Manual for pumpe: Manual for Pump: APV Fluid Handling Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for pumpe: Manual for Pump: APV Fluid Handling Horsens"

Transkript

1 Manual for pumpe: Manual for Pump: DK UK DW APV Fluid Handling Horsens

2

3 Indhold: DK 0. Advarsler, side. Introduktion til DW produktprogrammet. DW produktprogram, side. DW pumpen, optioner og ekstraudstyr, side.3 Identifikation af pumpe, side. Identifikation af motor, side. Installation af pumpen. Positionering, side 3. Tilpasning af rørsystemet, side 3.3 Elektriske foranstaltninger, side 3. Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning, side 3 3. Før ibrugtagning af pumpen 3. Kontroller pumpen for fremmedlegemer, side 3. Kontroller følgende før installationen afsluttes, side 3.3 Kontroller følgende før pumpen startes, side 5 3. Umiddelbart efter opstart, side Fejlfinding, side 56. Adskillelse og samling af pumpen. Afmontering af frontplade, side 7.. Montering af frontplade, side 7. Afmontering af rotorer, side 8.. Montering af rotorer, side 8.3 Afmontering af pumpehuset, side 8.3. Montering af pumpehuset, side 9. Afmontering af tandhjulskappe, side 9.. Montering af tandhjulskappebeslag, side 9.5 Afmontering af tandhjulene, side 0.5. Montering af tandhjul, side 0.6 Afmontering af olietætningsplade, side.6. Montering af lejehus, side.6. Afmontering af lejehus, side.6.3 Montering af lejehus, side.7 Justeringsprocedure, side.7. Indstilling af rotorernes vinkel position, side 3 5. Vedligehold 5. Udskiftning af rotorer, side 5. Udskiftning af enkelt mekanisk akseltætning til enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl, side Udskiftning af akseltætning, side Udskiftning af enkelt aksellæbetætning, side Udskiftning af tredobbelt aksellæbetætning, side 8 5. Ændring af ind og udløbsretning, side Udskiftning af rullelejer, side Anbefalet lager af reservedele, side 6. Tekniske data 6. Tilspændingsmoment af bolte, skruer og møtrikker, side 3 6. Lydtryks og lydeffektniveau for DW pumper, side Maksimalt tilladeligt differentialtryk for DW pumper, side 5 6. Maksimalt tilladelig temperatur for DW pumper, side Maksimalt tilladelig temperatur forandring, side Clearances for indstilling af DW pumper, side Reservedelslister Snittegning foldeside Pumpe komplet, side 530 Akseltætninger, side 333 Pumpens mål, side335 Komplet motorkappe type DW3, side Iss S 0.99

4

5 Contents: UK 0. Warnings, page 3. Introduction to the DW Range. The DW range, page 3. The DW Pump, options and extras, page 3.3 Identifying the pump model, page 3. Identifying the motor model, page 3. Installation of the pump. Positioning of the pump, page 33. Adapting the pipe system, page 33.3 Power supply, page 33. Water supply for water flushed selals, page Before startup and starting the pump 3. Checking the pump for foreign material, page 3 3. Check the following before concluding the installation, page Check the following before starting the pump, page Immediately after starting the pump, page Fault finding, page Dismantling and reassembling the pump. Remove front cover, page 37.. Refit the front cover, page 37. Remove the rotors, page 38.. Refit the rotors, page 38.3 Remove the rotor case, page Refit the rotor case, page 39. Remove can, page 39.. Refit can, page 39.5 Remove the gears, page 0.5. Refit the gears, page 0.6 Remove the oil seal plate, page.6. Refit the oil seal plate, page.6. Remove the chassis, page.6.3 Refit the chassis, page.7 Shimming Procedure, page.7. Retiming the rotors, page 3 5. Maintenance 5. Changing rotors, page 5. Changing from single mechanical seal to single mechanical seal with flush,p Changing lip seal, page Changing single lip seal, page Changing triple lip seal, page 8 5. Changing port orientation, page Changing the bearings, page Recommended stocks of spare parts, page 5 6. Technical data 6. Tightening Torque settings, page Sound pressure and sound effect level fro DW pumps, page imum permissable differential pressure for DW pumps, page imum permissable temperature for DW pumps, page imum permissable temperature change for DW pumps, page Clearance table, page Spare parts Sectional drawing Pump complete, page 530 Shaft seal, page 333 Pump dimensions, page 335 Complete motorschroud type DW 3, page Iss Q 0.98

6 Snittegning Sectional Drawing Schnittzeichnung Dessin Général

7

8

9 : Fod : Olieskueglas 3: Bolt, front plade : Bolt, special front plade 5: Oliepåfyldningsstuds 6: Rotor 7: Skrue 8: Olie prop, side 9: Styrestift 0: Rotor bolt og oring : Front plade : Skrue 3: Tætningsskive : Læbetætning 5: Olietætningsplade 6: Tætning, tandhjulskappe 7: Skrue 8: Styrestift 9: Lejehus 0: Yderring, bagerste leje : Ruller, bagerste leje : Inderring, bagerste leje 3: Låseskive til leje : Låsemøtrik til leje 5: Tandhjulsfjeder 6: Skråfortandet gear 7: Låseskive, tandhjul 8: Oring 9: Låsemøtrik, tandhjul 30: Drivfjeder 3: Drivaksel 3: Læbetætning 33: Skrue 3: Tætningsskive 35: Tandhjulskappebeslag 36: Dreven aksel 37: Tandhjulskappe 38: Afstandsskiver 39: Spændskive 0: Låsering : Oliedræn prop : Yderring, forreste leje 3: Ruller, forreste leje : Inderring, forreste leje 5: Oring 6: Pumpehus 7: Pakning, front plade 8: Oring 9: Afstandskiver, rotor 50: Topmøtrik/Pindbolt : Foot : Plug, oil window 3: Bolt, front cover : Bolt, front cover special 5: Plug, oil filler 6: Rotor 7: Screw 8: Plug,oil side 9: Dowel 0: Rotor bolt o ring : Front cover : Screw 3: Washer,seal : Lipseal 5: Plate, oil seal 6: Seal, can 7: Screw 8: Dowel 9: Chassis 0: Bearing rear, outer bearing race : Bearing rear, rollers : Bearing rear, inner bearing race 3: Lock washer,bearing : Locknut,bearing 5: Key, gear 6: Gear, helical 7: Lock washer,gear 8: O ring 9: Locknut, rear 30: Key drive 3: Main shaft 3: Lipseal 33: Screw 3: Washer, seal 35: Can support 36: Auxiliary shaft 37: Can 38: Shims 39: Washer 0: Circlip : Plug, oil drain : Bearing front, outer bearing race 3: Bearing front, rollers : Bearing front, inner bearing race 5: O ring 6: Rotor case 7: Gasket front cover 8: O ring 9: Washer, rotor 50: Domenut/Studding : Fuß : Stopfen, Ölfenster 3: Bolzen, Vorderplatte : Sonderbolzen, Vorderplatte 5: Stopfen, Ölfilter 6: Rotor 7: Schraube 8: Stopfen, Ölseite 9: Dübel 0: ORing, Rotorbolzen : Vorderplatte : Schraube 3: Scheibe, Dichtung : Lippendichtung 5: Platte, Öldichtung 6: Dichtung, Gehäuse 7: Schraube 8: Dübel 9: Gestell 0: Hinterlager, Außenlaufring : Hinterlager, Rollen : Hinterlager, Innenlaufring 3: Sicherungsscheibe, Lager : Gegenmutter, Lager 5: Keil, Getriebe 6: Schraubenradgetriebe 7: Sicherungsscheibe, Getriebe 8: ORing 9: Gegenmutter, hinten 30: Keilmitbringer 3: Hauptspindel 3: Lippendichtung 33: Schraube 3: Scheibe, Dichtung 35: Gehäusestütze 36: Nebenwelle 37: Gehäuse 38: Abstandscheibe 39: Scheibe 0: Sicherungsring : Stopfen, Ölablaß : Vorderlager, Außenlaufring 3: Vorderlager, Rollen : Vorderlager, Innenlaufring 5: ORing 6: Rotorverkleidung 7: Dichtung, Vorderplatte 8: ORing 9: Abstandscheibe, rotor 50: Hutmutter/ Stiftschraube : Pied : Bouchon, jauge d huile 3: Boulon, plaque avant : Boulon, couvercle avant spécial 5: Bouchon, remplissage d huile 6: Rotor 7: Vis 8: Bouchon, côté huile 9: Goujon d assemblage 0: Bague O, boulon de rotor : Plaque avant : Vis 3: Rondelle de serrage, joint : Joint à lèvre 5: Plaque, joint étanche à l huile 6: Joint, réservoir à huile 7: Vis 8: Goujon d assemblage 9: Châssis 0: Palier arrière, course de palier extérieure : Palier arrière, rouleaux : Palier arrière, course de palier intérieure 3: Rondelle de blocage, palier : Écrou de blocage, palier 5: Clavette, transmission 6: Transmission, hélicoïdale 7: Rondelle de blocage, transmission 8: Bague O 9: Écrou de blocage, transmission 30: Clavette de guidage 3: Arbre de transmission principal 3: Joint à lèvre 33: Vis 3: Rondelle de serrage, joint 35: Support du réservoir à huile 36: Arbre de transmission auxiliaire 37: Réservoir à huile 38: Pièces intermédiaires 39: Rondelle de serrage 0: Circlips / Bague de fermeture : Bouchon, vidange d huile : Palier avant, course de palier extérieure 3: Palier avant, rouleaux : Palier avant, course de palier intérieure 5: Bague O 6: Boîtier à rotor 7: Joint d étanchéité pour plaque avant 8: Bague O 9: Pièces intermédiaires, rotor 50: Ecrou aveugle / goujon

10 Enkelt mekanisk akseltætning Single mechanical seal Einzelmechanische Dichtung Garniture mécanique simple Enkelt mekanisk akseltætning med skyl Single mechanical seal with flush Einzelmechanische Dichtung mit Wasserspülung Garniture mécanique simple avec chasse de rinçage Triple læbe konfekturetætning Triple lip confectionary seal 3fache Lippen Dichtung, Konfekt Joint à lèvre triple pour confiserie Enkelt gummi læbetætning Single rubber lipseal Einzelgummilippendichtung Joint à lèvre en caoutchouc simple 39 Iss S.98

11 Enkelt mekanisk akseltætning/ Enkelt mekanisk akseltætning med skyl A: Roterende drivring B: Roterende glideflade C: Oring, akseltætning D: Stationær glideflade E: Akseltætningshus F: Monteringsplade G: Stationær drivring H: Bølgefjeder I: Skrue, akseltætningshus J: Muffe K: Oring, monteringsplade L: Læbetætning M: Styrepind N: Oring, muffe Triplelæbe konfekturetætning/ Enkelt gummi læbetætning O: Oring, akselstætningshus P: Akseltætningshus Q: Monteringsplade R: Skrue S: Læbetætning T: Muffe U: Styrepind V: Oring, muffe X: Gummi læbetætning Single mechanical seal / Single mechanical seal with flush A: Rotary drive ring B: Rotary seal face C: O ring, seal D: Stationary seal face E: Seal housing F: Clamp plate G: Stationary drive ring H: Wawe spring I: Screw, seal housing J: Sleeve K: O ring, clamp plate L: Lipseal M: Pin N: O ring, sleeve Triple Lip Confectionary/ Single Rubber lipseal O: O ring, seal housing P: Seal housing Q: Clamp plate R: Screw S: Lipseal T: Sleeve U: Pin V: O ring, sleeve X: Rubber lipseal Einzelmechanische Dichtung Einzelmechanische Dichtung mit Wasserspülung A: Rotierender Antriebsring B: Rotierende Flachendichtung C: ORing, Dichtung D: Stationäre Flachendichtung E: Dichtungsgehäuse F: Klemmplatte G: Stationärer Antriebsring H: Wellenfeder I: Schraube, Dichtungsgehäuse J: Manschette K: ORing, Klemmplatte L: Lippendichtung M: Stift N: ORing, Manschette 3fache LippenDichtung/ Einzelgummilippendichtung O: ORing, Dichtungsgehäuse P: Dichtungsgehäuse Q: Klemmplatte R: Schraube S: Lippendichtung T: Manschette U: Stift V: ORing, Manschette X: Gummilippendichtung Garniture mécanique simple/ Garniture mécanique simple avec chasse de rinçage A: Bague de transmission rotative B: Face de joint rotative C: Bague O, joint D: Face de joint stationnaire E: Corps de joint F: Plaque de serrage G: Bague de transmission stationnaire H: Ressort ondulé I: Vis, Corps de joint J: Douille K: Bague O, Plaque de serrage L: Joint à lèvre M: Goupille de guidage N: Bague O, douille Joint à lèvre triple pour confiserie/ Joint à lèvre en caoutchouc simple O: Bague O, corps de joint P: Corps de joint Q: Plaque de serrage R: Vis S: Joint à lèvre T: Douille U: Goupille de guidage V: Bague O, douille X: Joint à lèvre en caoutchouc

12

13 0. Advarsler. Gennemlæs instruktionsvejledningen, inden pumpen installeres og tages i brug. Følg altid de heri angivne anvisninger for montage og demontage for at sikre størst mulig driftsikkerhed. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt nærmeste APVforhandler. Elektrisk installation. Kontroller altid, at motor og motor styring er korrekt specificeret, specielt i driftsmiljøer, hvor der kan være eksplosionsfare. 3. Kontroller altid, at al elektrisk installation udføres af dertil kvalificeret personale.. Spul aldrig med vand eller rengøringsvæske direkte på elmotoren. 5. Demontér aldrig pumpen, før den elektriske forbindelse til motoren er afbrudt. Sikringerne fjernes og kablet til motorens klemkasse demonteres. Personlig skade 6. Sæt aldrig pumpen igang før afskærmning over koblingen mellem pumpe og motor er forsvarligt monteret. 7. Pumpen indeholder roterende dele. Stik aldrig hænder eller fingre ind i en pumpe, som er i drift. 8. Berør ikke pumpens gearkasse, da denne kan blive meget varm. 9. Berør ikke pumpehuset under drift. Hvis pumpen anvendes til varme væsker, kan pumpehuset blive meget varmt. 0. Start ikke pumpen før alle rørforbindelser er omhyggeligt monteret og tilspændt. Hvis pumpen bruges til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter.. Demontér aldrig pumpen før der er lukket for de isolerende ventiler på ind og udløbssiden og rørsystemet i umiddelbar nærhed af pumpen er blevet tømt. Hvis pumpen bruges til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. Pumpehavari. Fjern altid monteringsværktøj fra pumpen inden den startes op. 3. Kontroller altid, at der ikke findes snavs og svejseaffald i pumpen.. Kontroller altid, at pumpen er våd, inden den startes op. 5. Kontroller altid, at pumpe og motoraksler er korrekt linet op. 6. Kontroller altid, at ind og udløbsventilerne, der isolerer pumpen, er helt åbne før pumpen startes. 7. Brug altid sikkert fastgjorte slynger når pumpen løftes med kran eller lignende løfteværktøj. 8. Kontroller, at gearkassen er fyldt med en af APV anbefalet olie til det korrekte niveau. 9. Pumpens udløb må aldrig lukkes eller på anden måde obstrueres. Hvis dette sker vil processtrykket overstige pumpens maksimum, og der vil ske skade på pumpen. 0. Tab aldrig pumpedele på gulvet. Dette gælder især rotorer og frontdæksel.. Lad aldrig mediets temperatur overstige den maksimumtemperatur, der er angivet på pumpens navneplade.. Lad aldrig linietrykket overstige de herunder angivne maksimumtryk:. 5 bar: DW5/093/5. 0 bar: DW/007/0 ; DW3/07/0 ; DW/039/0. 5 bar: DW/00/5 ; DW5//5..5 bar: DW5/080/.5. 0 bar: DW/006/0 ; DW/03/0 ; DW3/0/0 ; DW3/030/0 ; DW/033/0 ; DW/073/ bar: DW/003/ bar: DW/007/7 ; DW5/56/7 Disse tryk gælder for vand ved 0 C.

14 . Introduktion til DW produktprogrammet.. DW produktprogram Denne manual gælder for alle størrelser af standard DW og DWe pumper såvel som pumper passende til høje temperaturer. Kontroller på pumpens navneplade, at pumpen falder ind under ovennævnte kategori.. DW Pumpen, optioner og ekstraudstyr. Følgende standard optioner kan fås til DW pumpen: Pumpe med fri akselende. Pumpe monteret med gearmotor med fast hastighed, evt. forberedt til frekvensomformer. Pumpe monteret med gearmotor med manuelt variabel hastighed Bundramme i malet stål eller rustfrit stål. Rotor mellemrum passende til 0 C maksimum temperatur eller 80 C maksimum temperatur. Elastomerer i EPDM eller TM. Enkelt mekanisk akseltætning i SiC/Carbon eller SiC/SiC. Enkelt mekanisk akseltætning med eller uden vandskyl. Enkelt EPDM læbeakseltætning. Triple PTFE læbeakseltætning (Konfekturetætning). Horisontale eller vertikale ind og udløbsporte. Drejestempelrotorer i 36L rustfrit stål eller i en ikkerivende stållegering. Standard bilobe rotorer 36L rustfrit stål eller i en ikkerivende stållegering. Fig..3 Identifikation af pumpe Eksempel se fig.. ORDER NO. : C.3780: Angiver APV s ordre nummer. TYPE : Angiver pumpetypen ; her DW3/07/0 07: Angiver fortrængningsvolumen i l/00 omdr. 00: Angiver pumpens maksimal tilladelige tryk i bar : Angiver pumpenummer. SERIAL NO : Angiver pumpens serienummer YEAR : Angiver fremstillingsår TEMP 0 : Angiver maksimal temperatur i 0 C. MAX. BAR 0 :Angiver maksimal tryk i bar.. Identifikation af motor Motoren identificeres ved at læse navneplade på motoren.

15 Installation af pumpen. Positionering af pumpen Pumpen bør installeres så tæt på væskekilden som muligt. Minimér antallet af bøjninger, Tstykker, ventiler og andre komponenter i rørsystemet hen til pumpens indløb mest muligt. Installér pumpen så lavt i forhold til væskekilden som muligt. Installer pumpen således der er tilstrækkelig plads til vedligeholdsarbejde.. Tilpasning af rørsystemet Sørg for, at rørforskruninger eller rørclamps er samlet korrekt. Brug de rigtige pakninger til de enkelte forskruninger. Rør til og fra pumpen bør understøttes så tæt på pumpen som muligt..3 Elektriske foranstaltninger Motoren tilsluttes ledningsnettet via et motorskab i henhold til lokale regulativer. Motoren tilkobles efter anvisningen, som findes i motorens klemkassedæksel. Motoren tilsluttes således at pumpen får den korrekte omdrejningsretning.. Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Hvis væskeskyl af akseltætninger er nødvendigt, skal væsken forbindes til pumpen. Pumper forberedt til væskeskyl har slangetilslutninger i tætningshuset. Disse slangetilslutninger er /8 og passer til en Ø6 mm slange. Nødvendigt flow af skyllevæske er 3 liter/minut. Trykket må ikke overstige bar. Brug ikke disse skyllevæsketilslutninger til damp eller dampkondensat. Ønskes damp anvendt som spærremedie, kræves en speciel aseptisk rørføring. 3

16 3. Før ibrugtagning af pumpen Før pumpen tages i brug, skal den renses for snavs og svejseaffald. Alle fremmedlegemer og snavs skal fjernes. Rotorerne skal fjernes fra pumpen imens systemet rengøres før start. Fold snittegningen ud og brug den som reference. 3. Kontroller pumpen for fremmedlegemer.. Adbryd strømtilførslen (3,).. Løsn og afmontér boltene/møtrikkerne i frontpladen(). VED DREJESTEMPELROTORER 3a. Brug af boltene med stort gevind (3) som aftrækkere ved at sætte dem i de gevindskårne huller i frontpladen (). Frontpladen trækkes af ved at dreje hver bolt omgang ad gangen dette sikrer, at frontpladen bliver trukket lige af pumpehuset (6). Fjern frontpladen. VED BILOBE ROTORER 3b. Fjern frontpladen ().. Rotér rotorerne (6) ved manuelt at dreje på koblingen mellem pumpe og gearmotor for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer bag rotorerne. 5. Hvis der er fremmedlegemer i pumpen, skal de fjernes. Rens med luft eller vand. Fig. Standard Olier 6. Når pumpen er renset og ren, sæt da frontpladen() på igen og spænd bolte/møtrikker (3,) til med det angivne moment se afsnit Kontrollér følgende før installationen afsluttes at pumpens oliestand er korrekt synlig i skueglasset ()som vist i fig.. at olien er af en af APV anbefalet type Olie temp. 0 C Anvendelse omgivelsestemp. Oliebasis Mineralsk Syntetisk BP Mobil Shell Castrol Specialolier til fødevare og farmaceutiske industrier C C Olie temp. 0 C Ved omgivelses temp. t<0 0 C og alle DW pumper med produkt temp.<0 0 C Ved omgivelses temp. t>0 0 C eller alle DW pumper med produkt temp.>0 0 C Anvendelse omgivelsestemp. X X Oliebasis Mineralsk Syntetisk Energol GRXP 0 Enersyn SGXP 0 Type Mobil gear 630 Mobil Glygole HE60 Omela Alpha Oil MAX 30 0 Tivela Alphasyn Oil WA T0 Godkendelse Pumpe type DW DW DW 3 DW Krævet oliemængde i liter C Ved omgivelses temp. t<0 0 C og alle DW pumper med produkt temp.<0 0 C Mobil: DTE FM 0 Note : Bland aldrig mineralske og syntetiske olier. X X X Castrol: Vitalube GS Klüber: Klüberoil UH 0 USDA (H) USDA (H) FDA USDA (H)a DW 5 7 at pumpens udgangsaksel (3)og motorens drivaksel er korrekt linet op. at forskruningerne til pumpens ind og udløb er tætte.

17 3. Før ibrugtagning af pumpen 3.3 Kontroller følgende før pumpen startes; at pumpen er våd at pumpen roterer frit at alle ind og udløbsventiler er åbne at der ikke er nogle forhindringer for væskestrømmen, og at væsken har fri adgang til pumpen at omdrejningsretningen er korrekt at koblingsafskærmningen er monteret korrekt hvis pumpen har væskeskyllede akseltætninger, kontrollér at skyllevæskestrømmen er tilstrækkelig. 3. Umiddelbart efter opstart;. Lyt efter unormale lyde. Kontroller, om der er lækager 3. Kontroller, at væsken flyder. 3.5 Fejlfinding Symptomer Mulige årsager Motor overophedet: 7,8,0,7,8,0, Pumpeydelse for lav:,,8,9,, Intet flow fra pumpen:,,3,6 Uregelmæssigt flow:,,5,6,8 Støj og vibration:,,5,6,7,8,0,,3,6,7,8,9,0,, Pludselig stop ved opstart: 7,8 Pumpe overophedet: 8,0,7,8,0, Ekstrem rotor slitage:,5,3,6,7,8,, Ekstremt effektforbrug: 7,8 Pludseligt stop: 7,3,6,7,8,, Akseltætningslægkage: 5,6 5

18 3. Før ibrugtagning af pumpen Årsag. Forkert omdrejningsretning:. Ikke tilstrækkelig NPSH : 3. Pumpen er ikke våd :. Kavitation: 5. Luftindtrængen i pumpen: 6. Blokeret el. indskrænket rør på sugesiden: 7. Udløbstrykket over maksimum: 8. Væskens viskositet for høj: 9. Væskens viskositet for lav: 0. Pumpens hastighed over maks.:. Slidte rotorer :. Pumpens hastighed under den nødvendige: 3. slidte rullelejer:. Slidte mekaniske akseltætninger: 5. Oring ikke kompatibel med produktet: 6. Slidte tandhjul: 7. For lidt olie i gearkassen: 8. Forkert olietype: 9. Metallisk kontakt mellem rotorer, pumpehus og frontplade: 0. Pumpe og motor monteret skævt i forhold til hinanden:. Fremmedlegmer i produktet:. Løse bolte mellem pumpe, motor og bundramme: Mulig løsning Byt af faserne på motoren således at motoren drejer den anden vej rundt. Øg NPSH;hæv tanken, der suges fra: placer pumpen lavere; sænk hastiggheden; øg rørdiameteren på sugesiden; forkort længden af rør til pumpens indløb, fjern bøjninger og andre trykreducerende komponenter. Før væske ind i pumpen og fjern den indespærrede luft. Øg sugetrykket. Kontroller, at alle samlinger er tætte. Efterse rørsystemet monter filter hvis nødvendigt. Kontroller, at flowet ikke forhindres, sænk trykket ved at øge rørdiameteren. Sænk hastigheden øg produktets temperatur. Øg hastigheden, sænk produktets temperatur, reducér mellemrum mellem rotorer, pumpehus og frontplade. Sænk hastigheden. Sæt nye rotorer ind. Øg hastigheden. Skift rullelejerne ud send evt. pumpen retur til APV til reparation. Skift de mekaniske akseltætninger ud. Kontroller kemisk kompatibilitet eller kontakt APV for alternative elastomerer. Skift tandhjulene ud og indstil rotorne påny. Fyld olie i gearkassen indtil det korrekte niveau er nået. Kontroller, at den anvendte olie er af en APV anbefalet type. Sænk udløbstrykket, sænk produkt temperaturen kontroller mellemrummene imellem rotorer, frontplade og pumpehus. Monter pumpe og motor korrekt. Monter filter. Spænd boltene. 6

19 . Adskillelse og samling af pumpen Der er nogle få basale arbejdsgange, som skal udføres for at vedligeholde pumpen. Disse arbejdsgange er beskrevet i det følgende. Snittegningen viser positionen af de forskellige komponenter, som bliver nævnt i disse procedurer.. Afmontering af front plade () For at kunne afmontere og montere frontpladen () er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afbryd strømtilførslen til motoren.. Luk for skyllevæsketilførsel, hvis et sådant er monteret. 3. Luk de isolerende ventiler på ind og udløbssiden af pumpen.. Løsn frontpladebolte/møtrikker (3,). Hvis pumpen bruges til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 5. Ved drejestempel rotorer: Fjern frontpladebolte/møtrikker (3,) og brug to bolte med gevind i hele boltens længde til at trække front pladen () af. Boltene sættes ind i gevindhullerne i frontpladen og drejes skiftevis omgang ad gangen. Dette sikrer, at frontpladen ikke bliver beskadiget. Ved bilobe rotorer: Fjern frontpladebolte/møtrikker(3,) og herefter kan frontpladen () fjernes... Montering front plade (). Montér frontpladepakning (7) i pumpehuset (6).. Ved drejestempelrotorer Montér frontpladen () ved at positionere den på de styrestifte (9), der sidder i pumpehuset (6). Brug en kunststof hammer til forsigtigt at slå frontpladen på plads, og krydsspænd frontpladebolte/møtrikker (3,) til med korrekt moment. Se afsnit 6. Ved bilobe rotorer Montér frontpladen () ved at fastspænde frontpladebolte og møtrikke (3,) med korrekt moment. Se afsnit Rotér rotorerne(6) ved manuelt at dreje på koblingen mellem pumpe og gearmotor forsigtigt for at sikre fri bevægelse af rotorerne inde i pumpen. 7

20 . Adskillelse og samling af pumpen Rotorlås Pos. Pos.. Afmontering af rotorer (6) For at afmontere og montere rotorerne er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen() som beskrevet i afsnit... Placér rotorerne (6) og isæt specialværktøjet rotorlås som vist i pos.. 3. Løsn og fjern øverste eller højre rotorskrue (0).. Fjern rotorlåsen og brug fingrene til at trække rotoren (6) af akslen (3) med. Kontrollér, at lober eller vinger på den rotor, der ikke er blevet løsnet endnu, ikke overlapper den rotor, der trækkes ud. 5. Flyt rotorlåsen til pos.. 6. Løsn og fjern nederste eller venstre rotorskrue (0). 7. Afmontér rotoren (6) som før ved at trække den af akslen (36) med fingrene... Montéring af rotorer (6) Kontroller akseltætningens kontaktflader (B,D) for fremmedlegemer og ridser.. Skub øverste eller højre rotor (6) ind på akslen (3).. Placér rotor (6)og rotorlås som vist i pos. 3 og spænd rotorskruen (0) med det angivne moment. Fjern rotorlås. Pos. 3 DW DW DW3 DW DW5 0 Nm 0 Nm 70 Nm 00 Nm 570 Nm Spring hul Pos. 3. Skub nederste eller venstre rotor (6) ind på akslen (36).. Placer rotor (6) og rotorlås som vist i Pos. og spænd rotorskruen til med det angivne moment. Fjern rotorlås. 5. Drej rotorerne (6) ved manuelt at dreje på koblingen mellem pumpe og gearmotor for at sikre fri bevægelse..3 Afmontering af pumpehuset (6) For at afmontere og montere pumpehuset er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit.. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit. 3. Afmontér de statorringe (D) og de dertil hørende O ringe (C) med fingrene.. Ind og udløbsporte kobles fra det omkringliggende rørsystem. 5. Løsn de bolte (7), der fastholder pumpehuset (6) på foden () Afmontér pumpehuset (6) ved at sætte bolte (7) ind i de springhuller, og boltene drejes skiftevis omgang ad gangen.

21 . Adskillelse og samling af pumpen.3. Montering af pumpehuset (6). Placér pumpehuset (6) på den i foden () monterede styrestift og slå forsigtigt pumpehuset på plads med en kunststof hammer.. Krydsspænd boltene (7) mellem pumpehus (6) og fod ()til med det angivne moment se afsnit Placér O ringene (C) på akseltætningens statorring (D) (statorringene er den længste af de to akseltætningsdele). Pres statorringene ind i pumpehuset (6) uden brug af værktøj. Notgangene i glideringene (B,D) skal passe ind over drivtappene på drivringen (G) i pumpehuset (6). Kontrollér, at statorringene (B) er monteret korrekt ved at skubbe dem ind i pumpehuset for at føle fjederkraften.. Afmontering af tandhjulskappe og tandshjulskappebeslag. For at afmontere og montere tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Strømtilførsel til motoren afbrydes.. Pumpen kobles fra motoren. Hvis det er muligt, fjernes pumpen helt fra rørsystemet og placeres på et arbejdsbord. 3. Olien drænes fra pumpen ved at løsne drænproppen () i bunden af tandhjulskappen (37).. Løsn og afmontér bolte (33) på bagsiden af tandhjulskappen (37) a. Afmontér drivfeder (30) 5. Afmontér tandhjulskappen (37). 6. Afmontér tandhjulskappebeslaget (35) ved at løsne og afmontere de bolte, der fastholder beslaget til lejehuset (9)... Montering af tandhjulskappebeslag og tandhjulskappe.. Placer tandhjulskappebeslaget (35) ind over drivakslen (3). Spænd boltene til med det angivne moment se afsnit 6.. Placér tandhjulskappen (37) ind over drivakslen og spænd boltene (33) til med det angivne moment se afsnit 6.. Husk at montere de 5 Oringe (8,3) i tandhjulskappebeslaget (35). a. Placér oliedrænprop (). Fig. 3. Fyld gearkassen med olie til det angivne niveau fig. og kontrollér, at der ikke er olielækage. 9

22 . Adskillelse og samling af pumpen Rotorlås Pos..5 Afmontering af tandhjulene For at afmontere og montere tandhjulene (6) er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmonter tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit... Afmontér frontplade () som beskrevet i afsnit. Pos. 3. Ret den bøjede tap på låseskiven (7) ved tandhjulene (6) ud.. Placér rotorerne (6) og specialværktøjet rotorlås som vist i pos. 5. Løsn den øverste eller højre tandhjulslåsemøtrik (9). 6. Flyt rotorlåsen til pos. 7. Løsn den nederste eller venstre tandshjulslåsemøtrik (9). 8. Afmontér rotorlås og rotorer (6) som vist i afsnit.. Fig. 3 Pos Afmontér låseskiver og låsemøtrikker (7,9). 0. Træk forsigtigt tandhjulene (6) af akslerne (3,36) med en aftrækker. Husk, hvilket tandhjul hører til hvilken aksel..5. Montéring af tandhjul. Positionér tandhjulene (6) på akslerne (3,36). Kontroller, at det respektive tandhjul bliver monteret på den aksel, det blev fjernet fra. Kontrollér yderligere, at tandhjulene er placeret korrekt i forhold til hinanden som vist i Fig. 3. Placer rotorer (6) og rotorlås som vist i pos. 3. Placér låseskive (7) og låsemøtrik (9) på drivakslen (3) og spænd låsemøtrikken til med det angivne moment se afsnit Placer rotor låsen som vist i pos.. Placér låseskive (7) og låsemøtrik (9) på den drevne aksel(36) og spænd låsemøtrikken til med det angivne moment. 5. Bøj tappen på låseskiverne (7). Pos. 0

23 . Adskillelse og samling af pumpen.6 Afmontering af olietætningsplade For at afmontere og montere olietætningspladen (5) og lejehuset (9) er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit.. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit. Fig. 3. Afmontér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3. Afmontér olietætningspladen (5) ved at løsne og afmontere skruerne () og trække pladen ud se fig...6. Montering af olietætningsplade. Placér olietætningspladen (5) ind over akslerne og krydsspænd skruerne () til med det angivne moment se afsnit 6.. Det sikres, at Oringene (5) er på plads i lejehuset (9) inden montagen. Fig Afmontering af lejehus. Afmontér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit. 3. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. Løsn og afmontér lejehusskruerne (7). 5. Træk lejehuset (9) af foden () ved at bruge udtrækshullerne se fig Montering af lejehus. Positionér lejehuset (9) på styrestiftene (8) monteret i foden () og slå forsigtigt lejehuset på plads med en kunststof hammer. Skruerne (7) spændes til med det angivne moment se afsnit 6.

24 . Adskillelse og samling af pumpen A C Fig. 6a B Fig. 6b D E.7 Justeringsprocedure For at pumpen skal kunne fungere optimalt, effektivt og sikkert, er det nødvendigt at gennemføre justeringsproceduren, hvorved rotorernes position i pumpehuset bliver fastlagt. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Mål afstanden mellem rotoren (6) og pumpehuset (6) ved hjælp af en dybdemåler. De målte mellemrum skal ligge så tæt på de angivne middelværdier i afsnit 6.7 som overhovedet muligt. De rotorpositioner, hvor denne afstand skal måles er vist i fig. 6a. og 6b. Herefter drejes rotorerne 80 0 og der opmåles igen, således der ialt opnåes kontrolmålinger. Ved drejestempel rotorer: BEMÆRK, at ved opmåling af mellemrum på drejestempel rotorer skal trækkes 0.05 mm fra det målte mellemrum for at få det i tabellen angivne mellemrum (pga. niveauforskel på frontplade). F Fig. 7. Mål mellemrummet mellem bagsiden af rotoren (6) og bunden af pumpehuset (6) ved hjælp af føleblade. Se fig. 7. Mellemrummet skal ligge så tæt må de angivne middelværdier i afsnit 6.7 som muligt. afstand/mellemrum må aldrig undergås. Mellemrummet skal måles ved de samme rotorpositioner som angivet i afsnit.7 pkt.. 3. Hvis de målte mellemrum og afstande ikke er indenfor minimums og maksimumsgrænsen angivet i afsnit 6.7, eller hvis det skønnes muligt at de målte afstande kan komme tættere på de angivne middelværdier angivet i afsnit 6.7, fjernes rotorerne (6) som angivet i afsnit... Afmontér O ringene(8), der sidder på akslerne (3,36). 5. Afmontér de justeringsskiver(9), der sidder på akslen (3,36), og mål den samlede tykkelse på justeringsskiverne med en mikrometerskrue. Hvis den målte afstand mellem rotor (6) og pumpehus (6) målt med dybdemåler f. eks. er 0, mm for stor, skal der lægges 0. mm til den samlede tykkelse af justeringsskiverne. 6. Placér justeringsskiverne på akslen (3,36) igen. De tyndeste skiver skal sidde inderst på akslen. 7. Sæt O ringe på akslerne igen. 8. Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit. 9. Mål afstande og mellemrum igen. Hvis de målte værdier stadig er udenfor grænseværdierne, eller hvis de kan komme tættere på middelværdierne angivet i afsnit 6.7, gentag justeringsproceduren, indtil de målte værdier er korrekte. 0. Når de målte afstande og mellemrum er korrekte, kontroller da, at rotorerne (6) kan dreje frit.

25 . Adskillelse og samling af pumpen.7. Indstilling af rotorernes vinkelposition (rotortiming) For at pumpen skal kunne fungere optimalt, effektivt og sikkert, kan det blive nødvendigt at gennemføre rotortiming, hvorved rotorernes vinkelposition i forhold til hinanden bliver fastlagt. Fold snittegningen ud og brug den som reference. BEMÆRK: Dette gælder kun for bilobe rotorer. Rotortiming foretages som beskrevet nedenunder: Fig. 8. Mål mellemrummet mellem rotorerne (6) med føleblade i positionerne vist på fig. 8 og 9. Hvis disse mellemrum varierer mere end angivet i afsnit 6.7 (søjle interlobe ) er det nødvendigt at foretage rotortiming.. Fjern tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit. 3. Løsn tandhjulsmøtrikken (9) på den drevne aksel (36) og træk tandhjulet (6) ca. mm tilbage på akslen.. Mål efter, om mellemrummet imellem rotorerne nu varierer mere eller mindre end før. Fig. 9 5a. Hvis det varierer mere: Spænd den drevne aksels (36) tandhjulsmøtrik (9) til med det angivne moment, og gentag proceduren fra pkt. 3 for drivakslen (3). 5b. Hvis det varierer mindre: Løsn tandhjulsmøtrikken (9) yderligere og træk tandhjulet (6) tilbage indtil mellemrummet mellem rotorerne passer som angivet i tabel i afsnit Afstanden mellem afstandsringen (39) og tandhjulet(6) måles, og afstandsskiver (38) med en samlet tykkelse svarende til den målte afstand identificeres. 7. Tandhjulet (6) afmonteres som beskrevet i afsnit.5, og tandhjulsfeder (5) afmonteres. Afstandsskiver (38) monteres på akslen. 8. Montér feder (5) og tandhjulet (6) igen som beskrevet i afsnit Mål afstanden mellem rotorerne hvis denne afstand ikke er indenfor grænseværdierne som angivet i afsnit 6.7, gentag da rotortiming proceduren, indtil afstanden er korrekt. 0. Kontrollér, at rotorerne kan drejes frit. 3

26 5. Vedligehold 5. Udskiftning af rotorer: Drejestempelrotor til drejestempel rotor, drejestempel rotor til bilobe rotor og vice versa, bilobe rotor til bilobe rotor. Det er muligt at skifte fra en rotor type til en anden på bestemte pumper, uden at lave nogle ændringer på selve pumpen. Der kan skiftes fra drejestempel rotor til bilobe rotor og vise versa på følgende pumpetyper : DW/003/7.5 ; DW/00/5 ; DW/006/0 ; DW/007/0 ; DW3/0/0 ; DW3/07/0 ; DW/033/0 ; DW/039/0 ; DW5/080/.5 ; DW5/093/5. Snittegningen viser positionerne på komponenterne nævnt i denne procedure. For at skifte rotorerne er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Fjern frontpladen() som beskrevet i afsnit... Fjern rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Kontrollér, at statorringene (D) er korrekt positioneret i pumpehuset og fri for urenheder og ridser.. Kontroller, at rotorringene (B) er korrekt monteret i de nye rotorer (6) og fri for urenheder og ridser. 5. Montér rotorer (6) som beskrevet i afsnit.. 6. Foretag rotorjusteringsprocedure som beskrevet i afsnit.7. For drejestempelrotor til drejestempelrotor og bilobe rotor til drejestempelrotor: 7a. Hvis der ikke er monteret styrestifter (9) i pumpehuset (6), placeres disse i de dertil indrettede huller i pumpehuset. 8a. Styrestifterne (9) slås forsigtigt på plads med en kunststof hammer. 9a. Montér frontpladen () med søjler som beskrevet i afsnit... 0a Kontrollér, at rotorerne kan drejes frit. For bilobe rotorer til bilobe rotorer og drejestempelrotorer til bilobe rotorer. 7b. Udfør rotortiming proceduren som beskrevet i afsnit.7. 8b. Montér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit... 9b. Kontrollér, at rotorerne (6) kan drejes frit. 0b Hvis der er styrestifte (9) monteret i pumpehuset (6), trækkes disse ud. b Frontpladen () uden søjler monteres som beskrevet i afsnit... b Kontrollér, at rotorerne (6) kan drejes frit.

27 5. Vedligehold 5. Udskiftning af enkelt mekanisk akseltætning til enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl Det er muligt at skifte fra en standard enkelt mekanisk akseltætning til en mekanisk akseltætning med skyl og vice versa uden at foretage nogle ændringer på pumpen. Snittegningen viser positionerne på de forskellige komponenter nævnt i denne procedure. For at skifte akseltætning er det nødvendigt at adskille pumpen som beskrevet i det følgende. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontplade () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorer (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér de statorringene (D) og O ringene (C) med fingrene.. Afmontér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3. Fra væskeskyllet til ikkevæskeskyllet: 5a. Læbetætningen (L) fjernes fra monteringspladen (F). 6a. Montér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3.. Fra ikkevæskeskyllet til væskeskyllet: 5b. Placer akslerne (3,36) således at hullerne til styrestifterne (M) vender opad. 6b. Placér styrestifterne (M) i hullerne. 7b. Placér O ringene (N) i sporet på akslerne. 8b. Placér akselmufferne (J) på akslerne (3,36). Kontrollér, at sporet i muffen passer ind over styrestiften (M) det kan være nødvendigt at smøre med fødevaregodkendt fedt. Akselmuffen er monteret korrekt, når kanten af muffen er i kontakt med brystet på akslen. 9b. Løsn og afmontér skruerne (I) i tætningshuset (E). Afmontér også monteringspladen (F). 0b. Påfør flydende tætningsmateriale på sædet i monteringspladen (F). Placér en ny læbetætning (L) med den glatte flade pegende opad og pres læbetætningen ned i monteringspladen. Fig. 0 b. Placér monteringspladen (F) på tætningshuset (E) igen, og tilspænd skruerne (I) med det angivne moment se afsnit 6. b. Påfør flydende tætningsmateriale eller PTFE tape på gevindet af væsketilslutningsbøjningerne og skru bøjningerne fast i tætningshuset. Bøjningerne skal placeres som vist på figur 0. 3b. meter slange skæres i 5 cm stykker. b. Slangestykkerne presses ind i bøjningerne. 5b. Placér pumpehuset (6) på styrestiften i foden (I) og slå forsigtigt pumpehuset på plads med en kunststof hammer. Kontroller, at slangeenderne er placeret imellem de to ringe, der udgør foden se fig.

28 5. Vedligehold Fig. 6b. Spænd de bolte (7), der fastholder pumpehuset (6) til foden (), til med det angivne moment se afsnit Kontroller akseltætningens kontaktflader (B,D) for urenheder og ridser. Montér statorringene (D) (statorringene er den længste af de to akseltætningsdele) i pumpehuset uden brug af værktøj. Notgangene i statorringene skal passe ind over udstansningerne i drivringen (G). Kontrollér, at den er monteret korrekt ved at føle fjederkraften, når den skubbes ind over akslen. 8. Montér rotorer (6) som beskrevet i afsnit Montér frontplade () som beskrevet i afsnit Kontroller at rotorerne kan drejes frit. 6

29 5. Vedligehold 5.3 Udskiftning af akseltætning 5.3. Udskiftning af enkelt aksel læbetætning Det er muligt at udskifte aksellæbetætningen på pumpen. Snittegningen viser placeringen af de forskellige komponenter nævnt i denne procedure. For at udskifte den enkelte aksel læbetætning er det nødvendigt at adskille pumpen som beskrevet herunder. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Brug en krog, tang eller lign. til at trække læbetætningen (X) ud af akseltætningshuset (P) med.. Rens området, hvor læbetætningen (X) sidder. 5. Smør den nye læbetætning (X) godt med fødevaregodkendt fedt og montér læbetætningen ind over akslen (3,36) ind i tætningshuset (P). Kontroller, at tætningen er monteret med den korrekte side fremad se snittegningen. 6. Kontroller, at læbetætningen (X) er skubbet helt tilbage i akseltætningshuset (P). 7. Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontroller, at rotorerne kan drejes frit. NB: Alle typer akseltætning (enkelt læbetætning, tredobbelt læbetætning, enkelt mekanisk akseltætning og enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl) kan alle monteres på den samme pumpe. Dette kræver kun det korrekte akseltætningskit. Disse kits er beskrevet i reservedelsafsnittet af denne manual. 7

30 5. Vedligehold 5.3. Udskiftning af tredobbelt aksellæbetætning Det er muligt at udskifte den tredobbelte aksellæbetætning på pumpen. Snittegningen viser placeringen af de forskellige komponenter, der refereres til i nedenstående procedure. For at udskifte den tredobbelte aksellæbetætning skal pumpen skilles ad som beskrevet i følgende procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorene (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3.. Løsn og afmontér skruerne (R), der fastholder monteringspladen (Q) og tætningshuset (P) til pumpehuset. 5. Afmontér monteringspladen (Q) og tætningshuset (P). 6. Afmontér læbetætningerne (S) fra tætningshuset (P). 7. Fyld de nye læbetætninger (S) med fødevaregodkendt smørefedt og pres dem ind i tætningshuset (P). Kontroller, at læbetætningerne er monteret med den rigtige side fremad se snittegningen. 8. Kontroller, at akselmuffen (T) er ren og korrekt positioneret på akslen (3,36). Muffen skal skubbes helt tilbage mod brystet på akslen. 9. Monter akseltætningshuset (P) og monteringspladen (Q) på pumpehuset (6) og tilspænd skruerne (R) med det angivne moment se afsnit Montér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3... Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.... Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontrollér, at rotorerne kan drejes frit. NB: Alle typer akseltætning (enkelt læbetætning, tredobbelt læbetætning, enkelt mekanisk akseltætning og enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl) kan alle monteres på den samme pumpe. Dette kræver kun det korrekte akseltætningskit. Disse kits er beskrevet i reservedelsafsnittet af denne manual. 8

31 5. Vedligehold 5. Ændring af ind og udløbsretning Det er muligt at ændre ind og udløbsretning fra vandrette til lodrette porte og omvendt uden at skulle foretage bearbejdningsmæssige ændringer på pumpen. Snittegningen viser positionerne på de forskellige komponenter, der henvises til i denne procedure. For at ændre ind og udløbsretning på DW pumpen er det nødvendigt at skille pumpen ad som beskrevet i nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontplade () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorer (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér pumpehus (6) som beskrevet i afsnit.3.. Afmontér tandhjulskappen (37) som beskrevet i afsnit.. Det er ikke nødvendigt at afmontere tandhjulskappebeslaget (35). 5. Afmontér lejehus (9) som beskrevet i afsnit Placér lejehuset (9) på foden (3) indover styrestiften (8) med drivakslen (3) i den ønskede position. Slå lejehuset forsigtigt på plads med en kunststof hammer. 7. Montér lejehus (9) som beskrevet i afsnit Ombyt propperne på tandhjulskappen (37), således at den orange oliepåfyldningsstuds (5) er ovenpå kappen, skueglasset () på siden af kappen (over midten), og de sorte drænpropper () på siden (under midten) og på bunden af kappen. 9. Montér pumpehuset(6) på foden() som beskrevet i afsnit Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.... Gennemgå justeringsproceduren som beskrevet i afsnit.7 og evt. rotortiming i afsnit.7... Montér tandhjulskappen (37) som beskrevet i afsnit Når mellemrum og afstande i pumpehuset (6) er korrekte. Kontroller, at rotorerne kan drejes frit.. Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontroller at rotorene kan drejes frit. 9

32 5. Vedligehold 5.5 Udskiftning af rullelejer. Det er muligt at udskifte pumpens rullelejer (,3,,0,,). Snittegningen viser placeringen af de forskellige komponenter, der henvises til i proceduren. For at skifte rullelejerne er det nødvendigt at følge proceduren beskrevet underneden. Fold snittegingen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit... Afmontér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér tandhjulene (6) som beskrevet i afsnit.5. Rotorlås. Afmontér tandhjulsfeder (5), evt. afstandsskiver (38), afstandsring (39) og låsering (0). 5. Ret den bøjede tap på låseskiven (3) ud. Pos. 6. Placér rotorlåsen som vist i pos. og løsn låsemøtrikken () på drivakslen (3). 7. Flyt rotorlåsen til pos.. 8. Løsn låsemøtrikken () på den drevne aksel (36). 9. Afmontér låseskiver (3) og låsemøtrikker (). 0. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. Pos.. Afmontér evt. justeringsskiver og aksel O ringe. Behold skiver og O ringe sammen som sæt tilhørende hver sin aksel. Mærk evt. hvert sæt således at de bagefter bliver monteret på den korrekte aksel igen.. Afmontér olietætningspladen (5) som beskrevet i afsnit.6 3. Afmontér lejehuset (9) som beskrevet i afsnit.6... Afmontér akslerne (3,36) fra lejehuset (9) ved at påføre stor kraft direkte på den bagerste ende af akslerne. Dette vil medføre, at inderringen () af det bagerste leje løsnes. 5. Fjern yderringe (,0) og inderringe (,) fra lejehus (9) og aksler (3,36).Hvis akslerne er beskadigede, bør de erstattes af nye. 6. Rengør lejesæderne i lejehuset (9) og på akslerne (3,36). 7. Pres nye yderringe (,0) i lejehuset (9). Kontroller, at de er placeret korrekt. Se snittegningen. 8. Pres nye inderringe () til de forreste lejer på akslerne (3,36). Kontroller, at de er placeret korrekt. Se snittegningen 9. Montér akslerne (3,36) i lejehuset (9). 0. Montér nye inderringe () til de bagerste lejer på akslerne (3,36). Placér et rør som vist på fig., og brug kraft til at presse inderringene forbi det gevindskårne stykke på akslen. 0

33 Fig. 5. Vedligehold. Montér låseskive (3) og låsemøtrik () på akslerne (3,36).. Montér lejehuset (9) som beskrevet i afsnit Montér rotorer (6) på aksler (3,36) (uden akseltætning) som beskrevet i afsnit.... Placér rotorlås i henholdsvis i pos. 3 og og spænd låsemøtrikken () til indtil der ikke er slup i lejesamlingen. 5. Afmontér rotorerer(6) fra akslen (3,36)som beskrevet i afsnit. 6. Kontrollér at akslerne (3,36) kan dreje frit. Pos. 3 Pos. 7. Kontrollér at det løbende moment på både drivaksel (3) og dreven aksel (36) er som angivet i tabellen herunder. Kontroller, at akslerne kan dreje frit. DW DW DW3 DW DW Nm Nm Nm.0.60 Nm.0.70 Nm 8. Proceduren gentages indtil det ønskede moment er opnået. 9. Bøj tappen på låseskiven (3). 30. Afmontér pumpehus (6) som beskrevet i afsnit Montér olietætningsplade (5) som beskrevet i afsnit Montér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3.. Kontroller, at de statorringene (D) og O ringene (C) er på plads i pumpehuset. Kontroller akseltætninger (B,D)for urenheder/ridser. 33. Montér låsering (0), afstandsring (39) og tandhjulsfeder (5) på akslerne (3,36). 3. Montér tandhjulene (6) som beskrevet i afsnit Kontroller, at rotorringene (B) er monteret korrekt i rotorerne (6). Kontroller akseltætningerne for urenheder/ridser. 36. Gennemgå rotorjusteringsproceduren som beskrevet i afsnit.7. Hvis bilobe rotorer behøver vinkelpositionsjustering, gennemgå timingproceduren som beskrevet i afsnit Montér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontroller, at rotorerne kan drejes frit.

34 5. Vedligehold 5.6 Anbefalet lager af reservedele Akseltætningskit Vi anbefaler, at både akseltætningskits og service kits til DW pumpen lægges på lager. Akseltætningskit for DWpumpen består af de slidende dele i pumpens akseltætninger. Service kit Service kittet består af en række DW pumpens hovedkomponenter. Disse komponenter er ikke slidende dele, men det kan alligevel blive nødvendigt at udskifte dem. Disse komponenter er: rotorer (6), frontplade, () pumpehus (6), rotorbolte (0), rotorjusteringsskiver, aksler (3,36), lejer (,3,,0,,), tandhjul (6) og tandhjulsafstandsskiver (38). Tabellen nedenunder viser det anbefalede antal af lagerlagte reservedele til normal drift og til applikationer, hvor der er specielle krav f. eks. timers drift, pumpning af slidende væsker, eller processer, der er følsomme overfor selv kortvarige produktionsstop. Slidende dele (akseltætningskit, elastomerkit) Antal pumper i drift >0 Kits Kits Kits/0 pumper i drift Normal drift Specielle krav 3 Servicedele Antal pumper i drift >0 Sæt Sæt Sæt/0 pumper i drift Normal drift 0 Specielle krav

35 6 Tekniske data 6. Tilspændingsmoment af bolte, skruer og møtrikker Tilspændingsmomenter af bolte, skruer og møtrikker i DWpumpen: Front plade bolte/ møtrikker store Front plade bolte små Rotor bolte Pumpe hus/ Fod skruer Tætnings hus skruer Olie tætning plade skruer Lejehus fod skruer Løb. moment leje møtrik Tand hjuls kappe beslag lejehus skuer Tandhjul møtrik Tandhjul kappe beslag skruer Pos no. (3) () (6) (7) (I,R) () (7) () (9) (33) Pumpe Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm DW DW DW DW DW Lydtryks og lydeffektniveau for DWpumper. Målingerne er udført i henhold til DS/ISO 37 grad og klasse. Tolerance +3dB. LpA i db referer til lydtryksniveauet i meters afstand fra pumpens overflade i højden,6 meter over gulvhøjde, jævnfør EFdirektiv (89/39/EØF).7. Lwa angiver lydeffektniveauet. 3

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim

Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain. Model 7117 Serienummer: Redexim Betjeningsvejledning og produktoversigt Verti-Drain Redexim Model 7117 Serienummer: BEMÆRK: FOR AT GARANTERE SIKKER BRUG OG FOR AT OPNÅ DET BEDSTE UDBYTTE ER DET VIGTIGT, AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

S.Y. Pkt. 12 monter gearkassen... 30 Pkt. 13 grundjuster... 30. Side 2 af 30

S.Y. Pkt. 12 monter gearkassen... 30 Pkt. 13 grundjuster... 30. Side 2 af 30 Indhold Forord og disclaimer:... 3 Nødvendigt udstyr/ værktøj... 3 Afmontering af gearkasse... 4 Pkt. 1 løft bil... 4 Pkt. 2 fjern bobslæde/ nedre motorskjold... 5 Pkt. 3 tap gearolie... 5 Pkt. 4 fjern

Læs mere

BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN

BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN BRUGERMANUAL BOXER SERIEN MARLIN SERIEN FALCON SERIEN POLAR SERIEN HENKELMAN BV Adresse Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch The Netherlands Post adresse P.O. Box 2117 5202 CC s-hertogenbosch The

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps

Sikkerhed og drift. Oversættelse af originalanvisningerne. Zenith Pumps Oversættelse af originalanvisningerne Sikkerhed og drift Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Tlf.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Læs mere

POP NUT luftværkt. Bruger manual

POP NUT luftværkt. Bruger manual POP NUT luftværkt PNT800L-PC øj Bruger manual Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Sikkerhedsinstruktioner 4 Specifikationer 5 Partoversigt 6 Medfølgende tilbehør 6 PNT800L-PC - splittegning 8 Reservedelsoversigt

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011

medemagruppen MC Jazzy 1121 Service manual P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 medemagruppen P9-0220-S ver. 2.0.2 - September 2011 DK Service manual MC Jazzy 1121 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 Service manual P9-0220-S

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

PMG konstruktions manual

PMG konstruktions manual PMG konstruktions manual Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric - Februar 2001 kommentarer er velkomne på hugh@scoraigwind.co.uk Indhold Side 1. Introduktion 2 2. Liste over materialer og værktøj 6 3. Skabeloner

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 120-125 FUGEFRÆSER

BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 120-125 FUGEFRÆSER BRUGERMANUAL for GÖLZ FS 120-125 FUGEFRÆSER Gölz GmbH & Co. Dommersback 51 D-53940 Hellenthal-Blumenthal Tlf.: +49 2484 120 Fax: +49 2482 12135 EU-Overensstemmelseserklæring iht. Maskindirektiv 98/37/EF

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere