemaundersøgelse, og udsendt spørgeskemaer til skolebestyrelserne i kommunen. Svarfristen på den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse blev forlænget med en måned. Svarfristen på spørgeskema til skolebestyrelser er ad to omgange forlænget med hver en måned. Stevns Kommune har endvidere afholdt et borgermøde, hvor trafiksikkerhed og utryghed er blevet drøftet og borgerne har på den måde haft mulighed for at bidrage med ideer til planen. Den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse er udført i perioden Skolebestyrelserne har haft mulighed for at svare på spørgsmål i perioden fra August Oktober 2010 Borgermødet blev afholdt 10. juni Samfundsøkonomi Når der sker et trafikuheld koster det i gennemsnit ca. 1,8 mio. kr. i samfundsmæssige udgifter til bl.a. materielskader, udrykningskøretøjer, behandling og pleje af trafikofre, tabt arbejdsevne og velfærd. Herudover rækker tab af liv og førlighed for familie og pårørende langt ud over de økonomiske effekter. Gennem denne trafiksikkerhedsplan er der opstillet forslag til forbedring af 13 konkrete uheldsbelastede lokaliteter som har en stor samlet effekt på trafiksikkerheden i kommunen. Det skønnes, at en trafikal forbedring af de 13 lokaliteter vil koste kommunen mio. kr. og vil kunne medføre en reduktion af trafikuheld med 30-40% på de pågældende lokaliteter. Det svarer til samfundsøkonomiske besparelser på mio. kr. og en samlet gevinst på op mod 10 mio. kr. Udover den samfundsøkonomiske gevinst er der også en tryghedsskabende effekt som har stor betydning for beboere og borgere som færdes på veje og stier i kommunen. Borgermøde på Rådhuset i Hårlev Kystvejen 4

5 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan Veje Vejnettet i Stevns Kommune omfatter ca. 400 km offentlig vej og ca. 200 km private fællesveje. Der er ingen statsveje i Stevns Kommune. afvikle trafikken, herunder kollektive forbindelser, ved et passende serviceniveau, men under hensyntagen til det omgivende miljø. Det primære formål med den overordnede trafikstruktur er at sikre, at der er overensstemmelse mellem udformning af vejene og deres trafikale funktion. Eksempelvis er det vigtigt at fremkommeligheden er tilstrækkelig god på trafikvejene, så fart og trafikmængder kan begrænses på lokalvejene. Konkret er der derfor i trafiksikkerhedsplanen fokus på de steder, hvor trafikvejene går gennem byområder. Kortet herunder viser vejklassificeringen i Stevns Kommune. Det bør tilstræbes, at trafikvejnettet skal kunne Trafikveje forbinder byområder og lokalområder med hinanden. Fordelingsveje forbinder lokalveje med gennemfartsveje og er karakteriseret ved god fremkommelighed, sikkerhed og tilgængelighed. Lokalveje betjener lokalområderne og som udgangspunkt bør der ikke forekomme gennemkørende trafik på lokalveje. 5

6 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan Stier Stevns Kommune har i dag ca. 36 km cykelstier og cykelbaner primært langs trafikvejene. Cykelstinettet er under fortsat udbygning, idet der i 2011 udføres yderligere ca. 4 km cykelsti mellem Strøby og Klippinge samt forbedrede forhold for cyklister i Strøby Egede. Derudover omfatter stinettet naturstier herunder vandrestier, skovstier og parkstier. Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse og henvendelser fra borgere viser, at der er ønsker om 6 yderligere udbygning af cykelstinettet langs kommunens veje samt udbygning af stisystemerne i byerne. På baggrund af kortlægningen er udvalgte stikrydsninger vurderet med hensyn til kryds-faciliteter. Kortet viser cykelstinettet i Stevns Kommune incl. stier under udførelse og borgernes ønsker om udbygning af stinettet.

7 3.0 Trafiksikkerhed I den 5-årige periode fra (begge år inkl.) er der samlet registreret 242 trafikulykker i Stevns Kommune heraf 53 personskadeuheld, 116 materielskadeuheld og 73 ekstrauheld. Figuren til højre viser udviklingen i antallet af person- og materielskadeuheld på kommunevejnettet i 3 sammenlignelige kommuner i perioden Det fremgår af uheldsudviklingen, at der ikke er store udsving i uheldsudviklingen i Stevns Kommune og ikke sket et betydeligt fald i antallet af uheld i perioden I Faxe Kommune er der heller ikke registreret et betydeligt fald i antallet af uheld, mens der i Lejre Kommune er registreret et fald på over 50% siden % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Uheldsudviklingen i Stevns Kommune, nabo Kommunen Faxe og landkommunen Lejre, hvor uheldsudviklingen er sammenlignet Stevns Faxe Lejre Trafikanttyper som kommer til skade i trafikken Lidt mere end halvdelen af de dræbte og tilskadekomne (55%) har siddet i en personbil, når de kommer til skade i trafikken. De bløde trafikanter udgør 1/3 af de tilskadekomne og det til trods for, at bløde trafikanter kun optræder i knap en tiendedel af alle trafikuheld. Trafikanttyper som kommer til skade i trafikken. Det viser, at når bløde trafikanter er involveret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade og derfor er det også vigtigt med fokus på bløde trafikanter selvom de optræder i begrænset omfang i trafikuheldene. Størstedelen af personskaderne i Stevns Kommune sker uden for kryds. Cirka 70 % af personskaderne er sket på strækninger, heraf er de fleste sket på lige vej jf. figuren til højre. Således er tre ud af fire dræbte samt 17 ud af 36 alvorligt tilskadekomne registreret på lige vej. Dette er sandsynligvis som følge af høj fart. Personskader fordelt på vejudformning i Stevns Kommune. En trafiksikkerhedsmæssig indsats på lige vej indgår derfor i strategi for trafiksikkerhed, jf. side 14. 7

8 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Fordeling af uheld i byområder Der er registreret trafikuheld i 23 af Stevns 43 bysamfund. Ca. 75% af trafikuheldene i byerne er dog registreret i de fem største byer. Uheldslokaliteter Der er i alt registreret 242 trafikuheld i Stevns Kommune i perioden Uheldene er stedfæstet som vist på figuren herunder. 8

9 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Uheldsbelastede steder På baggrund af den geografiske fordeling af uheldene er særligt uheldsbelastede steder udpeget. Ved efterfølgende at analysere de enkelte uheld, kan årsagerne til uheldene sandsynliggøres. Er en enkelt uheldssituation fremherskende, bør der vælges en løsning, som erfaringsmæssigt nedsætter risikoen for den pågældende uheldstype. er således udpeget som sorte pletter. Endvidere er kryds og strækninger med 3-5 uheld medtaget som særligt uheldsbelastede. Udover de 2 sorte pletter er 6 steder er udpeget som særligt uheldsbelastede. Placeringen fremgår af kortet herunder: Kryds med mere end 5 trafikuheld over en periode på 5 år er i trafiksikkerhedsplanen udpeget som sorte pletter. Det samme gælder, hvis der indenfor 500 m på en strækning er sket mere end 5 trafikuheld. Stevnsvej i Strøby Egede og Strøby Bygade i Strøby Særligt uheldsbelastede steder i perioden De særligt uheldsbelastede steder er rangeret i forhold til antallet af personskadeuheld og herefter uheldstæthed. Uheldstætheden er målt som antal uheld pr. år for krydsene og antal uheld pr. år. pr. km for strækningerne. 9

10 4.0 Tryghed Stevns Kommune ønsker et højt niveau af oplevet tryghed ved færdsel på kommunens veje og stier ikke mindst for skolebørn og ældre. For at opnå dette er kommunen blandt andet i gang med en udbygning af cykelstinettet både langs trafikvejene og i eget tracé. Trygheden på veje og stier er afgørende for, om man tør færdes på det separate stinet, eller om forældre eksempelvis tør sende deres børn i skole på egen hånd. Det er vigtigt at reducere antallet af uheld, men det er også vigtigt at borgerne er trygge på kommunens veje og stier. Steder, hvor borgerne føler sig utrygge, er ikke nød- vendigvis sammenfaldende med steder, hvor der faktisk sker uheld. En årsag hertil er bl.a., at trafikanterne færdes særligt forsigtigt på de steder, hvor de føler sig utrygge. Trygheden har indflydelse på trafikanternes adfærd, og derfor har trygheden ofte indirekte indflydelse på trafiksikkerheden. Utryghed handler om, hvor trafikanterne oplever, at det er usikkert at færdes. Utrygheden skyldes ofte store trafikmængder, høje hastigheder, megen tung trafik, kørebanens bredde, som kan medføre en barrierevirkning, eller knallertkørsel på stierne. Utrygheden på stinettet kan også skyldes dårlig belysning og skiltning, mørke tunneler og frygten for overfald. Kortet viser de steder, som i spørgeskemaundersøgelsen er blevet udpeget som de mest utrygge. Enkeltudpegninger er ikke medtaget. Der er i alt foretaget 249 markeringer af utrygge steder, heraf er nogle veje udpeget flere gange. I alt er 99 forskellige veje udpeget som utrygge. 10

11 5.0 Skoleveje Stevns Kommune ønsker at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens skoleveje. Skoleelever er uerfarne trafikanter og det er derfor vigtigt at sætte fokus på skolevejene. Skolebestyrelserne har besvaret spørgeskemaer og borgere og forældre har gennem spørgeskemaundersøgelsen kommenteret, hvilke skoleveje der er fundet mest utrygge. På kortet herunder er vist de 6 kommunale skoler i Stevns Kommune og de nærmeste veje som er udpeget som særligt utrygge skoleveje. afsætning/afhentning af elever. Det er særligt om morgenen, hvor alle kommer til skolen indenfor et meget begrænset tidsrum. Det er vigtigt at sikre gode afsætningsforhold ved skolerne, men også at sikre gode og tilstrækkelige stiforbindelser, så flere skoleelever får mulighed for at cykle til og fra skolen og færre bliver kørt i skole i bil af deres forældre. Oplysning og kampagner særligt overfor forældrene kan desuden være med til at vende udviklingen og medføre at flere forældre vil sende deres børn i skole på cykel. På mange skoler er der særligt problemer med Stevnsvej Kirkevej/Borgergade Køgevej - Faxevej Haalev Bygade Hellestedvej Fægangen Rengegade Lindholmsvej Vesterbrogade Østergade Bjælkerupvej Beostoftevej Vemmetoftevejen 11

12 6.0 Handleplan og Strategier Strategien er opdelt i fire temaer og 10 indsatsområder. Temaerne og indsatsområderne er i henhold til kortlægningen de områder som vil kunne medføre en stor effekt i forhold til tryghed og trafiksikkerhed i Stevns Kommune. Strategien anvendes således til at konkretisere, gennem hvilke tiltag trafiksikkerheden og trygheden kan forbedres udover de konkrete projektlokaliteter som er fundet. Indsatsområderne lapper ind over hinanden, ligesom effekten af indsatsen på de enkelte områder vil gøre. Ofte vil en indsats på et område også give effekt i en eller flere af de andre områder, fordi der oftest er flere årsager til ulykker og utryghed. Men effekten vil også være påvirket af ydre faktorer, som f.eks. forandringer i samfundet som medfører højrere morale i forhold til f.eks. spritkørsel eller høj hastighed. 1. Vejnettet a) tilpasning af trafikveje 2. Stinettet b)sammenhængende stinet c) sikre og "gode" stier d) Kryds mellem sti/trafikvej 3. Særligt udsatte grupper e) Skolebørn f) Ældre/Handicappede g) Knallerttrafik 4. Reduktion af uheld h) Høj hastighed i) Faste genstande, frontalkollisioner og lige vej j) Ombygning af særligt belastede steder. Eksempel på hævet flade ved stikrydsning i Stevns Kommune. 12

13 Strategi 1: Vejnettet a) Tilpasning af trafikveje Trafikvejnettet skal kunne afvikle trafikken, herunder kollektive forbindelser, ved et passende serviceniveau under hensyntagen til det omgivende miljø. Trafikveje der går gennem følsomme byfunktioner skal fartdæmpes og tilpasses det omgivende miljø. Stevnsvej gennem Strøby Egede Strøby Bygade gennem Strøby Rødvigvej gennem Rødvig Strategi 2: Stinettet b) Sammenhængende stinet Stinettet i Stevns Kommune skal være sammenhængende. Etablering af cykelstier i forhold til planlagte og manglende cykelstier langs de overordnede trafikveje i kommunen. Skabe forbindelse fra bysamfundene i landområdet til skolerne c) Sikre og gode stier Stierne skal være gode og sikre at færdes på. Stierne skal have tilstrækkelig belysning og belægning i forhold til stiernes funktioner og trafikmængder. Udbedring af eksisterende stier som ikke lever op til en acceptabel standard mht. bredde, belægning og belysning Vedligeholdelse, snerydning mv. d) Kryds mellem sti/trafikvej Krydsninger mellem stiruter og trafikveje forbedres vha. fysiske foranstaltninger. Forbedring af krydsningsfaciliteter, særligt på steder uden foranstaltninger, jf kortlægning 13

14 Strategi 3: Særligt udsatte grupper e) Skolebørn Afsætning om morgenen medfører ofte trafikkaos og skal så vidt muligt undgås. Steder, hvor der mangler stiforbindelser, eller der er omveje som betyder at skoleelever færdes ad trafikerede veje, skal forholdene forbedres. Kampagner som opmuntrer elever til at cykle eller gå til skole Holdningsændring mht at børn skal cykle i stedet for at blive transporteret i bil Forbedring af elevernes evner til at færdes i trafikken gennem færdselsundervisning f) Ældre/handicappede På steder, hvor der færdes gangbesværede, svagsynede og hørehæmmede, skal der etableres udstyr til vejene med tilstrækkelig kvalitet og tilgængelighed f.eks. ledelinier og opmærksomhedsfelter, bænke ved toge og busser, invalideparkering mv. Udarbejdelse af tilgængelighedsplan g) Knallerttrafik I Stevns Kommune er 20% af de tilskadekomne i trafikken knallertkørere. Knallertkørsel medfører desuden utryghed for de øvrige trafikanter. Skiltningsforbud mod knallertkørsel og etablering af foranstaltninger på skolestierne Kampagner og holdningsbearbejdning, for de unge i netop denne aldersgruppe der kører knallert Strategi 4: Reduktion af uheld h) Høj hastighed Høj hastighed er den primære årsag til de alvorligste trafikulykker. Specielt unge mennesker kører meget stærkt, i Stevns Kommune er næsten halvdelen af de involverede i eneuheldene under 25 år. Hastigheden skal reduceres ved at iværksætte kampagner og etablere fysiske fartdæmpninger. Kampagner mod unge bilister, som ofte optræder i en stor andel af eneuheldene. Anvendelse af fartvisere og dynamisk skiltning Kampagner mod høj fart, manglende selebrug og spiritus Forbedret afmærkning i vejkurver og sving vha. afstribning med refleks og rumleeffekt. i) Faste genstande og frontalkollisioner på trafikvejene Mange uheld er registreret på de lige trafikveje i Stevns Kommune. De alvorlige ulykker er ofte registreret ved frontalkollisioner eller faste genstande langs trafikvejene. Rumlestriber i midten og i siden på trafikvejene Trafiksikkerhedsinspektioner på udvalgte veje Fjernelse af faste genstande langs trafikvejene j) Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds og strækninger Indsatsen kan målrettes mod de lokaliteter, hvor der er registreret flest trafikulykker på vejnettet, de mest uheldsbelastede lokaliteter Trafiksanering af de 13 mest uheldsbelastede lokaliteter 14

15 7.0 Projektoversigt I nedenstående oversigt er de 13 projekter der trafiksikkerhedsmæssigt set bør prioriteres højt. På disse lokaliteter er der registreret trafikuheld. På flere af stederne har borgere endvidere peget på at stedet er utrygt, der er dårlige forhold for bløde trafikanter og dårlige forhold for skolebørn til og fra skole. Udover de 13 trafiksikkerhedsprojekter er der udarbejdet løsningsideer til yderligere 21 tryghedsskabende projekter. Herunder forslag til cykelstier, forbedringer af skoleveje og tryghed i forhold til spørgeskemaundersøgelse og borgerhenvendelser samt borgermøde. Projekterne er listet efter de steder, hvor der er registreret flest trafikuheld, men er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den rækkefølge som projekterne skal udføres. 15

16 Stevns Kommune - Trafiksikkerhedsplan Realisering og Opfølgning Henvendelse Forud for en evt. realisering skal der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes et konkret projekt. Når de første projekter er realiseret, kan de evalueres og indgå i trafikplanen når den revideres. Denne trafiksikkerhedsplan er udarbejdet af Stevns Kommune i samarbejde med VIA TRAFIK. Udviklingen i sorte pletter og utryghed bør løbende evalueres og borgernes holdninger klarlægges - dels til de realiserede projekter, dels til trafiksikkerhed og utryghed på vejnettet. Dermed holder kommunen sig løbende orienteret om, hvor borgerne mener, det er utrygt at færdes, samt om de tidligere kortlagte problemer bliver afhjulpet. Stevns Kommune Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed Hovedgaden Hårlev Stevns Kommune kan årligt afsætte et fast beløb til realisering af målsætningerne for trafiksikkerhedsplanen. Erfaringsmæssigt opnår kommuner der afsætter et fast beløb til trafiksikkerhed et bedre resultat end kommuner der afventer vedtagelse af hvert enkelt projekt Kommentarer og spørgsmål om trafik kan sendes til: Tlf E-post:

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Natur, Teknik og Miljø Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 23. marts 2010 Indhold Forord 7 Planens indhold 8 Mål og indsatsområder 10 Trafikulykker 12 Tryghed 14 Skoleveje 16 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

R A P P O R T Stiplan November 2009

R A P P O R T Stiplan November 2009 RAPPORT Stiplan November 2009 Stiplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenspil med trafiksikkerhedsstrategien... 5 Indhold... 5 Mål og særlige fokusområder... 7 Skoler og turister særlige fokusområder...

Læs mere

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport.

handlingsplan. Foruden de to planer er der gennemført en omfattende kortlægning og analyse, som er beskrevet i en baggrundsrapport. HØRSHOLM KOMMUNE Trafiksikkerhedsplan 2008 Forord Usserød Kongevej Hørsholm Kommune har gennem mange år arbejdet bevidst med trafiksikkerhed og tryghed. Det har resulteret i, at der sker relativt få uheld

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse

Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse Sankt Kjelds Kvarter, områdefornyelse Overordnet trafikanalyse NOTAT 29. marts 2012 Rev3. 16. maj 2012 RAR/LBP/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 2 Trafiktællinger... 3 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN BILAG 5 K.1 Gennemfartsvej Munkebovej ved primær lokalvej Troels Allé... 1 K.2 Gennemfartsvej Hans Schacksvej ved sekundær lokalvej Skolegade... 3 K.3 Gennemfarts- og fordelingsvej Odensevej ved tertiær lokalvej

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedshandlingsplan 2015 Vesthimmerlands Kommune 1. Indledning Vesthimmerlands Kommune har i 2015 udarbejdet en trafiksikkerhedsplan gældende frem til 2018. Nærværende handlingsplan indeholder

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

Effekter af cykelstier og cykelbaner

Effekter af cykelstier og cykelbaner Før-og-efter evaluering af trafiksikkerhed og trafikmængder ved anlæg af ensrettede cykelstier og cykelbaner i Københavns Kommune Søren Underlien Jensen Oktober 2006 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007

Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Odense Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Søren Underlien Jensen April 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Forord...4

Læs mere

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling

Skoleveje i Danmark. - en artikelsamling Skoleveje i Danmark - en artikelsamling 2 Skoleveje i Danmark INDHOLD S. 3 Skolevejspolitikken i Odense nu og fremover S. 5 Skolevejsanalyser i Danmark S. 9 Variable færdselstavlers betydning for sikre

Læs mere

Kommuneplanlægning for Infrastruktur

Kommuneplanlægning for Infrastruktur Kommuneplanlægning for Infrastruktur Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 5. marts kl. 17.00 Infrastruktur Byrådet har besluttet at temaet infrastruktur

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier

5. Trafik info Kommuneplan 2009 - Forslag 02.03.2009 43 Hovedstruktur og retningslinier 5. Trafik info 43 5.1 Den trafikale infrastruktur En tidssvarende og velfungerende infrastruktur på trafik- og transportområdet er en væsentlig forudsætning for samfundsudviklingen. Det gælder områder

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune

Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune Sorø Kommune Internet baseret skolevejsundersøgelse - oplevede trafikale problemer i Sorø Kommune COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Baggrund Sorø Kommune

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk

Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Persontransport - De 5 vigtigste (investerings) områder Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Præmis (1)? Investeringer er ikke nødvendigvis det mest effektive (transportpolitiske) virkemiddel I hvert

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Skolevejsundersøgelsen 2014

Skolevejsundersøgelsen 2014 Skolevejsundersøgelsen 2014 Roskilde Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017, at På flere skoler er der forhold omkring ankomstforhold og parkering, som giver udfordringer i

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

trafik sikkerhedsplan

trafik sikkerhedsplan København 2013-2020 trafik sikkerhedsplan kort version 2 Københavns vision for trafiksikkerhed Vi skal hjælpe trafikanterne til at træffe de mest trafiksikre valg, så de sjældent kommer i trafikuheld og

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler

Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler Niels Agerholm Adjunkt, Projektleder agerholm@plan.aau.dk Niels Agerholm, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Nr. 1 of 44 Agenda Kort

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fælles principper for klassificeret vejnet

Fælles principper for klassificeret vejnet Fælles principper for klassificeret vejnet Kolofon Titel: Udgiver: Fælles principper for klassificeret vejnet Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Rådgiver: Redaktion: Design: Per Foldal

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere