Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner.""

Transkript

1 Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/ Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner." Som følge af de gennemførte ændringer i den sociale lovgivning, er det nødvendigt at foretage en række tilpasninger og tilføjelser i kontoplanen og konteringsreglerne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner". Nedenfor er nærmere redegjort for indholdet af ændringerne på de enkelte områder. Ændringerne træder i kraft 1. juli 1998 og er gældende fra regnskab Ændringer på funktion 5.01 Kontanthjælp. Udgifter ved etablering af selvstændig virksomhed og lønvederlag. Udgifterne til hjælp til iværksættelse af selvstændig virksomhed og udgifter til løntilskud ved optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked er hidtil blevet registreret på gruppering 01. Denne gruppering opdeles, således at udgifter til løntilskud ved optræning eller uddannelse fortsat registreres på gruppering 01, og samtidig oprettes der en ny gruppering 05 Tilskud til selvstændig virksomhed, hvor tilskud til selvstændig virksomhed registreres. Revalideringsydelse og hjælp til særlige udgifter. Udgifterne til fast revalideringsydelse har hidtil været registreret sammen med udgifter til hjælp som følge af uddannelse eller handicap på gruppering 02 Revalideringsydelse mv. Disse ydelser kan også udbetales uafhængigt af revalideringsydelsen. For at kunne opgøre hvor mange personer der modtager den faste revalideringsydelse, oprettes en ny gruppering 03 Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering, således at gruppering 02 udelukkende indeholder den faste revalideringsydelse. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappet barn. På gruppering 09 Merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn, er hidtil blevet registreret både merudgifter til forsørgelse i eget hjem af børn under 18 år med handicap, og udgifter til forældres tabte arbejdsfortjeneste. Som følge af Socialministeriets bekendtgørelsen nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område, skal merudgiftsydelsen registreres på barnets cpr.nr., hvorimod dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal registreres på forældrenes cpr.nr. Dette betyder at der oprettes en ny gruppering 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Udgifter til alvorligt syge børn. Med lov nr. 892 af 3. december 1997 om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om arbejdsmarkedsfonde (Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn mv.) er reglerne om godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn blevet overflyttet fra bistandsloven til dagpengeloven, således at alvorlig sygdom for børn under 14 år sidestilles med dagpengemodtagerens egen sygdom. Lovændringen træder i kraft 1. juli Som konsekvens heraf nedlægges gruppering 11 Godtgørelse til forældre med alvorligt syge børn. Udgifterne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn refunderes med 50 pct. af staten. Udgifterne til dagpenge til alvorligt syge børn efter 19a i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel registreres på funktion 5.71 Sygedagpenge, gruppering 03 Sygedagpenge med 50 pct. refusion. Kontanthjælp under forrevalidering. I den nuværende kontoplan er der ingen særskilt registrering af udgifterne til personer under forrevalidering. Idet disse personer er i en form for aktiv foranstaltning, og dermed ikke afventer aktiveringstilbud, oprettes en ny gruppering 14 Kontanthjælp under forrevalidering. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension. Med virkning fra 1. januar 1998 er der oprettet nye former for kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere, jf. 37 b i bistandsloven ( lov nr af 29. december 1997). I forbindelse med denne lovændring udsendte Socialministeriet en orienteringsskrivelse til kommunerne, hvor det blev præciseret at kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, frem til 1. juli 1998 skal

2 - 2 - registreres på de eksisterende konti for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere på funktion Det blev endvidere udmeldt, at der ville ske ændringer af såvel Socialministeriets refusionsskema som af Indenrigsministeriets kontoplan i forbindelse med ikrafttræden af lov om aktiv socialpolitik pr. 1. juli Som følge af de nye former for kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere, jvf. 27 og 28 i lov om aktiv socialpolitik oprettes en ny gruppering 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere. Udgiften til støtten til børn under 18 år af disse personer registreres også her. Kontoplanen og konteringsreglerne, som er gældende fra og med 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 1. Ændringer på funktion 5.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. På denne funktion er der enkelte ændringer, som følge af at aldersgrænsen er ændret fra 25 til 30 år. Kontoplanen og konteringsreglerne som er gældende fra og med 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 2. Funktion 5.04 Kontanthjælp vedrørende flygtninge. Udgifter til kontanthjælp til flygtninge, herunder revalidering, aktivering og hjælp i særlige tilfælde, registreres på funktion Denne funktion opretholdes uændret, blot med nye henvisninger til de relevante paragraffer i lov om aktiv socialpolitik og i lov om social service. Kontoplanen og konteringsreglerne, med henvisning til de relevante paragraffer, gældende fra og med 1. juli 1998, er vedlagt som bilag 3. Funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. På funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger, registreres udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesog uddannelsesindsats. Funktionen opretholdes foreløbig uændret, blot med nye henvisninger til de relevante paragraffer i lov om aktiv socialpolitik. Kontoplanen, gældende fra 1. juli 1998, med de relevante paragrafhenvisninger er vedlagt som bilag 4. Ændringer på funktion 5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion. Med virkning fra 1. juli 1998 afholder staten den fulde udgift til pension til personer med fast bopæl i udlandet, jf. 52, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Disse udgifter skal fra 1. juli 1998 ikke registreres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, eftersom pensionerne udbetales af Den Sociale Sikringsstyrelse og finansieres 100 pct. af staten. Dette betyder, at de særlige grupperinger til registrering af udgifter til førtidspension til personer med fast bopæl i udlandet, dvs. gruppering 03 og 04 på funktion 5.68, nedlægges med virkning fra 1. juli Med venlig hilsen Mona Jensen

3 Bilag 1 Kontoplan for funktion 5.01 gældende fra og med regnskab Kontanthjælp 1 Drift 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse ( 62 i lov om aktiv socialpolitik) 02 Revalideringsydelse ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) 03 Ny Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering ( 63 og 64 i lov om aktiv socialpolitik) 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn ( 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik) 05 Ny Tilskud mv. til selvstændig virksomhed ( 65 i lov om aktiv socialpolitik) 06 Sygebehandling, medicin mv. ( 82 i lov om aktiv socialpolitik) 07 Hjælp til repatriering ( 86 og 87 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81og 85 i lov om aktiv socialpolitik) 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28 i lov om social service) 10 Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne ( 77, 79 og 84 i lov om social service) 12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ( 78 i lov om aktiv socialpolitik) 13 Kontanthjælp til forsørgere ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 14 Ny Kontanthjælp under forrevalidering ( 25, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik) 15 Ny Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29 i lov om social service) 16 Særlig støtte ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 18 Kontanthjælp til ikke-forsørgere ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3 og 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 19 Ny Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere ( 27 og 28 i lov om aktiv socialpolitik) 20 Kontanthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 91 Tilbagebetaling ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, samt 119 i lov om social service) 93 Tilbagebetaling ( 65 i lov om aktiv socialpolitik) 95 Tilbagebetaling af terminsydelser ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) 2 Statsrefusion 02 Refusion af kontanthjælp på grupperingsnr , minus grupperingsnr. 91, 93 og Berigtigelser 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.01 På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp til forsørgelse, revalidering, værktøj og arbejdsredskaber samt hjælp i særlige tilfælde, jf. kapitel 4, 6, 8 og 10 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. På funktion 5.01 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion 5.05 eller på funktion Udgifter vedrørende kontanthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perioden mellem aktiveringstilbud, jf. 20 og 24 i lov om aktiv socialpolitik registreres på funktion 5.05, gruppering 02. Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp efter 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14 Det bemærkes endvidere, at udgifter vedrørende kontanthjælp til flygtninge registreres på funktion Endelig bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.01, skal der føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets be-

4 4 kendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse del af det sociale område. Der er på funktion 5.01 autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende: 01 Løntilskud ved optræning eller uddannelse ( 62 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til helt eller delvist løntilskud til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked. 02 Revalideringsydelse ( 52 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til revalideringsydelse, efter 52 i lov om aktiv socialpolitik. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til det månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får halv revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. 52, stk Støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering ( 63 og 64 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til støtte til personer under revalidering, herunder forrevalidering, og til revalidender med forsørgelseshjælp efter anden lovgivning, til de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelse eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 63 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter 64 i lov om aktiv socialpolitik. 04 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn ( 83 og 84 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. efter 83 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet efter 84 i lov om aktiv socialpolitik. 05 Tilskud til selvstændig virksomhed ( 65 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. 06 Sygebehandling, medicin mv. ( 82 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling mv. efter 82 i lov om aktiv socialpolitik. 07 Hjælp til repatriering ( 86 og 87 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering efter 86 og 87 i lov om aktiv socialpolitik til flygtninge mv., som har haft opholdstilladelse i mere end 6 1/2 år, og til indvandrere. 08 Hjælp til enkeltudgifter og flytning ( 81 og 85 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter 81 og udgifter til flyttehjælp efter 85 i lov om aktiv socialpolitik. 09 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28 i lov om social service) Her registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. Det bemærkes at hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering Merudgifter mv. for voksne med nedsat funktionsevne ( 77, 79 og 84 i lov om social service) Her registreres udgifterne til tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 77 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter til aflønning af kontaktpersoner for døvblinde efter 79 i lov om social service. Det bemærkes, at amtskommunernes udgifter til kontaktpersonordningen for døvblinde registreres på funktion Endelig registreres her udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service. 12 Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber ( 78 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber, samt hjælp til kortvarige kurser

5 5 til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der er ansat eller som skal ansættes på arbejdsmarkedet, jf. 78 i lov om aktiv socialpolitik. 13 Kontanthjælp til forsørgere ( 25, stk. 1, nr.1, 25, stk. 2 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres udgifter til kontanthjælp til personer under 25 år, der forsørger eget barn i hjemmet, jf. 25, stk. 2. Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 3, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til forsørgere, herunder i forbindelse med aktivering. 14 Kontanthjælp under forrevalidering ( 25, jf. 46 stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp efter 25 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering, dvs. revalidender, der deltager i erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter før det erhvervsmæssige sigte er afklaret, jf. 46, stk. 1, 3. pkt., og som bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag, jf. 47, stk. 4. Det bemærkes, at udgifter til særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres på gruppering Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29 i lov om social service). Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering Særlig støtte ( 34 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der ydes efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. Udgiften vedrørende særlig støtte til såvel forsørgere som ikke-forsørgere registreres her. Særlig støtte efter 34 til personer, som ikke modtager kontanthjælp efter 25, registreres også på denne gruppering. Særlig støtte efter 34 til personer under forrevalidering registreres ligeledes på denne gruppering. Dog registreres særlig støtte efter 34 til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jf. 16 i lov om aktiv socialpolitik, under funktion 5.05, gruppering Kontanthjælp til ikke-forsørgere ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3 og 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 25 år, og som ikke har forsørgelsesppligt over for børn, jf. 25, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres kontanthjælp til gravide under 25 år og til personer under 25 år, der i en sammenhængende periode på 18 måneder umiddelbart før har haft indtægter ved ustøttet arbejde, der overstiger satsen for ikke-forsørgere, jf. 25, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som opfylder indtægtskravet for at få hjælp svarende til satsen for ikke-forsørgere, jf. 25, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 3, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp il ikke-forsørgere, herunder i forbindelse med aktivering. 19 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden social pension og til asylansøgere ( 27 og 28 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. 27 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter til støtten til børn under 18 år af disse personer, jf. 27, stk. 2, registreres ligeledes her. Endvidere registreres udgifter til hjælp til asylansøgere, som har ret til at opholde sig her i landet, og som ikke kan få hjælp til underhold efter udlændingeloven, jf. 28 i lov om aktiv socialpolitik. 20 Kontanthjælp til unge mv. ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 26, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres kontanthjælp til såvel hjemmeboende som udeboende personer under 25 år, som

6 6 ikke har forsørgelsespligt over for børn, og som ikke har haft væsentlige indtægter, jf. 25, stk. 1, nr. 3 og 4 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifter til tillæg til personer under 25 år, der har bidragspligt over for et barn, og som modtager hjælp efter 25, stk. 1, nr. 3 og 4, jf. 25, stk. 4. Endelig registreres på denne gruppering udgifter til tillæg til en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. 26, stk. 3, i de tilfælde hvor den berettigede ægtefælle modtager kontanthjælp til unge, herunder i forbindelse med aktivering. 91 Tilbagebetaling ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, samt 119 i lov om social service). Her registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, bort set fra hjælp efter 65 og terminsydelser mv., jf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetalinger af hjælp efter lov om social service, jf Endvidere registreres tilbagebetalinger af hjælp, som er udbetalt i henhold til bistandsloven, jf. 25, stk. 1, nr. 1 og 26 i lov om social bistand. 93 Tilbagebetalinger ( 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens 43, stk. 8 og 9). Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres tilbagebetalinger af lån ydet i henhold til bistandslovens 43, stk. 8 og 9 (før , stk. 9 og 10). 95 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. ( 92 i lov om aktiv socialpolitik). Her registreres tilbagebetalinger af særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til dækning af renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, samt af hjælp til boligindskud og lignende, jf. 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her tilbagebetaling vedrørende terminsydelser mv. efter bistandsloven, jf. 25, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 i lov om social bistand.

7 7 Bilag 2. Kontoplan for funktion gældende fra og med regnskab Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 1 Drift 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ( 25, jf. 20 og 24 i lov om aktiv socialpolitik). 04 Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24, 35 og 36 i lov om aktiv socialpolitik). 06 Igangsætningsydelse ( 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997). 07 Aktiveringsgodtgørelse ( 38 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Aktivering af personer under 30 år ( 20, jf. 16, 23, 25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik). 09 Aktivering af personer fyldt 30 år( 21, jf. 16, 23, 25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik). 93 Tilbagebetaling. 2 Statsrefusion 01 Refusion af udgifterne på gruppering og minus gruppering Berigtigelser 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.05 På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsforanstaltninger efter 16 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifterne til igangsætningsydelse, jf. 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997, registreres også på denne funktion. Udgifter vedrørende kontanthjælp til forsørgelse til personer under 30 år i visitationsperioden før aktivering og i perioden mellem aktiveringstilbud registreres ligeledes på denne funktion. På funktion 5.05 anvendes art 5.2. Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter i øvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes inden for rammerne af kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, registreres på funktion Det bemærkes endvidere, at udgifter til forsørgelsesydelser vedrørende aktivering af flygtninge registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.05 skal der føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998, om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 02 Kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ( 25, jf. 20 og 24 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til kontanthjælp efter 25 til personer under 30 år i visitationsperioden før første aktiveringstilbud, jf. 20 i lov om aktiv socialpolitik, og i perioderne mellem aktiveringstilbud, jf. 24 i lov om aktiv socialpolitik. 04 Særlig støtte ( 34, jf. 16, 20, 21, 23, 24, 35 og 36 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte efter 34, til personer i aktiveringsforanstaltninger efter 16, dvs. til både aktiverede under 30 år, jf. 20, aktiverede fyldt 30 år, jf. 21, til personer i den aktiveringsfri periode, jf. 23 og til personer i jobtræning og individuel jobtræ-

8 8 ning, jf. 35 og 36. Udgifter til særlig støtte til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. 20 og 24 registreres ligeledes her. Det bemærkes, at ved udbetaling af igangsætningsydelse registreres hele ydelsen på gruppering Igangsætningsydelse ( 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997) Her registreres udgifter til igangsætningsydelse til personer, der inden 1. januar 1998 har fået tildelt igangsætningsydelse, og som derfor kan modtage igangsætningsydelse efter de hidtil gældende regler i lov om kommunal aktivering, jf. 8, stk. 4 i lov nr af 29. december Aktiveringsgodtgørelse ( 38 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i tilbud om aktivering. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende aktiveringsgodtgørelse registreres ligeledes her. 08 Aktivering af personer under 30 år ( 20, jf. 16, 23,25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til personer under 30 år i aktiveringsforanstaltninger efter 16 i lov om aktiv socialpolitik, i form af: Løntilskud til personer i jobtræning, jf. 16, stk. 2, nr. 2. Kontanthjælp efter 25, herunder i den aktiveringsfri periode, jf. 23. Kontanthjælp til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 1 Beskæftigelsestillæg til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 2. Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 25. Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og uanset om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssigt aktivering. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion Det bemærkes at udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med aktivering af personer under 30 år registreres på gruppering Aktivering af personer fyldt 30 år ( 21, jf. 16, 23, 25 og 36 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser til personer fyldt 30 år i aktiveringsforanstaltninger efter 16, i form af: Løntilskud til personer i jobtræning, jf. 16, stk. 2, nr. 2. Kontanthjælp efter 25, herunder i den aktiveringsfri periode, jf. 23. Kontanthjælp til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 1 Beskæftigelsestillæg til personer i individuel jobtræning, jf. 36, stk. 2. Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter 25. Dette gælder uafhængigt af det ugentlige timetal for aktiveringen, og uanset om der er tale om en pligtmæssige eller ikke-pligtmæssig aktivering. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, institutioner mv. registreres på funktion Udgifter til særlig støtte efter 34 i forbindelse med aktivering af personer fyldt 30 år registreres på gruppering Tilbagebetaling Her registreres tilbagebetaling af hjælp til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsforanstaltninger efter 16 i lov om aktiv socialpolitik, jf. 91 og 92. Endvidere registreres tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 07.

9 9 Bilag 3. Kontoplan for funktion gældende fra og med regnskab Kontanthjælp vedrørende flygtninge. 1 Drift 01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik). 02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) 03 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 04 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik). 05 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) 06 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. 07 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv socialpolitik) 08 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) 09 Hjælp til flygtninge i øvrigt med 75 pct. refusion. 10 Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 11 Aktivering af flygtninge efter 18 måneder med 75 pct. refusion. 12 Aktiveringsgodtgørelse til flygtninge ( 38 i lov om aktiv socialpolitik). 13 Hjælp til flygtninge i det første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) 14 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik). 15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik). 91 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion. 92 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion. 2 Statsrefusion 01 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 02 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 04 Tilskud fra EU Konteringsregler for funktion 5.04 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp (jf. funktion 5.01) og aktivering af kontanthjælpsmodtagere (jf. funktion 5.05) til flygtninge fra datoen for meddelelsen af opholdstilladelsen og frem til 6½ år efter. På funktion 5.04 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1. For hver gruppering på funktion 5.04 skal føres en ydelsesregistrant, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 16. februar 1998, om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion mv. på visse dele af det sociale område. På funktion 5.04 er autoriseret en række driftsgrupperinger, som er gennemgået i det følgende: 01 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 25, 26, 27 og 34 i lov om aktiv social politik). Her registreres udgifter til kontanthjælp til flygtninge efter 25; til tillæg til flygtninge i form af en hjemmearbejdende ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder jf. 26, stk. 3; til hjælp til flygtninge, der er fyldt 60 år, og som ikke kan få social pension pga. betingelser om optjening, jf. 27 samt udgifter til særlig støtte til flygtninge efter 34 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Kontanthjælp til flygtninge efter 25 under forrevalidering registreres ligeledes her. Jf. funktion 5.01 gruppering 13, 14, 16, 18, 20 og en del af 19.

10 10 02 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion ( 52, 62, 63, 64, 65 og 78 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til revalideringsydelse til flygtninge efter 52; til løntilskud ved optræning eller uddannelse til flygtninge efter 62; til støtte til særlige udgifter og til merudgifter til bolig under revalidering til flygtninge efter 63 og 64; til tilskud mv. til selvstændig virksomhed til flygtninge efter 65 og til hjælp til værktøj og arbejdsredskaber til flygtninge efter 78 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Jf. funktion 5.01, gruppering 01, 02, 03, 05 og Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Her registreres udgifter vedrørende samværsret mv. med børn til flygtninge efter 83 og 84; til sygebehandling, medicin mv. til flygtninge efter 82; til hjælp til enkeltudgifter efter 81 og til flytning til flygtninge efter 85 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Endvidere registreres udgifter til merudgiftsydelse og til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne til flygtninge efter 28 og 29 i lov om social service, og merudgifter mv. for voksne flygtninge med nedsat funktionsevne efter 77, 79 og 84 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Jf. funktion 5.01, gruppering 04, 06, 08, 09, 10 og 15. Endelig registreres udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge efter 8, stk. 4 i lov nr af 29. december 1997 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion, jf. funktion 5.05, gruppering er tilsvarende grupperinger vedrørende uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion er tilsvarende grupperinger vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion. Det bemærkes, at udgifter til igangsætningsydelse til flygtninge registreres på gruppering 03, 06 eller Aktivering af flygtninge i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. Her registreres udgifter til løntilskud, kontanthjælp, særlig støtte og beskæftigelsestillæg til aktiverede flygtninge, herunder flygtninge under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. funktion 5.05, gruppering 02, 04, 08 og 09, ved aktivering inden for de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 11 Aktivering af flygtninge efter 18 måneder med 75 pct. refusion. Her registreres udgifter til løntilskud, kontanthjælp, særlig støtte og beskæftigelsestillæg til aktiverede flygtninge, herunder flygtninge under 30 år i visitations- og mellemperioderne, jf. funktion 5.05, gruppering 02, 04, 08 og 09, ved aktivering efter 18 måneder med 75 pct. refusion. 12 Aktiveringsgodtgørelse ( 38 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til aktiveringsgodtgørelse til flygtninge, jf. funktion 5.05, gruppering 07. Eventuelle tilbagebetalinger vedrørende aktiveringsgodtgørelse registreres ligeledes her. 13 Hjælp til flygtninge i de første 18 måneder ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering af flygtninge efter 86 i de første 18 måneder med 100 pct. refusion. 14 Hjælp til flygtninge med 75 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering af flygtninge efter 86 med 75 pct. refusion. 15 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion ( 86 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til hjælp til repatriering efter 86 til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion. Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service, afhængig af refusionsprocenten. Her registreres endvidere hjælp udbetalt i henhold til bistandsloven og lov om kommunal aktivering. Jf. funktion 5.01, gruppering 91, 93 og 95 samt funktion 5.05, gruppering 93. Tilbagebetaling af aktiveringsgodtgørelse registreres dog på gruppering 12.

11 11 Bilag 4. Kontoplan for funktion 5.98 gældende fra og med regnskab Beskæftigelsesordninger 1 Drift 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi 05 Individuel jobtræning i privat regi 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 07 Andre uddannelser 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder mv. 10 Præmieringsordning ( 101 i lov om aktiv socialpolitik) 16 Produktionsskoler 17 Amtskommunale tilskud for kurser for arbejdsløse 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem mv. 97 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering ( 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik) 2 Statsrefusion 03 Berigtigelse 04 Refusion vedrørende præmieringsordning ( 101, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik) 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 07 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud mv. med 50 pct. refusion ( 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 20 Tilskud vedrørende EU Konteringsregler for funktion 5.98 I det følgende nævnes kun de grupperinger, som er relevante i forhold til lov om lov om aktiv socialpolitik: 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning i kommunalt regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. 05 Individuel jobtræning i privat regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning i privat regi, jf. lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om aktiv socialpolitik. 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder mv. Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder mv. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 og 09 og på funktion 5.04 under gruppering 10 og Præmieringsordning ( 101 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres udgifter til præmien til offentlige arbejdsgivere, der ansætter en kontanthjælpsmodtager i en varig stilling, jf. 101 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunens udgifter til præmien til statslige, andre kommuners og amtskommunale institutioner mv. konteres under henholdsvis art 4.6, 4.7 og 4.8 Kommunens udgifter til præmien til kommunens egne institutioner mv. registreres som en intern afregning. 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i privat hjem mv. Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf. lov om aktiv socialpolitik, samt andre indtægter,

12 12 fx salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter. 97 Tilskud vedrørende flygtninge i aktivering ( 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik) Her registreres kommunens tilskud efter 107, stk. 5 i lov om aktiv socialpolitik vedrørende udlændinge, der deltager i aktiviteter, der er omfattet af 16, stk. 2, nr Det bemærkes at tilskuddet efter 107, stk. 6 registreres på funktion 8.81 gruppering 04 Tilskud vedrørende integrationsbistand i de første 18 måneder. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering 04 til registrering af den statslige refusion af kommunens udgifter til præmieringsordninge, jf. 101, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik. Det bemærkes at gruppering 06 under dranst 2, vedrører refusion fra AF-systemet. Endvidere er der under dranst 2 autoriseret en gruppering 07 til registrering af den refusion, som staten inden for et rådighedsbeløb (loft) yder på 50 pct. af kommunens driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud efter 16, stk. 2, nr. 1, 3-5, 7 og 8 samt aktiveringsgodtgørelse efter 38, jf. 100, stk. 2 i lov om aktiv socialpolitik.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 26. september 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-15 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 31. januar 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1995/1562-8 si\br93\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv socialpolitik 11 Kontanthjælp Kommunen yder økonomisk hjælp i form af kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp er, at personen har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. pga. sygdom,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4980 Dato 22-12-2017 Orientering om 45. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere