Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.""

Transkript

1 Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/ Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner." Som følge af de gennemførte ændringer i den sociale lovgivning, er det nødvendigt at foretage en række tilpasninger og tilføjelser i kontoplanen og konteringsreglerne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner". Nedenfor er nærmere redegjort for indholdet af ændringerne på de enkelte områder. Ændringerne træder i kraft 1. juli 1998 og er gældende fra regnskab Ændringer på funktion 5.01 Kontanthjælp. Udgifter ved etablering af selvstændig virksomhed og lønvederlag. Udgifterne til hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed og udgifter til løntilskud ved optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked er hidtil blevet registreret på gruppering 01. Denne gruppering opdeles, således at udgifter til løntilskud ved optræning eller uddannelse fortsat registreres på gruppering 01, og samtidig oprettes der en ny gruppering 05 Tilskud til selvstændig virksomhed, hvor tilskud til selvstændig virksomhed registreres. Revalideringsydelse og hjælp til særlige udgifter. Udgifterne til fast revalideringsydelse har hidtil været registreret sammen med udgifter til hjælp som følge af uddannelse eller handicap på gruppering 02 Revalideringsydelse mv. Disse ydelser kan også udbetales uafhængigt af revalideringsydelsen. For at kunne opgøre hvor mange personer der modtager den faste revalideringsydelse, oprettes en ny gruppering 03 Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering, således at gruppering 02 udelukkende indeholder den faste revalideringsydelse. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappet barn. På gruppering 09 Merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn, er hidtil blevet registreret både merudgifter til forsørgelse i eget hjem af børn under 18 år med handicap, og udgifter til forældres tabte arbejdsfortjeneste. Som følge af Socialministeriets bekendtgørelsen nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område, skal merudgiftsydelsen registreres på barnets cpr.nr., hvorimod dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal registreres på forældrenes cpr.nr. Dette betyder at der oprettes en ny gruppering 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgifter til alvorligt syge børn. Med lov nr. 892 af 3. december 1997 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om arbejdsmarkedsfonde (Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn mv.) er reglerne om godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn blevet overflyttet fra bistandsloven til dagpengeloven, således at alvorlig sygdom for børn under 14 år sidestilles med dagpengemodtagerens egen sygdom. Lovændringen træder i kraft 1. juli Som konsekvens heraf nedlægges gruppering 11 Godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn. Udgifterne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn refunderes med 50 pct. af staten. Udgifterne til dagpenge til alvorligt syge børn efter 19a i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel registreres på funktion 5.71 Sygedagpenge, gruppering 03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion. Kontanthjælp under forrevalidering. I den nuværende kontoplan er der ingen særskilt registrering af udgifterne til personer under forrevalidering. Idet disse personer er i en form for aktiv foranstaltning, og dermed ikke afventer aktiveringstilbud, oprettes en ny gruppering 14 Kontanthjælp under forrevalidering. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension. Med virkning fra 1. januar 1998 er der oprettet nye former for kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere, jf. 37 b i bistandsloven ( lov nr af 29. december 1997). I forbindelse med denne lovændring udsendte Socialministeriet en orienteringsskrivelse til kommunerne, hvor det blev præciseret at kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, frem til 1. juli 1998 skal

2 - 2 - registreres på de eksisterende konti for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere på funktion Det blev endvidere udmeldt, at der ville ske ændringer af såvel Socialministeriets refusionsskema som af Indenrigsministeriets kontoplan i forbindelse med ikrafttræden af lov om aktiv socialpolitik pr. 1. juli Som følge af de nye former for kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere, jvf. 27 og 28 i lov om aktiv socialpolitik oprettes en ny gruppering 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere. Udgiften til støtten til børn under 18 år af disse personer registreres også her. Kontoplanen og konteringsreglerne, som er gældende fra og med 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 1. Ændringer på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. På denne funktion er der enkelte ændringer, som følge af at aldersgrænsen er ændret fra 25 til 30 år. Kontoplanen og konteringsreglerne som er gældende fra og med 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 2. Funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge. Udgifter til kontanthjælp til flygtninge, herunder revalidering, aktivering og hjælp i særlige tilfælde, registreres på funktion Denne funktion opretholdes uændret, blot med nye henvisninger til de relevante paragraffer i lov om aktiv socialpolitik og i lov om social service. Kontoplanen og konteringsreglerne, med henvisning til de relevante paragraffer, gældende fra og med 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 3. Funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. På funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesog uddannelsesindsats. Funktionen opretholdes foreløbig uændret, blot med nye henvisninger til de relevante paragraffer i lov om aktiv socialpolitik. Kontoplanen, gældende fra 1. juli 1998, med de relevante paragrafhenvisninger er vedlagt som bilag 4. Ændringer på funktion 5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion. Med virkning fra 1. juli 1998 afholder staten den fulde udgift til pension til personer med fast bopæl i udlandet, jf. 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Disse udgifter skal fra 1. juli 1998 ikke registreres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, eftersom pensionerne udbetales af Den Sociale Sikringsstyrelse og finansieres 100 pct. af staten. Dette betyder, at de særlige grupperinger til registrering af udgifter til førtidspension til personer med fast bopæl i udlandet, dvs. gruppering 03 og 04 på funktion 5.68, nedlægges med virkning fra 1. juli Med venlig hilsen Mona Jensen

3 Bilag 1 Kontoplan for funktion 5.01 gældende fra og med regnskab Kontanthjælp 1 Drift 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse ( 62 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Revalideringsydelse ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 03 Ny Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering ( 63 og 64 i lov om aktiv socialpolitik) 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn ( 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik) 05 Ny Tilskud mv. til selvstændig virksomhed ( 65 i lov om aktiv socialpolitik) 06 Sygebehandling, medicin mv. ( 82 i lov om aktiv socialpolitik) 07 Hjælp til repatriering ( 86 og 87 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81og 85 i lov om aktiv socialpolitik) 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28 i lov om social service) 10 Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne ( 77, 79 og 84 i lov om social service) 12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ( 78 i lov om aktiv socialpolitik) 13 Kontanthjælp til forsørgere ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 14 Ny Kontanthjælp under forrevalidering ( 25, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik) 15 Ny Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29 i lov om social service) 16 Særlig støtte ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3 og 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 19 Ny Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere ( 27 og 28 i lov om aktiv socialpolitik) 20 Kontanthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 91 Tilbagebetaling ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, samt 119 i lov om social service) 93 Tilbagebetaling ( 65 i lov om aktiv socialpolitik) 95 Tilbagebetaling af terminsydelser ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 2 Statsrefusion 02 Refusion af kontanthjælp på grupperingsnr , minus grupperingsnr. 91, 93 og Berigtigelser 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.01 På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, revalidering, værktøj og arbejdsredskaber samt hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 4, 6, 8 og 10 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.01 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.05 eller på funktion Udgifter vedrørende kontanthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perioden mellem aktiveringstilbud, jf. 20 og 24 i lov om aktiv socialpolitik registreres på funktion 5.05, gruppering 02. Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp efter 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14 Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til flygtninge registreres på funktion Endelig bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.01, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets be-

4 4 kendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse del af det sociale område. Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende: 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse ( 62 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked. 02 Revalideringsydelse ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til revalideringsydelse, efter 52 i lov om aktiv socialpolitik. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til det månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får halv revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. 52, stk Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering ( 63 og 64 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til støtte til personer under revalidering, herunder forrevalidering, og til revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning, til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 63 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter 64 i lov om aktiv socialpolitik. 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn ( 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. efter 83 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter 84 i lov om aktiv socialpolitik. 05 Tilskud til selvstændig virksomhed ( 65 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 06 Sygebehandling, medicin mv. ( 82 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv. efter 82 i lov om aktiv socialpolitik. 07 Hjælp til repatriering ( 86 og 87 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering efter 86 og 87 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge mv., som har haft opholdstilladelse i mere end 6 1/2 år, og til indvandrere. 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter 81 og udgifter til flyttehjælp efter 85 i lov om aktiv socialpolitik. 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28 i lov om social service) Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne ( 77, 79 og 84 i lov om social service) Her registreres udgifterne til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til aflønning af kontaktpersoner for døvblinde efter 79 i lov om social service. Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde registreres på funktion Endelig registreres her udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service. 12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ( 78 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber, samt hjælp til kortvarige kurser

5 5 til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der er ansat eller som skal ansættes på arbejdsmarkedet, jf. 78 i lov om aktiv socialpolitik. 13 Kontanthjælp til forsørgere ( 25, stk. 1, nr.1, 25, stk. 2 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, der forsørger eget barn i hjemmet, jf. 25, stk. 2. Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 3, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere, herunder i forbindelse med aktivering. 14 Kontanthjælp under forrevalidering ( 25, jf. 46 stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp efter 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. 47, stk. 4. Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres på gruppering Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29 i lov om social service). Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering Særlig støtte ( 34 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel forsørgere som ikke-forsørgere registreres her. Særlig støtte efter 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp efter 25, registreres også på denne gruppering. Særlig støtte efter 34 til personer under forrevalidering registreres ligeledes på denne gruppering. Dog registreres særlig støtte efter 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. 16 i lov om aktiv socialpolitik, under funktion 5.05, gruppering Kontanthjælp til ikke-forsørgere ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3 og 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som ikke har forsørgelsesppligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres kontanthjælp til gravide under 25 år og til personer under 25 år, der i en sammenhængende periode på 18 måneder umiddelbart før har haft indtægter ved ustøttet arbejde, der overstiger satsen for ikke-forsørgere, jf. 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som opfylder indtægtskravet for at få hjælp svarende til satsen for ikke-forsørgere, jf. 25, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 3, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp il ikke-forsørgere, herunder i forbindelse med aktivering. 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere ( 27 og 28 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtten til børn under 18 år af disse personer, jf. 27, stk. 2, registreres ligeledes her. Endvidere registreres udgifter til hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. 28 i lov om aktiv socialpolitik. 20 Kontanthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 25 år, som

6 6 ikke har forsørgelsespligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. 25, stk. 4. Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 3, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge, herunder i forbindelse med aktivering. 91 Tilbagebetaling ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, samt 119 i lov om social service). Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, bort set fra hjælp efter 65 og terminsydelser mv., jf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social service, jf Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. 25, stk. 1, nr. 1 og 26 i lov om social bistand. 93 Tilbagebetalinger ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9). Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres tilbagebetalinger af lån ydet i henhold til bistandslovens 43, stk. 8 og 9 (før , stk. 9 og 10). 95 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. ( 92 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bistandsloven, jf. 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social bistand.

7 7 Bilag 2. Kontoplan for funktion gældende fra og med regnskab Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 1 Drift 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ( 25, jf. 20 og 24 i lov om aktiv socialpolitik). 04 Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24, 35 og 36 i lov om aktiv socialpolitik). 06 Igangsætningsydelse ( 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997). 07 Aktiveringsgodtgørelse ( 38 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Aktivering af personer under 30 år ( 20, jf. 16, 23, 25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik). 09 Aktivering af personer fyldt 30 år( 21, jf. 16, 23, 25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik). 93 Tilbagebetaling. 2 Statsrefusion 01 Refusion af udgifterne på gruppering og minus gruppering Berigtigelser 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.05 På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsforanstaltninger efter 16 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne til igangsætningsydelse, jf. 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997, registreres også på denne funktion. Udgifter vedrørende kontanthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perioden mellem aktiveringstilbud registreres ligeledes på denne funktion. På funktion 5.05 anvendes art 5.2. Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes inden for rammerne af kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af flygtninge registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.05 skal der føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998, om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ( 25, jf. 20 og 24 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til kontanthjælp efter 25 til personer under 30 år i visitationsperioden før første aktiveringstilbud, jf. 20 i lov om aktiv socialpolitik, og i perioderne mellem aktiveringstilbud, jf. 24 i lov om aktiv socialpolitik. 04 Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24, 35 og 36 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter 34, til personer i aktiveringsforanstaltninger efter 16, dvs. til både aktiverede under 30 år, jf. 20, aktiverede fyldt 30 år, jf. 21, til personer i den aktiveringsfri periode, jf. 23 og til personer i jobtræning og individuel jobtræ-

8 8 ning, jf. 35 og 36. Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. 20 og 24 registreres ligeledes her. Det bemærkes, at ved udbetaling af igangsætningsydelse registreres hele ydelsen på gruppering Igangsætningsydelse ( 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997) Her registreres udgifter til igangsætningsydelse til personer, der inden 1. januar 1998 har fået tildelt igangsætningsydelse, og som derfor kan modtage igangsætningsydelse efter de hidtil gældende regler i lov om kommunal aktivering, jf. 8, stk. 4 i lov nr af 29. december Aktiveringsgodtgørelse ( 38 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i tilbud om aktivering. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende aktiveringsgodtgørelse registreres ligeledes her. 08 Aktivering af personer under 30 år ( 20, jf. 16, 23,25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til personer under 30 år i aktiveringsforanstaltninger efter 16 i lov om aktiv socialpolitik, i form af: Løntilskud til personer i jobtræning, jf. 16, stk. 2, nr. 2. Kontanthjælp efter 25, herunder i den aktiveringsfri periode, jf. 23. Kontanthjælp til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 1 Beskæftigelsestillæg til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 2. Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 25. Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssigt aktivering. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion Det bemærkes at udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med aktivering af personer under 30 år registreres på gruppering Aktivering af personer fyldt 30 år ( 21, jf. 16, 23, 25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til personer fyldt 30 år i aktiveringsforanstaltninger efter 16, i form af: Løntilskud til personer i jobtræning, jf. 16, stk. 2, nr. 2. Kontanthjælp efter 25, herunder i den aktiveringsfri periode, jf. 23. Kontanthjælp til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 1 Beskæftigelsestillæg til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 2. Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 25. Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og uanset om der er tale om en pligtmæssige eller ikke-pligtmæssig aktivering. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion Udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med aktivering af personer fyldt 30 år registreres på gruppering Tilbagebetaling Her registreres tilbagebetaling af hjælp til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsforanstaltninger efter 16 i lov om aktiv socialpolitik, jf. 91 og 92. Endvidere registreres tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 07.

9 9 Bilag 3. Kontoplan for funktion gældende fra og med regnskab Kontanthjælp vedrørende flygtninge. 1 Drift 01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik). 02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) 03 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik). 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. 07 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) 09 Hjælp til flygtninge i øvrigt med 75 pct. refusion. 10 Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 11 Aktivering af flygtninge efter 18 måneder med 75 pct. refusion. 12 Aktiveringsgodtgørelse til flygtninge ( 38 i lov om aktiv socialpolitik). 13 Hjælp til flygtninge i det første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) 14 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik). 15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik). 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion. 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion. 2 Statsrefusion 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.04 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) til flygtninge fra datoen for meddelelsen af opholdstilladelsen og frem til 6½ år efter. På funktion 5.04 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998, om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende: 01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv social politik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til flygtninge efter 25; til tillæg til flygtninge i form af en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder jf. 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om optjening, jf. 27 samt udgifter til særlig støtte til flygtninge efter 34 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Kontanthjælp til flygtninge efter 25 under forrevalidering registreres ligeledes her. Jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19.

10 10 02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til revalideringsydelse til flygtninge efter 52; til løntilskud ved optræning eller uddannelse til flygtninge efter 62; til støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering til flygtninge efter 63 og 64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed til flygtninge efter 65 og til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber til flygtninge efter 78 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 og Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Her registreres udgifter vedrørende samværsret mv. med børn til flygtninge efter 83 og 84; til sygebehandling, medicin mv. til flygtninge efter 82; til hjælp til enkeltudgifter efter 81 og til flytning til flygtninge efter 85 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Endvidere registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter 28 og 29 i lov om social service, og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter 77, 79 og 84 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Jf. funktion 5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10 og 15. Endelig registreres udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge efter 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.05, gruppering er tilsvarende grupperinger vedrørende uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion er tilsvarende grupperinger vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion. Det bemærkes, at udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge registreres på gruppering 03, 06 eller Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Her registreres udgifter til løntilskud, kontanthjælp, særlig støtte og beskæftigelsestillæg til aktiverede flygtninge, herunder flygtninge under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. funktion 5.05, gruppering 02, 04, 08 og 09, ved aktivering inden for de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 11 Aktivering af flygtninge efter 18 måneder med 75 pct. refusion. Her registreres udgifter til løntilskud, kontanthjælp, særlig støtte og beskæftigelsestillæg til aktiverede flygtninge, herunder flygtninge under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. funktion 5.05, gruppering 02, 04, 08 og 09, ved aktivering efter 18 måneder med 75 pct. refusion. 12 Aktiveringsgodtgørelse ( 38 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til aktiveringsgodtgørelse til flygtninge, jf. funktion 5.05, gruppering 07. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende aktiveringsgodtgørelse registreres ligeledes her. 13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering af flygtninge efter 86 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 14 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering af flygtninge efter 86 med 75 pct. refusion. 15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering efter 86 til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionsprocenten. Her registreres endvidere hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering. Jf. funktion 5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 12.

11 11 Bilag 4. Kontoplan for funktion 5.98 gældende fra og med regnskab Beskæftigelsesordninger 1 Drift 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi 05 Individuel jobtræning i privat regi 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 07 Andre uddannelser 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder mv. 10 Præmieringsordning ( 101 i lov om aktiv socialpolitik) 16 Produktionsskoler 17 Amtskommunale tilskud for kurser for arbejdsløse 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem mv. 97 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering ( 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik) 2 Statsrefusion 03 Berigtigelse 04 Refusion vedrørende præmieringsordning ( 101, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud mv. med 50 pct. refusion ( 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 20 Tilskud vedrørende EU Konteringsregler for funktion 5.98 I det følgende nævnes kun de grupperinger, som er relevante i forhold til lov om lov om aktiv socialpolitik: 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning i kommunalt regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. 05 Individuel jobtræning i privat regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning i privat regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om aktiv socialpolitik. 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder mv. Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder mv. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 og 09 og på funktion 5.04 under gruppering 10 og Præmieringsordning ( 101 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til præmien til offentlige arbejdsgivere, der ansætter en kontanthjælpsmodtager i en varig stilling, jf. 101 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunens udgifter til præmien til statslige, andre kommuners og amtskommunale institutioner mv. konteres under henholdsvis art 4.6, 4.7 og 4.8 Kommunens udgifter til præmien til kommunens egne institutioner mv. registreres som en intern afregning. 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i privat hjem mv. Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf. lov om aktiv socialpolitik, samt andre indtægter,

12 12 fx salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter. 97 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering ( 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres kommunens tilskud efter 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik vedrørende udlændinge, der deltager i aktiviteter, der er omfattet af 16, stk. 2, nr Det bemærkes at tilskuddet efter 107, stk. 6 registreres på funktion 8.81 gruppering 04 Tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 04 til registrering af den statslige refusion af kommunens udgifter til præmieringsordninge, jf. 101, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Det bemærkes at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra AF-systemet. Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud efter 16, stk. 2, nr. 1, 3-5, 7 og 8 samt aktiveringsgodtgørelse efter 38, jf. 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere