TCL ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TCL ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE"

Transkript

1 TCL ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2011/1012 Side 1

2 TCL Arbejdsmiljøredegørelse 2011/2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget Taulov Centrallager (TCL) Arbejdsmiljøpolitik Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik TCL s arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøorganisering TCL s arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøkortlægning APV Ugentlige arbejdsmiljørunderinger Audits Arbejdsulykker og nærved-ulykker Trivselsundersøgelse Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg Ekstern arbejdsmiljørådgiver Besøg fra Arbejdstilsynet Referencebesøg Arbejdsmiljøstrategi Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på TCL Arbejdsmiljøhændelser og fremmøde Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked Taulov Tau lov ov v Ce C Centrallager, entr t all al age ager, r, Pri Prinse Prinsessens nsesse nse ssens sse ns s Kva K Kvarter va arrte rt ter 5, 5, Fr F Fredericia, ederic ede derric i ia, a +4 a, Side 2

3 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget Arbejdsmiljøudvalget vedtog i møde den 11. januar 2011 arbejdsmiljøstrategien for De valgte indsatsområder tog udgangspunkt i udførte APV er, og de erfaringer der gennem 2010 var gjort på arbejdsmiljøområdet. Med færdiggørelsen og idriftsættelse af et moderne stållager med seneste nye teknologier i oktober 200, fulgte oplæring og træning med fokus på arbejdsmiljø. Højt på prioriteringslisten var målet om at undgå arbejdsulykker, og gennem perioden er det lykkes årligt at halvere antallet af ulykker. En følge af håndteringen af stålprofiler, er udvikling af støj, hvilket er en kendt problemstilling. Gennem 2011 er der udført en stor indsats for nedbringelse af støjbelastning og støjpeaks i arbejdsområderne. Med nedsættelse af en støjgruppe og en særdeles dedikeret indsats, omfattende metodestudier og valg af Best Practice, pålægning af støjabsorberende materialer på aflægningssteder, støjdæmpning af trykluftværktøjer og massive adfærdspåvirkninger, kom vi flot i mål med betydelige reduktioner, der for alle målinger ligger pænt under arbejdsmiljølovens grænseværdier. Vores mange systematiske tiltag for at forbedre arbejdsmiljø, og kendskab til certificeringsprocessen fra ISO 9001, var medvirkende til at udvalget for 2011 satte sig som mål at blive arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Året har derfor i særlig grad været koncentreret omkring formalisering og systematisering af alle vores procedurer. I februar 2012 blev vores indsats og resultater bekræftet med certifikat fra Det Norske Veritas. På personalesiden er vores høje fremmøde og trivsel fastholdt gennem 2011, og endda forbedret i forhold til I vores personalepolitik tilstræber vi at medarbejderstaben er et repræsentativt udsnit af befolkningen hvad angår køn, alder og etnisk afstamning. Det praktiseres ligeledes at medarbejdere med midlertidigt nedsat arbejdsevne får tilbudt passende opgaver, ligesom der er oprettet jobs for medarbejdere med permanent reduceret arbejdsevne. Arbejdsmiljøudvalget, Taulov Centrallager (TCL) Dan Allan Nielsen Formand Side 3

4 2 Taulov Centrallager (TCL) Taulov Centrallager (TCL) er Saniståls centrallager for stål og metaller, som distribueres i Danmark, og med eksport til datterselskaber i de baltiske lande og Tyskland. Der er beskæftiget ca. 67 ekspedienter og 14 i administrationen. Der arbejdes i holddrift over 24 timer, fra søndag kl til fredag kl Selskabsoplysninger Virksomhed: Adm. direktør: Arbejdsmiljøansvarlig: Sanistål A/S Taulov Centrallager (TCL) Prinsessens Kvarter Fredericia Christian B. Lund Dan Allan Nielsen Antal ansatte: 1 Branche/Branchekode: Engros/engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør CVR-nr.: Redegørelsesperiode: 2011/2012 Side 4

5 3 Arbejdsmiljøpolitik TCL s arbejdsmiljøarbejde sikres vedligeholdt og udviklet gennem vores arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS 1001 og BEK nr. 923 af 21/10/2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem. 3.1 Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik Sanistål vil være en af de bedste i branchen målt på antal arbejdsulykker: jo bedre arbejdsmiljø, jo større medarbejdertilfredshed, jo bedre kundeservice, jo bedre kundetilfredshed, jo bedre bundlinje (pr. april 2011) 3.2 TCL s arbejdsmiljøpolitik Vores overordnede mål er at eliminere arbejdsulykker samt arbejdsbetingede lidelser, at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og at udvise social ansvarlighed der tilgodeser medarbejdere såvel som virksomhed og øvrige interessenter. Det er vores mål at fremme arbejdsmiljøet (sikkerhed og sundhed) på TCL og sørge for at vedligeholde arbejdsmiljøuddannelse og -træning. Ledelsen iværksætter løbende forbedringer af arbejdsmiljøet (sikkerhed og sundhed) og følger aktivt alle tiltag, der kan bidrage til dette. Hver leder er ansvarlig for de ansattes sikkerhed, og skal, ud over at give instruktion og kontrollere at denne følges, også skabe forståelse for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Alle ansatte er ansvarlige for deres egen sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige adfærd og skal derfor overholde sikkerhedsbestemmelserne samt gennem omtanke og handling bidrage til at forebygge uheld, ulykker og sygefravær. Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt for alle parter, forsøger TCL, evt. gennem omplacering til andre arbejdsopgaver, at fastholde medarbejdere, der af arbejdsmæssige eller andre årsager har lidt skade på deres erhvervsevne. TCL ønsker at have en mangfoldighed blandt sine medarbejdere, herunder bl.a. at afspejle den etniske sammensætning, som findes i samfundet. Arbejdsmiljøudvalget iværksætter initiativer til fremme af medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Side 5

6 4 Arbejdsmiljøorganisering Arbejdsmiljøudvalget har 4 årlige ordinære møder. Udvalget består af 3 medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter, 3 ledelsesrepræsentanter samt en arbejdsmiljøudvalgsformand. Blandt udvalgets arbejdsmiljørepræsentanter, vælges en repræsentant, der deltager i Saniståls hovedarbejdsmiljøudvalgs 2 årlige møder. Ledelsesrepræsentanterne er ansvarlige for arbejdsmiljøet indenfor arbejdsmiljøgruppens funktionsområde. Det er arbejdsmiljøudvalgets opgave at udarbejde strategiplan for de kommende års arbejdsmiljøindsatse. På arbejdsmiljømøderne følges op på de iværksatte aktiviteter afledt af arbejdsmiljøkortlægningen. Der er til møderne fast agenda, hvorved det sikres at udvalget er informeret og vidende om indsatse og resulter, og derudfra kan beslutte eventuelle korrigerende tiltag. Agenda for arbejdsmiljøudvalgsmøde: Gennemgang og godkendelse af referat. Arbejdsulykker. Nærved-ulykker. Sikkerhedsrunderinger. Intern audit. Nyt fra HSI. Sundhedsfremme og Det rummelige arbejdsmarked. KPI for arbejdsmiljø. Status på handlingsplaner. Indkomne forslag. Eventuelt. Næste møde. 4.1 TCL s arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøudvalg Formand Dan A. Nielsen Arbejdsmiljøgruppe Administration Arbejdsmiljøgruppe Lager, dag Arbejdsmiljøgruppe Lager, nat Leder Martin Søndergaard Leder Jens Brodersen Leder Jan Pedersen Arbejdsmiljørepræsentant Martin Kahr Hansen Arbejdsmiljørepræsentant Michael Blem Arbejdsmiljørepræsentant Torben von Essen Side 6

7 5 Arbejdsmiljøkortlægning Arbejdsmiljøforhold er afdækket gennem forskellige aktiviteter og indsatse såsom: APV. Ugentlige arbejdsmiljørunderinger. Audits. Arbejdsulykker og nærved-ulykker. Trivselsundersøgelse. Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg. Ekstern arbejdsmiljørådgiver. Besøg fra Arbejdstilsynet. Referencebesøg. 5.1 APV Siden idriftsættelse af Taulov Centrallager i oktober 200, er der udført 2 APV. Der er anvendt Arbejdstilsynets spørgeskemaer i områderne, som er besvaret individuelt. Der er efterfølgende været afholdt gruppemøder for at afdække problemstillinger identificeret gennem APV. Erfaringen fra de gennemførte APV-spørgeskemaer, har fået arbejdsmiljøudvalget til at gennemføre en tredje APV-kortlægning i Det er udvalgets opfattelse at resultat ikke har stået mål med ressourceforbrug og at vi vil kunne opnå større effekt gennem gruppevis gennemførelse af APV med dedikerede spørgsmål til arbejdsmiljøforhold på Taulov Centrallager. Afledte handlingsplaner oprettes i vores registreringssystem Sherlock Log med ansvarlig, deltagere, og dato for påbegyndelse og afslutning. 5.2 Ugentlige arbejdsmiljørunderinger Der gennemføres ugentligt en arbejdsmiljørundering, hvori der deltager en ledelsesrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejder. Der er udarbejdet en checkliste, og der er for hver uge valgt særlige fokusområder. Fundne afvigelser korrigeres og ved nye tiltag oprettes en handlingsplan vores registreringssystem Sherlock Log. 5.3 Audits Arbejdsprocesser beskrevet i arbejdsmiljøledelsessystemet auditeres gennem året. Fundne afvigelser rettes og ved identificerede forbedringsmuligheder oprettes en handlingsplan i vores registreringssystem Sherlock Log, hvori resultat af audits ligeledes registreres. 5.4 Arbejdsulykker og nærved-ulykker Alle arbejdsmiljøafvigelser registreres i registreringssystemet Sherlock Log og der tilknyttes eventuelle forebyggende handlinger, med handlingsplan og ansvarlig. Status gennemgås på arbejdsmiljøudvalgsmøderne. Alle arbejdsulykker og nærved-ulykker med personskade oprettes efterfølgende i Arbejdstilsynets database Easy. Side 7

8 5.5 Trivselsundersøgelse Der gennemføres årligt en trivselsmåling i Sanistål, hvori Taulov Centrallager indgår og hvor resultatet for Taulov Centrallager er tilgængeligt. Resultatet meddeles alle medarbejdere og indgår i arbejdsmiljøudvalgets strategiplan det efterfølgende år. Herudover gennemføres årlige medarbejdersamtaler, hvori bl.a. afdækkes eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Der gennemføres ved sygefravær over 6 % over seneste 3 mdr. en sundhedssamtale for at afdække eventuelle arbejdsmiljømæssige årsager til fravær, ligesom eksterne forhold afdækkes, som medarbejderen ønsker hjælp til at få løst. 5.6 Indkomne forslag til arbejdsmiljørepræsentanter og udvalg Som fast punkt på arbejdsmiljøudvalgets mødeagenda er punktet Indkomne forslag. Udvalget har herigennem modtaget aktuelle problemstillinger, hvortil der tilknyttes en ansvarlig projektleder og handlingsplan oprettes i registreringssystemet Sherlock Log. 5.7 Ekstern arbejdsmiljørådgiver Der har løbende fra oktober 200 været anvendt eksterne arbejdsmiljørådgivere. Indsatsområderne har været støjkortlægning, kontrol af akustikforhold og støvforhold, samt et projekt for udsugning fra processer tilknyttet vores serviceteam. 5. Besøg fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet gennemførte screeningsbesøg i 2010 som afstedkom et efterfølgende Tilpasset tilsyn og deraf udstedt påbud på manglende udsugning og støj over arbejdsmiljølovens tilladte støjgrænser på 5 db (A) for støjbelastning og 137 db (C) for støjpeaks. Påbuddene er alle efterkommet, og Taulov Centrallager har ikke verserende sager med Arbejdstilsynet. Taulov Centrallager var en virksomhed med grøn smiley. 5.9 Referencebesøg I bestræbelserne på at reducere støjbelastningen på arbejdspladsen er tysk stålgrossist besøgt i Frankfurt. Virksomheden var udvalgt ud fra anvendt teknologi, som er identisk med det der er anvendt på Taulov Centrallager. Besøget gav intet resultat, men møde med kranleverandør i samme forbindelse bidrog til løsning til nedbringelse af støjen i forbindelse med anhugning af hulprofiler. 6 Arbejdsmiljøstrategi I Arbejdsmiljøudvalgets møde den 10. november 2011 evaluerede udvalget indsatsene i 2011, samt de opnåede resultater. For samtlige indsatsområder er opnået markante forbedringer og målopfyldelse sket. Ud fra arbejdsmiljøkortlægningens resultater, har udvalget udarbejdet arbejdsmiljøstrategien for 2012, som er tilgængelig på Side

9 7 Beskrivelse af væsentlige arbejdsmiljøforhold på TCL Væsentlige arbejdsmiljøforhold på Taulov Centrallager, herunder selve lageret og administrationen er: Støj. Kranarbejde pakning og bundtning stål. Gående og kørende trafik herunder krantransporter i arbejdsområde. Risiko for arbejdsuheld klemskader, snitsår, faldulykker, påkørsler. Indeklima administration (temperatur, støj, luftfugtighed, akustik fælleskontor). Arbejdsmiljøudvalget har arbejdet meget målrettet på at forbedre forholdene på de identificerede arbejdsmiljøudfordringer. Der er således oprettet arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere i berørte områder, ligesom der er anvendt eksterne rådgivere. Der er på støj opnået betydelige forbedringer gennem støjgruppens og arbejdsmiljørepræsentanternes aktive deltagelse i processen. Der er gennem metodestudier og systematisk forsøg valgt Best practice ved kranarbejde, samt pålægning af støjabsorberende materialer på anslagsflader. Undervejs er der udført støjmålinger af ekstern arbejdsmiljøkonsulent for at sikre valg af løsning. Efter afsluttet projekt, er der udført en støjkortlægning på mest kritiske arbejdsområder udvalgt af arbejdsmiljøudvalget og udført af Cowi A/S. Målingen viste at ingen udsættes for støjbelastning over 5 db (A) eller udsættes for støjpeaks over 137 db (C). db(c) Sanistål, Taulov - Stållagerhal. Målte maksimale spidsværdier for støj Personbårne støjmålinger 9. februar og 22. november 2011 Kl til Middel* for 3 målinger af maksimal spidsværdi, feb = 124 db(c) Fald = 7dB Middel* for 4 målinger af maksimal spidsværdi, nov = 117 db(c) Tidspunkt Side 9

10 Som det fremgår af arbejdsmiljøstrategien 2012, er støj fortsat et fokusområde, og gennem audits samt permanente støjmålinger, skal det opnåede resultat fastholdes. Gående, lastbiler, truck og kranarbejde udgør en særlig risiko. Der er derfor klare regler for færdsel i lagerhallen for både gående, truckførere og kranførere, ligesom der for gående er klare afmærkninger for gåfelt. Der er skiltet med hastighedsbegrænsning i hallen, hvilket er håndhævet ved advarsler om bortvisning af chauffører, der overtræder reglerne. Der arbejdes løbende med eliminering af arbejdsulykker, hvilket bl.a. sker gennem uddannelse og træning af nye medarbejdere, samt uddannelse og træning af medarbejdere ved nye arbejdsopgaver. Der er udarbejdet en folder med angivelse af forholdsregler og risici ved færden og arbejde i stålhallen. Herudover er der gennemført 5S-kursus for samtlige medarbejdere i 2011 med fuld implementering i Samtlige arbejdsmiljøhændelser registreres og forelægges arbejdsmiljøgrupperne og arbejdsmiljøudvalget. Hvor det vurderes muligt, udføres forebyggende foranstaltninger. I administrationen har akustikken været et særligt problem i fælleskontoret. En måling påviste behov for dæmpning, hvilket er udført med opsætning af støjabsorberende skillevæge og støjdæmpning af loftselementer. Indsatsen har resulteret i ganske betydelige forbedringer og givet et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på kontoret. Side 10

11 Arbejdsmiljøhændelser og fremmøde Udviklingen indenfor arbejdsulykker har været meget positiv. Som det fremgår, er antallet af ulykker mere end halveret årligt. Ligeledes er fravær, som følge af arbejdsulykker, markant forbedret. Den følgende graf viser udviklingen i antallet af arbejdsulykker. De fem ulykker i 2011 fordeler sig med 1 klemskade af fod som følge af tabt gods, 1 klemskade ved finger i klemme i løfteåg, 2 ved fremmedlegeme i øje og 1 ved forstrækning i ryg opstået ved eksternt virksomhedsengagement. Ingen af ulykkerne er vurderet at medføre mén og fravær har været af kortere varighed. Side 11

12 Fremmødet vurderes at være meget tilfredsstillende. I fremmøde opgøres fremmødte medarbejdere i forhold til planlagte, altså modregnet ferie, feriefridage og aftalt kursusdeltagelse. TCL-lager - Fremmøde pr. måned ,0% 99,0% 9,0% 97,0% 96,0% 95,0% 94,0% 93,0% 92,0% 91,0% 90,0% Side 12

13 9 Sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked Der er i 2011 gennemført en 2 dages efteruddannelse for samtlige medarbejdere. Uddannelsen omfattede en individuel sundhedstest omfattende måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt, højde, fedtprocent, og kondition. Resultatet blev en individuel sundhedsprofil som var udgangspunktet for en egenindsats for forbedring af sundhedstilstanden. Uddannelsen omfattede herudover kostvejledning, lære om kroppens bevægeapparat, korrekte arbejdsstillinger tilrettet arbejdsfunktioner på Taulov Centrallager, samt fysiske øvelser for træning af muskler. Med udgangspunkt i de aktuelle særlige arbejdsmiljøforhold med støj, blev alle tilbudt høretest samt undervisning i øret og høresansen, herunder påvirkninger der kan resultere i høretab. Medarbejdere tilbydes at købe mad i kantine. Et medarbejdervalgt kantineudvalg sikrer i samarbejde med køkkenassistent en sund og alsidig kost. Som belønning for et godt engagement i arbejdsmiljøarbejdet og flotte resultater har medarbejderne adgang til daglig gratis frugt i kantine. I arbejdsmiljøstrategien for 2012 er det besluttet, at tilbyde alle medarbejdere en helbredstest på arbejdspladsen, som opfølgning på efteruddannelsen udført i Som en del af vores bestræbelser på at fremme af trivsel og arbejdsmiljø vurderes løbende muligheder for at tilbyde medarbejdere med permanent eller længerevarende nedsat arbejdsevne et tilpasset arbejde. Da behov og muligheder varierer, foretages individuelle tilpasninger af job. Der er 4-6 % ansat på disse særlige vilkår. Ved midlertidig nedsat arbejdsevne tilbydes medarbejdere tilpassede jobopgaver. Ved ansættelser tilstræbes en repræsentativ sammensætning af medarbejdere i forhold til befolkningssammensætning i Danmark baseret på køn, alder og etnisk afstamning Arbejdstider, arbejdets fysiske og tekniske karakter, herunder for de fleste jobkrav til kran og truckcertifikat samt førerbevis C/E, gør dog at ansøgningsfeltet er domineret af mænd. TCL - Det rummelige arbejdsmarked ,0% 90,0% 0,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lager Adm. Side 13

TCL. Arbejdsmiljøredegørelse 2015. sanistaal.com

TCL. Arbejdsmiljøredegørelse 2015. sanistaal.com TCL Arbejdsmiljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse 1 Forord fra arbejdsmiljøudvalget 3 2 Taulov centrallager (TCL) 4 3 Arbejdsmiljøpolitik 5 3.1 Saniståls overordnede arbejdsmiljøpolitik 5 3.2 TCL s

Læs mere

BCL Arbejdsmiljøredegørelse

BCL Arbejdsmiljøredegørelse BCL Arbejdsmiljøredegørelse 2012/2013 Sikkerhed frem for alt! Vi vil: Fjerne risici Forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom! Tage ansvar for vores egen og vore kollegers sikkerhed! BCL Arbejdsmiljøredegørelse

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Håndbog om arbejdsmiljøledelse

Håndbog om arbejdsmiljøledelse Håndbog om arbejdsmiljøledelse Bearbejdning af På sporet af arbejdsmiljøledelse Small Risk 2005 BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR KPMG Introduktion - til håndbog om

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20

Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 20 Guideline til Arbejdsmiljøcertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 20 Forord Dette dokument er en guideline til arbejdsmiljøcertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/OHSAS 18001:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3

Indholdsfortegnelse. Ledelsens forord... 3 Arbejdsmiljøregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 3 Sammenfatning Arbejdsmiljøets tilstand... 4 Hvor lægger vi arbejdsmiljøindsatsen i 2008-09... 5 Trivsel og stress... 5 Vold og trusler...

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere