Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb."

Transkript

1 NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen og Jobcentret vedrørende overgangen fra ung med særlige behov til voksen med særlige behov. Overgang fra ung med særlige behov til voksen med særlige behov Når en ung i Hvidovre Kommune overgår fra børneområdet til voksenområdet, overgår den unge fra Børne- og i Børneog Velfærdsforvaltningen enten til Ældre- og Handicapafdelingen i Børneog Velfærdsforvaltningen eller til Jobcentret i Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og i mange tilfælde til begge afdelinger. Samtidig overgår den unge fra én lovgivning til en anden. Den unge har hidtil fået ydelser alene i henhold til serviceloven. Når den unge bliver myndig, bliver nogle ydelser fortsat givet i henhold til serviceloven, men serviceloven på henholdsvis børne- og voksenområdet har forskelligt formål og fokus. De øvrige ydelser til de unge over 18 år gives i henhold til lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet eller på pensionsområdet. Hvidovre Kommunes Ungdoms- og Uddannelsesvejledning bidrager også til de unges overgang til voksne specielt ved, at det er UU-vejledningen, der indstiller de unge til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. Forskelle i lovgivning på børne- og voksenområdet Formålet med lovgivningen i forhold til børn og unge med særlige behov er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår i børnenes hjem eller i det nære miljø. Der er således fokus på barnets/den unges udvikling sammen med familien. Formålet med lovgivningen i forhold til voksne med særlige behov er hovedsagelig at kompensere for en nedsat funktionsevne. For voksne er der mere fokus på den enkelte borger og ikke længere på den samlede familie. Erfaringsmæssigt medfører det en del usikkerhed for både de unge og deres forældre, og det er derfor vigtigt, at ændringerne i overgangen er gennemskuelige for de unge og deres forældre. Samarbejdet mellem

2 afdelingerne er tilrettelagt på en sådan måde, at de unge og deres forældre oplever, at overgangen forløber tilfredsstillende. Den unge(og familien) vil opleve, at overgangen betyder ændringer i de ydelser og den støtte, de hidtil har modtaget. I forbindelse med at den unge bliver voksen, skal der foretages en ny vurdering, og der skal ske bevilling ud fra nye regler. For eksempel er den voksne borger ikke nødvendigvis berettiget til den samme kompensation for merudgifter efter servicelovens 100 som den familien modtog, inden den unge fyldte 18 år til dækning af merudgifter efter servicelovens 41. Ligeledes gælder, at hvis forældre har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42, kan dette ikke fortsætte, efter den unge er fyldt 18 år, da forældrenes forsørgelsespligt ophører. Den unge kan dog eventuelt få hjælp til personlig pleje efter servicelovens 83. Punkter i samarbejdsaftalen Visitationsmøde i Børne- og. Lederen af SSB deltager i visitationsmøder i Børne- og den sidste torsdag i måneden fra april Formålet er, at drøftelsen af overgangssagerne kvalificeres, og at borgerne derved oplever, at deres sag behandles helhedsorienteret. Informationsskema Der er udarbejdet et informationsskema vedrørende oplysninger om de unges situation. Det betyder, at de punkter om de unges situation, som skemaet indeholder, skal være tilgængelige for de involverede afdelinger enten ved at skemaet er udfyldt, eller at oplysninger er tilgængelige fx i en indstilling. Handleveje Børne- og har udarbejdet 6 handleveje til internt brug i afdelingen for behandling af sagerne i overgangen fra barn/ung til voksen. De to af handlevejene omhandler sagerne i Børnehandicap. Handlevejene beskriver gangen i sagerne fra den unge er 16 år og frem til de bliver 18 år. Samarbejdsmøder Handlevejene beskriver også de samarbejdsmøder, der er mellem de ovenstående afdelinger i forløbet. Det første samarbejdsmøde kan i nogle tilfælde allerede være, når den unge er 17 år. Det er Børne- og, der har ansvaret for at indkalde til samarbejdsmøder og sørge for, at de nødvendige personer er til stede. Indkaldelse til samarbejdsmøde Når rådgiveren i Børne- og indkalder til samarbejdsmøde med ovennævnte afdelinger sker det pr. mail til afdelingens fællespostkasse, og afdelingerne melder tilbage til Børne- og familieafdelingen, hvem der kommer til at behandle sagen. Dette gør, at den enkelte rådgiver ikke behøver at bruge tid på at finde en bestemt rådgiver i en anden afdeling. Side 2 af 6

3 Indkaldelsen til samarbejdsmøde skal indeholde oplysninger om de unge i overensstemmelse med informationsskemaet. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, hvoraf formålet med mødet fremgår, således at alle kan forberede sig til mødet. Formøde Det er aftalt, at der altid er et kort formøde mellem de professionelle inden borgerne deltager i mødet. Formødet skal bruges til afklaring af indholdet og rollefordelingen på mødet. Unge med vidtgående funktionsnedsættelse, som er anbragt uden for hjemmet før det 18 år, og som fortsat skal være anbragt efter det 18. år. SSB har ansvaret for i samarbejde med Børnehandicap, at der er et anbringelsessted til disse unge efter det 18. år. Det kan være i deres hidtidige anbringelsessted eller i et nyt relevant anbringelsessted, som SSB peger på. Hvis de unge er berettiget til førtidspension sker samarbejdet mellem Børnehandicap og Pensionsafdelingen. Unge med vidtgående funktionsnedsættelse, der bor hjemme. Nogle unge har boet hjemme frem til deres 18. år på trods af deres vidtgående funktionsnedsættelse. Når de unge bliver 18 år, kan det både være den unges og forældrenes ønske, at den unge kommer til at bo for sig selv på et bosted. SSB har ansvaret for i samarbejde med Børnehandicap at finde et bosted til disse unge. Hvis de unge er berettiget til førtidspension sker samarbejdet mellem Børnehandicap og Pensionsafdelingen. Samarbejdsaftalen i skematisk form Børne- og Visitationsmøde Rådgiver i Børne- og udfærdiger oplæg til visitationsmøde, som indeholder oplysninger om den unge i henhold til informationsskemaet. Oplægget afleveres fredag inden kl før den sidste torsdag i måneden til sekretariatet, som søger for at lederen af SSB får oplæggene. Det fremgår af handlevejene, hvilke SSB/Jobcenter/pensionsaf deling Leder af SSB deltager i Børne- og s visitationsmøde den sidste torsdag i måneden. Side 3 af 6

4 Indkaldelse til samarbejdsmøde Formøde sager, der skal på visitationsmøde, hvor SSB deltager. Rådgiverne i Børneog har ansvaret for at indkalde til samarbejdsmøder i henhold til handlevejene. Indkaldelsen sendes til fællespostkassen for SSB, Jobcentret og Pensionsafdelingen Jobcentrets mail er: fælles post KA AMA JC Ungeindsats SSB s mail er: Pensionsafdelingen s mail er: handicapafdelingenpe nsion dk Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet, mødedeltagerne og oplysninger om den unge i henhold til informationsskema. Der indkaldes til formøde samtidig med indkaldelse til det egentlige samarbejdsmøde. Formødet er et møde for de professionelle, hvor indholdet og rollefordelingen i samarbejdsmødet fastlægges. Det oplyses i indkaldelsen, hvor lang tid der er afsat til formødet. SSB, Jobcentret og Pensionsafdelingen har ansvaret for, at indkaldelsen kommer frem til den eller de personer, der skal deltage i mødet. Disse melder tilbage til rådgiverne i Børne- og om deres deltagelse i mødet. Deltagerne i mødet har ansvaret for at være forberedt i henhold til dagsordenen og oplysningerne om den unge. Alle deltagere i formødet har ansvar for at være forberedt til mødet. Unge med Børnehandicap SSB tager i samarbejde med Side 4 af 6

5 vidtgående funktionsnedsætt else. Det drejer sig om anbragte unge, der har behov for fortsat anbringelse efter det 18. år. Unge med vidtgående funktionsnedsætt else Det drejer sig om unge, der bor hjemme, men som skal flytte hjemmefra og på bosted ved det 18. Ophør af efterværn for den unge, hvor formålet ikke kan opfyldes. Evaluering af samarbejdsaftale n. orienterer SSB om den unges anbringelse ved den unges 17. år. Det foregår på visitationsmøde, hvor SSB deltager. Hvis den unge anses for at være berettiget til førtidspension orienteres pensionsafdelingen. Børnehandicap orienterer pensionsafdelingen om den unge, når de er 17 ½ år, hvis den unge anses for at være berettiget til førtidspension ellers orienteres SSB. Børne- og tager sagen på visitationsmøde med deltagelse af SSB. Sagen skal være oplyst i henhold til informationsskemaet. Samarbejdsaftalen evalueres et halvt år efter den er sat i værk. Lederen af Børnehandicap tager initiativ til evalueringen. Børnehandicap beslutning om, hvorvidt den unge skal forblive på sit hidtidige anbringelsessted, eller om der skal findes et nyt anbringelsessted til den unge. Det er SSBs ansvar, at den unges anbringelsessted er på plads, når den unge fylder 18 år. Pensionsafdelingen er ligeledes ansvarlig for at finde et bosted til den unge, hvis den unge er berettiget til førtidspension. Pension/SSB tager i samarbejde med Børnehandicap beslutning om den unges fremtidige bosted. Bostedet skal så vidt muligt være fundet, når den unge fylder 18 år. Visitationsmødet med deltagelse af SSB træffer afgørelse om det videre forløb i sagen. Kort beskrivelse af Førtidspensionsreformen Førtidspensionsreformen trådte i kraft den 1. januar Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men have tilbudt et eller flere ressourceforløb. Ressourceforløbet skal give unge mulighed for ved en helhedsorienteret og tværfaglig indsats at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Side 5 af 6

6 I alle kommuner er der oprettet et rehabiliteringsteam, som sikrer, at indsatsen koordineres på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Hvis den unge har så alvorlig en funktionsnedsættelse, at arbejdsevnen ikke kan udvikles, heller ikke ved et ressourceforløb, er det Børne- og, der forbereder sagen til rehabiliteringsteamet før den unge bliver 18 år. Rehabiliteringsteamet kan herefter indstille den unge til Pensionsnævnet om tilkendelse af førtidspension. Kort beskrivelse af Kontanthjælpsreformen Kontanthjælp er afskaffet for unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Udsatte unge vil efter bestemte kriterier kunne få aktivitetstillæg, så deres ydelse kommer til at svare til den tidligere kontanthjælp. Alle unge uden uddannelse får et uddannelsespålæg, hvilket betyder, at de hurtigst muligt skal i gang med en uddannelse. Hvis de unge ikke har forudsætningerne for at gå i gang med en uddannelse, skal de deltage i en indsats, der er rettet mod uddannelse. Unge som er åbenlyst uddannelsesparate skal, hvis de ikke får et job indenfor 3 måneder, arbejde for deres uddannelseshjælp i en nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. Enlige forsørgere og unge mødre får særlig støtte og økonomisk hjælp til at komme i gang med en uddannelse. Side 6 af 6

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER

IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGRE- REDE INDSATSER IMPLEMENTERINGSGUIDE ORGANISERING AF INTEGREREDE INDSATSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for og forventninger til projektet

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere