1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING"

Transkript

1 (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr , Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark igennem den i Danmark etablerede filial Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), CVR nr , Nansensgade 19, DK-1026 København K, på grundlag af en svensk tilladelse til at drive bankvirksomhed. Nordnet er underlagt tilsyn fra den svenske Finansinspektion og i begrænset omfang fra Finanstilsynet og forbrugerombudsmanden i Danmark blandt andet for så vidt angår danske god skik regler for finansielle virksomheder. Disse almindelige pensionsvilkår gælder for pensionsproduktet Nordnet Kapitalpension Arbejdsgiverordning. er kun tilgængelig for kunder, som er privatpersoner og har folkeregisteradresse i Danmark. Pensionsaftalen består af Nordnets kvittering for oprettelse af en pensionskonto ( Pensionsbeviset ) og disse Generelle vilkår for privatpersoner ( Pensionsvilkårene ) samt de blanketter, som kunden skal underskrive og sende til Nordnet i forbindelse med etablering af pensionsordningen. Pensionsopsparingen er underlagt de til enhver tid gældende danske regler om pengeinstitutters Kapitalpensioner, herunder pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven. For pensionsaftalen gælder ud over det ovenfor anførte også (i) Nordnets Almindelige betingelser for depot/konto hos Nordnet Bank AB, (ii) Almindelige vilkår for handel med finansielle instrumenter, (iii) Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle instrumenter og (iv) Retningslinjer for udførelse af ordrer samt sammenlægning og fordeling af ordrer (samlet Forretningsvilkårene ). Derudover gøres kunden opmærksom på, at for investeringer i værdipapirer gælder også relevante regler hos diverse børser, markedspladser m.fl., hvor sådanne investeringer foretages. Hvis der er modstrid mellem Pensionsbeviset og Pensionsvilkårene samt de øvrige almindelige vilkår anført ovenfor, har Pensionsbeviset forrang for Pensionsvilkårene samt de almindelige vilkår. Kunden får i forbindelse med aftaleindgåelsen adgang til alle aftaledokumenter, der er gældende i kundeforholdet. Desuden er standarddokumenter tilgængelige på 1.3 PLACERING AF PENSIONSOPSPARINGEN Pensionsopsparingen indsættes på en kontantkonto i Nordnet, hvorfra midlerne af kunden kan investeres i de af Nordnet til enhver tid godkendte værdipapirer. 1.4 INVESTERINGSRISIKO Kunden bærer selv ansvaret og risikoen for foretagne investeringer, herunder eventuelle værditab på de værdipapirer, som kunden har investeret i. har ingen afkastgaranti. Nordnet har intet ansvar for de af kunden foretagne investeringsdispositioner, ligesom Nordnet ikke giver nogen sikkerhed for pensionens værdi eller værdiudvikling. Historisk afkast på forskellige værdipapirer giver ingen garanti for fremtidig udvikling eller fremtidigt afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt. For mere information se Almindelige betingelser for depot/konto samt Information om egenskaber og risici vedrørende finansielle instrumenter, på Nordnets hjemmeside. 1.5 KUNDENS ÆNDRINGER I PENSIONSAFTALEN Indtil første rateudbetaling finder sted, har kunden ret til når som helst at ændre følgende forhold inden for rammerne af den gældende pensionsaftale: Udbetalingstidspunktet, udbetalingsterminer, udbetalingsperiodens længde og begunstigelsen. De fleste tilladte ændringer kan foretages når kunden er logget ind på sin netbaserede pensionsoversigt. Sådanne ændringer træder i kraft, når de er accepteret af Nordnet. Når en ændring af pensionsaftalen er accepteret af Nordnet, opdaterer Nordnet ændringen i kundens netbaserede pensionsoversigt. Ændring af begunstigelse kan dog kun ske skriftligt på særskilt blanket, som skal fremsendes til Nordnet pr. post. Blanketten findes på Nordnets hjemmeside. Ved modtagelse opdaterer Nordnet ændringen i kundens netbaserede pensionsoversigt med virkning fra modtagelsestidspunktet. Nordnet forbeholder sig ret til at debitere et gebyr ved kundens ændringer i pensionsaftalen. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Nordnets prisliste, se Nordnets hjemmeside. 2. AFTALEPERIODE OG OPHØR Kunden erklærer ved sin underskrift på pensionsaftalen at have læst og accepteret samtlige aftaledokumenter. Forretningsvilkårene er udarbejdet på dansk og er tilgængelige på Nordnets hjemmeside www. nordnet.dk. Til grund for pensionsaftalen ligger de oplysninger, som kunden har givet til Nordnet. Nordnet har ret til at opsige aftalen før pensionsopsparingens forfald, hvis kunden groft tilsidesætter sine forpligtelser over for Nordnet, eller der foreligger væsentlig misligholdelse. Nordnets adgang til at ændre vilkårene for pensionsaftalen fremgår af pkt BESKATNING Kapitalpensionen er undergivet beskatningsformen Opsparing i pensionsøjemed. Nordnet er ikke ansvarlig for, hvordan pensionsopsparingen (herunder det til enhver tid indestående på pensionsdepotet/kontoen) vil blive beskattet, ligesom Nordnet ikke er ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser af kundens eventuelle dispositioner over pensionsopsparingen eller eventuelle ændringer i skattelovgivning. Kunden har selv ansvaret for at sætte sig ind i gældende skattelovgivning eller søge særskilt rådgivning herom. Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt Om Nordnets indeholdelse og indbetaling af skat og afgifter til de danske skattemyndigheder, se pkt IKRAFTTRÆDEN Pensionsaftalen træder i kraft, når fuldstændig ansøgning om Nordnet Kapitalpension Arbejdsgiverordning er godkendt af Nordnet, d.v.s. ved Nordnets udstedelse af Pensionsbeviset. Indbetaling til pensionsordningen kan først ske, når Nordnet har godkendt ansøgningen og pensionsaftalen er trådt i kraft. 2.2 FORFALD Pensionsaftalen løber indtil videre og forfalder til udbetaling ved den aftalte pensionsalder. Pkt. 10 indeholder nærmere bestemmelser om udbetaling fra pensionen. 2.3 OPSIGELSE, FLYTNING OG OPHØR Kunden kan helt eller delvist flytte sit pensionsdepot til et andet pensionsinstitut eller på anden vis bringe pensionsaftalen til ophør, med de konsekvenser dette måtte have efter gældende lovgivning. Kundens opsigelse af aftalen skal ske skriftligt ved meddelelse til Nordnet og med et varsel på 1 måned. Kunden opfordres til at søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af en flytning af pensionsopsparingen eller en opsigelse af pensionsaftalen i øvrigt. 3. RÅDGIVNING I den grad investeringsrådgivning tilbydes af Nordnet, vil dette fremgå af nordnet.dk. Udover placeringer foretaget på baggrund af en sådan rådgivning har Nordnet intet ansvar for kundens placering af indsatte midler, herunder køb/salg eller anden disposition over værdipapirer i pensionsdepotet. Da Nordnets pensionsprodukter er standardiserede ydelser, som kun- 1

2 (side 2 af 6) den selv vælger gennem Nordnets hjemmeside, gør Nordnet opmærksom på, at der heller ikke ydes individuel rådgivning i forbindelse med valg af pensionsordning. Nordnet henviser derfor Kunden til at søge egen rådgivning i fornødent omfang hos investeringsrådgiver, revisor eller andre, herunder om de økonomiske risici og skattemæssige konsekvenser, som kan have betydning for kunden. 4. DISPOSITIONSRET OVER PENSIONSDEPOTET 4.1 KUNDENS DISPOSITIONSRET Kunden har dispositionsret over pensionen i henhold til pensionsaftalen og forvalter således placeringen af indsatte midler. 4.2 BRUG AF FULDMAGTSHAVERE Såfremt en anden end kunden skal have fuldmagt til at forestå forvaltningen for kunden, skal kunden meddele Nordnet dette skriftligt ved fremsendelse af fuldmagt for fuldmagtshaveren ved brug af særskilt blanket, se Nordnets hjemmeside. Fuldmagten bortfalder, hvis kunden dør. Såfremt kunden har udpeget en fuldmagtshaver, er kunden ansvarlig for dennes dispositioner på samme måde, som hvis dispositionerne var blevet udført af kunden selv. Nordnet har intet ansvar for fuldmagtshaverens handlinger og undladelser, herunder forvaltning af pensionsopsparingen. 5. FORVALTNING AF PENSIONSOPSPARINGEN 5.1 INDBETALING Indbetalinger kan kun foretages af kundens arbejdsgiver SKATTERETLIGE FRADRAGSREGLER Indbetaling på en privattegnet Kapitalpensionsordning kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, dog ikke i grundlaget for beregningen af topskatten. Loftet for indbetaling med skattefradrag gælder samlet for alle kundens kapitalpensionsordninger, såvel private ordninger som arbejdsgiverordninger, og kan kun udnyttes en gang årligt. Nordnet påtager sig intet ansvar for at kontrollere, om indbetalingerne er fradragsberettigede. 5.2 TILLADTE INVESTERINGER Nordnet fastsætter, hvilke værdipapirer kunden har adgang til at investere i for midler placeret i pensionsopsparingen. Det til enhver tid gældende udvalg af værdipapirer, der kan investeres i fremgår af Nordnets hjemmeside (www.nordnet.dk). Nordnet vil så vidt muligt varsle kunden på forhånd om ændringer i hvilke værdipapirer, der kan investeres i. Kunden er forpligtet til hurtigst muligt at afhænde værdipapirer, som Nordnet ikke længere godkender, samt til at give Nordnet anvisning om omplacering af midlerne, se pkt. 5.3 nedenfor. Kunden er ikke berettiget til at investere i Nordnet-aktier eller derivatinstrumenter (såsom optioner, terminer eller warrants m.v.) for midler i pensionsordningen. Derudover har kunden ikke adgang til at foretage shortsalg (salg af lånte værdipapirer) i forbindelse med investeringer foretaget for midler i pensionsopsparingen. Kunden er ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende regler om anbringelse af midler, herunder som fastlagt i puljebekendtgørelsen. 5.3 KUNDENS ANVISNINGER M.M. Nordnet eksekverer kundens ordre om gennemførelse af en investering i værdipapirer, når Nordnet har godkendt investeringen. Indbetalingerne skal påbegyndes senest 15 år efter den til enhver tid gældende efterlønsalder. Der kan gennemføres indbetalinger frem til kalendermåneden før den kalendermåned hvor udbetalingsfasen påbegyndes. Sidste dato for ind-betaling inden årsskiftet offentliggøres af Nordnet i god tid hvert år FORMER FOR INDBETALING Ved oprettelse af pensionsopsparingen kan der kun foretages indbetaling på pensionsopsparingen i form af overførsel af likvide midler. Ved flytning af en pensionsopsparing fra et andet pengeinstitut kan indbetaling fra det overførende pengeinstitut finde sted i form af kontante beløb og/eller værdipapirer. Nye indbetalinger på pensionsopsparingen kan ikke finde sted før overflytningen er gennemført STØRRELSEN AF INDBETALING Der må højst indbetales et beløb på pensionsopsparingen pr. år, der svarer til det til enhver tid gældende maksimumbeløb i henhold til den danske pensionsbeskatningslov. Det til enhver tid gældende loft for indbetalinger med skattefradrag fremgår af Nordnets hjemmeside EKSPEDITION AF INDBETALINGER Hvis indbetaling på pensionsopsparingen mangler identifikation eller er ulæselig, fejlbehæftet eller af anden grund ikke kan henføres til den rette pensionskonto, og fejlen ikke skyldes Nordnet, sker indbetaling på rette pensionskonto, så snart rette pensionskonto er blevet identificeret. Nordnet hæfter ikke for eventuelt rentetab eller manglende fradrags- eller investeringsmulighed i tiden frem til, at indbetalingen kan placeres på rette pensionskonto. Hvis kunden ikke har givet anvisninger om indbetalinger eller disse er uklare, ind-sættes indbetalingen kontant på pensionsopsparingen. Kunden vælger derefter selv, hvordan de kontante midler eventuelt skal investeres. Investeringer kan ændres af kunden når som helst i pensionsperioden. Såfremt Nordnet ophører med at tilbyde handel i et givent værdipapir, skal Nordnet kontakte kunden for at få anvisning om, hvordan eventuelle værdipapirer, som ikke er eller vil forblive godkendt, skal realiseres. Såfremt kunden ikke giver en sådan anvisning inden for 30 dage, har Nordnet ret til at realisere den pågældende investering i overensstemmelse med det under pkt. 5.5 anførte, og indsætte provenuet fra salg af de pågældende værdipapirer på pensionsopsparingen. Nordnet følger kundens anvisninger hurtigst muligt. Såfremt kunden har givet instruks om investering i mere end én værdipapirtype og der foreligger en hindring for gennemførelsen af en bestemt investering, gennemføres de øvrige investeringer. Nordnet hæfter ikke for økonomisk tab, som kunden måtte lide, hvis handel i et værdipapir ikke kan gennemføres, herunder pga. forhold i det pågældende selskabs, investeringsforenings eller fondselskabs vedtægtsbestemmelser. 5.4 UDBYTTEBETALINGER, RENTE M.M. Kontante udlodninger indsættes på pensionsopsparingen. Andre udlodninger, herunder i form af værdipapirer eller andre aktiver, som ikke er godkendt af Nordnet til placering i pensionsopsparingen, skal afhændes i henhold til pkt Kontante indeståender på pensionsopsparingen forrentes med Nordnets til enhver tid gældende variable indlånsrente for pensionskonti. Gældende rentesatser er tilgængelige på Nordnets hjemmeside www. nordnet.dk. 2

3 (side 3 af 6) Ændring i rentesatserne kan ske uden varsel, når renteændringerne sker på grund af udefrakommende begivenheder, som Nordnet ikke har indflydelse på, herunder ved penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland, der påvirker det almindelige renteniveau på en måde som har betydning for Nordnet, [herunder hvis Sveriges Riksbank ændrer referencerenten] samt ved anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkedet på en måde som har betydning for Nordnet. Nordnet kan ændre rentesatserne med en måneds varsel på grund af markeds-, konkurrence- eller indtjeningsmæssige forhold for Nordnet. Renteændringer vil blive meddelt kunden via Meddelelsescentralen. Se pkt. 11 om beskatningen af det årlige afkast af pensionsdepotet. 5.5 NORDNETS AFHÆNDELSE AF VÆRDIPAPIRER FOR KUNDENS REGNING Indeståendet i pensionsdepotet skal altid være tilstrækkeligt til at dække fx pensionens omkostninger samt eventuelle skatter og afgifter. Kunden har ret til information om pensionens værdi. 7. GEBYRER FOR PENSIONEN 7.1 FORMER FOR GEBYRER Pensionsopsparingen kan debiteres med omkostninger i tilknytning til administration og transaktioner. Disse gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, se Nordnets hjemmeside. Herudover indgår transaktionsrelaterede omkostninger til kurtage, eventuel ekstern depotforvaltning og fondsforvalteres gebyrer oveni. Fondsforvalteres gebyrer debiteres de respektive værdipapirfonde og inkluderes i kurssætningen af disse. Nordnet har endvidere adgang til at debitere gebyr for indsættelse, ændring og udbetaling af pensionsopsparingen. Disse gebyrer fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, se Nordnets hjemmeside. Såfremt kunden har indgået aftale med en ekstern forvalter af pensionsordningen, godkender kunden, at omkostninger for denne forvaltning debiteres pensionsopsparingen. Nordnet debiterer kun pensionsopsparingen i henhold til den eksterne forvalters anvisning og har ikke indblik i aftaleforholdet mellem forvalteren og kunden. Kunden bærer hele risikoen for ekstern forvalters dispositioner og anvisninger. Nordnet har derfor ret til at realisere værdipapirer, herunder i de tilfælde som fremgår nedenfor, såfremt kunden ikke selv gør dette senest [7] hverdage efter skriftligt påkrav via Meddelelsescentralen herom fra Nordnet: når afhændelse er påkrævet i forbindelse med udbetaling jf. pkt. 10.4; når afhændelse er påkrævet til dækning af Nordnets omkostninger til pensionen; - når afhændelse er påkrævet til dækning af omkostninger til depotforvaltning og kurtage; - når afhændelse er påkrævet til dækning af underskud opstået i forbindelse med køb af værdipapirer; - når der kræves korrektioner for at rette op på fejlagtige transaktioner: - ved omlægning af pensionen; samt - i andre tilfælde, når dette fremgår af lov eller de vilkår, som udgør en del af pensionsaftalen. Nordnet har også ret til at realisere værdipapirer, såfremt kunden ikke selv gør dette senest 3 uger efter skriftligt påkrav via Meddelelsescentralen, når afhændelse er påkrævet til dækning af skat og afgifter. Ved afhændelse af værdipapirer, som ikke er eller vil forblive godkendt, jf. pkt. 5.3, har Nordnet ret til at realisere de pågældende værdipapirer, hvis kunden ikke selv har gjort dette inden for [30] dage efter skriftligt påkrav via Meddelelsescentralen herom fra Nordnet. Et eventuelt provenu fra realiserede værdipapirer indsættes kontant på pensionsopsparingen. Kunden bærer den fulde økonomiske risiko ved sådan realisering og omplacering. Nordnets afhændelse af værdipapirer for kundens regning i henhold til denne bestemmelse finder sted i den rækkefølge og på det tidspunkt, Nordnet måtte finde passende. For det administrative arbejde har Nordnet adgang til at debitere pensionsopsparingen med et gebyr. Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af et sådant gebyr. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Nordnets prisliste, se Nordnets hjemmeside (www. nordnet.dk). 6. OVERDRAGELSE OG PANTSÆTNING Kunden kan ikke overdrage eller pantsætte sin pensionsopsparing eller sit pensionsdepot hos Nordnet. 7.2 DEBITERING AF GEBYRER I den grad administrationsrelaterede omkostninger debiteres pensionsopsparingen, sker dette på månedsbasis. Gebyrer for depotforvaltning og kurtage i forbindelse med køb eller salg af værdipapirer debiteres først eventuelle kontante beløb på pensionsopsparingen, eller ved reduktion af henholdsvis købs- eller salgsbeløb. Kunden har pligt til at sørge for, at der på pensionsopsparingen er tilstrækkelige kontante midler til at dække de løbende gebyrer. Debitering af gebyrer kan ligeledes ske ved salg af værdipapirer i pensionsdepotet. Ved salg af værdipapirer i pensionsdepotet til dækning af gebyrer gælder proceduren i pkt. 5.5 tilsvarende. Andre gebyrer debiteres løbende. Påløbne omkostninger debiteres senest i forbindelse med udbetaling af pensionskapitalen, hvor det beløb, som skal udbetales, reduceres med påløbne, men ikke debiterede omkostninger. 7.3 ÆNDRING AF GEBYRER Nordnets til enhver tid gældende gebyrer kan ses på Nordnets hjemmeside Nordnet forbeholder sig retten til uden varsel at forhøje gebyrer for enkeltstående ydelser, herunder diverse administrative tjenester. Andre løbende gebyrer kan af Nordnet forhøjes med 1 måneds varsel på grund af markeds-, konkurrence- eller indtjeningsmæssige forhold for Nordnet. Gebyrændringer vil blive meddelt kunden via Meddelelsescentralen. 8. KUNDENS RET TIL UDBETALING 8.1 PENSIONSALDER Medmindre andet er aftalt, udbetales kapitalpensionen som et engangsbeløb til kunden på det tidspunkt, hvor kunden når efterlønsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet. Tidligere udbetaling kan desuden ske, hvis kunden har fået varigt nedsat sin arbejdsevne, som berettiger kunden til at oppebære førtidspension efter reglerne i lov om social pension. Når kapitalpension udbetales efter disse regler, betales der en afgift til staten på 40%. Ønsker kunden at få udbetalt sin opsparing i utide, skal 3

4 (side 4 af 6) der betales en afgift til staten på 60%. Kundens arbejdsgiver skal give samtykke til, at kapitalpensionen udbetales i utide. 9. UDBETALING VED DØD Pensionen udbetales til den eller de personer, som er begunstiget til at modtage pensionssummen ved kundens død i løbet af aftaleperioden. Efterlades ingen nærmeste pårørende eller begunstigede, sker udbetalingen til boet. Begunstigede er kundens nærmeste pårørende, medmindre kunden har indsat en eller flere andre begunstigede. Nærmeste pårørende er kundens ægtefælle/registreret partner/samlever, eller hvis en sådan ikke efterlades, kundens livsarvinger (dvs. børn, børnebørn osv.), eller hvis der ikke er livsarvinger, da kundens arvinger ifølge testamente eller arveloven. Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kunden på fælles bopæl og 1. venter, har eller har haft et barn sammen med kunden eller 2. har levet sammen med kunden i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. Fælles bopæl anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller ved ophold i institution. 9.1 HVEM KAN INDSÆTTES SOM BEGUNSTIGET Følgende personkategorier kan indsættes som begunstigede: a) Nærmeste pårørende. b) Ægtefælle eller fraskilte ægtefælle. c) Kundens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger. d) Navngiven person, der har fælles bopæl med kunden ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger. 9.2 HVORDAN INDSÆTTES OG SLETTES EN BEGUNSTIGET Indsættelse af begunstiget og tilbagekaldelse heraf skal ske ved skriftlig meddelelse til Nordnet ved brug af særskilt blanket, se Nordnets hjemmeside. 9.3 BEGUNSTIGEDES AFSTÅELSESRET Den begunstigede kan helt eller delvis afstå sin ret i henhold til begunstigelsen. Dersom ikke andet fremgår af begunstigelsen, indsættes i stedet den eller de, som skulle have fået udbetalingen, dersom den, der giver afkald, var død før kunden. Afståelse skal ske før den begunstigede modtager udbetaling fra pensionen. 9.4 BEGUNSTIGEDES DØD Nordnet skal hurtigst muligt have skriftlig besked, hvis den begunstigede dør inden for aftaleperioden. Pkt gælder tilsvarende i videst muligt omfang. Hvis en begunstiget dør før kunden, bortfalder begunstigelsen af vedkommende. Subsidiære begunstigede i samme slægtsgren træder ind i den afdøde begunstigedes sted. Dersom en begunstiget dør efter kunden men før det tidspunkt, hvor kunden ville have nået pensionsalderen, og dermed før det tidspunkt, hvor den begunstigede ifølge aftalen vil få pensionen udbetalt, jf. pkt. 9.5, træder kundens subsidiært begunstigede, herunder nærmeste pårørende, ind i den afdøde begunstigedes sted. 9.5 UDBETALING TIL BEGUNSTIGEDE Pensionen udbetales som et engangsbeløb ved kundens død, se endvidere pkt PROCEDURE VED UDBETALING TIL KUNDEN EL- LER BEGUNSTIGET 10.1 FORM FOR UDBETALING Den enkelte udbetaling fra pensionen foretages i henhold til pensionsaftalens bestemmelser, se de til enhver tid gældende aftalepunkter i pensionsoversigten på Nordnets hjemmeside MEDDELELSE OM KUNDENS DØD Ved kundens død skal dette meddeles skriftligt til Nordnet snarest muligt. Dødsattest eller andet dokument, som bekræfter dødsfaldet, skal vedlægges meddelelsen. Når dødsfaldet er meldt på anført vis og meddelelsen er modtaget af Nordnet, anses Nordnet for at have fået kendskab til dødsfaldet. Det påhviler ikke Nordnet at holde sig informeret om indtrådte dødsfald. Skulle Nordnet på eget initiativ indhente oplysning om indtrådte dødsfald, anses Nordnet for at have fået kendskab til dødsfaldet, når Nordnet har indhentet denne oplysning FORANSTALTNINGER FORUD FOR UDBETALING Såfremt en anden end kunden kan kræve udbetaling fra pensionen, skal denne person legitimere sig og dokumentere sit krav. Den dokumentation, som af Nordnet anses for at være nødvendig for at vurdere og godkende udbetalingskravet, skal fremskaffes uden omkostninger for Nordnet af den, som kræver udbetaling fra pensionen. Som betingelse for Nordnets udbetaling skal der gives tilladelse til, at Nordnet kan indhente oplysninger fra læge, sygehus, anden plejeindretning, socialkontor eller anden pensionsinstans, såfremt Nordnet kræver det. Nordnet er ikke forpligtet til at udbetale fra pensionen, før Nordnet har fået al den dokumentation, som Nordnet har bedt om for at kunne vurdere udbetalingskravet. Dette gælder også, dersom Nordnet har bedt om dokumentation fra en anden end kunden eller en anden, som støtter sin ret på pensionsaftalen AFHÆNDELSE AF VÆRDIPAPIRER I FORBINDELSE MED UDBETALING Er afhændelse af værdipapirer påkrævet i forbindelse med udbetaling af pensionen til kunden, har Nordnet ret til at realisere værdipapirer, hvis kunden ikke selv har gjort dette senest 1 uge før udbetalingstidspunktet. Nordnet vil senest 3 uger før udbetalingstidspunktet kontakte kunden om afhændelse af værdipapirer. Ved udbetaling efter kundens død på det i aftalen fastsatte tidspunkt vil Nordnet uden forudgående henvendelse til begunstigede eller andre realisere de værdipapirer, der findes i depotet. Ved hver enkelt udbetaling til kunden, er kunden ansvarlig for, at der findes likvide midler tilgængelige i pensionsdepotet til dækning af udbetalingsbeløbet, herunder skat eller afgift. Har kunden ikke afhændet værdipapirer til dækning af udbetalingsbeløbet i tide, vil Nordnet realisere værdipapirer i overensstemmelse med pkt. 5.5, så udbetaling kan finde sted. For at der skal kunne ske afsluttende udbetaling, skal samtlige værdipapirer i pensionsdepotet være afhændet, ligesom alle omkostninger mv. i tilknytning til pensionen skal være dækket. Derefter ophører pensionsaftalen. For det administrative arbejde med at udføre salget af værdipapirerne vil pensionsdepotet blive debiteret med et gebyr. De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Nordnets prisliste, se Nordnets hjemmeside TIDSPUNKT FOR UDBETALING SAMT RENTEBESTEMMELSER Pensionsbeløb, som er forfaldet til betaling pga. dødsfald, bliver placeret af Nordnet som likvide midler i pensionsdepotet inden for 10 bankdage. 4

5 (side 5 af 6) Forsømmer den berettigede at fremskaffe dokumentation, som er eller kan gøres tilgængelig og som Nordnet skal bruge for at kunne tage stilling til kravet og udbetale pensionsbeløbet, kan der ikke kræves morarenter for den tid, som går tabt som følge af dette. For eventuel pligt til at betale rente gælder i øvrigt den til enhver tid gældende rentelov FEJLAGTIG UDBETALING Såfremt Nordnet har udbetalt et pensionsbeløb, efter at kunden er død, og dette var forudsat som betaling til kunden selv, har Nordnet ret til at kræve det udbetalte beløb tilbage. Også i andre tilfælde, hvor midler fejlagtigt er blevet udbetalt, har Nordnet ret til at kræve det fejlagtigt udbetalte beløb tilbagebetalt. 11. SKAT Nordnet indeholder og indbetaler skat og afgifter til de danske skattemyndigheder i henhold til de til enhver tid gældende danske skatteregler. Sker udbetalning i henhold til punkt 8.1 betales der en afgift til staten på 40% af pensionsordningens værdi på udbetalingstidspunktet. Ønskes opsparingen udbetalt i utide, skal der betales en afgift til staten på 60%. Nordnet indberetter herudover til de danske skattemyndigheder oplysninger om bl.a. indbetalinger på pensionsordningen, den årlige skat af afkastet af pensionsordningen og udbetalinger fra pensionsordningen. Den løbende pensionsafkastskat vil hvert år den 8. januar blive trukket på kundens pensionskonto og kan aflæses på kundens transaktionsliste. Beløbet vil tillige fremgå af Nordnets årsopgørelse. 12. NORDNETS ÆNDRING AF PENSIONSAFTALENS VILKÅR Nordnet har ret til at ændre disse vilkår med virkning også for indgåede pensionsaftaler. I løbet af pensionsperioden kan Nordnet foretage ændringer af pensionsvilkårene af redaktionel art uden forudgående varsel til kunden. Det samme gælder ved ændring som følge af lovændringer eller domstols- eller myndighedsbeslutning. Øvrige ændringer af pensionsvilkårene varsles med en måneds forudgående skriftligt varsel over for kunden via Meddelelsescentralen. 13.NORDNETS ERSTATNINGSANSVAR OG ANSVARS- BEGRÆNSNINGER 13.1 FEJLAGTIGE OPLYSNINGER Krav over for Nordnet kan ikke baseres på oplysninger i et dokument eller meddelelse fra Nordnet, dersom dokumentet eller meddelelsen ved en fejl har fået forkert ordlyd, medmindre Nordnet undlader at rette oplysningerne snarest muligt, efter at fejlen opdages. Kunden skal omgående varsle Nordnet om eventuelle fejl og mangler, som fremgår af udsendte dokumenter. Nordnet er ikke ansvarlig for skade, som kunne have været undgået, dersom sådant varsel var blevet givet omgående. I forbindelse med indgåelsen af pensionsaftalen skal kunden give rigtige og fuldstændige svar på Nordnets spørgsmål. Kunden skal også af egen drift give oplysninger om særlige forhold, som kunden burde indse er af væsentlig betydning for Nordnets vurdering af aftaleforholdet. Bestemmelserne om følgerne af forsømmelse af oplysningspligten gælder tilsvarende over for begunstiget ved kundens død FORCE MAJEURE M.M. Nordnet er ikke ansvarlig for skade, som er forvoldt af lovbestemmelser, myndighedsforanstaltninger, krigs- eller terrorhandlinger eller nogen anden lignende omstændighed. Nordnet er heller ikke ansvarlig for skade, som er forvoldt af strejke, blokade, boykot, lockout eller anden lignende omstændighed, selvom Nordnet selv iværksætter eller er genstand for brug af et sådant kampskridt. Nordnet er ikke ansvarlig for skade, som opstår i forbindelse med køb og salg af aktiver i pensionsdepotet og som skyldes fejl i datasystemer, dataprogrammer eller andet teknisk udstyr, dersom Nordnet har udvist sædvanlig agtpågivenhed. Nordnet er ikke forpligtet til i andre tilfælde at erstatte en skade, som opstår, dersom Nordnet har udvist sædvanlig agtpågivenhed. 14. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ved indsendelse af begæringer til Nordnet giver kunden sit samtykke til, at vedkommendes personoplysninger behandles som følger: Nordnet behandler i første række personoplysninger, som kunden selv giver. For at kunne varetage bestemte formål som anført nedenfor inden for rammerne af gældende regler om tavshedspligt kan personoplysninger undertiden gives til eller hentes fra selskaber, som Nordnetkoncernen er i kontakt med. Formålet med Nordnets behandling af personoplysninger er at opfylde indgåede aftaler, iværksætte tiltag, som kunden har krævet før eller efter aftaleindgåelse, opfylde visse retslige forpligtelser, samt tilhørende administration. Endvidere skal Nordnet behandle personoplysninger for at kunne informere om bl.a. regel- og vilkårsændringer, produkter og tjenester, samt for at kunne registrere spørgsmål og klager. Personoplysningerne kan desuden udgøre et grundlag for Nordnets markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling samt for risikohåndtering og statistik. Kunden er indforstået med, at Nordnet i nogle tilfælde ifølge loven vil have pligt til at udlevere oplysninger til offentlige myndigheder såsom Finanstilsynet og SKAT. Kunden godkender at behandling af personoplysninger også vil kunne ske i moderselskabet Nordnet AB (publ.) og i tilhørende datterselskaber til brug i aktiviteter, som går på markedsføring om Nordnetkoncernens produkter og tjenester. Nordnet er ansvarlig for at holde kunden orienteret om, hvordan vedkommendes personoplysninger behandles. Men kunden har når som helst ret til at få information om behandlingen af personoplysningerne. Anmodning om rettelse af fejlagtige eller misvisende personoplysninger kan rettes til Nordnet. 15. KOMMUNIKATION MELLEM KUNDEN OG NORDNET Kommunikation med kunden vil hovedsagelig finde sted via internettet, enten via information på Nordnets hjemmeside eller via elektroniske meddelelser i Meddelelsescentralen. For pensionsdepotet gælder ligeledes, at kundens placeringer først og fremmest sker via internet. En forudsætning for, at pensionsaftalen vil kunne bevilges, er derfor, at kunden har adgang til internet og en personlig adresse. Det påhviler kunden at sørge for, at Nordnet altid har adgang til kundens aktuelle adresse. Nordnets hjemmeside er Parternes kommunikation foregår som udgangspunkt på dansk i relation til kontrakter og daglig korrespondance, per brev såvel som per og telefon, dog kan det i undtagelsestilfælde forekomme, at Nordnet kommunikerer på svensk. Det kan være påkrævet, fx i tilfælde af en klagesag jf. pkt. 19, at sagen skal føres skriftligt på svensk. Endvidere afgiver Nordnet visse oplysninger på svensk via sit website, herunder information om Nordnet. Kunden accepterer at meddelelser fra Nordnet er kommet frem til 5

6 (side 6 af 6) kunden, når de er sendt og kan læses via Meddelelsescentralen på Nordnets hjemmeside. 6. FORTRYDELSESRET Nordnets oplysningsforpligtelser efter forbrugeraftaleloven anses for opfyldt for nærværende og fremtidige aftaler, idet kunden i øvrigt henvises til de for pensionsaftalen gældende aftaledokumenter som nævnt i punkt 1.1, der alle til enhver tid kan hentes på Nordnets hjemmeside, og som alle er gjort tilgængelige for kunden inden aftaleindgåelsen. Kunden kan fortryde fjernsalgsaftalen i henhold til forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen er 30 dage ved aftaler om individuel pensionsordning. Fortrydelsesretten gælder dog i relation til finansielle tjenesteydelser kun, indtil aftalen er blevet fuldt opfyldt af aftalens parter. Fristen for fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor aftalen er indgået, jf. pkt 2.1. Fristen løber under alle omstændigheder først fra det tidspunkt, hvor kunden har fået de oplysninger på skrift, som kunden har krav på i henhold til forbrugeraftaleloven. Hvis fristen udløber på en dag, der ikke er en bankdag, kan kunden vente til den efterfølgende bankdag. Der er hverken fortrydelsesret på (i) aftaler om finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. eller (ii) aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som Nordnet ikke har nogen indflydelse på. Såfremt kunden har fortrydelsesret og ønsker at gøre denne gældende, skal kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen underrette Nordnet om, at kunden har fortrudt aftalen. Underretningen skal ske skriftligt per brev til Nordnet Bank AB, Postboks 2307, DK 1026-København K, eller per telefax Meddelelsen skal sendes senest den dag, hvor fortrydelsesfristen udløber. Kunden skal betale for de produkter og ydelser, som Nordnet har leveret indtil tidspunktet for kundens fortrydelse af aftalen samt aftalt gebyr for allerede udført arbejde. 17. NORDNETS HJEMMESIDE Kunden accepterer Nordnets ansvarsfraskrivelse i relation til brug af Nordnets hjemmeside. Ansvarsfraskrivelsen er sålydende: Kunden er bekendt med, at der kan opstå driftsafbrydelse eller andre fejl eller forstyrrelser i Kundens, Nordnets eller en andens datasystem (hard- eller software), tele- eller el-system, som benyttes i forbindelse med handel, ordreafgivelse og andre ydelser omfattet af denne aftale, samt at sådanne fejl eller forstyrrelser f.eks. kan medføre, - at Kunden ikke kan afgive elektroniske ordrer, - at Kundens elektroniske ordrer ikke kommer frem til Nordnet, - at Kundens elektroniske ordrer kommer frem til Nordnet forsinket, og/eller at udførelsen af ordrer forsinkes, - at Kundens elektroniske ordrer ikke i øvrigt effektueres som forudsat eller tilsigtet, eller - at information (f.eks. information om ordrestatus, depot-/kontoinformation og kursinformation), som Nordnet stiller til rådighed elektronisk, ikke er tilgængelig for Kunden eller er fejlagtig eller mangelfuld. Hvis der foreligger sådanne fejl eller forstyrrelser, har Nordnet i almindelighed mulighed for at tage imod telefoniske ordrer. Telefoniske ordrer kan kun afgives inden for bestemte tidsrum som nærmere angivet på Nordnets hjemmeside. Skulle fejl eller forstyrrelse medføre, at elektroniske ordrer ikke kan afgives, og et stort antal kunder samtidig forsøger at afgive telefoniske ordrer, kan muligheden for at afgive telefoniske ordrer i praksis være stærkt begrænset. Hvis Nordnet har udvist normal agtsomhed, er Nordnet ikke ansvarlig for tab, som Kunden eller en anden påføres som følge af fejl eller forstyrrelser i de elektroniske tjenester ikke begrænset til de ovenfor nævnte eksempler eller i andre tjenester, f.eks. pr. telefon. Hvis Nordnet har udvist normal agtsomhed, er Nordnet heller ikke ansvarlig for tab, som kunden påføres, på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, nyhedsmateriale, analysemateriale, oplysninger vedrørende Kundens depot og/eller andre tillægstjenester. Nordnet er ikke ansvarlig for indirekte tab (f.eks. udeblevet profit, indkomst eller tab af data), hvis ikke det indirekte tab forårsages af Nordnets grove uagtsomhed. Hvis Kunden konstaterer fejl eller forstyrrelse, er Kunden forpligtet til omgående at påtale dette overfor Nordnet. Hvis dette ikke sker, mister Kunden retten til at kræve erstatning, til at hæve ordren samt til at gøre nogen anden sanktion, som er baseret på fejlen eller forstyrrelsen, gældende. Nordnet er berettiget til at ændre ansvarsfraskrivelsen med et varsel på 30 dage ved meddelelse pr. til kunden. 18. GARANTIORDNINGER Likvide midler som indbetales på Nordnet Ratepension Privat vil blive indsat på en konto hos ekstern dansk bank. Kontoen hos ekstern dansk bank er dækket af den danske bankgaranti. Nordnet er forpligtet til at holde kunders værdipapirer adskilt fra Nordnets egne aktiver. Danske værdipapirer er desuden registreret på kundens personlige VP-konto hos Værdipapircentralen. Såvel danske som udenlandske værdipapirer vil derfor normalt ikke påvirkes hvis Nordnet skulle blive erklæret konkurs. Kunden har stadig ret til at udtrække hele sin beholdning af værdipapirer. Nordnet Ratepension Privat er ikke omfattet af den svenske lov (1995:1571) om indskudsgaranti for likvide midler eller (1999:158) om investorbeskyttelse. 19. TILSYN De i Danmark udøvede aktiviteter sker via en her i landet registreret filial. Selskabet er derfor underlagt tilsyn i Sverige af den svenske Finansinspektion: Finansinspektionen Boks Stockholm Sverige LOVVALG OG TVISTER Fortolkning af denne aftale skal ske i overensstemmelse med dansk ret. Klager og andre henvendelser kan rettes til Nordnet Bank AB, Klageansvarlig, Postboks 2307, 1026 København K, tlf eller per til Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 b 2., Postboks 9029, 1022 København K, Tlf , Pengeinstitutankenævnets afgjørelser er ikke bindende. Klager, som vedrører Selskabets overholdelse af lov om finansiel virksomhed, herunder særligt reglerne omkring god skik, kan indbringes for Finanstilsynet, se Klager over Selskabets behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, se Tvister kan indbringes for dansk domstol. 6

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1. PENSIONSAFTALEN Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt. 5.1.3. 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1 PENSIONSAFTALEN Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt. 5.1.6. 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.2 FORFALD (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1 PENSIONSAFTALEN Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt. 5.1.6. 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14

Læs mere

2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1. PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for privatpersoner

Generelle pensionsvilkår for privatpersoner 1. Pensionsaftalen 1.1 Generelle bestemmelser Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark igennem

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for privatpersoner

Generelle pensionsvilkår for privatpersoner 1. Pensionsaftalen 1.1 Generelle bestemmelser Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark igennem

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende

Kunde Virksomhedsnavn/Efternavn og fornavn. Gade/vej og postnummer eller tilsvarende Clearingmedlem (i det følgende kaldet Medlemmet) KUNDEAFTALE A Sagsbehandler Integreret handels- og clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB Der kan ikke tilknyttes yderligere handelskonti til en Integreret

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser af 1. februar 2016 for pensionsordninger i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (herefter kaldet selskabet), CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup. ne gælder for VækstPension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere