Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1"

Transkript

1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1

2 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold til Ishøj Kommune vil ændre sig. Du får nye og andre muligheder, og du får nye rettigheder og pligter. Der er en række lovgivningsmæssige ting, der ændrer sig, og mange spørgsmål, som du og dine forældre skal tage stilling til. I denne folder kan du og din familie få en kort introduktion til nogle af de muligheder i lovgivningen, som kan være relevante for dig, når du er ung og skal til at stå på egne ben. Du kan bl.a. læse om dine muligheder for beskæftigelse, bolig, forsørgelse, kontaktperson, medudgiftsydelse, træning og uddannelse. 2

3 Ung Som ung skal du være opmærksom på: At overgangen fra ung til voksen kan give anledning til problemer. Der er mange forskellige love i spil, som administreres af forskellige instanser. I Ishøj Kommune kan du komme i kontakt med flere forskellige afdelinger: Borger- og Socialservice, Center for Sundhed og Ældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Jobcenteret. Hvis dine forældre forsat retter henvendelse til kommunen på vegne af dig, skal du give dem tilladelse til det. Forældre Som forældre af en ung skal du/i være opmærksomme på: At når jeres datter eller søn fylder 18 år, sker vurdering og bevilling af støtte på en række områder efter andre regler. Efter det fyldte 18 år. er jeres barn myndigt og ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt. Det betyder, at Ishøj Kommune udelukkende fokuserer på den unges forhold og behov og altså ikke længere ser på familiens samlede situation. Hvor Ishøj Kommune tidligere har henvendt sig til jer, vil man fra det 18. år som udgangspunkt udelukkende diskutere jeres datter eller søns forhold med den unge selv. Hvis jeres datter eller søn ønsker jeres fortsatte medvirken, skal den unge give jer en skriftlig fuldmagt til at medvirke. I har mulighed for at henvende jer til statsforvaltningen for at søge om værgemål eller få råd og vejledning om værgemålsreglerne. Når jeres søn eller datter fylder 18 år, ophører merudgiftsydelser efter Servicelovens børneafsnit. Når jeres søn eller datter fylder 18 år, bortfalder kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 3

4 Indhold Beskæftigelse...4 Beskyttet beskæftigelse...4 Aktivitets- og samværstilbud...4 Revalideringsforløb og fleksjob...4 Mentor...4 Bolig og botilbud Flyv fra reden...5 Bolig til unge med en funktionsnedsættelse...5 Bo-tilbud...5 Forsørgelse...6 Kontanthjælp...6 Førtidspension...6 Kontaktperson...7 Merudgiftsydelse...7 Træning...8 Udannelse...9 Uddannelse for Unge med Særlige Behov (STU)...9 SU (Statens Uddannelsesstøtte)...9 Handicaptillæg...9 Støtte på uddannelsesstedet...9 Nyttige adresser

5 Beskæftigelse Når du fylder 18 år, skal du for at kunne søge om kontanthjælp, stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller søge uddannelse. Du skal derfor først tilmeldes jobcentret. Der er en række muligheder for at få arbejde for unge med særlige behov. Det er for eksempel beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalideringsforløb og fleksjob. Beskyttet beskæftigelse Du kan komme i beskyttet beskæftigelse, hvis du har en betydelig funktionsnedsættelse, er over 18 år og eventuelt modtager førtidspension. Beskyttet beskæftigelse kan give dig mulighed for at få et meningsfuldt indhold i tilværelsen. Aktivitets- og samværstilbud Du kan komme i aktivitets- og samværstilbud, hvis du har en betydelig funktionsnedsættelse, modtager førtidspension og er over 18 år. Aktivitets- og sam værstilbud kan give dig mulighed for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller forbedre de generelle livsvilkår. Hvis du har et så begrænset funktionsniveau, at du har vanskeligt ved at få tilstrækkelig udbytte af et STU-uddannelsestilbud, har du ret til at få et dagtilbud. I denne pjece kan du læse mere om STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) på side 9. Revalideringsforløb og fleksjob Hvis du har betydelig nedsat arbejdsevne, er der mulighed for, at du kan komme i et revalideringsforløb eller et fleksjob. Det er Jobcentret der afklarer, om din arbejdsevne er nedsat ved at foretage en konkret vurdering af din situation og dit funktionsniveau. Mentor Når du er under 30 år og har støttet arbejde, herunder praktik, arbejdsprøvning, aktivering, revalidering mv., eller begynder i et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår, kan du få tilbud om en mentor. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få en mentor, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. En mentor er en støtteperson, som kan støtte dig i at blive integreret på en uddannelsesinstitution eller en virksomhed. En mentor kan for eksempel introducere dig til arbejdet og kollegerne, indføre dig i virksomhedskulturen, samt støtte og hjælpe til med dagligdags problemer på virksomheden etc. 5

6 Bolig og botilbud Flyv fra reden.når du ønsker at flytte hjemmefra, skal du ligesom andre unge selv skaffe dig en bolig. Du kan skrive dig op til en almen bolig i Borgerservice i Ishøj Kommune, fra du er 15 år. Du kan få tildelt en bolig, når du fylder 18 år. Du skal være opmærksom på, at du skal have en indtægt for at kunne blive skrevet op til en bolig Bolig til unge med en funktionsnedsættelse Ishøj Kommune har anvisningsret over boliger, der retter sig til unge under uddannelse. Du kan blive skrevet på venteliste til en bolig ved at henvende dig til Borgerservice i Ishøj Kommune. Du skal som udgangspunkt selv forsøge at spare op til boligindskud, og du skal have en indtægt for at kunne blive skrevet op til en bolig. Bo-tilbud Hvis du har et meget omfattende hjælpebehov, kan Ishøj Kommune tilbyde dig et midlertidigt eller varigt ophold i et bo-tilbud. Måske bor du allerede i et bo-tilbud eller en familiepleje, som ikke kan fortsætte, når du fylder 18 år. Kommunen foretager i hvert tilfælde en individuel vurdering af dine behov. Individuel vurdering Ishøj Kommune foretager altid en individuel, økonomisk og samlet vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. Hvis du overgår til kontanthjælp fra det 18. år og har et særligt behov for bolig på grund af din funktionsnedsættelse, kan Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune udarbejde en social boligstøtteskrivelse. En støtteskrivelse er en socialfaglig vurdering af din boligsituation, der beskriver dit særlige behov for bolig. 6

7 Forsørgelse Når du er ung med handicap, kan du være berettiget til forskellige former for ydelser til forsørgelse alt efter din situation. Kontanthjælp Hvis du er ledig og uden forsørgelsesgrundlag, kan du ansøge om kontanthjælp fra det fyldte 18. år. Du skal henvende dig i Jobcentret i Vallensbæk, hvor du skal stille dig aktivt til rådighed for uddannelse eller beskæftigelsestilbud. Herefter skal du søge om kontanthjælp. Ansøgning med dokumentation sendes til Borgerservice. Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke vil være berettiget til kontanthjælp, hvis du har en formue på mere end ,- kr. Dette kan for eksempel være udbetalt børneopsparing, værdipapirer, bil, bolig med friværdi. Nærmere oplysninger om dine muligheder for at modtage kontanthjælp fås ved telefonisk henvendelse til Borger- og Socialservice i Ishøj Kommune. Førtidspension Du kan tilkendes førtidspension, når du fylder 18 år, hvis du som følge af dit handicap ikke har nogen form for arbejdsevne tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få tilkendt førtidspension, når alle andre muligheder for forsørgelse er afprøvet. Alle sager om førtidspension behandles i Ishøj Kommunes Pensionsnævn. 7

8 Kontaktperson Måske har du tidligere haft tilknyttet en kontaktperson eller en personlig rådgiver, som har hjulpet dig i skolen eller i forhold til venner og familie. Når du fylder 18 år, kan du også få tildelt en kontaktperson, men du skal være opmærksom på, at dette kun kan ske, når særlige forhold gør sig gældende. Merudgiftsydelse Hvis du er under 18 år, får dine forældre måske dækket deres udgifter ved at passe dig hjemme. Når du fylder 18 år, kan din familie ikke længere få denne merudgift. Hvis du har en varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der medfører, at du har brug for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner og pleje, kan du søge dækning af de nødvendige medudgifter. Der skal dog være tale om en udgift på mere end 6000 kr. pr. år. 8

9 Træning Har du tidligere modtaget træning af en fysioterapeut og/eller ergoterapeut for at udvikle specifikke funktioner, så du kan deltage aktivt i dagliglivet, ændrer denne træning sig. Når du fylder 18 år, retter træningen sig mod at vedligeholde funktioner og forbygge tab af funktioner. Hvis du har et varigt, nedsat handicap eller en progressiv lidelse, kan du få tilbud om træning i form af vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi efter Sundhedsloven. Det er din egen læge, der vurderer, om du har behov for træning. Du har mulighed for selv at vælge leverandør af ydelsen. Hvis du har væsentlige følger af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, kan du også få tilbud om træning efter Serviceloven. Her kan træningen bidrage til at afhjælpe de væsentlige følger efter den nedsatte funktionsevne, og den tager udgangspunkt i en individuel træningsindsats. Det er Ishøj Kommune, der vurderer om, du har behov for træning. Træningen foregår på det kommunale træningscenter, eller kommunen kan henvise dig til en anden leverandør. 9

10 10

11 Uddannelse Som ung skal du vælge, hvilken uddannelse du skal tage. Som ung med særlige behov kan du få hjælp og støtte både til at vælge uddannelse og til at gennemføre en uddannelse. Hos UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) kan du få råd og vejledning til at vælge uddannelse. Uddannelse for unge med særlige behov Hvis du på grund af dit handicap ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse, kan du være berettiget til en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). En STU er en uddannelse tilrettelagt efter dine forudsætninger og behov. Hvis du ønsker at undersøge denne mulighed nærmere, skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Ishøj Kommune. Uddannelsen varer i tre år, og du kan begynde, når folkeskolen er afsluttet. SU (Statens Uddannelsesstøtte) Du kan modtage SU, når du fylder 18 år og er optaget på en godkendt uddannelse. Du kan ansøge om SU på hjemmesiden Dette kræver en NEM-id. Du kan også søge vejledning hos din studievejleder på din uddannelsesinstitution. Handicaptillæg Studerende der, på grund af deres handicap, ikke kan varetage et studiejob, udover den almindelige SU, kan søge et såkaldt handicap-tillæg. Dette gælder alle SU-berettigede videregående uddannelser. Du kan få nærmere oplysninger hos SU-styrelsen. Støtte på uddannelsesstedet Hvis du har behov for støtte i forbindelse med din uddannelse, så er det din uddannelsesinstitution, du skal henvende dig til. Du kan for eksempel få støtte til hjælpemidler, praktisk hjælp og specialpædagogisk støtte. 11

12 Nyttige adresser Hvis du er vide mere om dine rettigheder og pligter, er du velkommen til at kontakte Ishøj Kommune for at få mere information. Ishøj Kommune, Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv Ishøj Borger- og Socialservice, 4. etage Telefon: Sikker mail Center for Sundhed og Ældre Telefon: Familiecentret, 4. etage Telefon: Jobcenter i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf.nr.: Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) CPHWest, Vejlebrovej 45, Ishøj Telefon: Kolofon: Folderen om overgangen fra barn til voksen er udarbejdet af Ishøj Kommune, 2011, revideret i Redaktion: Annemette Bjørnbak Ditte Peitersen 12 Layout: Eva Flinch Gjedde

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R

REVALIDE- RING. en mulighed for studerende? R Å D G I V N I N G E N S T U D E N T E R S T U D E T E R R Å D G I V I G E REVALIDE- RIG en mulighed for studerende? Revalidering - en mulighed for studerende? Studenterrådgivningen 5 Revalidering - en mulighed for studerende? 2000 Studenterrådgivningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere