Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)"

Transkript

1 Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Peter Hüttel René G. Nielsen 1

2 Udvalgets opgaver Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job. Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til folkeskolens afgangsprøve). Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil? Kreativitet som en del af barnets/den unges læring både ift. - de specifikke kreative fag - den generelle læring (Musikskole, Billed- og dramaskole). Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner). Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe grundlag for læring (Sundhedstjeneste). Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje). Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge (Skoler, SFO og PPR). Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). Forudsætninger Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddannelse eller et arbejde. Det forudsætter, at: 1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt 2. Familien er en del af barnets og den unges læring 3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv. 4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes 5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relationer til de voksne og sine kammerater 6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i forhold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre 2

3 Budgetpræsentation Budgettet for Læring udgør i mio. kr. I nedenstående diagram vises hvordan 817 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. Der mangler således at blive udmøntet bidrag til reduktion og tilpasning og Geninvesteringspuljen på i alt ca. 18 mio. kr. kr Budget 2015 i kr. Undervisning og kultur kr Ungdomsskolen Sundhedsområdet kr Dagtilbud Børn og familie kr kr Undervisning og kultur Formål Folkeskoleområdet (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). PPR (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). PPR-området (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). Specialundervisning og specialtilbud (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter). Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). Musikskole, Billed- og dramaskole (kreativitet som en del af barnets/den unges læring i forhold til - de specifikke kreative fag - den generelle læring) Budgetforudsætninger Folkeskoleområdet: Den 20. december 2013 blev lovforslaget om folkeskolereformen vedtaget i Folketinget. Med reformens ikrafttræden i august 2014, så har reformen 5/12 budgetvirkning i budgettet for 2014 og fuld budgetvirkning i

4 Her er en kort gennemgang af de elementer i reformen, der nu er vedtaget: - Den åbne skole: Loven fastslår, at skolerne skal indgå samarbejder, herunder i form af partnerskaber med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner. - Valgfag: Der er fortsat en valgfagsrække, men kommunerne kan tilbyde andre valgfag såfremt de formulerer mål og indhold for disse. - Bevis og prøver: Navnet på afgangsbevis og prøver ændres, så ordet "afgang" ikke længere optræder. Idræt indføres som prøvefag og den skriftlige udtalelse i idræt fjernes. - Elevernes undervisningstid: Undervisningstiden tilrettelægges således, at den over et skoleår har en samlet varighed på mindst: 1200 timer, svarende til gennemsnitligt 30 ugentlige timer, i børnehaveklassen og på klassetrin timer, svarende til gennemsnitligt 33 ugentlige timer, på klassetrin timer, svarende til gennemsnitligt 35 ugentlige timer, på klassetrin. Der er minimumstimetal for dansk, matematik, historie og det enkelte klassetrins årlige undervisningstid. For de øvrige fag i folkeskolelovens fagrække er der angivet et årligt timetal på de enkelte klassetrin, der alene er vejledende. Linjefagsuddannelse. I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt at kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen løbende øges, så kompetencedækningen er mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Budgetforudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel Justerede ressourcetildeling som følge af folkeskolereform. Denne blev besluttet af byrådet d. 26. februar 2014 og viderefører principperne i den tidligere tildelingsmodel, og samtidig indarbejdes de beregnings- og finansieringselementer, der følger som konsekvens af folkeskolereformen. Dermed er de ændrede tildelingsmodeller nu implementeret og det statsligt forøgede bloktilskud på 5.5 mio. kr. fordelt på: Øget lønsum til løntillæg udfasning aldersreduktion Overhead til undervisningsmidler mv. Øget tildeling længere skoledag skole (fra SFO) Pulje 'Sæt Hedensted på landkortet' Private skoler: Merudgift forhøjet tilskud og bidragsprocent Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger: 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10 kl. I alt Elever Klasser PPR: Budgetforudsætningerne for PPR er uændrede. 4

5 SFO-området: Den længere skoledag betyder, at eleverne i klasse vil tilbringe kortere tid i SFO. Dermed er der frigjort ressourcer i disse tilbud, der er anvendt til den nye skoledag. Samtidig er det i Hedensted kommune beslutte at nedbringe antallet af lukkedage, hvorved den samlede ressource til SFO erne i lighed med forældrebetalingen er uændret. Nytænkning af skole og fritidstilbud kan skabe en mere sammenhængende skoledag. Reformen har netop fokus på, at SFO og skole ikke er to vidt forskellige ting, og at pædagogerne og lærerne arbejder tættere sammen på tværs af skole og fritidstilbud. Flere kommuner er allerede i gang med at tænke over, hvordan de kan skabe en længere og mere sammenhængende skoledag og samtidig skabe økonomisk robusthed i SFO-erne. Budgetforudsætningerne på SFO-området afhænger også af belægningsgraden i tilbuddene, dvs. hvor mange børn, der gør brug af tilbuddet. Det kan være vanskeligt at forudse, hvilken betydning den længere skoledag vil få for belægningsgraden. Da helhedsskolen i Hedensted blev indført for 10 år siden var oplevelsen, at belægningsgraden faldt de første år. Efterfølgende oplevede vi dog, at belægningsgraden efter et par år igen stiger. Der er budgetmæssigt forudsat et marginalt fald fra 83 procent til 81 procent i belægningsgraden, hvilket bedrager til finansieringen af den længere skoledag. Budgetforudsætningerne på SFO-området bærer præg af den ændrede tildelingsmodel som følge af Folkeskolereformen og beslutningen om at nedbringe antallet af lukkedage. Derudover er der flyttet et budget på kr. 1,5 mio. fra Dagtilbud til U-SFO en i Langskov, som følge af at udgiften til de 3-6 årige nu hører under SFO-området. Specialundervisning og specialtilbud: Med byrådets godkendelse af Kvalitetsrapporten i december 2013 blev det besluttet at der i forbindelse med den fulde indfasning af ressourceudlægning i skulle vurderes, om der kunne ske en justering af ressourceudlægningsmodellen, så enkelte skolers økonomiske sårbarhed og tilfældigheder kunne adresseres. Byrådet besluttede på møde d. 30. april at forlænge overgangsordningen for den inklusionsfremmende ressourceudlægningsmodel på specialundervisningsområdet med følgende fordeling: 60 pct. elevtal, 20 pct. socioøkonomi og 20 pct. sikkerhedsnet/imødegåelse af tilfældigheder. Beslutningen er resurseneutral; men indebærer en omlægning af ca. 54 mio. af skolernes selvforvaltning. Ungdomsskolens heltidsundervisning: Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede. Derudover er der flyttet et budget på kr fra skolernes specialafdelinger til ungdomsskolens heltidsundervisning som følge af det aktuelle visitationsmønster specialundervisningsopgave, der tidligere var budgetteret under Folkeskoler. Musikskole, Billed- og dramaskole: Budgetforudsætningerne for Musikskolen er uændrede. Derudover er der flyttet et budget på kr fra folkeskoler til Musikskolen som følge af oprettelse af Musiktalent Tørring, hvor personale aflønnes af musikskole. 5

6 Sundhedsområdet Formål Sundhedstjeneste: Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. I forhold til læring handler trivsel både om samvær, sociale relationer og fællesskabets betydning for følelsen af at høre til, samt om børnenes sundhed. Jo bedre sundhed og trivsel, jo bedre læring og udvikling. Derfor tilbyder Hedensted kommune sundhedspleje til småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Ved 1. barn tilbydes dog 7 standardbesøg. De regelmæssige besøg til alle børnefamilier afsluttes ved 1½ års alderen. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg tilbydes til alle 1. gangs gravide samt ved særlig behov, efter henvisning fra tværfaglige samarbejdspartnere. Der er et specielt tilbud til unge mødre samt kvinder med fødselsdepression. I skolen ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid, elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin, bl.a. pubertetsundervisning i 5 klasse. Tandpleje: Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser indenfor tandplejeområdet. Det drejer sig om: Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 årige). Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen. Specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de øvrige tandplejetilbud. Tandplejen er organiseret som en kombination af 2 kommunale klinikker og en fastprisaftale med 8 private klinikker. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige årige kan modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske. Budgetforudsætninger Sundhedstjeneste: Budgettet til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede antal børn i forskellige alderskategorier sammenholdt med prisen på de ydelser som kommunen leverer. Accelererede patientforløb med flere ambulante fødsler og tidlig udskrivning medfører risiko for genindlæggelser, og kræver hurtig og tæt opfølgning af sundhedsplejen. Hedensted Kommune har et weekendberedskab sådan at alle nyfødte bliver tilset 4. eller 5. dagen efter fødslen. Hver barn er overvægtig, halvdelen af dem i en grad så det er truende for deres helbred, fremtidige arbejdsevne og sundhedsudgifterne. Hedensted Kommune har derfor en særlig indsats i form af Overvægtsklinik, hvor børn og familier behandles via tæt og struktureret indsats. 6

7 Det tværfaglige samarbejde er øget i forhold til børn med særlige behov. Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats via gruppetilbud til børn der mistrives, børn fra hjem med skilsmisse, unge sårbare mødre sat kvinder med fødselsdepression. Tandpleje: Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn- og unge i hhv. privat og kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og de privatpraktiserende tandlæger. Dagtilbud samt børn og familie Formål Dagtilbud til børn og unge (Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet) Børn og familie: Familieafdelingens overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der har særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende rammer. Derigennem sidestilles de med andre børn og unge bedst muligt, så de bliver i stand til med tiden at tage en uddannelse og et arbejde, for derefter at blive selvforsørgende og i stand til at skabe gode betingelser for et godt ungdoms - og voksen liv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og udviklingsmiljø, så det bliver i stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin. Dette sker på 3 niveauer: o Forebyggende (konsulentstøtte, opdyrkning af netværks ressourcer, råd og vejledning mv.) o Supplerende (indsatser) o Sikring (døgnanbringelser) På alle 3 niveauer inddrages forældrene og netværket - og der arbejdes med forældrene på aktør niveau, og udvikling af forældrenes evner til at skabe de bedste forudsætninger for deres barn og dets udvikling. (Viden om familier og børn med særlige problemer(familieafdelingen). Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). Budgetforudsætninger Dagtilbud til børn og unge (Dagplejere og daginstitutioner): Generelt er udviklingen af børnetallet stagneret efter flere års fald, dog med væsentlige udsving imellem de forskellige skoledistrikter. Det betyder, at der fortsat må påregnes en nednormering af især børnehaverne over de næste 3-5 år. Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende model: 7

8 Kommunale dagtilbud: 25 % vuggestuepladser 197 børn (2014: 202) 75 % dagplejepladser 590 børn (2014: 607) Børnehavepladser 1286 børn (2014: 1381) Private dagtilbud og pasningsordninger: Vuggestuepladser 24 børn (2014: 0) Børnehavepladser 150 børn (2014: 150) Private pasningsordninger 70 børn (2014: 70) Udviklingen i børnetal fra Aldersgrupperne 0-5 år dagtilbudsområdet Tendensen er at der over de seneste 3-4 år har væretet markant fald i børnetallet fra børn i 2010 til børn i aldersgruppen 0-5 år pr. 1/ Børnetallet ser nu ud til at stabilisere sig frem mod 2015, dog på niveau med år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Dagplejen: Budget 2015 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 %. Belægningsprocenten er udtryk for i hvor høj grad den enkelte dagplejer er fyldt op med 4 børn. At belægningsprocenten er under 100 % skyldes, at der ikke kan regnes med fuld belægning i perioderne før/efter fx uddannelsesforløb, ferie, afspadsering eller opsigelser. I 2015 skal dagplejen over på lønsumsstyring, hvilket betyder, at der vil ske regulering af budgettet i forhold til det faktiske børnetal. Budgettet er reguleret med 5,5 mio. kr. i forholdt til 2014 på baggrund af faldende børnetal. Daginstitutioner: Børnehaver og integrerede daginstitutioner med vuggestue og børnehave er budgetteret ud fra det forventede børnetal i den respektive institution. Derudover er der videreført en bevilling fra 2014 på i alt 5 mio. (3,5 mio. til dagtilbud og 1,5 mio. til SFO) til afskaffelse af 15 lukkedage om året. 8

9 Daginstitutionerne arbejder med lønsumsstyring, og der sker fortsat kapacitetstilpasning i forhold til faldende børnetal. TIP-teamet: Team for Inkluderende Pædagogik har i forbindelse med overgangen til lønsumsstyring i 2014 tilpasset normeringen samt ændret fordelingen mellem faste pladser i minigrupper og løse støtte timer i institutionerne i tråd med inklusionstankegangen, dvs. der er færre faste minigruppe pladser. I 2014 har ledere og pædagoger deltaget i efteruddannelse omkring inklusionsindsatsen. Denne prioritering fortsættes med efteruddannelse af dagplejerne i Private børnepassere og daginstitutioner: Antallet af børn, der passes af private børnepassere og i private dagtilbud i Hedensted Kommune er stigende, og budgettet er derfor udvidet med 2,4 mio. kr. i forhold til 2014 primært på baggrund af oprettelsen af 2 vuggestuegrupper á hver 12 børn i hhv. Vejlefjord Børnehave og Bøgehaven. Udsatte børn og unge (Familieafdeling, Handicap og Sociale formål): Familieafdelingen: Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden modtager og afklarer underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og sikrer at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handleplanen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. Familiecenteret (familiekonsulenter, behandlere) Bakkevej (herunder Familieplejen), Ungeindsatsen m.fl. Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og de unge. Politiske målsætninger jf. den sammenhængende børnepolitik: Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning Helhedsorienteret indsats Forældrenes ansvar/løsninger tæt på familien Barnet i centrum Kvalitet og faglighed Omkostningsbevidst indsats Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med et behandlingsbehov. I samarbejde med Bakkevej er der taget initiativ til at udvikle et dagbehandlingstilbud som alternativ til døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med forældre og netværk skabes de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Ved en fuld belægning på 7 børn og unge, vil den forventede månedlige udgift pr. barn andrage kr. som skal ses i forhold til en gennemsnitlig månedlig udgift på kr. for døgnophold. Ved etablering af tilbuddet vil der ske vurdering af, hvorvidt der er nuværende anbragt børn og unge, som vil kunne profitere af dagforanstaltningen, ligesom der i fm. kommende anbringelser vil 9

10 ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltningen. Der forventes ligeledes et fortsat fald i antallet af aflastningsordninger. Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper: Døgninstitut ion Opholdsteder Kost-/ Efterskole Familie -pleje Eget værels e Netværksfamilier Aflastning ,00 16,00 8,00 39,00 57,00 aug ,00 10,00 3,00 39,00 37,00 aug ,00 11,00 2,00 34,00 43,00 aug ,00* 10,00 2,00 34,00 46,00 juli ,00* 6,00 1,00 42,00 49,00 aug. Budget 11,17 8,00 1,00 38,25 1,00 6,00 52, Budget 9,67 9,00 4,50 42,00 7,00 4,00 56, Budget 11,00 13,50 3,00 39,50 6,00 2,33 66, Budget 11,00 16,00 3,00 37,00 6,00 1,00 65, Budget 13,00 13,00 3,00 34,42 6,00 3,00 47, Ovenstående foranstaltninger er optalt i beskrevet måned og ikke i helårsforanstaltninger Anbringelser på døgninstitutioner: Der er til budget 2015 afsat ressourcer til 13 børn, hvilket er en mindre stigning i forhold til tidligere år. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 5 til 18 år. Anbringelser på opholdssteder: Der er afsat ressourcer til 13 børn i budget 2015 mod 16 børn i Derudover er fire børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Anbringelser i familiepleje: Der er et lille fald i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 34,42 børn i 2015 mod 37 i Derudover er seks børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion Anbringelser i netværkspleje: Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 var afsat til 1, i 2015 er afsat ressourcer til 6. Aflastning i plejefamilier: Der er i løbet af 2013/2014 sket et stort fald i antallet af aflastningsordning, og der er nu budgetlagt med 47 børn i forhold til 65 børn i Medio 2013 er der åbnet mulighed for at Familieafdelingen kan benytte aflastningstilbud på Søndergården, og vil være udgiftsneutral for Familieafdelingen. Ved bevilling af aflastning fremadrettet vil der ske en afklaring af, hvorvidt barnets behov kan imødekommes ved Søndergårdens tilbud. 10

11 Sikrede afdelinger: På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst på 1,25 mio. kr. pr. helårsanbringelse (2010 pl) og dels ved objektiv finansiering og fordeles efter kommunernes andel af de årige. Ophold på Familieinstitution: Der har i 2014 været en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, sociale og udviklingsmæssige udfordringer. Det har medført en stigning i antallet af familier, hvor det af hensynet til barnets sundhed og udvikling har været nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under døgnophold. Der konstateres i perioden fra 2007 til 2014 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov. Der er oprettet et Modtagerteam i afdelingen, således at der foretages en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt forløb i Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag udenfor afdelingen eller via et kort 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt med barnets behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige 50 undersøgelse for afdækning af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken indsats der skal suppleres med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb, og antallet af 50 undersøgelser er faldende. Der vil i efteråret 2014 blive foretaget en evaluering af Modtagerteamet for nærmere analyse heraf. Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2011 modtog familieafdelingen 299 underretning. Tallet var i 2013 på 391 underretninger, hvilket svarer til en stigning på 30 %. Der ventes ikke et fald de kommende år. Der vil fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger (Sundhedspleje, Sundhedsfremme og de øvrige afdelinger, der arbejder med Børn og Unge). Organisationen har i højere og højere grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum. Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at honorere denne stigning. Den enkelte rådgiver kan maximalt arbejde med et gennemsnit på ca børnesager jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde samtidig med, at socialrådgiveren øger sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres familier bl.a. skoler, daginstitutioner. Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Ankersvej og Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har krævet store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imødekommende behovene, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser. 11

12 Handicap: Handicapafdelingen er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel forhold til økonomisk kompensation som forskellige former for støtte. Socialrådgiverfunktionen er opdelt i henholdsvis børn og voksne, idet den fortsat øgede kompleksitet i opgaverne kræver specialisering. Leverandørdelen består af et aflastningstilbud Søndergård samt et eftermiddagstilbud Club Hub. Det kommunale aflastningstilbud Søndergård blev oprettet i 2010 og blev finansieret ved hjemtagelse af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan tilbyde aflastning til 11 helårstilbud. Eftermiddagstilbuddet Club Hub er oprettet i 2013, og er finansieret af skole- og handicapafdelingen. Øvrige eksterne leverandører er Døgnplejefamilier Private opholdssteder Aflastningsfamilier Døgninstitutioner Kontaktpersoner til at støtte den handicappede og dennes familie Handicapafdelingen har udfærdiget følgende visioner: At være let tilgængelig for den handicappede borger og de pårørende At have en høj grad af vidensdeling internt og eksternt At tilrettelægge tilbud der er med til at skabe sammenhæng og helheder i borgerens liv Aktivt at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen med det formål at skabe relevante tilbud og løsninger for borgeren. At være på forkant med udviklingen, fastholde fokus og være eksperimenterende mht. tilbud og faglighed. Sociale formål: Det er Handicapafdelingens ansvar at foretage skøn og beregninger vedr. udbetaling af kontante ydelse til: Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 41 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 42 Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning 32 stk. 8 Der er 50 % statsrefusion på udgifterne på nær udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber m.v. 12

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere