Risøs årsrapport 2006 Opfølgning på planerne for året 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risøs årsrapport 2006 Opfølgning på planerne for året 2006"

Transkript

1 Risøs årsrapport 2006 Opfølgning på planerne for året 2006 Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen og Jørgen Kjems Risø-R-1589(DA) Forskningscenter Risø Danmarks Tekniske Universitet Roskilde April 2007

2 Forfatter: Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen og Jørgen Kjems Titel: Risøs årsrapport Opfølgning på planerne for året 2006 Afdeling: Direktionen Risø-R-1589(DA) April 2007 Abstract (in English) (max char.): An overview of the results obtained at Risø National Laboratory in 2006 is presented. The present report serves as the documentation required from Risø s Board of Governors on the fulfillment of the performance management contract between Risø and the Ministry of Science, Technology and Innovation. The report provides information on Risø s economy and research goals reached. The presented data and results are based on Risø s planning and follow-up procedure. ISSN ISBN Kontrakt nr.: Gruppens reg. nr.: (Føniks PSP-element) Sponsorship: Forside : Sider: 23 Tabeller: 7 Referencer: Afdelingen for Informationsservice Forskningscenter Risø Danmarks Tekniske Universitet Postboks Roskilde Danmark Telefon Fax

3 Resumé Risøs årsrapport 2006 er en opfølgning på planerne for Risøs virksomhed i Som led i resultatkontrakten med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling aflægges årlige rapporter om opfyldelsen af de fastlagte resultatkrav. Nærværende rapport indeholder data til brug for denne vurdering. Derudover gives et billede af Risøs økonomi og faglige aktiviteter, der relateres til Risøs mission, vision og strategi. Rapportering af årets resultater er baseret på det interne planlægnings- og opfølgningssystem, og rapporten er opbygget efter Økonomistyrelsens nye koncept for årsrapporter. På Risøs hjemmeside findes supplerende informationer om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed, grønt regnskab og information om patenter og licenser.

4 Indhold Indledning 4 1 Beretning Virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til kommende år 7 2 Målrapportering Opfyldelse af mål og resultatkrav Uddybende analyse og vurdering Reserveret bevilling 12 3 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Kommentarer til regnskabet Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Bevillingsregnskab Pengestrømsanalyse 17 Påtegning 18 Bilag: Bilag 1: Noter Note 1: Personaleregnskab 19 Note 2: Ekstraordinære poster 19 Note 3: Materielle anlægsaktiver 20 Note 4: Hensatte forpligtelser 21 Bilag 2: Markedsstyrede aktiviteter 21 Bilag 3: Nøgletal 22 2 Risø-R-1589(DA)

5 Indledning Denne rapport udgør Risøs årsrapport for året Rapporten er et led i opfyldelsen af resultatkontrakten mellem ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling (herefter videnskabsministeren) og Risø for perioden Rapporten dækker således det første år i kontraktperioden. Rapportens målgruppe er Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet. Nærværende årsrapports beretningen (kapitel 1) præsenterer Risøs mission, vision og hovedopgaver. Beretningen giver en generel vurdering af de overordnede faglige resultater og årets finansielle resultat. Beretningen redegør for væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse på årets faglige resultater og redegør for forventningerne til det kommende år. Endelig giver beretningen en oversigt over hvilke hovedkonti årsrapporten dækker. Målrapporteringen (kapitel 2) redegør overordnet for Risøs faglige aktiviteter og ressourceanvendelse. En detaljeret opfølgning på de bagvedliggende, faglige milepæle findes på Risøs hjemmeside Ved måling af de opnåede resultater benyttes en række indikatorer. Indikatorerne er inddelt i forhold til de tre interessentgrupper for Risøs virksomhed: 1) forskningsog uddannelsessystemet 2) erhvervslivet og 3) myndigheder/offentlighed. De bagvedliggende data for 2006 er samlet i interne databaser. Risøs regnskab for 2006 er fremlagt i kapitel 3, herunder de regnskabsmæssige forklaringer. På Risøs hjemmeside er der supplerende information om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed samt information om patenter og licenser. Risø-R-1589(DA) 3

6 1 Beretning 1.1 Virksomheden Risø var i beretningsåret, 2006, en statslig forskningsinstitution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). Beretningsåret er det første år i resultatkontraktperioden , og det første år i implementeringen af den nye Risøs strategi Effekt i samfundet. Mission Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund. Vision Risø er et af Europas førende forskningsinscentre inden for energi og en markant aktør inden for sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen skaber Risø banebrydende forskningsresultater og medvirker aktivt til deres udnyttelse. Hovedopgaver Hovedformålsoversigten i Finansloven for 2006 fastslår, at: Det formelle grundlag for Forskningscenter Risøs virksomhed er L 326 5/ om sektorforskningsinstitutioner. Forskningscenter Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund. Det er Forskningscenter Risøs vision, at være et af Europas førende forskningscentre inden for energi og en markant aktør inden for sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen skaber Forskningscenter Risø banebrydende forskningsresultater og medvirker til deres udnyttelse. 1.2 Årets faglige resultater Kontrakten med videnskabsministeren for perioden opstiller 10 resultatkrav eller målsætninger om effekt i det omgivende samfund for Risøs forskning. De 10 resultatkrav fordeler sig på tre prioriterede indsatsområder som følger: 3 resultatkrav er rettet mod udvikling af konkurrenceevne som højteknologisk samfund, 5 er rettet mod udvikling af bæredygtig energi, og 2 er rettet mod udvikling af sundhedsrelateret teknologi. For hvert af disse resultatkrav er der opstillet et antal milepæle for indsatsen i Tabel 1 viser en oversigt over ressourceforbrug og opfyldelsen af de milepæle, der var opstillet for beretningsåret for de tre prioriterede indsatsområder. De opfyldte milepæle er i vidt omfang nået gennem tværfaglige holdindsatser. For hver af de 10 prioriterede indsatsområder er der nedsat en tværgående koordineringsgruppe, der har til opgave at koordinere den samlede forskningsindsats og medvirke til at kvalificere grundlaget for prioritering af ressourceallokering internt. Uddybning af målopfyldelsen fremgår af kapitel 2.2, og en detaljeret redegørelse findes på Risøs hjemmeside: Forskningscenter Risø vil arbejde problemdrevet for at sikre, at viden, som allerede findes hos vores interessenter, udnyttes i synergi med Forskningscenter Risøs indsats. Derigennem kan Forskningscenter Risøs indsats sætte sig spor i samfundet. Videre anføres i Finansloven for 2006 at: Risøs virksomhed omfatter: - langsigtet forskning med international gennemslagskraft - forskning og udvikling, der indgår i nationale og internationale programmer - løsning - på kommercielle vilkår - af forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver, der udnytter Risøs kompetencer - udvikling og salg af intellektuelle rettigheder, der udspringer af Risøs forskning Endvidere rådgiver Risø myndigheder og internationale organisationer i spørgsmål, der ligger inden for Risøs område, herunder også det nukleare område. 4 Risø-R-1589(DA)

7 Prioriterede temaer Omkostninger (Mio. kr.) Opfyldte milepæle Delvist opfyldte milepæle Ikke opfyldte milepæle Innovation 14, Kompetenceudvikling og videndeling 46, Kundestyrede opgaver 33,5-1 - Vindenergi 113, Bioenergi 10, Brændselsceller og brint 80, Energiteknologier på vej 61, Samfund og systemer 58, Nanobioteknologi og medikomaterialer 60, Diagnostik og behandling 50, Hovedformål i alt 529, Tabel 1. Sammenstilling af økonomi og målopfyldelse. 1.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat blev et underskud på 5,5 mio. kr., hvilket er lidt mindre end det budgetterede underskud på 9,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at det budgetterede underskud blev godkendt på baggrund af et overført overskud primo 2006 på 13,5 mio. kr. Årets resultat medfører således, at Risø med udgangen af 2006 har et overført overskud på 8,0 mio. kr. Forbedringen i resultatet kan primært henføres til lavere lønomkostninger end budgetteret, og det må konstateres, at det ikke har været muligt at ansætte nye medarbejdere som forudsat i budgettet. I forhold til budgettet er der tale om et fald i lønomkostningerne på 14 mio. kr. Mio. kr Figur 2. Låneramme og SKB-gæld Omkostninger Indtægter Bevilling Investeringsniveauet har været som forudsat i budgettet, og Risø holder sig derfor indenfor lånerammen. Afskrivningerne og øvrige omkostninger er begge lidt større end budgetteret. Indtægterne er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, herunder en stigning i de markedsstyrede aktiviteter på 7,4 mio. kr. mens indtægterne fra de programstyrede aktiviteter er faldet med 13,1 mio. kr. Mio. kr Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Kassekredit Låneramme Pr. 1. januar 2006 overgik Risø til omkostningsbaserede regnskabsprincipper og bevilling (derfor ingen sammenligning med 2005 i figur 1) Figur 1. Indtægter og omkostninger Risø R 1589(DA) 5

8 Figur 3. Omkostningernes sammensætning Figur 4. Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Mio. kr Øvrige Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital 1.4 Forventninger til kommende år Med virkning fra 1. januar 2007 er Risø fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks Trafik- Forskning. Fusionen af disse seks institutioner udgør et nyt polyteknisk universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvis mission er at: Udvikle, udveksle og nyttiggøre forskningsbaseret teknologi, der gennem forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening understøtter værdiskabelsen i dansk erhvervsliv og samfundet i bredere forstand med øget vægt på velfærd, sundhed og bæredygtighed. Herigennem vil universitetet bidrage til Danmarks konkurrencekraft i en globaliseret verden. Risø indgår i fusionen som en ny form for nationallaboratorium. Det indebærer, at Risøs virksomhed fortsat vil være organiseret efter strategiske, nationale mål, der har tydelig effekt i det omgivende samfund. Risø indgår i fusionen med en stor, tværfaglig, strategisk projektportefølje, som er aftalt i resultatkontrakten med videnskabsministeren for perioden Risøs volumen dimensioneres således, at der opnås kritisk masse inden for projektporteføljen og international gennemslagskraft. Det er en forudsætning for at kunne imødekomme samfundets berettigede forventning om, at et nationallaboratorium skal agere strategisk på store, teknologiske udfordringer - til samfundets tarv. Dimensioneringen fremover er således ikke alene fastsat ud fra undervisningsbehovet. Der findes en væsentlig synergigevinst ved fusionen i at udnytte Risøs uddannelsespotentiale fuldt ud gennem etablering af en internationalt orienteret graduate school. Det nye DTU vil kunne udvikle et bredt spektrum af bachelor-, master- og ph.d.- uddannelser i dialog med studerende og aftagere med vægt på de elitære overbygningsuddannelser. Risø planlægger i medfør af kontrakten med VTU en 50 % øgning af sin uddannelsesindsats målt i årlige antal studerende frem til Uddannelsernes tætte tilknytning til forskningsprojekter, innovationsprojekter og/eller opgaver for myndigheder kan blive en væsentlig konkurrencefordel i kampen om de studerende om end denne uddannelsesform er mere ressourcekrævende end den mere traditionelle undervisning. For at opnå en attraktiv profil inden for innovation og entrepreneurship vil det være nødvendigt at udbygge de samfundsfaglige kompetencer i det nye universitet. Risø R 1589(DA) 6

9 2 Målrapportering Risøs Resultatkontrakt ( ) opstiller mål inden for tre prioriterede indsatsområder: Konkurrenceevne som højteknologisk samfund, Bæredygtig energi og Sundhedsrelateret teknologi. Inden for hver af disse er der opstillet et antal resultatkrav eller målsætninger om effekt i det omgivende samfund. Der er opstillet 3 resultatkrav for Risøs bidrag til udvikling af konkurrenceevne som højteknologisk samfund, 5 målsætninger for effekt af Risøs indsats i udviklingen af bæredygtig energi og 2 målsætninger for effekt af Risøs rolle i udviklingen af sundhedsrelateret teknologi, jf. afsnit 2.1. Målrapporteringstabellerne (afsnit 2.1) afspejler status for de milepæle, der var opstillet for 2006 for hvert af de tre prioriterede indsatsområder. Tabellerne angiver, hvor mange af de milepæle, der var opstillet for 2006, som er nået. I afsnit 2.2 følger uddybende analyse og vurdering af målopfyldelsen. 2.1 Opfyldelse af mål og resultatkrav Konkurrenceevne som højteknologisk samfund Prioriterede Resultatkrav indsatsområder Innovation Kompetenceudvikling og videndeling Kundestyrede opgaver Risø betragtes som en åben institution, og vi tiltrækker problemer fra omverdenen, matcher dem med forskningsbaserede kompetencer og sikrer efterfølgende innovation. Kompetencer og teknologiplatforme benchmarker på internationalt niveau, og vi yder et væsentligt bidrag til uddannelse. Kunder kommer til Risø og får løst deres her-og-nu problemer. Milepæle opstillet for 2006 (antal) Milepæle nået i 2006 (antal) Bemærkninger 2 1 Den delvist nåede milepæl vedrører innovationspiloter, hvor målet var at ansætte 3-4 innovationspiloter og udbyde en uddannelse som innovationspilot. 4 piloter er ansat, men uddannelsen er ikke formelt udbudt, vi har dog taget ledelsesmæssigt ansvar for at implementere uddannelsens indhold. 2 2 _ 1 0 Milepælen for 2006 er delvist nået. Den omfattede en analyse af kundeporteføljen, opsætning af kriterier for kundestyrede opgaver og afholdelse af workshop. Kun afholdelse af workshop udestår. Bæredygtig energi Prioriterede temaer Vindenergi Bioenergi Effekt Danmark er et globalt vindkraftcentrum. Bio-baserede brændstoffer udnyttes i væsentlig større grad end i dag som erstatning for oliebaserede produkter. Milepæle opstillet for 2006 (antal) Milepæle nået i 2006 (antal) Bemærkninger 2 1 En milepæl vedrørende formulering og test af modeller for skyggevirkning i off-shore vindmølleparker er kun delvist nået eftersom test endnu ikke er afsluttet. 2 0 En milepæl om rekruttering af forskere er kun delvist nået, fordi der mangler kvalificerede kandidater til de annoncerede stillinger. Risø-R-1589(DA) 7

10 Brændselsceller og brint Energiteknologier på vej Samfund og systemer Industrielle partner(e) kommercialiserer Risøs F&U inden for brændselsceller, og brintproduktion/-lagring har vist sit potentiale til transport. Nye energiteknologier udvikles og produceres i Danmark og har reduceret miljøbelastning ved energiproduktion og forbrug. Forbedret vurdering af energisystemer og deres effekt på miljø-, klima- og økosystemer og på social udvikling har medført øget anvendelse af bæredygtig energi globalt. Den anden milepæl - om realisering af VEnzin visionen i nyt EUprojekt - er ikke nået, som opstillet, eftersom det ansøgte projekt ikke fik støtte fra EU. Området har i imidlertid opnået støtte fra Højteknologifonden. 2 1 En milepæl om evaluering af perspektiverne for forskellige energibærere er kun delvist nået, fordi resultaterne for de forskellige energibærere endnu er for fragmenterede. 3 1 En delvist nåede milepæl vedrører udarbejdelse af proof-of-concept for magnetisk køleopstilling, som først forventes færdig i En milepæl om at udarbejde en plan for produktion af polymersolceller sammen med en virksomhed og ansøgning om støtte fra Højteknologifonden måtte opgives pga. interessekonflikt. Målsætning er ændret til at bringe plastsolcellernes tekniske niveau op og udbygge patentporteføljen. 3 2 En milepæl om ny simuleringsmodel for det europæiske elsystem er forsinket pga. forsinkelse i forhandling af den EUkontrakt, der støtter projektet. Sundhedsrelateret teknologi Prioriteret indsatsområde Effekt Nanobioteknologi og medikomaterialer Diagnostik og behandling Innovation og kommerciel vækst på det medikotekniske område. Der er ny og bedre forebyggelse, diagnostik og behandling på det medikotekniske område. Milepæle opstillet for 2006 (antal) Milepæle nået i 2006 (antal) 3 3 _ Bemærkninger 3 2 Den delvist nåede milepæl vedrører udvikling af proton-dosimetri til kræftbehandling. Forholdene er mere komplekse end først antaget, men målet forfølges stadig. På Risøs hjemmeside: findes en detaljeret redegørelse for målopfyldelsen. 8 Risø-R-1589(DA)

11 2.2 Uddybende analyse og vurdering Risøs mission om at opbygge forskningsbaseret viden i international topklasse og påtage sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund søges imødekommet ved at rette forskningsindsatsen mod aftagergrupper i omverdenen. Udviklingen i indsatsen rettet mod forskellige målgrupper fremgår af figurerne Populærvidenskabelige publ. Publicerede konferencebidrag (for 2006 ekskl. refereed konferencebidrag) Danske videnskabelige publ. Internationale videnskabelige publ. (for 2006 inkl. refereed konferencebidrag) Figur 5. Forsknings- og uddannelsesverden. Antal publikationer opgjort på typer i perioden Den samlede publikationsvirksomhed afspejler en faldende tendens i perioden (Figur 5). Opgørelsen af internationale videnskabelige publikationer omfatter i 2006 konferencebidrag med peer review, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet fra Rektorkollegiet. Denne opgørelsesmetode blev ikke anvendt i de foregående år, hvor peer review konferencebidrag var indeholdt i de publicerede konferencebidrag. I 2006 publicerede vi 73 konferencebidrag med peer review. Øvrige internationale publikationer var således 367 i 2006, hvilket er et fald i forhold til de foregående år og lavere end målsætningen for 2006, der var 400. Antallet af årsværk med forskningsforpligtelse (excl. ph.d.-studerende) lå i på hhv. 293 og 294 (se Bilag 1, note 1A). I 2005 faldt dette tal til 263 årsværk, hvorefter tallet steg lidt igen i 2006 til 277 årsværk. Det vigende antal årsværk med forskningsforpligtelse kan medvirke til at forklare faldet i antallet af publikationer med peer review i forhold til niveauet i Vi er opmærksomme på vigtigheden af at opretholde et højt niveau for såvel kvantitet som kvalitet i publiceringen, og ledelsen vil holde fokus på disse parameter i de kommende år Ph.d.-studerende Specialestuderende Figur 6. Forsknings- og uddannelsesverden. Antal ph.d.- og specialestuderende i perioden Risø-forskere har i 2006 bidraget til universitetsuddannelse gennem vejledning af studerende, ved deltagelse i forskerskoler og ved afholdelse af kurser og forelæsninger. Vi har valgt at anvende antallet af ph.d.- og specialestuderende som indikatorer for Risøs bidrag til uddannelse (Figur 6). Antallet af ph.d.-studerende, der har modtaget vejledning af Risø-forskere har stabiliseret sig på ca. 100 ph.d.- studerende. Dette antal vurderes at kunne øges som funktion af Risøs overgang til at være en del af et universitet gennem fusionen med DTU. Fusionen indebærer, at studenterne kan indskrives direkte på Risø, og at forskere på Risø fremover kan være hovedvejledere for studerende. Disse forhold forventes at medvirke til at stimulere antallet af studerende, der modtager vejledning på Risø. Opgjort i årsværk har ph.d.-studerende ligget konstant omkring 60 i perioden I 2006 havde vi således 61 ph.d.-årsværk. Antallet af specialestuderende er faldet fra 131 i 2005 til 110 i Vi stiler efter at øge antallet af specialestuderende fremover, hvilket forventes at flyde naturligt som en funktion af fusionen med DTU. Risø-R-1589(DA) 9

12 Markedindtægter (mio.kr.) Opfindelser (antal) dighedsbetjening i et bredere perspektiv. Vi forventer, at Risøs internationale orientering i forhold til politiske beslutningstagere vil bidrag til at den samlede myndighedsbetjeningen vil stige i den fusionerede organisation. Antallet af medarbejderes medlemskab af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. på knapt 400 vurderes at ligge på et passende niveau med det aktuelle medarbejderantal Figur 7. Markedet/erhvervsliv. Markedsstyrede indtægter samt antal anmeldte opfindelser i perioden Vi har valgt at bruge Risøs markedsstyrede indtægter og antallet af nyanmeldte opfindelser som indikatorer for Risøs samspil med erhvervslivet (Figur 7). De markedsstyrede indtægter (ekskl. indtægter fra Dansk Dekommissionering) ligger i 2006 på 101 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med målsætningen om at holde niveauet fra 2004, hvor indtægterne var 106 mio. kr. Målsætningen skal ses i lyset af et mål om i højere grad at opnå ekstern tilskud rettet mod langsigtet forskning. Antallet af nyanmeldte opfindelser er steget fra 22 i 2005 til 23 i Vi vil ikke søge at øge antallet af anmeldte opfindelser, men derimod intensivere udnyttelsen af dem gennem en målrettet og systematiseret indsats for behovsdrevet innovation Resultatmålene analyseres og vurderes i det følgende, hvor de er grupperet i de tre prioriterede satsningsområder: Konkurrenceevne som højteknologisk samfund, Bæredygtig energi og Sundhedsrelateret teknologi. Konkurrenceevne som højteknologisk samfund 5 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 3 nået og 2 er delvist nået. Visionen inden for dette indsatsområde er, at internationale videnvirksomheder lægger deres F&U afdelinger i Danmark, at produkter hos danske SMV er får et højere videnindhold, og at der uddannes innovationskyndige forskere. Vi har arbejdet hen mod visionen i 2006 ved at vi har: i) videreudviklet og beskrevet processer for behovsdrevet innovation og afholdt 13 arrangementer for virksomheder og 4 arrangementer for virksomhedsgrupper om emnet, ii) ansat 4 innovationspiloter, iii) medvirket til at etablere et uddannelseskonsortium i Århus i et samarbejde med Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet og iv) kortlagt og analyseret porteføljen af kundestyrede opgaver og defineret kriterier for at tage sådanne opgaver Myndighedsrådgivning (m-mdr) Medlemskab af komiteer, udvalg m.m Den ene delvist nåede milepæl vedrører en analyse af kundeporteføljen, opsætning af kriterier for kundestyrede opgaver og afholdelse af workshop. Kun afholdelse af workshop udestår, og milepælen gennemføres med forsinkelse. Den anden delvist nåede milepæl vedrører innovationspiloter, hvor målet var at ansætte 3-4 innovationspiloter og udbyde en uddannelse som innovationspilot. Uddannelsen er ikke blevet udbudt, og dette mål forfølges ikke i nærmeste fremtid Figur 8. Myndigheder/ offentlighed. Myndighedsrådgivning mv. (m-mdr) samt antal medarbejdermedlemskaber af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. i perioden Tidsforbruget til myndighedsrådgivning mv. ligger i 2006 på samme niveau som året før på ca. 40 m- mdr. (Figur 8). Denne opgørelse omfatter alene rådgivning af danske myndigheder. Ved fusionen med DTU og de fem sektorforskningsinstitutioner er der etableret en slagkraftig organisation for myn- 0 Bæredygtig energi 12 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 5 nået, 5 er delvist nået og 2 er ikke nået. Visionen er at skabe nye muligheder for fremtidens energisystemer i tæt dialog med erhvervslivet, det politiske system og forskningsverdenen. I 2006 har vi nået mål, der bringer visionen nærmere gennem følgende markante resultater: i) Det store EU-IP projekt Up-Wind, som omfatter 40 europæiske partnere, og som koordineres af Risø, er kommet godt fra start, ii) Det Egyptiske vindatlas er færdigt og afleveret, iii) Vi har etableret SYS-lab, der lægger rammen for tværfagligt samarbejde om modeller for 10 Risø-R-1589(DA)

13 energiintegration og energisystemer, iv) Risøforskere var blandt vinderne af ELFORSK prisen for arbejdet med energibesparende diodelys, v) Risø-Topsøe Fuel Cell samarbejdet fortsættes i en ny samarbejdskontrakt frem til 2011 med 15Mkr/år i perioden , og vi) Risø indgår sammen med DONG Energy m.fl. i den bioethanol-platform, som Højteknologifonden har valgt at støtte. De 5 milepæle, der er delvist nået, vedrører modeller for skyggevirkning i off-shore vindmølleparker, evaluering af perspektiver for forskellige energibærere, udvikling af ny simuleringsmodel for det europæiske el-system, udarbejdelse af proof-ofconcept for magnetisk køleopstilling samt rekruttering til bioenergiområdet. Den manglende målopfyldelse af de fire førstnævnte kan tilskrives forskningens karakter, og alle opfyldes med forsinkelse. Den manglende rekruttering til bioenergi søges imødegået gennem mere målrettet headhunting til området. Den ene af de 2 milepæle, der ikke er nået, vedrører realisering af VEnzin visionen gennem støtte fra EU, som ikke blev opnået, men elementer af visionen søges gennemført i en bioethanol-platform, der støttes af Højteknologifonden. Den anden milepæl, der ikke er nået, vedrører plastsolceller, hvor vi har valgt at ændre målsætningen fra at være produktionsrettet til at være rettet mod teknisk forbedring og udbygning af patentporteføljen. Sundhedsrelateret teknologi 6 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 5 nået og 1 er delvist nået. Visionen er at skabe innovation på det medikotekniske område og at udvikle nye metoder, der baner vejen for ny og bedre forebyggelse, diagnostik og behandling. I 2006 er visionen kommet nærmere gennem følgende markante resultater: i) Der er etableret samarbejde med danske SMV er om optimering af polymer-tyndfilms nano- og mikrostruktur til kontrolleret frigivelse af biologisk aktivt stof, ii) Vi har etableret og bemandet et fuldt funktionsdygtigt cellelaboratorium, og iii) Hevesy Laboratoriet har startet rutineleverance til hospitaler i Danmark og Norge af FDG, der pt. betragtes som arbejdshesten inden for PET-skanning til kræftdiagnose. Den delvist nåede milepæl vedrører udvikling af proton-dosimetri til samtidig måling af strålingsdosis og energioverførsel i forbindelse med kræftbehandling. De indledende resultater viser, at forholdene er mere komplekse end først antaget. Målet forfølges stadig, og forskningen har givet anledning til flere videnskabelige artikler. Ledelsens samlede vurdering Risø har i 2006 opnået en høj grad af målopfyldelse på de faglige milepæle. Den manglende målopfyldelse kan i det væsentligste henføres til forskningens natur og forhold uden for Risø. Beretningsåret har været præget af, at vi har medvirket til at bane vejen for en fusion af Risø med Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks TrafikForskning. Fusionen. Fusionen, der er effektueret pr. 1. januar 2007 realiserer et nyt polyteknisk universitet. Det økonomiske resultat i 2006 er stadig præget af den forholdsvis store reduktion i Risøs aktivitetsniveau, som blev gennemført i 2004 og 2005, og den i budgettet for 2006 forudsatte aktivitetsstigning er ikke slået igennem. Specielt må det konstateres, at den forudsatte stigning i bemandingen ikke har været mulig at gennemføre, og således er lønudgifterne væsentlig mindre end budgetteret. Øvrige driftsomkostninger er stort set som forventet. Nettoresultatet udviser et tilfredsstillende resultat, nemlig et underskud på 5,5 mio. kr., på baggrund af et noget mindre aktivitetsniveau end planlagt. Resultatet er 3,6 mio. kr. bedre end budgetteret, og det overførte overskud ultimo 2006 er på 8,0 mio. kr. 2.3 Overført overskud. Det overførte overskud er planlagt anvendt på en stigning i uddannelsesaktiviteterne primært vedr. ph.d.-studerende og post.doc s. Endvidere udvides aktiviteterne vedr. brændselsceller og brint i betydeligt omfang. Risø-R-1589(DA) 11

14 3.1 Anvendt regnskabspraksis 3. Regnskab Årsrapporten er fremlagt på baggrund af Folketingets Finansudvalgs tiltrådte Akt.163 af 24. juni 2004 samt Finansministerens retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger, herunder vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af 29.januar Risø har aktiveret og straksafskrevet de enkelte aktiver kategoriseret som Administrativt IT-udstyr (anskaffelsesværdi < kr ,-). I henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger kan disse aktiver bunkes og saldoafskrives. IT-udstyr med en anskaffelsesværdi på eller over kr ,- afskrives over 4 år. I henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger skal disse aktiver afskrives over 3 år. Særlige installationer er udskilt med 20% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 10 år), almindelige installationer med 10% (afskrives over 20 år), mens bygninger udgør 70% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 50 år). Det har ingen reel betydning for hverken driftsresultatet eller balancen 3.2 Kommentarer til regnskabet Resultatopgørelsen. Det økonomiske resultat i 2006 er stadig præget af den forholdsvis store reduktion i Risøs aktivitetsniveau, som der blev gennemført i 2004 og Den i budgettet for 2006 forudsatte aktivitetsstigning er ikke slået igennem, og specielt har det ikke været muligt at ansætte nye medarbejdere som forudsat i budgettet. I forhold til budgettet er der tale om et fald i lønomkostningerne på 18,8 mio. kr. Årets driftsresultat blev derfor et underskud på 5,5 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 9,1 mio. kr. Indtægterne er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, herunder en stigning i de markedsstyrede aktiviteter på 7,4 mio. kr. mens indtægterne fra de programstyrede aktiviteter er faldet med 13,1 mio. kr. Afskrivningerne og øvrige omkostninger er begge lidt større end budgetteret. Investeringsniveauet er som forventet på 25 mio. kr. hvilket dog er et fald i forhold til 2005 på godt 10 mio. kr.. Driftsudgifterne er stort set på niveau med 2005, mens driftsindtægterne er steget med ca. 10 mio. kr. Specielt indtægterne fra EU udviser en kraftig stigning i forhold til 2005, og udgør nu 41,0 mio. kr. i Balancen. De materielle anlægsaktiver udviser et fald i forhold til 2005 på 16 mio. kr., da afskrivningerne ligger væsentlig over investeringsniveauet. Egenkapitalen reduceres med årets resultat, og er ultimo året 34,5 mio. kr., herunder udgør det samlede overførte overskud 8,0 mio. kr. og statsforskrivningen 26,5 mio. kr. De samlede aktiver udgør ved årets afslutning 612,6 mio. kr. hvilket er godt 20 mio. kr. over niveauet i 2005 (korrigeret for igangværende arbejder for fremmed regning, som i 2005 rapporten var medtaget som nettotal under anden kortfristet gæld). Pengestrømsanalysen viser en svag stigning i Risøs likvide beholdning i forhold til 2005, nemlig fra 30,6 mio. kr. til 33,5 mio. kr.. I henhold til statens regler, modsvares udsving i de materielle anlægsaktiver i den langfristede gæld, og har således ingen likviditetsvirkning. Likviditeten påvirkes således udelukkende ved ændringer i driftsaktiviteterne. De markedsstyrede aktiviteter har været svagt faldende igennem de seneste år, men genererer et nogenlunde konstant bidrag (efter fuld omkostningsfordeling) til de bevillingsstyrede aktiviteter på mere end 20 mio. kr. om året. Således er bidraget i 2006 på 23,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 21%. Risø R 1589(DA) 12

15 3.3 Resultatopgørelsen Tabel 2. Resultatopgørelse (mio. kr.) R-2005 (1) R-2006 B-2007 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 247,8 247,0 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års bevillinger Salg af vare- og tjenesteydelser 110,9 106,8 108,0 Tilskud til egen drift 147,9 165,7 182,0 Øvrige driftsindtægter Ordinære driftsindtægter i alt 258,8 520,3 537,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 2,2 2,3 2,3 Forbrugsomkostninger Husleje 1,3 2,2 2,4 Andre 116,9 123,6 123,3 Forbrugsomkostninger i alt 120,4 128,1 128,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 260,0 262,7 268,0 Pension 36,8 36,1 38,0 Lønrefusion -6,7-4,4-5,0 Andre 8,5 7,1 8,0 Personaleomkostninger i alt 298,6 301,5 309,0 Andre ordinære driftsomkostninger 41,3 41,2 42,0 Af- og nedskrivninger 40,2 42,0 44,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 500,5 512,8 523,0 Resultat af ordinær drift 7,5 14,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 5,9 2,1 3,0 Andre driftsudgifter 2,5 1,3 2,0 Resultat før finansielle poster 8,3 15,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 1,8 1,1 1,0 Finansielle udgifter 13,5 14,7 16,0 Resultat før ekstraordinære poster -5,3 0,0 2 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 1,7 Ekstraordinære udgifter 0,9 0,2 Årets resultat -5,5 0,0 NB! (1) Resultatopgørelsen er i 2005 omregnet til omkostningsbaserede principper. Da Risø i 2005 fik bevilling efter udgiftsbaserede principper, er hverken bevilling eller resultat medtaget. Driftsregnskabet dækker Finanslovens hovedkonti Risø-R-1589(DA) 13

16 3.4 Balancen Note AKTIVER (mio. kr.) R-2005 R-2006 ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 343,5 327,2 Infrastruktur 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 51,0 49,9 Transportmateriel 1,8 3,2 Inventar og IT udstyr 5,7 4,8 Igangv. arbejder for egen regning 0,0 0,9 3 Materielle anlægsaktiver i alt 402,0 386,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 26,5 26,5 Anlægsaktiver i alt 428,5 412,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 1,3 1,3 Tilgodehavender 131,6 165,3 Værdipapirer m.v. i alt 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 30,6 33,5 Omsætningsaktiver i alt 163,5 200,1 Aktiver i alt 592,0 612,6 Note PASSIVER (mio. kr.) 4 Egenkapital i alt 39,9 34,4 5 Hensatte forpligtelser i alt 6,0 8,3 Langfristede gældsposter FF 6 Bygge- og IT-kredit 0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 382,2 367,2 Anden langfristet gæld 19,8 20,0 Langfristede gæld i alt 402,0 387,2 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tj.ydelser 31,0 43,7 Anden kortfristet gæld 69,4 94,0 Skyldige feriepenge 43,7 44,2 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,8 Kortfristede gæld i alt 144,1 182,7 Gæld i alt 546,1 569,9 Passiver i alt 592,0 612,6 14 Risø-R-1589(DA)

17 3.5 Egenkapitalforklaring Tabel 4. Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Startkapital primo 26,5 +Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 26,5 Overført overskud primo 13,5 +Primoregulering 0,0 +Mellemregning med statsinstitutioner 0,0 +Regulering af overført overskud 0,0 +Overført fra årets resultat -5,5 -Bortfald af årets resultat 0,0 Overført overskud ultimo 8,0 Egenkapital ultimo ,5 3.6 Bevillingsregnskab Tabel 5. Bevillingsregnskab (mio. kr.) ( ) Beløb i mio. kr løbende priser (ekskl. moms) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Nettoudgiftsbevilling 226,3 247,8 247,8 0,0 247,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 269,4 281,5 275,8-5,7 294,0 Udgifter 482,9 529,3 529,1 0,2 541,0 Årets resultat 12,8 0,0-5,5-5,5 0,0 Tabel 6. Bevillingsafregning (mio. kr.) 2006 Bevilling (B+TB) 247,8 Regnskab 253,3 Årets resultat -5,5 Akkumuleret overskud ultimo ,5 Korrektion til akkumuleret overskud - Akkumuleret overskud ultimo ,0 Risø-R-1589(DA) 15

18 3.7 Pengestrømsanalyse Tabel 7. Pengestrømsanalyse (mio. kr.) Delsum 2006 Årets resultat -5,5 + + Udgiftsførelse af af- og nedskrivninger 42,0 + + Udgiftsførelse af hensatte forpligtelser 2,3 +/- + Tbf. af gevinst eller tab ved afh. af anlæg 0,0 Ændring af driftskapital: +/- Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger -77,4 +/- Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser 82,3 Ændring af driftskapital i alt: 4,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet 43,7 +/- Køb og salg af anlægsaktiver -26,0 +/- Køb og salg af værdipapirer 0,0 +/- Betalt vedr. ekstraordinære poster 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -26,0 - Afdrag på langfristet gæld +/- Forøgelse af Langfr. Gæld og Bygge- og IT-kredit -15,0 +/- Forøgelse i prioritetsgæld 0,0 +/- Forøgelse i anden langfr. gæld 0,2 Tildeling af primolikviditet i alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -14,8 Årets pengestrøm 2,9 Årets pengestrøm fordelt på: +/- Ændring i uforrentet konto (FF5) 0,0 +/- Ændring i finansieringskonto (FF7) 4,1 +/- Ændring i andre likvider -1,2 Ændring i likvider i alt 2,9 Likvide beholdninger ,6 Likvide beholdninger ,5 16 Risø-R-1589(DA)

19

20 Bilag 1. Noter Note 1. Personaleregnskab Note 1A. Årsværk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budget Forskningsafdelinger: Chefer Program- og opgaveledere Forskningsprofessorer Forskningsspecialister Seniorforskere / -rådgivere Forskere Projektforskere / Post docs Ph.d.-studerende T-A Akademikere T-A øvrige personale Total forskningsafdelinger Infrastruktur: Chefer Program- og opgaveledere T-A Akademikere T-A øvrige personale Elever, lærlinge, midl. ansatte etc Total infrastruktur TOTAL RISØ Note 1B. Personaleomsætning Til- og afgang af personale (antal personer) Tilgang Personale (eksl. ph.d.-studerende og post docs) Ph.d.-studerende og post docs Afgang Personale (eksl. ph.d.-studerende og post docs) Ph.d.-studerende og post docs Note 2. Ekstraordinære poster (1.000 kr.). Erstatning vedr. tabt arbejdsevne 166,0 Diverse mindre erstatninger 55,0 Ekstraordinære udgifter i alt 221,0 18 Risø-R-1589(DA)

21 Note 3A. Materielle anlægsaktiver (Mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Kostpris ,8 159,2 10,2 91,2 636,3 Primokorrektioner Tilgang 16,6 2,1 6,4 25,1 Afgang (3,5) (5,5) (9,0) Kostpris ,8 172,3 12,3 92,1 652,4 Akkumulerede afskrivninger (48,6) (122,3) (9,1) (87,3) (267,4) Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger (48,6) (122,3) (9,1) (87,3) (267,4) I alt Regnskabsmæssig værdi ,2 49,9 3,2 4,7 385,1 Årets afskrivninger (16,3) (17,5) (0,8) (7,4) (42,0) Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger (16,3) (17,5) (0,8) (7,4) (42,0) Afskrivningsperiode (år) Bygninger og grunde (1.000 kr.) Vejnavn Bemærk. Risø ID Ejd. ID Postdistrikt Ejdendomsvurdering Risø Huse Roskilde Fiskervejen 991 E Veddelev Roskilde 0 Frederiksborgvej 355 Dyskærgård Roskilde Frederiksborgvej 399 *1 Risø Roskilde Frederiksborgvej *2 Svaleholm 4000 Roskilde Tørveskæret 1 Sparkær Viborg Tørveskæret 13 Sparkær Viborg *3 Høvsøre Total offentlig ejendomsvurdering for Forskningscenter Risø *1) Ejendomme som skal dekommissioneres (Dansk Dekommissionering) er ikke medtaget i regnskabet *2) Ikke muligt at finde særskilt ejendomsværdi, indgår i ejd *3) Endnu ikke ejendomsvurderet. Ibrugtaget pr Indgår til kostprisen: Total ejendomsværdi for Forskningscenter Risø Risø-R-1589(DA) 19

22 Note 3B. gangværende arbejder for egen regning (mio. kr.) Primo ,0 Tilgang 0,9 Nedskrivninger 0,0 Overført til materielle anlægsaktiver 0,0 Kostpris pr ,9 Note 4. Hensatte forpligtelser (mio. kr.) Hensatte forpligtelser 8,3 Anvendt i tidligere år 0,0 Hensatte forpligtelser i alt 8,3 Hensatte forpligtelser vedrører forpligtelser til - hensættelse vedr. overførsel af aktiviteter til KVL. 1,0 '- hensættelse til EuroAtom 0,5 '- hensættelse til renovering af losseplads 1,5 ''- hensættelse til overførsel af patenter til DTU 2,0 - hensættelse til udflytning i f.m. dekommissionering 3,3 Total 8,3 Forpligtelserne forventes afviklet som følger: Inden for 1 år 8,3 Udover 1 år 0,0 I alt 8,3 Bilag 2. Markedsstyrede aktiviteter Direkte Direkte Indirekte Udgifter Mio. kr. Indtægter Løn udgifter udgifter i alt Resultat Markedsstyrede aktiviteter ,9 28,0 28,1 29,5 85,6 23,3 Markedsstyrede aktiviteter ,8 32,6 29,4 34,3 96,3 20,5 Markedsstyrede aktiviteter ,2 33,4 26,8 35,1 95,3 22,9 Risø R 1589(DA) 20

23 Bilag 3. Nøgletal. Nøgletal Beregning Tal Resultat 1. Akkumuleret overført Overført overskud 8,0 overskud og startkapital Startkapital 26,5 0,30 2. Akkumuleret udsvingsandel 3. Udnyttelsesgrad af låneramme 4. Overskudsgrad 5. Bevillingsandel 6. Ekstraordinære poster 7. Tab på debitorer 8. Kapitalandel Overført overskud * ,0 Bruttoudgiftsbevilling 529,3 Træk på låneramme * ,2 Lånerammen 474,1 Årets resultat * ,7 Ord. driftsindt. i alt 520,3 Indtægtsført bevilling * ,0 Ord. driftsindt. i alt 520,3 Ekstraordinære udgifter * ,1 Udgifter i alt 529,0 Tab på debitorer * ,4 Tilgodehavender 165,2 (Renter + afskrivninger) * ,8 Ord. driftsindt. i alt 520,3 1,51 0,82-1,05 47,63 0,04 0,80 10,89 9. Nedskrivningsratio Ikke relevant 10. Afskrivningsrate 11. Opretholdelsesgrad 12. Årsværkspris 13. Soliditetsgrad Af- og nedskrivninger * ,4 Kostpris 652,4 Tilgang 2.510,0 Årets afskrivninger 42,0 Personaleudgifter i alt ,5 Årsværk 653,0 Egenkapital i alt * ,5 Passiver i alt 612,6 6,43 59,83 461,78 5, Reservationsflow Ikke relevant 15. Akkumuleret reservationsandel Ikke relevant Risø-R-1589(DA) 21

24 Risøs forskning skal være med til at løse konkrete problemer. Vi sætter mål for forskningen gennem løbende dialog med erhvervsliv, det politiske system og forskere. Effekten af vores forskning er bæredygtig energiforsyning og ny teknologi til sundhedssektoren.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Risø DTUs årsrapport 2007. Opfølgning på planerne for året 2007

Risø DTUs årsrapport 2007. Opfølgning på planerne for året 2007 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 26, 2015 Risø DTUs årsrapport 2007. Opfølgning på planerne for året 2007 Nilsson, Hanne Helmig; Petersen, Niels Michael; Bindslev, Henrik Publication date: 2008 Document

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere