Almindelige- og tekniske bestemmelser for. levering af fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige- og tekniske bestemmelser for. levering af fjernvarme"

Transkript

1 Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indholdsfortegnelse. 1. Gyldighedsområde og definitioner... side 2 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... side Ledninger til forsyning af andre ejendomme... side Tilslutningsafgift... side Stikledninger,- Stikledningsafgift... side Tilslutningsanlæg... side Måler... side Ejerskifte... side Udtrædelsesvilkår... side 7 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... side Stikledninger og hovedhaner... side Varmeveksler, termostat og snavssamler... side Varmt brugsvand... side Måler og målerkontrol... side Varmeværkets forbrugerservice... side Tariffer... side Fast afgift... side Abonnementsafgift... side Volumenmåler... side Energimåler... side Måling af fjernvarmeforbrug... side Betaling m.v... side Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne... side

2 1. Gyldighedsområde og definitioner. 1.1 Nærværende "Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme" er gældende for forholdet mellem Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a., i det følgende kaldet varmeværket, og ejeren/ejerne af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet forbrugeren. 1.2 Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem varmeværket og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere, i det følgende kaldet varmeaftagere, er varmeværket uvedkommende. Et direkte aftageforhold mellem varmeværket og varmeaftagere skal dog etableres, når ejeren/ejerne indgår skriftlig aftale med varmeværket herom. Betingelsen for et direkte aftageforhold mellem varmeværket og varmeaftagere er, at det omhandlede lejemål har selvstændige stikledninger og selvstændig måler tilhørende varmeværket, samt at varmeaftagerne accepterer, at fjernvarmeleveringen sker i henhold til nærværende "Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme". 1.3 Det retslige forhold mellem varmeværket og forbrugeren/varmeaftageren er reguleret gennem disse "Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme", samt varmeværkets vedtægter. 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning. 2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i varmeplan for Horsens kommune, kan der etableres fjernvarmeforsyning til alle ejendomme indenfor varmeværkets forsyningsområde, jvf. vedtægternes 3.1 og 3.2 Varmeværket afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes ved skriftlig indmeldelse af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver Horsens kommune pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted. 2.3 Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed for etablering af hovedhaner, måler- og varmevekslerarrangement. Hovedhaner, måler- og varmevekslerarrangement skal etableres i samme rum. Der må sikres varmeværket let adgang til måleraflæsning, eftersyn og reparationer.

3 2.4 Hvis det er nødvendigt, at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for etablering af fjernvarmestikledningerne, skal dette udføres på forbrugerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler forbrugeren. 2.5 Forbrugeren kan etablere alternative opvarmningsanlæg i det omfang, lovgivningen og offentlige myndigheder tillader det. Sammenkoblinger mellem alternative opvarmningsanlæg og anlæg opvarmet med fjernvarme, skal godkendes af varmeværket. 2.6 Ved tilslutning af nye forbrugere, mindre end m 3 bruttorumfang, kan varmeværket tilbyde tilslutning incl. standardinstallation. Vilkår for tilslutning incl. standardinstallation fremgår af et særligt bilag. 2.7 Ledninger til forsyning af andre ejendomme Varmeværket er berettiget til, at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen, samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for såvidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for grundens eller rummenes udnyttelse Varmeværket etablerer og ejer dette ledningsnet. Varmeværket er ansvarlig for skader, der kan ske som følge af dette ledningsnets etablering og drift, hvorfor varmeværket til enhver tid skal have adgang til, at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for grundens eller rummenes udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale om disse ledningers etablering, kan varmeværket anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 2.8 Tilslutningsafgift Forbrugeren betaler tilslutningsafgift i henhold til varmeværkets takstblad. Tilslutningsafgiftens størrelse fremgår af den skriftlige indmeldelse, som skal være varmeværkets kontor i hænde i underskrevet stand, inden udførelsen af stikledningerne påbegyndes. Tilslutningsafgiften forfalder til betaling når stikledningerne er udført og skal være indbetalt inden varmeværket isætter måleren og ejendommens varmeaftag påbegyndes Opmåling af ejendommen, samt beregning af tilslutningsafgiftens størrelse, foretages af varmeværket. På varmeværkets foranledning skal forbrugeren meddele de nødvendige oplysninger til beregning af afgifter.

4 2.8.3 Såfremt der foretages ændringer af ejendommen, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har forbrugeren pligt til, inden ændringen, at anmelde dette til varmeværket. Varmeværket kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsafgift. Varmeværket forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. 2.9 Stikledninger,- Stikledningsafgift Det ledningsnet, der etableres fra varmeværkets hovedeller fordelingsledninger til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningerne. Forbrugerens betaling for etablering af stikledninger fremgår af den skriftlige indmeldelse og indgår i tilslutningsafgiften, jvf. stk Varmeværket fastsætter stikledningernes placering på grunden under hensyntagen til tekniske forhold i varmeværkets hoved- og fordelingsledninger. Stikledningslængden opmåles af varmeværket fra ejendommens skel mod gaden til hovedhanerne i ejendommens varmerum Stikledningerne afsluttes med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledninger incl. hovedhaner etableres og ejes af varmeværket Varmeværket kan etablere fælles stikledninger til en eller flere ejendomme, såfremt varmeværket finder det hensigtsmæssigt, jvf. stk Giver forhold hos forbrugeren anledning til flytning af stikledningerne, udføres arbejdet af varmeværket for forbrugerens regning Hvis ejendommens stikledninger ved forøget varmebehov bliver underdimensioneret, omlægges de af varmeværket. Udgifterne hertil betales af forbrugeren, efter samme retningslinier som ved etablering af nye stikledninger Varmeværket har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom. Efter udførte anlægsarbejder foretager varmeværket retablering til samme standard, som før arbejdets påbegyndelse.

5 2.10 Tilslutningsanlæg Ejendommens varmeanlæg fra varmeværkets hovedhaner benævnes i det følgende som tilslutningsanlæg. Alle tilslutningsanlæg skal udføres som "indirekte anlæg", hvor fjernvarmevandet føres til primærsiden af en eller flere varmevekslere, hvis sekundærside er tilsluttet ejendommens opvarmningsanlæg. Alle tilslutningsanlæg skal på sekundærsiden af varmeveksleren, udføres som "tostrenget lukket anlæg" med trykekspansion, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer og standarder, samt varmeværkets principskitse Til ejendomme mindre end m 3 bruttorumfang leveres og ejes ejendommens varmeveksler, termostat og snavssamler af varmeværket. Alle installationsudgifter og udgifter til opfyldelse af varmeværkets til enhver tid gældende principskitse for tilslutning af anlæg, afholdes af forbrugeren Til ejendomme større end m 3 bruttorumfang leveres og ejes ejendommens varmeveksler, termostat og snavssamler af forbrugeren. Alle installationsudgifter og udgifter til opfyldelse af varmeværkets til enhver tid gældende principskitse for tilslutning af anlæg, afholdes af forbrugeren Tilberedning af varmt brugsvand kan udføres med varmeveksler (Gennemstrømningsvandvarmer) eller varmtvandsbeholder. Varmeveksler (Gennemstrømningsvandvarmer) for tilberedning af varmt brugsvand, kan tilsluttes tilslutningsanlæggets primærside. Alle typer varmtvandsbeholdere skal tilsluttes tilslutningsanlæggets sekundærside. Anlæg for tilberedning af varmt brugsvand skal udføres i overensstemmelse med vandforsyningens leveringsbestemmelser, samt varmeværkets principskitse Alle komponenter for tilberedning af varmt brugsvand leveres, ejes og vedligeholdes af forbrugeren Rørledninger på tilslutningsanlæggets primærside skal oplægges synlige og tilgængelige. Rørledninger i vægge og gulve godkendes ikke. Alle rørledninger på tilslutningsanlæggets primærside, skal udføres med stålrør. På tilslutningsanlæggets primærside må der ikke findes kobberrør eller anlægsdele af kobber. På tilslutningsanlæggets primærside må der kun findes måler, snavssamler, termometre og termostat mellem varmeværkets hovedhaner og varmeveksler.

6 Tilslutningsanlæggets primærside skal overalt udføres for et driftstryk på 10,0 Bar (prøvetryk 15,0 Bar), og en temperatur på 120 o C Rørledninger på tilslutningsanlæggets primærside skal isoleres mod varmetab i henhold til "Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer" Alle tilslutningsanlæg skal godkendes af varmeværket inden idriftsætning Måler Varmeværket leverer og ejer det for afregning mellem forbruger og varmeværk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering Ved tilslutning af nye forbrugere, udleverer varmeværket passtykke og evt. følerlommer for måler. Passtykket indbygges i returledningen på tilslutningsanlægget primærside, i overenstemmelse med varmeværkets anvisninger for den pågældende målertype. Målerarrangementet skal udføres således, at målerudskiftning og måleraflæsning uhindret kan finde sted. Når tilslutningsanlægget er godkendt af varmeværket og tilslutningsafgiften indbetalt, monterer varmeværket ejendommens måler og plomberer anlægget Ved ændring af bestående tilslutningsanlægs primærside, nedtages måleren af varmeværket, hvorefter målerarrangenmentet opbygges efter varmeværkets anvisninger. Når ændringen af tilslutningsanlægget er godkendt af varmeværket, monterer varmeværket ejendommens måler og plomberer anlægget Plomber på varmeværkets hovedhaner og måler må kun brydes af varmeværkets personale, eller af varmeværket dertil bemyndigede personer. Uretmæssigt indgreb mod varmeværkets plomber kan medføre politianmeldelse Såfremt en forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette varmeværket uvedkommende.

7 2.12 Ejerskifte Ejerskifte skal meddeles varmeværket af ejendommens hidtidige ejer eller dennes bo. Ejerskiftemedelelsen skal indeholde oplysninger om ejerskiftedato, målerstand på ejerskiftedatoen, ny ejers navn samt hidtidige ejers nye adresse. Den hidtidige ejer eller dennes bo, er forpligtet til at betale faste afgifter og forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer. Den hidtidige ejer eller dennes bo skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for varmeværket Ved ejerskifte udleveres gældende vedtægter, leveringsbestemmelser og takstblad til den nye ejer af ejendommen Udtrædelsesvilkår Udtrædelse af varmeværket kan finde sted med mindst 6 måneders skriftlig varsel til udløbet af en måned. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Udmeldelse har først virkning, når de i stk nævnte afgifter er betalt På udtrædelsestidspunktet forpligter forbrugeren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til opgørelse på udtrædelsestidspunktet. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Varmeværkets omkostninger ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, samt nedtagning af måler og varmeveksler, tilhørende varmeværket. d. Varmeværkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de varmeværket tilhørende ledninger, på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Såfremt den udtrædende forbruger, eller offentlige myndigheder, ikke kræver disse ledninger fjernet på afbrydelsestidspunktet, overgår de til den udtrædende forbrugers ejendom En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen andel af varmeværkets formue.

8 Hvis leveringsforholdet ophører, har varmeværket efter nærmere aftale, ret til at lade ledningsnettet til andre forbrugere blive liggende på ejendommen og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliven på ejendommen medfører væsentlige hindringer for grundens eller rummenes udnyttelse, og der ikke kan opnås aftale, kan varmeværket anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven Alle ydelser af varmeværkets personale, afregnes efter medgået tid. Normaltimeprisen fremgår af varmeværkets takstblad. Alle omkostninger til fremmede entreprenører, kommunale afgifter, ledningsoplysninger, materialer m.m., afregnes efter regning, med tillæg af administrationsomkostninger. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg. 3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af varmeværket kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet. Som dimensioneringsgrundlag for tilslutningsanlæggets sekundærside kan der regnes med en primær fremløbstemperatur på 70 o C. målt ved varmeværkets hovedhaner. Radiatorstørrelserne kan normalt beregnes ved T = 30 o C. Uden for fyringssæsonen kan varmeværkets fremløbstemperatur ikke forventes at overstige 60 o C. Ved lille vandgennemstrømning i ejendommens stikledninger, kan varmeværkets fremløbstemperatur være mindre end anført ovenfor. 3.2 På tilslutningsanlæggets primærside vil der, under normale driftsforhold, være et differenstryk på mindst 0,25 Bar ved varmeværkets hovedhaner. Differenstrykket på tilslutningsanlæggets primærside kan stige til 4,0 Bar ved varmeværkets hovedhaner. 3.3 Varmeværket er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f. eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Væsentlige leveringsændringer skal ske med et for forbrugeren passende varsel. Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve ændring af installationer tilhørende forbrugeren, påhviler udgifterne hertil forbrugeren. Påføres forbrugeren herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal forbrugeren være berettiget til at udtræde af varmeværket, uden at der derved skal betales afbrydelsesomkostninger. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

9 3.4 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeveksler. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. 3.5 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles mindst 30 o C. 3.6 Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallationer holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres varmeværket tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er varmeværket berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning. Hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, kan varmeværket afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. 3.7 Forbrugeren er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side, ansvarlig for beskadigelse af varmeværkets ejendom. 3.8 Til enhver udførelse af arbejder på tilslutningsanlæggets primær side skal anvendes firmaer med autorisation som VVS- installatør, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, eller en af varmeværket autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.9 Varmeværket har pligt til, at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Varmeværket forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er varmeværket ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra varmeværkets side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring Varmeværket påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for varmeværkets kontrol. Varmeværket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

10 3.12 Stikledninger og hovedhaner Varmeværket ejer ejendommens stikledninger og hovedhaner og har til enhver tid ret til at udføre reparation eller udskiftning. Efter udførte anlægsarbejder foretager varmeværket retablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse Varmeveksler, termostat og snavssamler For ejendomme mindre end m 3 bruttorumfang, ejer varmeværket ejendommens varmeveksler. Skønner varmeværket, at varmeveksleren bør udskiftes leverer varmeværket denne uden beregning, idet varmeværket afgør fabrikat, type og ydelse. Alle installationsudgifter og udgifter til opfyldelse af varmeværkets til enhver tid gældende leveringsbestemmelser og principskitse for tilslutningsanlæg, afholdes af forbrugeren For ejendomme mindre end m 3 bruttorumfang, ejer varmeværket termostat i varmeveksler og har til enhver tid ret til, at udføre reparation eller udskiftning, idet varmeværket afgør fabrikat, type og ydelse For ejendomme mindre end m 3 bruttorumfang, ejer varmeværket snavssamler på tilslutningsanlæggets primærside og har til enhver tid ret til at udføre reparation eller udskiftning For ejendomme større end m 3 bruttorumfang ejer og vedligeholder forbrugeren ejendommens varmeveksler, termostat og snavssamler, jvf. stk Varmt brugsvand Alle komponenter for tilberedning af varmt brugsvand ejes og vedligeholdes af forbrugeren Måler og målerkontrol Varmeværket ejer ejendommens hovedmåler og har til enhver tid ret til at udføre aflæsning og udskiftning.

11 Varmeværkets målere kontrolleres i henhold til "Bekendtgørelse om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed" fra Statens Metrologiråd. Varmeværkets statistiske kontrol af volumenmålere, er baseret på "Dobbelt stikprøve af turnusudskiftede målerpartier". Varmeværkets statistiske kontrol af energimålere er baseret på "Dobbelt stikprøve af idriftværende målerpartier" Plomber på varmeværkets hovedhaner og målere må kun brydes af varmeværkets personale, eller af varmeværket dertil bemyndigede personer. Uretmæssigt indgreb mod varmeværkets plomber eller målere kan medføre at målingen annulleres, hvorefter varmeværket beregner forbruget. Uretmæssigt indgreb mod varmeværkets plomber og målere kan medføre politianmeldelse Varmeværkets forbrugerservice Inden for normal arbejdstid, og efter aftale med varmeværkets kontor, er varmeværkets personale i rimeligt omfang, og uden beregning, til rådighed for forbrugeren, med informationer om fjernvarmeanlæggets drift og betjening, samt påvisning af eventuelle fejl. Tilkaldes varmeværkets personale til fejl på forbrugerens anlæg, uden for normal arbejdstid, forbeholder varmeværket sig ret til at opkræve de derved forbundne omkostninger, hos forbrugeren. Normaltimeprisen fremgår af varmeværkets takstblad og tillægges normal overtidsbetaling. Varmeværket udfører ikke reparationsarbejder på forbrugerens anlæg Uden for kontorets åbningstid kan vagthavende tilkaldes på varmeværkets vagttelefon. Vagttelefonen besvares ikke i kontorets åbningstid Varmeværkets personale skal, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. 4 Tariffer. 4.1 Afregning af afgifter af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Gas- og Varmeprisudvalget anmeldte tariffer. Varmeværket udarbejder tariffer under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier. 4.2 Forbrugeren er forpligtet til, at meddele varmeværket enhver ændring, der har indflydelse på afregningen.

12 4.3 Varmeværket er forpligtet til at oplyse forbrugeren om tariffer og om ændringer af disse. 4.4 Fast afgift beregnes på grundlag af den til enhver tid gældende opmåling af ejendommens bruttorumfang. Enhedspriser og takstgrænser fremgår af varmeværkets takstblad. 4.5 Abonnementsafgift. Enhedsprisen er ens for alle forbrugertyper og fremgår af varmeværkets takstblad. 4.6 Volumenmåler. Forbrugsafgiften beregnes på grundlag af det registrerede forbrug af fjernvarmevand på ejendommens volumenmåler. Enhedsprisen fremgår af varmeværkets takstblad. 4.7 Energimåler. Forbrugsafgiften beregnes på grundlag af det registrerede energiforbrug samt af det registrerede forbrug af fjernvarmevand på ejendommens energimåler. Bestyrelsen fastsætter gennemsnitsafkølingen for opgørelsesperioden. Enhedspriserne fremgår af varmeværkets takstblad. 5 Måling af fjernvarmeforbrug. 5.1 Varmeværket leverer det for afregning mellem forbruger og varmeværk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 5.2 Hovedmålere ejes af varmeværket og udskiftes efter nærmere, af varmeværket fastsatte regler. Varmeværket er berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. 5.3 Hovedmålere må ikke flyttes uden varmeværkets godkendelse. De ved hovedhaner- og målere anbragte plomber må kun brydes af varmeværkets personale eller af varmeværket dertil bemyndigede personer. 5.4 Såfremt en forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette varmeværket uvedkommende. 5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Varmeværkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere for aflæsning. Varmeværket kan etablere udvendige stik for fjernaflæsning af hovedmålere uden for ejendommen. Varmeværket kan etablere modem for fjernaflæsning af hovedmålere via ejendommens telefonnet. Alle udgifter for installation og drift af modem afholdes af varmeværket. Varmeværket kan etablere tilslutning til ejendommens elinstallation for strømforsyning af målere og modem.

13 5.6 På varmeværkets anmodning skal forbrugeren foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af varmeværket fastsat tidsrum. 5.7 Modtager varmeværket ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved varmeværkets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af varmeværket beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. 5.8 Varmeværket er berettiget til at opkræve gebyr for måleraflæsninger, som rekvireres af forbrugeren, med mindre disse udgifter i henhold til stk skal afholdes af varmeværket. 5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sansynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overenesstemmelse hermed. Såfremt forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn hertil ved fastsættelsen af forbruget Varmeværket er til enhver tid berettiget, til for egen regning, at udføre målerafprøvning, ligesom forbrugeren ved henvendelse og mod betaling til varmeværket kan forlange hovedmåleren afprøvet, jvf. stk Hovedmåleren anses for at vise rigtigt, når den ved afprøvning, på et af Statens Tekniske Prøvenævn's autoriserede målerværksteder, inden for målerens måleområde har en maksimal afvigelse, der ikke overskrider kravene til nøjagtighed i henholdsvis "Måleteknisk direktiv for varmtvandsmålere" eller "Måleteknisk direktiv for varmeenergimålere". Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgifterne til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af varmeværket Såfremt forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette varmeværket herom.

14 6 Betaling m.v. 6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. For udlejningsejendomme kan betalingsforpligtelsen overføres fra ejeren til varmeaftageren ved skriftlig overenskomst mellem ejeren, varmeaftageren og varmeværket, jvf. stk Varmeværket fastsætter og udskriver et antal acontoregninger og opgørelser i regnskabsåret. Betalingstidspunktet fremgår af acontoregningen eller opgørelsen. 6.2 Acontoregninger og opgørelser vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningen eller opgørelsen anførte betalingsdato. Acontoregninger og opgørelser fremsendes så tidligt, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling senere end den på regningen/opgørelsen anførte betalingsdato, er forbrugeren forpligtet til, at betale rykkergebyr og renter, jvf. den til enhver tid gældende rentelov. 6.3 Ved ejerskifte udarbejder varmeværket skæringsopgørelse til ejendommens hidtidige ejer eller dennes bo, på grundlag af oplysningerne på ejerskiftemeddelelsen, jvf. stk Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender varmeværket en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår: - at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor på næste opgørelse vil blive opkrævet det forannævnte rykkergebyr og renter. - at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter rykkerskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso, og forbrugeren vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af varmeværket. - at forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til varmeværket i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning. En betalingsaftale vil normalt forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at forbrugeren sideløbende med betalingsaftalen for restancen, betaler eventuelle nye forfaldne acontoregninger og opgørelser rettidigt.

15 6.5 Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med varmeværket om en betalingsordning eller, hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender varmeværket en inkassomeddelelse, hvoraf der fremgår: - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt: - at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at varmeforsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f. eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller: - at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. - Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet forbrugeren. 6.6 Opfylder forbrugeren ikke de i stk.6.5 anførte betingelser, er varmeværket berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren at afbryde varmeforsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. 6.7 Varmeforsyningen genoptages når: - restancen er betalt, eller: - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, jvf. stk. 6.5 eller: - der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning. 6.8 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmelevering, indtil ejerforholdet ændres, jvf. stk

16 7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne. 7.1 Nærværende "Almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme" træder i kraft den 1. november 1996 og erstatter alle tidligere for varmeværket gældende leveringsbestemmelser. 7.2 Bestyrelsen for Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. Foretages sådanne ændringer vil disse blive meddelt forbrugerne skriftligt, eller ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse. Vedtaget af bestyrelsen den 3. oktober 1996 Niels P. Mikkelsen formand Poul Stie Hansen næstformand Arne R. Thomsen Karsten Svenningsen Per Christiansen

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

1.Gyldighedsområde m.v.

1.Gyldighedsområde m.v. 1.Gyldighedsområde m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Egtved Varmeværk A.m.b.a., i det følgende kaldet VÆRKET, og ejeren/ejerne af ejendomme, der

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Almindelige bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v... Aalestrup Varme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a.... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Senest revision: 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Morsø Varme A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Morsø Varme A/S Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 Tilslutningsbidrag 4 Byggemodningsbidrag

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANNULLERER UDSENDT AFSNIT SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere