Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention?"

Transkript

1 Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Anne-Sofie Jans Hagen Mols Dorthe Deding Rikke Kristoffersen Forskningstræning Almen Medicin - Aarhus Universitet Juni 2013 Vejleder: Merethe Kousgaard Andersen

2 INTRODUKTION Overvægt er et helbredsproblem for både børn og voksne globalt. Overvægt udgør en helbredstrussel, da det kan forsage såvel fysiske som psykiske komplikationer hos det enkelte individ. Således kan det have store omkostninger for den enkelte og for samfundet(1,3). I Danmark findes ingen central registrering af vægt og højdemålinger foretaget hos læger eller sundhedsplejen. Flere danske undersøgelser, alle lavet inden for de sidste ti år, viser, at prævalensen af overvægt blandt børn i fem til otte års alderen er mellem 13 % og 21 % (3,4,5). I en stor københavnsk undersøgelse fremgår det, at antallet af overvægtige børn i perioden fra 1947 til 2003 har været stigende (3). Udvikling af overvægt hos langt de fleste børn og unge er forårsaget af en positiv energibalance, her ved menes, at der indtages mere energi end der forbruges. Kun hos en ganske lille gruppe, mellem 1-2 % af alle overvægtige børn, skyldes det genetiske syndromer, hvor overvægt er forekommende. Heri blandt skal nævnes Prader Willi, Down syndrom, Duchennes muskeldystrofi, Bardet-Biedls syndrom og Fragilt X syndrom (1,2). Det er vigtigt at identificere de få, der har en tilgrundliggende sygdom, derfor bør man ved børneundersøgelserne være særlig opmærksom på lille højde, dyskrine træk, forsinket psykomotorisk udvikling og pludselig vægtstigning ved børn. Andre tilstande, der ligeledes kan forårsage overvægt, er endokrine forstyrrelse som cushing, hypothyroidisme og hyperadrenocortisme og børn i medicinsk behandling med f.eks. epilepsimedicin og glucocorticoider (1,2). Der er endnu ikke vist en klar mendelsk arvegang i overvægt, men arvegangen synes at være fordelt på mange gener. Den såkaldte evolutionsteori beskriver, at de personer, der genetisk var bedst til at udnytte energien i føden og egnet til at opbygge fedtdepoter, er de gener, der har overlevet. Det moderne liv, med let tilgang til fødevarer og mangel på fysisk aktivitet fører til for god energiøkonomi og kan virke fedmefremkaldende (13). Overvægt hos børn medfører øget risiko for fedme i voksenalderen (1,17). Svær overvægt allerede i barndommen kan have fysiske konsekvenser og er forbundet med øget risiko for komplikationer fra forskellige organsystemer (1,17). Ligesom hos voksne er overvægt en risikomarkør for hjertekarsygdomme, som hypertension og dyslipidæmi. Type 2-diabetes, hvor hyperinsulimæmi er et tidligt tegn ses også, men specielt hos børn med familiær disposition. I de seneste år er der registeret børn med leverpåvirkning og begyndende fedtlever og dermed øget risiko for senere cirroseudvikling. Andre fedmerelaterede komplikationer er gener fra bevægeapparatet, tidlig menarche og blødningsforstyrrelser hos piger (1,17). Udover fysiske komplikationer kan overvægt have store psykosociale konsekvenser der kan føre til isolering, nedsat livskvalitet, mobning og drillerier og negativ kropsopfattelse (16). Derudover ses der en stigmatisering af overvægtige i samfundet (16). Body mass index (), korrigeret for alder og køn bør anvendes ved børn til definition af overvægt. DSAM definerer overvægt med over 90 % percentilen. anvender den totale kropsvægt og tager ikke hensyn til andelen af fedt- og muskelvæv eller hensyn til fedtfordelingen på kroppen. Deding, Kristoffersen og Mols Side 1

3 Undersøgelser viser at, hvis begynder, at krydse percentiler opad før fem års alderen, er der en øget risiko for senere fedme (1). Flere undersøgelser tyder på, at man i almen praksis har svært ved at opspore de overvægtige børn. Disse har vist, at alment praktiserende læger har barrierer såvel i forhold til at opspore overvægt ved ikke konsekvent at udregne, som i forhold til intervention imod overvægten, blandt andet i frygten for forældres reaktion (7). Et Australsk studie viste, at intervention ved kontrolvejning og motiverende samtaler i Almen praksis, ikke fører til signifikante vægttab(8). I Danmark tilbydes alle børn op til fem år regelmæssige børneundersøgelser ved speciallæge i almen medicin. 83 % af alle børn deltager ved fem års alderen (12). I 2006 udgav DSAM vejledning Opsporing af overvægt og Fedme hos før skolebørn. De tidligere omtalte danske undersøgelser viser dog, at der fortsat er mange overvægtige børn ved skolestart. Formålet med vores forskningsopgave er at undersøge om man i almen praksis bruger de rutinemæssige børneundersøgelser til at finde de overvægtige børn, og om der foregår en intervention. Vi vil desuden gerne undersøge om børn, der er overvægtige ved fem års børneundersøgelsen, allerede var overvægtige ved tre års børneundersøgelsen. Da det vil være hensigtsmæssigt, så tidligt som muligt at opspore stigning i vækstkurven hos barnet, så intervention kan iværksættes før overvægten udvikles. MATERIALE OG METODE Der er indsamlet data fra tre lægehuse i henholdsvis Horsens, Juelsminde og Brædstrup. Disse repræsenterer tilsammen 12 ydernumre og har i alt tilmeldte patienter. I de respektive patientjournaler MedWin og XMO søgte vi på alle børn fra årgang Børn fra 2007 blev registreret med CPR nummer. Hos de børn, hvor der var lavet fem års børneundersøgelse, blev der noteret køn, højde, vægt og beregnet. Hos børn med over 90 % percentilen, blev ligeledes anført ved to, tre og fire års undersøgelsen med henblik på, at identificere eventuel overvægt ved tidligere børneundersøgelser. Vi registrerede om, der ved fem års børneundersøgelsen var lavet et notat i journalen, der omhandlede eller overvægt hos de børn, der havde over 90 % percentilen. Ligeledes blev registreret, om der var foretaget intervention i form af f.eks. planlagt vægtkontrol, kostvejledning eller om familien blev motiveret til motion. Vi har udelukkende registreret, om der er foretaget intervention eller ej. Vi tager i dette studie ikke stilling til interventions form og kvalitet. Deding, Kristoffersen og Mols Side 2

4 Til registrering ved fem års undersøgelsen blev Dansk Pædiatrisk Selskabs grænser for anvendt: Tabel 1 (kg/m2) Piger (kg) Drenge (kg) Percentil (%) Overvægt 17,3 17,1 90% Svær Overvægt 18,3 17,9 97% Fedme 19,2 18,6 99% Data blev opbevaret og analyseret i EXCEL Tabel 2 CPR Køn Højde (5 år) Vægt (5 år) (5år) (4år) (3år) (2år) Intervention Journalnotat Designet er et beskrivende studie, hvor data vil blive behandlet deskriptivt. Selektion af populationsgruppen vil blive illustreret ved et flowchart. Der vil i diagrammet blive taget hensyn til kønsfordelingen. Derudover vil kønsfordelingen blive illustreret ved cirkeldiagrammer. Kønsfordelingen vil blive angivet i forhold til baggrundspopulationen og overvægt. Relevante prævalensberegninger vil blive angivet. Databehandlingen blev foretaget i Excel. værdierne blev afrundet nedad til nærmeste hele tal for at optimere den grafiske fremstilling. Fordelingen af antallet af børn i forhold til illustreres ved søjlediagrammer. Variationen mellem de tre praksis illustreres ligeledes ved et søjlediagram. Endelig fokuseres der på, om praktiserende læger, som faggruppe, er opmærksomme på at notere overvægt i journalen samt iværksætte intervention. For en sub-population ses der på udviklingen af overvægt i forhold til alder, så vi kan angive et estimat for på hvilket alderstrin, at man skal være opmærksomme på udvikling af overvægt. Deding, Kristoffersen og Mols Side 3

5 RESULTATER I de tre lægehuse blev der registreret 258 børn i årgang 2007, svarende til 1,3 % af patientgrundlaget. Af de 258 børn havde 54 børn ikke fået foretaget fem års børneundersøgelse, mens de resterende 204 børn var undersøgt og registeret med fyldestgørende data. 26 børn havde en over 90 % percentilen (figur 1). Praksis 1 n (5 år) = 87 Praksis 2 n (5 år) = 67 Praksis 3 n (5år) = 104 n (udeblevet) = 24 n (udeblevet) = 11 n (udeblevet) = 19 Drenge 30 Piger 33 n (praksis 1) = 63 Drenge 29 Piger 27 n (praksis 2) = 56 Drenge 49 Piger 36 n (praksis 3) = 85 n (total) =204 n ( < 17,1) = 178 Drenge 10 Piger 16 n ( > 17,1) = 26 Figur 1: Flowdiagrammet viser selektionen af vores population. Af de overvægtige (n = 26) er kønsfordelingen 16 piger og 10 drenge. Blandt de 204 børn fandt vi at 9,3 % var overvægtige, 2 % var svært overvægtige og 1,5 % var fede, altså en samlet prævalens på 12,8 % Deding, Kristoffersen og Mols Side 4

6 Blandt de 204 børn der havde fået foretaget børneundersøgelse var henholdsvis 47 % piger og 53 % drenge. Kønsfordelingen blandt de overvægtige børn var 62 % piger og 38 % drenge (figur 2). Prævalensen af overvægt blandt piger var 16,6 % og blandt drenge 9,3 %. Figur 2: Kønsfordelingen venstre: i forhold til den totale population (n = 204).Højre: i forhold til de overvægtige (n=26) Når man kigger på hele gruppen af børn i undersøgelsen, som har fået foretaget børneundersøgelse ligger de fleste med et omkring 15. Kurven er meget tæt på at være normal fordelt, dog med en hale mod højere (figur3). Grænse for overvægt børn Figur 3: Fordelingen af 5-årige i forhold til deres. Figuren illustrerer en normal fordeling med en gennemsnit omkring = 15, dog med en hale mod de overvægtige. Deding, Kristoffersen og Mols Side 5

7 Som det fremgår i figur 4. Er der individuelle forskelle imellem de tre praksis. Der ses stort set normalt fordelte kurver for de tre praksis individuelt, men det bemærkes at de svært overvægtige børn alle kommer fra landpraksis. Grænse for overvægt børn Figur 4: Antallet af børn (n = 204) fordelt i forhold til underinddelt efter praksistilhørsforhold.blå = Praksis 1 (Praksis er beliggende i landzone). Rød = Praksis 2 (Praksis er beliggende i landzone).grøn = Praksis 3 (Praksis er beliggende i byzone) Hos de 26 børn med over 90 percentilen blev der hos 81 % (n=21) ikke registreret et journalnotat, der omhandlede overvægt eller intervention. Hos 15 % (n=4) blev der registreret journalnotat angående overvægten, men ingen form for intervention. Kun i 4 % (n=1) blev der registreret både journalnotat og intervention i forhold til barnets overvægt (figur 5). Figur 5: Cirkeldiagrammet viser fordelingen af de overvægtige børn (n = 26) i forhold til outcome (foretog vi os noget). Blå = Ingen handling (n=21).rød = Notat skrevet i journalen (n=4). Grøn = Journalnotat skrevet & intervention foretaget (n=1) Deding, Kristoffersen og Mols Side 6

8 I Figur 6 er der lavet retrospektiv registrering hos de overvægtige børn ved fem års undersøgelsen (n=26). Her ses at ingen havde udviklet overvægt i to års alderen. Mens der ved tre og fire års undersøgelsen var henholdsvis 60 % og 59 % af børnene, der havde udviklet overvægt. Der skal dog gøres opmærksom på, at der manglede oplysninger fra knapt halvdelen af de overvægtige børn (n=11). % År for børneundesøgelse Figur 6: Retrospektiv stigning hos de børn, der ved 5 års børneundersøgelsen havde et > 90-percentilen. Kun for 15 børn af de 26, som vi fandt overvægtige ved 5 års undersøgelsen havde vi kontinuerlig data på. DISKUSSION Vores dataanalyse bekræfter prævalensen af overvægtige fra tidligere danske undersøgelser, som dog først er foretaget i indskolingen (3,4). Vores studie antyder, at det er muligt at identificere de overvægtige børn ved fem års børneundersøgelsen hos de praktiserende læger, altså et til to år før indskolingen. Vi kan konstatere, at tendensen i denne undersøgelse, som i tidligere undersøgelser viser, at man i almen praksis ikke er tilstrækkelige opmærksomme på opsporing af overvægt ved børneundersøgelserne, og at der sjældent iværksættes intervention (10). Vores studie viser, at flertallet af børnene med forhøjet ved fem års undersøgelsen også havde forhøjet ved tre års undersøgelsen (5). Dette antyder, at det er muligt allerede ved tre års børneundersøgelsen at forudsige, hvilke børns vægtudvikling, man skal være særligt opmærksomme på (5). Deding, Kristoffersen og Mols Side 7

9 Kønsfordelingen viser, ligesom i tidligere undersøgelser(3-4), at piger er i større risiko for at blive overvægtige end drenge (figur 4). Desuden ses en tendens til, at de mest overvægtige børn kommer fra de mindre urbaniserede områder, hvilket også er vist i studiet af Kølby et al. (4). Dette forklarer Kølby med, at dem der bor i landzonerne er fra lavere sociale lag. Styrker ved dette studie er, at vi har haft adgang til datamateriale på børn fra en årgang fra tre mellemstore praksis fordelt på både land og by. Opgørelsen er baseret på retrospektivt materiale, således at ingen af lægerne på undersøgelsestidspunktet var bekendt med, at de målte værdier ville danne grundlag for dette studie. Det gør studiet blindet, lægernes barriere for opsporing af overvægt har ikke kunnet påvirke studiet. Andelen af femårige, der møder op til børneundersøgelsen, synes at være høj, hvilket formentlig hænger sammen med, at der ved denne undersøgelse samtidig foretages vaccination. Det er også den sidste undersøgelse inden børneundersøgelserne overgår til sundhedsplejersken. Vi har erfaring med, at forældrene på dette tidspunkt er meget opmærksomme på deres børns syn og hørelse, idet undersøgelsen ligger forud for skolestart. Endnu en styrke er datakvaliteten, idet der hos alle de inkluderede i alle tilfælde var noteret højde og vægt. En svaghed ved studiet er at der er brugt forskellige vægte, hvilket kan give misklassifikation. Der er heller ikke taget højde for, om børnene havde tøj og sko på ved vejningen. Der er ved udregning af ikke korrigeret for nøjagtig alder, hvilket kan forskyde resultaterne. Populationsstørrelsen er lille, set i forhold til det samlede antal femårige i Danmark, hvilket selvfølgelig gør validiteten af studiet svagere. Derudover er der heller ikke korrigeret for social status, etnisk herkomst og komorbiditet, hvilket muligvis kan have betydning for ekstrapolering af data (3). Da vi kan have en formodning om, at der i disse børnegrupper kunne være en ophobning af overvægtige. Vi har inkluderet 79 % af børneårgang 2007, der var tilmeldt praksis. Inklusionskriteriet var fremmøde til fem års børneundersøgelsen. Vi har ikke haft mulighed for at følge op på de udeblivende børn. Man kan formode, at der blandt de udeblevne kan være flere overvægtige børn, idet der i denne gruppe er flere fra socialt dårligere stillede familier (3). Det at have et overvægtigt barn kan formentlig også være en barriere for at komme til børneundersøgelsen i sig selv (10). Prævalensen af overvægtige femårige samlet er i vores studie 12,8 %, hvilket er vist i tilsvarende studier (3,4,5). Vores formodning om, at man i almen praksis ofte overser overvægtige børn bliver bekræftet. Der registreres højde og vægt, men disse målinger bruges ikke til vurdering af børnenes eventuelle overvægt, da der ikke er registreret udregning i journalnotatet eller foretages intervention i forhold til overvægten. Hos 81 % af de overvægtige børn er overvægten ikke noteret, til trods for at der foretaget måling af højde og vægt (Figur 5). tager ikke højde for fedtfri masse og fedtfordelingen, da det kan have haft en betydning for om lægerne vurderede, at barnet var overvægtigt eller ej. Vi finder det bemærkelsesværdigt, at der kun hos et overvægtigt barn ud af 26 børn er foretaget intervention (figur 5). Vores studie viser, at hhv. 60 % og 66 % af de femårige overvægtige børn allerede havde over 90 % percentilen ved hhv. tre års og fire års undersøgelsen. Vores studie antyder således, at man i almen praksis skal være meget opmærksom på stigningen ved treårs undersøgelsen. Ingen børn var overvægtige ved to års undersøgelsen. Et tilsvarende studie fra Ålborg blandt treårige, fandt samme prævalens som i vores Deding, Kristoffersen og Mols Side 8

10 studie (6). Det kunne være interessant, at lave en undersøgelse, der belyser vægtudviklingen af hele den treårige børnegruppe frem til fem års børneundersøgelsen. Der foreligger sparsom evidens for effekten af intervention mod overvægt hos børn. Viden om vægttabets betydning for barnets udvikling og sundhed er ligeledes ringe belyst. En mere omfattende monitorering af overvægt og fedme hos børn, vil muligvis være med til at synliggøre vigtigheden af og mulig effekt af de tiltag, der foretages ved børneundersøgelserne. Vores studie kan danne basis for yderligere undersøgelser. Vi finder det interessant at sammenligne de overvægtige børn ved fem års børneundersøgelsen med de overvægtige børn ved udskolingen. Altså, er det de samme børn, der forbliver overvægtige? Vi bør overveje grundigt, om det er hensigtsmæssigt at afslutte de overvægtige børn i almen praksis ved femårsbørneundersøgelsen, da mange undersøgelser viser, at udviklingen stiger yderligere i skolealderen (3,4). Hvordan kan vi ved børneundersøgelserne have mere fokus på de overvægtige? Som beskrevet i tidligere undersøgelser, kan der være mange barrierer for ikke at opspore og foretage intervention. Skal vores tankegang være mere akademisk? Tilsvarende hvordan vi agerer på forhøjet kolesteroltal eller et forhøjet blodtryk. Hvis lægerne konsekvent udregnede, ville dette synliggøre barnets overvægt. Herved kunne man få et redskab til nemmere, at påpege problematikken overfor forældrene. Af de journalnotater vi fandt i vores studie, omkring børn med forhøjet, var flere af børnene beskrevet som velproportioneret, hvilket muligvis tyder på klinisk fejlskøn, eller udtryk for, at ikke er fyldestgørende for vurdering af overvægt. Meget muskuløse børn kan, måske udelukkende vurderet ved, fejltolkes som overvægtige. Børn med indenfor normalområdet, men øget taljemål, også kaldet tyndfede bliver i udregningsmodellen muligvis ligeledes fejlvurderet. Desuden kan manglende redskaber til intervention være en barriere. Her kunne der både generelt, men også på praksisniveau laves instrukser som f.eks. patientvejledninger, flowcharts med interventionstiltag og klare tidsmæssige kontrolopfølgninger. Desuden kunne man tilbyde en forbyggende konsultation for hele familien, da barnets livsstil afhænger af familiens livsstil og trivsel. Alment praktiserende læger har stort kendskab til deres patienter, hvilket muligvis kan medføre, at det kan være svært at tale om usund livsstil. Overvægt er ofte et tabubelagt emne og frygt for at såre familien kan være årsager til denne tilbageholdenhed. Som læge kan man nemt komme til at lyde bedrevidende og stigmatiserende overfor overvægtige, hvilket ligeledes kan være en barriere. Tidspresset ved en forbyggende børneundersøgelse kan ligeledes være en barriere for ikke at tage et evt. forhøjet op som emne. Afsat opfølgende konsultation vedrørende forhøjet og en medfølgende økonomisk overenskomst aftale kunne være med til at sætte mere fokus på vigtigheden af intervention. Journalsystemet kunne med fordel have indbygget percentilerne, så tilgængeligheden bliver bedre. Vi mangler som faggruppe redskaber til effektiv evidensbaseret intervention, hvilket er kilden til en bedre behandling af vores patienter. For at optimere behandlingen af overvægt, kunne man lave en systematisk monitorering for at opnå viden om udviklingen af overvægt blandt børn, om hvorvidt forbyggende indsats reducerer forekomsten af overvægt og fedme. Deding, Kristoffersen og Mols Side 9

11 KONKLUSION I vores studie noterer alment praktiserende læger ikke overvægt hos 81 % af de børn, der kom til fem års undersøgelse. Der foretages kun intervention hos et barn ud af 26 overvægtige børn. Vi finder desuden grundlag for, at man skal have særlig fokus på børns i tre års alderen, da tendensen viser, at overvægten grundlægges i denne alder. Deding, Kristoffersen og Mols Side 10

12 REFERENCER 1. K. Michaelsen, C. Mølgaard et al.. Forebyggelse og behandling af fedme hos børn og unge. Ugeskr Læger 168/2 s The international Association for the Study of Obesity. Obesity reviews 5 3. Pearson et al.. Stigning I overvægt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden Ugeskr Læger 2005 s L. Kølby, T. Maschoreck et al.. Mange overvægtige børn i Sønderjylland. Ugeskr Læger 171/17 s M. Aarup, I. Sokolowski et al. Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer. Ugeskr Læger 170/6 s L. Larsen, N. Hertel. Prevalence of overweight and obesity in Danish preschool children over a 10- year period: a study of two birth cohorts in general practice. Acta Pædiatrica , s H. Elliott and J. Horn. Barriers to the management of obesity in children. Australian family physician. Vol 38,6, jun S M. Wake, L. Baur et al.. Outcomes and costs of primary care surveillance and intervention for overweight or obese children: the LEAP 2 randomised controlled trial. BMJ 2009;339:b Andersen Kousgaard Andersen, Christensen Bo, and Jens Søndergaard. Care for overweight children attending the 5-year preventive child health examination in general practice. Family Practice 2013;30: Andersen Kousgaard Merete, Christensen Bo et al.. Evaluation of general practitioners assessment of overweight among children attending the five-year preventive child health examination: A crosssectional survey. 11. Horsens sundby.dk/app/doc/materiale_ pdf. 12. T.Sørensen, P. Due et al.. Monitorering af forekomsten af fedme. Ugeskr Læger 170/5 s O. Pedersen og T. Sørensen. Fedmens genetik. Ugeskr læger 168/2 s S. Mercer. How useful are clinical guidelines for the management of obesity in general practice. British Journal of General Practice, November S B. Gerner, Z. McCallum et al.. Are general prationers equipped to etect child overweight/obesity? Survey and audit. Journal of Paediatrics and child health 42(2006) Birgit Vollmer-Larsen Nicalsen. Overvægt og fedme. Ugeskr Læger 2005 s Den danske fedmeepidemi. København. Ernæringsrådet Deding, Kristoffersen og Mols Side 11

13 BILAG PROTOKOL TIL STUDIET: Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn og er der intervention. Af Anne Sofie Mols, Rikke Kristoffersen og Dorthe Deding Introduktion. Overvægt er et helbredsproblem for både børn og voksne globalt. Overvægt udgør en helbredstrussel, idet overvægt og fedme øger risikoen for såvel fysiske, som psykiske helbredsproblemer (1, 2). Flere undersøgelser viser at prævalensen af overvægt blandt børn i 5 8 års alderen er mellem 13 % og 21 % (3,4,5) og at antallet af overvægtige børn er stigende (3). Overvægt, forsaget af en positiv energibalance, i barndommen fører ofte til overvægt og fedme i voksenalderen(1). Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis man så tidligt som muligt opsporer stigning i vækstkurven hos barnet, så intervention kan iværksættes før overvægten udvikles(1, 6 ). Flere undersøgelser tyder på, at man i almen praksis har svært ved at opspore de overvægtige børn, samt at den alment praktiserende læge har barrierer i forhold til intervention imod overvægten(7 ). Et Australsk studie viste at intervention ved kontrol vejning og motiverende samtaler i Almen praksis, ikke fører til signifikante vægttab(8). Det vil derfor være interessant, at undersøge om børn, der er overvægtige ved 5 års børneundersøgelsen, allerede var overvægtige ved 3 års børneundersøgelsen. Så indsatsen mod overvægt bliver forebyggende. I Danmark tilbydes alle børn op til 5 år regelmæssige børneundersøgelser ved Speciallæge i almen medicin og 83 % af alle børn deltager ved 5 års alderen(12 ). I 2006 udgav DSAM vejledningen Opsporing af overvægt og Fedme hos før skolebørn, alligevel er mange børn overvægtige ved skolestart. Formålet med vores forskningsopgave er at undersøge om man i almen praksis bruger de rutinemæssige børneundersøgelser til at finde de overvægtige børn og om der foregår en intervention? Formål 1. At undersøge, om de praktiserende læger finder de overvægtige børn ved 5 års børneundersøgelsen. 2. At undersøge om der i journalnotatet er beskrevet intervention hos det overvægtige barn eller ej. 3. At undersøge ved børneundersøgelserne ved 4,3 og 2 år, hos de børn vi i undersøgelsen fandt overvægtige ved 5 års børneundersøgelsen. Deding, Kristoffersen og Mols Side 12

14 Materiale og metode: Vi er 3 læger i uddannelsesstilling til almen medicin. Vi er tilknyttet tre lægehuse i henholdsvis Horsens, Juelsminde og Brædstrup. vore uddannelsespraksis repræsenterer tilsammen 12 ydernumre, i alt tilmeldte patienter. Vi søgte i de respektive patientjournaler MedWin og XMO. Her søgte vi på alle børn fra årgang Vi registrerede alle børn fra 2007, noterede CPR numre og fandt deres journaler. Hos de børn hvor der var lavet 5 års børneundersøgelse registrerede vi køn, højde, vægt og. Hos de børn med over 90 % percentilen, registrerede vi ligeledes ved 2, 3 og 4 års undersøgelsen med henblik på, at identificere eventuel overvægt ved tidligere børneundersøgelser. Vi registrerede om der ved 5 års børneundersøgelsen var lavet et notat i journalen, der omhandlede eller overvægt hos de børn, der havde over 90 % percentilen. Vi registrerede ligeledes om der var foretaget intervention i form af f.eks. planlagt vægtkontrol, kostvejledning eller om familien blev motiveret til motion. Vi har udelukkende registreret om der er foretaget intervention eller ej. Vi tager i dette studie ikke stilling til interventions form og kvalitet. Vi brugte Dansk Pædiatrisk Selskabs grænser for : Tabel 1 (kg/m2) Piger (kg) Drenge (kg) Percentil (%) Overvægt 17,3 17,1 90% Svær Overvægt 18,3 17,9 97% Fedme 19,2 18,6 99% Data blev opbevaret og analyseret i EXCEL Tabel 2. CPR Køn Højde (5 år) Vægt (5 år) (5år) (4år) (3år) (2år) Intervention Journalnotat Designet er et beskrivende studie, hvor data vil blive behandlet deskriptivt. Selektion af populationsgruppen vil blive illustreret ved et flowchart. Der vil i diagrammet blive taget hensyn til kønsfordelingen. Derudover vil kønsfordelingen blive illustreret ved cirkeldiagrammer. Kønsfordelingen vil blive angivet i forhold til baggrundspopulationen og overvægt. Relevante prævalensberegninger vil blive angivet. Databehandlingen vil blive foretaget i Excel. - værdierne er afrundet nedad til nærmeste hele tal for at optimere den grafiske fremstilling. Fordelingen af antallet af børn i forhold til illustreres ved søjlediagrammer. Variationen mellem de tre praksis illustreres ligeledes ved et søjlediagram. Endelig Deding, Kristoffersen og Mols Side 13

15 fokuseres der på, om vi som praktiserende læger er opmærksomme på at notere overvægt i journalen samt iværksætte intervention. For en sub-population ses der på udviklingen af overvægt i forhold til alder, så vi kan angive et estimat for på hvilket alderstrin, at vi skal være opmærksomme på udvikling af overvægt. Tidsplan, aftaler, opgaver og projektgruppe: Vejleder: Merethe Kousgaard Andersen, Projektgruppe nr. 8. Tidsplan: Materiale indsamling inden 1. april. Maj måned er brugt til artikelskrivning. Arbejdsfordeling: Læsning af artikler samt indtastning af data er foregået individuelt. Skriveprocessen og databehandlingen er lavet i samarbejde på de tildelte kursusdage. Deding, Kristoffersen og Mols Side 14

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 Indledning Er der en fedmeepidemi? Dette spørger man sig selv om overalt i den vestlige

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Sund kultur i Bulderby

Sund kultur i Bulderby Projektbeskrivelse Sund kultur i Bulderby Et samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer 11. november 2009 1 1.0 Baggrund SundhedscenterStruer blev i foråret 2009 kontaktet af Vivi Mortensen, Leder

Læs mere

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune...

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune... . Sundhedsplejen Roskilde Kommune Gormsvej 9 4000 Roskilde Sundhedsplejen Roskilde Kommune Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune..... Rapporten indeholder status over BMI (Body Mass Index)

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Behandling af overvægtige børn

Behandling af overvægtige børn Behandling af overvægtige børn Lektor læge PhD Institut for Human Ernæring, LIFE Københavns Universitet Seminar om behandling af overvægt og fedme 1. september 2010 kl.13.35-13.50 TEKNOLOGI-RÅDET Dias

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt

Gravide overvægtige og familier indsats for at forebygge sygdomme som følge af overvægt Opgang P5 Afsnit P503 Direktionssekretariatet Enheden for tværsektorielt samarbejde Kettegårds Allé 30 2650 Hvidovre Telefon 3862 3862 Direkte 38621684 Fax 3647 3941 Web www.hvidovrehospital.dk Dato: 27.

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler

Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler Monitorering af børns sundhed og udvikling via sundhedsplejerskernes journaler Sundhedskoordinationsudvalgets møde på Københavns rådhus 4. december 2015 Anette Johansen og Bjørn Holstein Statens Institut

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge

Forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 15/990 Dato: 7. marts 2016 Udarbejdet af: Susanne Vangsgaard E-mail: susanne.vangsgaard@rsyd.dk Telefon: 51709732 Notat Forebyggelse

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS

Optimering af ambulante forløb. Fokus på fysisk aktivitet. Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Optimering af ambulante forløb Fokus på fysisk aktivitet Anne Mette Langgaard, fysioterapeut, SHS Hvad ved vi om fysisk aktivitet som intervention til kronisk sygdom? Specielt til diabetes Hvordan og hvor

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016

Etniske minoriteter og diabetes. v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Etniske minoriteter og diabetes v. Anne Sander Chef for Rådgivning og Frivillighed Diabetesforeningen 28. april 2016 Hvad er diabetes? Den hurtigst voksende kroniske sygdom i Danmark store omkostninger

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL

SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL 22. NOVEMBER 2013 SAMFUNDS PROBLEMATIKKER HVAD ER ÆNDRET I BØRN OG UNGES LIVSSTIL, SOM KAN FØRE TIL OVERVÆGT OG FEDME? EMMA BROHOLM CHRISTENSEN OG ANNA JAKOBSEN KRAGH SKØRPING SKOLE [Firmaadresse] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Guide: Er din krop sund?

Guide: Er din krop sund? Guide: Er din krop sund? Er det sundt at have lidt ekstra på sidebenene? Her fortæller Chris MacDonald om, hvor tyk du må være Af Mette Yun Johansen i samarbejde med Chris MacDonald, 02. marts 2013 03

Læs mere

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne?

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne? Hvor store er problemerne? Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Leder af OPUS skole interventionen Problemerne Overvægt og Fedme Risiko for sygdomme senere i livet Social ulighed Dårlig

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer

Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer 452 Prævalens af overvægt og fedme blt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikaktorer Originalartikel Praktiserende læge Mie Aarup, statistiker Ineta Sokolowski & pressor Jørgen Lous Lægerne

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital

Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Tekst til udbudsmateriale, der kan downloades Telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes et tværsektoriel projektsamarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital Et pilotprojekt

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Børneernæring. Ernæringsfaglig undervisning i CBH. Trine Klindt, Klinisk diætist 1

Børneernæring. Ernæringsfaglig undervisning i CBH. Trine Klindt, Klinisk diætist 1 Børneernæring Ernæringsfaglig undervisning i CBH Trine Klindt, Klinisk diætist 1 Trine Klindt 41 år 2 drenge på 12 og 14 år, gift med efterskolelærer Jakob Klindt Privatpraktiserende diætist i Slagelse

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016

Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016 Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed (SIF) Syddansk Universitet Ny viden om spædbørns

Læs mere

PULS Den vildeste sveder

PULS Den vildeste sveder PULS Den vildeste sveder ChristinaHaslundJungersen JonasBreumHerlev LeneMøllerChristensen NadiaTindPedersen NicklasHackenbergAndersen Vejleder:StellaKræmer Folkesundhedsvidenskab 2.Semester AalborgUniversitet

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Diætetisk behandling af børn med overvægt med fokus på hele familien.

Diætetisk behandling af børn med overvægt med fokus på hele familien. Diætetisk behandling af børn med overvægt med fokus på hele familien. Af Kenneth Christiansen, klinisk diætist, kok, Cand. Pæd. Pæd. og Heidi Dinesen, Sundhedsfaglig konsulent. Baggrund Denne artikels

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst

Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst Mette Rasmussen Cand. Scient., Ph.d., adjunkt Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Temamøde om overvægt hos børn og unge Middelfart,

Læs mere

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11.

Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. Population Health Management - Hvem vil dele hvilke data med hvem? Sune Borregaard E-sundhedsobservatoriet 2017 Parallelsession C1 11. oktober 2017 Agenda Hvem er vi Baggrund for analysen Udfordringer

Læs mere

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.

TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov. TOBS Resultater juni 2015 Dataperiode: 2012, 2013, 2014 ( opdelt i 6 måneders perioder; forår: 1.dec-31.maj og efterår: 1. juni-30. nov.) Population: Borgere i Nord- og Syddjurs Kommune der er i kontakt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

Når Byen Bevæger Børn (NBBB) Charlotte Klinker

Når Byen Bevæger Børn (NBBB) Charlotte Klinker Når Byen Bevæger Børn (NBBB) Charlotte Klinker Hvilke fysiske omgivelser motiverer 11-15-årige til fysisk aktivitet? Når Byen Bevæger Børn (NBBB) Hvordan påvirker et områdeløft 11-15- årige børns: bevægelsesmønster

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt

Tidlig Pubertet hos børn. Adoption og Samfund d. 15/ Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Tidlig Pubertet hos børn Adoption og Samfund d. 15/3-2017 Afdelingslæge Ann-Margrethe Rønholt Program Introduktion Den almindelig pubertet Den for tidlige pubertet Undersøgelser Behandling Hvad gør man

Læs mere

Børn og Fysisk Aktivitet Aktive børn er sunde børn www.inflammation-metabolism.dk. Det Nationale Råd for Folkesundhed

Børn og Fysisk Aktivitet Aktive børn er sunde børn www.inflammation-metabolism.dk. Det Nationale Råd for Folkesundhed Børn og Fysisk Aktivitet Aktive børn er sunde børn www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM)

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Pernille Due Professor, dr.med. Forskningsleder for Børn og Unges Sundhed og trivsel KL s sundhedsspot om de 0-7 årige børn Odense 9. december 2014 Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Sundhed hos børn

Læs mere

4.2. fvu Dette opgavesæt indeholder 10 sider. Uge 36. Prøve. FVU-læsning. Trin 4 Opgavesæt 2 - skriftlig fremstilling. Antal sider

4.2. fvu Dette opgavesæt indeholder 10 sider. Uge 36. Prøve. FVU-læsning. Trin 4 Opgavesæt 2 - skriftlig fremstilling. Antal sider 4.2 Prøve Uge 36 2003 FVU-læsning Trin 4 Opgavesæt 2 - skriftlig fremstilling fvu Dette opgavesæt indeholder 10 sider Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution Prøvested Antal opgavesæt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom

Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Drejebog Tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom Dorthe Jay Andersen Anne-Mette Sørensen Frederik Blinkenberg Pedersen Forebyggelsesenheden, Allerød Kommune Den 4. juni 2014 Baggrund Allerød Kommune

Læs mere

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN

HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN HVAD ER UNDERVISNINGSEFFEKTEN Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen?

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Forskningstræningsopgave Udarbejdet af Charlotte Breum-Leer Birthe Nørby Madsen Marts 2013 Almen

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark Formålet med disse kliniske retningslinjer er at give alle læger et fælles grundlag for forebyggelse af cardiovaskulære sygdomme

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen

Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Perspektivering af Diabetes Impact Study Sundhedsfagligt og politisk En behandlingssucces:

Læs mere

Enestående viden om børns sundhed

Enestående viden om børns sundhed PRESSEMEDDELELSE Enestående viden om børns sundhed Region Hovedstaden udgiver Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database Børns Sundhed om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere