Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 160. En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING"

Transkript

1 Lokalplan 160 En bevarende lokalplan for Haldrup TEKNISK FORVALTNING JULI 2000

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 Lokalplanens målsætning. 3 BESKRIVELSEN 4 Baggrund for udarbejdelsen af lokalplanen. 4 Lokalplanens afgrænsning. 4 Lidt Haldruphistorie. 4 Lokalplanområdet idag. 6 Bebyggelsen 6 Gadeforløb og vejprofiler 9 Pladser 12 Beplantning 13 Fremtidig bevaring i landsbyen 15 Bebyggelsen 17 Gadeforløb og vejprofiler 19 Pladser 19 Beplantning 21 Fremtidig planlægning i landsbyen. 22 Landsbyen som helhed 22 Forslag til udstykningsområder 23 Udformning af ny bebyggelse 30 Udformning af nye veje 30 Ny beplantning 30 REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til anden planlægning. 31 Teknisk forsyning. 32 Kommuneplan-tillæg - Zonestatus / kompetance. 32 Lokalplanens retsvirkninger. 33 BESTEMMELSER 35 1 Lokalplanens formål 35 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 35 3 Områdets anvendelse 36 4 Bevaring af bebyggelse 36 5 Bevaring af gadeforløb, pladser, beplantninger og veje 37 6 Udstykninger 37 7 Ny bebyggelses omfang og placering 37 8 Ny bebyggelses ydre fremtræden 38 9 Opvarmning, ledningsanlæg, m.v Støjforhold 38 1

3 11 Eksisterende anvendelse Tilladelser og dispensationer Påtaleret 39 Vedtagelsespåtegning 39 KORTBILAG: Kortbilag 1 - Kortbilag 2 - Kortbilag 3 - Kortbilag 4 - Kortbilag 5 - Kortbilag 6 - Matrikulære forhold Eksisterende forhold Fremtidige forhold Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige gadeforløb, vejprofiler og pladser Bevaringsværdig beplantning 2

4 Indledning INDLEDNING Horsens kommune har udarbejdet en bevarende lokalplan, der omfatter landsbyen Haldrup i den nordøstlige del af Horsens kommune. Lokalplanens målsætning Denne lokalplan er udarbejdet med det formål at fastholde og sikre de kvaliteter, der er karakteristiske for det eksisterende landsbymiljø i Haldrup. Herudover skal lokalplanen åbne mulighed for nye udstykninger til boligformål og sikre, at evt. ny bebyggelse tilpasses det eksisterende miljø, og således medvirker til at opretholde og styrke landsbyens karakter. Borgernes indflydelse på lokalplanforslaget Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med borgerne i Haldrup. På baggrund af oplæg fra borgerforeningen, møder og grupper, der har kommenteret udkastet til forslaget, er denne lokalplan blevet til. Yderligere oplysninger Såfremt lokalplanen måtte give anledning til spørgsmål, kan De henvende Dem til Horsens Kommune, Teknisk forvaltning, Stadsarkitektens område, Byggesagsafdelingen, tlf.:

5 BESKRIVELSEN Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse I forbindelse med tilvejebringelse af Kommuneplanen for 1997 blev der indledningsvis afholdt en lang række borgermøder. På møderne og i offentlighedsfasen iøvrigt, fremkom der en række forslag fra landsbyborgerne til forbedring af forholdene i landsbyerne generelt. En del af forslagene var omfattende og krævede en større, sammenhængende planlægning. Efter kommuneplanens vedtagelse i november 1997 indledte Horsens Kommune et samarbejde med landsbyerne om en sådan videre planlægning og virkeliggørelse af forslagene fra landsbyboerne. Under samarbejdet fremkom ønsket om at bevare en række af landsbyens traditionelle karaktertræk samtidig med, at en rimelig udviklingsmulighed blev sikret. For at imødekomme ønskerne, blev det vedtaget at udarbejde bevarende lokalplaner, i første omgang for de tre landsbysamfund Lundum, Serridslev og Haldrup. Denne lokalplan er således det foreløbige resultat af samarbejdet mellem Haldrup borgerne og Horsens Kommune. Planen har til formål at skabe et planmæssigt grundlag for Haldrups videre udvikling. Lokalplanens afgrænsning Lokalplanområdet omfatter Haldrup by, som vist på kortbilag 1. Haldrups historie Navnet Haldrup kommer af ordet Halle, hvilket betyder byen på bakkeskråningen. Endelsen rup viser, at den er en torp - en udflytterby fra en større samlet bebyggelse, her fra Stensballe og Søvind. Dette skete omkring år Efter sigende har Haldrups gårde og jorde hørt under Stensballegård. De første fæstebønder her var soldater hjemvendt fra England. Haldrup er vokset op omkring vandløbene Kobbelbæk og Haldrup Mølle Å i bunden af en smeltevandsrende i det smukke kuperede landskab nord for Horsens Fjord. Her ligger de første gårde, der sandsynligvis havde den placering på grund af den naturlige mulighed for vanding af kreaturerne. I starten grupperede bebyggelserne sig i fire klynger. En ved Lindegården, hvoraf nu kun denne er tilbage, en anden ved Mølleåen, med bl.a Møllegården og Hollændergården, en tredie for enden af sidegaden Krogen, hvor Kroggården og enkelte stuehuse fra de øvrige gårde er tilbage og sidst, hvor vandværket er idag, finder man et af stuehusene bevaret. Landevejen gennem Haldrup havde dengang et mere bugtet forløb, men blev omkring år 1900 rettet ud til det, vi idag kender som Møllebæk. Trafikken mellem Horsens og Odder er nu ført syd om byen og har efterladt den tidligere meget befærdede vej som en fin stille bygade. De fleste huse og gårde, knytter sig til Møllebæk og vejen til Blirup med små tilstødende sideveje, der ender blindt mod det åbne land. 4

6 Haldrup 1850 Haldrup 1874 Haldrup 1951 Haldrup 1977 Haldrup var fra den 14. maj 1904 til marts 1967 stationsby på den private Horsens - Odder Jernbane (HOJ). Jernbanestrækningen, som løber i en lang blød kurve igennem byens østlige ende, har ikke trukket nogen nævneværdig bebyggelse med sig ud over et posthus med telefoncentral og selve stationsbygningen. Banelegemet anvendes i dag som natursti til Horsens. 5

7 LOKALPLANOMRÅDET I DAG Bebyggelsen: Haldrup er præget af flere forskellige bygningstyper, lige fra gamle bindingsværkshuse til parcelhuse fra 60érne og 70érne. Bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig i Horsens kommuneatlas er fra før 1940, kan i grove træk inddeles i fire kategorier: Bindingsværkshuse, længehuse, småhuse fra slutningen af 1800tallet og Bedre byggeskik huse. Der er bevaringsværdige huse, der falder udenfor disse kategorier. I det følgende gennemgås kategorierne med eksempler og typernes karakteristika. I senere afsnit om fremtidig bevaring og planlægning af landsbyen indgår der retningslinjer for, hvordan husenes karakteristika skal bevares. Bevaringsværdige bygninger er vist på kortbilag 4. Bindingsværkhuset: Bindingsværkshuset er den ældste hustype i Haldrup. Eksempelvis kan bygningerne, Krogen 8 og Møllebæk 9 dateres så langt tilbage som til Husene har ofte været stuehuse i et firelænget gårdsystem, hvor staldene senere er revet ned. Der er dog stadig eksempler på hele gårdanlæg, hvor bindingsværkshuset indgår som stuehus; eksempelvis Krogen nr. 15. Eksempel på et bindingsværkshus: Krogen 8, (foto fra 1990). Bindingsværkshuset er et længehus, dvs. et hus med en smal dybde og en længere facade. Det typiske ved disse huse er bindingsværket, der deler facaden op i flere fag. I Haldrup er bindingsværket overvejende malet/tjæret sort (mørkt) eller rødbrunt. Mellem bindingsværket er der udfyldt med mursten, blank, eksempelvis som ved stuehuset Møllebæk 69, eller kalkede/malede, overvejende i hvidt, rødt eller gult. Vinduerne er typisk 2 rammede 6

8 vinduer med 3 rudede rammer. Dørene er detaljerede trædøre. Tagene er overvejende stråtage. De er udført som saddeltag, afsluttet i gavlen med en halvvalm, og har ofte kviste og/ eller murede skorstene. Enkelte steder har husene tegltag (eks. Møllebæk 92 B) eller eternit (eks. Møllebæk 42). Længehuset : Efterfølgeren til bindingsværkshuset er det grundmurede længehus, der som bindingsværket er et langt, smalt hus med høj tagrejsning og skorstene. Det er kendetegnet ved den klare hovedform, den rytmiske opdeling af facaden, det enkle materialevalg og en diskret profilering af murværket ved sammenskæringen mellem gavl, facade og tagflader. Vinduerne har som regel midterpost og to rammer, der igen er delt med sprosser i 3 eller 6 ruder. Dørene er typisk fyldningsdøre, enten træ eller træ med ruder i de øverste felter. De fleste eksempler af denne type i Haldrup findes som stuehuse til gårde, eksempelvis Møllebæk 96. Eksempel på længehus, Møllebæk 96, (foto fra 1990). Småhuse fra slutningen af 1800 tallet: Huse, der i princippet hører under ovennævnte kategori på trods af deres relative kortere udstrækning. Den stramme hovedform, materialeharmonien, profileringen af murværket, og vindues- og dørprofilering vidner om de samme idealer. Et eksempel herpå er Møllebæk 36. Møllebæk 21 hører også under denne kategori, men har en variation i tagets halvvalm. 7

9 Et eksempel på småhuse fra slutningen af 1800 tallet : Møllebæk 36, (foto fra 1990). Bedre byggeskik - huset : Bevægelsen Bedre Byggeskik, der virkede fra ca til slutningen af 1940erne, tog udgangspunkt i interessen for det nationale, det enkle traditionelle hus. Det var en byggestil baseret på klassisk proportionering og solide håndværkstraditioner, der på en gang gav husene et net og gedigent udtryk. En af de typer, der nok er mest kendt, er murermester huset, der blev til omkring 1920 og blev kaldt Danmarks første bevidst gennemarbejdede typehus. Typen findes i flere varianter, men fællestrækkene er den enkle korsplan, saddeltaget med halvvalme, den robuste udførelse i tegl, blank eller pudset, og de småt-sprossede vinduer. I Haldrup findes bl.a. eksempel på typen Troldumhøjvej 3. Et eksempel på Bedre byggeskik huset : Troldumhøjvej 3, (foto fra 1990). 8

10 Gadeforløb og vejprofiler: Gennem det meste af Haldrup ligger huse og beplantning tæt op af Møllebæk, Blirupvej samt de små stikveje, der kobler sig på disse. Vejenes snoede og bugtede udformning i samspil med bygninger og beplantning giver nogle spændende gaderum og vejforløb. Det, at man ikke umiddelbart kan overskue hele vejforløbet, er en kvalitet og giver en spænding i at skulle udforske næste levende billede efter vejens bløde sving eller bakke. Eksempel på vejforløb, Møllebæk. Møllebæk er Haldrups nerve. Det er den bredeste gade i landsbyen, hvilket skyldes dens tidligere status som landevej. På den sydøstlige side af vejen er der fortov bygget op med en kantsten, fire chaussésten, og to fortovsfliser med en række chaussésten mellem. Selve vejen er en seks meter bred asfaltbelagt vej, og modsat fortovet er der to rækker brosten som afgrænsning til græsrabatten eller buskene. Husene, der ligger tæt på gaden og vejens snoede forløb, udgør sammen med haverne og den øvrige beplantning et grønt gadeforløb, der med enkle undtagelser er klart afgrænset. Vejprofil Møllebæk 9

11 Vejprofil, Blirupvej Blirupvej er foruden Møllebæk eneste anden indkørselsvej til Haldrup. Vejen er en fire meter bred asfaltvej, der, uden fortov, benyttes af såvel gående som kørende trafik. Terrænforskellen i landskabet, fra den del af Blirupvej, der strækker sig fra torvet og op til sportspladsen, giver vejen en fin rumdannelse. Husenes høje placering kombineret med beplantning og vejens lidt lavere forløb giver en klart defineret afgrænsning. Eksempel på vejforløb, Blirupvej 10

12 Eksempel på vejforløb, Krogen. Sidst er der de små stikveje, der kobler sig på Møllebæk og Blirupvej, og ender ud mod landskabet. De ældre veje har sandsynligvis alle oprindeligt været grusbelagte, men er nu for enkeltes vedkommende belagt med asfalt. Af karakteristiske vejforløb blandt stikvejene kan nævnes Krogen, vejen, der med dens bebyggelse, kan give associationer til en gren med blade og kviste. Krogen er en fire meter bred grusbelagt vej, der grænser direkte op til huse eller hække. Med sine forgreninger og kontakt til såvel bygninger som beplantning udgør Krogen et grønt, klart afgrænset vejforløb. Vejprofil, Krogen 11

13 Pladser: Haldrup har tre pladsdannelser af forskellig karakter. Sportspladsen er placeret i den nordvestlige del af Haldrup, med vejadgang fra Blirupvej. Den er omkranset af træer i varierende højde og et markant rønnehegn og udgør et fint, veldefineret rum. Sportspladsen i Haldrup Genforeningspladsen er en lille plads, med adgang fra Møllebæk. Pladsen er anlagt med et lille chaussèstensareal med mindesten på græs. To store træer, en platan og en blodbøg giver yderligere karakter til stedet. Torvet er centralt placeret i hjertet af Haldrup, hvor Møllebæk og Blirupvej deler sig i et vej-y. Den tredie side af torvet er afgrænset af en tæt hæk. Pladsen domineres af en høj lysmast, af spredte blomsterkummer, påkørte skilte og parkerede biler. Et noget rodet udtryk for en så centralt placeret plads. Torvet i Haldrup 12

14 Beplantning: Haldrup har, som så mange andre landsbyer, et meget grønt udtryk. Der er gamle karakteristiske træer, hegn, der markerer gadeforløb, samt have- og markskel. Haver er opdelt i nytte- og prydhaver med blomstrende og duftende buske og omkranset af velklippede hække. Beplantningen som helhed er et vigtigt element i gadebilledet og er med til at fremhæve landsbyens strukturer og give den karakter. Beplantningen kan deles op i forskellige kategorier. Enkeltstående træer, der står i haver, ved pladser eller i vejsving. Af denne kategori kan nævnes bøg, blod-, hænge- og almindelig bøg, platan, pil, kastanje, el, eg, ahorn, birk og kaukasisk vingevalnød. Eksempel på enkeltstående træ. Grønne byporte, der består af nyplantede lindetræer, der er givet som forskønnelsesmidler fra Horsens Kommune. Hække, der afgrænser haverne. Det er som oftest relativt lave og fint klippede hække af typerne navr, tjørn, bøg eller liguster. Haver, der ofte er opdelt i en nyttehave med grøntsager og frugter, og en prydhave med stauder og blomstrende buske. 13

15 Lindegaarden med rækken af lindetræer ved vejen Hegn, der står som markering af gadeforløb, mark- og haveskel, eller som lindetræerne ved Lindegaarden, der relaterer sig direkte til bygningen. Her kan nævnes røn, lind, birk og ask. Markant hegn, der understreger det flotte kik ud til landskabet Herudover er der enkelte steder, hvor flerartede træer og buske udgør hegn, eller samlede bevoksninger omkring gårde og huse (eksempelvis bag Møllegården, ved Mølleåen, og omkring sportspladsen). De enkelte træer i gruppen er ikke alle udpeget til bevaringsværdige, men bevoksningen som helhed er et flot og markant træk. 14

16 FREMTIDIG BEVARING I LANDSBYEN Det er af stor betydning for Haldrup at fastholde og sikre de kvaliteter, der er karakteristiske for det eksisterende landsbymiljø. Derfor skal bygninger, vejprofiler, gadeforløb og pladser samt beplantning, som er udpeget på følgende kortvignetter og på kortbilag 4, 5 og 6 så vidt muligt bevares. I Kommuneatlas Horsens udpeges bevaringsværdige sammenhænge i landsbyen, der viser byens mest karakteristiske hovedtræk, det landskab de indgår i, og den byhistoriske udvikling, man kan se idag. Bygninger, der er registreret herunder, er ikke nødvendigvis bevaringsværdige i sig selv, men vigtige i den samlede sammenhæng. 15

17 Endvidere udpeger atlasset bevaringsværdige bygninger opført før Disse er vurderet efter arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, samt originalitet og tilstand, og inddelt i høj, middel og lav bevaringskategori. Typerne, der er udpeget, hører under de føromtalte kategorier; bindingsværkshuse, længehuse, småhuse fra slutningen af 1800tallet, og bedre byggeskik huse. (Se iøvrigt kortbilag 4 - bevaringsværdige bygninger ). 16

18 Bebyggelsen: Hvis man skal renovere sit hus, male det, eller skifte tag eller vinduer, er det vigtigt, at man har øje for husets særpræg og kvaliteter. Selv små ændringer som nyt farvevalg, ændret overfladestruktur og udskiftning af døre eller vinduer, kan forringe såvel husets karakter som landsbymiljøets. For alle bevaringsværdige bygninger, vurderet 1-6, gælder det, at man, når man skal vedligeholde, istandsætte eller udskifte, skal gøre det i overensstemmelse med den oprindelige stil. Tage: Skal man have skiftet tagbeklædning på sit gamle bindingsværkshus, skal man vælge stråtag. Dette er et vigtigt og karakteristisk element, både for huset, men også for landsbymiljøet. Desuden er stråtage et fint tagmateriale til de gamle huse, da det kan følge husenes skævheder. Alternativt kan man vælge vingetegl som tagbeklædning, hvis huset ikke indgår i en sammenhæng med et andet stråtækt bindingsværkshus. For de øvrige bevaringsværdige bygningstyper skal man vælge vingetegl eller skifer som tagbeklædning. På baghuse kan man alternativt vælge enten skifer eller bølge-eternit, eller tagpap. Skorstene: Ændring af varmeinstallation eller lignende kan friste til at lade skorstenen falde frem for at lade den reparere. Skorstene er et vigtigt arkitektonisk element, hvis de er bevaret med den oprindelige placering. Så i det mindste skal skorstenspiben bevares. Skorstenspiben skal have den samme overflade som resten af facaden og skal ved ommuring have den samme udformning som oprindeligt Det oprindelige hus Det ombyggede hus Et eksempel på en uheldig ombygning af et ældre hus. Huset har mistet sin identitet - det er ikke gammelt, ikke nyt, men anonymt, grænsende til det triste. (fra mit gamle hus i Fåborg ) 17

19 Kviste: skal harmonere med huset og ved reparation udføres i overensstemmelse med den oprindelige stil. Facader: Bindingsværket skal bevares. I tilfælde af udskiftning skal man reparere med træ af samme dimensioner. Bindingsværket males med de traditionelle farver, som er benyttet i Haldrup. (Mørkt, sort, rødbrunt). Tavlen fremstår som enten blank mur eller pudset og kalket. (Ikke plastic- og acrylmaling! Det er meget tætte malinger, der ikke lader vand og fugt indefra trænge ud, og derfor ikke er velegnede til et gammelt hus med massiv mur.) Facadernes overflade på de øvrige bygningstyper skal ligeledes bevares. Hvis et hus er opført med blank mur skal det ikke pudses eller males, ligesom et hus, der fra starten har været pudset, kalket eller malet, skal vedligeholdes i samme stil. Murede sålbænke, stik over døre og vinduer og andre facadeudsmykninger skal bevares. De er med til at give husene deres tidstypiske præg og karakter. Vinduer: Husenes oprindelige vinduer skal så vidt muligt bevares, istandsættes og vedligeholdes. Undersøgelser har vist, at den bedste og billigste løsning er at istandsætte det gamle vindue og få et forsatsvindue monteret på den indvendige side af karmen (for husets herlighedsværdi ). Frem for at købe nye vinduer, når de gamle med en kærlig hånd stadig kan fungere. Desuden vil et sådant vindue isolere bedre end et almindeligt termovindue. Ved udskiftning skal de nye vinduer have samme format og stil som de oprindelige. Vinduer med sprosser skal altid udskiftes med vinduer med sprosser. Vinduerne skal være i træ og sidehængte. Vindue istandsat efter Raavad-Metoden. Før og efter. Fra artiklen Termovinduer på anklagebænken i bladet Bygning, by og land. Døre: Fyldningsdørene i træ eller træ og glas skal så vidt muligt bevares. Ved udskiftning skal der isættes fyldningsdøre med tilsvarende profilering. 18

20 Gadeforløb og vejprofiler: På trods af to reguleringer på Møllebæk vidner det slyngede forløb om tidlige tiders uregelmæssige vejforbindelser mellem gårdene og en gensidig respekt mellem færdsel og bebyggelse. Bebyggelsen ligger traditionelt langs med vejene og sikrer, i samspil med beplantningen, den rumlige gadekarakter. Ved eventuelle reguleringer af færdselsarealerne skal man fastholde og styrke denne karakter samt sikre, at vejprofilerne bevares. Blirupvejs udmunding i Møllebæk rettes op således, at Blirupvej bliver ført mere direkte på Møllebæk. Vejudmundingen forskønnes sammen med en forskønnelse af selve torvet. Pladser: Sportspladsen. Placeringen af sportspladsen i Haldrup fastholdes. Omkring denne er der, som før nævnt, beplantning som afgrænsning. Mod Blirupvej kan der med fordel plantes yderligere for at styrke dette udtryk. Torvet skal fortsat fungere både som torv og parkeringsplads. Udformningen af pladsen bør forbedres ud fra en landsbymæssig tankegang med en tilpasset belægning (eksempelvis stenmel), og et flot enkeltstående træ i overensstemmelse med landsbytraditionen. Som afgrænsning mod fortovet kan man placere marksten, og langs hækken kan der opstilles bænke. En alternativ afgrænsning kunne være etablering af et lavt stengærde på markstenenes placering. Enten kunne denne i sig selv fungere som siddeplads, eller også kunne man placere bænke langs med den side af gærdet, der vender mod torvet. Elmasten på hjørnet fjernes. Skitse af, hvordan torvet i Haldrup kan forbedres. Legeplads. I Haldrup har man ønsket at etablere en legeplads. Fremfor at opstille bymæssige farvestrålende gyngeheste og rutchebaner, skal der etableres en mere stilfærdig form for naturlegeplads, med legeelementer placeret rundt om i byen. Ved sportspladsen, bag forsamlingshuset, ved Haldrup Mølleå, ved genforeningspladsen etc. 19

21 Idéer til dette kan eksempelvis være et gammelt fældet træ lagt på jorden til at klatre rundt på, elmestammer med klatreknopper, et tykt reb i et træ med en gynge, træudskårne dyr etc. Her skal man dog, af sikkerhedsmæssige hensyn, huske at få legepladsen godkendt af professionelle. Et legetræ. En lille bro. En bænkebidder fra legepladsen Fruens Bøge i Odense. Genforeningspladsen påtænkes forbedret med pentaque-bane, bålplads m.v. Der ønskes bænke opsat på genforeningspladsen. Haldrup Mølle å. Eventuelt kan man etablere en ny og mere åben pladsdannelse omkring Haldrup Mølle å. Den visuelle og fysiske kontakt til Mølleåen kan forbedres, dels ved en accentuering af det åbne område omkring åen, dels ved behandling af arealet umiddelbart ned til åen. Evt. kan man så græs ned til åen og/eller etablere en lille bro. 20

22 Beplantning: Den beplantning, der er udpeget som bevaringsværdig i Haldrup, er enkeltstående træer, grønne byporte, hegn og trærækker, der ved deres art, udseende eller placering er karakteristiske i bybilledet eller vigtige for landsbymiljøet. Beplantning, som er udpeget på nedenstående kort, skal bevares, vedligeholdes, og i tilfælde af nødvendig udskiftning, erstattes af en tilsvarende beplantning. 1. Højt hegn - Birk på række 15. Bøg 2. Hængepil - markant, typisk landbohave 16. Kastanie 3. Stor blodbøg 17. Rønne hegn, skåret til 3m højde 4. Stynede Lind, (8 stk.) 18. Lind, nyplantede 5. Paradisæble 19. Platan 6. 4 Ask, nyplantede 20. Bøg 7. Lind, nyplantede 21. Pil og El 8. Blandet trærække 22. Ahorn, Stor og tæt 9. Gl. Pære, vigtig placering 23. Rønne række / Linderække 10. grøn facade fint klippet vedbend 24. Lind, nyplantede 11. grøn facade pære espalier 25. Hængebøg 12. Trærække birk 26. Blodbøg 13. Trærække birk 27. Eg 14. Blodbøg Bevaringsværdig beplantning i Haldrup 21

23 FREMTIDIG PLANLÆGNING I LANDSBYEN Landsbyen som helhed: Det er en vigtig del af bevaringsbestræbelserne, at eventuel ny bebyggelse indpasses nænsomt i landsbymiljøet og medvirker til at styrke helhedsbilledet. Som hovedregel gælder det, at ny bebyggelse skal bidrage til at samle landsbyen. Dette kan f.eks. ske ved hulfyldning, hvor et gadeforløb strammes op. Formålet er at styrke og understrege bygadens sammenbindende funktion som byens rygrad Principkort for samling af byen - skraveringen angiver hulfyldningerne Det er dog vigtigt, at man efterlader kiler med kik til det omgivende landskab. Et træk, der også er karakteristisk for landsbyer. Ligeledes bør ny bebyggelse tilpasse sig ved at overholde skalaen og følge strukturen, der er karakteristisk netop på den aktuelle placering i byen. Fra Miljø og Energiministeriets Lokalplanvejledning 22

24 Forslag til udstykningsområder Delområde 1 (parcelhusstruktur) Idé Idéen med en udstykning her er at afslutte det påbegyndte boligområde. Vejforbindelsen er etableret, men har kun bebyggelse på den ene side. Tre grunde med beplantning som vist på nedenstående skitse vil afrunde bebyggelsen og udgøre en fin afgrænsning mod det åbne land. Skitse af udstykningsmulighed (delområde 1) Beliggenhed Området er beliggende på den nordlige side af Møllebæk ved den vestlige indkørsel til Haldrup. Mod nord og vest er det åbne land, mens området afgrænses af Møllebæk mod syd og af boligvejen mod øst. eksisterende byggeri nyt byggeri Møllebæk grøn afrunding Skitse af delområde 1 23

25 Anvendelse og landskabsforhold Området omfatter ca m2 og anvendes idag til jordbrugsformål. Terrænnet er fladt. Beplantning Hvor udstykningerne påtænkes, findes der idag en beplantning, der afskærmer mod det åbne land. Ved eventuel udstykning skal haverne med buske, hække og træer udgøre denne afskærmning. Adgang Ved udstykning af området vil de nye parceller blive vejbetjent af den eksisterende boligvej. Delområde 2 (huludfyldning) Idé Grunden her er et af de før omtalte huller i landsbystrukturen. En måde at afhjælpe dette på kunne være at etablere en beplantning mod Møllebæk. Arealet kan benyttes til grønt område, hvor en beplantning, evt. kombineret med etablering af vandhuller, dels kan forskønne området og dels kan medvirke til at skærme mod Oddervej. En anden måde kunne være at lade en bygning opføre langs Møllebæk, f.eks. en ældrebolig eller en jordbrugsparcel, for at lukke hullet. Skitse af udstyknings- og bebyggelsesmulighed (delområde 2) 24

26 Beliggenhed Området er beliggende i den sydvestlige del af Haldrup. Mod nord afgrænses området af bygaden Møllebæk med Møllebækgården på den modsatte side. Mod øst løber Haldrup Mølleå, som man fra borgernes side har ønsket en bedre visuel kontakt til. Horsens - Oddervejen afgrænser området mod syd, mens den vestlige grænse er en gruppe huse, der har adgang fra Haldrup Skovvej. Møllebæk eksisterende bebyggelse Haldrup Mølleå ny bebyggelse Skitse af delområde 2 Anvendelse og landskabsforhold Området omfatter ca m2 og anvendes idag til græsning af heste. Terrænnet er relativt fladt. Det falder let mod nord-øst. Beplantning Omkring Haldrup Mølleå er en markant bevoksning af forskellige træer og buske. Delområde 3 (parcelhusstruktur) Området ved Micavej udgår indtil videre. Delområde 4 (boliger og jordbrugsparceller) Området kan benyttes til almindelige boliger og jordbrugsparceller. Jordbrugsparceller er en relativ ny bosætningsform, og som navnet antyder, en mellemting mellem et jordbrug og en parcelhusgrund. Den enkelte parcel omfatter et byggefelt, der svarer til en almindelig parcelhusgrund, samt et brugsareal til aktiviteter som f.eks. frugtavl, grøntsags-, eller blomsterdyrkning, mindre dyrehold etc. Denne bosætningsform er meget velegnet til landsbyer. Jordbrugsparceller har en karakter, der er nært beslægtet med landbruget, og nemt vil kunne indgå i landsbyen på en naturlig måde. Områder, der er særligt velegnede til dette, er områder, der ligger i kanten af landsbyen. 25

27 Skitse af udstykningsmulighed (delområde 4) Beliggenhed Området er beliggende syd for den centrale bydel. Mod nord afgrænses området af en række bygninger med vejadgang fra Møllebæk, bl.a. den tæt beplantede grund, Møllebæk 72. Syd for grunden løber Oddervej, som udgør en permanent grænse for byens udvikling i den retning. Mod øst afgrænses området af Troldumhøjvej. Grænsen mod vest ses på skitsen. Anvendelse og landskabsforhold Området omfatter ca m2, og anvendes i dag til jordbrugsformål. Grunden skråner mod syd. På en ca. 240 m lang strækning falder terrænnet ca. 10 m. Beplantning Grunden mod nordøst fremstår tæt bevokset. Adgang Ved planlægning af et nyt boligområde, skal der etableres en ny fordelingsvej i området. Indkørsel kan ske fra den Troldumhøjvej eller ved en nyetableret tilkørsel fra Møllebæk. 26

28 Delområde 5 ( grenstruktur ). Det er karakteristisk for denne del af Haldrup, at husene ligger tæt op af vejene som blade på en gren og efterlader grønne mellemrum. Skitse af udstykningsmulighed (delområde 5) Beliggenhed Området er beliggende i den nordvestlige del af Haldrup, mod Blirup. Mod nord afgrænses området af nogle fritliggende huse. Mod øst og vest afgrænses grunden af henholdsvis Bakkevej og Overmarken, og mod syd ligger tre parcelhuse med adgang fra Blirupvej. ny bebyggelse Skitse af delområde 5 Blirupvej ny beplantning Anvendelse og landskabsforhold Området omfatter ca m2, og anvendes i dag til jordbrugsformål. Grunden skråner mod nordøst. På en ca.100 m lang strækning falder terrænnet ca. 7 m. Beplantning Der findes træer, buske og hække på grundene, der ligger syd og nord for området. Adgang Ved etablering af et nyt boligområde vil dette vejbetjenes, dels fra Overmarken, dels fra Bakkevej. 27

29 Delområde 6 Beliggenhed Området er beliggende i den nordøstlige del af Haldrup. Mod nordøst og nordvest afgrænses området af det åbne land. Mod sydøst af Poststien og mod sydvest af grunden ved Poststien 5. Skitse af udstykningsmulighed delområde 6 Anvendelse og landskabsforhold Området omfatter godt 800 m2 fladt terræn, og anvendes idag til jordbrugsformål. Beplantning Langs med Poststien er en blandet række markante træer, og på grunden Poststien 5 er der buske og træer. Adgang Ved en ny udstykning vil denne vejbetjenes fra Poststien. ny bebyggelse Møllebæk Poststien Skitse af delområde 6 28

30 Delområde 7 ( gadeopstramning / hulfyldning ) Idé Eksisterende byggemulighed, der ved virkeliggørelse vil kunne stramme op på gadeforløbet (se side 22). Beliggenhed Området er beliggende i den nordøstlige del af Haldrup. Området ligger på begge sider af Møllebæk. Se afgrænsningen på skitsen. Skitse af udstykningsmulighed (delområde 7) Anvendelse og landskabsforhold Området omfatter ca m2 fladt terræn, og anvendes idag til have. Adgang Ved ny udstykning vil området vejbetjenes fra Møllebæk. Ny bebyggelse Skitse af delområde 7 29

31 Udformning af ny bebyggelse Ny bebyggelse skal udformes i harmoni med den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen må gerne afspejle sin egen tid i udformningen, men skal tilpasse sig landsbytraditionen ved at overholde skalaer/størrelser, materialer, rytme og enkelhed. To eksempler på udformning af ny bebyggelse (fra typehusfirmaer) Udformning af nye veje Den nye fordelingsvej bør grusbelægges, og i øvrigt følge landsbytraditionen jf. ovennævnte. Ny beplantning Ved nyplantning anbefales følgende plantevalg, der er i overensstemmelse med traditionen i Haldrup: Enkeltstående træer: Bøgetræer, platan, kastanje, pil, el, eg, ahorn og birk. Hegn: Røn, lind, birk, og ask Hække: Navr, tjørn, bøg og liguster Haver: Frugttræer og buske, grøntsager, stauder og blomsterbuske. Anbefalet beplantning Som afgrænsning af sportspladsen mod Blirupvej kan man med fordel plante yderligere. På den vestlige side af Overmarken som afgrænsning mod det åbne land ( se skitse s.29). Forstærkning af de eksisterende hegn. ( I skel ved jordbrugsparcellerne - se skitse s. 27 ) Som afgrænsning mod det åbne land i det hele taget. (På grunde, der grænser op mod dette). 30

32 redegørelsen REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan: Område med drikkevandsinteresser I Danmark er indsatsen for at bevare det rene drikkevand skærpet. Formålet er at sikre borgerne en stabil forsyning med drikkevand af god kvalitet og så vidt muligt fastholde den lokale decentrale vandforsyning. Haldrup er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og på kanten af et indvindingsopland for det private fællesvandværk. Lokalplanen indeholder ikke elementer, der er i strid med intentionerne om at beskytte drikkevandsinteresserne. Kystnærhedszone Kystnærhedszonen omfatter arealer, der er beliggende i en 3 km. bræmme langs kysten. Udgangspunktet for en beskyttelse af arealer indenfor kystnærhedszonen er, at presset på kysterne er stort, og at det åbne land er en begrænset og truet ressource. Ny bebyggelse i kystzonen skal lokaliseres ved eksisterende bysamfund og kan kun udlægges, hvis det sker på baggrund af en plan, der prioriterer hensynet til natur og landskab højt, og som sikrer, at bebyggelsen indordnes i landskabet. Haldrup er beliggende i kystnærhedszonen. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse placeres i forbindelse med den eksisterende bebyggelse og ikke overstiger 8½ m. i højde. Der er derfor ikke redegjort videre herfor. Naturbeskyttelse Haldrup Bæk og et mindre vandløb i den østlige del af Haldrup er beskyttede vandløb efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Vandløbenes tilstand må ikke ændres uden tilladelse fra Vejle Amt. Jordbrugsområde Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser skal værdifulde jordbrugsarealer beskyttes mod inddragelse til andre formål. Samtidig skal der åbnes mulighed for et vist årligt boligbyggeri i landsbyerne for at mindske yderligere stagnation og tilbagegang. Tilladelse fra anden myndighed Det er en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at Landbrugsministeriets tilladelse foreligger til at ophæve landbrugspligten for de på kortbilag 3 viste delområder. 31

33 redegørelsen Miljøforhold vedr. husdyrhold Der må på hver jordbrugsparcel under 5000 m2 holdes op til en dyreenhed, og på hver jordbrugsparcel over m2 holdes op til to dyreenheder. En dyreenhed svarer til, at der f.eks. må holdes otte får med lam, eller en ko eller to heste. Der er ifølge miljøloven tale om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Der må ikke ske forurening ved nedsivning af ajle eller møddingssaft. Opbevaring af husdyrgødning må ikke give anledning til uhygiejniske forhold. Hvis gødningen opbevares i kompoststakke skal disse være overdækkede, f.eks. med halm. Teknisk forsyning: Spildevand Nye udstykninger skal tilsluttes godkendt kloakopland. Vandforsyning Vandforsyning skal ske fra Haldrup vandværk. Varmeforsyning Ny bebyggelse indenfor området skal tilsluttes naturgasforsyning. Elforsyning Området forsynes med el fra energiselskabet Encon. Forurenede arealer Ejendommene Møllebæk 50, 21 c, Haldrup By, Vær, og Blirupvej 8, 8 e og 43 h, Haldrup By, Vær, er af Vejle Amt registreret som muligt forurenede grunde, da de tidligere har været benyttet til benzinsalg. Denne kortlægning sker i henhold til jordforureningsloven. En sådan kortlægning betyder, at amtsrådet skal søges om tilladelse før ændring af arealanvendelse til bolig, institution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihavegrund eller sommerhus grund. Kommuneatlas Kommuneatlas Horsens er udarbejdet i et samarbejde mellem den daværende Planstyrelse, Miljøministeriet og Horsens kommune i Kommuneatlasset indeholder bl.a. en registrering og vurdering af bygninger før 1940, og udpeger bevaringsværdige sammenhænge. Lokalplanområdet er beskrevet i kommuneatlasset med bevaringsværdige bygninger og sammenhænge. (se iøvrigt afsnit om fremtidig bevaring og planlægning i landsbyen). Fortidsminder Da der er kendskab til fund af fortidsminder i området skal Horsens Museum orienteres forud for nybyggeri og større anlægsarbejder. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes, jvf. Museumslovens kap. VI,

34 redegørelsen TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN HORSENS KOMMUNE For at skabe grundlag for lokalplanen skal kommuneplanens rammebestemmelser ændres. Ændringen består i at fastlægge en landsbyafgrænsning og i at overføre zone-kompetencen indenfor dette område fra Vejle Amt til Horsens Byråd. Områdets anvendelse Lokalplanens område kan som helhed anvendes til blandet bolig og erhverv, herunder landbrug. Der kan etableres jordbrugsparceller. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 25 %. Der må maksimal bygges i 1½ etager og højst i 8½ m højde. Kommuneatlas Horsens. Området er beskrevet og registreret i Kommuneatlas Horsens. Atlasset udpeger bevaringsværdige sammenhænge og bygninger i Horsens kommune. Tillæggets område og zonestatus Tillæggets område afgrænses som vist på kortbilag 1. Området er beliggende i landzone. Tillæggets formål er at overføre zonekompetencen i lokalplanområdet fra Vejle amt til Horsens Byråd. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 33

35 34

36 bestemmelser BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 160 FOR HALDRUP BY. I henhold til Lov om Planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at landsbyens eksisterende, karakteristiske bebyggelse, samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi bevares, eventuelt omdannes eller istandsættes med respekt for oprindelig byggeskik. at landsbyens karakteristiske gadeforløb og vejprofiler bevares og at nye etableres i overensstemmelse med traditionen i landsbyen. at landsbyens pladser bevares og omdannes i en stil, der er tilpasset landsbymiljøet. at landsbyens karakteristiske beplantning bevares, og ny beplantning etableres i overensstemmelse med traditionen i landsbyen. at fastlægge rammerne for delområdernes anvendelse til boligformål (åben-lav, tætlav, f.eks. ældreboliger, og jordbrugsparceller) at fastlægge retningslinjerne for udformning af ny bebyggelse, så denne får en udformning og indpasning, der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø og den lokale byggetradition. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. Haldrup by Vær: 1b, 1d, 1e, 1f, 2a, 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 3c, 3d, 3k, 3l, 3m, 3o, 3r, 3s, 4d, 4e, 4f, 4g, 4i, 4p, 4r, 5f, 5g, 5i, 5o, 6e, 6f, 6g, 6h, 6n, 6s, 6u, 6x, 8e, 8f, 8g, 9b, 9c, 9i, 9k, 9l, 9n, 10a, 10c, 10d, 10e, 10g, 10h, 10i, 10k, 11e, 11h, 11i, 11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12k, 12l, 13a, 13s, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 13aa, 14f, 14i, 14l, 14m, 15f, 15h, 15i, 16d, 16f, 16g, 16i, 16k, 16m, 20a, 20i, 20k, 21a, 21c, 21g, 21i, 21n, 22a, 22g, 23a, 23d, 23h, 24g, 26a, 26d, 27b, 27c, 28a, 28b, 28c, 28g, 28i, 28k, 28l, 28m, 28n, 28o, 29a, 29b, 29c, 29d, 31 a, 32 a, 39a, 40, 41, 42, 43c, 43h, 52, 54, 55b. del af matr. nr. 1a, 6a, 7a, 11a, 12a, 14a, 15a, 17a, 20m, 55a og

37 bestemmelser litra nr. b, e, f, g, h. del af litra nr. a, del af c, del af d og del af i, samt alle parceller, der efter den udstykkes indenfor området. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Med vedtagelse af lokalplanforslaget overgår zonekompetencen til Horsens byråd. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet som helhed må anvendes til blandet bolig og erhverv, herunder landbrug. 3.2 Delområderne 1, 6 og 7 må anvendes til boligformål. Delområderne 2, 4 og 5 udlægges til jordbrugsparceller og / eller boliger 3.3 Delområde 2, 4 og 5 udlægges til jordbrugsparceller. Boligbebyggelse må kun opføres i byggefeltet mod vejen (se kortbilag 3). Brugsarealerne må ikke bebygges ud over en lille stald/lade. Der må på hver jordbrugsparcel under 5000 m2 holdes op til 1 dyreenhed og på hver jordbrugsparcel over 5000 m2 op til 2 dyreenheder. Hver jordbrugsparcel må max. være 1 HA. 4 BEVARING AF BEBYGGELSE 4.1 Eksisterende bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig, værdi 1-6, i Kommuneatlas Horsens og på kortbilag 4, må ikke nedrives, bygges om eller på anden måde ændres uden byrådets særlige tilladelse. Bygningerne skal bevares i den oprindelige byggestil. For disse bygninger gælder 4, stk Bygningselementer, der er i overensstemmelse med den oprindelige byggestil, skal bevares ved vedligeholdelse, istandsættelse og udskiftning. Hvor bygningsdele tidligere er ændret uden at være i overensstemmelse med den oprindelige byggestil, skal disse føres tilbage til den oprindelige stil, som beskrevet i denne paragraf. Bygninger med lav bevaringsværdi, 7-9, samt ikke registrerede bygninger (bygninger opført efter 1940) bør følge retningslinierne i lokalplanen. Se beskrivelsen side Tage på bindingsværkshuse beklædes med strå eller vingetegl. På de øvrige typer bygninger, (længehuse, småhuse samt bedre-byggeskik huse), benyttes vingetegl som tagbeklædning. Der må ikke ændres på tagenes oprindelige konstruktion. Baghuse, garager, skure m.v. kan beklædes med eternit eller tagpap. 4.3 Skorstene skal bevares i den oprindelige stil. 4.4 Kviste skal være udformet som oprindeligt eller udført passende til husets arkitektur. 36

38 bestemmelser 4.5 Facader skal bevares og vedligeholdes i den oprindelige stil, og med den oprindelige overfladebehandling. Der må ikke ændres på facadens hovedopdeling, og gesimsbånd, bindingsværk, mønstre i murværk og lignende bygningsdetaljer skal bevares. 4.6 Gamle, oprindelige vinduer skal så vidt muligt bevares. Nye vinduer skal udføres som de oprindelige vinduer. Uoriginale vinduer skal i tilfælde af udskiftning skiftes med nye vinduer i oprindelig stil. 4.7 Yderdøre skal bevares i den oprindelige stil. Nye døre skal udformes i træ eller træ og glas som de oprindelige. 4.8 Nye døre og vinduer skal isættes de eksisterende murhuller, eller som minimum tilpasses facaden med respekt for bygningen. 5 BEVARING AF GADEFORLØB, VEJPROFILER, PLADSER OG BE- PLANTNING 5.1 De på kortbilag 5 udpegede bevaringsværdige gadeforløb, vejprofiler og pladser må ikke fjernes eller ændres. 5.2 De på kortbilag 6 udpegede bevaringsværdige beplantninger må ikke fjernes eller ændres. 6 UDSTYKNINGER 6.1 Udstykninger må kun finde sted på de ejendomme, der er udpeget på kortbilag 3. Bebyggelses- og udstykningsplaner skal godkendes af teknisk forvaltning. Udstykning skal ske efter de principper, der er vist på illustrationsplanen. 6.2 Boligparceller skal min. være 1000 m2. Jordbrugsparceller må max. være 1 HA. 7 NY BEBYGGELSES OMFANG OG PLACERING 7.1 Der må kun bebygges indenfor de på kortbilag 3 viste afgrænsninger. 7.2 Bebyggelsesprocenten ved åbent lavt byggeri må ikke overstige 25 for den enkelte grund. 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte byggeparcel til jordbrugsparcellerne må ikke overstige

39 bestemmelser 7.4 Bygningerne må ikke opføres i mere end 1½ etage (én etage + udnyttet tagetage). Kommunen kan, hvor terrænforhold giver mulighed for det, tillade 2 etager mod den lavestliggende del af ejendommen. Bygningshøjden må ikke overstige 8½ m målt fra niveauplan jf. bygningsreglementet. Ved nybyggeri skal byggeriets placering på grunden, byggeriets placering i terrænnet (koten) samt byggeriets højde (rygning) godkendes for at generne for de eksisterende bygninger minimeres. 7.5 Bebyggelse skal holdes indenfor byggelinjer/byggefelter som vist på kortbilag Tagfladernes vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 og 50 grader. 8 NY BEBYGGELSES YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Ny bebyggelse og om- og tilbygninger skal tilpasses det eksisterende miljø og være i overensstemmelse med den lokale byggetradition i Haldrup med hensyn til materialer, skala, rytme og enkelhed. Se beskrivelsen side OPVARMNING, LEDNINGSANLÆG M.V. 9.1 Nybyggeri indenfor lokalplanområdet skal forsynes med naturgas. Ved ny bebyggelse forstås, ud over helt nye bygninger, ligeledes væsentlige moderniseringer eller ombygninger, hvor der installeres et helt nyt, selvstændigt opvarmningssystem. 9.2 Elledninger, herunder til friarealers belysning, skal fremføres efter byrådets anvisninger. 9.3 Friluftsantenner, herunder paraboler, må kun opsættes efter ansøgning. Antennerne skal opsættes, så de skæmmer bygningerne mindst muligt. 10 STØJFORHOLD Støjbelastning, som stammer fra trafikstøj må ikke medføre et støjniveau på opholdsarealer, der overstiger 55 db, og der skal sikres et indendørs støjniveau på max. 30 db. 11 EKSISTERENDE ANVENDELSE Denne lokalplan er ikke til hinder for en fortsættelse af den hidtidige lovlige brug af 38

40 bestemmelser en ejendom. Ibrugtagen til anden anvendelse i strid med lokalplanens bestemmelser må ikke finde sted. 12 TILLADELSER OG DISPENSATIONER Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer ved den særlige karakter af det område, der søges bevaret med lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 13 PÅTALERET Påtaleret vedrørende overholdelse af denne lokalplan har alene Horsens Byråd. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Horsens Byråd, den P. B. V Vagn Ry Nielsen / Ole Have Jørgensen I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan nr. 160 endeligt. Horsens byråd, den P. B. V. Vagn Ry Nielsen / Ole Have Jørgensen 39

41 9m 7.53m 9i 9a 8a 9k 9l 10a 7a 18a Markvej "c" "d" 10h 10i 10k vej 10g 9m Blirupvej 22a g 22 6h 20m 7a 9n "e" 7a Bakkevej 39a 5g 4e 6b Blirup By, Vær 6d 4h 10f 8d 9f 10f 15a 11a 11l 11m 11n 29b 29d 3.80m 10e 10d 11i 11e 28i 28k 28n Micavej Møllebæk 11a 23h 11p 54 "a" 6a vej Krogen vej 6g 10c 9b 8g 5f 41 9c "f" 6u 28c 8e 28b 8f 6f 28g 4r 28o 1b 6e 43h 43c 1e 52 28l 28m 4e 28a 27b 42 27c 23a 23d "g" 5o 6n 5i 4f 3o 26d 3c 26a 24g 6x 4g 4d 4p 2c 2f 2g Vej 20i 20k 3d 3l 3r "i" Troldumhøjvej 20a 2h 3m 4.00m 1d 21n 21i "h" 3k 2d 57 3s vej 1a "h" 55b 2a 1f 55a 1g 2k 13a 29a 29c 14f 14i 15i 11h 11o "b" 16g 16m 16k 16i 16f 21a 21g 21c 6s 6a 4i 4.00m "i" 5.00m 57 3p 3g 3f 12a 12i 12h 10.00m 12l 12e 12g 13ø 12k 12f 13y 13z 13æ 14l 13s 13 v 13x 14m 14a Haldrup Skovvej 31a 40 32a 15f 15h 5.00m 15a Haldrup Bæk 16d 17a 4.00m Oddervej 4.00m 4.00m 6a 4s 4l 4o 49b 3n LOKALPLAN NR. 160 MATRIKULÆRE FORHOLD KORTBILAG NR. 1 13aa 13p "k" 6r OMRÅDEGRÆNSE 13o 13p 5.00m 14a 15a 16a 15l 17a Markvej Troldumhøjvej 6a TEKNISK FORVALTNING STADSARKITEKTENS OMRÅDE BYPLANAFDELINGEN HORSENS - FEBR MÅL 1:4000 REV. JUNI 2000

42 LOKALPLAN NR. 160 EKSISTERENDE FORHOLD KORTBILAG NR. 2 OMRÅDEGRÆNSE TEKNISK FORVALTNING STADSARKITEKTENS OMRÅDE BYPLANAFDELINGEN HORSENS - FEBR MÅL 1:4000

43 LOKALPLAN NR. 160 FREMTIDIGE FORHOLD KORTBILAG NR. 3 OMRÅDEGRÆNSE DELOMRÅDE BYGGEFELT BYGGELINIE TEKNISK FORVALTNING STADSARKITEKTENS OMRÅDE BYPLANAFDELINGEN HORSENS - FEBR MÅL 1:4000 REV. JUNI 2000

44 LOKALPLAN NR. 160 BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER KORTBILAG NR. 4 OMRÅDEGRÆNSE HØJ BEVARINGSVÆRDI MIDDEL BEVARINGSVÆRDI LAV BEVARINGSVÆRDI OPFØRT EFTER 1940 (IKKE REGISTRERET) TEKNISK FORVALTNING STADSARKITEKTENS OMRÅDE BYPLANAFDELINGEN HORSENS - FEBR MÅL 1:4000

45 LOKALPLAN NR. 160 BEVARINGSVÆRDIGE GADEFORLØB, VEJPROFILER OG PLADSER. KORTBILAG NR. 5 OMRÅDEGRÆNSE BEVARINGSVÆRDIGT TEKNISK FORVALTNING STADSARKITEKTENS OMRÅDE BYPLANAFDELINGEN HORSENS - FEBR MÅL 1:4000

46 LOKALPLAN NR. 160 BEVARINGSVÆRDIG BEPLANTNING KORTBILAG NR. 6 OMRÅDEGRÆNSE BEVARINGSVÆRDIGT TEKNISK FORVALTNING STADSARKITEKTENS OMRÅDE BYPLANAFDELINGEN HORSENS - FEBR MÅL 1:4000

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM

LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM Ny bebyggelse og bevaringsværdigt kulturmiljø EN KORTFATTET BESKRVELSE Beliggenhed og omfang Lokalplanens område Planen går ud på Ny udstykning Lokalplanen omfatter landsbyen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86

NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 NIBE KOMMUNE Lokalplan nr. 86 - for et område ved Valstedgård i Valsted By til boligformål (1. etape) Indhold side Hvad er en lokalplan... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Lokalplanens formål og

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025

Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 Forslag til Lokalplan for Kyndby Huse Offentligt fremlagt i perioden 2. december 2008 27. april 2009 Lokalplan nr. 025 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere