ET INDBLIK I LEVEVILKÅRENE FOR MENNESKER MED HANDICAP PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET INDBLIK I LEVEVILKÅRENE FOR MENNESKER MED HANDICAP PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE"

Transkript

1 ET INDBLIK I LEVEVILKÅRENE FOR MENNESKER MED HANDICAP PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE En undersøgelse af handicaporganisationernes oplevelse af levevilkårene for deres medlemmer på offentlig forsørgelse med henblik på at give offentligheden et nuanceret billede af, hvem vi snakker om, og hvordan deres liv er, når vi snakker om mennesker med handicap på offentlig forsørgelse. 1

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om Danske Handicaporganisationer (DH)... 5 Om DH s levevilkårsundersøgelse... 5 Kapitel 1. Hvem er de mennesker, der lever på offentlig forsørgelse? Førtidspension Fleksjob Kontanthjælp Kapitel 2. Livet på offentlig forsørgelse Bundet til dyre boliger Ringe mulighed for valg af bolig Transportudgifter tynger budgettet Brugerbetaling på transport til træningstilbud Dårligere sundhed og adgang til sundhedsvæsenet Merudgifter til nødvendig tandbehandling Brugerbetaling på medicinområdet Råd til en kæreste? Social isolation rammer mange på offentlig forsørgelse Manglende ledsagelse fører til social isolation Kapitel 3. Barrierer for samfundsdeltagelse Uddannelse Uddannelsesmønstre Uddannelsesbarrierer Sammenhæng mellem uddannelsesniveau og offentlig forsørgelse Beskæftigelse Beskæftigelsesmønstre Beskæftigelsesbarrierer Sammenhæng mellem beskæftigelse og offentlig forsørgelse Kapitel 4. Konklusion

3 Forord Den økonomiske krise har medført et øget fokus på besparelsespotentiale overalt på handicapområdet. Det er i høj grad lykkedes både politikere og embedsmænd at fastholde en myte i den offentlige debat om, at mennesker med handicap, som forsørges af det offentlige, har attraktive vilkår. Debatten om, hvorvidt det er attraktivt, understreges af den nyligt fremsatte reform af førtidspension og fleksjob. Det har DH ønsket at stille spørgsmålstegn ved. Formålet med denne rapport er dermed at give offentligheden et nuanceret billede af, hvem vi snakker om, og hvordan deres liv er, når vi snakker om mennesker med handicap på offentlig forsørgelse. Der er ingen tvivl om, at debatten i høj grad påvirker mennesker med handicaps oplevelse af ikke at være borger på lige fod med andre: Det værste er ikke selve spareøvelsen, som dette her jo er. Det værste er, at jeg med dette forslag har mistet min barnetro. Min beskæftigelsesminister og min regering har ødelagt min tro på, at jeg er lige så meget værd som alle andre. (Eva Christensen) i Ifølge professor på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen, er kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister i forvejen stigmatiserede, og det forstærkes af tonen i debatten. Førtidspensionister og kontanthjælpsmodtager bliver låst fast i fordomme om, hvem de er, og hvordan de har det. Så de, der faktisk har det dårligst, er dem, som de fleste er tilbøjelige til at synes har det for godt. ii Mange danskere mener, at livssituationer, som udløser førtidspension eller kontanthjælp, er situationer den enkelte selv er skyld i og derfor mener mange danskere, at ydelsen er for høj. Manglende kendskab til menneskerne, det drejer sig om, går således ud over danskernes sociale forståelse og opbakningen til bl.a. kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Ifølge en undersøgelse foretaget af A4 iii er det de færreste, der har en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist i deres omgangskreds. Kun hver femte dansker har en kontanthjælpsmodtager i deres nærmeste familie eller vennekreds. Værre ser det ud for førtidspensionister, hvor syv ud af ti danskere ikke kender en person på førtidspension. Det fremgår, at danskernes vilje til at støtte ydelser af en vis størrelse, afhænger af, om de kender en, der modtager sådan en ydelse. Handicaporganisationerne kender mange af de mennesker, der tales om i debatten. Kender deres levevilkår, og ved, at dette billede er langt mere nuanceret. Mennesker med handicap og sygdom vælger ikke selv, om de vil leve et liv på offentlig forsørgelse. Nogle gange betyder et medfødt handicap, at det er urealistisk at blive selvforsørgende, og dermed er offentlig forsørgelse den eneste mulighed hele livet. Andre gange betyder sygdom, ulykke eller nedslidning, at offentlig forsørgelse på et tidspunkt i livet er den eneste mulighed. Herudover oplever mennesker med handicap en række barrierer, både ift. uddannelse og 3

4 beskæftigelse, der gør, at de ikke får mulighed for at bruge den arbejdsevne, de har på arbejdsmarkedet, og dermed bliver offentlig forsørgelse levegrundlaget. Derfor har Danske Handicaporganisationer (DH) foretaget en undersøgelse af levevilkårene for mennesker med handicap på offentlig forsørgelse blandt sine medlemsorganisationer. Formålet med undersøgelsen er at vise livet, som det leves af mennesker med et handicap på offentlig forsørgelse. DH s levevilkårsundersøgelse peger på, at livet på offentlig forsørgelse ikke er et liv i sus og dus, men at mennesker med handicap på offentlig forsørgelse har et liv på lav indkomst, hvor enhver udgift skal overvejes grundigt. De har ofte ekstraudgifter som følge af deres handicap, som de ikke kan vælge fra. Fx udgifter til medicin, transport og bolig. DH s levevilkårsundersøgelse viser endvidere, at mennesker med handicap på offentlig forsørgelse har tendens til at føle sig isoleret. Dette skyldes både, at samfundet er meget fokuseret mod arbejdsfællesskabet, men også, at de afsavn, som mennesker med handicap på offentlig forsørgelse har, i høj grad knytter sig til sociale aktiviteter. Det er nødvendigt, at alle får et mere nuanceret billede af, hvem mennesker med handicap på offentlig forsørgelse er, og hvilket liv de lever. Vi skal sikre et ordentligt grundlag for debatten om et inkluderende velfærdssamfund, hvor også mennesker med handicap anerkendes og kan deltage på lige fod uanset, om de har mulighed for at være selvforsørgende eller ej. Stig Langvad, formand, Danske Handicaporganisationer 4

5 Om Danske Handicaporganisationer (DH) Organisationen er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), men skiftede 1. januar 2008 navn til Danske Handicaporganisationer (DH). De 32 medlemsorganisationer i DH dækker alle typer handicap. DH yder ikke rådgivning eller støtte til den enkelte borger det gør den relevante medlemsorganisation. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. Vores mission er at varetage fælles interesser for landsdækkende medlemsorganisationer, der arbejder for at forebygge, eliminere, begrænse eller afhjælpe følgerne ved medfødt eller tilstødt langvarig fysisk, psykisk, intellektuel, kognitiv eller sensorisk funktionsnedsættelse. Vores vision handler om retten til lige muligheder i et inkluderende samfund. DH og de tilsluttede medlemsorganisationer arbejder med udgangspunkt i FN s handicapkonvention for det fuldt inkluderende samfund, hvor mennesker med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse i samfundslivet. DH arbejder internationalt for at understøtte, at mennesker med handicap i andre lande får de samme muligheder. Om DH s levevilkårsundersøgelse DH arbejder løbende på at producere ny viden, der kan være med til at give en indsigt i den virkelighed, som mennesker med handicap lever i. Med 32 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer over mennesker, har DH som paraplyorganisation adgang til væsentlig viden på området. Med det udgangspunkt har DH gennemført en undersøgelse blandt sine medlemsorganisationer, hvor alle organisationerne er blevet spurgt om, hvordan de oplever deres medlemmers levevilkår på offentlig forsørgelse. Af DH s 32 medlemsorganisationer har 21 medlemsorganisationer deltaget. Resultaterne, som fremgår i denne rapport, er bygget på de 21 organisationer, der har besvaret spørgeskemaet i undersøgelsen. Dvs., at procentsatserne er beregnet på baggrund af de 21 besvarelser. For at sætte ansigt på spørgeskemaundersøgelsen, vil der løbende blive suppleret med personhistorier indsamlet af både DH og DH s medlemsorganisationer. Der findes ikke nogle tilbundsgående undersøgelser af livet på offentlig forsørgelse for mennesker med handicap, men DH s levevilkårsundersøgelse har ud fra eksisterende viden lavet nedslagspunkter, for at danne sig et bedre billede af livet på offentlig forsørgelse for mennesker med handicap. DH s undersøgelse er altså medlemsorganisationernes oplevelser af medlemmernes levevilkår på offentlig forsørgelse. Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, men en undersøgelse af, hvordan levevilkårene opleves i dag blandt en række handicaporganisationer, der repræsenterer mennesker med handicap. 5

6 En del af DH s politiske arbejde foregår via etablerede arbejdsgrupper med ansvar for et kommissorium. Opgaveløsning for grupperne kan omfatte mange forskellige elementer: Formulering af ny politik, strategi for formidling af denne, kurser mv. Grupperne kan operere inden for ét politikområde og grupperne kan være tværgående. Til alle grupper knyttes en eller flere medarbejdere fra DH s sekretariat. Denne rapport er blevet til på foranledning af og med udgangspunkt i arbejdet i arbejdsgruppen om forsørgelse bestående af Per Olesen fra Dansk Epilepsiforening, Bente Röttig fra Scleroseforeningen og Ulla Wæber fra Scleroseforeningen samt repræsentanter fra DH s sekretariat. 6

7 Kapitel 1. Hvem er de mennesker, der lever på offentlig forsørgelse? Med udgangspunkt i resultaterne af DH s levevilkårsundersøgelse, samt DH og medlemsorganisationernes egne personhistorier, vil de følgende kapitler sætte ansigt på de mennesker med handicap, der lever på offentlige forsørgelse, og beskrive hvilket liv, det er de lever, og de barrierer, de møder i samfundet. Ifølge DH s levevilkårsundersøgelse vurderer 62 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen, dækkende handicapgrupperne bredt set, at deres medlemmer i nogen grad eller høj grad er på offentlig forsørgelse. DH s undersøgelse viser, at mennesker med handicap på offentlig forsørgelse primært forsørges af førtidspension. 52 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen svarer, at deres medlemmer på offentlig forsørgelse modtager førtidspension. Herefter kommer fleksjob/ledighedsydelse og kontanthjælp, som 24 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen peger på, som de næstmest anvendte forsørgelsesordninger blandt deres medlemmer. Diagram 1. Forsørgelsestyper 12 Antal svaret Type forsørgelse SU SU med handicaptillæg Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjobydelse Førtidspension Folkepension 'Sygedagpenge Dagpenge Ved ikke Ovenstående diagram afspejler DH s medlemsorganisationers svar på spørgsmålet: Hvilken type offentlig forsørgelse oplever I er mest udbredt blandt jeres medlemmer? Der har været følgende valgmuligheder, med mulighed for at sætte flere krydser: 1) SU, 2) SU med handicaptillæg, 3) Kontanthjælp, 4) Revalideringsydelse, 5) Fleksjob eller ledighedsydelse, 6) Førtidspension, 7) Folkepension, 8) Sygedagpenge, 9) Dagpenge, 10) Ved ikke. Diagrammet viser, at førtidspension er den mest udbredte ydelse blandt organisationernes 7

8 medlemmer på offentlig forsørgelse, efterfulgt af fleksjob og ledighedsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge. Derefter følger SU, SU med handicaptillæg, dagpenge og revalideringsydelse. Det er derfor interessant at se på, hvad disse forsørgelsesordninger er, hvorfor man får dem, og hvem det er, der får dem. 1.1 Førtidspension Førtidspension er målrettet mennesker, som ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, fordi arbejdsevnen er varigt nedsat. Dvs., man kan ikke få førtidspension, hvis man kan forbedre sin arbejdsevne gennem aktivering, behandling eller på andre måder, så man bliver i stand til at forsørge sig selv på almindelige vilkår eller i et fleksjob. Førtidspension er med andre ord den sidste løsning rent forsørgelsesmæssigt. I 2003 kom der nye regler for tilkendelse af førtidspension. Derfor skelnes der i dag mellem den nye og den gamle ordning. Vi vil her fokusere på, hvilke krav, der er for at få førtidspension efter den nye ordning. I 2012 får man som enlig førtidspensionist før skat kr. om måneden og kr. før skat om måneden, hvis man er samlevende. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt den enkeltes arbejdsevne er varigt nedsat, ved at lave en såkaldt ressourceprofil. Profilen beskriver, hvad man kan i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Kommunen ser på en lang række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet, dit sociale netværk, dine ønsker til job, dit helbred mm. I det følgende afsnit fortæller en deltager på et af DH s inspirationsmøder for ledige med handicap om sin vej til førtidspension: Bente er 50 år og førtidspensionist. Bente har hypermobile led og manglende muskelmasse omkring sine led, hvilket medfører kroniske smerter og slidgigt i alle led. Vejen til førtidspension har ikke været nem, men en svær og forvirrende proces. Bente er uddannet pædagog og har altid været aktiv i sit fritidsliv med sport, højskole og fritidsjob. Bente arbejdede som pædagog og herefter på fabrik, uden at hun vidste, at hun var hypermobil. Bente har derfor slidt hårdt på kroppen, med det resultat, at hun fik øgede smerter. Hun måtte stoppe på fabrikken og fandt job som pædagog i en SFO, men smerterne blev ved. Lægen henviste hende til et gigtcenter, men der var det for sent, kroppen var slidt ned. Herefter startede et forløb med forskellige arbejdsprøvninger, for at finde ud af, om Bente 8

9 kunne omskoles. Med smerter i fingre, ryg, arme og ben er det svært at finde et arbejdsområde, som Bente kan varetage på fuld tid. Bente fik derfor pension efter den gamle ordning og blev vurderet til at kunne arbejde halv tid. Dette undrede Bente meget, da arbejdsprøvningerne jo netop havde vist det modsatte. Bente søgte derfor et skånejob og blev ansat 9 timer om ugen. Men smerterne blev værre, så Bente ville søge fuld pension. Her blev hun dog noget overrasket og frustreret, da hendes nye sagsbehandler mente hun skulle arbejdsprøves 37 timer om ugen, samtidig med de 9 timers skånejob. Bente blev arbejdsprøvet på REVA (center for ressourceafklaring), som straks kunne se, at Bente ikke kunne arbejde hverken fuld eller halv tid. Hun fortsatte derefter med 9 timers arbejde om ugen, og det hang kun lige sammen i forhold til også at kunne deltage i familielivet. Bente fik flere smerter og den ugentlige arbejdstid kom ned på 6 timer og herefter 4½. Bente vurderer, at det lige nu stadig vil være muligt at arbejde nogle timer om ugen, men ikke uden, at dagligdagen derhjemme indrettes efter det, så kræfterne også holder til familieliv, og ikke uden, at der tages skånehensyn i det arbejde, Bente skal udføre. For et fåtal af personer, der får førtidspension, vurderes arbejdsevnen dog ikke. Dette skyldes, at det vil være fuldstændigt urealistisk for personen at komme i beskæftigelse uanset, om der er tale om ordinær eller støttet beskæftigelse. Et eksempel kan være en ung, multihandicappet mand uden verbalt sprog, på et udviklingsniveau som en 3-årig, der sidder i kørestol, og skal have hjælp til alle almindelige gøremål. Ser man på nytilkendelser af førtidspension i 2010, er det i overvejende grad en psykisk lidelse, der er årsag til tilkendelse af førtidspension. Andelen af tilkendte førtidspensionister med psykiske diagnoser er vokset fra 27 pct. i 1999 til 51,4 pct. i Fordelingen af førtidspensionister hen over aldersgrupperne viser, at der er langt flere ældre end yngre personer, der får tilkendt førtidspension. I 2010 blev der tilkendt førtidspension til personer mellem år og personer mellem år. Den største gruppe finder man blandt de årige. Ankestyrelsens årsstatistik 2010 viser, at de årige, der tildeles førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, helt overvejende får det på grund af mental retardering og skizofreni. Der er tale om alvorlige medfødte handicap, hvor der ikke er tvivl om, at der skal gives førtidspension. For gruppen årige er den overvejende grund til førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse ; depression, posttraumatisk belastningssygdom og kronisk belastningssygdom. Ankestyrelsen gennemførte en praksisundersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse af førtidspension efter arbejdsevnemetoden i Undersøgelsen viser, at 81 pct. af kommunernes afgørelser om at tilkende en borger førtidspension efter arbejdsevnemetoden, er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I 2011 var der førtidspensionister. 9

10 I slutningen af 2011 var i alt personer modtagere af førtidspension. DH s levevilkårsundersøgelse har vist, at førtidspension er den mest udbredte offentlige ydelse blandt handicaporganisationernes medlemmer, der lever af offentlig forsørgelse. Dvs., at rigtig mange mennesker med handicap, der er afhængige af offentlig forsørgelse, får førtidspension. Førtidspensionen er dermed det vigtigste levegrundlag for mange mennesker med handicap, fordi de ikke kan tjene til livet via et arbejde. Derfor skal førtidspensionens størrelse give mulighed for rimelig levefod i mange år, og mulighed for at blive inkluderet og deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 1.2 Fleksjob Fleksjob er almindelige job på særlige vilkår. Som fleksjobordningen ser ud nu, gives der et offentligt tilskud til arbejdsgiveren. Fleksjob er en ordning for personer med en varig begrænset arbejdsevne. Arbejdsevnen er varigt begrænset i en sådan grad, at personen ikke kan have et arbejde på normale vilkår. Arbejdsevnen skal være begrænset med mindst 50 pct., men ikke i en sådan grad, at førtidspension er nødvendig. Det er kommunen, der godkender en person til fleksjob, og vurderer i hvilket omfang, arbejdsevnen er nedsat, hvilke skånebehov, der skal tages mv. Tilskuddet til arbejdsgiveren fastsættes på baggrund af dette. Fleksjob gives som udgangspunkt på fuld tid. Det vil sige, at den fleksjobvisiterede modtager løn for 37 timer, men arbejder på nedsat tid og/eller med nedsat kraft. Kommunen yder et tilskud til arbejdsgiveren, som kompensation for, at arbejdsgiveren betaler løn for den tid, hvor den pågældende ikke kan arbejde på grund af den begrænsede arbejdsevne. Fleksjobordningen er lavet, så flere mennesker får mulighed for at forsørge sig selv, selvom de har nedsat arbejdsevne. Som en Thomas fra DH s bagland giver udtryk for, har fleksjobordningen givet ham mulighed for at forsørge sig selv: 38-årige Thomas har gennem de sidste 10 år været ansat hos Oticon, hvor han programmerer tilpasningsprogrammer til hørecentre og -klinikker. I 8 år efter det overfald, som var årsagen til hans handicap, brugte Thomas det meste af sin energi på at arbejde fuld tid på ordinære vilkår med en række varierende skånehensyn. Fritid og andre gøremål var der stort set ikke overskud til. Tiltagende smerter gjorde derfor fleksjobansættelse på 15 timer til en nødvendighed, og betyder, at Thomas kan blive i sit job. Økonomisk ville det være urealistisk at forestille sig Thomas i sit nuværende job uden fleksjob, da det er meget vanskeligt at være selvforsørgende på baggrund af 15 timers arbejde. Han kan kun arbejde 15 timer, dvs. 1/3 af normal arbejdstid: Ingen pisk eller gulerod ville kunne få mig til at 10

11 arbejde mere eller fuld tid, selvom jeg gerne ville. Det har jeg forsøgt nu i otte år. Kun hvis man kunne få smerterne til at forsvinde, ville det kunne lade sig gøre. Uden ordningens tilskud vil han derfor gå så langt ned i indtægt, at det vil få store konsekvenser for tilværelsen. Fleksjob er derfor et væsentligt arbejdsmarkedspolitisk instrument for at inkludere mennesker med handicap på det almindelige arbejdsmarked, og blive selvforsørgende via arbejde. Dermed bidrages der med de ressourcer, den enkelte har, samtidig med, at den enkelte ligestilles med sine kollegaer uden handicap. 1.3 Kontanthjælp Kontanthjælp er en midlertidig offentlig ydelse til personer, der er kommet ud for en social begivenhed, fx sygdom, og ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie. Egne eller eventuel ægtefælles indtægter trækkes som udgangspunkt fra i kontanthjælpen krone for krone. Man kan ikke få kontanthjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har en beskeden formue. Hvor meget man kan få i kontanthjælp afhænger blandt andet af, om man er over eller under 25 år, og om man har forsørgelsespligt over for børn. I 2012 kan man fx få op til kr. om måneden, hvis man er over 25 år og skal forsørge et barn. Man kan få op til kr. om måneden, hvis man ikke har børn og er over 25 år. Og hvis man er under 25 år, ikke har barn, og bor ude, kan man få op til kr. om måneden. 19 pct. af DH s medlemsorganisationer i levevilkårsundersøgelsen angiver kontanthjælp, som en af de mest udbredte forsørgelsesydelser blandt deres medlemmer på offentlig forsørgelse. Det er særligt gruppen af unge med handicap, der skal forsørge sig selv via kontanthjælp. Her bliver det problematisk med den nedsatte kontanthjælp, der gælder for unge under 25 år, hvis kontanthjælpen ikke kun er en midlertidig ydelse, men levegrundlaget i flere år. Nogle af DH s medlemsorganisationer oplever, at deres unge medlemmer har nedsat kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag i en årrække. Jette Myglegaard er formand for ADHD-foreningen og har i regi heraf, og gennem mentoropgaver i sin virksomhed PlusJob 1, konkrete erfaringer med, hvordan livet er for unge mennesker med ADHD på kontanthjælp. 1 Jobcenteret kan bevilge en mentor som led i en beskæftigelsesrettet indsats med henblik på, at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Mentoren kan være en medarbejder på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan være en ekstern konsulent eller en ansat i 11

12 Jette Myglegaard forklarer, at mennesker med ADHD ofte har svært ved at overskue, planlægge og huske selv de mest almindelige ting, som at få ryddet op, vasket op og gå til møder. De har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse og beholde et job. Adskillige unge med ADHD ender derfor på kontanthjælp. Jette Myglegaard fortæller, at det er meget vanskeligt for disse mennesker at få hverdagen og økonomien til at hænge sammen på kontanthjælp. Man skal være skarp på sin økonomiske prioritering for at få budgettet til at hænge sammen. Det at få basale behov dækket, betale regninger og købe sin medicin, kan være en udfordring inden for budgettet, og når man som person med ADHD netop har svært ved at planlægge og overskue, får man ikke altid sørget for at få dækket de basale behov og fx købt den nødvendige medicin. Også Landsforeningen SIND kender til problematikken med at få budgettet til at hænge sammen. I SIND-bladet 3. juni 2011 giver unge med sindslidelse udtryk for, hvor stressende det er at vende hver en krone: Før jeg fik tillægget, følte jeg mig konstant presset og stresset over ikke at have nok penge kr. var det, jeg fik før, og med en husleje på kr. efterlod det nærmest ingenting til mad og alt det andet, som er nødvendigt, påpeger 22-årige Natalie. Oplevelsen er den samme hos Ann på 24 år: Da jeg ikke fik den højere sats, bekymrede jeg mig konstant om penge, hvilket gjorde det sværere at fokusere på at få et tilfredsstillende liv med sygdom. Nu, hvor jeg får den højere sats, kan jeg nemmere få tingene til at løbe rundt, og der er mindre stress, som påvirker mig rigtig dårligt. Derudover ser jeg det som en vigtig ting at lave noget, der kan få tankerne væk fra alt det dårlige mig, og det har jeg bedre råd til nu. iv Der skelnes mellem kontanthjælpsmodtagere, som kun har ledighed som eneste problem, og kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end ledighed. I 2010 var der personer i alderen år, der havde andre problemer end ledighed, og modtog kontanthjælp. Personer, der har andre problemer end ledighed, får ikke tilbud om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis de vurderes at have så alvorlige problemer, at de i øjeblikket hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. For disse mennesker er kontanthjælp eneste forsørgelsesgrundlag. Det betyder, at mennesker med handicap kan ende med at leve af kontanthjælp, som eneste forsørgelsesgrundlag i en lang årrække, uden tilbud, der kan hjælpe dem i beskæftigelse. Dette har flere af DH s medlemsorganisationer oplevet. Eksempelvis lyder det således fra Dansk Blindesamfund: jobcenteret. Det er jobcenteret, der vurderer, om der skal ydes støtte til en mentor. Indsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen forventes at varetage, og skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet, ansættelsen eller uddannelsen. 12

13 Undersøgelser viser, at yngre blinde og stærkt svagsynede i høj grad er henvist til at leve på kontanthjælp i dets forskellige afskygninger Vi oplever allerede i dag, at blinde og stærkt svagsynede unge parkeres på kontanthjælp, og at kommunerne ikke følger op på disse borgere. (Dansk Blindesamfund) 13

14 Kapitel 2. Livet på offentlig forsørgelse Dette kapitel beskriver livet for mennesker med handicap, der skal leve af en offentlig forsørgelse, og vil berøre nogle af de udfordringer, der er for at få hverdagen til at hænge sammen. Et af spørgsmålene i DH s levevilkårsundersøgelse var, om medlemsorganisationerne oplever, at deres medlemmer på offentlig forsørgelse økonomisk har svært ved at opretholde en minimumslevestandard. Her vurderer 57 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen, der i overvejende grad har medlemmer på førtidspension, at deres medlemmer har svært ved at opretholde en minimumslevestandard hele tiden, ofte eller en gang imellem. Da førtidspension for mange er forsørgelsesgrundlaget i mange år, svarer en gang imellem eller ofte til en betydelig del af disse menneskers liv, hvor de har have svært ved at opretholde en minimumslevestandard. At livet på offentlig forsørgelse rent faktisk er en økonomisk udfordring, fremgår af nedenstående figur fra DH-kampagnen Førtidspension som levebrød fup eller fakta, som sammenholder fem førtidspensionisters månedsbudget. Figuren, som viser hver af de fem personers rådighedsbeløb 2, illustrerer, hvor forskellig den økonomiske virkelighed kan se ud for fem personer på samme forsørgelsesordning: Figur 1. Førtidspension den virkelige verden 2 Den anvendte definitionen på rådighedsbeløb, er det beløb en person har til rådighed til forbrug efter alle faste omkostninger er betalt. Det vil sige det tilbageværende beløb efter personen har betalt husleje/termin, afdrag på bilen, forsikringer osv. Rådighedsbeløb er altså det beløb pågældende person kan bruge til tøj, mad, en biograftur med videre 14

15 A: Person A er en enlig forsørger med dværgvækst og behov for hjælpemidler. Han er på førtidspension efter gammel ordning og han får boligstøtte. Person A s indtægt er derfor kr. om måneden. Boligudgiften udgør en meget stor andel af de samlede udgifter, nemlig kr. En anden udgiftspost, der er meget stor i dette tilfælde, er transportudgiften på kr. Dette skyldes, at man som bevægelseshandicappet er afskåret fra en række billige transportmuligheder. Det månedlige rådighedsbeløb er på 993 kr. B: Person B er en enlig forsørger, der er spastiker. Denne persons indtægt består udelukkende af førtidspension på kr. Person B har arvet sin bolig og boligudgiften er derfor relativ lav i forhold til, hvad boligudgiften kan være for en bevægelseshandicappet. Udgiften til transport er minimal på 55 kr. Det skyldes, at person B får daglig transporthjælp fra sine forældre. Det månedlige rådighedsbeløb er på kr. C: Person C er en enlig forsørger, der er bevægelseshandicappet. Denne borgers indtægt består af førtidspension på kr. og boligstøtte på kr. I alt en indtægt på kr. Her er det en boligudgift på kr., der presser det månedlige budget. Udgiften til transport på kr. er ikke helt dækkende, idet kategorien andet bl.a. dækker over ekstra forbrug af taxakørsel. Det månedlige rådighedsbeløb er på kr. D: Person D er en enlig kvinde med bevægelseshandicap. Hendes indtægter består af førtidspension på kr. og boligstøtte på kr. Kvinden anvender elektrisk kørestol og har bevilget støtte til køb af bil. Udgifterne til at drive bilen kr., og til boligen kr., udgør en stor del af hendes budget. Det månedlige rådighedsbeløb er på kr. E: Person E s indtægt består af førtidspension på kr. og boligstøtte på kr. I alt en indtægt på kr. For person E udgør boligudgiften kr. Dette kombineret med transportudgiften, som med kr. svarer til 1/3 del af person E s indtægt. Det månedlige rådighedsbeløb er på kr. Som det fremgår af de fem månedsbudgetter, er den økonomiske virkelighed meget forskellig for hver af de fem personer. Forskel i boligudgift, kommunikation, transport mm. sammenholdt med variationen i raterne på førtidspension og muligheden for boligstøtte, efterlader et meget forskelligartet billede af de økonomiske levevilkår for hver af de fem førtidspensionister. Ud over de faste udgifter, kommer, at mennesker med handicap som oftest er fastlåst i forhold til at kunne foretage eventuel økonomisk prioritering pga. nødvendige behov relateret til deres handicap. Det kan fx være medicin, speciel kost mm. Generelt i forhold til disse budgetter skal man være opmærksom på, at der er tale om livslang og varige indkomster uden udsigt til forandringer. Hvor mennesker med erhvervsindtægt fx nyder godt af skattelettelser, lønstigninger, transportfradrag, optjening af pension mv., er mennesker på førtidspension afskåret herfra. Der er knyttet en frivillig 15

16 pensionsopsparingsordning til førtidspension, men den er lille og tåler ikke sammenligning med de ordninger, man optjener gennem et aktivt erhvervsliv. Opsparingsmulighederne af en livslang førtidspension er med andre ord minimale. Desuden stiger førtidspensionen ikke i takt med den almindelige pris- og lønudvikling, og dermed bliver førtidspensionen på sigt mindre værd i forhold til, at prisen på almindelige forbrugs- og dagligvarer stiger. 2.1 Bundet til dyre boliger Som de fem eksempler ovenfor viser, defineres rådighedsbeløbet for personer på offentlige forsørgelsesordninger ikke kun af selve forsørgelsesgrundlaget. Mange andre parametre har betydning for den enkelte persons økonomiske virkelighed. Fx har personer med handicap ofte udfordringer, når de skal finde en bolig. For personer med bevægehandicap er man både afhængig af tilgængelighed i bebyggelsen og størrelsen af boligen. Der skal være plads til at komme rundt med kørestolen, til hjælpemidler og evt. hjælpere. Boligmarkedet for tilgængelige boliger er ikke stort sammenlignet med det almindelige boligmarked, og boligerne er ofte dyre. Fra DH s levevilkårsundersøgelse lyder det bl.a.: En mand rammes [af hjerneskade] og er sygemeldt ud over 52 uger, ryger på ledighedsydelse. Han er gift og har to døtre, men kan ikke blive boende i sit nuværende hus, da det er i flere plan. Kommunen kan ikke tilbyde en egnet bolig til 4 personer, så de ender selv med at finde en bolig, udgifterne til denne er mere end det dobbelte af deres nuværende. Samtidig med er deres indkomst blevet væsentligt mindre. Det er meget belastende for familiens økonomi. (Hjernesagen). I DH s levevilkårsundersøgelse oplever 29 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen problemer for deres medlemmer med at betale boligen. Og 29 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen oplever, at dette forstærkes, når man er på offentlig forsørgelse Ringe mulighed for valg af bolig For personer med udviklingshæmning, kognitive vanskeligheder og mennesker med handicap, der har behov for særlig hjælp til at finde en bolig, er der en helt særlig problematik i forhold til boligforhold og muligheden for at vælge en bolig, der passer til ens økonomi. Dette skyldes, at denne gruppe mennesker med handicap som hovedregel ikke selv kan vælge deres bolig, da de visiteres til en bolig af kommunen. Grunden er, at det støttebehov, som mennesker med disse funktionsnedsættelser har i forhold til at kunne bo, primært er knyttet til en særlig boform nemlig botilbud. Det er en væsentlig 16

17 indskrænkning af selvbestemmelsen for den enkelte ikke at have mulighed for indflydelse på valg af ens bopæl, samt hvor og med hvem, de vil bo. Især hvis ens ønsker ikke tages med i kommunens overvejelser, når de skal visiteres til en egnet bolig. Et eksempel på problemstillingen er følgende personhistorie bragt i LEV-bladet: Louise Thykær er en 24-årig ung kvinde, der pga. sit handicap ikke på egen hånd kan finde en bolig. Den kommune, hvor Louise boede med sine forældre (Favrskov Kommune), er den kommune, der har handleforpligtelsen, som det hedder, og dermed er den kommune, der behandler og vurderer Louises sag. Louise bor på Lyngåkollegiet i Aarhus. Det har hun gjort, siden hun var 18 år, og hele hendes sociale netværk er der. Lyngåkollegiet skal nedlægges i 2012, og som erstatning har Favrskov Kommune tilbudt Louise en bolig i Bofællesskabet Fuglebakken i Hinnerup. Her ønsker Louise bare ikke at bo. Hun vil flytte med sine venner fra Lyngåkollegiet til et botilbud under opførelse i Skødstrup, en forstad til Aarhus. Det er også den løsning, som Aarhus Kommune har foreslået. Botilbuddet i Skødstrup vil være egnet i forhold til Louises behov, og der er en ledig plads. Louise har godt nok boet i Hinnerup hos sine forældre, da hun var barn, men nu har hun ingen andre relationer til området end sine forældre. Så hun vil ikke bo i Hinnerup. Det kan vel ikke være så svært at forstå, siger Louises mor, Lone Thykær. Men Louise kan ikke bare vælge, hvor hun vil bo, fordi hun har særlige støttebehov og derfor visiteres hun til en bolig. v Et lille boligmarked betyder som regel også høje huslejer. Thomas Gruber er politisk konsulent i Landsforeningen LEV, der repræsenterer personer med udviklingshæmning og deres pårørende. Han fortæller om problemet med unge med udviklingshæmning, der ikke har råd til at betale deres husleje. Mange unge mennesker i deres målgruppe, som er på den nye førtidspensionsordning, bor i nybyggeri med en meget høj husleje. Og på trods af mulighed for boligstøtte, efterlades mange unge med et stort set ikke-eksisterende rådighedsbeløb. Der er nogle forskellige støttemuligheder, som andre kan få i sådanne tilfælde, men eksempelvis gælder reglen om individuelt forhøjet boligsikring ikke for førtidspensionister, da den er målrettet en midlertidig høj husleje ikke en permanent. Problemet er, at de høje huslejer, som de unge har, ikke er nogen, de selv har valgt at have eller kan fravælge, fordi de som nævnt ofte er visiteret til boligerne. Der er altså andre, der prioriterer ens økonomiske råderum, uden, at man har mulighed for at handle. Thomas Gruber forklarer, at selvom den politiske intention var en anden, er bolig og pædagogisk støtte fortsat knyttet tæt sammen. Forudsætningen for, at den enkelte kan få den rigtige hjælp, kan meget let være, at de bor lige det specifikke sted. En undersøgelse fra Socialpædagogernes Landsforbund viser da også, at 49 pct. af de adspurgte socialpædagoger oplever, at kun få eller ingen af beboerne på det botilbud, de arbejder på, selv kunne vælge deres bopæl. Dette skyldes i 43 pct. af disse tilfælde, at beboerne ikke er blevet tilbudt valgmuligheder. Mange personer med udviklingshæmning kan således ikke 17

18 vælge at flytte på fx kollegieværelse midlertidigt af økonomiske årsager, fordi de har nogle bestemte bolig- og hjælpebehov. Og problemet vil kun vokse, vurderer Thomas Gruber, idet førtidspensionister fremover i stigende grad vil være på den nye ordning, som består af et beløb uden de samme muligheder for at søge boligtilskud, som på den gamle ordning. Thomas Gruber mener da heller ikke, at man i praksis trods intentionerne om at afskaffe institutionerne for mennesker med handicap har ændret på praksis. Det skyldes, at der er nogle økonomiske og lovgivningsmæssige strukturer, som medvirker til at begrænse borgernes mulighed for at flytte. Fx har kommunerne, der visiterer borgeren, en økonomisk tilskyndelse til at finde en bolig inden for egen kommunegrænse. 2.2 Transportudgifter tynger budgettet Transport er et område, der for mange mennesker med handicap er forbundet med øgede udgifter sammenlignet med mennesker uden handicap. DH s levevilkårsundersøgelse viser, at transport er en af de største ekstraudgifter som følge af et handicap, som mennesker med handicap betaler uden tilskud. Som nedenstående diagram viser, har 38 pct. af medlemsorganisationerne i DH s levevilkårsundersøgelse vurderet, at transport er en ud af de to mest typiske ekstraudgifter ud af de givne valgmuligheder. Den anden store udgiftspost er udgifter til personlig pleje samt tandlæge. Diagram 2. Merudgifter Antal svaret Transportudgifter Udgifter til personlig pleje samt tandlæge Medicin Udgifter relateret til hjælper Hjælp til husligt arbejde Udgifter Alternativ behandling Kiropraktor, akupunktør mv. Ved ikke 18

19 Diagram 2 afspejler DH s medlemsorganisationers svar på spørgsmålet: Hvad er det typisk for merudgifter pga. af funktionsnedsættelse, som jeres medlemmer afholder uden tilskud? Der har været følgende valgmuligheder, med mulighed for at sætte flere krydser: 1) Kiropraktor, akupunktør mv., 2) Alternativ behandling, 3) Hjælp til husligt arbejde, 4) Udgifter relateret til hjælper, 5) Medicin, 6) Udgifter til personlig pleje samt tandlæge, 7) Transportudgifter. Diagrammet viser, at transportudgifter og udgifter til personlig pleje samt tandlæge er de to største merudgifter. Derefter kommer hjælp til husligt arbejde, medicin og udgifter relateret til hjælper. Endelig alternativ behandling og kiropraktor eller akupunktør mv. Store transportudgifter hænger sammen med, at muligheden for at benytte offentlig transport reduceres for mange mennesker med handicap netop pga. deres handicap. Mennesker med handicap har ofte besvær med at benytte offentlige transportmuligheder. De otte organisationer, der har vurderet, at transportudgifter er en overvejende merudgift for deres medlemmer, er bl.a. Dansk Blindesamfund, Hjerneskadeforeningen og Muskelsvindfonden. Det er alle organisationer, hvis medlemmer må vurderes som havende problemer med at benytte offentlige transportmidler. Og for mange mennesker med handicap er transportudgiften ikke en størrelsesmæssig, ubetydelig ekstraomkostning, som et utilgængeligt transportsystem pålægger dem. Dette fremgår fx af et DH-interview med Hans, en person fra DH s bagland: Hans kan godt leve for kr. om måneden. I dag lægger jeg et budget på månedsbasis. Og så finder jeg måder af få pengene til at række. Problemet er, at der ikke skal særligt meget til at vælte læsset. Jeg prioriterer at have bil, for den giver mig friheden til selv at komme rundt. Den fylder jo i budgettet, siger han, mens han peger på linjen i hans budget Jeg skal have bil og den skal til service, den koster i forsikring osv. Hans er en af de få hvis handicapbil er medfinansieret af et offentligt tilskud. Ifølge en opgørelse fra Ankestyrelsen får markant færre mennesker med handicap støtte til at få en handicapbil end tidligere. Fra 2009 til 2010 er der sket et fald i bevillinger om støtte til køb af bil, dvs. antallet af ansøgere, der får afslag, er steget fra 36 pct. til 40 pct. af alle nye ansøgere. Dette har stor betydning for den enkeltes levevilkår, da det drejer sig som om mennesker med et alvorligt handicap, som ikke er i stand til at færdes uden for hjemmet uden egen bil. De er praktisk talt stavnsbundet til deres hjem uden en handicapbil. De kan hverken komme på familiebesøg eller deltage i helt almindelige fritidsaktiviteter, ligesom alle andre mennesker kan. Det særlige ved en handicapbil er, at den er tilpasset den enkelte borgers særlige behov, så man enten selv kan køre, ens hjælper kan køre eller man har mulighed for at køre sit barn med handicap. 19

20 2.2.1 Brugerbetaling på transport til træningstilbud En anden årsag til høje transportudgifter skal findes i en øget brugerbetaling på transport til behandlingstilbud. Mange kommuner opkræver en egenbetaling af borgeren for transport til et kommunalt træningstilbud. Dette er på trods af, at borgeren er visiteret til det specifikke træningstilbud af kommunen. DH m.fl. har i november 2011 stået bag en undersøgelse af træningsindsatsen (dvs. både genoptræning og den såkaldte vedligeholdelsestræning) i kommunerne. vi Samtlige af landets kommuner er blevet stillet en række spørgsmål om træningsindsatsen i deres kommune. Undersøgelsen viste, at antallet af kommuner med egenbetaling for kørsel til og fra træning er steget de sidste par år. I 2010 havde 32 pct. af kommunerne gratis kørselsordninger. I 2011 er det kun 27 pct. af kommunerne, som ikke har egenbetaling på kørsel. Dertil kommer, at omkring 10 pct. af kommunerne slet ikke tilbyder befordring til de borgere, der pga. funktionsnedsættelse ikke selv har mulighed for at sørge for deres egen transport. Konsekvensen af denne egenbetaling på transport er, at ikke alle personer har råd til at benytte den træning, som de har behov for pga. deres funktionsnedsættelse. Som engangsbeløb er 50 kr. for mange et overskueligt beløb, men for personer visiteret til et kommunalt træningstilbud flere gange ugentligt løber det op især set ud fra et allerede stramt økonomisk forsørgelsesgrundlag. 2.3 Dårligere sundhed og adgang til sundhedsvæsenet Mennesker med handicap oplever ofte både dårligere sundhed og dårligere adgang til sundhedsvæsnet end andre borgere i Danmark. DH s levevilkårsundersøgelse viser, at ulighed i sundhed især er et problem blandt mennesker med handicap på offentlig forsørgelse. 29 pct. af medlemsorganisationerne i levevilkårsundersøgelsen mener, at deres medlemmer på offentlig forsørgelse er mere belastede mht. helbredet end deres medlemmer, der ikke er på offentlig forsørgelse. 20

21 Diagram 3. Helbredsbelastning I høj grad I nogen grad I ringe grad Ved ikke 2 Ovenstående cirkeldiagram afspejler DH s medlemsorganisationers svar på spørgsmålet: Oplever I, at jeres medlemmer på offentlig forsørgelse er mere belastede med hensyn til deres helbred end de medlemmer, der ikke er på offentlig forsørgelse? Der har været følgende valgmuligheder, med mulighed for at sætte et kryds: 1) I høj grad, 2) I nogen grad, 3) I ringe grad, 4) Ved ikke. Diagrammet viser, at 4 af de medlemsorganisationer, der har svaret, oplever, at deres medlemmer på offentlig forsørgelse i høj grad er mere belastede med hensyn til deres helbred end de medlemmer, der ikke er på offentlig forsørgelse. Hvorimod 2l af medlemsorganisationerne svarer i nogen grad og 2 svarer i ringe grad. Ved ikke-kategorien udgør 7 af medlemsorganisationernes besvarelser. En stor del af uligheden i sundhed for mennesker med handicap skyldes brugerbetaling, som skildret i afsnittet ovenfor. Adskillige undersøgelser viser, at brugerbetaling afholder mennesker fra at benytte de sundhedstilbud, de har behov for, og at brugerbetaling især rammer lavindkomstgrupper. I det følgende afsnit vil vi kort beskrive nogle af de sundhedsområder, hvor brugerbetaling rammer især mennesker med handicap økonomisk hårdt Merudgifter til nødvendig tandbehandling I Danmark finansieres tandbehandling for personer over 18 år primært ved brugerbetaling. Det betyder, at danskerne i gennemsnit betaler omkring kr. om året til tandlægehjælp. For nogle borgere medfører deres handicap eller en kronisk sygdom imidlertid ekstraordinært store udgifter til tandlægehjælp. Hvis en borger fx har store 21

22 sygdomsrelaterede udgifter som følge af eksempelvis parkinson, epilepsi, psykisk sygdom mv., er det svært for den pågældende person at få hjælp til at dække sine udgifter. Det er vigtigt at understrege, at det øgede behov for tandpleje ikke er, fordi personerne undlader at børste tænder, men alene pga. borgernes kroniske sygdom/handicap, fx fordi deres medicin giver øget mundtørhed eller fordi tænderne skades ved et epileptisk anfald. Disse uheldige borgere kan ende med regninger på op til kr. for behandling af tandproblemer, der alene skyldes deres handicap eller kroniske sygdom. Et eksempel på problemstillingen er følgende personhistorie fra Epilepsiforeningen: En 24-årig kvinde med epilepsi får slået tre tænder ud i et epileptisk anfald. Kvinden efterlades med en samlet regning på kr., hvoraf hun selv ender med at betale de kr. (Dansk Epilepsiforening) Der findes ordninger om omsorgstandpleje og specialtandpleje, der skal sikre tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Men mens disse ordninger principielt er med til at sikre mange borgere mod ekstraordinært store udgifter som følge af deres handicap, så viser erfaringerne fra handicaporganisationerne, at ordningerne ofte ikke lever op til deres formål. Der opleves bl.a. problemer med tilgængeligheden til klinikkerne Brugerbetaling på medicinområdet I Danmark er der brugerbetaling på dele af medicinområdet. De lægemidler, der bliver udleveret i forbindelse med hospitalsbehandling, er gratis for borgeren, mens der er brugerbetaling på receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin. DH s levevilkårsundersøgelse viser, at medicin er en af de mest almindelige merudgifter for mennesker med handicap eller kroniske sygdomme. Og for mange er det trods tilskud en mærkbar merudgift. Dette betyder, at nogle mennesker af økonomiske årsager kan føle sig nødsaget til at droppe livsvigtig medicin mod fx astma, hjerte-kar-sygdomme eller psykisk sygdom. Det gælder især mennesker på offentlig forsørgelse. Center for Alternativ Samfundsanalyse beskrev denne problematik i en undersøgelse i 2009, hvor 32 pct. af de adspurgte på nedsat kontanthjælp svarede, at de havde undladt at købe receptpligtig medicin af økonomiske grunde. 15 pct. af kontanthjælpsmodtagerne sagde det samme. Derimod havde kun 1,5 pct. af de adspurgte i beskæftigelse undladt at købe receptpligtig medicin for at spare penge. Et eksempel på problematikken er Martin K. med ADHD, hvis historie gengives i en artikel i Politikens dagblad vii. Som kontanthjælpsmodtager har Martin et månedligt rådighedsbeløb 22

23 på kr., hvoraf han skal betale sin medicin. Normalt bruges Ritalin til personer med ADHD, men pga. et misbrug må Martin kun få medicinen Stratea. I oktober måned når han det tidspunkt, hvor han ikke får mere økonomisk tilskud til medicin, men selv skal betale det fulde beløb. Det betød, at Martin ikke købte sin medicin: Med tilskud koster 28 piller svarende til en måned 135 kroner, men den dag kostede det 900 kroner. Det havde jeg ikke råd til. viii Der findes forskellige tilskudsordninger, der er med til at mindske uligheden på medicinområdet såsom kronikertilskud. 3 Tilskudsordningerne ændrer imidlertid ikke ved, at mange borgere selv må betale for dele af den medicinske behandling, som de har behov for pga. deres handicap/kroniske sygdom. Og selvom tilskudsordningerne i nogle tilfælde mindsker brugerbetalingen, er der stadig tale om betydelige beløb, der giver ulighed i adgangen til sundhed og sundhedsydelser. Især fordi der ofte ikke kun er tale om små enkeltstående udgifter til den pågældende tilskudsberettigede medicin, men om løbende faste udgifter. Dertil kommer, at området er en nålepude af lappeløsninger, hvor det for mange er svært at orientere sig i junglen af forskellige tilskudsordninger og skiftende medicinpriser hver fjortende dag. 2.4 Råd til en kæreste? Ifølge SFI s undersøgelse om handicap og samfundsdeltagelse (2008) fører funktionsnedsættelser ofte til en begrænsning af samvær med børn, forældre og med venner. For førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere er det ikke kun funktionsnedsættelsen, der sætter begrænsninger for det sociale liv. Sammenslutningen af Unge med Handicap har iværksat kampagnen Vil du være kæreste med mig?, som sætter fokus på unge med handicap og deres ret til et familieliv. Kampagnen fokuserer bl.a. på førtidspension og de barrierer, som ordningen afføder for unge med handicap, når de skal starte et familieliv eller få sig en kæreste. Nemlig, at mange par bliver tvunget til at være naboer, for ikke at miste en del af deres førtidspension. Dette hænger sammen med, at størrelsen på førtidspension og kontanthjælp afhænger af ens samlevers indkomst, så snart sidstnævnte stiller flyttekasserne inden for døren. Beregninger foretaget af Scleroseforeningen, og bragt som hjemmesidenyhed, viser fx, at par, hvor den ene er førtidspensionist, mister op til ca kr. i tabt bruttoindtægt ved at dele adresse: 3 Hvis en borger har meget store udgifter til medicin, kan det for eksempel udløse et såkaldt kronikertilskud, som borgerens egen læge skal ansøge om. Hvis man er berettiget til et kronikertilskud, bliver der sat loft over medicinudgifterne, så den pågældende borger maksimalt kan risikere en egenbetaling på 3.370,00 kr. om året. 23

24 Er du førtidspensionist, og planlægger du at leve sammen med en rask sambo eller ægtefælle, kan du godt tilføje en ekstra kolonne i samværserklæringen. I den skal der stå: Og så skal du for resten regne med, at du delvist skal forsørge mig resten af mit liv!. ix Parterne kan altså ikke slippe for at blive økonomisk afhængige af hinanden, hvis de vælger, at de skal dele adresse fremover. Det er kun, når det drejer sig om førtidspension og kontanthjælp, at samleverens indkomst tages i betragtning, ikke når det gælder fx dagpenge. Det er således kun gifte og samlevende førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere, der ikke får udbetalt indkomstgrundlag uafhængigt af andre, som de selv kan forvalte ud fra egne ønsker og behov. På trods af, at de er grupper, der livslangt er på disse ydelser. 2.5 Social isolation rammer mange på offentlig forsørgelse SFI s undersøgelse om handicap og samfundsdeltagelse (2008) viser, at mennesker med handicap ofte er mere alene, end de ønsker, og at dette forstærkes jo mere omfattende funktionsnedsættelsen er. Denne tendens bekræftes af DH s medlemsorganisationers egne erfaringer og undersøgelser: Næsten fire gange flere unge med epilepsi er ofte eller meget ofte alene set i forhold til andre unge. Udviklingshæmning og kognitive problemer skaber ensomhed, men unge med epilepsi, som ikke er udviklingshæmmede eller oplever kognitive problemer, er også langt mere alene end unge generelt x DH s levevilkårsundersøgelse har spurgt ind til, hvorvidt medlemsorganisationer oplever, at social isolation forstærkes af at være på offentlig forsørgelse. 43 pct. af medlemsorganisationerne i undersøgelsen oplever, at medlemmer, der ikke er i beskæftigelse, bliver socialt isoleret. I medlemsorganisationernes kommentarer til spørgsmålet beskriver Muskelsvindfonden følgende: En undersøgelse viste, at 40 pct. af vores førtidspensionister under 30 år kommer udenfor hjemmet i mindre end 15 timer om ugen. Epilepsiforeningen giver også udtryk for, at deres medlemmer på offentlig forsørgelse generelt, der ikke er i nogen form for beskæftigelse eller under uddannelse, oftere har en følelse af at stå uden for samfundet end deres medlemmer i beskæftigelse. Det er ikke kun foreningens unge medlemmer. Dette hænger i høj grad sammen med, at arbejdsidentitet er blevet en vigtig, hvis ikke den vigtigste, del af, hvordan vi ser os selv og andre. Fx er et af de første spørgsmål, vi stiller hinanden i selskabeligt lag: Og hvad laver du så? Vi er noget i kraft af vores job. Dette gælder også for mennesker med handicap. Et eksempel er et interview bragt i Fibromyalgiforeningens medlemsblad: 24

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 1 BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE UNDERVISNINGSMATERIALE PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2015 SIGNE GROTH ANDERSSON, SUSANNE HOLM, TINA HJULMANN

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

DISCUS A/S RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4 og 5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 Formålet med undersøgelsen skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og iværksætte analyser af beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Godt i gang - at flytte hjemmefra

Godt i gang - at flytte hjemmefra Godt i gang - at flytte hjemmefra INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 4 Forord... 6 Præsentation... 8 Fakta om Autisme Spektrum Forstyrrelser...10 Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem SORAS (Aarhus

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Flygtninge på langvarig starthjælp

Flygtninge på langvarig starthjælp Flygtninge på langvarig starthjælp Adam Johansen Marianne Højland Henning Hansen 2011 Flygtninge på langvarig starthjælp 8 CASA, Januar 2011 ISBN: 978-87-92384-78-2 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-92384-80-5

Læs mere

Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse

Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ forløbsanalyse Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen Februar 2011 Livet på laveste sociale ydelser et år efter En kvalitativ

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Dagtilbud. aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning

Dagtilbud. aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning Dagtilbud aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning Socialt Udviklingscenter SUS. 2002 2 Dagtilbud. Indledning Dagtilbud - aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt delbeslutninger afgørelser, som kan påklages. Hvis ikke der indlægges en klageadgang i forhold til teamets delbeslutninger, vil borgeren kunne komme

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere