Manual for pumpe: Manual for Pump: APV Fluid Handling Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for pumpe: Manual for Pump: APV Fluid Handling Horsens"

Transkript

1 Manual for pumpe: Manual for Pump: DK UK DW APV Fluid Handling Horsens

2

3 Indhold: DK 0. Advarsler, side. Introduktion til DW produktprogrammet. DW produktprogram, side. DW pumpen, optioner og ekstraudstyr, side.3 Identifikation af pumpe, side. Identifikation af motor, side. Installation af pumpen. Positionering, side 3. Tilpasning af rørsystemet, side 3.3 Elektriske foranstaltninger, side 3. Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning, side 3 3. Før ibrugtagning af pumpen 3. Kontroller pumpen for fremmedlegemer, side 3. Kontroller følgende før installationen afsluttes, side 3.3 Kontroller følgende før pumpen startes, side 5 3. Umiddelbart efter opstart, side Fejlfinding, side 56. Adskillelse og samling af pumpen. Afmontering af frontplade, side 7.. Montering af frontplade, side 7. Afmontering af rotorer, side 8.. Montering af rotorer, side 8.3 Afmontering af pumpehuset, side 8.3. Montering af pumpehuset, side 9. Afmontering af tandhjulskappe, side 9.. Montering af tandhjulskappebeslag, side 9.5 Afmontering af tandhjulene, side 0.5. Montering af tandhjul, side 0.6 Afmontering af olietætningsplade, side.6. Montering af lejehus, side.6. Afmontering af lejehus, side.6.3 Montering af lejehus, side.7 Justeringsprocedure, side.7. Indstilling af rotorernes vinkel position, side 3 5. Vedligehold 5. Udskiftning af rotorer, side 5. Udskiftning af enkelt mekanisk akseltætning til enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl, side Udskiftning af akseltætning, side Udskiftning af enkelt aksellæbetætning, side Udskiftning af tredobbelt aksellæbetætning, side 8 5. Ændring af ind og udløbsretning, side Udskiftning af rullelejer, side Anbefalet lager af reservedele, side 6. Tekniske data 6. Tilspændingsmoment af bolte, skruer og møtrikker, side 3 6. Lydtryks og lydeffektniveau for DW pumper, side Maksimalt tilladeligt differentialtryk for DW pumper, side 5 6. Maksimalt tilladelig temperatur for DW pumper, side Maksimalt tilladelig temperatur forandring, side Clearances for indstilling af DW pumper, side Reservedelslister Snittegning foldeside Pumpe komplet, side 530 Akseltætninger, side 333 Pumpens mål, side335 Komplet motorkappe type DW3, side Iss S 0.99

4

5 Contents: UK 0. Warnings, page 3. Introduction to the DW Range. The DW range, page 3. The DW Pump, options and extras, page 3.3 Identifying the pump model, page 3. Identifying the motor model, page 3. Installation of the pump. Positioning of the pump, page 33. Adapting the pipe system, page 33.3 Power supply, page 33. Water supply for water flushed selals, page Before startup and starting the pump 3. Checking the pump for foreign material, page 3 3. Check the following before concluding the installation, page Check the following before starting the pump, page Immediately after starting the pump, page Fault finding, page Dismantling and reassembling the pump. Remove front cover, page 37.. Refit the front cover, page 37. Remove the rotors, page 38.. Refit the rotors, page 38.3 Remove the rotor case, page Refit the rotor case, page 39. Remove can, page 39.. Refit can, page 39.5 Remove the gears, page 0.5. Refit the gears, page 0.6 Remove the oil seal plate, page.6. Refit the oil seal plate, page.6. Remove the chassis, page.6.3 Refit the chassis, page.7 Shimming Procedure, page.7. Retiming the rotors, page 3 5. Maintenance 5. Changing rotors, page 5. Changing from single mechanical seal to single mechanical seal with flush,p Changing lip seal, page Changing single lip seal, page Changing triple lip seal, page 8 5. Changing port orientation, page Changing the bearings, page Recommended stocks of spare parts, page 5 6. Technical data 6. Tightening Torque settings, page Sound pressure and sound effect level fro DW pumps, page imum permissable differential pressure for DW pumps, page imum permissable temperature for DW pumps, page imum permissable temperature change for DW pumps, page Clearance table, page Spare parts Sectional drawing Pump complete, page 530 Shaft seal, page 333 Pump dimensions, page 335 Complete motorschroud type DW 3, page Iss Q 0.98

6 Snittegning Sectional Drawing Schnittzeichnung Dessin Général

7

8

9 : Fod : Olieskueglas 3: Bolt, front plade : Bolt, special front plade 5: Oliepåfyldningsstuds 6: Rotor 7: Skrue 8: Olie prop, side 9: Styrestift 0: Rotor bolt og oring : Front plade : Skrue 3: Tætningsskive : Læbetætning 5: Olietætningsplade 6: Tætning, tandhjulskappe 7: Skrue 8: Styrestift 9: Lejehus 0: Yderring, bagerste leje : Ruller, bagerste leje : Inderring, bagerste leje 3: Låseskive til leje : Låsemøtrik til leje 5: Tandhjulsfjeder 6: Skråfortandet gear 7: Låseskive, tandhjul 8: Oring 9: Låsemøtrik, tandhjul 30: Drivfjeder 3: Drivaksel 3: Læbetætning 33: Skrue 3: Tætningsskive 35: Tandhjulskappebeslag 36: Dreven aksel 37: Tandhjulskappe 38: Afstandsskiver 39: Spændskive 0: Låsering : Oliedræn prop : Yderring, forreste leje 3: Ruller, forreste leje : Inderring, forreste leje 5: Oring 6: Pumpehus 7: Pakning, front plade 8: Oring 9: Afstandskiver, rotor 50: Topmøtrik/Pindbolt : Foot : Plug, oil window 3: Bolt, front cover : Bolt, front cover special 5: Plug, oil filler 6: Rotor 7: Screw 8: Plug,oil side 9: Dowel 0: Rotor bolt o ring : Front cover : Screw 3: Washer,seal : Lipseal 5: Plate, oil seal 6: Seal, can 7: Screw 8: Dowel 9: Chassis 0: Bearing rear, outer bearing race : Bearing rear, rollers : Bearing rear, inner bearing race 3: Lock washer,bearing : Locknut,bearing 5: Key, gear 6: Gear, helical 7: Lock washer,gear 8: O ring 9: Locknut, rear 30: Key drive 3: Main shaft 3: Lipseal 33: Screw 3: Washer, seal 35: Can support 36: Auxiliary shaft 37: Can 38: Shims 39: Washer 0: Circlip : Plug, oil drain : Bearing front, outer bearing race 3: Bearing front, rollers : Bearing front, inner bearing race 5: O ring 6: Rotor case 7: Gasket front cover 8: O ring 9: Washer, rotor 50: Domenut/Studding : Fuß : Stopfen, Ölfenster 3: Bolzen, Vorderplatte : Sonderbolzen, Vorderplatte 5: Stopfen, Ölfilter 6: Rotor 7: Schraube 8: Stopfen, Ölseite 9: Dübel 0: ORing, Rotorbolzen : Vorderplatte : Schraube 3: Scheibe, Dichtung : Lippendichtung 5: Platte, Öldichtung 6: Dichtung, Gehäuse 7: Schraube 8: Dübel 9: Gestell 0: Hinterlager, Außenlaufring : Hinterlager, Rollen : Hinterlager, Innenlaufring 3: Sicherungsscheibe, Lager : Gegenmutter, Lager 5: Keil, Getriebe 6: Schraubenradgetriebe 7: Sicherungsscheibe, Getriebe 8: ORing 9: Gegenmutter, hinten 30: Keilmitbringer 3: Hauptspindel 3: Lippendichtung 33: Schraube 3: Scheibe, Dichtung 35: Gehäusestütze 36: Nebenwelle 37: Gehäuse 38: Abstandscheibe 39: Scheibe 0: Sicherungsring : Stopfen, Ölablaß : Vorderlager, Außenlaufring 3: Vorderlager, Rollen : Vorderlager, Innenlaufring 5: ORing 6: Rotorverkleidung 7: Dichtung, Vorderplatte 8: ORing 9: Abstandscheibe, rotor 50: Hutmutter/ Stiftschraube : Pied : Bouchon, jauge d huile 3: Boulon, plaque avant : Boulon, couvercle avant spécial 5: Bouchon, remplissage d huile 6: Rotor 7: Vis 8: Bouchon, côté huile 9: Goujon d assemblage 0: Bague O, boulon de rotor : Plaque avant : Vis 3: Rondelle de serrage, joint : Joint à lèvre 5: Plaque, joint étanche à l huile 6: Joint, réservoir à huile 7: Vis 8: Goujon d assemblage 9: Châssis 0: Palier arrière, course de palier extérieure : Palier arrière, rouleaux : Palier arrière, course de palier intérieure 3: Rondelle de blocage, palier : Écrou de blocage, palier 5: Clavette, transmission 6: Transmission, hélicoïdale 7: Rondelle de blocage, transmission 8: Bague O 9: Écrou de blocage, transmission 30: Clavette de guidage 3: Arbre de transmission principal 3: Joint à lèvre 33: Vis 3: Rondelle de serrage, joint 35: Support du réservoir à huile 36: Arbre de transmission auxiliaire 37: Réservoir à huile 38: Pièces intermédiaires 39: Rondelle de serrage 0: Circlips / Bague de fermeture : Bouchon, vidange d huile : Palier avant, course de palier extérieure 3: Palier avant, rouleaux : Palier avant, course de palier intérieure 5: Bague O 6: Boîtier à rotor 7: Joint d étanchéité pour plaque avant 8: Bague O 9: Pièces intermédiaires, rotor 50: Ecrou aveugle / goujon

10 Enkelt mekanisk akseltætning Single mechanical seal Einzelmechanische Dichtung Garniture mécanique simple Enkelt mekanisk akseltætning med skyl Single mechanical seal with flush Einzelmechanische Dichtung mit Wasserspülung Garniture mécanique simple avec chasse de rinçage Triple læbe konfekturetætning Triple lip confectionary seal 3fache Lippen Dichtung, Konfekt Joint à lèvre triple pour confiserie Enkelt gummi læbetætning Single rubber lipseal Einzelgummilippendichtung Joint à lèvre en caoutchouc simple 39 Iss S.98

11 Enkelt mekanisk akseltætning/ Enkelt mekanisk akseltætning med skyl A: Roterende drivring B: Roterende glideflade C: Oring, akseltætning D: Stationær glideflade E: Akseltætningshus F: Monteringsplade G: Stationær drivring H: Bølgefjeder I: Skrue, akseltætningshus J: Muffe K: Oring, monteringsplade L: Læbetætning M: Styrepind N: Oring, muffe Triplelæbe konfekturetætning/ Enkelt gummi læbetætning O: Oring, akselstætningshus P: Akseltætningshus Q: Monteringsplade R: Skrue S: Læbetætning T: Muffe U: Styrepind V: Oring, muffe X: Gummi læbetætning Single mechanical seal / Single mechanical seal with flush A: Rotary drive ring B: Rotary seal face C: O ring, seal D: Stationary seal face E: Seal housing F: Clamp plate G: Stationary drive ring H: Wawe spring I: Screw, seal housing J: Sleeve K: O ring, clamp plate L: Lipseal M: Pin N: O ring, sleeve Triple Lip Confectionary/ Single Rubber lipseal O: O ring, seal housing P: Seal housing Q: Clamp plate R: Screw S: Lipseal T: Sleeve U: Pin V: O ring, sleeve X: Rubber lipseal Einzelmechanische Dichtung Einzelmechanische Dichtung mit Wasserspülung A: Rotierender Antriebsring B: Rotierende Flachendichtung C: ORing, Dichtung D: Stationäre Flachendichtung E: Dichtungsgehäuse F: Klemmplatte G: Stationärer Antriebsring H: Wellenfeder I: Schraube, Dichtungsgehäuse J: Manschette K: ORing, Klemmplatte L: Lippendichtung M: Stift N: ORing, Manschette 3fache LippenDichtung/ Einzelgummilippendichtung O: ORing, Dichtungsgehäuse P: Dichtungsgehäuse Q: Klemmplatte R: Schraube S: Lippendichtung T: Manschette U: Stift V: ORing, Manschette X: Gummilippendichtung Garniture mécanique simple/ Garniture mécanique simple avec chasse de rinçage A: Bague de transmission rotative B: Face de joint rotative C: Bague O, joint D: Face de joint stationnaire E: Corps de joint F: Plaque de serrage G: Bague de transmission stationnaire H: Ressort ondulé I: Vis, Corps de joint J: Douille K: Bague O, Plaque de serrage L: Joint à lèvre M: Goupille de guidage N: Bague O, douille Joint à lèvre triple pour confiserie/ Joint à lèvre en caoutchouc simple O: Bague O, corps de joint P: Corps de joint Q: Plaque de serrage R: Vis S: Joint à lèvre T: Douille U: Goupille de guidage V: Bague O, douille X: Joint à lèvre en caoutchouc

12

13 0. Advarsler. Gennemlæs instruktionsvejledningen, inden pumpen installeres og tages i brug. Følg altid de heri angivne anvisninger for montage og demontage for at sikre størst mulig driftsikkerhed. Ved tvivlsspørgsmål, kontakt nærmeste APVforhandler. Elektrisk installation. Kontroller altid, at motor og motor styring er korrekt specificeret, specielt i driftsmiljøer, hvor der kan være eksplosionsfare. 3. Kontroller altid, at al elektrisk installation udføres af dertil kvalificeret personale.. Spul aldrig med vand eller rengøringsvæske direkte på elmotoren. 5. Demontér aldrig pumpen, før den elektriske forbindelse til motoren er afbrudt. Sikringerne fjernes og kablet til motorens klemkasse demonteres. Personlig skade 6. Sæt aldrig pumpen igang før afskærmning over koblingen mellem pumpe og motor er forsvarligt monteret. 7. Pumpen indeholder roterende dele. Stik aldrig hænder eller fingre ind i en pumpe, som er i drift. 8. Berør ikke pumpens gearkasse, da denne kan blive meget varm. 9. Berør ikke pumpehuset under drift. Hvis pumpen anvendes til varme væsker, kan pumpehuset blive meget varmt. 0. Start ikke pumpen før alle rørforbindelser er omhyggeligt monteret og tilspændt. Hvis pumpen bruges til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter.. Demontér aldrig pumpen før der er lukket for de isolerende ventiler på ind og udløbssiden og rørsystemet i umiddelbar nærhed af pumpen er blevet tømt. Hvis pumpen bruges til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. Pumpehavari. Fjern altid monteringsværktøj fra pumpen inden den startes op. 3. Kontroller altid, at der ikke findes snavs og svejseaffald i pumpen.. Kontroller altid, at pumpen er våd, inden den startes op. 5. Kontroller altid, at pumpe og motoraksler er korrekt linet op. 6. Kontroller altid, at ind og udløbsventilerne, der isolerer pumpen, er helt åbne før pumpen startes. 7. Brug altid sikkert fastgjorte slynger når pumpen løftes med kran eller lignende løfteværktøj. 8. Kontroller, at gearkassen er fyldt med en af APV anbefalet olie til det korrekte niveau. 9. Pumpens udløb må aldrig lukkes eller på anden måde obstrueres. Hvis dette sker vil processtrykket overstige pumpens maksimum, og der vil ske skade på pumpen. 0. Tab aldrig pumpedele på gulvet. Dette gælder især rotorer og frontdæksel.. Lad aldrig mediets temperatur overstige den maksimumtemperatur, der er angivet på pumpens navneplade.. Lad aldrig linietrykket overstige de herunder angivne maksimumtryk:. 5 bar: DW5/093/5. 0 bar: DW/007/0 ; DW3/07/0 ; DW/039/0. 5 bar: DW/00/5 ; DW5//5..5 bar: DW5/080/.5. 0 bar: DW/006/0 ; DW/03/0 ; DW3/0/0 ; DW3/030/0 ; DW/033/0 ; DW/073/ bar: DW/003/ bar: DW/007/7 ; DW5/56/7 Disse tryk gælder for vand ved 0 C.

14 . Introduktion til DW produktprogrammet.. DW produktprogram Denne manual gælder for alle størrelser af standard DW og DWe pumper såvel som pumper passende til høje temperaturer. Kontroller på pumpens navneplade, at pumpen falder ind under ovennævnte kategori.. DW Pumpen, optioner og ekstraudstyr. Følgende standard optioner kan fås til DW pumpen: Pumpe med fri akselende. Pumpe monteret med gearmotor med fast hastighed, evt. forberedt til frekvensomformer. Pumpe monteret med gearmotor med manuelt variabel hastighed Bundramme i malet stål eller rustfrit stål. Rotor mellemrum passende til 0 C maksimum temperatur eller 80 C maksimum temperatur. Elastomerer i EPDM eller TM. Enkelt mekanisk akseltætning i SiC/Carbon eller SiC/SiC. Enkelt mekanisk akseltætning med eller uden vandskyl. Enkelt EPDM læbeakseltætning. Triple PTFE læbeakseltætning (Konfekturetætning). Horisontale eller vertikale ind og udløbsporte. Drejestempelrotorer i 36L rustfrit stål eller i en ikkerivende stållegering. Standard bilobe rotorer 36L rustfrit stål eller i en ikkerivende stållegering. Fig..3 Identifikation af pumpe Eksempel se fig.. ORDER NO. : C.3780: Angiver APV s ordre nummer. TYPE : Angiver pumpetypen ; her DW3/07/0 07: Angiver fortrængningsvolumen i l/00 omdr. 00: Angiver pumpens maksimal tilladelige tryk i bar : Angiver pumpenummer. SERIAL NO : Angiver pumpens serienummer YEAR : Angiver fremstillingsår TEMP 0 : Angiver maksimal temperatur i 0 C. MAX. BAR 0 :Angiver maksimal tryk i bar.. Identifikation af motor Motoren identificeres ved at læse navneplade på motoren.

15 Installation af pumpen. Positionering af pumpen Pumpen bør installeres så tæt på væskekilden som muligt. Minimér antallet af bøjninger, Tstykker, ventiler og andre komponenter i rørsystemet hen til pumpens indløb mest muligt. Installér pumpen så lavt i forhold til væskekilden som muligt. Installer pumpen således der er tilstrækkelig plads til vedligeholdsarbejde.. Tilpasning af rørsystemet Sørg for, at rørforskruninger eller rørclamps er samlet korrekt. Brug de rigtige pakninger til de enkelte forskruninger. Rør til og fra pumpen bør understøttes så tæt på pumpen som muligt..3 Elektriske foranstaltninger Motoren tilsluttes ledningsnettet via et motorskab i henhold til lokale regulativer. Motoren tilkobles efter anvisningen, som findes i motorens klemkassedæksel. Motoren tilsluttes således at pumpen får den korrekte omdrejningsretning.. Væsketilslutning til væskeskyllet akseltætning Hvis væskeskyl af akseltætninger er nødvendigt, skal væsken forbindes til pumpen. Pumper forberedt til væskeskyl har slangetilslutninger i tætningshuset. Disse slangetilslutninger er /8 og passer til en Ø6 mm slange. Nødvendigt flow af skyllevæske er 3 liter/minut. Trykket må ikke overstige bar. Brug ikke disse skyllevæsketilslutninger til damp eller dampkondensat. Ønskes damp anvendt som spærremedie, kræves en speciel aseptisk rørføring. 3

16 3. Før ibrugtagning af pumpen Før pumpen tages i brug, skal den renses for snavs og svejseaffald. Alle fremmedlegemer og snavs skal fjernes. Rotorerne skal fjernes fra pumpen imens systemet rengøres før start. Fold snittegningen ud og brug den som reference. 3. Kontroller pumpen for fremmedlegemer.. Adbryd strømtilførslen (3,).. Løsn og afmontér boltene/møtrikkerne i frontpladen(). VED DREJESTEMPELROTORER 3a. Brug af boltene med stort gevind (3) som aftrækkere ved at sætte dem i de gevindskårne huller i frontpladen (). Frontpladen trækkes af ved at dreje hver bolt omgang ad gangen dette sikrer, at frontpladen bliver trukket lige af pumpehuset (6). Fjern frontpladen. VED BILOBE ROTORER 3b. Fjern frontpladen ().. Rotér rotorerne (6) ved manuelt at dreje på koblingen mellem pumpe og gearmotor for at sikre, at der ikke er fremmedlegemer bag rotorerne. 5. Hvis der er fremmedlegemer i pumpen, skal de fjernes. Rens med luft eller vand. Fig. Standard Olier 6. Når pumpen er renset og ren, sæt da frontpladen() på igen og spænd bolte/møtrikker (3,) til med det angivne moment se afsnit Kontrollér følgende før installationen afsluttes at pumpens oliestand er korrekt synlig i skueglasset ()som vist i fig.. at olien er af en af APV anbefalet type Olie temp. 0 C Anvendelse omgivelsestemp. Oliebasis Mineralsk Syntetisk BP Mobil Shell Castrol Specialolier til fødevare og farmaceutiske industrier C C Olie temp. 0 C Ved omgivelses temp. t<0 0 C og alle DW pumper med produkt temp.<0 0 C Ved omgivelses temp. t>0 0 C eller alle DW pumper med produkt temp.>0 0 C Anvendelse omgivelsestemp. X X Oliebasis Mineralsk Syntetisk Energol GRXP 0 Enersyn SGXP 0 Type Mobil gear 630 Mobil Glygole HE60 Omela Alpha Oil MAX 30 0 Tivela Alphasyn Oil WA T0 Godkendelse Pumpe type DW DW DW 3 DW Krævet oliemængde i liter C Ved omgivelses temp. t<0 0 C og alle DW pumper med produkt temp.<0 0 C Mobil: DTE FM 0 Note : Bland aldrig mineralske og syntetiske olier. X X X Castrol: Vitalube GS Klüber: Klüberoil UH 0 USDA (H) USDA (H) FDA USDA (H)a DW 5 7 at pumpens udgangsaksel (3)og motorens drivaksel er korrekt linet op. at forskruningerne til pumpens ind og udløb er tætte.

17 3. Før ibrugtagning af pumpen 3.3 Kontroller følgende før pumpen startes; at pumpen er våd at pumpen roterer frit at alle ind og udløbsventiler er åbne at der ikke er nogle forhindringer for væskestrømmen, og at væsken har fri adgang til pumpen at omdrejningsretningen er korrekt at koblingsafskærmningen er monteret korrekt hvis pumpen har væskeskyllede akseltætninger, kontrollér at skyllevæskestrømmen er tilstrækkelig. 3. Umiddelbart efter opstart;. Lyt efter unormale lyde. Kontroller, om der er lækager 3. Kontroller, at væsken flyder. 3.5 Fejlfinding Symptomer Mulige årsager Motor overophedet: 7,8,0,7,8,0, Pumpeydelse for lav:,,8,9,, Intet flow fra pumpen:,,3,6 Uregelmæssigt flow:,,5,6,8 Støj og vibration:,,5,6,7,8,0,,3,6,7,8,9,0,, Pludselig stop ved opstart: 7,8 Pumpe overophedet: 8,0,7,8,0, Ekstrem rotor slitage:,5,3,6,7,8,, Ekstremt effektforbrug: 7,8 Pludseligt stop: 7,3,6,7,8,, Akseltætningslægkage: 5,6 5

18 3. Før ibrugtagning af pumpen Årsag. Forkert omdrejningsretning:. Ikke tilstrækkelig NPSH : 3. Pumpen er ikke våd :. Kavitation: 5. Luftindtrængen i pumpen: 6. Blokeret el. indskrænket rør på sugesiden: 7. Udløbstrykket over maksimum: 8. Væskens viskositet for høj: 9. Væskens viskositet for lav: 0. Pumpens hastighed over maks.:. Slidte rotorer :. Pumpens hastighed under den nødvendige: 3. slidte rullelejer:. Slidte mekaniske akseltætninger: 5. Oring ikke kompatibel med produktet: 6. Slidte tandhjul: 7. For lidt olie i gearkassen: 8. Forkert olietype: 9. Metallisk kontakt mellem rotorer, pumpehus og frontplade: 0. Pumpe og motor monteret skævt i forhold til hinanden:. Fremmedlegmer i produktet:. Løse bolte mellem pumpe, motor og bundramme: Mulig løsning Byt af faserne på motoren således at motoren drejer den anden vej rundt. Øg NPSH;hæv tanken, der suges fra: placer pumpen lavere; sænk hastiggheden; øg rørdiameteren på sugesiden; forkort længden af rør til pumpens indløb, fjern bøjninger og andre trykreducerende komponenter. Før væske ind i pumpen og fjern den indespærrede luft. Øg sugetrykket. Kontroller, at alle samlinger er tætte. Efterse rørsystemet monter filter hvis nødvendigt. Kontroller, at flowet ikke forhindres, sænk trykket ved at øge rørdiameteren. Sænk hastigheden øg produktets temperatur. Øg hastigheden, sænk produktets temperatur, reducér mellemrum mellem rotorer, pumpehus og frontplade. Sænk hastigheden. Sæt nye rotorer ind. Øg hastigheden. Skift rullelejerne ud send evt. pumpen retur til APV til reparation. Skift de mekaniske akseltætninger ud. Kontroller kemisk kompatibilitet eller kontakt APV for alternative elastomerer. Skift tandhjulene ud og indstil rotorne påny. Fyld olie i gearkassen indtil det korrekte niveau er nået. Kontroller, at den anvendte olie er af en APV anbefalet type. Sænk udløbstrykket, sænk produkt temperaturen kontroller mellemrummene imellem rotorer, frontplade og pumpehus. Monter pumpe og motor korrekt. Monter filter. Spænd boltene. 6

19 . Adskillelse og samling af pumpen Der er nogle få basale arbejdsgange, som skal udføres for at vedligeholde pumpen. Disse arbejdsgange er beskrevet i det følgende. Snittegningen viser positionen af de forskellige komponenter, som bliver nævnt i disse procedurer.. Afmontering af front plade () For at kunne afmontere og montere frontpladen () er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afbryd strømtilførslen til motoren.. Luk for skyllevæsketilførsel, hvis et sådant er monteret. 3. Luk de isolerende ventiler på ind og udløbssiden af pumpen.. Løsn frontpladebolte/møtrikker (3,). Hvis pumpen bruges til varme og/eller sundhedsfarlige væsker, skal der træffes særlige forholdsregler. I sådanne tilfælde følges de lokale forskrifter for personlig beskyttelse ved arbejde med disse produkter. 5. Ved drejestempel rotorer: Fjern frontpladebolte/møtrikker (3,) og brug to bolte med gevind i hele boltens længde til at trække front pladen () af. Boltene sættes ind i gevindhullerne i frontpladen og drejes skiftevis omgang ad gangen. Dette sikrer, at frontpladen ikke bliver beskadiget. Ved bilobe rotorer: Fjern frontpladebolte/møtrikker(3,) og herefter kan frontpladen () fjernes... Montering front plade (). Montér frontpladepakning (7) i pumpehuset (6).. Ved drejestempelrotorer Montér frontpladen () ved at positionere den på de styrestifte (9), der sidder i pumpehuset (6). Brug en kunststof hammer til forsigtigt at slå frontpladen på plads, og krydsspænd frontpladebolte/møtrikker (3,) til med korrekt moment. Se afsnit 6. Ved bilobe rotorer Montér frontpladen () ved at fastspænde frontpladebolte og møtrikke (3,) med korrekt moment. Se afsnit Rotér rotorerne(6) ved manuelt at dreje på koblingen mellem pumpe og gearmotor forsigtigt for at sikre fri bevægelse af rotorerne inde i pumpen. 7

20 . Adskillelse og samling af pumpen Rotorlås Pos. Pos.. Afmontering af rotorer (6) For at afmontere og montere rotorerne er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen() som beskrevet i afsnit... Placér rotorerne (6) og isæt specialværktøjet rotorlås som vist i pos.. 3. Løsn og fjern øverste eller højre rotorskrue (0).. Fjern rotorlåsen og brug fingrene til at trække rotoren (6) af akslen (3) med. Kontrollér, at lober eller vinger på den rotor, der ikke er blevet løsnet endnu, ikke overlapper den rotor, der trækkes ud. 5. Flyt rotorlåsen til pos.. 6. Løsn og fjern nederste eller venstre rotorskrue (0). 7. Afmontér rotoren (6) som før ved at trække den af akslen (36) med fingrene... Montéring af rotorer (6) Kontroller akseltætningens kontaktflader (B,D) for fremmedlegemer og ridser.. Skub øverste eller højre rotor (6) ind på akslen (3).. Placér rotor (6)og rotorlås som vist i pos. 3 og spænd rotorskruen (0) med det angivne moment. Fjern rotorlås. Pos. 3 DW DW DW3 DW DW5 0 Nm 0 Nm 70 Nm 00 Nm 570 Nm Spring hul Pos. 3. Skub nederste eller venstre rotor (6) ind på akslen (36).. Placer rotor (6) og rotorlås som vist i Pos. og spænd rotorskruen til med det angivne moment. Fjern rotorlås. 5. Drej rotorerne (6) ved manuelt at dreje på koblingen mellem pumpe og gearmotor for at sikre fri bevægelse..3 Afmontering af pumpehuset (6) For at afmontere og montere pumpehuset er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit.. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit. 3. Afmontér de statorringe (D) og de dertil hørende O ringe (C) med fingrene.. Ind og udløbsporte kobles fra det omkringliggende rørsystem. 5. Løsn de bolte (7), der fastholder pumpehuset (6) på foden () Afmontér pumpehuset (6) ved at sætte bolte (7) ind i de springhuller, og boltene drejes skiftevis omgang ad gangen.

21 . Adskillelse og samling af pumpen.3. Montering af pumpehuset (6). Placér pumpehuset (6) på den i foden () monterede styrestift og slå forsigtigt pumpehuset på plads med en kunststof hammer.. Krydsspænd boltene (7) mellem pumpehus (6) og fod ()til med det angivne moment se afsnit Placér O ringene (C) på akseltætningens statorring (D) (statorringene er den længste af de to akseltætningsdele). Pres statorringene ind i pumpehuset (6) uden brug af værktøj. Notgangene i glideringene (B,D) skal passe ind over drivtappene på drivringen (G) i pumpehuset (6). Kontrollér, at statorringene (B) er monteret korrekt ved at skubbe dem ind i pumpehuset for at føle fjederkraften.. Afmontering af tandhjulskappe og tandshjulskappebeslag. For at afmontere og montere tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Strømtilførsel til motoren afbrydes.. Pumpen kobles fra motoren. Hvis det er muligt, fjernes pumpen helt fra rørsystemet og placeres på et arbejdsbord. 3. Olien drænes fra pumpen ved at løsne drænproppen () i bunden af tandhjulskappen (37).. Løsn og afmontér bolte (33) på bagsiden af tandhjulskappen (37) a. Afmontér drivfeder (30) 5. Afmontér tandhjulskappen (37). 6. Afmontér tandhjulskappebeslaget (35) ved at løsne og afmontere de bolte, der fastholder beslaget til lejehuset (9)... Montering af tandhjulskappebeslag og tandhjulskappe.. Placer tandhjulskappebeslaget (35) ind over drivakslen (3). Spænd boltene til med det angivne moment se afsnit 6.. Placér tandhjulskappen (37) ind over drivakslen og spænd boltene (33) til med det angivne moment se afsnit 6.. Husk at montere de 5 Oringe (8,3) i tandhjulskappebeslaget (35). a. Placér oliedrænprop (). Fig. 3. Fyld gearkassen med olie til det angivne niveau fig. og kontrollér, at der ikke er olielækage. 9

22 . Adskillelse og samling af pumpen Rotorlås Pos..5 Afmontering af tandhjulene For at afmontere og montere tandhjulene (6) er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmonter tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit... Afmontér frontplade () som beskrevet i afsnit. Pos. 3. Ret den bøjede tap på låseskiven (7) ved tandhjulene (6) ud.. Placér rotorerne (6) og specialværktøjet rotorlås som vist i pos. 5. Løsn den øverste eller højre tandhjulslåsemøtrik (9). 6. Flyt rotorlåsen til pos. 7. Løsn den nederste eller venstre tandshjulslåsemøtrik (9). 8. Afmontér rotorlås og rotorer (6) som vist i afsnit.. Fig. 3 Pos Afmontér låseskiver og låsemøtrikker (7,9). 0. Træk forsigtigt tandhjulene (6) af akslerne (3,36) med en aftrækker. Husk, hvilket tandhjul hører til hvilken aksel..5. Montéring af tandhjul. Positionér tandhjulene (6) på akslerne (3,36). Kontroller, at det respektive tandhjul bliver monteret på den aksel, det blev fjernet fra. Kontrollér yderligere, at tandhjulene er placeret korrekt i forhold til hinanden som vist i Fig. 3. Placer rotorer (6) og rotorlås som vist i pos. 3. Placér låseskive (7) og låsemøtrik (9) på drivakslen (3) og spænd låsemøtrikken til med det angivne moment se afsnit Placer rotor låsen som vist i pos.. Placér låseskive (7) og låsemøtrik (9) på den drevne aksel(36) og spænd låsemøtrikken til med det angivne moment. 5. Bøj tappen på låseskiverne (7). Pos. 0

23 . Adskillelse og samling af pumpen.6 Afmontering af olietætningsplade For at afmontere og montere olietætningspladen (5) og lejehuset (9) er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit.. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit. Fig. 3. Afmontér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3. Afmontér olietætningspladen (5) ved at løsne og afmontere skruerne () og trække pladen ud se fig...6. Montering af olietætningsplade. Placér olietætningspladen (5) ind over akslerne og krydsspænd skruerne () til med det angivne moment se afsnit 6.. Det sikres, at Oringene (5) er på plads i lejehuset (9) inden montagen. Fig Afmontering af lejehus. Afmontér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit. 3. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. Løsn og afmontér lejehusskruerne (7). 5. Træk lejehuset (9) af foden () ved at bruge udtrækshullerne se fig Montering af lejehus. Positionér lejehuset (9) på styrestiftene (8) monteret i foden () og slå forsigtigt lejehuset på plads med en kunststof hammer. Skruerne (7) spændes til med det angivne moment se afsnit 6.

24 . Adskillelse og samling af pumpen A C Fig. 6a B Fig. 6b D E.7 Justeringsprocedure For at pumpen skal kunne fungere optimalt, effektivt og sikkert, er det nødvendigt at gennemføre justeringsproceduren, hvorved rotorernes position i pumpehuset bliver fastlagt. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Mål afstanden mellem rotoren (6) og pumpehuset (6) ved hjælp af en dybdemåler. De målte mellemrum skal ligge så tæt på de angivne middelværdier i afsnit 6.7 som overhovedet muligt. De rotorpositioner, hvor denne afstand skal måles er vist i fig. 6a. og 6b. Herefter drejes rotorerne 80 0 og der opmåles igen, således der ialt opnåes kontrolmålinger. Ved drejestempel rotorer: BEMÆRK, at ved opmåling af mellemrum på drejestempel rotorer skal trækkes 0.05 mm fra det målte mellemrum for at få det i tabellen angivne mellemrum (pga. niveauforskel på frontplade). F Fig. 7. Mål mellemrummet mellem bagsiden af rotoren (6) og bunden af pumpehuset (6) ved hjælp af føleblade. Se fig. 7. Mellemrummet skal ligge så tæt må de angivne middelværdier i afsnit 6.7 som muligt. afstand/mellemrum må aldrig undergås. Mellemrummet skal måles ved de samme rotorpositioner som angivet i afsnit.7 pkt.. 3. Hvis de målte mellemrum og afstande ikke er indenfor minimums og maksimumsgrænsen angivet i afsnit 6.7, eller hvis det skønnes muligt at de målte afstande kan komme tættere på de angivne middelværdier angivet i afsnit 6.7, fjernes rotorerne (6) som angivet i afsnit... Afmontér O ringene(8), der sidder på akslerne (3,36). 5. Afmontér de justeringsskiver(9), der sidder på akslen (3,36), og mål den samlede tykkelse på justeringsskiverne med en mikrometerskrue. Hvis den målte afstand mellem rotor (6) og pumpehus (6) målt med dybdemåler f. eks. er 0, mm for stor, skal der lægges 0. mm til den samlede tykkelse af justeringsskiverne. 6. Placér justeringsskiverne på akslen (3,36) igen. De tyndeste skiver skal sidde inderst på akslen. 7. Sæt O ringe på akslerne igen. 8. Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit. 9. Mål afstande og mellemrum igen. Hvis de målte værdier stadig er udenfor grænseværdierne, eller hvis de kan komme tættere på middelværdierne angivet i afsnit 6.7, gentag justeringsproceduren, indtil de målte værdier er korrekte. 0. Når de målte afstande og mellemrum er korrekte, kontroller da, at rotorerne (6) kan dreje frit.

25 . Adskillelse og samling af pumpen.7. Indstilling af rotorernes vinkelposition (rotortiming) For at pumpen skal kunne fungere optimalt, effektivt og sikkert, kan det blive nødvendigt at gennemføre rotortiming, hvorved rotorernes vinkelposition i forhold til hinanden bliver fastlagt. Fold snittegningen ud og brug den som reference. BEMÆRK: Dette gælder kun for bilobe rotorer. Rotortiming foretages som beskrevet nedenunder: Fig. 8. Mål mellemrummet mellem rotorerne (6) med føleblade i positionerne vist på fig. 8 og 9. Hvis disse mellemrum varierer mere end angivet i afsnit 6.7 (søjle interlobe ) er det nødvendigt at foretage rotortiming.. Fjern tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit. 3. Løsn tandhjulsmøtrikken (9) på den drevne aksel (36) og træk tandhjulet (6) ca. mm tilbage på akslen.. Mål efter, om mellemrummet imellem rotorerne nu varierer mere eller mindre end før. Fig. 9 5a. Hvis det varierer mere: Spænd den drevne aksels (36) tandhjulsmøtrik (9) til med det angivne moment, og gentag proceduren fra pkt. 3 for drivakslen (3). 5b. Hvis det varierer mindre: Løsn tandhjulsmøtrikken (9) yderligere og træk tandhjulet (6) tilbage indtil mellemrummet mellem rotorerne passer som angivet i tabel i afsnit Afstanden mellem afstandsringen (39) og tandhjulet(6) måles, og afstandsskiver (38) med en samlet tykkelse svarende til den målte afstand identificeres. 7. Tandhjulet (6) afmonteres som beskrevet i afsnit.5, og tandhjulsfeder (5) afmonteres. Afstandsskiver (38) monteres på akslen. 8. Montér feder (5) og tandhjulet (6) igen som beskrevet i afsnit Mål afstanden mellem rotorerne hvis denne afstand ikke er indenfor grænseværdierne som angivet i afsnit 6.7, gentag da rotortiming proceduren, indtil afstanden er korrekt. 0. Kontrollér, at rotorerne kan drejes frit. 3

26 5. Vedligehold 5. Udskiftning af rotorer: Drejestempelrotor til drejestempel rotor, drejestempel rotor til bilobe rotor og vice versa, bilobe rotor til bilobe rotor. Det er muligt at skifte fra en rotor type til en anden på bestemte pumper, uden at lave nogle ændringer på selve pumpen. Der kan skiftes fra drejestempel rotor til bilobe rotor og vise versa på følgende pumpetyper : DW/003/7.5 ; DW/00/5 ; DW/006/0 ; DW/007/0 ; DW3/0/0 ; DW3/07/0 ; DW/033/0 ; DW/039/0 ; DW5/080/.5 ; DW5/093/5. Snittegningen viser positionerne på komponenterne nævnt i denne procedure. For at skifte rotorerne er det nødvendigt at følge nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Fjern frontpladen() som beskrevet i afsnit... Fjern rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Kontrollér, at statorringene (D) er korrekt positioneret i pumpehuset og fri for urenheder og ridser.. Kontroller, at rotorringene (B) er korrekt monteret i de nye rotorer (6) og fri for urenheder og ridser. 5. Montér rotorer (6) som beskrevet i afsnit.. 6. Foretag rotorjusteringsprocedure som beskrevet i afsnit.7. For drejestempelrotor til drejestempelrotor og bilobe rotor til drejestempelrotor: 7a. Hvis der ikke er monteret styrestifter (9) i pumpehuset (6), placeres disse i de dertil indrettede huller i pumpehuset. 8a. Styrestifterne (9) slås forsigtigt på plads med en kunststof hammer. 9a. Montér frontpladen () med søjler som beskrevet i afsnit... 0a Kontrollér, at rotorerne kan drejes frit. For bilobe rotorer til bilobe rotorer og drejestempelrotorer til bilobe rotorer. 7b. Udfør rotortiming proceduren som beskrevet i afsnit.7. 8b. Montér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit... 9b. Kontrollér, at rotorerne (6) kan drejes frit. 0b Hvis der er styrestifte (9) monteret i pumpehuset (6), trækkes disse ud. b Frontpladen () uden søjler monteres som beskrevet i afsnit... b Kontrollér, at rotorerne (6) kan drejes frit.

27 5. Vedligehold 5. Udskiftning af enkelt mekanisk akseltætning til enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl Det er muligt at skifte fra en standard enkelt mekanisk akseltætning til en mekanisk akseltætning med skyl og vice versa uden at foretage nogle ændringer på pumpen. Snittegningen viser positionerne på de forskellige komponenter nævnt i denne procedure. For at skifte akseltætning er det nødvendigt at adskille pumpen som beskrevet i det følgende. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontplade () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorer (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér de statorringene (D) og O ringene (C) med fingrene.. Afmontér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3. Fra væskeskyllet til ikkevæskeskyllet: 5a. Læbetætningen (L) fjernes fra monteringspladen (F). 6a. Montér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3.. Fra ikkevæskeskyllet til væskeskyllet: 5b. Placer akslerne (3,36) således at hullerne til styrestifterne (M) vender opad. 6b. Placér styrestifterne (M) i hullerne. 7b. Placér O ringene (N) i sporet på akslerne. 8b. Placér akselmufferne (J) på akslerne (3,36). Kontrollér, at sporet i muffen passer ind over styrestiften (M) det kan være nødvendigt at smøre med fødevaregodkendt fedt. Akselmuffen er monteret korrekt, når kanten af muffen er i kontakt med brystet på akslen. 9b. Løsn og afmontér skruerne (I) i tætningshuset (E). Afmontér også monteringspladen (F). 0b. Påfør flydende tætningsmateriale på sædet i monteringspladen (F). Placér en ny læbetætning (L) med den glatte flade pegende opad og pres læbetætningen ned i monteringspladen. Fig. 0 b. Placér monteringspladen (F) på tætningshuset (E) igen, og tilspænd skruerne (I) med det angivne moment se afsnit 6. b. Påfør flydende tætningsmateriale eller PTFE tape på gevindet af væsketilslutningsbøjningerne og skru bøjningerne fast i tætningshuset. Bøjningerne skal placeres som vist på figur 0. 3b. meter slange skæres i 5 cm stykker. b. Slangestykkerne presses ind i bøjningerne. 5b. Placér pumpehuset (6) på styrestiften i foden (I) og slå forsigtigt pumpehuset på plads med en kunststof hammer. Kontroller, at slangeenderne er placeret imellem de to ringe, der udgør foden se fig.

28 5. Vedligehold Fig. 6b. Spænd de bolte (7), der fastholder pumpehuset (6) til foden (), til med det angivne moment se afsnit Kontroller akseltætningens kontaktflader (B,D) for urenheder og ridser. Montér statorringene (D) (statorringene er den længste af de to akseltætningsdele) i pumpehuset uden brug af værktøj. Notgangene i statorringene skal passe ind over udstansningerne i drivringen (G). Kontrollér, at den er monteret korrekt ved at føle fjederkraften, når den skubbes ind over akslen. 8. Montér rotorer (6) som beskrevet i afsnit Montér frontplade () som beskrevet i afsnit Kontroller at rotorerne kan drejes frit. 6

29 5. Vedligehold 5.3 Udskiftning af akseltætning 5.3. Udskiftning af enkelt aksel læbetætning Det er muligt at udskifte aksellæbetætningen på pumpen. Snittegningen viser placeringen af de forskellige komponenter nævnt i denne procedure. For at udskifte den enkelte aksel læbetætning er det nødvendigt at adskille pumpen som beskrevet herunder. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Brug en krog, tang eller lign. til at trække læbetætningen (X) ud af akseltætningshuset (P) med.. Rens området, hvor læbetætningen (X) sidder. 5. Smør den nye læbetætning (X) godt med fødevaregodkendt fedt og montér læbetætningen ind over akslen (3,36) ind i tætningshuset (P). Kontroller, at tætningen er monteret med den korrekte side fremad se snittegningen. 6. Kontroller, at læbetætningen (X) er skubbet helt tilbage i akseltætningshuset (P). 7. Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontroller, at rotorerne kan drejes frit. NB: Alle typer akseltætning (enkelt læbetætning, tredobbelt læbetætning, enkelt mekanisk akseltætning og enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl) kan alle monteres på den samme pumpe. Dette kræver kun det korrekte akseltætningskit. Disse kits er beskrevet i reservedelsafsnittet af denne manual. 7

30 5. Vedligehold 5.3. Udskiftning af tredobbelt aksellæbetætning Det er muligt at udskifte den tredobbelte aksellæbetætning på pumpen. Snittegningen viser placeringen af de forskellige komponenter, der refereres til i nedenstående procedure. For at udskifte den tredobbelte aksellæbetætning skal pumpen skilles ad som beskrevet i følgende procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorene (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3.. Løsn og afmontér skruerne (R), der fastholder monteringspladen (Q) og tætningshuset (P) til pumpehuset. 5. Afmontér monteringspladen (Q) og tætningshuset (P). 6. Afmontér læbetætningerne (S) fra tætningshuset (P). 7. Fyld de nye læbetætninger (S) med fødevaregodkendt smørefedt og pres dem ind i tætningshuset (P). Kontroller, at læbetætningerne er monteret med den rigtige side fremad se snittegningen. 8. Kontroller, at akselmuffen (T) er ren og korrekt positioneret på akslen (3,36). Muffen skal skubbes helt tilbage mod brystet på akslen. 9. Monter akseltætningshuset (P) og monteringspladen (Q) på pumpehuset (6) og tilspænd skruerne (R) med det angivne moment se afsnit Montér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3... Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.... Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontrollér, at rotorerne kan drejes frit. NB: Alle typer akseltætning (enkelt læbetætning, tredobbelt læbetætning, enkelt mekanisk akseltætning og enkelt mekanisk akseltætning med væskeskyl) kan alle monteres på den samme pumpe. Dette kræver kun det korrekte akseltætningskit. Disse kits er beskrevet i reservedelsafsnittet af denne manual. 8

31 5. Vedligehold 5. Ændring af ind og udløbsretning Det er muligt at ændre ind og udløbsretning fra vandrette til lodrette porte og omvendt uden at skulle foretage bearbejdningsmæssige ændringer på pumpen. Snittegningen viser positionerne på de forskellige komponenter, der henvises til i denne procedure. For at ændre ind og udløbsretning på DW pumpen er det nødvendigt at skille pumpen ad som beskrevet i nedenstående procedure. Fold snittegningen ud og brug den som reference.. Afmontér frontplade () som beskrevet i afsnit... Afmontér rotorer (6) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér pumpehus (6) som beskrevet i afsnit.3.. Afmontér tandhjulskappen (37) som beskrevet i afsnit.. Det er ikke nødvendigt at afmontere tandhjulskappebeslaget (35). 5. Afmontér lejehus (9) som beskrevet i afsnit Placér lejehuset (9) på foden (3) indover styrestiften (8) med drivakslen (3) i den ønskede position. Slå lejehuset forsigtigt på plads med en kunststof hammer. 7. Montér lejehus (9) som beskrevet i afsnit Ombyt propperne på tandhjulskappen (37), således at den orange oliepåfyldningsstuds (5) er ovenpå kappen, skueglasset () på siden af kappen (over midten), og de sorte drænpropper () på siden (under midten) og på bunden af kappen. 9. Montér pumpehuset(6) på foden() som beskrevet i afsnit Montér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.... Gennemgå justeringsproceduren som beskrevet i afsnit.7 og evt. rotortiming i afsnit.7... Montér tandhjulskappen (37) som beskrevet i afsnit Når mellemrum og afstande i pumpehuset (6) er korrekte. Kontroller, at rotorerne kan drejes frit.. Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontroller at rotorene kan drejes frit. 9

32 5. Vedligehold 5.5 Udskiftning af rullelejer. Det er muligt at udskifte pumpens rullelejer (,3,,0,,). Snittegningen viser placeringen af de forskellige komponenter, der henvises til i proceduren. For at skifte rullelejerne er det nødvendigt at følge proceduren beskrevet underneden. Fold snittegingen ud og brug den som reference.. Afmontér frontpladen () som beskrevet i afsnit... Afmontér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit.. 3. Afmontér tandhjulene (6) som beskrevet i afsnit.5. Rotorlås. Afmontér tandhjulsfeder (5), evt. afstandsskiver (38), afstandsring (39) og låsering (0). 5. Ret den bøjede tap på låseskiven (3) ud. Pos. 6. Placér rotorlåsen som vist i pos. og løsn låsemøtrikken () på drivakslen (3). 7. Flyt rotorlåsen til pos.. 8. Løsn låsemøtrikken () på den drevne aksel (36). 9. Afmontér låseskiver (3) og låsemøtrikker (). 0. Afmontér rotorerne (6) som beskrevet i afsnit.. Pos.. Afmontér evt. justeringsskiver og aksel O ringe. Behold skiver og O ringe sammen som sæt tilhørende hver sin aksel. Mærk evt. hvert sæt således at de bagefter bliver monteret på den korrekte aksel igen.. Afmontér olietætningspladen (5) som beskrevet i afsnit.6 3. Afmontér lejehuset (9) som beskrevet i afsnit.6... Afmontér akslerne (3,36) fra lejehuset (9) ved at påføre stor kraft direkte på den bagerste ende af akslerne. Dette vil medføre, at inderringen () af det bagerste leje løsnes. 5. Fjern yderringe (,0) og inderringe (,) fra lejehus (9) og aksler (3,36).Hvis akslerne er beskadigede, bør de erstattes af nye. 6. Rengør lejesæderne i lejehuset (9) og på akslerne (3,36). 7. Pres nye yderringe (,0) i lejehuset (9). Kontroller, at de er placeret korrekt. Se snittegningen. 8. Pres nye inderringe () til de forreste lejer på akslerne (3,36). Kontroller, at de er placeret korrekt. Se snittegningen 9. Montér akslerne (3,36) i lejehuset (9). 0. Montér nye inderringe () til de bagerste lejer på akslerne (3,36). Placér et rør som vist på fig., og brug kraft til at presse inderringene forbi det gevindskårne stykke på akslen. 0

33 Fig. 5. Vedligehold. Montér låseskive (3) og låsemøtrik () på akslerne (3,36).. Montér lejehuset (9) som beskrevet i afsnit Montér rotorer (6) på aksler (3,36) (uden akseltætning) som beskrevet i afsnit.... Placér rotorlås i henholdsvis i pos. 3 og og spænd låsemøtrikken () til indtil der ikke er slup i lejesamlingen. 5. Afmontér rotorerer(6) fra akslen (3,36)som beskrevet i afsnit. 6. Kontrollér at akslerne (3,36) kan dreje frit. Pos. 3 Pos. 7. Kontrollér at det løbende moment på både drivaksel (3) og dreven aksel (36) er som angivet i tabellen herunder. Kontroller, at akslerne kan dreje frit. DW DW DW3 DW DW Nm Nm Nm.0.60 Nm.0.70 Nm 8. Proceduren gentages indtil det ønskede moment er opnået. 9. Bøj tappen på låseskiven (3). 30. Afmontér pumpehus (6) som beskrevet i afsnit Montér olietætningsplade (5) som beskrevet i afsnit Montér pumpehuset (6) som beskrevet i afsnit.3.. Kontroller, at de statorringene (D) og O ringene (C) er på plads i pumpehuset. Kontroller akseltætninger (B,D)for urenheder/ridser. 33. Montér låsering (0), afstandsring (39) og tandhjulsfeder (5) på akslerne (3,36). 3. Montér tandhjulene (6) som beskrevet i afsnit Kontroller, at rotorringene (B) er monteret korrekt i rotorerne (6). Kontroller akseltætningerne for urenheder/ridser. 36. Gennemgå rotorjusteringsproceduren som beskrevet i afsnit.7. Hvis bilobe rotorer behøver vinkelpositionsjustering, gennemgå timingproceduren som beskrevet i afsnit Montér tandhjulskappe (37) og tandhjulskappebeslag (35) som beskrevet i afsnit Montér frontpladen () som beskrevet i afsnit Kontroller, at rotorerne kan drejes frit.

34 5. Vedligehold 5.6 Anbefalet lager af reservedele Akseltætningskit Vi anbefaler, at både akseltætningskits og service kits til DW pumpen lægges på lager. Akseltætningskit for DWpumpen består af de slidende dele i pumpens akseltætninger. Service kit Service kittet består af en række DW pumpens hovedkomponenter. Disse komponenter er ikke slidende dele, men det kan alligevel blive nødvendigt at udskifte dem. Disse komponenter er: rotorer (6), frontplade, () pumpehus (6), rotorbolte (0), rotorjusteringsskiver, aksler (3,36), lejer (,3,,0,,), tandhjul (6) og tandhjulsafstandsskiver (38). Tabellen nedenunder viser det anbefalede antal af lagerlagte reservedele til normal drift og til applikationer, hvor der er specielle krav f. eks. timers drift, pumpning af slidende væsker, eller processer, der er følsomme overfor selv kortvarige produktionsstop. Slidende dele (akseltætningskit, elastomerkit) Antal pumper i drift >0 Kits Kits Kits/0 pumper i drift Normal drift Specielle krav 3 Servicedele Antal pumper i drift >0 Sæt Sæt Sæt/0 pumper i drift Normal drift 0 Specielle krav

35 6 Tekniske data 6. Tilspændingsmoment af bolte, skruer og møtrikker Tilspændingsmomenter af bolte, skruer og møtrikker i DWpumpen: Front plade bolte/ møtrikker store Front plade bolte små Rotor bolte Pumpe hus/ Fod skruer Tætnings hus skruer Olie tætning plade skruer Lejehus fod skruer Løb. moment leje møtrik Tand hjuls kappe beslag lejehus skuer Tandhjul møtrik Tandhjul kappe beslag skruer Pos no. (3) () (6) (7) (I,R) () (7) () (9) (33) Pumpe Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm DW DW DW DW DW Lydtryks og lydeffektniveau for DWpumper. Målingerne er udført i henhold til DS/ISO 37 grad og klasse. Tolerance +3dB. LpA i db referer til lydtryksniveauet i meters afstand fra pumpens overflade i højden,6 meter over gulvhøjde, jævnfør EFdirektiv (89/39/EØF).7. Lwa angiver lydeffektniveauet. 3

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

TopLobe LOBROTORPUMPER

TopLobe LOBROTORPUMPER TopLobe LOBROTORPUMPER SPX har udviklet en ny serie lobrotorpumper med helt nye designmæssigforbedringer, der giver hurtigere service og en nem og effektiv rengøring, som tilsammen reducerer stilstandstiden

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Hy~Line og Ultima Lobe-pumper

Hy~Line og Ultima Lobe-pumper 02/10 Side 1 Jabsco Hy~Line og Ultima Lobe rotorpumper Installations-, betjenings- og vedligeholdelseshåndbog 1. INDLEDNING Hy~Line og Ultima er lobe rotorpumper med positiv fortrængning, som er konstrueret

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren.

ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER. Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. II TD5 HS ÅBNING AF MOTORHJELM DONKRAFT OG HJULNØGLER Donkraften er placeret i motorrummet ved siden af akkumulatoren. Løsn og fjern beskyttelsesdækslet, og udtag donkraften. På indersiden af varerummets

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere