NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000"

Transkript

1 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse for egne medarbejdere. Læs om stafet-idéen og de første modtagere

2 Stafetten sætter fokus på arbejdsfastholdelse Fire kommuner og to amter har taget imod Stafetten, som er idéen om, at indsatsen for arbejdsfastholdelse af medarbejderne skal forstærkes og udvikles lokalt. Efterfølgende skal initiativerne formidles bredt ud i håb om, at de kan spire og gro i andre kommuner og amter, når stafetten gives videre. Holbæk, Nørager, Odense og olbæk, Nørager, Odense og Otterup kommuner har sammen med Ribe og Århus amter sagt ja til at modtage de første seks stafetter i kraft af deres allerede kendte indsats for arbejdsfastholdelse af de ansatte. Dette nyhedsmagasin indeholder artikler om de enkelte stafetmodtagere og deres aktiviteter og initiativer for arbejdsfastholdelse indtil nu. Hvilke nye idéer udspringer så af stafet-tanken? Naturligvis er det for tidligt at kunne sige noget særlig præcist om det, men kommende udgaver af nyhedsmagasinet vil fokusere på de nye udspil, som udvikles i de kommende måneder. Kommunerne og amterne arbejder på forskellig vis med tidlig indsats ved sygefravær, kontakt med og omsorg for medarbejderne, forebyggelse i kraft af arbejdsmiljø-initiativer, tilbud om fysisk og psykisk oprustning, gradvis tilbagevenden til arbejdet eller omplacering til andre funktioner, hvis arbejdsevnen har ændret sig. Et rummeligere arbejdsmarked i kommunerne og amterne kan siges at være en fælles overskrift for initiativerne. Hensigten er at fastholde medarbejdere, der kunne risikere at forsvinde fra arbejdspladsen, ja, måske hele arbejdsmarkedet, i kraft af en langvarig sygeperiode. De kan sikres tilbagevenden ved at sætte tidligt ind med kontakt og omsorg - og ved at holde arbejdspladsen åben, uanset om arbejdsevnen ikke er 100 % den samme som før sygdom, arbejdsskade eller arbejdsulykke. Samtidig kan det være naturligt at sætte ind med en forebyggende indsats for at undgå gentagne fraværsperioder, f.eks. på grund af nedslidning eller forkerte arbejdsstillinger. Omsorg for medarbejdere er oppe i tiden. De er et vigtigt, ofte det vigtigste, råstof på arbejdspladserne, og samtidig koster et stort sygefravær mange penge. Sker der en udstødning fra arbejdspladserne, går værdifulde menneskelige ressourcer tabt, og det fører samtidig til yderligere omkostninger til oplæring af nye medarbejdere. Endelig er efterspørgslen efter arbejdskraft stigende i hele samfundet, og også i kommuner og amter, mens ungdomsårgangene svinder. Der bliver kamp om arbejdskraften, og dermed spiller de offentlige arbejdspladsers image en væsentlig rolle. Arbejdsfastholdelse som en indarbejdet politik er et af de væsentlige elementer i konkurrencen om nye medarbejdere, men arbejdspladsens omdømme spiller også en betydelig rolle for allerede ansatte. Overordnet udmøntes indsatsen for arbejdsfastholdelse i politikker om f.eks. fravær, sygdom, arbejdsmiljø, forebyggelse - ofte som led i personalepolitikken. Uanset papirer og politikker, som bestemt er væsentlige for at lægge rammerne for arbejdsfastholdelse, er det først og fremmest den konkrete indsats, Stafetten fokuserer på. Starten er gået for de første seks kommuner og amter. Om seks måneder får nye kommuner og amtet overdraget Stafetten for at opdyrke deres særlige indsatser for arbejdsfastholdelse. Indtil da præsenteres stafetmodtagerne i dette nyhedsmagasin - og nogle af visionerne fremlægges på temadagen 27. april Efterfølgende vil kommunerne og amterne fokusere på nye initiativer til en forstærket indsats for arbejdsfastholdelse af de ansatte - og formidlingen af disse idéer og erfaringerne med den hidtidige vil være central - netop for at sprede viden om udfordringer, barrierer og løsninger på arbejdsfastholdelse. Stafetten symboliserer, at idéen om en forstærket indsats for arbejdsfastholdelse gives videre. Efter de første seks måneder holdes en række stafetkonferencer i efteråret. Her vil de første stafetmodtagere redegøre for deres indsats og nye initiativer på området - og videregive stafetten til nye modtagere, som de selv har fundet frem til. Både de første stafetmodtagere og de nye vil blive beskrevet i et nyhedsmagasin - også for at formidle konkrete idéer, handlemåder og metoder til det øvrige offentlige arbejdsmarked. Stafetten slutter i forbindelse med Den Personalepolitiske Messe maj 2001, hvor de sidste stafetmodtagere både i et nyhedsmagasin og på messen fortæller om den indsats og de erfaringer, de har gjort med en øget fokusering på arbejdsfastholdelse. Formidlingen og fortællingen om erfaringerne, metoderne, barriererne og visionerne er central - for at sikre, at de gode historier bliver kendt - og måske brugt som inspiration rundt i andre kommuner og amter. Det bliver spændende at følge. Stafet-initiativerne er støttet af Det offentlige Netværk, som består af repræsentanter for det offentlige arbejdsmarked og Socialministeriet og finansieres af Socialministeriets virksomhedspulje. Det Personalepolitiske Forum 2

3 Fraværspolitik skal gøre arbejdspladsen attraktiv Odense Kommune vil skærpe sin profil med såvel en overordnet strategi for kommunen som arbejdsplads som en fraværs- og fastholdelsespolitik T faktorer har spillet en o faktorer har spillet en væsentlig rolle for Odense Kommunes nyeste initiativer til en strategiplan og en fraværspolitik: Det sociale engage ment har været i fokus i de senere år på hele arbejdsmarkedet, og kommunen har taget aktivt del i indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked. Samtidig skærpes kampen om arbejdskraften, også i af indsatsen for arbejdsfastholdel se, fleksibilitet, forebyggelse og tryghed i ansættelsen. Og her spiller strategiplanen, som kommer i byrådet nu i april, og fraværs- og fastholdelsespolitikken, som også er undervejs, godt sammen i forhold til et overordnet socialt ansvar for medarbejderne, mener udviklings- og personalechef Svend Tychsen. Initiativerne kan ses som en udløber af den allerede gældende personalepolitik, men også den indsats for forebyggelse og fastholdelse, som især ældreområdet i kommunen har stået for, bl.a. gennem deltagelse i Socialministeriets 34 K-projekt om arbejdsfastholdelse. Her har en række aktiviteter og fokusering på sygefravær og dets Odense Kommune vil være en endnu mere attraktiv arbejds årsager ført til plads for at fastholde medarbejdere og tiltrække nye, bl.a. øget opmærkgennem indførelse af en fraværs- og fastholdelsespolitik, som Hovedudvalget står bag, fortæller udviklings- og personale somhed om chef Svend Tychsen foran det markante rådhus forebyggelse (foto: Geert Mørk) og tidlig opfølgning af frakraft af, at Odense Kommune i de været. Til gavn for en hurtigere tilkommende år må sige farvel til bagevenden til arbejdet. mange af de ældste medarbejdere. Derfor har kommunen lagt Vedkender sig ansvar vægt på at udarbejde en strategi, - Der er sket et skred i udviklinsom tager sigte på at gøre Odense gen, som gør, at kommunen nu Kommune til en attraktiv arbejdsorganisatorisk tager problematikplads, både for nuværende og ken om arbejdsfastholdelse og frakommende medarbejdere. værspolitik til sig. Organisationen - Vi har ønsket et strategisk vedkender i sin politik ansvaret for perspektiv på udviklingen af arbejdsmiljø, fastholdelse og forearbejdspladsen Odense Kommune, byggelse. Formuleringerne om frabåde inspireret af arbejdskraftbeværs- og fastholdelsespolitikken hovet og af den videre udbygning har vi grundigt bearbejdet i Hovedudvalget ud fra de forskellige interesser, som medarbejdere og ledelse naturligt har. - I forlængelse af disse politikker ønsker vi også at udarbejde personaleregnskaber, som fortæller om sygefraværet og fratrædelsesårsager, så vi kan rubricere dem og lave en personalepolitisk rede gørelse om det. - Som udgangspunkt har vi et ønske om, at der er plads til at tage særlige hensyn, men det er op til de enkelte forvaltninger og afdelinger at handle o verfor den enkelte medarbejder. Også seniorordninger vil vinde indpas, kan vi forvente. - Rummelighed og fleksibilitet er begreber, vi nu ønsker at sætte turbo på. Så ud fra den indsats, som bl.a. ældreområdet har stået for, regner vi med, at de andre afdelinger vil fokusere mere i sygefraværet og fratrædelsesstatistikken. Her er beslutningen om at lægge lønsummen ud i afdelingerne også et klart incitament til at følge op på fravær, for konsekvensen økonomisk er kendt, påpeger Svend Tychsen. Fraværspolitikken sigter imod, at den første samtale med sygemeldte medarbejdere tages senest efter ti dages fravær. Hvis fraværet fortsætter, skal der holdes fraværssamtaler gennem hele sygeperioden for at sikre en tæt kontakt mellem medarbejder og arbejdsplads. Er der grundlag for forebyggelse gennem ændringer af enten det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, lægger fraværspolitikken op til, at det bør ske. - Organisationen bidrager med et optimalt, nyt sæt af rammer, som det nu er op til de enkelte forvaltninger, afdelinger og institutioner at fylde ud. Interessen for at yde en omsorg for medarbejderne er helt klart tilstede, mener Svend Tychsen. 3

4 Partnerskab sikrer tidlig indsats for fastholdelse I Otterup Kommune har 11 personaleorganisationer bundet sig op på en aftale om socialt partnerskab med kommunen for at sikre forebyggelse, fastholdelse og integration af medarbejderne D er er ikke grænser for, er er ikke grænser for, Kommunen kom med i SociKommunen selv hvad vi vil gå med til, alministeriets 34 K-projekt om spiller kæmperolle hvis vi ved, h vad det arbejdsfastholdelse i 1998, men handler om. Vi er meget langmodiher handlede indsatsen først og - Men vi blev ved gennemgang af ge og har ingen interesse i at fyre fremmest om ansatte på private statistikkerne for sygedagpengeudfolk, der er sygemeldte, uanset arbejdspladser. gifterne opmærksomme på, at problemet, hvis de ønsker at blive kommunen faktisk selv er den på arbejdsmarkedet. Vi har fuld tilstørste virksomhed i kommunen, lid til, at ingen medarbejdere i så vi har med ca 1200 ansatte en kommunen misbruger kæmperolle at spille i denne holdning - og vi arbejdsfastholdelse. plejer da også at kunderfor begyndte vi at ne snakke os frem til se nærmere på vores en løsning for den egen organisation også. enkelte, fortæller Og der blev udarbejdet kommunaldirektør en aftale om socialt John Therkelsen, partnerskab mellem Otterup Kommune. virksomheden Otterup Specielle løsninkommune og Otterup ger er der da også Socialforvaltnings sygefundet adskillige af i dagpengeafdeling, for tidens løb. det var jo her, selve - Selvom man er indsatsen med tidlig sygemeldt, kan det sygedagpengeopfølgvære en god idé at ning foregik, påpeger bevare tilknytningen John Therkelsen. til arbejdspladsen, Initiativerne førte blot på det antal også til udarbejdelse af timer, den enkelte en sygdomspolitik, i magter. Det har bl.a. første omgang ud fr a været gældende for de mange problemer, en kræftramt, en grasom især hjemmeplejen vid kvinde med særli oplevede. Sygdomspolige problemer og folk tikken hænger naturligt med rygproblemer. Og sammen med arbejdsdet har betydning for fastholdelsen og komforholdet til arbejdsmunens personalepolipladsen og trygheden tik. Hensigten er at i ansættelsen, mener forebygge sygefravær, Heidi Holten Jacobsen, yde en tidlig opfølgning HK tillidsrepræsentant ved sygdom for samog næstformand i men med den sygdoms HSU. ramte at afklare, om Otterup Kommudet er muligt at vende ne har i adskillige år tilbage til arbejdspladarbejdet med fastholsen på hvilke vilkår. delse af medarbejdesygefravær vil re. De stigende dag indenfor ca 14 dage pengeudgifter og føre til den første samotterup Kommune har brug for alle ansatte. Derfor holdes ændrede refusionsregtale mellem lederen og døren vidt åben for enhver løsning for sygemeldte for at ler var forhold, der medarbejderen. Her vil fastholde dem i arbejde - her symboliseret af kommunaldi overordnet satte skub der typisk blive spurgt: rektør John Therkelsen og Heidi Holten Jacobsen (foto: Geert Mørk) i en række initiativer. Hvad er der galt? 4

5 Holbæk vil foregå med det gode eksempel Begrebet Det rummelige arbejdsmarked har fået klangbund i Holbæk Kommune, der lægger vægt på en række initiativer for at fastholde medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø Ambitionerne fejler ikke noget i mbitionerne fejler ikke noget i Holbæk Kommune. Landets øvrige kommuner må meget gerne lære af Holbæk, som kalder sig selv en foregangskommune. Både i forhold til indsats og tilbud til borgere - og overfor de ansatte. Indsatsen skal sikre flere i arbejde, færre på passiv forsørgelse, bedre miljø, fortsat velfærd og mindre gæld. Indenfor kommunen som arbejdsplads skal der målrettet arbejdes med at fastholde de ansatte, bl.a. ved at forebygge skader, hindre udstødning til passiv forsørgelse - og skabe plads til mennesker med nedsat erhvervsevne. Indsatsen kalder på initiativer for et godt arbejdsmiljø, aktiv bistand, reformer på sygedagpengeområdet, førtidspensionsreform og fleksjob samt en seniorpolitik. - Der er mange penge at hente i en effektiv indsats, der fører til nedsat fravær og fastholdelse af medarbejderne. Det kan vi se ud af den statistik, vi har udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Gensidige Forsikring. Statistikken foreligger i form af Regnskab for Arbejdsmiljø og Personalepolitik Her får vi et præcist billede af udviklingen i fravær. Heldigvis kan vi se, at kommunens mål om at nedsætte sygefraværet til 4,0 % inden udgangen af dette år, allerede blev nået med udgangen af 1999, fortæller kommunaldirektør Niels Elmer Hansen. - På vores skole får de enkelte medarbejdere også et præcist billede af deres fravær, for to gange om året får de en udskrift af deres fravær. Og det kan jeg klart anbefale andre også at gøre. Det er godt af flere grunde. Vi lærere er f.eks. udsat for kanon mange myter om fravær fra forældre til afgangselever. Forældrene tror, at vi har et stort fravær, som påvirker deres barns chance for en god eksamen. Derfor opfatter vi, at fraværs-udskriften kan bruges Hvordan har du det? - og det er hensigten, at der skal skabes klarhed over, hvornår den sygemeldte forventer at komme tilbage på arbejdspladsen. Hvis der går fire uger, vil en ny samtale måske også med deltagelse af tillidsrepræsentant eller læge forsøge at skabe afklaring af, hvad der kan gøres for at sikre, at den sygemeldte kan vende tilbage så tidligt som muligt. - Det er frivilligt for medarbejderne, hvem der skal deltage i samtalerne og hele indsatsen for arbejdsfastholdelse, fortæller Heidi Holten Jacobsen. - Selvfølgelig er det bedst, at medarbejderen holder en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet. Jo længere tid, man er væk fra jobbet, jo sværere er det at vende tilbage. Og man kan også blive bange for ikke at kunne udfylde sit job mere. Det kan forstærke sygdommen og måske ende med en førtidspension. Derfor er der fornuft i arbejdsfastholdelse. Og medarbejderne giver da også udtryk for, at de føler sig godt hjulpet af politikken for arbejdsfastholdelse. Men det kræver et stort arbejde at implementere den i alle dele af kommunen - og både hos ledere og medarbejdere, fastslår John Therkelsen. - Ja, information er væsentlig. Og der er da også udarbejdet information, som udleveres til alle nyansatte, ligesom der er holdt møder og kurser om arbejdsfastholdelse, indskyder Heidi Holten Jacobsen. Ændret holdning til sygefravær Alle mellemledere - fra institutionsledere til skoleledere - i alt mennesker har deltaget i en eftermiddag, hvor alle facetter af sygdomspolitikken og intentionerne blev gennemgået. Hensigten var at inspirere lederne til at slutte helhjertet op om indsatsen for arbejdsfastholdelse. - Og det er lykkedes ganske godt. Vi har ikke nær så meget sygdom i kommunen som tidligere, og folk har fået ændret deres holdning til sygefravær. - Det er dog stadig vanskeligt, hvis arbejdsfastholdelsen indebærer, at en medarbejder skal flytte afdeling eller forvaltningsområde for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Her er det vigtigt at informere og holdningsbearbejde både blandt ledere og medarbejdere, mener John Therkelsen. Flere organisationer har fulgt udviklingen i Otterup og to andre nordfynske kommuner, som også deltog i 34 K-projektet, Søndersø og Bogense, nøje. LO i de tre kommuner inviterede til et fyraftensmøde om kommunernes sygdomspolitik for ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, fordi LO var en aktiv part i projektets styregruppe. Og andre indgik partnerskabsaftaler på vegne af medlemmerne i Otterup, bl.a. FOA Odense. Og senest er nu 11 personaleorganisationer med i den sociale partnerskabsaftale med Otterup Kommune for dermed at cementere de fælles spilleregler om arbejdsfastholdelse - i en fælles forpligtelse overfor hinanden. I forlængelse heraf arrangeres der kurser i Den vanskelige samtale, så flest mulige af dem, der skal tage kontakten til de sygemeldte, føler sig klædt på til det. Alle bakker i al fald op om hele politikken, fordi den både gavner den ansatte, kommunen og samfundet. 5

6 konstruktivt - men den giver som regel også oplevelsen af, at der er gode forklaringer på fr aværet. Hvis der har været tale om fravær på grund af et åbent lårbensbrud, er det jo hurtigt o verstået at vurdere situationen, mener Michael Petersen, næstformand i Ho vedudvalget. Fra sund skepsis til stor interesse - I starten blev velfærdssamtalerne mødt med en sund skepsis, men da folk først havde oplevet effekten, som bygger på tillid til, at problemer kan løses gennem samtalerne, kan alle se interessen i disse samtaler. Og medarbejderen kan også selv vælge, om tillidsrepræsentanten skal deltage i velfærdssamtalen, tilføjer han. Holbæk Kommunes indsats arbejdspladser selv at finansiere de nødvendige arbejdsmiljøopgaver. Som en del af hele arbejdsmiljøindsatsen - og som led i planen om Holbæk som foregangskommune er der sat mål for, at arbejdsskaderne skal nedbringes med 10 % om året. Nogle af de hyppige arbejdsskader stammer fra løft og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har der været fokuseret meget på kurser i forflytningsteknik og psykisk arbejds miljø. Og de afskedigelser, som tidligere skete i større tal på grund af disse arbejdsskader, er nu halveret. Hurtigere tilbage i job - Vi kan selvfølgelig ikke beholde folk til tid og evighed, hvis de ikke magter jobbet, men vi ser da mange flere omplaceringer end tidligere. - Opfølgningen af sygefraværet sker i et samarbejde mellem arbejdspladsen og vores Virksomheden Holbæk, hvor der nu sker en tid lig og hurtig opfølgning. Efter 10 dages fravær holder arbejdspladsen en velfærdssamtale med medarbejderen - og det har helt klart betydet, at folk er hurtigere tilbage i arbejde igen. Michael Petersen, næstformand i Hovedudvalget, og kommu - Vi kan naldirektør Niels Elmer Hansen er godt tilfredse med, at Hol også se, at bæk Kommune nu har fået et godt redskab i kraft af bedre antallet af langoverblik over de ansattes fravær (foto: Nils Juel Berg) tidssygemeldte er halveret, ligesom frafor Det rummelige arbejdsmarked i været siden 1996 er faldet med dette år handler meget om 25%. Det sker ved at tage arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalget omsorg, og folk oplever i dag, at har udarbejdet en plan for det er dejligt, der er nogen, som Arbejdsmiljøindsatsen år 2000, bekymrer sig for dem - frem for at som med udgangspunkt i APV, se det som en kontrol af dem. Arbejdes Plads Vurderingen, for de - Utroligt, at vi tidligere slet enkelte kommunale arbejdspladser, ikke interesserede os for de syge lægger op til en prioriteret indsats. medarbejdere. Jo, når de 120 Kommunen har afsat en million kr dage var gået, så var det jo ud. til en række indsatser, og herudomen der er masser af penge at ver er det op til de enkelte spare på en indsats. Og så har vi 6 jo også brug for medarbejderne. Her er problemet i dag, at personaleomsætningen er meget stor, over 20%, både ved jobskift, interne skift, rokader, pensionering og afskedigelser, fortæller Niels Elmer Hansen. Nye skal introduceres bedre - Derfor er vi i gang med at udarbejde en rekrutteringspolitik, h vor der indføres en introduktionsproce dure for nye ansatte. Det skal sikres lokalt, at n ye medarbejdere introduceres bedre til deres kommunale arbejdsplads i håb om, at de vil blive gladere for jobbet - og blive. Samtidig skal vi også fastholde seniorer. Der er alt for mange, som har planlagt en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Kommunen må stille op med nogle tilbud, der er bedre end at gå på pension. Det kan f.eks. være at give lettere adgang til nedsat tid, mener Michael Petersen. - Folk skal heller ikke nødvendigvis have samme job hele livet igennem. Dels kan vi ikke nødvendigvis holde til det fysisk, men der er også fordele ved at skifte, eller måske som 60 årig gå på nedsat tid, men blive i jobbet. Og det er heller ikke nødvendigt at tjene det samme som 60 årig. Vi skal simpelthen gøre det interessant for folk at blive på arbejdsmarkedet, også når de har rundet de 60 år. Derfor skal vi sikre medvind på offentlige arbejdspladser. Vi har fælles interesse i ordentligt arbejdsmiljø, rimelige lønforhold og fastholdelse af de ansatte, siger Niels Elmer Hansen. - Arbejdsfastholdelse handler i høj grad om arbejdskraftmangel og økonomi. Derfor skal vi arbejde med kommunernes image - for at sikre, at arbejdskraften er der. Og for medarbejderne spiller arbejds miljø og APV en større og større rolle. Der er da også kommet kanon resultater ud af indsatsen, i første omgang fysisk med bedre arbejdsstillinger og renovering af lokaler overalt i kommunen, påpeger Michael Petersen. Begge mener, at Holbæk er godt på vej mod målet at blive en foregangskommune.

7 Ribe Amt lægger vægt på arbejdsfastholdelse Igennem de seneste tre år har amtet taget afsæt i vedtagne retningslinier for fastholdelse af ansatte med nedsat arbejdsevne - og det er siden blevet indarbejdet i personale- og arbejdsmiljøpolitikken, som også tager sigte på tidlig indsats og forebyggelse Da Hovedsamarbejdsudvala Hovedsamarbejdsudvalget i Ribe Amt tog fat om en revision af personalepolitikken, satte det en udvikling i skred. Sikkerhedsorganisationen gjorde klart, at de ønskede at deltage i arbejdet, fordi arbejdsmiljøpolitikken burde integreres i personalepolitikken. Samtidig blev det klart i en undersøgelse, at meget få ansatte i amtet rent faktisk kendte til indholdet i personalepolitikken. Derfor var der både behov for en revision, udbygning og oplysning om den nye personalepolitik - for at sikre, at den blev så optimal som mulig samtidig med, at den blev anvendt i praksis. Og her kom retningslinierne vedrørende fastholdelse af ansatte med nedsat arbejdsevne stærkt ind i billedet. Heri hedder det bl.a., at der skal ske det mindst mulige indgreb for at fastholde medarbejderen så tæt på de normale løn- og ansættelsesvilkår som muligt. Indsatsen skal ske tidligt og hurtigt, ledere og medarbejdere skal tage ansvar og være opmærksomme på situationer, der kan føre til ændringer af arbejdsevnen - og der skal indledes dialog mellem leder, medarbejder og tillids-repræsentant. - Vi ville gerne betone arbejdsmiljøet stærkere, men det var samtidig vigtigt, at personalepolitikken ikke bare samlede støv, men at de ansatte fik et ejerskab Både personalechef Svend Aage Jensen og næstformand i hovedudvalget Grethe Stjernholm er enige om, at det er en spændende tid, Ribe Amt går i møde, fordi der er vind i sejlene for indsatsen for arbejdsfastholdelse af sygemeldte medarbejdere (foto: Poul Anker) til den. Personalepolitik har meget med adfærd at gøre, samarbejde mellem ledelse og ansatte - og ansvar for at gøre noget. Og der kom i høj grad fokus på indsatsen gennem afsnit om fastholdelse og udvikling, indsatsen for arbejdsfastholdelse samt trivsel og arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i rammeaftalen med KTO om fastholdelse af ansatte med nedsat arbejdsevne (nu: rammeaftale om socialt kapitel, red.) har vi nu fået gode muligheder for at hjælpe sygemeldte i gang, og vi har fået rammerne for en forbedret og udbygget fraværspolitik, mener næstformand i Hovedudvalget, sygehjælper Grethe Stjernholm. Rammerne skal udfyldes En ting er den overordnede, amtslige personale- og arbejdsmiljøpolitik, noget andet er, hvordan politikken udmøntes ude på de enkelte arbejdspladser, på døgninstitutioner, gymnasier, sygehuse mv. - Ja, vi har kun lagt rammerne, som nu skal udfyldes på de enkelte institutioner, som vi håber vil arbejde videre og selv lave deres egen personale- og arbejdsmiljøpolitik. I den forbindelse har vi gennemført en konference, som satte fokus på, hvordan institutionerne selv kan arbejde videre med denne politik, ikke mindst når vi snakker arbejdsfastholdelse. Her er det op til den enkelte afdeling at beslutte, hvem der tager kontakten til den sygemeldte, hvornår og hvordan. Hvis det er lederen, der kontakter, så er det helt i orden - og det kan så være blot efter en uges fravær. Senere er der måske en, der kører forbi med blomster. Det er noget, der betyder noget, mener personalechef Svend Aage Jensen. - Og der er helt sikkert ikke nogen af medarbejderne, som føler, der bliver kigget under dynerne af den grund. Alle har det fint med rammerne for fastholdelsen - og ser det også som led i forebyggelsen ude på arbejdspladserne, tilføjer Grethe Stjernholm. Lederen vil normalt foreslå en samtale med den sygemeldte, hvis der har været mange kortvarige fravær - eller en fraværsperiode har varet over fire uger. Ofte vil en arbejdsleder forholde sig til fraværet inden, er erfaringen i Ribe Amt. Medarbejderne skal behandles godt - Ingen bør være i tvivl om, at ledelsen har interesse for en indsats for arbejdsfastholdelse. Vi ønsker at behandle medarbejderne ordentligt - og samtidig er det også en konkurrenceparameter ved ansættelse af nye, at vi har en politik på området. 120 dages reglen har været lidt en sovepude for alle parter, som bare har ventet uden at gøre noget. Nu kan vi forholde os til sygdom og fravær langt tidligere, mener Svend Aage Jensen. - Vi kan sige, at vi nu har bevæget os fra regelstyret til værdistyret personalepolitik. Det betyder, at det er blevet rarere at være på arbejdspladsen under de vilkår. - Og det er blevet muligt at sætte fokus på en særlig indsats gennem projekter, som 7

8 Højt sygefravær satte fokus på arbejdsmiljøet Nørager Kommune har i lighed med en række andre kommuner oplevet store udgifter til sygedagpenge for egne medarbejdere - og har indset, at forebyggelse af arbejdsskader og sygdom gavner Økonomien i en lille kommune som Nørager kan blive stærkt belastet, når sygefraværet vokser og vokser. Samtidig har det store menneskelige omkostninger, især hvis der ikke sker ændringer af nogle af de forhold, som fører til sygdom, arbejdsskader eller arbejdsulykker. Udviklingen kan vendes, hvis der fokuseres mere på de menneskelige konsekvenser, men det gavner i høj grad også økonomien. - Ja, det kan bestemt betale sig at gøre noget, men vi startede først og fremmest indsatsen i hjemmeplejen, fordi vi ønskede at sætte medarbejdernes arbejdssituation i fokus. Arbejdsmiljøet skulle forbedres, fordi sygefraværet var så højt, men der var naturligvis både menneskelige elementer og kroner og øre i denne indsats, påpeger borgmester Poul Larsen Fraværet i hjemmeplejen lå på 9-11 %, og hvert år blev 4-10 medarbejdere sagt op på grund af 120 dages reglen. - Det var utrolig belastende, og det var krævende menneskeligt og ressourcemæssigt med det høje sygefravær og fyringerne. Samtidig var det også svært at finde nye medarbejdere, så der måtte gøres noget. Selvom vi ikke var så bevidste om hvad, kunne vi se, at der måtte ske noget, som kunne styrke medarbejderne både fysisk og psykisk. Derfor begyndte vi med et tilbud om gymnastik om aftenen. Og fulgte op med udskiftninger af almindelige senge til hospitalssenge, for det var her i ældreområdet, at nedslidningen skete, fortæller leder af ældreområdet, Kirsten Dyrholm, som var en af de ihærdigste til at prikke til problemerne. Og så skete der da også noget. - Vi fik samlet en sikkerhedsgruppe med fem personer, som virkelig brændte for det. Tidligere var det nok mest af nød, at nogen blev valgt til sikkerhedsrepræsentant. Nogen skulle jo være det. Men vi blev en gruppe, som var tændte på at få vendt sygefraværet. Grunden til en effektiv arbejdsmiljøindsats blev lagt, og BST blev også inddraget, fortæller sikkerhedsrepræsentant og pedel Lauge Laustsen. Efterfølgende blev Nørager Kommune i samarbejde med Skørping og Støvring kommuner udvalgt af Socialministeriet til at deltage i 34 K-projektet om arbejdsfastholdelse. Det satte yderligere skub i en række initiativer. der er afsat midler til i amtet. På Esbjerg Centralsygehus, hvor jeg arbejder, har vi gjort meget for at få fat i fraværet - og for at formulere vores egen personale- og arbejdsmiljøpolitik. Og det er vi nok de eneste, der har gjort i amtet endnu, siger Grethe Stjernholm. - Næ, det er I nu ikke. Der er adskillige andre, som har udformet deres egen politik - og det er netop hensigten. Men selvfølgelig er det også mere overskueligt på en mindre, social institution end på Centralsygehuset at drøfte og formulere sig på personale- og arbejdsmiljøområdet, indskyder Svend Aage Jensen. Hovedudvalget stopper ikke med vedtagelsen af Personale- og arbejdsmiljøpolitikken. I løbet af april vil der blive sat gang i en debat om, hvordan amtet kan løfte det sociale ansvar. Hvad skal der sættes gang i af aktiviteter og beslutninger, der naturligt vil følge op på indsatsen om arbejdsfastholdelse, forebyggelse og arbejdsmiljø i øvrigt. I maj måned sættes der på en konference med KTO og Amtsrådsforeningen for tillidsrepræsentanter og ledere bl.a. fokus på socialt ansvar. Idéerne spirer - Herudover giver Stafetten os anledning til at vurdere, om der allerede er projekter, som kan bruges til at videreføre indsatsen for arbejdsfastholdelse. Vi ved, at Reva Esbjerg rådgiver og servicerer private virksomheder på området, og vi kunne måske trække på den viden, foreslår Svend Aage Jensen. - Det vil også være en god idé at oprette en videnbank om de forskellige initiativer, som er sat i gang rundt om på alle amtets forskellige arbejdspladser. Vi ved ikke så meget om, hvordan de gør det, men det vil da være en god idé at sikre, at der ikke sættes gang i det samme arbejde flere steder, men tages afsæt i hinandens gode erfaringer. Det kan være værd at tage idéen op i Hovedudvalgets regi, og så må vi jo se at profilere hele amtet mere på de gode initiativer, vi har gang i, mener Grethe Stjernholm. - Ja, det er givet værd at sætte øget fokus på arbejdsfastholdelse og de initiativer, der er i gang. Det kan give god inspiration - og det kan vi også tage med på den næste lederdag, vi holder, supplerer Svend Aage Jensen. - Helst skal vi sætte noget i gang ude på arbejdspladserne, så de ansatte oplever, at der sker et skred fra ord til handling. Når der sker noget, og det virker lokalt, så får de ansatte lettere et ejerskab til politikken, fastslår Grethe Stjernholm. 8

9 Komplekse problemer Men helt enkelt var det ikke at få fat i de egentlige årsager til sygefravær. For de viste sig at være mangesidede og af og til ret komplekse. - Der kunne være sociale, psykiske, fysiske årsager, men også ledelsesproblemer eller misforhold mellem den politiske udmelding og hvad, der reelt kunne lade sig gøre. Alt sammen forhold, som gøre det vanskeligt at skue igennem problemerne med sygefraværet. Under alle omstændigheder er kravet, at alle skal arbejde med fravær og fastholdelse hele tiden for, at det virker, mener Kirsten Dyrholm. - Det har taget mange år at vende holdningen fra, at arbejdsskader og sygefravær altid kun rammer andre til også at være bevidst om, at arbejdsmiljø og korrekte arbejdsstillinger. For det kan være mere besværligt at tænke i de rette arbejdsstillinger, påpeger Lauge Laustsen. - Ja, den Super Karla-effekt er der nok. Men kunne vi ikke vende holdningen til det, måtte vi skære igennem, for ellers fik vil heller ikke nyansatte med på de korrekte arbejdsstillinger. Her har APV, arbejdspladsvurderingen, nok spillet en væsentlig rolle, fordi vi kunne bruge APV til at se på risiko ude i hjemmene hos de ældre. Det flyttede holdninger. - Og så har vi også indskærpet, at vi simpelthen ikke vil se, at der ikke arbejdes efter reglerne, der skal hindre arbejdsskader. Sker det, udløser det en advarsel - og næste gang en fyring. Ellers får vi aldrig indarbejdet de nye regler, som klart er for den enkeltes egen skyld. Vi har flyttet mange holdninger, mens reglerne har flyttet de sidste, mener Kirsten Dyrholm. Særligt hensyn i en tid - Men det har også været vigtigt, at medarbejderne og lederne er rede til at tage godt imod en kollega, der vender tilbage fra et langvarigt sygefravær. Der skal måske vises særligt hensyn i en tid. Derfor er det vigtigt, at der er informeret godt om, hvordan man bør tage imod vedkommende. Lederholdningen er utrolig væsentlig for, hvordan medarbejderne ser på den sygemeldtes tilbagevenden. - Rent administrativt må og kan vi blive nødt til at acceptere, at der i en periode er nogle opgaver, som ikke kan løftes. Og vi skal samtidig sikre os forståelse for, at en medarbejder med brækket ben kan gå ind og løse nogle administrative opgaver, selvom vedkommende normalt arbejder med noget helt andet, fastslår kommunaldirektør Karl Peder Bevensee. - Alle arbejdspladser har nu en fraværspolitik, men den kan se Herdis Tvedegaard Larsen er et godt eksempel på Nørager Kommunes politik for arbejdsfastholdelse. Egentlig var hun fyret på grund af en virus, men kommunen og Herdis fandt en løsning, der hedder 19 timer om ugen, ingen løft - og hun blev ansat som en ny foranstaltning, også fordi hun er god til demente (foto: Niels Reiter) forskellig ud, fordi der er forskel på forholdene. Vi har holdt otte temadage om fraværspolitik for at sikre, at alle er vel informeret om emnet. Her lød mange spørgsmål om, hvordan normeringerne ville være ved sygefravær og tilbagevenden, hvor der kunne være tale om en periode på nedsat tid på grund af midlertidigt ændret arbejdsevne. Vi ønsker, der skal være plads til folk også i de situationer, men det kræver, at der flyttes holdninger, før kollegaerne vil acceptere, at de måske skal udføre nogle andre opgaver i en periode, fordi en er på nedsat kraft, siger Kirsten Dyrholm. Giver tryghed - For medarbejderne giver det klart en tryghed, at kommunen har indført arbejdsfastholdelse som fast politik. Men det tager tid at få det vendt blandt alle, men jeg er sikker på, det nok skal blive accepteret, siger social- og sundhedshjælper Lene Christiansen, som også er sikkerhedsrepræsentant i hjemmeplejen. En væsentlig årsag til, at hjemmeplejen og ældreområdet først har taget fat om forebyggelse og arbejdsfastholdelse, er udviklingen i samfundet. De ældre blive ældre - og mange bliver meget svage og syge. Derfor er arbejdet med ældre ofte tungt, både fysisk og psykisk. - Det kræver meget af de ansatte, så det er vigtigt, de er godt klædt på til at tackle de ofte meget syge mennesker. Derfor skal medarbejderne styrkes fagligt og personligt - og det gør heller ikke noget, hvis de har det godt med hinanden socialt. - Vi arbejder da også med en række initiativer, som kan støtte dette. Vi har kørt slankekurser med stor succes, tilbyder rygtræningsprogram og spinning i nogle timer, da vi har lejet os ind i motionscentret, vi dyrker svømning, inviterer til traveture, cykelture - eller edb-kurser, som kan sikre, at folk ikke føler sig udenfor. Alt sammen er disse tilbud med til at give sammenhold og et socialt sammenhold, som også styrker og giver motivation i det daglige, mener Kirsten Dyrholm. I sidste ende har hele indsatsen med forebyggelse og fastholdelse rod i ønsket om kvalitet. I ældreplejen, dagplejen eller i institutionerne. Udgangspunktet er, at har medarbejderne det bedre fysisk og psykisk, yder de en bedre service. De kan måske præstere lidt mere end ellers - og det gavner alle. - Den menneskelige dimension spiller klart ind for os. Det er væsentligt også i forhold til rekrutteringen af nye medarbejdere, at vi giver nogle gode tilbud om arbejdsfastholdelse, sætter fokus på arbejdsmiljøet og viser, vi står for et rummeligere arbejdsmarked. Vi har ikke råd til andet, for vi har ikke råd til at smide nogen ud, mener borgmester Poul Larsen. 9

10 Indsats skal give tryghed Alle ansatte i Århus Amt er målgruppe for en satsning på arbejdsfastholdelse, forebyggelse og uddannelse. Målet er mindre sygefravær, bedre trivsel og færre afskedigelser Den fælles personalepolitik i en fælles personalepolitik i Århus Amt har fået en udbygning i kraft af Det sociale kapitel. Heri fastslås det, at amtet ønsker at beholde medarbejdere, der er i risiko for at miste deres arbejde på grund af sygdom. Medarbejderne er et vigtigt råstof på alle amtets arbejdspladser, og det er derfor væsentligt, at der sættes ind for at sikre, at sygdom ikke tvinger nogen bort. Tidlig og samordnet indsats er nøglebegreber i Det sociale kapitel, som bl.a. handler om at finde løsninger så tæt på den normale situation som muligt. Det sociale kapitel er også blevet et projekt om arbejdsfastholdelse, forebyggelse og uddannelse for at sikre, at grundidéerne forankres i nye metoder på arbejdspladserne for at undgå udstødning. To projektmedarbejdere vil frem til september 2001 bistå arbejdspladserne med konkret vejledning i arbejdsfastholdelse, deltage i samtaler med den sygemeldte, hvis der er behov for det - og pege på behov for forebyggelse i arbejdsmiljøet og uddannelse af medarbejdere, der arbejder med sygefravær. - Amtet ønsker god trivsel på arbejdspladsen og har brug for dets ansatte. I stedet for at sende folk væk herfra og måske videre i revalidering, som også vil belaste amtet økonomisk, er det bedre at gøre, hvad vi kan for at fastholde folk. Det har vi arbejdet med længe, men nu vil vi gerne blive endnu bedre til det gennem en indsats for at nedbringe antallet af arbejdsskader og mindske sygefraværet, forklarer personalechef Henning Feirup. Lang, men frugtbar debat Processen frem til vedtagelsen af formuleringerne af Det sociale kapitel har været lang. Men diskussionerne i de forskellige fora har været frugtbar og nødvendig for at sikre, at både ledelse og personale er engageret og forpligtet overfor tankerne i Det sociale kapitel. Politikerne har skubbet til processen og bevilget 3,8 mill. kr til finansiering og gennemførelse af projektet. Uddannelse er en af måderne at lære metoderne i arbejdsfastholdelse, og både ledelse og medarbejdere opfordres til at deltage i seminarer om Det sociale kapitel. Interessen har været så stor, at der nu udbydes nye seminarer. - Hensigten med hele indsatsen er at følge op på den personalepolitik, vi har haft i mange år. På alle niveauer skal det tilstræbes at tage individuelle hensyn for at opnå større tilfredshed, fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse, hensyn til familiemæssige forhold og give mulighed for at gå ned i arbejdstid. Holdningen skal præge hele arbejdslivet fra start til slut - og ved ændret arbejdsevne skal afskedigelser undgås. I stedet skal det undersøges, om det er muligt at omplacere folk eller evt. omskole dem, påpeger medlem af Hovedudvalget i Århus Amt, Lene Holberg Rasmussen. Information nøgleord Information, åbenhed og dialog er Risikoen for arbejdsskader eller sygdom på grund af nedslidning lurer mange steder. Og absolut også i amtets personalekøkken, hvor arbejdstempoet er højt og gulvet glat, oplever personalechef Henning Feirup og medarbej - derrepræsentant i Hovedudvalget, Lene Holberg Rasmus - sen (foto: Henrik Bjerregrav) nøgleord for en virkningsfuld indsats. Medarbejderne på arbejdspladsen bør vide, at Det sociale kapitel eksisterer og opererer med arbejdsfastholdelse for at sikre større tryghed i ansættelsen for alle. Når der inviteres til en samtale med en sygemeldt, er det et tilbud om bl.a. at afklare, om arbejdsevnen er ændret - og ikke en kontrol. Amtet ønsker trygge medarbejdere og arbejder på at gøre arbejdspladserne mere fleksible og rummelige netop for at undgå afskedigelser. Hvis et sygefravær gør situa- 10

11 tionen særlig vanskelig, er det muligt at trække på en projektmedarbejder fra Løn- og personaleafdelingen. Projektmedarbejderen vil derefter også kunne inddrage et tværfagligt team med læge, fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver, som på konsulentbasis kan rådgive og støtte arbejdspladsen og medarbejderen til den optimale løsning. Men først og fremmest er det arbejdspladsen selv, som skal udvikle redskaber til at kunne tackle indsatsen for de sygemeldte. - På Odder Centralsygehus, hvor jeg selv arbejder, har vi tre håndplukkede menige ansatte, som varetager kontakten til sygemeldte, når de har været fraværende i 28 dage, fortæller Lene Holberg Rasmussen og fortsætter: - Kun i særligt vanskelige sager trækker de på en projektmedarbejder. Nogle gange kan sygefravær stamme fra det daglige arbejdsmiljø, og her kan det være vigtigt at gøre noget hurtigt, før det giver arbejdspladsen kæmpeproblemer. I samarbejde med ledelsen må der sættes ind. Men det kan også ske, at det er væsentligt at gå i samarbejde med den kommune, hvor den ansatte bor, for den har jo også interesse i at undgå sygemeldingerne og kan se, at det kan svare sig økonomisk, siger hun. På de ansattes præmisser - Men det er netop vigtigt, at der er nogen, som lokalt tager hånd om den enkelte sygemeldte, på deres præmisser. Og det er folk da gode til rundt om. - I APV - Arbejds Plads Vurderingen - hvert tredje år får vi kortlagt arbejdsmiljøet og kan se på, hvad der er af problemer. Det er med til at forebygge problemer. Også amtets egen BST yder en indsats i den sammenhæng. - Men vi kan nå længere og går derfor målrettet ind og ser på statistikkerne for arbejdsskader. Hvem er særlig udsat - og hvilke typer af uheld er der tale om? Vi har sat et mål, der hedder, at arbejdsskaderne skal halveres på fem år. Og det går den rigtige vej. I 1998 var der 326 arbejdsskader, mens der i 1999 var 253, siger Henning Feirup. I amtets arbejdsmiljøindsats sigtes der bevidst på at få sikkerhedsorganisationerne med. Men arbejdsfastholdelse er også et emne i samarbejdsudvalgene - og på amtsplan i Hovedudvalget. Tilsyneladende er de ansatte i amtet godt tilfredse med indsatsen for arbejdsfastholdelse og samtalerne med sygemeldte medarbejdere. En spørgeskemaundersøgelse blandt 254 ansatte, som vendte tilbage efter mere end 3 måneders sygdom, viste, at de var godt tilfredse med kontakten fra arbejdspladsen under sygdom. Den interesse, de mødte, glædede dem. Undersøgelsen viste også, at det er uhyre vigtigt, at ledelsen aktivt selv tager kontakt til den sygemeldte og får talt situationen igennem i forhold til kontakt til arbejdspladsen, tilbagevenden til arbejde m.v. - Sygemeldte medarbejdere bliver i løbet af kontakten til arbejdspladsen og øvrige initiativer gjort opmærksomme på, at der er mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen på en delvis raskmelding. Det er muligt at udføre noget arbejde og bevare kontakten - og så gradvis trappe arbejdstiden op, siger Lene Holberg Rasmussen. - Lige nu er det væsentligt at få formidlet vores viden og erfaringer om arbejdsfastholdelse ud til dem, der ikke har været med i projektet endnu. Dermed får de forståelse for amtets indsats. Men det er vigtigt at sige, at indsatsen skal ske tidligt - og løsningen skal være så tæt på den normale situation som muligt, betoner Henning Feirup, som bl.a. overvejer, om ikke amtets hjemmeside kunne være et medie for mere oplysning til de ansatte om arbejdsfastholdelse i praksis. Også amtets personaleavis "På Tværs" er et oplagt sted at fortælle om baggrunden for indsatsen. 11

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik

Sygefravær. Sygefraværssamtaler og statistik Sygefravær Sygefraværssamtaler og statistik 21 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Nicolaj Krogh Jensen, RLTN Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe Jeppesen, FOA Susanne Gerner Nielsen, BUPL

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats Åboulevarden 70, 3 8000 Aarhus T: 8612 8855 www.cabiweb.dk Nogle medarbejdere er mere syge end andre - Hvordan hjælper vi bedst de mest syge? Camilla Høholt Smith

Læs mere