Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Peter Hüttel René G. Nielsen 1

2 Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job. Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve). Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil? Kreativitet som en del af barnets/den unges læring både ift. - de specifikke kreative fag - den generelle læring (Musikskole, Billed- og dramaskole). Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner). Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe grundlag for læring (Sundhedstjeneste). Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje). Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge (Skoler, SFO og PPR). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). Forudsætninger Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddannelse eller et arbejde. Det forudsætter, at: 1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt 2. Familien er en del af barnets og den unges læring 3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv. 4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes 5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relationer til de voksne og sine kammerater 6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i forhold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre 2

3 Budgetpræsentation Budgettet for Læring udgør i mio. kr. I nedenstående diagram vises hvordan 817 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. Der mangler således at blive udmøntet bidrag til reduktion og tilpasning og Geninvesteringspuljen på i alt ca. 18 mio. kr. kr Budget 2015 i kr. Undervisning og kultur kr Ungdomsskolen Sundhedsområdet kr Dagtilbud Børn og familie kr kr Undervisning og kultur Formål Folkeskoleområdet (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). PPR (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). PPR-området (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). Specialundervisning og specialtilbud (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter). Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). Musikskole, Billed- og dramaskole (kreativitet som en del af barnets/den unges læring i forhold til - de specifikke kreative fag - den generelle læring) Budgetforudsætninger Folkeskoleområdet: Den 20. december 2013 blev lovforslaget om folkeskolereformen vedtaget i Folketinget. Med reformens ikrafttræden i august 2014, så har reformen 5/12 budgetvirkning i budgettet for 2014 og fuld budgetvirkning i

4 Her er en kort gennemgang af de elementer i reformen, der nu er vedtaget: - Den åbne skole: Loven fastslår, at skolerne skal indgå samarbejder, herunder i form af partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. - Valgfag: Der er fortsat en valgfagsrække, men kommunerne kan tilbyde andre valgfag såfremt de formulerer mål og indhold for disse. - Bevis og prøver: Navnet på afgangsbevis og prøver ændres, så ordet "afgang" ikke længere optræder. Idræt indføres som prøvefag og den skriftlige udtalelse i idræt fjernes. - Elevernes undervisningstid: Undervisningstiden tilrettelægges således, at den over et skoleår har en samlet varighed på mindst: 1200 timer, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer, i børnehaveklassen og på klassetrin timer, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer, på klassetrin timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, på klassetrin. Der er minimumstimetal for dansk, matematik, historie og det enkelte klassetrins årlige undervisningstid. For de øvrige fag i folkeskolelovens fagrække er der angivet et årligt timetal på de enkelte klassetrin, der alene er vejledende. Linjefagsuddannelse. I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt at kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen løbende øges, så kompetencedækningen er mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel Justerede ressourcetildeling som følge af folkeskolereform. Denne blev besluttet af byrådet d. 26. februar 2014 og viderefører principperne i den tidligere tildelingsmodel, og samtidig indarbejdes de beregnings- og finansieringselementer, der følger som konsekvens af folkeskolereformen. Dermed er de ændrede tildelingsmodeller nu implementeret og det statsligt forøgede bloktilskud på 5.5 mio. kr. fordelt på: Øget lønsum til løntillæg udfasning aldersreduktion Overhead til undervisningsmidler mv. Øget tildeling længere skoledag skole (fra SFO) Pulje 'Sæt Hedensted på landkortet' Private skoler: Merudgift forhøjet tilskud og bidragsprocent Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger: 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10 kl. I alt Elever Klasser PPR: Budgetforudsætningerne for PPR er uændrede. 4

5 SFO-området: Den længere skoledag betyder, at eleverne i klasse vil tilbringe kortere tid i SFO. Dermed er der frigjort ressourcer i disse tilbud, der er anvendt til den nye skoledag. Samtidig er det i Hedensted kommune beslutte at nedbringe antallet af lukkedage, hvorved den samlede ressource til SFO erne i lighed med forældrebetalingen er uændret. Nytænkning af skole og fritidstilbud kan skabe en mere sammenhængende skoledag. Reformen har netop fokus på, at SFO og skole ikke er to vidt forskellige ting, og at pædagogerne og lærerne arbejder tættere sammen på tværs af skole og fritidstilbud. Flere kommuner er allerede i gang med at tænke over, hvordan de kan skabe en længere og mere sammenhængende skoledag og samtidig skabe økonomisk robusthed i SFO-erne. Budgetforudsætningerne på SFO-området afhænger også af belægningsgraden i tilbuddene, dvs. hvor mange børn, der gør brug af tilbuddet. Det kan være vanskeligt at forudse, hvilken betydning den længere skoledag vil få for belægningsgraden. Da helhedsskolen i Hedensted blev indført for 10 år siden var oplevelsen, at belægningsgraden faldt de første år. Efterfølgende oplevede vi dog, at belægningsgraden efter et par år igen stiger. Der er budgetmæssigt forudsat et marginalt fald fra 83 procent til 81 procent i belægningsgraden, hvilket bedrager til finansieringen af den længere skoledag. Budgetforudsætningerne på SFO-området bærer præg af den ændrede tildelingsmodel som følge af Folkeskolereformen og beslutningen om at nedbringe antallet af lukkedage. Derudover er der flyttet et budget på kr. 1,5 mio. fra Dagtilbud til U-SFO en i Langskov, som følge af at udgiften til de 3-6 årige nu hører under SFO-området. Specialundervisning og specialtilbud: Med byrådets godkendelse af Kvalitetsrapporten i december 2013 blev det besluttet at der i forbindelse med den fulde indfasning af ressourceudlægning i skulle vurderes, om der kunne ske en justering af ressourceudlægningsmodellen, så enkelte skolers økonomiske sårbarhed og tilfældigheder kunne adresseres. Byrådet besluttede på møde d. 30. april at forlænge overgangsordningen for den inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet med følgende fordeling: 60 pct. elevtal, 20 pct. socioøkonomi og 20 pct. sikkerhedsnet/imødegåelse af tilfældigheder. Beslutningen er resurseneutral; men indebærer en omlægning af ca. 54 mio. af skolernes selvforvaltning. Ungdomsskolens heltidsundervisning: Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede. Derudover er der flyttet et budget på kr fra skolernes specialafdelinger til ungdomsskolens heltidsundervisning som følge af det aktuelle visitationsmønster specialundervisningsopgave, der tidligere var budgetteret under Folkeskoler. Musikskole, Billed- og dramaskole: Budgetforudsætningerne for Musikskolen er uændrede. Derudover er der flyttet et budget på kr fra folkeskoler til Musikskolen som følge af oprettelse af Musiktalent Tørring, hvor personale aflønnes af musikskole. 5

6 Sundhedsområdet Formål Sundhedstjeneste: Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. I forhold til læring handler trivsel både om samvær, sociale relationer og fællesskabets betydning for følelsen af at høre til, samt om børnenes sundhed. Jo bedre sundhed og trivsel, jo bedre læring og udvikling. Derfor tilbyder Hedensted kommune sundhedspleje til småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Ved 1. barn tilbydes dog 7 standardbesøg. De regelmæssige besøg til alle børnefamilier afsluttes ved 1½ års alderen. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg tilbydes til alle 1. gangs gravide samt ved særlig behov, efter henvisning fra tværfaglige samarbejdspartnere. Der er et specielt tilbud til unge mødre samt kvinder med fødselsdepression. I skolen ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid, elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin, bl.a. pubertetsundervisning i 5 klasse. Tandpleje: Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser indenfor tandplejeområdet. Det drejer sig om: Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 årige). Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen. Specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de øvrige tandplejetilbud. Tandplejen er organiseret som en kombination af 2 kommunale klinikker og en fastprisaftale med 8 private klinikker. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige årige kan modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske. Budgetforudsætninger Sundhedstjeneste: Budgettet til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede antal børn i forskellige alderskategorier sammenholdt med prisen på de ydelser som kommunen leverer. Accelererede patientforløb med flere ambulante fødsler og tidlig udskrivning medfører risiko for genindlæggelser, og kræver hurtig og tæt opfølgning af sundhedsplejen. Hedensted Kommune har et weekendberedskab sådan at alle nyfødte bliver tilset 4. eller 5. dagen efter fødslen. Hver barn er overvægtig, halvdelen af dem i en grad så det er truende for deres helbred, fremtidige arbejdsevne og sundhedsudgifterne. Hedensted Kommune har derfor en særlig indsats i form af Overvægtsklinik, hvor børn og familier behandles via tæt og struktureret indsats. 6

7 Det tværfaglige samarbejde er øget i forhold til børn med særlige behov. Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats via gruppetilbud til børn der mistrives, børn fra hjem med skilsmisse, unge sårbare mødre sat kvinder med fødselsdepression. Tandpleje: Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn- og unge i hhv. privat og kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og de privatpraktiserende tandlæger. Dagtilbud samt børn og familie Formål Dagtilbud til børn og unge (Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet) Børn og familie: Familieafdelingens overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der har særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende rammer. Derigennem sidestilles de med andre børn og unge bedst muligt, så de bliver i stand til med tiden at tage en uddannelse og et arbejde, for derefter at blive selvforsørgende og i stand til at skabe gode betingelser for et godt ungdoms - og voksen liv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og udviklingsmiljø, så det bliver i stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin. Dette sker på 3 niveauer: o Forebyggende (konsulentstøtte, opdyrkning af netværks ressourcer, råd og vejledning mv.) o Supplerende (indsatser) o Sikring (døgnanbringelser) På alle 3 niveauer inddrages forældrene og netværket - og der arbejdes med forældrene på aktør niveau, og udvikling af forældrenes evner til at skabe de bedste forudsætninger for deres barn og dets udvikling. (Viden om familier og børn med særlige problemer(familieafdelingen). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). Budgetforudsætninger Dagtilbud til børn og unge (Dagplejere og daginstitutioner): Generelt er udviklingen af børnetallet stagneret efter flere års fald, dog med væsentlige udsving imellem de forskellige skoledistrikter. Det betyder, at der fortsat må påregnes en nednormering af især børnehaverne over de næste 3-5 år. Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende model: 7

8 Kommunale dagtilbud: 25 % vuggestuepladser 197 børn (2014: 202) 75 % dagplejepladser 590 børn (2014: 607) Børnehavepladser 1286 børn (2014: 1381) Private dagtilbud og pasningsordninger: Vuggestuepladser 24 børn (2014: 0) Børnehavepladser 150 børn (2014: 150) Private pasningsordninger 70 børn (2014: 70) Udviklingen i børnetal fra Aldersgrupperne 0-5 år dagtilbudsområdet Tendensen er at der over de seneste 3-4 år har væretet markant fald i børnetallet fra børn i 2010 til børn i aldersgruppen 0-5 år pr. 1/ Børnetallet ser nu ud til at stabilisere sig frem mod 2015, dog på niveau med år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Dagplejen: Budget 2015 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 %. Belægningsprocenten er udtryk for i hvor høj grad den enkelte dagplejer er fyldt op med 4 børn. At belægningsprocenten er under 100 % skyldes, at der ikke kan regnes med fuld belægning i perioderne før/efter fx uddannelsesforløb, ferie, afspadsering eller opsigelser. I 2015 skal dagplejen over på lønsumsstyring, hvilket betyder, at der vil ske regulering af budgettet i forhold til det faktiske børnetal. Budgettet er reguleret med 5,5 mio. kr. i forholdt til 2014 på baggrund af faldende børnetal. Daginstitutioner: Børnehaver og integrerede daginstitutioner med vuggestue og børnehave er budgetteret ud fra det forventede børnetal i den respektive institution. Derudover er der videreført en bevilling fra 2014 på i alt 5 mio. (3,5 mio. til dagtilbud og 1,5 mio. til SFO) til afskaffelse af 15 lukkedage om året. 8

9 Daginstitutionerne arbejder med lønsumsstyring, og der sker fortsat kapacitetstilpasning i forhold til faldende børnetal. TIP-teamet: Team for Inkluderende Pædagogik har i forbindelse med overgangen til lønsumsstyring i 2014 tilpasset normeringen samt ændret fordelingen mellem faste pladser i minigrupper og løse støtte timer i institutionerne i tråd med inklusionstankegangen, dvs. der er færre faste minigruppe pladser. I 2014 har ledere og pædagoger deltaget i efteruddannelse omkring inklusionsindsatsen. Denne prioritering fortsættes med efteruddannelse af dagplejerne i Private børnepassere og daginstitutioner: Antallet af børn, der passes af private børnepassere og i private dagtilbud i Hedensted Kommune er stigende, og budgettet er derfor udvidet med 2,4 mio. kr. i forhold til 2014 primært på baggrund af oprettelsen af 2 vuggestuegrupper á hver 12 børn i hhv. Vejlefjord Børnehave og Bøgehaven. Udsatte børn og unge (Familieafdeling, Handicap og Sociale formål): Familieafdelingen: Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden modtager og afklarer underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og sikrer at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handleplanen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. Familiecenteret (familiekonsulenter, behandlere) Bakkevej (herunder Familieplejen), Ungeindsatsen m.fl. Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og de unge. Politiske målsætninger jf. den sammenhængende børnepolitik: Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning Helhedsorienteret indsats Forældrenes ansvar/løsninger tæt på familien Barnet i centrum Kvalitet og faglighed Omkostningsbevidst indsats Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med et behandlingsbehov. I samarbejde med Bakkevej er der taget initiativ til at udvikle et dagbehandlingstilbud som alternativ til døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med forældre og netværk skabes de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Ved en fuld belægning på 7 børn og unge, vil den forventede månedlige udgift pr. barn andrage kr. som skal ses i forhold til en gennemsnitlig månedlig udgift på kr. for døgnophold. Ved etablering af tilbuddet vil der ske vurdering af, hvorvidt der er nuværende anbragt børn og unge, som vil kunne profitere af dagforanstaltningen, ligesom der i fm. kommende anbringelser vil 9

10 ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltningen. Der forventes ligeledes et fortsat fald i antallet af aflastningsordninger. Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper: Døgninstitut ion Opholdsteder Kost-/ Efterskole Familie -pleje Eget værels e Netværksfamilier Aflastning ,00 16,00 8,00 39,00 57,00 aug ,00 10,00 3,00 39,00 37,00 aug ,00 11,00 2,00 34,00 43,00 aug ,00* 10,00 2,00 34,00 46,00 juli ,00* 6,00 1,00 42,00 49,00 aug. Budget 11,17 8,00 1,00 38,25 1,00 6,00 52, Budget 9,67 9,00 4,50 42,00 7,00 4,00 56, Budget 11,00 13,50 3,00 39,50 6,00 2,33 66, Budget 11,00 16,00 3,00 37,00 6,00 1,00 65, Budget 13,00 13,00 3,00 34,42 6,00 3,00 47, Ovenstående foranstaltninger er optalt i beskrevet måned og ikke i helårsforanstaltninger Anbringelser på døgninstitutioner: Der er til budget 2015 afsat ressourcer til 13 børn, hvilket er en mindre stigning i forhold til tidligere år. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 5 til 18 år. Anbringelser på opholdssteder: Der er afsat ressourcer til 13 børn i budget 2015 mod 16 børn i Derudover er fire børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Anbringelser i familiepleje: Der er et lille fald i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 34,42 børn i 2015 mod 37 i Derudover er seks børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion Anbringelser i netværkspleje: Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 var afsat til 1, i 2015 er afsat ressourcer til 6. Aflastning i plejefamilier: Der er i løbet af 2013/2014 sket et stort fald i antallet af aflastningsordning, og der er nu budgetlagt med 47 børn i forhold til 65 børn i Medio 2013 er der åbnet mulighed for at Familieafdelingen kan benytte aflastningstilbud på Søndergården, og vil være udgiftsneutral for Familieafdelingen. Ved bevilling af aflastning fremadrettet vil der ske en afklaring af, hvorvidt barnets behov kan imødekommes ved Søndergårdens tilbud. 10

11 Sikrede afdelinger: På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst på 1,25 mio. kr. pr. helårsanbringelse (2010 pl) og dels ved objektiv finansiering og fordeles efter kommunernes andel af de årige. Ophold på Familieinstitution: Der har i 2014 været en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, sociale og udviklingsmæssige udfordringer. Det har medført en stigning i antallet af familier, hvor det af hensynet til barnets sundhed og udvikling har været nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under døgnophold. Der konstateres i perioden fra 2007 til 2014 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov. Der er oprettet et Modtagerteam i afdelingen, således at der foretages en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt forløb i Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag udenfor afdelingen eller via et kort 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt med barnets behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige 50 undersøgelse for afdækning af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken indsats der skal suppleres med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb, og antallet af 50 undersøgelser er faldende. Der vil i efteråret 2014 blive foretaget en evaluering af Modtagerteamet for nærmere analyse heraf. Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2011 modtog familieafdelingen 299 underretning. Tallet var i 2013 på 391 underretninger, hvilket svarer til en stigning på 30 %. Der ventes ikke et fald de kommende år. Der vil fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger (Sundhedspleje, Sundhedsfremme og de øvrige afdelinger, der arbejder med Børn og Unge). Organisationen har i højere og højere grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum. Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere denne stigning. Den enkelte rådgiver kan maximalt arbejde med et gennemsnit på ca børnesager jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde samtidig med, at socialrådgiveren øger sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres familier bl.a. skoler, daginstitutioner. Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Ankersvej og Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har krævet store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imødekommende behovene, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser. 11

12 Handicap: Handicapafdelingen er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte. Socialrådgiverfunktionen er opdelt i henholdsvis børn og voksne, idet den fortsat øgede kompleksitet i opgaverne kræver specialisering. Leverandørdelen består af et aflastningstilbud Søndergård samt et eftermiddagstilbud Club Hub. Det kommunale aflastningstilbud Søndergård blev oprettet i 2010 og blev finansieret ved hjemtagelse af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan tilbyde aflastning til 11 helårstilbud. Eftermiddagstilbuddet Club Hub er oprettet i 2013, og er finansieret af skole- og handicapafdelingen. Øvrige eksterne leverandører er Døgnplejefamilier Private opholdssteder Aflastningsfamilier Døgninstitutioner Kontaktpersoner til at støtte den handicappede og dennes familie Handicapafdelingen har udfærdiget følgende visioner: At være let tilgængelig for den handicappede borger og de pårørende At have en høj grad af vidensdeling internt og eksternt At tilrettelægge tilbud der er med til at skabe sammenhæng og helheder i borgerens liv Aktivt at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen med det formål at skabe relevante tilbud og løsninger for borgeren. At være på forkant med udviklingen, fastholde fokus og være eksperimenterende mht. tilbud og faglighed. Sociale formål: Det er Handicapafdelingens ansvar at foretage skøn og beregninger vedr. udbetaling af kontante ydelse til: Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 42 Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning 32 stk. 8 Der er 50 % statsrefusion på udgifterne på nær udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber m.v. 12

Udvalget for Læring. Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve).

Udvalget for Læring. Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve). Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Følger senere. Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2016 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2016 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) Formand Kasper Glyngø (A) Næstformand Lars Poulsen (V) Jesper Lund (A) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2017 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Budgetforslag 2017 Side 1. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) Formand Kasper Glyngø (A) Næstformand Lars Poulsen (V) Jesper Lund (A) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Bemærkninger for de enkelte udvalg

Bemærkninger for de enkelte udvalg Bemærkninger for de enkelte udvalg 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE BEMÆRKNINGER FOR DE ENKELTE UDVALG M.V. UDVALG FOR POLITISK KOORDINATION & ØKONOMI 3-11 UDVALGET FOR LÆRING 12-23 UDVALGET

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

21 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi

21 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 21 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi Udvalgsmedlemmer Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge

Plan- og Budgetgrundlag Børn og Unge Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Status på Børn og Familie

Status på Børn og Familie Status på Børn og Familie Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse og status... 3 Økonomi... 5 Udvikling i de faglige udfordringer... 9 Budgetmæssige udfordringer

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:

I Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange: Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere