Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Peter Hüttel René G. Nielsen 1

2 Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job. Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve). Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil? Kreativitet som en del af barnets/den unges læring både ift. - de specifikke kreative fag - den generelle læring (Musikskole, Billed- og dramaskole). Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner). Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe grundlag for læring (Sundhedstjeneste). Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje). Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge (Skoler, SFO og PPR). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). Forudsætninger Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddannelse eller et arbejde. Det forudsætter, at: 1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt 2. Familien er en del af barnets og den unges læring 3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv. 4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes 5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relationer til de voksne og sine kammerater 6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i forhold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre 2

3 Budgetpræsentation Budgettet for Læring udgør i mio. kr. I nedenstående diagram vises hvordan 817 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. Der mangler således at blive udmøntet bidrag til reduktion og tilpasning og Geninvesteringspuljen på i alt ca. 18 mio. kr. kr Budget 2015 i kr. Undervisning og kultur kr Ungdomsskolen Sundhedsområdet kr Dagtilbud Børn og familie kr kr Undervisning og kultur Formål Folkeskoleområdet (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). PPR (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). PPR-området (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). Specialundervisning og specialtilbud (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter). Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). Musikskole, Billed- og dramaskole (kreativitet som en del af barnets/den unges læring i forhold til - de specifikke kreative fag - den generelle læring) Budgetforudsætninger Folkeskoleområdet: Den 20. december 2013 blev lovforslaget om folkeskolereformen vedtaget i Folketinget. Med reformens ikrafttræden i august 2014, så har reformen 5/12 budgetvirkning i budgettet for 2014 og fuld budgetvirkning i

4 Her er en kort gennemgang af de elementer i reformen, der nu er vedtaget: - Den åbne skole: Loven fastslår, at skolerne skal indgå samarbejder, herunder i form af partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. - Valgfag: Der er fortsat en valgfagsrække, men kommunerne kan tilbyde andre valgfag såfremt de formulerer mål og indhold for disse. - Bevis og prøver: Navnet på afgangsbevis og prøver ændres, så ordet "afgang" ikke længere optræder. Idræt indføres som prøvefag og den skriftlige udtalelse i idræt fjernes. - Elevernes undervisningstid: Undervisningstiden tilrettelægges således, at den over et skoleår har en samlet varighed på mindst: 1200 timer, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer, i børnehaveklassen og på klassetrin timer, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer, på klassetrin timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, på klassetrin. Der er minimumstimetal for dansk, matematik, historie og det enkelte klassetrins årlige undervisningstid. For de øvrige fag i folkeskolelovens fagrække er der angivet et årligt timetal på de enkelte klassetrin, der alene er vejledende. Linjefagsuddannelse. I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt at kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen løbende øges, så kompetencedækningen er mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel Justerede ressourcetildeling som følge af folkeskolereform. Denne blev besluttet af byrådet d. 26. februar 2014 og viderefører principperne i den tidligere tildelingsmodel, og samtidig indarbejdes de beregnings- og finansieringselementer, der følger som konsekvens af folkeskolereformen. Dermed er de ændrede tildelingsmodeller nu implementeret og det statsligt forøgede bloktilskud på 5.5 mio. kr. fordelt på: Øget lønsum til løntillæg udfasning aldersreduktion Overhead til undervisningsmidler mv. Øget tildeling længere skoledag skole (fra SFO) Pulje 'Sæt Hedensted på landkortet' Private skoler: Merudgift forhøjet tilskud og bidragsprocent Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger: 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10 kl. I alt Elever Klasser PPR: Budgetforudsætningerne for PPR er uændrede. 4

5 SFO-området: Den længere skoledag betyder, at eleverne i klasse vil tilbringe kortere tid i SFO. Dermed er der frigjort ressourcer i disse tilbud, der er anvendt til den nye skoledag. Samtidig er det i Hedensted kommune beslutte at nedbringe antallet af lukkedage, hvorved den samlede ressource til SFO erne i lighed med forældrebetalingen er uændret. Nytænkning af skole og fritidstilbud kan skabe en mere sammenhængende skoledag. Reformen har netop fokus på, at SFO og skole ikke er to vidt forskellige ting, og at pædagogerne og lærerne arbejder tættere sammen på tværs af skole og fritidstilbud. Flere kommuner er allerede i gang med at tænke over, hvordan de kan skabe en længere og mere sammenhængende skoledag og samtidig skabe økonomisk robusthed i SFO-erne. Budgetforudsætningerne på SFO-området afhænger også af belægningsgraden i tilbuddene, dvs. hvor mange børn, der gør brug af tilbuddet. Det kan være vanskeligt at forudse, hvilken betydning den længere skoledag vil få for belægningsgraden. Da helhedsskolen i Hedensted blev indført for 10 år siden var oplevelsen, at belægningsgraden faldt de første år. Efterfølgende oplevede vi dog, at belægningsgraden efter et par år igen stiger. Der er budgetmæssigt forudsat et marginalt fald fra 83 procent til 81 procent i belægningsgraden, hvilket bedrager til finansieringen af den længere skoledag. Budgetforudsætningerne på SFO-området bærer præg af den ændrede tildelingsmodel som følge af Folkeskolereformen og beslutningen om at nedbringe antallet af lukkedage. Derudover er der flyttet et budget på kr. 1,5 mio. fra Dagtilbud til U-SFO en i Langskov, som følge af at udgiften til de 3-6 årige nu hører under SFO-området. Specialundervisning og specialtilbud: Med byrådets godkendelse af Kvalitetsrapporten i december 2013 blev det besluttet at der i forbindelse med den fulde indfasning af ressourceudlægning i skulle vurderes, om der kunne ske en justering af ressourceudlægningsmodellen, så enkelte skolers økonomiske sårbarhed og tilfældigheder kunne adresseres. Byrådet besluttede på møde d. 30. april at forlænge overgangsordningen for den inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet med følgende fordeling: 60 pct. elevtal, 20 pct. socioøkonomi og 20 pct. sikkerhedsnet/imødegåelse af tilfældigheder. Beslutningen er resurseneutral; men indebærer en omlægning af ca. 54 mio. af skolernes selvforvaltning. Ungdomsskolens heltidsundervisning: Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede. Derudover er der flyttet et budget på kr fra skolernes specialafdelinger til ungdomsskolens heltidsundervisning som følge af det aktuelle visitationsmønster specialundervisningsopgave, der tidligere var budgetteret under Folkeskoler. Musikskole, Billed- og dramaskole: Budgetforudsætningerne for Musikskolen er uændrede. Derudover er der flyttet et budget på kr fra folkeskoler til Musikskolen som følge af oprettelse af Musiktalent Tørring, hvor personale aflønnes af musikskole. 5

6 Sundhedsområdet Formål Sundhedstjeneste: Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. I forhold til læring handler trivsel både om samvær, sociale relationer og fællesskabets betydning for følelsen af at høre til, samt om børnenes sundhed. Jo bedre sundhed og trivsel, jo bedre læring og udvikling. Derfor tilbyder Hedensted kommune sundhedspleje til småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Ved 1. barn tilbydes dog 7 standardbesøg. De regelmæssige besøg til alle børnefamilier afsluttes ved 1½ års alderen. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg tilbydes til alle 1. gangs gravide samt ved særlig behov, efter henvisning fra tværfaglige samarbejdspartnere. Der er et specielt tilbud til unge mødre samt kvinder med fødselsdepression. I skolen ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid, elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin, bl.a. pubertetsundervisning i 5 klasse. Tandpleje: Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser indenfor tandplejeområdet. Det drejer sig om: Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 årige). Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen. Specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de øvrige tandplejetilbud. Tandplejen er organiseret som en kombination af 2 kommunale klinikker og en fastprisaftale med 8 private klinikker. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige årige kan modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske. Budgetforudsætninger Sundhedstjeneste: Budgettet til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede antal børn i forskellige alderskategorier sammenholdt med prisen på de ydelser som kommunen leverer. Accelererede patientforløb med flere ambulante fødsler og tidlig udskrivning medfører risiko for genindlæggelser, og kræver hurtig og tæt opfølgning af sundhedsplejen. Hedensted Kommune har et weekendberedskab sådan at alle nyfødte bliver tilset 4. eller 5. dagen efter fødslen. Hver barn er overvægtig, halvdelen af dem i en grad så det er truende for deres helbred, fremtidige arbejdsevne og sundhedsudgifterne. Hedensted Kommune har derfor en særlig indsats i form af Overvægtsklinik, hvor børn og familier behandles via tæt og struktureret indsats. 6

7 Det tværfaglige samarbejde er øget i forhold til børn med særlige behov. Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats via gruppetilbud til børn der mistrives, børn fra hjem med skilsmisse, unge sårbare mødre sat kvinder med fødselsdepression. Tandpleje: Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn- og unge i hhv. privat og kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og de privatpraktiserende tandlæger. Dagtilbud samt børn og familie Formål Dagtilbud til børn og unge (Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet) Børn og familie: Familieafdelingens overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der har særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende rammer. Derigennem sidestilles de med andre børn og unge bedst muligt, så de bliver i stand til med tiden at tage en uddannelse og et arbejde, for derefter at blive selvforsørgende og i stand til at skabe gode betingelser for et godt ungdoms - og voksen liv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og udviklingsmiljø, så det bliver i stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin. Dette sker på 3 niveauer: o Forebyggende (konsulentstøtte, opdyrkning af netværks ressourcer, råd og vejledning mv.) o Supplerende (indsatser) o Sikring (døgnanbringelser) På alle 3 niveauer inddrages forældrene og netværket - og der arbejdes med forældrene på aktør niveau, og udvikling af forældrenes evner til at skabe de bedste forudsætninger for deres barn og dets udvikling. (Viden om familier og børn med særlige problemer(familieafdelingen). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). Budgetforudsætninger Dagtilbud til børn og unge (Dagplejere og daginstitutioner): Generelt er udviklingen af børnetallet stagneret efter flere års fald, dog med væsentlige udsving imellem de forskellige skoledistrikter. Det betyder, at der fortsat må påregnes en nednormering af især børnehaverne over de næste 3-5 år. Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende model: 7

8 Kommunale dagtilbud: 25 % vuggestuepladser 197 børn (2014: 202) 75 % dagplejepladser 590 børn (2014: 607) Børnehavepladser 1286 børn (2014: 1381) Private dagtilbud og pasningsordninger: Vuggestuepladser 24 børn (2014: 0) Børnehavepladser 150 børn (2014: 150) Private pasningsordninger 70 børn (2014: 70) Udviklingen i børnetal fra Aldersgrupperne 0-5 år dagtilbudsområdet Tendensen er at der over de seneste 3-4 år har væretet markant fald i børnetallet fra børn i 2010 til børn i aldersgruppen 0-5 år pr. 1/ Børnetallet ser nu ud til at stabilisere sig frem mod 2015, dog på niveau med år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Dagplejen: Budget 2015 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 %. Belægningsprocenten er udtryk for i hvor høj grad den enkelte dagplejer er fyldt op med 4 børn. At belægningsprocenten er under 100 % skyldes, at der ikke kan regnes med fuld belægning i perioderne før/efter fx uddannelsesforløb, ferie, afspadsering eller opsigelser. I 2015 skal dagplejen over på lønsumsstyring, hvilket betyder, at der vil ske regulering af budgettet i forhold til det faktiske børnetal. Budgettet er reguleret med 5,5 mio. kr. i forholdt til 2014 på baggrund af faldende børnetal. Daginstitutioner: Børnehaver og integrerede daginstitutioner med vuggestue og børnehave er budgetteret ud fra det forventede børnetal i den respektive institution. Derudover er der videreført en bevilling fra 2014 på i alt 5 mio. (3,5 mio. til dagtilbud og 1,5 mio. til SFO) til afskaffelse af 15 lukkedage om året. 8

9 Daginstitutionerne arbejder med lønsumsstyring, og der sker fortsat kapacitetstilpasning i forhold til faldende børnetal. TIP-teamet: Team for Inkluderende Pædagogik har i forbindelse med overgangen til lønsumsstyring i 2014 tilpasset normeringen samt ændret fordelingen mellem faste pladser i minigrupper og løse støtte timer i institutionerne i tråd med inklusionstankegangen, dvs. der er færre faste minigruppe pladser. I 2014 har ledere og pædagoger deltaget i efteruddannelse omkring inklusionsindsatsen. Denne prioritering fortsættes med efteruddannelse af dagplejerne i Private børnepassere og daginstitutioner: Antallet af børn, der passes af private børnepassere og i private dagtilbud i Hedensted Kommune er stigende, og budgettet er derfor udvidet med 2,4 mio. kr. i forhold til 2014 primært på baggrund af oprettelsen af 2 vuggestuegrupper á hver 12 børn i hhv. Vejlefjord Børnehave og Bøgehaven. Udsatte børn og unge (Familieafdeling, Handicap og Sociale formål): Familieafdelingen: Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden modtager og afklarer underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og sikrer at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handleplanen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. Familiecenteret (familiekonsulenter, behandlere) Bakkevej (herunder Familieplejen), Ungeindsatsen m.fl. Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og de unge. Politiske målsætninger jf. den sammenhængende børnepolitik: Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning Helhedsorienteret indsats Forældrenes ansvar/løsninger tæt på familien Barnet i centrum Kvalitet og faglighed Omkostningsbevidst indsats Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med et behandlingsbehov. I samarbejde med Bakkevej er der taget initiativ til at udvikle et dagbehandlingstilbud som alternativ til døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med forældre og netværk skabes de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Ved en fuld belægning på 7 børn og unge, vil den forventede månedlige udgift pr. barn andrage kr. som skal ses i forhold til en gennemsnitlig månedlig udgift på kr. for døgnophold. Ved etablering af tilbuddet vil der ske vurdering af, hvorvidt der er nuværende anbragt børn og unge, som vil kunne profitere af dagforanstaltningen, ligesom der i fm. kommende anbringelser vil 9

10 ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltningen. Der forventes ligeledes et fortsat fald i antallet af aflastningsordninger. Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper: Døgninstitut ion Opholdsteder Kost-/ Efterskole Familie -pleje Eget værels e Netværksfamilier Aflastning ,00 16,00 8,00 39,00 57,00 aug ,00 10,00 3,00 39,00 37,00 aug ,00 11,00 2,00 34,00 43,00 aug ,00* 10,00 2,00 34,00 46,00 juli ,00* 6,00 1,00 42,00 49,00 aug. Budget 11,17 8,00 1,00 38,25 1,00 6,00 52, Budget 9,67 9,00 4,50 42,00 7,00 4,00 56, Budget 11,00 13,50 3,00 39,50 6,00 2,33 66, Budget 11,00 16,00 3,00 37,00 6,00 1,00 65, Budget 13,00 13,00 3,00 34,42 6,00 3,00 47, Ovenstående foranstaltninger er optalt i beskrevet måned og ikke i helårsforanstaltninger Anbringelser på døgninstitutioner: Der er til budget 2015 afsat ressourcer til 13 børn, hvilket er en mindre stigning i forhold til tidligere år. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 5 til 18 år. Anbringelser på opholdssteder: Der er afsat ressourcer til 13 børn i budget 2015 mod 16 børn i Derudover er fire børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Anbringelser i familiepleje: Der er et lille fald i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 34,42 børn i 2015 mod 37 i Derudover er seks børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion Anbringelser i netværkspleje: Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 var afsat til 1, i 2015 er afsat ressourcer til 6. Aflastning i plejefamilier: Der er i løbet af 2013/2014 sket et stort fald i antallet af aflastningsordning, og der er nu budgetlagt med 47 børn i forhold til 65 børn i Medio 2013 er der åbnet mulighed for at Familieafdelingen kan benytte aflastningstilbud på Søndergården, og vil være udgiftsneutral for Familieafdelingen. Ved bevilling af aflastning fremadrettet vil der ske en afklaring af, hvorvidt barnets behov kan imødekommes ved Søndergårdens tilbud. 10

11 Sikrede afdelinger: På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst på 1,25 mio. kr. pr. helårsanbringelse (2010 pl) og dels ved objektiv finansiering og fordeles efter kommunernes andel af de årige. Ophold på Familieinstitution: Der har i 2014 været en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, sociale og udviklingsmæssige udfordringer. Det har medført en stigning i antallet af familier, hvor det af hensynet til barnets sundhed og udvikling har været nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under døgnophold. Der konstateres i perioden fra 2007 til 2014 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov. Der er oprettet et Modtagerteam i afdelingen, således at der foretages en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt forløb i Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag udenfor afdelingen eller via et kort 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt med barnets behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige 50 undersøgelse for afdækning af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken indsats der skal suppleres med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb, og antallet af 50 undersøgelser er faldende. Der vil i efteråret 2014 blive foretaget en evaluering af Modtagerteamet for nærmere analyse heraf. Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2011 modtog familieafdelingen 299 underretning. Tallet var i 2013 på 391 underretninger, hvilket svarer til en stigning på 30 %. Der ventes ikke et fald de kommende år. Der vil fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger (Sundhedspleje, Sundhedsfremme og de øvrige afdelinger, der arbejder med Børn og Unge). Organisationen har i højere og højere grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum. Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere denne stigning. Den enkelte rådgiver kan maximalt arbejde med et gennemsnit på ca børnesager jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde samtidig med, at socialrådgiveren øger sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres familier bl.a. skoler, daginstitutioner. Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Ankersvej og Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har krævet store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imødekommende behovene, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser. 11

12 Handicap: Handicapafdelingen er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte. Socialrådgiverfunktionen er opdelt i henholdsvis børn og voksne, idet den fortsat øgede kompleksitet i opgaverne kræver specialisering. Leverandørdelen består af et aflastningstilbud Søndergård samt et eftermiddagstilbud Club Hub. Det kommunale aflastningstilbud Søndergård blev oprettet i 2010 og blev finansieret ved hjemtagelse af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan tilbyde aflastning til 11 helårstilbud. Eftermiddagstilbuddet Club Hub er oprettet i 2013, og er finansieret af skole- og handicapafdelingen. Øvrige eksterne leverandører er Døgnplejefamilier Private opholdssteder Aflastningsfamilier Døgninstitutioner Kontaktpersoner til at støtte den handicappede og dennes familie Handicapafdelingen har udfærdiget følgende visioner: At være let tilgængelig for den handicappede borger og de pårørende At have en høj grad af vidensdeling internt og eksternt At tilrettelægge tilbud der er med til at skabe sammenhæng og helheder i borgerens liv Aktivt at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen med det formål at skabe relevante tilbud og løsninger for borgeren. At være på forkant med udviklingen, fastholde fokus og være eksperimenterende mht. tilbud og faglighed. Sociale formål: Det er Handicapafdelingens ansvar at foretage skøn og beregninger vedr. udbetaling af kontante ydelse til: Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 42 Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning 32 stk. 8 Der er 50 % statsrefusion på udgifterne på nær udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber m.v. 12

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v.

Nedenfor beskrives de forskellige områders organisering, opgaver og udfordringer m.v. Notat Opgaver og udfordringer i Børn og Skole Børn og Skole består følgende fire områder med hver sin chef: Sekretariatet Børn og Familie Dagtilbud Skole Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: BF1 Bedre opsporing tidligere indsats i Det tværfaglige distriktsarbejde. Udvikling af en opsporingsmetode for aldersgrupperne 0-2 år, 3-6 år og 6-10 år i

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet

Bilag 1. Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Bilag 1 Enhedsprisanalyse fra 6-byerne, børneområdet Børneområdet - hovedkonklusioner Udgiftsniveau København har det højeste udgiftsniveau pr. 0-22 årige til udsatte børn og unge blandt 6-byerne. Dette

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Den sociale diplomuddannelse børn og unge, modul 4, Hold 10 8. maj 2014 Phd. studerende på CBS / Det Samfundsfaglige og

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere