Miljøzone i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøzone i København"

Transkript

1 Miljøzone i København Af Civilingeniør Annette Kayser & Cand. Techn. Soc. Vibeke Forsting Københavns Kommune, Vej & Park Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Baggrund Partikelforureningen fra trafikken er sundhedsskadelig for folk, der bor og færdes i byer. En stor del af denne forurening stammer fra lastbiler og andre tunge køretøjer. I Københavns Kommune står de tunge køretøjer således for ca. 9 % af trafikarbejdet, men for omkring halvdelen af partikelforureningen. Derfor har kommunen besluttet at indføre en miljøzone i den tættest befolkede halvdel af byen i første omgang som et forsøg omfattende tunge dieselkøretøjer. For at kunne køre og standse i miljøzonen skal disse være forsynet med et partikelfilter. Grunden til at det er valgt at stille krav om partikelfiltre er, at montering af partikelfiltre på dieselkøretøjer p.t. er det mest effektive middel til at begrænse emissionen af de ultrafine partikler og dermed de sundhedsskadelige effekter. Det er der blandt andet redegjort for i rapporter fra Færdselsstyrelsen (juni 2002) og regeringens partikelredegørelse (juni 2003). En analyse fra Institut for Miljøvurdering (november 2002) vurderer, at det også er en samfundsmæssig god investering at eftermontere partikelfiltre på dieselkøretøjer. Tilsvarende vurderinger har kommunen gjort i forbindelse med arbejdet med at etablere en miljøzoneordning i København. Et partikelfilter opfanger % af alle typer partikler, også de ultrafine. Også Regeringen har fokus på partikelfiltre og har oprettet en tilskudsordning til montering af filtre på i alt 30 mio. kr. fordelt over 2004 og I nærværende paper beskrives mål og succeskriterier for miljøzoneordningen, dens udformning og administration, de forventede trafikale, økonomiske samt miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser samt processen omkring indførelse af en miljøzone. Mål og succeskriterier Mål Projektets overordnede mål er at forbedre den generelle sundheds- og helbredstilstand i Københavns Kommune i 2008 i forhold til 2004, herunder at afprøve om en miljøzone er et effektivt middel til at begrænse den luftforurening, herunder især den partikelforurening, som trafikken giver anledning til. Hvad angår de mere specifikke projektmål er de både formuleret som teknisk, kvantitative mål og som kvalitative mål. Således er det målet at reducere partikeludledningen fra dieselbiler over 3½ tons med 80 % og at reducere forekomsten af ultrafine partikler i trafikerede gader med 40 %. Desuden er det et mål, at miljøzonen skal være kendt og værdsat af borgere, transportører og virksomheder. Succeskriterier Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Køretøjernes røggastæthed skal overholde 0,2 pr. m, hvilket kan bestemmes ud fra en såkaldt opacitetsmåling, der foretages af SBI i forbindelse med de årlige syn af køretøjer. Som indikatorer for om luftkvalitetsmålet nås benyttes luftens partikelindhold (PM 10, PM 2,5, ultrafine), indholdet af NO 2, NO og CO samt partiklernes kemiske sammensætning. Metoderne, der bruges, er bl.a. luftkvalitetsmålinger og modelberegninger (PM 10, PM 2,5, ultrafine samt NO 2, NO og CO), trafiktællinger (til brug ved beregninger) og målinger i trafikerede gader, bybaggrundsmålinger og baggrundsmålinger. Hvad angår det kvalitative mål om at miljøzonen skal være kendt og værdsat, er der opstillet følgende succeskriterier: Alle transportører og virksomheder med ærinde/lokaliseret i Københavnsområdet har kendskab til miljøzonen 75 % af borgerne har kendskab til miljøzonen 50 % af borgerne har en positiv holdning til miljøzonen 50 % af transportører og virksomheder har forståelse for formålet med miljøzonen 75 % af transportører og virksomheder oplever administrationen af miljøzonen som tilfredsstillende Der vil blive gennemført spørgeundersøgelser rettet mod borgere, transportører og virksomheder. I forbindelse med borgernes tilfredshed med ordningen vil det være relevant at stille spørgsmål om bl.a. oplevet forbedring af luftkvaliteten. Desuden skal der spørges til borgernes holdning til, at kommunen tager initiativ til at begrænse luftforureningen. Transportører og virksomheder skal spørges om dels kendskab til miljøzonen; dels om deres oplevelse af bl.a. administration af ordningen. Miljøzoneordningens udformning og administration Zonens geografiske udstrækning Geografisk set er det foreslået at miljøzonen dækker den del af Københavns Kommune, der ligger mellem Ring 2 og Vejlands Allé, svarende til godt halvdelen af kommunens areal. Der bor ca mennesker inden for zonen og der er ca arbejdspladser. Området udgør ca. halvdelen af kommunens areal. Dette svarer til 65 % af kommunens borgere og 85 % af kommunens arbejdspladser. Herudover er der en stor koncentration af kultur- og fritidstilbud, der benyttes af et stort antal mennesker. Det er centralt, at miljøzonen har en vis geografisk udbredelse for at opnå en målbar effekt. Områdeafgrænsningen er søgt gjort så logisk som muligt for trafikanterne. Desuden tages der med afgrænsningen højde for, at ingen nabokommuner spærres inde. Al skiltning om ordningen kan foretages inden for kommunen. En miljøzone omfattende hele kommunen vil have lidt større miljømæssig effekt end den foreslåede. Det vil også være praktisk muligt at etablere den. Men et meget stort antal køretøjer med ærinde andetsteds, vil i givet fald blive tvunget til at opfylde miljøzonekravene, Trafikdage på Aalborg Universitet

4 når de passerer kommunen. Det drejer sig blandt andet om transittrafik fra de øvrige nordiske lande til Europa og omvendt. Trafik til og fra Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner ville også i praksis skulle overholde kravene, hvis zonen omfattede hele kommunen. Hvem er omfattet af ordningen? Alle danske og udenlandske dieselkøretøjer på over 3½ tons totalvægt er omfattet af miljøzoneordningen. Også kommunens egne køretøjer og HURs busser skal opfylde kravene for at køre i zonen. Der er dog undtagelser, nemlig redningskøretøjer (brandvæsen, Falck, politi) og specialkøretøjer, hvor det ikke er muligt at montere effektive partikelfiltre. Hvilke krav gælder? For at få tilladelse til at køre i zonen skal de tunge dieselkøretøjer - være forsynet med et principgodkendt partikelfilter eller have en EURO 4 motor - opfylde et emissionskrav til røggastætheden, der ikke må overstige 0,2 pr. m. - have en motor, der er højst 7 år gammel Allerede fra 1. juli 2004 stilles der krav om, at kommunens egne køretøjer eller køretøjer, der kører for kommunen skal have påmonteret et partikelfilter. Hvordan gør man for at få en tilladelse til at køre i zonen? Sende ansøgning til projektsekretariatet, der udsteder et mærkat, der skal sættes synligt Organisation af projektet og administration af ordningen Arbejdet med forberedelse af miljøzoneordningen er organiseret som et fælles projekt mellem Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen (projektleder). Benarbejdet i projektet foretages af arbejdsgruppen med repræsentanter fra Miljøkontrollen, Vej & Park, Parkering København samt to repræsentanter fra Frederiksberg Kommune. Arbejdsgruppen refererer til en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførelse af miljøzoneordningen, herunder informationskampagne, evalueringer, rapportering og formidling til politikerne, offentligheden mv. Når der foreligger en endelig vedtagelse af miljøzoneordningen, oprettes der et projektsekretariat i Parkering København med reference til den nuværende projektorganisation. Projektsekretariatet har den samlede ledelse og koordinering af projektet og skal varetage administration og selve driften af miljøzoneordningen. Sekretariatets hovedopgaver bliver behandling af ansøgninger og betjening af transportører. Sekretariatet skal desuden medvirke ved informationskampagnen, stå for opdatering af hjemmeside, koordinere evalueringen mv. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Det vurderes, at køretøjer i løbet af et år bliver omfattet af miljøzoneordningen. Dette skønnes i den tre-årige forsøgsperiode at give behov for behandling af ca henvendelser (inkl. dispensationer og henvendelser fra transportører, der er i tvivl om, hvorvidt de er omfattet af reglerne). Sekretariatet bemandes af en projektleder, en projektmedarbejder og et antal løst tilknyttede medarbejdere i spidsbelastninger. Miljøzonens konsekvenser Trafikale konsekvenser Der er pr. 1. januar 2002 indregistreret ca køretøjer i Københavns Kommune, heraf har 6 % (ca køretøjer) en totalvægt på over 3½ tons. En del af disse køretøjer er indregistreret af store danske og internationale virksomheder samt leasing virksomheder og indgår ikke i løsning af transportopgaver i København. Omvendt er der køretøjer, som er indregistreret andre steder, der indgår i det københavnske transportsystem. Ved at lade miljøzoneordningen omfatte køretøjer over 3½ tons, berøres kun en lille andel af det samlede antal køretøjer i byen, men den miljømæssige effekt er forholdsvis stor. De tunge køretøjer står i dag for ca. 9 % af det samlede antal kørte kilometre i København og for halvdelen af partikelforureningen. I miljøzoneområdet er trafikarbejdet med disse køretøjer dagligt ca km og på årsplan ca. 87 mio. km. Det vurderes at i alt mellem og køretøjer i løbet af et år vil blive påvirket af miljøzonens regler. Økonomiske konsekvenser Det er uomtvisteligt forbundet med udgifter for en køretøjsejer at montere partikelfilter på sin vognpark. Prisen for et partikelfilter er dog generelt faldende og svinger alt efter fabrikat, størrelse, etc. I en rapport fra Institut for miljøvurdering skønnes priserne på partikelfiltre at ville stabilisere sig på kr., når der er skabt efterspørgsel. Filtrene har en levetid på mindst seks år og en anslået gennemsnitspris på kr. I Københavns Kommunes seneste udbud om montering af partikelfiltre på tunge køretøjer (foråret 2004) lå prisen pr. partikelfilter på under kr. Kravet om montering af partikelfilter må forventes at skabe en efterspørgsel efter partikelfiltre. Der findes i dag en lang række producenter af partikelfiltre på markedet. De laver flere typer partikelfiltre, der passer til forskellige køretøjer og kørselsmønstre. Kommunen vurderer, at producenterne vil kunne dække efterspørgslen som følge af miljøzonen. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Cowi har for kommunen udarbejdet et notat med virksomhedsøkonomiske konsekvenser af miljøzonen. Af beregningerne fremgår, at med antagelsen om at køretøjer berøres af ordningen vil de samlede omkostninger være som i nedenstående tabel. I beregningerne er det forudsat, at prisen for et partikelfilter vil være kr. Ordning Udgifter i alt Likviditetsbelastning Samlet omkostning ved kun krav om partikelfiltre 0,6 1,2 mia. kr. 1,3 2,1 mia. kr. Samlet omkostning ved krav om partikelfiltre og maks. alder på 7 år 0,8 1,6 mia. kr. 4,8 7,7 mia. kr. De økonomiske omkostninger dækker udgifter over en 3-årig forsøgsperiode. Til sammenligning vil de sundhedsmæssige besparelser over samme periode udgøre mio. kr. Uanset de store spredninger på tallene, må projektet siges at være samfundsmæssigt rentabelt, især i betragtning af at de sundhedsmæssige besparelser vil fortsætte de efterfølgende år. De beregnede udgifter omfatter meromkostning over tid og altså ikke den umiddelbare likviditetsbelastning. Likviditetsbelastningen svarer til de omkostninger transportørerne umiddelbart vil få pålagt til indkøb af partikelfiltre og eventuelt udskiftning af køretøjer. Ved montering af partikelfiltre drejer det sig om en ekstra likviditetsbelastning på 1,3 2,1 mia. kr. Ved et syvårs alderskrav vil der være en ekstra likviditetsbelastning på 4,5 7,0 mia. kr. De ekstra omkostninger, som transportørerne pålægges ved indførelse af en miljøzone, vil formodentlig blive hentet hjem gennem øgede priser på transporten. Ifølge vurderingerne af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser er det uvist, om priserne vil stige generelt eller om der vil opstå særlige tillæg for kørsel i miljøzonen. Under alle omstændigheder bliver prisstigningen beskeden: i størrelsesordenen 1-7 %. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Partikelforurening fra dieselkøretøjer skønnes at udgøre et væsentligt negativt bidrag til sundhedstilstanden i form af for tidlige dødsfald, hospitalsindlæggelser og andre sygdomstilfælde. Luftmålingerne i København viser, at vejtrafikken er årsag til op imod 90 % af forureningen med ultrafine partikler i de trafikerede gader. Den nyeste forskning viser, at det specielt er de små og ultrafine partikler i udstødningsgassen, som medfører de største sundhedsmæssige problemer. Ved at montere partikelfiltre på dieselkøretøjer kan man reducere udslippet af ultrafine partikler med op til 95 % for det enkelte køretøj. Begrænsningen af partikelforureningen som følge af etablering af miljøzonen vurderes at medføre en række positive sundhedsmæssige effekter. Beregninger af de afledte Trafikdage på Aalborg Universitet

7 samfundsøkonomiske gevinster er meget usikre. P.t. anvender videnskaben to forskellige metoder. Den første er baseret på en omkostningsbaseret værdisætning, der tager højde for de udgifter samfundet påføres i forbindelse med hospitalsindlæggelser, mistet arbejdsevne mv. Et tabt menneskeliv værdisættes ifølge denne metode til 1½ mio. kr. Den anden metode er baseret på betalingsvillighed, hvor man søger at estimere alle samfundsmæssige konsekvenser, blandt andet også den enkeltes oplevelse af svie og smerte mv. Metoden værdisætter et tabt liv til 9,6 mio. kr. Begge modeller er anvendt i Regeringens partikelredegørelse samt af en tværministeriel gruppe med deltagelse af Trafikministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet (2001). På figuren nedenfor er vist en række sundhedsmæssige effekter af påmontering af partikelfiltre. Disse er skønsmæssigt beregnet for en miljøzone dækkende hele Københavns Kommune ud fra en nylig vurdering foretaget for hele landet. Endvidere er effekterne værdisat i henhold til de to nævnte metoder. Sygdomskategori Sundhedsmæssig effekt pr. år Værdisætning pr. år Dødsfald 150 for tidlige dødsfald mio. kr. Kredsløbssygdomme 100 færre hospitalsindlæggelser 5,2 6,3 mio. kr. Luftvejssygdomme 50 færre hospitalsindlæggelser 2,6 3,2 mio. kr. Kronisk bronkitis 150 færre tilfælde mio. kr. Akut bronkitis 600 færre tilfælde 0,4 0,7 mio. kr. Dage med begrænset aktivitet dage mio. kr. p.g.a luftvejssygdomme Astmaanfald færre tilfælde 0,8 1,6 mio. kr. I alt pr. år mio. kr. Det skal bemærkes, at den foreslåede miljøzone ikke dækker hele kommunen, men omfatter omkring 2/3 af indbyggerne og 85 % af arbejdspladserne. Desuden vil der i de tilstødende områder være samme effekter, som i selve zonen, da de renere køretøjer ikke stopper lige ved zonegrænsen. Således vurderes de samfundsøkonomiske gevinster af de nævnte sundhedsmæssige fordele løseligt til at ligge mellem 350 mio. kr. og 1,8 mia. kr. årligt. Hvis miljøzoneordningen medfører, at der køres færre kilometer i byen i nyere og mindre forurenende køretøjer, vil der også være sideeffekter bl.a. i form af mindre støj og energiforbrug. Det kan ikke udelukkes, at etableringen af en miljøzone vil medføre, at en del biler, der ikke kan eller vil opfylde kravene til at færdes i zonen, er rede til at køre omveje for at undgå miljøzonen. Dette vil medføre flere transportkilometer og derved ekstra forurening. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Proces Processen omkring indførelse af en miljøzone i København har været lang og trang og vi er endnu ikke ved vejs ende. Allerede i 1999 traf Borgerrepræsentationen beslutning om at stille krav om partikelfiltre til kommunens egne dieselkøretøjer samt de køretøjer, der kører for kommunen, herunder taxier, lastbiler, varevogne mv. Med et stort flertal (45 stemmer for og 1 imod) besluttede Borgerrepræsentationen d. 10. oktober 2002, at Københavns Kommune skulle sende en ansøgning til Justitsministeriet om tilladelse til at indføre en miljøzone for biltrafikken i København, især for at begrænse den sundhedsskadelige partikelforurening fra trafikken. Efterfølgende har Bygge- og Teknikforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejdet et forslag til en miljøzoneordning, som omfatter alle dieselbiler over 3½ tons. Forslaget blev politisk behandlet i Miljø- og Forsyningsudvalget d. 26. maj 2003 og i Byggeog Teknikudvalget d. 4. juni På denne baggrund ansøgte kommunen i juli 2003 Justitsministeriet om tilladelse til at indføre en miljøzone, i første omgang som et tre-årigt forsøg. Justitsministeriet har siden i flere omgange bedt om uddybning af en række forhold, herunder høring af berørte brancher og organisationer, afklaring af EU-retslige problemer, konkurrencefordrejning mv. I foråret 2004 rejste ministeriet en række yderligere spørgsmål, bl.a. en grundigere afklaring med Politiet om kontrolmuligheder. Som opfølgning på dialogen med Justitsministeriet sendte kommunen den 1. juli 2004 en revideret ansøgning. I det forløbne år har kommunen løbende været i kontakt med Miljøstyrelsen, som administrerer en tilskudsordning til montering af partikelfiltre. Såfremt miljøzonen godkendes vil kommunen og Miljøstyrelsen samarbejde om evalueringer af miljøzonens og partikelfiltres effekter for miljøet. Desuden samarbejder Københavns Kommune med Frederiksberg Kommune, hvis trafik- og miljøplan indeholder forslag om en miljøzone. Frederiksberg er geografisk stort set omsluttet af den forslåede miljøzone og det vil være et stort plus for ordningen, hvis også Frederiksberg ønsker at indføre tilsvarende regler. Trafikdage på Aalborg Universitet

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

TRAFIKKENS FORURENING. - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2. Fremtidens miljø skabes i dag

TRAFIKKENS FORURENING. - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2. Fremtidens miljø skabes i dag TRAFIKKENS FORURENING - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2 Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD Trafikkens største dræber 3 Partikler og kvælstofoxider 5 Tekniske løsninger 10 EU-lovgivning

Læs mere

LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO. - med fokus på partikler og kvælstofoxider. Fremtidens miljø skabes i dag

LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO. - med fokus på partikler og kvælstofoxider. Fremtidens miljø skabes i dag LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO - med fokus på partikler og kvælstofoxider Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD Trafikkens største dræber 3 Partikler og kvælstofoxider 5 Luftforurening på Nørrebro 10 Borgermøde

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Del 1: Generelle notater 1. Indledning... 1 2. Analyse af hovedformål og systemkrav... 12 3. Geografiske afgrænsninger og forhold til nabokommuner...

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Effektiv godstransport i byerne Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen

Københavnertunnelen. OPP-Pilotprojekt: INDHOLD: S P O T L I G H T Prospekt Motorring 2 Øst: City Terminal med Metrocityring Station Operaen Trafikudvalget 2008-09 TRU alm. del Bilag 560 Offentligt Københavnertunnelen Københavnertunnelen ApS OPP-Pilotprojekt: Motorring 2 Øst og City Terminal til Folketingets Trafikudvalg 4. reviderede udgave

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Transportrådet. Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger. Notat til trafikministeren

Transportrådet. Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger. Notat til trafikministeren Transportrådet Transportformernes samfundsøkonomiske omkostninger Notat til trafikministeren September 1993 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning og konklusioner... 1 3. Debatten

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Miljøviden og beslutningsprocesser

Miljøviden og beslutningsprocesser Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøviden og beslutningsprocesser - et case-studie i trafik og miljø Arbejdsrapport fra DMU, nr. 140 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere