NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling"

Transkript

1 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.: 12 / 8915 Hvad drejer ansøgningen sig om Lov om social pension Folkepension, ansøgning 13 Udbetaling Personligt tillæg og helbredstillæg Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg c Borgerservice Varmetillæg 14,2 Borgerservice Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 Borgerservice Opsat pension 15 a 15f Udbetaling

2 Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 Førtidspensionsansøgning 20 Udbetaling Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 Jobcenter 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 Jobcenter Personligt tillæg kan ydes til førtidspensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg Borgerservice Helbredstillæg 18, 1-3 Udbetaling Udvidet helbredstillæg 18, 4 Borgerservice Varme tillæg 17.1 Udbetaling Lov om delpension Delpension 5 Borgerservice Lov om individuel boligstøtte Side 2 af 16

3 Boligsikring 40, 41, 42, 42a Udbetaling Boligydelse til pensionister 40, 42 Udbetaling Beboerindskudslån 54, 55 Borgerservice Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 Borgerservice Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56, 58 A Jobcentret Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Barsel 7 Udbetaling Fravær ved adoption 8 Udbetaling Orlov 9 Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 Borgerservice Kontanthjælp/engangshjælp/ Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 11, 25 a og 34 Borgerservice Side 3 af 16

4 Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Jobcenter 26 uger Forlængelse af revalideringsperioden 56 Jobcenter Særlig boligstøtte til revalidender 64 a Borgerservice Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Jobcenter 26 uger Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 Borgerservice Enkeludgifter 81 Borgerservice Sygebehandling, medicin 82 Borgerservice Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 Borgerservice Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 Hjælp til flytning 85 Borgerservice Efterlevelseshjælp 85 a Borgerservice Tilbagebetaling i forskellige situationer Borgerservie Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Jobcenter Side 4 af 16

5 Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 Jobcenter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Jobcenter Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Jobcenter Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Jobcenter 26 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Jobcenter 26 uger Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (arbejdsfastholdelse) Jobcenter 26 uger 7. Der kan til enhver tid ansøges om fleksjob på det foreliggende grundlag. I givet fald er sagsbehandlingsf risten 1. Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne (ikke arbejdsfastholdelse) Jobcenter 39 uger. 1 ved ansøgning på det foreliggende grundlag. Side 5 af 16

6 Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Jobcenter Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Jobcenter 26 uger Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Jobcenter 13 uger Godtgørelse 75 C, 83 Jobcenter Mentor 78, 79 Jobcenter Befordring 82 Jobcenter Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Jobcenter Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Jobcenter Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Jobcenter Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Jobcenter Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g AS Jobcenter Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Jobcenter Side 6 af 16

7 Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 Jobcenter Opkvalificering ved afskedigelse 102 Jobcenter Lov om integration af udlændinge i Boligplacering 12 Integrationskontrakt 19 Jobcenter / Social Behandling Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 Social Drift Enkeltudgifter 35 Borgerservice Sygebehandling 36 Borgerservice Særlig hjælp vedr. børn 37 Flytning 39 Borgerservice Lov om repatriering Lov om repatriering. Herunder Hjælp til betaling af boligudgifter og Reintegrationsbistand 7, 8 og 10 Borgerservice 13 uger Side 7 af 16

8 Dagtilbudsloven Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Pladanvisningen 1 uge Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Pladsanvisninge n 3 uger Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 Tilskud til privat pasning 80 Pladsanvisninge n 3 uger Tilskud til pasning af egne børn 86 Pladsanvisninge n 3 uger Lov om social service Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 Ledsagelse til unge mellem år 45 Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 Udarbejdelse af undersøgelse uger Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 Side 8 af 16

9 Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 Side 9 af 16

10 Udarbejdelse af handleplan uger Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 2 uge Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84, stk. 1 Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84, stk uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 5 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 5 uger Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 Side 10 af 16

11 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 Personlig hjælpeordning Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 1 Ledsagerordning Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 Kontaktperson til døvblinde Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde. 98 Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister) 99 3 uger Dækning af nødvendige merudgifter Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap uger Behandling af stofmisbrugere 101 Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Side 11 af 16

12 Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder uger Aktivitets- og samværstilbud (pensionister) Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede uger Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 109 og 110 Ingen sagsbehandlingsfris t på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive. Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp uger Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 Side 12 af 16

13 Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. gangredskaber og kørestole. Visse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder, hvorfor en delvis egenbetaling kan komme på tale niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau Se nederst for uddybning 0-1 arbejdsdag 9 uger 20 uger 3 Hjælpemidler, personlige F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser uge Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd uger Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse uger Støtte til boligindretning/boligskift Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 Som for Se nederst for uddybning Side 13 af 16

14 Støtte til individuel befordring Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard uger Pasning af døende i eget hjem Plejeorlov uge Sygeplejeartikler og lign til døende Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv uge Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de tilbud, der ydes. 141 Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for børn 142 stk. 2 og 4 6 uger Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 Godkendelse af private botilbud uger Kvittere for modtagelsen af en underretning hverdage (lovpligtigt) Side 14 af 16

15 Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 Fastsættes ved beslutning om anbringelse Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 Udbetaling Tilskud vedr. særlige grupper af børn, f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c Borgerservice Forskudsvis udbetaling af børnebidrag & 16 Borgerservice Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 Borgerservice Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 Bilag 1: Niveaudeling af SEL 112, 113 og 116 opgaver. 1. niveau Akutte opgaver Side 15 af 16

16 2. niveau Sagsbehandling vedr. enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner. Herunder også nagelfaste hjælpemidler i form af f.eks. støttegreb (boligændring). 3. niveau Sagsbehandling vedr. teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor problematikken er mere sammensat og hvor vurdering, udredning, instruktion og opfølgning i form af hjemmebesøg er påkrævet. Det kan f.eks. dreje sig om siddestillingsanalyser og mindre boligændringer. 4. niveau Sagsbehandling i de mest komplicerede sager, som omfatter flere problematikker og som inddrager eksterne samarbejdspartnere for udredning, specialrådgivning eller valg af løsning. Det kan f.eks. dreje sig om større boligændringer, udformning af specialløsninger eller hvor det drejer sig om sjældent forekommende sager med flere sammensatte problematikker. er: Niveau 1: 0 1 dag Niveau 2: 9 uger * Niveau 3: 20 uger * Niveau 4: 3 * * Der bliver foretaget løbende prioritering af sager inden for sagsbehandlingsfristen. Side 16 af 16

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere