Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Medlemmer: Formand: Jane Findahl (SF) Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Side 1

2 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Indholdsfortegnelse 61 Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Orientering om enkeltydelser, forsørgelsesydelser samt begreber vedrørende virksomhedsrettet aktivering Lukket - Orientering...13 Side 2

3 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bevillingsnævnet Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Side 3

4 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Budgetopfølgning Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsnr.:14/10688 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning. Byrådsbeslutninger. Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. Fejl og mangler. For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Beskæftigelse og Sundhed. Status på indsatsområder ligger på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med september måned. Beskæftigelse Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 3. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Administration af 5,761 5, jobcentre Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde 0, ,328 0 Særlig uddannelsesindsats til 3, ,450 3,516 unge Løntillæg til forsikrede ledige 1, ,822 0,328 Diverse puljeordninger 0, ,380 Egu-elever i praktik 1, ,600 0,959 Servicejob 0-0, ,200 Boliger til midlertidig boligindplacering af 0, ,200 0,644 Side 4

5 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, flygtninge m.v. Serviceudgifter i alt 12,684-0,200-1,100 11,388 Overførselsudgifter: Fleksjobordningen 70, ,720 Integration for udlændinge 5, ,760 Aktiv beskæftigelse for ikke-forsikrede ledige 7, ,148 Aktiv beskæftigelse for forsikrede ledige 12, ,600 Seniorjob 13, ,644 Erhvervsgrunduddannelse 1, ,103 Revalidering 12, ,646 Aktiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper vedr. 23, ,313 opkvalificering mv. Sygedagpenge 75, ,576 Arbejdsløshedsdagpenge og særlig 109, ,771 uddannelsesydelse Kontanthjælp, uddannelseshjælp og 165,960-0, ,824 enkelt ydelser Førtidspension og ressourceforløb 222,792-4, ,722 Overførselsudgifter i alt 721,033-4, ,827 Total 733,717-4,406-1, ,215 Spar/lån: + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indhold i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget samt eventuelle meddelte tillægsbevillinger samt spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014). 3. budgetopfølgning Side 5

6 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Kolonnen 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om budgetændring i denne sag: Udmøntning af servicejob, -0,200 mio. kr. Under overførselsudgifter søges der om budgetændring i denne sag: Udmøntning af BDO screening af mellemkommunale sager, -4,206 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet har en bruttoomsætning i milliardklassen og de lovmæssige rammer er komplicerede. Erfaringerne fra de to seneste regnskabsafslutninger har vist, at der er penge at hente ved en tættere opfølgning og revisionsmæssig gennemgang af kontanthjælpsførtidspensionsområdet jf. sparekatalog , side 31. Denne styrkede indsats har haft fokus på mellemkommunale sager vedr og har formået at skabe et resultat på -4,206 mio. kr., hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Forventet spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Hele serviceområdet er gennemgået og der er et samlet overskud på - 1,100 mio. kr. Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilag Specifikation - 3. Budgetopfølgning 2014 på sagen. Sundhed Mio. kr. Drift Korrigeret budget 3. Budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Side 6

7 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Serviceudgifter Genoptræning og Rehabilitering Hjælpemiddel & Kommunikation Forbyggelse Finansiering af sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Serviceudgifter i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt Anlæg Anlæg - Sundhed Anlæg i alt Total Spar/lån: + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over vedtaget budget samt 1 & 2. budgetopfølgning samt evt. meddelte tillægsbevillinger samt spar- /låneoverførsler fra budgetopfølgning Kolonne 3. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Udmøntning af barselsfonden (tilføres budgettet) 0,169 mio. kr. Forventet spar/lån Side 7

8 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Kolonnen Forventet spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget, I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor rammen er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Specifikation 3. budgetopfølgning 2014 på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beskæftigelse Som led i økonomistyringen i 2014 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2014 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab Budgetopfølgningen indeholder en redegørelse for forventet regnskab på service- og overførselsudgifter. Om data: Data i sagsfremstillingen kommer fra mange forskellige kilder for eksempelvis kommunale økonomi og sagsfremstillingssystemer, Jobindsats.dk og Danmark Statistik. Målingen viser det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner (borgere), der har modtaget en forsørgelsesydelse inden for den valgte periode: Serviceudgifter: Det samlede budget for serviceudgifter for Beskæftigelsesområdet er opgjort til 14 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er servicedriftsrammen aktuelt overholdt. Regnskabserfaringerne fra de foregående år peger på, at områderne samlet set overfører et betragteligt mindre forbrug mellem årene. Det forudsætter dog en fornuftig styring og prioritering af de overordnede udgiftsmæssige rammer i den resterende del af regnskabsåret. Serviceområderne: Administration af jobcentre. Puljer til socialt frivilligt arbejde. Særlig uddannelsesindsats til unge. Løntillæg til forsikrede ledige, ansat i Fredericia Kommune. Diverse puljeordninger. Egu-elever i praktik i Fredericia Kommune. Servicejob. Boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge. Det samlede budget forventes overholdt. Side 8

9 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Overførselsudgifter: Udviklingen på arbejdsmarkedsområdet har udviklet sig positivt de seneste 9 måneder i Det skyldes en ændret strategi på arbejdsmarkedsområdet, der i endnu højere grad end tidligere år, har fokus på den aktive, og ikke mindst tidlige indsats overfor borgere. Arbejdsmarkedsafdelingen har i 3. budgetopfølgning taget højde for dels nye konjunkturskøn for 2014 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet som var indeholdt i Aktuel Kommunaløkonomi, dels følgevirkninger af den nye lovgivning, herunder først og fremmest førtidspension og fleksjobreformen, men også andre og mindre lovpakker som påvirker udgiftsniveauet for økonomien omkring beskæftigelsesindsatsen. Det samlede budget forventes overholdt. Nedenfor gennemgås det forventede budget mere detaljeret: Kommunal forsørgelse set under ét: Arbejdsmarkedsafdelingen har opgjort udgifterne til forsørgelse af borgere i Fredericia, som har modtaget: Arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse, seniorjob, arbejdsmarkedsydelse, løntilskud, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forevalidering, ledighedsydelse, løntilskud til fleksjob, sygedagpenge ressourceforløbsydelse og førtidspension. De forskellige typer af forsørgelsesudgifter kan ikke ses isoleret fra hinanden, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng. Det er væsentligt at holde sig for øje, at de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor færre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Eksempelvis må fleksjob eller kontanthjælp, ses som alternativ til ressourceforløb. I dette afsnit redegøres for den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Det sker på baggrund af forbruget og udvikling pr. 30. september Arbejdsmarkedsafdelingen har i lighed med 2. budgetopfølgning 2014, foretage en revurdering af forudsætningerne. Overførselsområdet er som nævnet tidligere inde i en positiv udvikling og den meget ambitiøse målsætning om at nedbringe antallet af fuldtidspersoner fra til inden årets udgang er stort set indfriet. Der er derfor ikke grundlag for at ændre vores forventninger for 2014 på nuværende tidspunkt. Budgettet forventes overholdt. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats. Der kalkuleres med 14 mio. kr. til drift af et kommunalt tilbud, mens det øvrige budget dækker køb af pladser hos private udbydere. Side 9

10 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp, revalidender, forevalidering, forsikrede ledige, ressourceforløbs-, ledigheds- og sygedagpengemodtagere. Herudover omfatter det også driftsudgifter til integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og indvandrer. Dvs. de borgere, der kommer ind ad døren i jobcentret, og som kræver en indsats og eventuelt skal visiteres til et beskæftigelsestilbud. Beskæftigelsestilbud er de redskaber arbejdsmarkedsafdelingen har, for at få sygemeldte og ledige tilbage på arbejdsmarked på ordinære eller særlig vilkår. Det er også indenfor dette område at lediges arbejdsevne udredes, så det er muligt at tage stilling til en evt. tilkendelse af førtidspension. Driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er omfattet af en øvre driftsramme. Driftsrammen for den enkelte kommune beregnes ved at gange antallet af fuldtidspersoner i de omfattede målgrupper i kommunen med en fastlagt enhedspris. Beskæftigelsesministeriets seneste skøn for Fredericias driftsramme for 2014 sænker den forventede driftsramme fra 46 mio. kr. til 44 mio. kr. svarende til 1 mio. kr. i refusionstab. Forklaringen er, at der i perioden er sket et større fald i antallet af ledige end der var forudsat. Dette er der taget højde for i 3. budgetopfølgning 2014, hvor skønnet isoleret set giver en merudgift på tilbudssiden som modsvares af tilsvarende en mindre udgift på ydelsessiden og er således økonomisk neutralt i forhold til budget Budgettet forventes ikke overholdt. Sundhed Ansøgningen om tillægsbevillingen er i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring. Generelt forventer Sundhed at budgettet bliver overholdt i På Vederlagsfri Fysioterapi forventes et underskud på 1,8 mio. kr. som er et opsamlet underskud fra tidligere år. På de øvrige områder på rammen forventes overskud, som kan dække underskuddet på Vederlagsfri fysioterapi. Der pågår i øjeblikket et frikommuneforsøg for at mindske udgifterne på Vederlagsfri fysioterapi. Frikommuneforsøget har bevirket, at økonomien i 2014 ikke er blevet forværret i forhold til tidligere. Derudover skal det bemærkes, at økonomien på Sundhed fremadrettet må forventes at blive presset. Specielt Hjælpemiddelafsnittet, især støtte til biler (erhvervsbiler) vil i 2015 og frem være meget under pres. Dette skyldes, at budgettet er blevet tilrettet for Side 10

11 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Indkøbsbesparelser. ½ prisfremskrivning for 2014 og frem (gennemført i 2013). Prisfremskrivning tilbageført fra 2015 og frem. Området er fuldt og helt styret af lovgivningen og det er derfor ikke muligt at regulere budgettet ud fra et givent serviceniveau. Sundhed - Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne vurderes pt. at holde. Bl.a. fordi området fik tilført en større efterregulering på 3,7 mio. kr. ved sommerens kommuneaftale. Vurderingen er dog usikker, da Sygehus Lillebælt oplyser at de fortsat er bagud med nogle registreringer af aktiviteten i Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhed indstiller, 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - 3. budgetopfølgning 2014 tillægsbevillingssag.pdf Åben - 3 budgetopfølgning 2014 forventet spar lån 2014 til 2015.pdf Åben - Status på indsatsområder - Sundhed.pdf Åben - Specifikation over foreløbig sparlån til 3.B.O.14.pdf Åben - Specifikation over budgetændringer til 3.B.O.14.pdf Side 11

12 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Orientering om enkeltydelser, forsørgelsesydelser samt begreber vedrørende virksomhedsrettet aktivering Sagsnr.:14/10696 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Sagsbeskrivelse: Som et led i en mere detaljeret indføring i regler og forhold på arbejdsmarkeds for Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget gives på mødet en orientering om - regler for at kunne modtage enkeltydelser - overblik over forskellige forsørgelsesydelser - overblik over forskellige former for virksomhedsrettet aktivering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Enkeltydelser.pdf Åben - Oversigt over ydelser.pdf Åben - Oversigt over virksomhedsrettet aktivering.pdf Side 12

13 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:13/13166 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Bilag: Side 13

14 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Underskriftsside Jane Findahl Turan Savas Steen Wrist Ørts Bente Gertz Pernelle Jensen Kurt Halling Jan Schrøder

15 Bilag: budgetopfølgning 2014 tillægsbevillingssag.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70445/14

16

17 Bilag: budgetopfølgning 2014 forventet spar lån 2014 til 2015.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70446/14

18

19

20

21 Bilag: Status på indsatsområder - Sundhed.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70444/14

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag: Specifikation over foreløbig sparlån til 3.B.O.14.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70645/14

34 Specifikation over foreløbig spar/lån til 3.B.O.2014 Regnskabsår: 2014 Korr. budget DKK Spar/Lån -1,100 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget -1,100 Serviceudgifter -1,100 Særlig uddannelsesindsats til unge 0,450 BÅT Merforbr forv som flg af højere akt end forudsat ved budg 0,450 Løntillæg til forsikrede ledige -0,822 BÅT Mindrebr forv som flg af lavere akt end forudsat ved budg -0,822 Aktivering af forsikrede ledige -0,328 BÅT Mindrebr forv som flg af lavere akt end forudsat ved budg -0,328 EGU-elever i praktik Fredericia Kommune -0,600 BÅT Mindrebr forv som flg af lavere akt end forudsat ved budg -0,600 Boliger til flygtninge 0,200 BÅT Merforbr forv som flg af højere akt end forudsat ved budg 0,200 Side 1 af 1

35 Bilag: Specifikation over budgetændringer til 3.B.O.14.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70644/14

36 Specifikation over budgetændringer til 3.B.O.2014 Regnskabsår: 2014 Budgetændringer DKK 3. Budgetopfølgning -4,406 Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget -4,406 Serviceudgifter -0,200 Servicejob -0,200 NUL Udmøntning af servicejob -0,200 Overførselsudgifter -4,206 Kontanthjælp og enkeltydelser -0,136 NUL BDO screening mellemkommunale sager -0,136 Førtidspension -4,070 NUL BDO screening mellemkommunale sager -4,070 Side 1 af 1

37 Bilag: Enkeltydelser.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73994/14

38 Internt notat Beskæftigelse- og Sundhedsudvalget, okt Et forsørgelsesgrundlag, i form af ex. uddannelses- eller kontanthjælp, er beregnet til at afholde de månedlige udgifter såsom husleje, kost og daginstitutionsbetaling mv. En enkeltydelse er i modsætning til dette ikke en løbende ydelse, men den kan søges/bevilliges hvis nedenstående kriterier er opfyldt. Det er altid en konkret individuel vurdering om en borger er berettiget til hjælp i form af en enkeltydelse. Kriterier: En social begivenhed En rimelig begrundet enkeltudgift Økonomisk trang Uforudset udgift Social begivenhed: Kravet om social begivenhed er identisk med kravet om social begivenhed når der søges kontant-/uddannelseshjælp. Hvis man modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp er kravet om social begivenhed opfyldt. Den sociale begivenhed skal være sket uden, at man selv har haft bestemmende indflydelse på det ex. mistet arbejde, sygdom samlivsophævelse. Udgangspunktet er at der ikke kan ydes hjælp til en udgift man har påtaget sig inden ansøgning om hjælp Udgangspunktet er at en udgift ikke må være opstået som følge af et behov der har kunnet forudses ex. huslejerestance

39 Rimelig begrundet enkeltudgift: Betyder at den skal være nødvendig At udgiften ikke kan afholdes/dækkes på anden vis At man ikke har påtaget udgiften At ansøgningen ikke er i forhold til gæld til det offentlige eller private Økonomisk Trang: Rådighedsbeløb individuel vurdering der laves en beregning af indtægter og acceptable udgifter Mulighed for, at der kan laves en afdragsordning inden for kortere tid som borgeren kan afholde af sit rådighedsbeløb. Delvis betaling hvis der ud fra rådighedsberegningen er mulighed for, at borgeren selv kan afholde en del af udgiften Gældssanering: Henvises til at søge gældssanering ved Skifteretten efter konkursloven ved større gældsposter som der ikke er nogen praktisk mulighed for, at borgeren kan betale Offentlig gæld: Der kan ikke ydes hjælp til offentlig gæld Ex. Skatterestance Dagsinstitutionsbetaling Bidragsrestancer Bøder Hvis udgiften ikke er forudset: Udgifter i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør Tabt pung Varmeudgift hvis man ikke i den lejlighed man bor i, tidligere har fået en varmeafregning og derfor ikke har kunnet forudse varmeniveauet

40 Hvis udgiften er forudset, kan der alligevel i nogle tilfælde bevilliges hjælp, hvis: De økonomiske forhold ikke har givet mulighed for, at spare op til udgiften selv om den var forudsigelig og udgiften er nødvendig Hvis udgiften er nødvendig for familiens fremtidige livsførelse - kan hjælpen undtagelsesvis efter en konkret bevilliges mod TBT (tilbagebetaling) på grund af uforsvarlig økonomi, hvis den har været forudsigelig og der har været mulighed for, at spare op til den. Udgangspunktet er ingen enkeltydelse ved sanktioner på grund af ulovligt fravær fra tilbud eller samtaler. Accepterede udgifter: Husleje El Varme Vand Indboforsikring Licens Medicin Daginstitutionsbetaling Børnebidrag Afdrag på pligtlån (boligindskudslån der er bevilliget i Borgerservicecentret) A-kasse kontingent Realkredit lån Pantebrev Ejendomsskat Andre forbrugsafgifter ex. spildevand og renovation Telefonabonnement svarende til en fastnet telefon 100 kr. pr. mdr. Billigste internetabonnement 100 kr. pr. mdr. Husforsikring SBB-net (en obligatorisk udgift ved Boli. Nu)

41 Rådighedsbeløb: Enlig forsørger u/18 år (forældrene har ikke længere forsørgerpligten overfor en datter der selv er blevet mor) kr kr. pr. barn Udeboende over 25 år Gifte og samlevende Ung udeboende u/25 år Hjemmeboende 0/25 år Ung hjemmeboende u/25 år kr kr kr. pr. barn kr kr kr. ERFA kommunernes rådighedsbeløb i 2011 ved over 25 årige. Esbjerg Enlige kr kr. pr. barn udover det første Gifte 2 x 2.750,00 kr kr. pr. barn udover det første Vejle Enlige 2.800,00 kr. Gifte 4.500,00 kr. + beløb pr. barn svarende til bidraget (1.128 kr. i 2009) Klager og resultat i perioden januar 2013 til 30.september 2014: 25 klagesager Medhold fra Ankestyrelsen i 23 sager 2 sager hjemvist af Ankestyrelsen til fornyet behandling

42 Bilag: Oversigt over ydelser.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73992/14

43 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli Udvalgte satser pr. mdr Fuldtid: kr. Dimittend fuldtid: kr. Oversigt over ydelser 1 Kriterier Varighed Ret & Pligt Udbetaling Antal i FK Fuldtid - Jobklare borgere - Medlem af A-kasse i mindst 1 år - Mellem 18 og 63 år - Optjeningskrav: 1924 timers arbejde inden for de sidste 3 år (fuldtidsforsikrede) - Specifikt for dimittender: En ordinær uddannelse af min 18 måneders varighed giver ret til dagpenge, hvis indmeldelse i A-kasse ved afslutning af uddannelse. Intet timetalskrav. Ingen formueregler og ingen gensidig forsørgerpligt 2 år inden for 3 år Samtaler: - Inden for de første 6 måneders ledighed er der månedlige samtaler med JC, hvor A-kassen deltager to gange, herudover tre samtaler hos A-kassen. Efter 6 måneder afholdes samtaler med JC hver 3. måned og med A-kassen efter behov. Efter 16 måneder afholdes samtale med JC og A-kasse om særlig tilrettelagt indsats. Tilbud: - Pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 2 - Ret og pligt til ét aktivt tilbud med særligt fokus på de virksomhedsrettede. Tilbuddet til de årige gives senest efter 6 måneder, øvrige senest efter 3 måneder - Unge under 25 år uden kompetencegivende uddannelse får et uddannelsespålæg, der kan gives som tilbud inden for de første 6 mdr. - Pligt til at deltage i øvrige tilbud, som JC igangsætter efter individuelle behov - Herudover nævner reformen en række uddannelsesrettede initiativer med særligt fokus på ledige uden en kompetencegivende uddannelse Formål A-kassen 849 Forsikringsordning som dækker en del af indkomsttabet ved ledighed. Midlertidig arbejdsmarkeds ydelse Forsørger: kr. Ikke forsørger: kr. - Medlem af A-kasse - Opbruger sin dagpengeret i perioden 6. januar 2014 til og med 3. juli 2016 Ingen formueregler og ingen gensidig forsørgerpligt Varierende afhængigt af hvornår dagpengeretten udløber. Udfases i løbet af Pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet - Ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud senest efter 1 mdr. - Ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse har ret til 8 ugers uddannelse efter afslutning af ret & pligt tilbuddet - Ret til læse-, skrive og regnekursus, som kan træde i stedet for tilbud, hvis behov A-kassen 60 En gradvis indfasning af den 2-årige dagpengeperiode Uddannelseshjælp Udeboende kr. Enlig forsørger: kr. Hjemmeboende: kr. - Under 30 år - Har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse - Ændring i borgerens forhold, f.eks. i form af sygdom eller arbejdsløshed - Ikke på anden vis kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse - Behovet for forsørgelse ikke kan ske gennem andre ydelser Indtil uddannelsesstart Første uge: Samtale med JC. Alle får et uddannelsespålæg. For de borgere, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate, har jobcentret 3 måneder og mindst 2 samtaler til at vurdere, hvorvidt borgeren er uddannelses- eller aktivitetsparat. Alle uden en ungdomsuddannelse har pligt til en læse, skrive, regnetest. Såfremt testen viser et behov, har de ret til kursus. Kommunen 440 En ydelse på niveau med SU. Formålet er at alle unge uden en erhvervskompete ncegivende uddannelse får en ordinær uddannelse. 1 Oversigten skaber overblik, og nævner derfor ikke alle detaljer, undtagelser, krav og satser i lovgivning (f.eks. indeholder uddannelseshjælp alene 11 grundydelser). For overblikkets skyld er særlige grupper også udeladt (f.eks. selvstændige erhvervsdrivende, indvandrere, borgere på barsel mv.). Det er derfor vigtigt at pointere, at denne oversigt hverken kan bruges i en konkret sagsbehandling eller til vurdering af egen situation. 2 At stå til rådighed for arbejdsmarkedet indebærer at have sit CV og bekræfte jobsøgning på jobnet, være aktivt jobsøgende, bruge joblog efterhånden som det indføres og på sigt selv booke sine samtaler. 1

44 Uddannelseshjælp (fortsat) Udvalgte satser pr. mdr Aktivitetsparate får herudover et aktivitetstillæg, hvis de siger ja til et tilbud. Tillægget har forskellige satser, der betyder, at borgeren hæves til de gamle kontanthjælpstakster. Kriterier Varighed Ret & Pligt Udbetaling Antal i FK Fuldtid Gensidig forsørgerpligt og formueregler (hvis begge er over 25 år): Enlig kr. Samliv/ægtefælle kr. (Unge som deltager i STU er fritaget for formuekravet) Åbenlyst uddannelsesparate: - Pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet indtil uddannelsesstart og arbejde for ydelsen i f.eks. nyttejob Uddannelsesparate: - Ret & pligt til tilbud som vil gøre borgeren i stand til at påbegynde og afslutte en uddannelse på ordinære vilkår - Ret til rådgivning og vejledning - Pligt til at deltage i løbende opfølgning ved kommunen i retning mod uddannelse (ingen krav til samtalekadence) Aktivitetsparate: - Ret til en koordinerende sagsbehandler og en individuel tilrettelagt indsats - Ret & pligt til tilbud, hvor hensigten er at gøre borgeren uddannelsesparat (nogle er for ressourcesvage) - Ret til mentor, hvis andet ikke kan lade sig gøre - Samtaler med JC hver 2. måned Formål Kontanthjælp på ungesats Udeboende: kr. Hjemmeboende: kr. Enlig forsørger: kr. Aktivitetsparate får herudover et aktivitetstillæg jf. unge på uddannelseshjælp - Under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse - Ændring i borgerens forhold, f.eks. i form af sygdom eller arbejdsløshed - Ikke på anden vis kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse - Behovet for forsørgelse ikke kan ske gennem andre ydelser Gensidig forsørgerpligt og formueregler (hvis begge er over 25 år): Enlig kr. Samliv/ægtefælle kr. Indtil 30 år Første uge: Udarbejdelse af CV, samtale med JC og visitation. Jobparat: - Efter første samtale er der to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder og herefter mindst 4 samtaler de følgende 12 måneder - Pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for ydelsen i f.eks. nyttejob senest efter 3 måneder Aktivitetsparat: - Efter første samtale er der mindst 4 samtaler inden for 12 måneder - Ret til koordinerede sagsbehandler og en helhedsorienteret / individuel tilrettelagt indsats rettet mod arbejdsmarkedet senest efter 6 måneder - Ret til mentor, hvis andet ikke kan lade sig gøre - Tæt opfølgning på indsats Kommunen 61 Økonomiske sikkerhedsnet en aktiv indsats for alle. Formålet er at borgerne kommer i arbejde. Kontanthjælp Forsørger o.30 år: kr. Ikke-forsørger o. 30 år: kr. Under 25 år udeboende: kr. Under 25 år hjemmeboende kr år eller derover - Ændring i borgerens forhold, f.eks. i form af sygdom eller arbejdsløshed - Ikke på anden vis kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse - Behovet for forsørgelse ikke kan ske gennem andre ydelser Gensidig forsørgerpligt og formueregler: Enlig kr. Samliv/ægtefælle kr. Ubegrænset Første uge: Udarbejdelse af CV, samtale med JC og visitation. Ufaglærte har ret til at blive læse, skrive- og regnetestet samt deltage i tilbud om realkompetencevurdering. Jobparat: - Efter første samtale er der to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder og herefter mindst 4 samtaler de følgende 12 måneder - Pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for ydelsen i f.eks. nyttejob senest efter 3 måneder - Ufaglærte har ret til realkompetencevurdering og læse, skrive eller regnekurser Kommunen 1209 Økonomisk sikkerhedsnet en aktiv indsats for alle 2

45 Kontanthjælp (fortsat) Udvalgte satser pr. mdr Kriterier Varighed Ret & Pligt Udbetaling Antal i FK Fuldtid Aktivitetsparat: - Efter første samtale er der mindst 4 samtaler inden for 12 måneder - Ret til koordinerede sagsbehandler og en helhedsorienteret / individuel tilrettelagt indsats rettet mod arbejdsmarkedet senest efter 6 måneder - Ret til mentor, hvis andet ikke kan lade sig gøre - Tæt opfølgning på indsats Formål Sygedagpenge Gammel ordning som gjaldt indtil Højeste sats: kr. - Lønmodtager, selvstændig eller ledig med ret til dagpenge, der opfylder beskæftigelseskravet - Er uarbejdsdygtige pga. sygdom - Personer som har pådraget sig en arbejdsskade Den gamle ordning gælder hvis man pr. 1. juli 2014 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger. Ingen formueregler og gensidig forsørgerpligt 52 uger med mulighed for forlængelse. Mistes retten til sygedagpenge før 1. juli 2014 kan der evt. være mulighed for kontanthjælp. - Ret og pligt er det samme som under ny ordning jf. nedenfor - Revurderingstidspunkterne og varigheden på forlængelsesbestemmelserne er forskellige Arbejdsgiver udbetaler løn/ kommune udbetaler refusion til arbejdsgiver eller ydelse til borger 733 Kompensation for mistet lønindtægt når der er tale om uarbejdsdygtighed pga. sygdom Sygedagpenge Ny ordning som trådte i kraft den Højeste sats: kr. - Lønmodtager, selvstændig eller ledig med ret til dagpenge, der opfylder beskæftigelseskravet - Er uarbejdsdygtige pga. sygdom - Personer som har pådraget sig en arbejdsskade Den nye ordning gælder hvis man pr. 1. juli 2014 har modtaget sygedagpenge i mindre end 22 uger. Ingen formueregler og ingen gensidig forsørgerpligt 22 uger med mulighed for forlængelse. Mistes retten til sygedagpenge efter 1. juli 2014 overgår borgeren til jobafklaringsydelse. - Inden uge 5: Sygemelding til JC ved lønmodtagere, hvor arbejdsgiver indberetter til kommunen. Ved forsikrede ledige sygemeldes til A-kassen. Alle har pligt til at udfylde oplysningsskema. - Inden uge 9: Første opfølgningssamtale og etablering af kontakt til arbejdsgiver - Pligt til at deltage i løbende opfølgning ved kommunen - Pligt til at deltage i tilbud - Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser (forsøgsordning) - Efter 22 uger vurderes eventuelle forlængelsesmuligheder Særligt for sygedagpenge: Der er mulighed for delvis sygemelding og en standbyordning, hvis der er tale om alvorlig sygdom. Arbejdsgiver udbetaler løn/ kommune udbetaler refusion til arbejdsgiver eller ydelse til borger Kompensation for mistet lønindtægt når der er tale om uarbejdsdygtighed pga. sygdom Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse Over 25 år forsøger: kr. Over 25 år ikkeforsørger: kr. Under 25 år hjemmeboende: kr. - Borgere som efter 1. juli ikke kan forlænges på sygedagpenge Ingen formueregler og gensidig forsørgerpligt. Indtægter fratrækkes dog delvist. Op til 2 år Der gælder den samme ret & pligt som under ressourceforløbet, dog er det en betingelse under jobafklaringsforløb, at borger er uarbejdsdygtig: - Ret til en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som følger op mindst 6 gange årligt - Ret til en individuel, tværgående og længerevarende indsats med fokus på både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud - Pligt til at deltage i alle relevante tilbud, som kan forbedre arbejdsevnen - Revurdering efter senest 2 år Arbejdsgiver udbetaler løn/ kommune udbetaler refusion til arbejdsgiver eller ydelse til borger 4 Sikring af at alle har et forsørgelsesgrundlag under hele deres sygdomsforløb så længe de er uarbejdsdygtige 3

46 Revalidering Udvalgte satser pr. mdr Forsørger eller over 30 år: kr. Over 25 år Ikkeforsørger: kr. Under 25 år udeboende: kr. Under 25 år hjemmeboende: kr. Forrevalidering: Samme ydelse som borgeren kommer fra Kriterier Varighed Ret & Pligt Udbetaling Antal i FK Fuldtid - Begrænsninger i arbejdsevnen - At andre tilbud (f.eks. ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud), ikke er tilstrækkelige til at hjælpe pågældende med at få tilknytning til arbejdsmarkedet - Det er realistisk, at revalidering vil forbedre pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie Ingen formueregler og ingen gensidig forsørgerpligt. Ydelsen nedsættes dog, hvis revalidenden modtager overenskomstmæssig løn fra andet arbejde, herunder praktik- elev eller lærlingeløn. Maks. 5 år med mindre der er tale om helt særlige forhold Forløbet tilrettelægges så det kan gennemføres på så kort tid som muligt og tilgodeser personens behov Inden bevillig af revalidering: Rehabiliteringsplan udarbejdes (ressourcer og begrænsninger) som grundlag for kommunens vurdering af, om der kan bevilliges revalidering. Efter tilkendelse af revalidering: - Udarbejdelse af jobplan og evt. forrevalidering - Selve revalideringen vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling men kan også være virksomhedspraktik eller løntilskud - Pligt til at følge jobplanen - Der kan bevilliges tilladelse til andet arbejde, hvis jobplanen fortsat kan overholdes Formål Kommunen 134 Fastholde eller hjælpe borgere med begrænsninger i arbejdsevnen tilbage på arbejdsmarkedet Ledighedsydelse Ledighedsydelse: kr. LY kontanthjælp Forsørgere: kr. LY kontanthjælp ikke-forsørgere: kr. - Opfylder betingelserne for at få et fleksjob (jf. nedenfor) - Ikke har et rimeligt tilbud om fleksjob - Ikke er selvforskyldt ledig efter ansættelse i et fleksjob For at opnå LY på fuld sats skal man ved visitationstidspunktet være berettiget til at modtage sygedagpenge / barsels-- dagpenge, deltage i revalidering efter jobplan eller være blevet ledig efter ustøttet beskæftigelse. Alternativet er LY på niveau med kontanthjælp. Ingen formueregler og ingen gensidig forsørgerpligt Indtil ansættelse i et fleksjob. Såfremt fleksydelsesaldren nås, kan der kun udbetales LY på fuld sats i sammenlagt 6 måneder. Herefter er det kontanthjælpssats for ikkeforsørgere indtil pensionsalderen Inden tilkendelse af fleksjobbestemmelserne: Sagen forelægges et rehabiliteringsteam, som f.eks. kan anbefale indstilling til omfattelse af fleksjobbestemmelserne, ressourceforløb, førtidspension eller tilbage til almen sagsbehandling. Anbefalingen sendes til tilkendelsesteamet til fleksjob, som træffer afgørelsen. Efter tilkendelse af fleksjobbestemmelserne og ledig: - Pligt til at deltage i opfølgningssamtaler eller samtaler i et individuelt kontaktforløb - Ret & Pligt til at tage imod tilbud som kan forbedre mulighederne for at få et arbejde - Mulighed for 6 ugers selvvalgt udannelse inden for de første 12 måneder på LY - Revurdering af sagen hver gang borgeren har modtaget LY i 12 måneder inden for 18 måneder. Kommunen 142 Ydelse til ledige fleksjobberettige de. Kan på mange måder sammenlignes med dagpenge, men borgerne kan ikke stå til rådighed for en A- kasse. Løntilskud til fleksjob Gammel ordning som gjaldt indtil Aflønnes i udgangspunktet for 37 timer og arbejder x-antal timer. Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på enten 1/2 eller 2/3 afhængig af skånehensyn og effektiv tid. - Dokumentation for at alle ressourcer og udfordringer er fuldt afklaret i forhold med uddannelse og beskæftigelse - Dokumentation for at alle relevante indsatser har været afprøvet for at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse - Dokumentation for at pågældendes arbejdsevne er væsentligt og varigt begrænset og ikke kan anvendes til at opnå beskæftigelse på normale vilkår Indtil pensionsalderen Ved skift af fleksjob overgår man til de nye regler. Inden tilkendelse til fleksjobbestemmelserne: Ressourceprofilen udarbejdes med indstilling til fleksjobbestemmelserne. Sagen afgøres i tilkendelsesteamet til fleksjob. Efter ansættelse/bevillig af et konkret fleksjob: - Pligt til at deltage i kommunens opfølgning, første gang efter 6 måneder og herefter hver 12. mdr. - Pligt til at orientere om ændringer i arbejdstid eller andre relevante ændringer i ansættelsesforholdet Arbejdsgiver udbetaler løn. Kommunen betaler tilskud til arbejdsgiver. 358 Udnyttelse af arbejdsevnen. At fastholde borgere på arbejdsmarkedet, hvis arbejdsevne er under 50 % af almen beskæftigelse. 4

47 Fleksløntilskud Ny ordning som trådte i kraft den Udvalgte satser pr. mdr Aflønnes for effektive arbejdstimer af arbejdsgiveren suppleret med en offentlig ydelse fleksløntilskud som reguleres på baggrund af lønindtægten. Højeste tilskud: kr. Kriterier Varighed Ret & Pligt Udbetaling Antal i FK Fuldtid - Dokumentation for at alle ressourcer og udfordringer er fuldt afklaret i forhold med uddannelse og beskæftigelse - Dokumentation for at alle relevante indsatser har været afprøvet for at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse - Dokumentation for at pågældendes arbejdsevne er væsentligt og varigt begrænset og ikke kan anvendes til at opnå beskæftigelse på normale vilkår Indtil pensionsalderen Under 40 år: Fleksjobbet bevilliges kontinuerligt for 5 år af gangen. Over 40 år: Fleksjobbet revurderes efter de første 5 år og gøres herefter permanent ved fortsat nedsat arbejdsevne. Inden tilkendelse af fleksjobbestemmelserne: Sagen forelægges et rehabiliteringsteam, som f.eks. kan anbefale indstilling til omfattelse af fleksjobbestemmelserne, ressourceforløb, førtidspension eller tilbage til almen sagsbehandling. Anbefalingen sendes til tilkendelsesteamet til fleksjob som træffer afgørelsen. Efter ansættelse/bevilling af et konkret fleksjob: - Pligt til at deltage i kommunens opfølgning efter 2½ år og igen efter 4½ år, hvor der tages stilling til ny bevilling - Pligt til at orientere om ændringer i arbejdstid eller andre relevante ændringer i ansættelsesforholdet - Ret til at sige nej til lægebehandling uden konsekvenser for tilkendelsen (forsøgsordning) Særligt for fastholdelsesfleksjob: Et fastholdelsesfleksjob kan oprettes på ens hidtidige arbejdsplads, hvis man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. Aftalen om fleksjob gælder kun denne arbejdsplads. Bliver man opsagt eller selv siger op, er man ikke automatisk omfattet af fleksjobbestemmelserne. Kommunen + løn fra arbejdsgiver Formål 193 Udnyttelse af arbejdsevnen. At fastholde borgere på arbejdsmarkedet med selv en meget lille arbejdsevne. Færre får bevilliget førtidspension og flere har et aktivt arbejdsliv. Fleksydelse som efterløn kr. - Visiteret til fleksjob i mindst 3 måneder - Betaler fleksydelsesbidrag, har som hovedregel betalt fleksydelsesbidrag i 30 år og har startet betalingerne på ens 30. års fødselsdag - Nået fleksydelsesalderen (60-67½ år afhængig af fødselsår) - Har indberettet værdien af pensionsformue Indtil folkepensionsalder. 3-5 år afhængig af alder. - Ret til at arbejde mod fradrag i fleksydelsen Kommunen 0 Mulighed for at fleksjobvisiterede kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden pensionsalder Ressourceforløb sydelse Samme ydelse som borgeren kommer fra. Minimumssats er kontanthjælp for voksne (undtagen for hjemmeboende under 25 år) - Nedsat arbejdsevne samt komplekse problemstillinger ud over ledighed, som det ikke har været muligt at løse gennem en ordinær indsats - Har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse - Har deltaget i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven eller revalidering eller - Kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats før beskæftigelsesmål kan defineres Ingen formueregler og ingen gensidig forsørgerpligt 1-5 år med mulighed for flere forløb Inden tilkendelse af ressourceforløb: Sagen forelægges et rehabiliteringsteam, som f.eks. kan anbefale indstilling til omfattelse af fleksjobbestemmelserne, ressourceforløb, førtidspension eller tilbage til almen sagsbehandling. Anbefalingen sendes til sagsbehandleren på JC, som træffer afgørelsen. Efter tilkendelse af ressourceforløb: - Ret til en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som følger op mindst 6 gange årligt - Ret til en individuel, tværgående og længerevarende indsats med fokus på både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud - Pligt til at deltage i tilbud, som kan forbedre arbejdsevnen - Inden ressourceforløbet afslutte skal kommunen have truffet afgørelsen om fremtidig indsats Kommunen 39 Mulighed for at udvikle arbejdsevnen hos borgere i risiko for at komme på førtidspension. Målet er at komme i arbejde eller uddannelse. 5

48 Førtidspension Udvalgte satser pr. mdr Enlige: kr. Gift/samlevende: kr. Ydelsen sænkes ved egen eller ægtefælle/ samlevers indkomst fra arbejde eller arbejdsmarkedspensioner Kriterier Varighed Ret & Pligt Udbetaling Antal i FK Fuldtid - Dokumentation for at arbejdsevnen er varigt nedsat og af en sådan karakter, at den pågældende uanset støttemuligheder ikke vil kunne varetage et arbejde - Over 40 år og har deltaget i et ressourceforløb. Såfremt det åbenlyst ikke tjener et formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan der bevilliges førtidspension uden et ressourceforløb. - Under 40 år, har deltaget i et til flere ressourceforløb, det er dokumenteret, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og det er åbenlyst, at borgeren aldrig vil komme til at arbejde igen. Ingen formueregler men indkomstreguleret Indtil folkepensionsalder Inden tilkendelse til førtidspension: Sagen forelægges et rehabiliteringsteam, som f.eks. kan anbefale indstilling til omfattelse af fleksjobbestemmelserne, ressourceforløb, førtidspension eller tilbage til almen sagsbehandling. Anbefalingen sendes til pensionsmyndigheden, som træffer afgørelsen. Efter tilkendelse af førtidspension: - Ret til at arbejde mod fradrag i førtidspensionen Udbetaling Danmark Formål 2181 Sikring af at borgere, som ikke er i stand til at arbejde, har en grundlæggende indkomst indtil Folkepensionen Seniorjob Løn efter overenskomst Staten giver et årligt tilskud på ca kr. Resten finansieres af kommunen. Kompensation: kr. for fuldtidsforsikrede. Evt. indtægt fratrækkes. - Ledig - Medlem af A-kasse - Indbetaler til efterløn - Anciennitetskravet skal være opfyldt når efterlønnen nås - Opbrugt dagpengeret tidligst fem år før efterlønsalderen, og hvis det sker efter 6. januar 2014 skal den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ligeledes være opbrugt. Ingen formueregler eller gensidig forsørgerpligt Indtil efterløn Afskedigelse pga. misligholdelse af ansættelseskontrakt. Hvis betingelserne for seniorjob ikke længere er opfyldt. - Pligt til at søge om seniorjob 3 måneder før og 2 måneder efter dagpengeretten udløber - Ret til et seniorjob 2 måneder efter ansøgningen (alternativt kompensation) - Kommunen fastsætter arbejdsområdet og indholdet men tager udgangspunkt i borgerens kompetencer og ønsker - Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og er omfattet af den lovgivning, som gælder lønmodtagere - Ret til et nyt seniorjob såfremt det nuværende nedlægges Kommunen som arbejdsgiver 67 Seniorjobordningen erstatter de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for årige. 6

49 Bilag: Oversigt over virksomhedsrettet aktivering.pdf Udvalg: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Mødedato: 28. oktober Kl. 11:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 73995/14

50 Oversigt over virksomhedsrettet aktivering Modtager løn fra arbejdsstedet Modtager ydelse fra jobcenter eller A-kasse Skånejob Fleksjob Minifleksjob Seniorjob Løntilskud Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Nyttejob Målgruppe Kendetegn Formål Ansættelsesform Vilkår - Timetal - Løn - Varighed Borgere som er tilkendt førtidspension Førtidspensionister Tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansættes med viden om, at her er tale om et skånejob dvs. væsentlige begrænsninger og der kan være behov for ekstra støtte. Ansættelsesaftale i samarbejde med de faglige organisationer. Timetal Hvad borgeren magter. Intet timekrav. Løn Lønnen fastsættes Borgere med begrænsning i arbejdsevnen som ikke får førtidspension. Borgere med fysiske og/eller psykiske begrænsninger Tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikling af arbejdsevnen, der hvor det er muligt. Ansættelse efter overenskomst indenfor områderne. Arbejdsgiver betaler løn og fleksjobberen for tilskud fra kommunen. Aflønning fra arbejdsgiver er for de effektive timer i jobbet. Timetal Varierende ud fra borgerens arbejdsevne. Løn Efter overenskomst, Borgere med begrænsning i arbejdsevnen som ikke får førtidspension. Ledighed over 18 måneder Tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikling af arbejdsevnen, der hvor det er muligt. Kun Offentlige arbejdsgivere. Ansættes efter overenskomst. Fredericia Kommune betaler løn de første 5 timer. Ved øgning af timer, betaler hver enkelt arbejdsplads for de ekstra timer. Timetal 5 timer om ugen. Der kan tilkøbes timer. Løn Efter overenskomst Ledige dagpengemodtagere, hvis dagpengeret udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. Skal være berettiget til efterløn Ingen problemer ud over ledighed Et ordinært job indtil efterløn. Borgeren bevarer retten til efterløn. Ansættes efter overenskomst. Fredericia Kommune (central konto) betaler løn og får et tilskud. Arbejdspladsen betaler materialer og arbejdstøj. Timetal 37 timer for fuldtidsforsikrede 30 timer for deltidsforsikrede Løn Efter overenskomst Modtagere af: - Dagpenge - Arbejdsmarkedsydelse - Kontanthjælp - Uddannelseshjælp - Sygedagpenge - Ledighedsydelse - Ressourceforløb - Revalidender Alle grupper. Borgeren kan have problemer ud over ledighed. At opkvalificere, afklare mål og motivation eller opnå erfaring inden for et område. Ansættes efter overenskomst. Fredericia Kommune (central konto) betaler løn og får et tilskud. Timetallet nedsættes så lønnen svarer til den oprindelige ydelse. Arbejdspladsen betaler materialer og tøj. OBS. Løntilskud til borgere på arbejdsmarkedsydelse giver en lønudgift til den enkelte afdeling. Timetal Svingende alt afhængig af overenskomst og borgerens sats. Løn Svarer til den Modtagere af: - Kontanthjælp - Uddannelseshjælp - Sygedagpenge - Fleksjobberettigede Borgeren har andre problemer ud over ledighed. Udviklings- eller praktikforløb. Tilknytning til arbejdsmarkedet og udvikling af arbejdsevnen, der hvor det er muligt. Social og faglig udvikling. Støttet beskæftigelse. Ingen udgifter for arbejdspladsen ud over materialer og arbejdstøj. OBS: Et virksomhedscenter er karakteriseret ved at der er indgået en virksomhedscenterkontrakt med aftale om at: - Virksomhedsmentor altid er tilknyttet forløbet. - Fast kontaktperson er tilknyttet virksomheden. Timetal Varierende ud fra borgerens arbejdsevne. Løn Borgerens oprindelige Modtagere af: - Dagpenge - Arbejdsmarkedsydelse - Kontanthjælp - Uddannelseshjælp - Sygedagpenge - Ledighedsydelse - Ressourceforløb - Revalidender Alle grupper. Borgeren kan have problemer ud over ledighed. At opkvalificere med henblik på at gå i arbejde eller komme i uddannelse At afklare mål og motivation for et givet område. Støttet beskæftigelse. Ingen udgifter for arbejdspladsen udover materialer og arbejdstøj. Timetal 37 timer (andet kan aftales) Løn Borgerens oprindelige - Kontanthjælpsmodtagere (over 30 år) - Uddannelseshjælpsmodtagere (under 30 år) - Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Borgeren venter på at gå i arbejde eller starte uddannelse. Ingen problemer ud over ledighed. At arbejde / gøre nytte for sin ydelse. Støttet beskæftigelse. Ingen udgifter for arbejdspladsen udover materialer og arbejdstøj. Timetal: - 37 timer for kontant- og Uddannelseshjælp - 20 timer for borgere på midl. arbejdsmarkedsydelse Løn: Borgerens oprindelige ydelse 1

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere