FOREDRAG I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE"

Transkript

1 I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ frihedsberøvelse 1. Tvangsindlæggelse efter psykiatriloven a. Rød tvang b. Gul tvang c. Tvangstilbageholdelse 2. Bistandsværge a. Domstolsprøvelse 3. Serviceloven III Forvaltningsretlige retsgrundsætninger A Usaglige hensyn magtfordrejning B Ingen regel over skøn IV Forvaltningsloven A Retten til en bisidder B Aktindsigt 1 Notatpligt Offentlighedsloven C Tavshedspligt

2 1. Straffelovens Videregivelse af oplysninger a. Med samtykke b. Af hensyn til personen selv eller 3. mand - 29, stk. 3 c. Anden forvaltningsmyndighed D. Partshøring E. Begrundelse 1. Indhold 2. Henvisning til retsgrundlag F. Klagevejledning V Sygedagpengeloven A. Dagpengenes størrelse B. Hvornår kan man få sygedagpenge? 1. Man skal være uarbejdsdygtig på gr. af egen sygdom 2. Anmeldelsesfrister 3. Beskæftigelseskrav a. I forhold til arbejdsgiver 1. 8 ugers beskæftigelse hos pgl. Arbejdsgiver og der været beskæftiget mindst 74 timer b. I forhold til kommunen 1. Umiddelbart før sygemelding 26 ugers beskæftigelse og haft mindst 240 timers arbejde 2. Ville være berettiget til udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge 3. Inden for seneste måned har afsluttet en erhvervsuddannelse af mindst 18 mdrs. Varighed 4. Er elev, og i lønnet praktik i en off. Godkendt uddannelse 5. Har arbejde i flexjob C. Hvem udbetaler?

3 1. Arbejdsgiver a. Periode kalenderdage fra 1. sygedag b. Fritagelse - 57-aftale 2. Hjemkommunen i alle andre tilfælde, herunder sygemeldte arbejdsløse. D. Hvor lang tid kan man modtage sygedagpenge? 1. Forlængelsesmuligheder a. Fremtidige revalideringsmuligheder b. Nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik el. lign. 39 uger c. Lægebehandling antages at kunne genskabe arbejdsevnen op til 2x52 uger d. Der er rejst sag om arbejdsskadeerstatning e. Der er påbegyndt sag om førtidspension f. Genoptagelse af arbejde på normale vilkår er udelukket. Der afventes afklaring af flexjob eller førtidspension g. Livstruende sygdom, hvor behandlingsmulighederne vurderes udtømt E. Stop af sygedagpenge 1. Ikke fortsat syg 2. Manglende deltagelse i opfølgning 3. Manglende medvirken ved behandling eller revalidering 4. Ved adfærd forhaler eller forhindrer helbredelse 5. Ved varighedsbegrænsningens indtræden ved månedens udgang VI Aktivloven A Kontanthjælp 1. Betingelser a. Rådighed

4 1. ikke umiddelbart til rådighed for arbejdsmarkedet b. Ægtefællens indkomst c. Formuens betydning 2. Størrelse a. Over 25-årige 30-årige b. Under 25-årige - 25, stk. 1, nr. 2 og 3 3. Hjælp til høje boligudgifter - 34, stk. 1 dog./. under 25-årige, som ikke er psykisk syge 4. Hjælp til enkeltudgifter a. 81 b. 82 behandlingsudgifter c. Flytteudgifter - 85 B Revalidering 1. Tildeling Forrevalidering 3. Revalideringsydelse a. Varighed - sygemelding - Forlængelse Forholdet til SU 4. Uddannelsesudgifter - 63 VII Beskæftigelsesloven A. Formål 1. At bringe folk i arbejde 2. Myndighed Kommunens jobcenter AF er lukket

5 B. Målgrupper 1. Modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 2. Kontanthjælpsmodtagere a. 5 matchgrupper 3. Modtagere af sygedagpenge 4. Revalidender 5. Flex- og skånejob a. Flexjob - Ledighedsydelse b. Skånejob 6. Indsats VIII Førtidspensionsloven A. Betingelser 1. Arbejdsevnen varigt ophævet eller nedsat til en ubetydelighed 2. Reetablering af arbejdsevnen, spontant eller ved revalidering, udelukket 3. Behandlingsmuligheder udtømt B. Start af pensionssag 1. Der kan ikke søges førtidspension, men anmodes om afklaring af muligheden for tildeling af Førtidspension 2. Kommunes faser/kompetencer: a. 1. fase = afklaring b. 2. fase = påbegyndelse af sag om førtidspension - frist 3 måneder, og så skal afgørelse foreligge C. Tilkendelse af førtidspension kompetent myndighed: kommunen 1. Kan tilkendes fra fyldte 40. år

6 a. Skal forud gås af ressourceforløb - størrelse: Enlige: 60 % af dagpengemax. Forsørgere: 80 % af dagpengemax. b. kan i særlige undtagelsestilfælde tilkendes tidligere eksempler - dog tidligst fra fyldte 18. år 2. Varighed a. I princippet indtil folkepensionsalderen 1. Senere kontrol kan besluttes, enten i forbindelse med tilkendelsen eller ved senere ændringer I indtægts- og helbredsforhold b. Ved tilkendelse før fyldte 40. altid senere kontrol 1. Pensionisten pligtig til altid at underrette kommunen om vedvarende ændringer i sine forhold 3. Størrelse a. Enlige dagpengemax. b. Samlevende/gifte 85 % heraf IX Serviceloven A. Foranstaltninger for børn 1. Dagtilbud 2. Anbringelse udenfor hjemmet 3. Børn med handicap 1. Tabt arbejdsfortjeneste 2. Merudgifter ved forsørgelse i eget hjem B. Hjemmehjælp 1. Praktisk hjælp i hjemmet 2. Hjælp til personlig pleje 3. Hjemmesygepleje

7 C. Voksne med handicap 1. Merudgiftsydelse 2. Hjælpemidler 3. Særlig indretning af hjemmet 4. Støtte i eget hjem 5. Botilbud 6. Tvangsforanstaltninger X Hjælp til bolig A. Ansøgning om boligtilbud 1. Betingelser 2. Samkvem med barn ingen begrundelse 3. Kun boligtilbud i almennyttig boligorganisation a. Hjælp til indskud

8 Sygedagpenge: S A T S E R Max. 90 % af hidtidig arbejdsindtægt Fra understøttelse: samme beløb, også den anden vej Dagpengemax. Pr. måned: ,00 kr. Dagpengemax. Pr. uge 3.940,00 kr. Dagpengemax. Pr. time kr. S.U. På videregående uddannelser, udeboende 5.662,00 kr., hjemmeboende 2.815,00 kr., handicaptillæg 8.051,00 kr. Førtidspension Enlige ,00 kr. Gifte/samlevende ,00 kr.

9 Kontanthjælp: S A T S E R Fyldt 25 år, forsørger barn i eget hjem ,00 kr, andre ,00 kr. Under 25 år, udeboende 6.660,00 kr., hjemmeboende 3.214,00 kr., psykisk syg = som over 25-årige Revalideringsydelse: Fyldt 30 år, forsørger barn i eget hjem ,00 kr. Fyldt 25 år, forsørger udeboende barn ,00 kr., andre ,00 kr. Under 25 år, udeboende 6.660,00 kr., hjemmeboende 3.214,00 kr, psykisk syg = som over 25-årige

10

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere