Risøs årsrapport 2006 Opfølgning på planerne for året 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risøs årsrapport 2006 Opfølgning på planerne for året 2006"

Transkript

1 Risøs årsrapport 2006 Opfølgning på planerne for året 2006 Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen og Jørgen Kjems Risø-R-1589(DA) Forskningscenter Risø Danmarks Tekniske Universitet Roskilde April 2007

2 Forfatter: Redigeret af Lis Rosendahl, Ernst Aabling-Thomsen og Jørgen Kjems Titel: Risøs årsrapport Opfølgning på planerne for året 2006 Afdeling: Direktionen Risø-R-1589(DA) April 2007 Abstract (in English) (max char.): An overview of the results obtained at Risø National Laboratory in 2006 is presented. The present report serves as the documentation required from Risø s Board of Governors on the fulfillment of the performance management contract between Risø and the Ministry of Science, Technology and Innovation. The report provides information on Risø s economy and research goals reached. The presented data and results are based on Risø s planning and follow-up procedure. ISSN ISBN Kontrakt nr.: Gruppens reg. nr.: (Føniks PSP-element) Sponsorship: Forside : Sider: 23 Tabeller: 7 Referencer: Afdelingen for Informationsservice Forskningscenter Risø Danmarks Tekniske Universitet Postboks Roskilde Danmark Telefon Fax

3 Resumé Risøs årsrapport 2006 er en opfølgning på planerne for Risøs virksomhed i Som led i resultatkontrakten med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling aflægges årlige rapporter om opfyldelsen af de fastlagte resultatkrav. Nærværende rapport indeholder data til brug for denne vurdering. Derudover gives et billede af Risøs økonomi og faglige aktiviteter, der relateres til Risøs mission, vision og strategi. Rapportering af årets resultater er baseret på det interne planlægnings- og opfølgningssystem, og rapporten er opbygget efter Økonomistyrelsens nye koncept for årsrapporter. På Risøs hjemmeside findes supplerende informationer om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed, grønt regnskab og information om patenter og licenser.

4 Indhold Indledning 4 1 Beretning Virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Forventninger til kommende år 7 2 Målrapportering Opfyldelse af mål og resultatkrav Uddybende analyse og vurdering Reserveret bevilling 12 3 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Kommentarer til regnskabet Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Bevillingsregnskab Pengestrømsanalyse 17 Påtegning 18 Bilag: Bilag 1: Noter Note 1: Personaleregnskab 19 Note 2: Ekstraordinære poster 19 Note 3: Materielle anlægsaktiver 20 Note 4: Hensatte forpligtelser 21 Bilag 2: Markedsstyrede aktiviteter 21 Bilag 3: Nøgletal 22 2 Risø-R-1589(DA)

5 Indledning Denne rapport udgør Risøs årsrapport for året Rapporten er et led i opfyldelsen af resultatkontrakten mellem ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling (herefter videnskabsministeren) og Risø for perioden Rapporten dækker således det første år i kontraktperioden. Rapportens målgruppe er Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet. Nærværende årsrapports beretningen (kapitel 1) præsenterer Risøs mission, vision og hovedopgaver. Beretningen giver en generel vurdering af de overordnede faglige resultater og årets finansielle resultat. Beretningen redegør for væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse på årets faglige resultater og redegør for forventningerne til det kommende år. Endelig giver beretningen en oversigt over hvilke hovedkonti årsrapporten dækker. Målrapporteringen (kapitel 2) redegør overordnet for Risøs faglige aktiviteter og ressourceanvendelse. En detaljeret opfølgning på de bagvedliggende, faglige milepæle findes på Risøs hjemmeside Ved måling af de opnåede resultater benyttes en række indikatorer. Indikatorerne er inddelt i forhold til de tre interessentgrupper for Risøs virksomhed: 1) forskningsog uddannelsessystemet 2) erhvervslivet og 3) myndigheder/offentlighed. De bagvedliggende data for 2006 er samlet i interne databaser. Risøs regnskab for 2006 er fremlagt i kapitel 3, herunder de regnskabsmæssige forklaringer. På Risøs hjemmeside er der supplerende information om målopfyldelsen samt om Risøs organisation, personaleforhold, publikationsvirksomhed samt information om patenter og licenser. Risø-R-1589(DA) 3

6 1 Beretning 1.1 Virksomheden Risø var i beretningsåret, 2006, en statslig forskningsinstitution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). Beretningsåret er det første år i resultatkontraktperioden , og det første år i implementeringen af den nye Risøs strategi Effekt i samfundet. Mission Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund. Vision Risø er et af Europas førende forskningsinscentre inden for energi og en markant aktør inden for sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen skaber Risø banebrydende forskningsresultater og medvirker aktivt til deres udnyttelse. Hovedopgaver Hovedformålsoversigten i Finansloven for 2006 fastslår, at: Det formelle grundlag for Forskningscenter Risøs virksomhed er L 326 5/ om sektorforskningsinstitutioner. Forskningscenter Risø opbygger forskningsbaseret viden i international topklasse og påtager sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund. Det er Forskningscenter Risøs vision, at være et af Europas førende forskningscentre inden for energi og en markant aktør inden for sundhedsrelateret teknologi. I tæt dialog med omverdenen skaber Forskningscenter Risø banebrydende forskningsresultater og medvirker til deres udnyttelse. 1.2 Årets faglige resultater Kontrakten med videnskabsministeren for perioden opstiller 10 resultatkrav eller målsætninger om effekt i det omgivende samfund for Risøs forskning. De 10 resultatkrav fordeler sig på tre prioriterede indsatsområder som følger: 3 resultatkrav er rettet mod udvikling af konkurrenceevne som højteknologisk samfund, 5 er rettet mod udvikling af bæredygtig energi, og 2 er rettet mod udvikling af sundhedsrelateret teknologi. For hvert af disse resultatkrav er der opstillet et antal milepæle for indsatsen i Tabel 1 viser en oversigt over ressourceforbrug og opfyldelsen af de milepæle, der var opstillet for beretningsåret for de tre prioriterede indsatsområder. De opfyldte milepæle er i vidt omfang nået gennem tværfaglige holdindsatser. For hver af de 10 prioriterede indsatsområder er der nedsat en tværgående koordineringsgruppe, der har til opgave at koordinere den samlede forskningsindsats og medvirke til at kvalificere grundlaget for prioritering af ressourceallokering internt. Uddybning af målopfyldelsen fremgår af kapitel 2.2, og en detaljeret redegørelse findes på Risøs hjemmeside: Forskningscenter Risø vil arbejde problemdrevet for at sikre, at viden, som allerede findes hos vores interessenter, udnyttes i synergi med Forskningscenter Risøs indsats. Derigennem kan Forskningscenter Risøs indsats sætte sig spor i samfundet. Videre anføres i Finansloven for 2006 at: Risøs virksomhed omfatter: - langsigtet forskning med international gennemslagskraft - forskning og udvikling, der indgår i nationale og internationale programmer - løsning - på kommercielle vilkår - af forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver, der udnytter Risøs kompetencer - udvikling og salg af intellektuelle rettigheder, der udspringer af Risøs forskning Endvidere rådgiver Risø myndigheder og internationale organisationer i spørgsmål, der ligger inden for Risøs område, herunder også det nukleare område. 4 Risø-R-1589(DA)

7 Prioriterede temaer Omkostninger (Mio. kr.) Opfyldte milepæle Delvist opfyldte milepæle Ikke opfyldte milepæle Innovation 14, Kompetenceudvikling og videndeling 46, Kundestyrede opgaver 33,5-1 - Vindenergi 113, Bioenergi 10, Brændselsceller og brint 80, Energiteknologier på vej 61, Samfund og systemer 58, Nanobioteknologi og medikomaterialer 60, Diagnostik og behandling 50, Hovedformål i alt 529, Tabel 1. Sammenstilling af økonomi og målopfyldelse. 1.3 Årets økonomiske resultat Årets resultat blev et underskud på 5,5 mio. kr., hvilket er lidt mindre end det budgetterede underskud på 9,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at det budgetterede underskud blev godkendt på baggrund af et overført overskud primo 2006 på 13,5 mio. kr. Årets resultat medfører således, at Risø med udgangen af 2006 har et overført overskud på 8,0 mio. kr. Forbedringen i resultatet kan primært henføres til lavere lønomkostninger end budgetteret, og det må konstateres, at det ikke har været muligt at ansætte nye medarbejdere som forudsat i budgettet. I forhold til budgettet er der tale om et fald i lønomkostningerne på 14 mio. kr. Mio. kr Figur 2. Låneramme og SKB-gæld Omkostninger Indtægter Bevilling Investeringsniveauet har været som forudsat i budgettet, og Risø holder sig derfor indenfor lånerammen. Afskrivningerne og øvrige omkostninger er begge lidt større end budgetteret. Indtægterne er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, herunder en stigning i de markedsstyrede aktiviteter på 7,4 mio. kr. mens indtægterne fra de programstyrede aktiviteter er faldet med 13,1 mio. kr. Mio. kr Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Kassekredit Låneramme Pr. 1. januar 2006 overgik Risø til omkostningsbaserede regnskabsprincipper og bevilling (derfor ingen sammenligning med 2005 i figur 1) Figur 1. Indtægter og omkostninger Risø R 1589(DA) 5

8 Figur 3. Omkostningernes sammensætning Figur 4. Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Afskrivninger Øvrige omkostninger Løn Mio. kr Øvrige Startkapital Overført overskud Samlet egenkapital 1.4 Forventninger til kommende år Med virkning fra 1. januar 2007 er Risø fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks Trafik- Forskning. Fusionen af disse seks institutioner udgør et nyt polyteknisk universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvis mission er at: Udvikle, udveksle og nyttiggøre forskningsbaseret teknologi, der gennem forskning, uddannelse, innovation og myndighedsbetjening understøtter værdiskabelsen i dansk erhvervsliv og samfundet i bredere forstand med øget vægt på velfærd, sundhed og bæredygtighed. Herigennem vil universitetet bidrage til Danmarks konkurrencekraft i en globaliseret verden. Risø indgår i fusionen som en ny form for nationallaboratorium. Det indebærer, at Risøs virksomhed fortsat vil være organiseret efter strategiske, nationale mål, der har tydelig effekt i det omgivende samfund. Risø indgår i fusionen med en stor, tværfaglig, strategisk projektportefølje, som er aftalt i resultatkontrakten med videnskabsministeren for perioden Risøs volumen dimensioneres således, at der opnås kritisk masse inden for projektporteføljen og international gennemslagskraft. Det er en forudsætning for at kunne imødekomme samfundets berettigede forventning om, at et nationallaboratorium skal agere strategisk på store, teknologiske udfordringer - til samfundets tarv. Dimensioneringen fremover er således ikke alene fastsat ud fra undervisningsbehovet. Der findes en væsentlig synergigevinst ved fusionen i at udnytte Risøs uddannelsespotentiale fuldt ud gennem etablering af en internationalt orienteret graduate school. Det nye DTU vil kunne udvikle et bredt spektrum af bachelor-, master- og ph.d.- uddannelser i dialog med studerende og aftagere med vægt på de elitære overbygningsuddannelser. Risø planlægger i medfør af kontrakten med VTU en 50 % øgning af sin uddannelsesindsats målt i årlige antal studerende frem til Uddannelsernes tætte tilknytning til forskningsprojekter, innovationsprojekter og/eller opgaver for myndigheder kan blive en væsentlig konkurrencefordel i kampen om de studerende om end denne uddannelsesform er mere ressourcekrævende end den mere traditionelle undervisning. For at opnå en attraktiv profil inden for innovation og entrepreneurship vil det være nødvendigt at udbygge de samfundsfaglige kompetencer i det nye universitet. Risø R 1589(DA) 6

9 2 Målrapportering Risøs Resultatkontrakt ( ) opstiller mål inden for tre prioriterede indsatsområder: Konkurrenceevne som højteknologisk samfund, Bæredygtig energi og Sundhedsrelateret teknologi. Inden for hver af disse er der opstillet et antal resultatkrav eller målsætninger om effekt i det omgivende samfund. Der er opstillet 3 resultatkrav for Risøs bidrag til udvikling af konkurrenceevne som højteknologisk samfund, 5 målsætninger for effekt af Risøs indsats i udviklingen af bæredygtig energi og 2 målsætninger for effekt af Risøs rolle i udviklingen af sundhedsrelateret teknologi, jf. afsnit 2.1. Målrapporteringstabellerne (afsnit 2.1) afspejler status for de milepæle, der var opstillet for 2006 for hvert af de tre prioriterede indsatsområder. Tabellerne angiver, hvor mange af de milepæle, der var opstillet for 2006, som er nået. I afsnit 2.2 følger uddybende analyse og vurdering af målopfyldelsen. 2.1 Opfyldelse af mål og resultatkrav Konkurrenceevne som højteknologisk samfund Prioriterede Resultatkrav indsatsområder Innovation Kompetenceudvikling og videndeling Kundestyrede opgaver Risø betragtes som en åben institution, og vi tiltrækker problemer fra omverdenen, matcher dem med forskningsbaserede kompetencer og sikrer efterfølgende innovation. Kompetencer og teknologiplatforme benchmarker på internationalt niveau, og vi yder et væsentligt bidrag til uddannelse. Kunder kommer til Risø og får løst deres her-og-nu problemer. Milepæle opstillet for 2006 (antal) Milepæle nået i 2006 (antal) Bemærkninger 2 1 Den delvist nåede milepæl vedrører innovationspiloter, hvor målet var at ansætte 3-4 innovationspiloter og udbyde en uddannelse som innovationspilot. 4 piloter er ansat, men uddannelsen er ikke formelt udbudt, vi har dog taget ledelsesmæssigt ansvar for at implementere uddannelsens indhold. 2 2 _ 1 0 Milepælen for 2006 er delvist nået. Den omfattede en analyse af kundeporteføljen, opsætning af kriterier for kundestyrede opgaver og afholdelse af workshop. Kun afholdelse af workshop udestår. Bæredygtig energi Prioriterede temaer Vindenergi Bioenergi Effekt Danmark er et globalt vindkraftcentrum. Bio-baserede brændstoffer udnyttes i væsentlig større grad end i dag som erstatning for oliebaserede produkter. Milepæle opstillet for 2006 (antal) Milepæle nået i 2006 (antal) Bemærkninger 2 1 En milepæl vedrørende formulering og test af modeller for skyggevirkning i off-shore vindmølleparker er kun delvist nået eftersom test endnu ikke er afsluttet. 2 0 En milepæl om rekruttering af forskere er kun delvist nået, fordi der mangler kvalificerede kandidater til de annoncerede stillinger. Risø-R-1589(DA) 7

10 Brændselsceller og brint Energiteknologier på vej Samfund og systemer Industrielle partner(e) kommercialiserer Risøs F&U inden for brændselsceller, og brintproduktion/-lagring har vist sit potentiale til transport. Nye energiteknologier udvikles og produceres i Danmark og har reduceret miljøbelastning ved energiproduktion og forbrug. Forbedret vurdering af energisystemer og deres effekt på miljø-, klima- og økosystemer og på social udvikling har medført øget anvendelse af bæredygtig energi globalt. Den anden milepæl - om realisering af VEnzin visionen i nyt EUprojekt - er ikke nået, som opstillet, eftersom det ansøgte projekt ikke fik støtte fra EU. Området har i imidlertid opnået støtte fra Højteknologifonden. 2 1 En milepæl om evaluering af perspektiverne for forskellige energibærere er kun delvist nået, fordi resultaterne for de forskellige energibærere endnu er for fragmenterede. 3 1 En delvist nåede milepæl vedrører udarbejdelse af proof-of-concept for magnetisk køleopstilling, som først forventes færdig i En milepæl om at udarbejde en plan for produktion af polymersolceller sammen med en virksomhed og ansøgning om støtte fra Højteknologifonden måtte opgives pga. interessekonflikt. Målsætning er ændret til at bringe plastsolcellernes tekniske niveau op og udbygge patentporteføljen. 3 2 En milepæl om ny simuleringsmodel for det europæiske elsystem er forsinket pga. forsinkelse i forhandling af den EUkontrakt, der støtter projektet. Sundhedsrelateret teknologi Prioriteret indsatsområde Effekt Nanobioteknologi og medikomaterialer Diagnostik og behandling Innovation og kommerciel vækst på det medikotekniske område. Der er ny og bedre forebyggelse, diagnostik og behandling på det medikotekniske område. Milepæle opstillet for 2006 (antal) Milepæle nået i 2006 (antal) 3 3 _ Bemærkninger 3 2 Den delvist nåede milepæl vedrører udvikling af proton-dosimetri til kræftbehandling. Forholdene er mere komplekse end først antaget, men målet forfølges stadig. På Risøs hjemmeside: findes en detaljeret redegørelse for målopfyldelsen. 8 Risø-R-1589(DA)

11 2.2 Uddybende analyse og vurdering Risøs mission om at opbygge forskningsbaseret viden i international topklasse og påtage sig et konkret ansvar for, at denne viden bidrager til den fortsatte udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund søges imødekommet ved at rette forskningsindsatsen mod aftagergrupper i omverdenen. Udviklingen i indsatsen rettet mod forskellige målgrupper fremgår af figurerne Populærvidenskabelige publ. Publicerede konferencebidrag (for 2006 ekskl. refereed konferencebidrag) Danske videnskabelige publ. Internationale videnskabelige publ. (for 2006 inkl. refereed konferencebidrag) Figur 5. Forsknings- og uddannelsesverden. Antal publikationer opgjort på typer i perioden Den samlede publikationsvirksomhed afspejler en faldende tendens i perioden (Figur 5). Opgørelsen af internationale videnskabelige publikationer omfatter i 2006 konferencebidrag med peer review, hvilket er i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet fra Rektorkollegiet. Denne opgørelsesmetode blev ikke anvendt i de foregående år, hvor peer review konferencebidrag var indeholdt i de publicerede konferencebidrag. I 2006 publicerede vi 73 konferencebidrag med peer review. Øvrige internationale publikationer var således 367 i 2006, hvilket er et fald i forhold til de foregående år og lavere end målsætningen for 2006, der var 400. Antallet af årsværk med forskningsforpligtelse (excl. ph.d.-studerende) lå i på hhv. 293 og 294 (se Bilag 1, note 1A). I 2005 faldt dette tal til 263 årsværk, hvorefter tallet steg lidt igen i 2006 til 277 årsværk. Det vigende antal årsværk med forskningsforpligtelse kan medvirke til at forklare faldet i antallet af publikationer med peer review i forhold til niveauet i Vi er opmærksomme på vigtigheden af at opretholde et højt niveau for såvel kvantitet som kvalitet i publiceringen, og ledelsen vil holde fokus på disse parameter i de kommende år Ph.d.-studerende Specialestuderende Figur 6. Forsknings- og uddannelsesverden. Antal ph.d.- og specialestuderende i perioden Risø-forskere har i 2006 bidraget til universitetsuddannelse gennem vejledning af studerende, ved deltagelse i forskerskoler og ved afholdelse af kurser og forelæsninger. Vi har valgt at anvende antallet af ph.d.- og specialestuderende som indikatorer for Risøs bidrag til uddannelse (Figur 6). Antallet af ph.d.-studerende, der har modtaget vejledning af Risø-forskere har stabiliseret sig på ca. 100 ph.d.- studerende. Dette antal vurderes at kunne øges som funktion af Risøs overgang til at være en del af et universitet gennem fusionen med DTU. Fusionen indebærer, at studenterne kan indskrives direkte på Risø, og at forskere på Risø fremover kan være hovedvejledere for studerende. Disse forhold forventes at medvirke til at stimulere antallet af studerende, der modtager vejledning på Risø. Opgjort i årsværk har ph.d.-studerende ligget konstant omkring 60 i perioden I 2006 havde vi således 61 ph.d.-årsværk. Antallet af specialestuderende er faldet fra 131 i 2005 til 110 i Vi stiler efter at øge antallet af specialestuderende fremover, hvilket forventes at flyde naturligt som en funktion af fusionen med DTU. Risø-R-1589(DA) 9

12 Markedindtægter (mio.kr.) Opfindelser (antal) dighedsbetjening i et bredere perspektiv. Vi forventer, at Risøs internationale orientering i forhold til politiske beslutningstagere vil bidrag til at den samlede myndighedsbetjeningen vil stige i den fusionerede organisation. Antallet af medarbejderes medlemskab af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. på knapt 400 vurderes at ligge på et passende niveau med det aktuelle medarbejderantal Figur 7. Markedet/erhvervsliv. Markedsstyrede indtægter samt antal anmeldte opfindelser i perioden Vi har valgt at bruge Risøs markedsstyrede indtægter og antallet af nyanmeldte opfindelser som indikatorer for Risøs samspil med erhvervslivet (Figur 7). De markedsstyrede indtægter (ekskl. indtægter fra Dansk Dekommissionering) ligger i 2006 på 101 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med målsætningen om at holde niveauet fra 2004, hvor indtægterne var 106 mio. kr. Målsætningen skal ses i lyset af et mål om i højere grad at opnå ekstern tilskud rettet mod langsigtet forskning. Antallet af nyanmeldte opfindelser er steget fra 22 i 2005 til 23 i Vi vil ikke søge at øge antallet af anmeldte opfindelser, men derimod intensivere udnyttelsen af dem gennem en målrettet og systematiseret indsats for behovsdrevet innovation Resultatmålene analyseres og vurderes i det følgende, hvor de er grupperet i de tre prioriterede satsningsområder: Konkurrenceevne som højteknologisk samfund, Bæredygtig energi og Sundhedsrelateret teknologi. Konkurrenceevne som højteknologisk samfund 5 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 3 nået og 2 er delvist nået. Visionen inden for dette indsatsområde er, at internationale videnvirksomheder lægger deres F&U afdelinger i Danmark, at produkter hos danske SMV er får et højere videnindhold, og at der uddannes innovationskyndige forskere. Vi har arbejdet hen mod visionen i 2006 ved at vi har: i) videreudviklet og beskrevet processer for behovsdrevet innovation og afholdt 13 arrangementer for virksomheder og 4 arrangementer for virksomhedsgrupper om emnet, ii) ansat 4 innovationspiloter, iii) medvirket til at etablere et uddannelseskonsortium i Århus i et samarbejde med Ingeniørhøjskolen og Aarhus Universitet og iv) kortlagt og analyseret porteføljen af kundestyrede opgaver og defineret kriterier for at tage sådanne opgaver Myndighedsrådgivning (m-mdr) Medlemskab af komiteer, udvalg m.m Den ene delvist nåede milepæl vedrører en analyse af kundeporteføljen, opsætning af kriterier for kundestyrede opgaver og afholdelse af workshop. Kun afholdelse af workshop udestår, og milepælen gennemføres med forsinkelse. Den anden delvist nåede milepæl vedrører innovationspiloter, hvor målet var at ansætte 3-4 innovationspiloter og udbyde en uddannelse som innovationspilot. Uddannelsen er ikke blevet udbudt, og dette mål forfølges ikke i nærmeste fremtid Figur 8. Myndigheder/ offentlighed. Myndighedsrådgivning mv. (m-mdr) samt antal medarbejdermedlemskaber af forskningskomiteer, -udvalg, -råd mv. i perioden Tidsforbruget til myndighedsrådgivning mv. ligger i 2006 på samme niveau som året før på ca. 40 m- mdr. (Figur 8). Denne opgørelse omfatter alene rådgivning af danske myndigheder. Ved fusionen med DTU og de fem sektorforskningsinstitutioner er der etableret en slagkraftig organisation for myn- 0 Bæredygtig energi 12 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 5 nået, 5 er delvist nået og 2 er ikke nået. Visionen er at skabe nye muligheder for fremtidens energisystemer i tæt dialog med erhvervslivet, det politiske system og forskningsverdenen. I 2006 har vi nået mål, der bringer visionen nærmere gennem følgende markante resultater: i) Det store EU-IP projekt Up-Wind, som omfatter 40 europæiske partnere, og som koordineres af Risø, er kommet godt fra start, ii) Det Egyptiske vindatlas er færdigt og afleveret, iii) Vi har etableret SYS-lab, der lægger rammen for tværfagligt samarbejde om modeller for 10 Risø-R-1589(DA)

13 energiintegration og energisystemer, iv) Risøforskere var blandt vinderne af ELFORSK prisen for arbejdet med energibesparende diodelys, v) Risø-Topsøe Fuel Cell samarbejdet fortsættes i en ny samarbejdskontrakt frem til 2011 med 15Mkr/år i perioden , og vi) Risø indgår sammen med DONG Energy m.fl. i den bioethanol-platform, som Højteknologifonden har valgt at støtte. De 5 milepæle, der er delvist nået, vedrører modeller for skyggevirkning i off-shore vindmølleparker, evaluering af perspektiver for forskellige energibærere, udvikling af ny simuleringsmodel for det europæiske el-system, udarbejdelse af proof-ofconcept for magnetisk køleopstilling samt rekruttering til bioenergiområdet. Den manglende målopfyldelse af de fire førstnævnte kan tilskrives forskningens karakter, og alle opfyldes med forsinkelse. Den manglende rekruttering til bioenergi søges imødegået gennem mere målrettet headhunting til området. Den ene af de 2 milepæle, der ikke er nået, vedrører realisering af VEnzin visionen gennem støtte fra EU, som ikke blev opnået, men elementer af visionen søges gennemført i en bioethanol-platform, der støttes af Højteknologifonden. Den anden milepæl, der ikke er nået, vedrører plastsolceller, hvor vi har valgt at ændre målsætningen fra at være produktionsrettet til at være rettet mod teknisk forbedring og udbygning af patentporteføljen. Sundhedsrelateret teknologi 6 milepæle var opstillet for 2006, heraf er 5 nået og 1 er delvist nået. Visionen er at skabe innovation på det medikotekniske område og at udvikle nye metoder, der baner vejen for ny og bedre forebyggelse, diagnostik og behandling. I 2006 er visionen kommet nærmere gennem følgende markante resultater: i) Der er etableret samarbejde med danske SMV er om optimering af polymer-tyndfilms nano- og mikrostruktur til kontrolleret frigivelse af biologisk aktivt stof, ii) Vi har etableret og bemandet et fuldt funktionsdygtigt cellelaboratorium, og iii) Hevesy Laboratoriet har startet rutineleverance til hospitaler i Danmark og Norge af FDG, der pt. betragtes som arbejdshesten inden for PET-skanning til kræftdiagnose. Den delvist nåede milepæl vedrører udvikling af proton-dosimetri til samtidig måling af strålingsdosis og energioverførsel i forbindelse med kræftbehandling. De indledende resultater viser, at forholdene er mere komplekse end først antaget. Målet forfølges stadig, og forskningen har givet anledning til flere videnskabelige artikler. Ledelsens samlede vurdering Risø har i 2006 opnået en høj grad af målopfyldelse på de faglige milepæle. Den manglende målopfyldelse kan i det væsentligste henføres til forskningens natur og forhold uden for Risø. Beretningsåret har været præget af, at vi har medvirket til at bane vejen for en fusion af Risø med Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Rumcenter og Danmarks TrafikForskning. Fusionen. Fusionen, der er effektueret pr. 1. januar 2007 realiserer et nyt polyteknisk universitet. Det økonomiske resultat i 2006 er stadig præget af den forholdsvis store reduktion i Risøs aktivitetsniveau, som blev gennemført i 2004 og 2005, og den i budgettet for 2006 forudsatte aktivitetsstigning er ikke slået igennem. Specielt må det konstateres, at den forudsatte stigning i bemandingen ikke har været mulig at gennemføre, og således er lønudgifterne væsentlig mindre end budgetteret. Øvrige driftsomkostninger er stort set som forventet. Nettoresultatet udviser et tilfredsstillende resultat, nemlig et underskud på 5,5 mio. kr., på baggrund af et noget mindre aktivitetsniveau end planlagt. Resultatet er 3,6 mio. kr. bedre end budgetteret, og det overførte overskud ultimo 2006 er på 8,0 mio. kr. 2.3 Overført overskud. Det overførte overskud er planlagt anvendt på en stigning i uddannelsesaktiviteterne primært vedr. ph.d.-studerende og post.doc s. Endvidere udvides aktiviteterne vedr. brændselsceller og brint i betydeligt omfang. Risø-R-1589(DA) 11

14 3.1 Anvendt regnskabspraksis 3. Regnskab Årsrapporten er fremlagt på baggrund af Folketingets Finansudvalgs tiltrådte Akt.163 af 24. juni 2004 samt Finansministerens retningslinier angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger, herunder vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af 29.januar Risø har aktiveret og straksafskrevet de enkelte aktiver kategoriseret som Administrativt IT-udstyr (anskaffelsesværdi < kr ,-). I henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger kan disse aktiver bunkes og saldoafskrives. IT-udstyr med en anskaffelsesværdi på eller over kr ,- afskrives over 4 år. I henhold til Økonomistyrelsens procesvejledninger skal disse aktiver afskrives over 3 år. Særlige installationer er udskilt med 20% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 10 år), almindelige installationer med 10% (afskrives over 20 år), mens bygninger udgør 70% af den offentlige ejendomsvurdering (afskrives over 50 år). Det har ingen reel betydning for hverken driftsresultatet eller balancen 3.2 Kommentarer til regnskabet Resultatopgørelsen. Det økonomiske resultat i 2006 er stadig præget af den forholdsvis store reduktion i Risøs aktivitetsniveau, som der blev gennemført i 2004 og Den i budgettet for 2006 forudsatte aktivitetsstigning er ikke slået igennem, og specielt har det ikke været muligt at ansætte nye medarbejdere som forudsat i budgettet. I forhold til budgettet er der tale om et fald i lønomkostningerne på 18,8 mio. kr. Årets driftsresultat blev derfor et underskud på 5,5 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud på 9,1 mio. kr. Indtægterne er 5,7 mio. kr. mindre end budgetteret, herunder en stigning i de markedsstyrede aktiviteter på 7,4 mio. kr. mens indtægterne fra de programstyrede aktiviteter er faldet med 13,1 mio. kr. Afskrivningerne og øvrige omkostninger er begge lidt større end budgetteret. Investeringsniveauet er som forventet på 25 mio. kr. hvilket dog er et fald i forhold til 2005 på godt 10 mio. kr.. Driftsudgifterne er stort set på niveau med 2005, mens driftsindtægterne er steget med ca. 10 mio. kr. Specielt indtægterne fra EU udviser en kraftig stigning i forhold til 2005, og udgør nu 41,0 mio. kr. i Balancen. De materielle anlægsaktiver udviser et fald i forhold til 2005 på 16 mio. kr., da afskrivningerne ligger væsentlig over investeringsniveauet. Egenkapitalen reduceres med årets resultat, og er ultimo året 34,5 mio. kr., herunder udgør det samlede overførte overskud 8,0 mio. kr. og statsforskrivningen 26,5 mio. kr. De samlede aktiver udgør ved årets afslutning 612,6 mio. kr. hvilket er godt 20 mio. kr. over niveauet i 2005 (korrigeret for igangværende arbejder for fremmed regning, som i 2005 rapporten var medtaget som nettotal under anden kortfristet gæld). Pengestrømsanalysen viser en svag stigning i Risøs likvide beholdning i forhold til 2005, nemlig fra 30,6 mio. kr. til 33,5 mio. kr.. I henhold til statens regler, modsvares udsving i de materielle anlægsaktiver i den langfristede gæld, og har således ingen likviditetsvirkning. Likviditeten påvirkes således udelukkende ved ændringer i driftsaktiviteterne. De markedsstyrede aktiviteter har været svagt faldende igennem de seneste år, men genererer et nogenlunde konstant bidrag (efter fuld omkostningsfordeling) til de bevillingsstyrede aktiviteter på mere end 20 mio. kr. om året. Således er bidraget i 2006 på 23,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 21%. Risø R 1589(DA) 12

15 3.3 Resultatopgørelsen Tabel 2. Resultatopgørelse (mio. kr.) R-2005 (1) R-2006 B-2007 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 247,8 247,0 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års bevillinger Salg af vare- og tjenesteydelser 110,9 106,8 108,0 Tilskud til egen drift 147,9 165,7 182,0 Øvrige driftsindtægter Ordinære driftsindtægter i alt 258,8 520,3 537,0 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre 2,2 2,3 2,3 Forbrugsomkostninger Husleje 1,3 2,2 2,4 Andre 116,9 123,6 123,3 Forbrugsomkostninger i alt 120,4 128,1 128,0 1 Personaleomkostninger Lønninger 260,0 262,7 268,0 Pension 36,8 36,1 38,0 Lønrefusion -6,7-4,4-5,0 Andre 8,5 7,1 8,0 Personaleomkostninger i alt 298,6 301,5 309,0 Andre ordinære driftsomkostninger 41,3 41,2 42,0 Af- og nedskrivninger 40,2 42,0 44,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 500,5 512,8 523,0 Resultat af ordinær drift 7,5 14,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 5,9 2,1 3,0 Andre driftsudgifter 2,5 1,3 2,0 Resultat før finansielle poster 8,3 15,0 Finansielle poster Finansielle indtægter 1,8 1,1 1,0 Finansielle udgifter 13,5 14,7 16,0 Resultat før ekstraordinære poster -5,3 0,0 2 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 1,7 Ekstraordinære udgifter 0,9 0,2 Årets resultat -5,5 0,0 NB! (1) Resultatopgørelsen er i 2005 omregnet til omkostningsbaserede principper. Da Risø i 2005 fik bevilling efter udgiftsbaserede principper, er hverken bevilling eller resultat medtaget. Driftsregnskabet dækker Finanslovens hovedkonti Risø-R-1589(DA) 13

16 3.4 Balancen Note AKTIVER (mio. kr.) R-2005 R-2006 ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 343,5 327,2 Infrastruktur 0,0 0,0 Produktionsanlæg og maskiner 51,0 49,9 Transportmateriel 1,8 3,2 Inventar og IT udstyr 5,7 4,8 Igangv. arbejder for egen regning 0,0 0,9 3 Materielle anlægsaktiver i alt 402,0 386,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 26,5 26,5 Anlægsaktiver i alt 428,5 412,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 1,3 1,3 Tilgodehavender 131,6 165,3 Værdipapirer m.v. i alt 0,0 0,0 Likvide beholdninger i alt 30,6 33,5 Omsætningsaktiver i alt 163,5 200,1 Aktiver i alt 592,0 612,6 Note PASSIVER (mio. kr.) 4 Egenkapital i alt 39,9 34,4 5 Hensatte forpligtelser i alt 6,0 8,3 Langfristede gældsposter FF 6 Bygge- og IT-kredit 0,0 0,0 FF4 Langfristet gæld 382,2 367,2 Anden langfristet gæld 19,8 20,0 Langfristede gæld i alt 402,0 387,2 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tj.ydelser 31,0 43,7 Anden kortfristet gæld 69,4 94,0 Skyldige feriepenge 43,7 44,2 Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,8 Kortfristede gæld i alt 144,1 182,7 Gæld i alt 546,1 569,9 Passiver i alt 592,0 612,6 14 Risø-R-1589(DA)

17 3.5 Egenkapitalforklaring Tabel 4. Egenkapitalforklaring (mio. kr.) Startkapital primo 26,5 +Ændring i startkapital 0,0 Startkapital ultimo 26,5 Overført overskud primo 13,5 +Primoregulering 0,0 +Mellemregning med statsinstitutioner 0,0 +Regulering af overført overskud 0,0 +Overført fra årets resultat -5,5 -Bortfald af årets resultat 0,0 Overført overskud ultimo 8,0 Egenkapital ultimo ,5 3.6 Bevillingsregnskab Tabel 5. Bevillingsregnskab (mio. kr.) ( ) Beløb i mio. kr løbende priser (ekskl. moms) Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Nettoudgiftsbevilling 226,3 247,8 247,8 0,0 247,0 Nettoforbrug af reservation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 269,4 281,5 275,8-5,7 294,0 Udgifter 482,9 529,3 529,1 0,2 541,0 Årets resultat 12,8 0,0-5,5-5,5 0,0 Tabel 6. Bevillingsafregning (mio. kr.) 2006 Bevilling (B+TB) 247,8 Regnskab 253,3 Årets resultat -5,5 Akkumuleret overskud ultimo ,5 Korrektion til akkumuleret overskud - Akkumuleret overskud ultimo ,0 Risø-R-1589(DA) 15

18 3.7 Pengestrømsanalyse Tabel 7. Pengestrømsanalyse (mio. kr.) Delsum 2006 Årets resultat -5,5 + + Udgiftsførelse af af- og nedskrivninger 42,0 + + Udgiftsførelse af hensatte forpligtelser 2,3 +/- + Tbf. af gevinst eller tab ved afh. af anlæg 0,0 Ændring af driftskapital: +/- Ændring i tilgodehavender og varebeholdninger -77,4 +/- Ændring i kortsigtede gældsforpligtelser 82,3 Ændring af driftskapital i alt: 4,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet 43,7 +/- Køb og salg af anlægsaktiver -26,0 +/- Køb og salg af værdipapirer 0,0 +/- Betalt vedr. ekstraordinære poster 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -26,0 - Afdrag på langfristet gæld +/- Forøgelse af Langfr. Gæld og Bygge- og IT-kredit -15,0 +/- Forøgelse i prioritetsgæld 0,0 +/- Forøgelse i anden langfr. gæld 0,2 Tildeling af primolikviditet i alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -14,8 Årets pengestrøm 2,9 Årets pengestrøm fordelt på: +/- Ændring i uforrentet konto (FF5) 0,0 +/- Ændring i finansieringskonto (FF7) 4,1 +/- Ændring i andre likvider -1,2 Ændring i likvider i alt 2,9 Likvide beholdninger ,6 Likvide beholdninger ,5 16 Risø-R-1589(DA)

19

20 Bilag 1. Noter Note 1. Personaleregnskab Note 1A. Årsværk Faktisk Faktisk Faktisk Faktisk Budget Forskningsafdelinger: Chefer Program- og opgaveledere Forskningsprofessorer Forskningsspecialister Seniorforskere / -rådgivere Forskere Projektforskere / Post docs Ph.d.-studerende T-A Akademikere T-A øvrige personale Total forskningsafdelinger Infrastruktur: Chefer Program- og opgaveledere T-A Akademikere T-A øvrige personale Elever, lærlinge, midl. ansatte etc Total infrastruktur TOTAL RISØ Note 1B. Personaleomsætning Til- og afgang af personale (antal personer) Tilgang Personale (eksl. ph.d.-studerende og post docs) Ph.d.-studerende og post docs Afgang Personale (eksl. ph.d.-studerende og post docs) Ph.d.-studerende og post docs Note 2. Ekstraordinære poster (1.000 kr.). Erstatning vedr. tabt arbejdsevne 166,0 Diverse mindre erstatninger 55,0 Ekstraordinære udgifter i alt 221,0 18 Risø-R-1589(DA)

21 Note 3A. Materielle anlægsaktiver (Mio. kr.) Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og IT-udstyr Kostpris ,8 159,2 10,2 91,2 636,3 Primokorrektioner Tilgang 16,6 2,1 6,4 25,1 Afgang (3,5) (5,5) (9,0) Kostpris ,8 172,3 12,3 92,1 652,4 Akkumulerede afskrivninger (48,6) (122,3) (9,1) (87,3) (267,4) Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger (48,6) (122,3) (9,1) (87,3) (267,4) I alt Regnskabsmæssig værdi ,2 49,9 3,2 4,7 385,1 Årets afskrivninger (16,3) (17,5) (0,8) (7,4) (42,0) Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger (16,3) (17,5) (0,8) (7,4) (42,0) Afskrivningsperiode (år) Bygninger og grunde (1.000 kr.) Vejnavn Bemærk. Risø ID Ejd. ID Postdistrikt Ejdendomsvurdering Risø Huse Roskilde Fiskervejen 991 E Veddelev Roskilde 0 Frederiksborgvej 355 Dyskærgård Roskilde Frederiksborgvej 399 *1 Risø Roskilde Frederiksborgvej *2 Svaleholm 4000 Roskilde Tørveskæret 1 Sparkær Viborg Tørveskæret 13 Sparkær Viborg *3 Høvsøre Total offentlig ejendomsvurdering for Forskningscenter Risø *1) Ejendomme som skal dekommissioneres (Dansk Dekommissionering) er ikke medtaget i regnskabet *2) Ikke muligt at finde særskilt ejendomsværdi, indgår i ejd *3) Endnu ikke ejendomsvurderet. Ibrugtaget pr Indgår til kostprisen: Total ejendomsværdi for Forskningscenter Risø Risø-R-1589(DA) 19

22 Note 3B. gangværende arbejder for egen regning (mio. kr.) Primo ,0 Tilgang 0,9 Nedskrivninger 0,0 Overført til materielle anlægsaktiver 0,0 Kostpris pr ,9 Note 4. Hensatte forpligtelser (mio. kr.) Hensatte forpligtelser 8,3 Anvendt i tidligere år 0,0 Hensatte forpligtelser i alt 8,3 Hensatte forpligtelser vedrører forpligtelser til - hensættelse vedr. overførsel af aktiviteter til KVL. 1,0 '- hensættelse til EuroAtom 0,5 '- hensættelse til renovering af losseplads 1,5 ''- hensættelse til overførsel af patenter til DTU 2,0 - hensættelse til udflytning i f.m. dekommissionering 3,3 Total 8,3 Forpligtelserne forventes afviklet som følger: Inden for 1 år 8,3 Udover 1 år 0,0 I alt 8,3 Bilag 2. Markedsstyrede aktiviteter Direkte Direkte Indirekte Udgifter Mio. kr. Indtægter Løn udgifter udgifter i alt Resultat Markedsstyrede aktiviteter ,9 28,0 28,1 29,5 85,6 23,3 Markedsstyrede aktiviteter ,8 32,6 29,4 34,3 96,3 20,5 Markedsstyrede aktiviteter ,2 33,4 26,8 35,1 95,3 22,9 Risø R 1589(DA) 20

23 Bilag 3. Nøgletal. Nøgletal Beregning Tal Resultat 1. Akkumuleret overført Overført overskud 8,0 overskud og startkapital Startkapital 26,5 0,30 2. Akkumuleret udsvingsandel 3. Udnyttelsesgrad af låneramme 4. Overskudsgrad 5. Bevillingsandel 6. Ekstraordinære poster 7. Tab på debitorer 8. Kapitalandel Overført overskud * ,0 Bruttoudgiftsbevilling 529,3 Træk på låneramme * ,2 Lånerammen 474,1 Årets resultat * ,7 Ord. driftsindt. i alt 520,3 Indtægtsført bevilling * ,0 Ord. driftsindt. i alt 520,3 Ekstraordinære udgifter * ,1 Udgifter i alt 529,0 Tab på debitorer * ,4 Tilgodehavender 165,2 (Renter + afskrivninger) * ,8 Ord. driftsindt. i alt 520,3 1,51 0,82-1,05 47,63 0,04 0,80 10,89 9. Nedskrivningsratio Ikke relevant 10. Afskrivningsrate 11. Opretholdelsesgrad 12. Årsværkspris 13. Soliditetsgrad Af- og nedskrivninger * ,4 Kostpris 652,4 Tilgang 2.510,0 Årets afskrivninger 42,0 Personaleudgifter i alt ,5 Årsværk 653,0 Egenkapital i alt * ,5 Passiver i alt 612,6 6,43 59,83 461,78 5, Reservationsflow Ikke relevant 15. Akkumuleret reservationsandel Ikke relevant Risø-R-1589(DA) 21

24 Risøs forskning skal være med til at løse konkrete problemer. Vi sætter mål for forskningen gennem løbende dialog med erhvervsliv, det politiske system og forskere. Effekten af vores forskning er bæredygtig energiforsyning og ny teknologi til sundhedssektoren.

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere