Politisk organisation - Budget Nettobeløb i kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i 1.000 kr."

Transkript

1 01 - Politisk organisation Oversigt over politikområdet Politisk organisation er inddelt i følgende delområder: Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Politisk organisation - Budget Nettobeløb i kr. Kommissioner, råd og nævn; 556 ; 5% Valg; ; 10% Byrådet; 8.624; 85% Budgetspecifikation Driftsbudget Politisk organisation: Budgetbeløb i kr. Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Nettoramme Byrådet: Budgetbeløbet består af vederlag til byrådet, samt udgifter til øvrig drift. Der er nedsat følgende udvalg: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 1

2 3. Børne og undervisningsudvalget 4. Social- og sundhedsudvalget 5. Kultur- og fritidsudvalget 6. Job- og arbejdsmarkedsudvalget Vederlag med procent af borgmestervederlag: 1. viceborgmester 10 % Formanden for Teknik og Miljø 25 % udvalget Formanden for Børne- og 25 % Undervisningsudvalget Formanden for Job og 20 % Arbejdsmarkedsudvalget Formanden for Social- og 25 % sundhedsudvalget Formanden for Kultur- og 20 % Fritidsudvalget Formanden for Børn og Unge-udvalget 7 % Formand for folkeoplysningsudvalget 3% I alt 115 % Borgmestervederlaget udgør i 2010 priser kr. Af budgetbeløbet på udgør vederlag til byrådet kr. Øvrige udgifter består af pension til tidligere borgmestre på kr kr. er beløb afsat til møder, repræsentation, kontingenter samt drift af it og telefoni. Antallet af byrådsmedlemmer er nedsat fra 29 til 25 fra næste valgperiode. Kommissioner, råd og nævn: Der er afsat kr. til drift af bl.a. huslejenævn, ældreråd, hegnssyn, beboerklagenævn m.v. Valg: Der er afsat beløb til folketingsvalg i 2011, og det er besluttet at antallet af valgsteder nedsættes fra 26 til 15. 2

3 02 - Administrativ organisation Oversigt over politikområdet Administrativ organisation er inddelt i følgende delområder: Administrativ organisation ej tværgående: Administrationsbygninger Central administration, løn central adm., it-udgifter samt øvrig administration Erhvervsudvikling og turisme Administrativ organisation tværgående: Puljer Tjenestemandspension Administrativ Organisation Budget 2011 Netto kr. Centrale puljer; ; 9% Tjenestemandspension; ; 5% Administrationsbygninger ; 6.941; 3% Erhvervsudvikling og turisme; ; 2% Central administration; ; 81% Servicemål: Assens Kommunes kanalstrategi: Bedre digital service Servicemål Over tid har kanalstrategien til formål at ændre henvendelsesmønsteret i retning af øget antal digitale henvendelser, når det er til gavn for borgeren og sagsbehandlingen. De ønskede servicemål er således: Bedre tid til personlig betjening for de borgere der har behov, og hvor det er mest effektivt eller et krav for udførelsen af sagsbehandlingen Bedre borgerservice, til mindre eller samme omkostning 1

4 Øget fleksibilitet og tilgængelighed via digitalisering Flere straksafklaringer og kortere sagsflow Bedre digitale services for borgere der efterspørger dette Tema Kanalstrategien Bedre Digital Service er et middel til at realisere Assens Kommunes vision for borgerservice/borgerbetjening: Din borgerservice tilgængelig døgnet rundt Din borgerservice signalerer personlig betjening, nærvær og service. Tilgængelig døgnet rundt signalerer fokus på fleksibilitet og digitalisering. I den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi er det samtidigt et krav at kommunerne har udarbejdet en kanalstrategi. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har 2 strategiske mål: At skabe(økonomisk)råderum for kommunerne gennem effektivisering. Konkret vil strategiens initiativer bidrage til råderummet med 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. At udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne, der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor attraktiv for borgere, virksomheder og som medarbejder. Mål for dette vil blive konkretiseret i regi af det enkelte initiativ. Baggrunden for at vælge begrebet borgerservice/digitalisering som fokusområde i styringskonceptet er afledt at Assens Kommunes borgerservicestrategi, inkl. kanalstrategi. Derudover den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Kvalitetsog resultatmål Der anvendes nedenstående skema til opstilling af kvalitets- og resultatmål. For at skabe troværdige mål er 2011 valgt som basisår. Det betyder, at i 2011 vil der blive udarbejdet tællinger mv., der skal skabe grundlaget for at sætte mål for årene

5 Bedre digital service Borgerne anvender i højere grad selvbetjeningsløsnin ger Mål Middel / Timing / Indsatser Milepæle Målet i % afgøres i 2011 på basis af tælling i er basisår. Basisåret bruges til at fastsætte konkrete mål for KPI / Målemetode Den fælleskommunale dokumentationsmeto de (2 årlige tælleuger) Metoden indgår i det digitale landkort. God hjemmeside Bedst på nettet Veje til målet (Metode) Bedre tid til personlig betjening for de borgere der har behov. Alle borgere skal opleve at der er mulighed for personlig betjening selv om målet er øget selvbetjening. Målet er at 80% af borgerne oplever god eller meget god service En større andel af borgere som anvender digital service vil frigøre ressource r til personlig betjening 2011 er basisår, hvor første undersøgel se igangsættes. Derefter sættes mål for årene Dokumenteres via PDA. Borger svarer på ca. 2 minutter på spørgsmål vedr. oplevelsen af den personlige betjening. Gruppen for digital service er omdrejningspunktet for at støtte/udvikle og realisere målene om øget digitalisering i Assens Kommune. Undervejs skal Assens Kommune leve op til de kommende e-dage. Derudover er metoden at udvælge områder, hvor der sættes fokus på øget selvbetjening. Dette er et led i kanalstrategien. Endvidere skal der laves specielle kampagner/tiltag for at flere borgere får den NEM-ID og dermed mulighed for en øget brug af den digitale postkasse en udvidet e-boks med 2-vejs kommunikation. 3

6 Økonomi Evaluering Opgaven omkring bedre digital service skal forankres i hele organisationen og vil bestå af mange delelementer og opgaver spredt ud i hele den administrative organisation, så mange ansatte vil blive berørt i større eller mindre grad. Da der endnu ikke er foretaget de første målinger er det ikke muligt at konkretisere hvor mange ressourcer der skal anvendes. Der er af KL udviklet en fælleskommunal dokumentationsmetode, som skal skabe et sammenligneligt dokumentationsgrundlag for kommunernes kommunikation med borgerne. Dokumentationen skal gøre det muligt at identificere succeser, og beregne potentialer ved en målrettet kanalstrategisk indsats for at øge digitaliseringen. Hidtidige erfaringer har tydeliggjort, at vidensdeling på tværs af kommunerne er hæmmet af manglende eller uens dokumentationsindsats. Budgetspecifikation: Driftsbudget Administrativ organisation ej tværgående Budgetbeløb i kr. Administrationsbygninger Centrale lønudgifter It-udgifter Øvrige udgifter administration Erhvervsudvikling, turisme og markedsføring Nettoramme Administrationsbygninger: Udgiften dækker driften af 6 rådhusbygninger som i løbet af efteråret 2010 skal overføres til drift af Assens ny rådhus og jobcenter. De øvrige bygninger skal anvendes af andre politikområder eller sælges. Der er indlagt besparelser på kr. vedr. effektivisering af rengøring og der er øgede udgifter vedr. grundejerforening nyt rådhus, udvidelse af lejekontrakt på jobcenter m.m. Centrale lønudgifter: Beløbet dækker udgifter til løn og uddannelse af administrativt personale. Der er ved budgettet indlagt besparelser på i alt kr. vedr. løn og kr. vedr. uddannelse. Der er tilført kr. til dækning af ny lovgivning på børn- og ungeområdet, oprettelse af 1 stilling vedr. ejendomsadministration, samt 2 stillinger til varetagelse af ny indkøbsfunktion. It-udgifter: Budgettet til it-udgifter er uændret, og bliver anvendt til dækning af drift af systemer, samt køb af nyt. 4

7 Øvrige udgifter administration: Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter Indtægter Øvrige personaleudgifter består af udgifter til møder, rejser og kørsel, elever, pensionsbidrag til aktive tjenestemænd. Øvrige udgifter dækker kantinedrift, inventar indkøbssamarbejde, kontorhold, revision m.m. Indtægter er salg af folkeregisteroplysninger, ejendomsoplysninger, sundhedskort, byggesagsgebyrer og rykkergebyrer. Erhvervsudvikling, turisme og markedsføring: Der er afsat kr. til erhvervsudvikling, hvoraf udviklingsrådet er tildelt kr. i tilskud. Til turisme er afsat kr. og kr. til markedsføring. Driftsbudget Administrativ organisation tværgående Budgetbeløb i kr. Puljer Tjenestemandspension Nettoramme Puljer: Der er afsat kr. til bl.a. barselsfond og puljer fastsat af KTO-forliget til fordeling på hele driften. Derudover er der besparelsespuljer, som også skal fordeles til hele driften på kr. Heri indgår indgår besparelser i h.t. strateginotatet på bildrift, befordring og indkøb. Herudover er der indlagt en pulje til imødegåelse af sanktioner ved overskridelse af servicerammen for 2011 i forbindelse med overførsel af over/underskud fra områder med overførselsadgang. Tjenestemandspension: Beløbet er budgetteret udgift til tjenestemandspension fratrukket refusion fra kommunernes pensionsforsikring. 5

8 03. Boligpolitik Oversigt over politikområdet Boligpolitik området er inddelt i følgende delområder: Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Sektorplanlægning/temaplaner Landzoneadministration GIS og Grundkort Boligbyggeprogram/boligudbygningsplan/boligudbygningsprognose på baggrund af kommuneplanen Byfornyelse Vedligehold af udstykninger Indtægter fra bortforpagtninger Boligpolitik - Budget 2011 Udgifter i kr. Fysisk planlægning; 363 Driftssikring af boligbyggeri; 1628 Boligpolitik - Budget 2011 Indtægter i kr. Kommunale Jorder; -760 Tomgangshusleje; Tomgangshuslejen er en spareblok fra strateginotatet, som senere bliver fordelt til andre politikområder. 1

9 Servicemål: Lokalplanlægning Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Digital lokalplanlægning Større helhed i opgaveløsning mere samarbejde og tværgående inddragelse af relevante parter. Kvalitetsmål Højne dialog og samarbejde med omverdenen og interessenter (ansøgere, bygherrer, developer mv.) At indtænke miljø, klima og sundhed i planlægningen for byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder Komme på forkant med planlægning og løbende at forberede plantillæg og revision af planer Resultatmål Primo 2011 udarbejdes en lokalplanskabelon for at sikre ensartethed, kvalitet, enkelt og forståeligt sprog mv. i nye lokalplaner, som forberedelse til den digitale lokalplan. Veje til målet (Metode) Økonomi Igangsætte en proces for udarbejdelse af en lokalplanskabelon. Udarbejdes inden for eksisterende budgetramme. Andre opgaver udskydes/tilsidesættes. Evaluering Evaluering i 2012 af lokalplansskabelons indhold samt brugervenlighed og forståelse. Udarbejdelse af tilfredshedsanalyse ultimo 2012 i forhold til relevante borgere, rådgivere. 2

10 Budgetspecifikation Driftsbudget Boligpolitik: Budgetbeløb i kr. Fysisk planlægning Kommunale jorder Driftssikring af boligbyggeri Strateginotat Tomgangshusleje Nettoramme Mængdespecifikation Jord til bortforpagtning Ca. 210 ha. Ca. 210 ha. Ca. 210 ha. Ca. 210 ha 3

11 04. Miljø og Natur Oversigt over politikområdet Miljø- og Natur området er inddelt i følgende delområder: Miljø: Miljøtilsyn - Virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Godkendelser og tilsyn vedr. industri og landbrug Natur: Forvaltning og adm. af beskyttede naturtyper som søer, moser, overdrev, fortidsminder m.v VVM screeninger og redegørelser Planlægning på natur og vandområdet Implementering af kvalitetsstyringsloven Naturpleje af overtagede arealer Planlægning, vedligeholdelse af restaurering af vandløb Grundvandsbeskyttelse, skovrejsning m.v. Skadedyrsbekæmpelse: Skadedyrsbekæmpelse Miljø og Natur - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Miljøbeskyttelse - jordforurening; 200 Øvrig planlægning, Grundvandsbeskyttelse; 634 Miljøtilsyn Virksomheder, Landbrug; 720 Miljøbeskyttelse - fælles formål; 1172 Naturforvaltningsprojekte r; 800 Vandløbsvæsen;

12 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Høj beskyttelse af de biologiske værdier i landskabet. Tema Sikre at truede sjældne og sårbare arter viser tegn på fremgang. Kvalitets- og resultatmål At fortsætte den igangsatte genregistrering af de målsatte naturområder. I 2010 genregistreres de næsthøjest målsatte naturområder (B-målsatte områder) i Assens kommune At Assens kommune fortsat bidrager til gennemførelse af naturpleje i værdifulde naturområder. I 2010 igangsættes foranstaltninger på lokalt niveau til sikring af gunstige bestande af truede arter herunder Nikkende Kobjælde, som er udnævnt til Assens Kommunes ansvarsart af Miljøministeriet Veje til målet (Metode) Fortsat registrering af botaniske værdier i naturområder samt gennemførelse af naturpleje herunder rydning af større opvækst i lysåbne naturbeskyttede områder. Økonomi Udgifterne holdes inden for budgettets rammer. Evaluering Opfølgende tilsyn og registrering af specifikke arter 2

13 Budgetspecifikation Driftsbudget Miljø og Natur-politik: Budgetbeløb i kr. Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Fælles formål Miljøbeskyttelse - Jordforurening Miljøtilsyn Virksomheder, Landbrug Øvrig planlægning Grundvandsbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Nettoramme Mængdespecifikation Vandløb km Virksomhedstilsyn 116 Landbrugstilsyn 115 3

14 05. Veje og grønne områder Oversigt over politikområdet Veje og grønne områder området er inddelt i følgende delområder: Grønne områder: Parker og legepladser Skove og naturområder Fritidsfaciliteter Mindesmærker Boldbaner og tennisbaner Offentlige Veje: Færdselsbaner Fortove, rabatter og afvandingssystemer Vejbelysning Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger Havne: Agernæs havn (fiskeri- og lystbådehavn) Bågø havn (Færge- og lystbådehavn) Veje og Grønne områder - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Belægninger; Havne; 82 Grønne områder; 7878 Stadion og idrætsanlæg; 3503 Vejvedligeholdelse; Kirkegårde; 5 Skove; 330 1

15 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Trafiksikkerhed fortsat implementering af trafiksikkerhedsplan. Forbedre trafiksikkerheden i kommunen således at der skabes mere sikre veje for alle trafikanter for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Assens Kommune. Kvalitetsmål Færre tilskadekomne i trafikken Resultatmål 40% reduktion i perioden Veje til målet (Metode) Øge kampagneindsatsen overfor børn og unge for bedre trafikadfærd i forbindelse med skolestart samt kampagner imod spirituskørsel. Fysiske ændringer på følgende projekter: - Bygrænse tiltag (byporte, dublering af byzone-tavler) - Diverse små tiltag (ud fra trafiksikkerhedsplanen) - Skoleblink på Søndre Ringvej, Assens - Snaven, etablering af 4 chikaner (hastihedsdæmpning) - Eneretning af Havnegade, Assens - Sti-forbindelse ved Assensskolen (nordlig stiforbindelse) Økonomi I det løbende budget er der afsat 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhed, hvoraf 1,8 mio. kr. anvendes til fysiske ændringer og 0,2 mio. kr. til kampagner. Evaluering Evaluering vil ske efter sommeren 2011 på baggrund af Vejdirektoratets Uheldsstatistik, som bliver offentliggjort ultimo juni

16 Budgetspecifikation Driftsbudget Veje og grønne områder: Budgetbeløb i kr. Grønne områder Stadion og idrætsanlæg Kirkegårde Skove Vejvedligeholdelse Belægninger Havne Nettoramme Mængdespecifikation Parker og grønne områder 23 ha 23 ha 23 ha 23 ha Skove og krat 80 ha 80 ha 80 ha 80 ha Boldbaner Tennisbaner Veje med sideanlæg 900 km 900 km 900 km 900 km P-arealer m m m m2 Fortove m m m m2 Bågø havn 1 færgeleje Bågø havn 19 faste bådpladser Bågø havn 28 gæstepladser Agernæs havn 2 erhvervs fiskepladser Agernæs havn 50 faste bådpladser 3

17 06. Kollektiv trafik Oversigt over politikområdet Kollektiv trafik området er inddelt i følgende delområder: Vintertjeneste: Glatførebekæmpelse Snerydning Offentlig servicetrafik: Regionale ruter Kommunale ruter Kørsel for svært bevægelseshæmmede Skolebuskørsel (åbne ruter) Teletaxa-ordning Færgedrift Kollektiv trafik - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Færgedrift; Vintertjeneste; Busdrift;

18 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Vintervedligeholdelse sikre fremkommelighed i vinterperioden. Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybder over 3 cm. Der foretages snerydning alle ugens dage på vejklasserne A, B og C. Kvalitets- og resultatmål Veje til målet (Metode) Økonomi Kommunens veje tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 3-5 cm jævn lag. Kommunens A veje tilstræbes holdt åben hele døgnet. Kommunens B veje tilstræbes holdt åben mellem og Kommunens C veje tilstræbes holdt åben mellem og Tilstræbe max. tid for vejtilstand Budgettet er lagt på grundlag af et gennemsnit af de sidste 4 års udgifter til vintertjenesten. Udgifterne varierer meget fra år til år, men vintertjenesten sættes ikke i stå hvis budgettet er brugt op. Evaluering Der bliver foretaget løbende stikprøvekontrol på de kommunale veje i vinterperioden om veje holdes farbare inden for de givne tidsfrister for iværksættelse af vintertjenesten. 2

19 Budgetspecifikation Driftsbudget Kollektiv trafik: Budgetbeløb i kr. Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Nettoramme Mængdespecifikation Veje med sideanlæg og fortove Ca. 900 km Ca. 900 km Ca. 900 km Ca. 900 km Offentlig servicetrafik: Regionale ruter Kommunale ruter SBH kørsel antal Ca Ca Ca Ca ture Færgeruter

20 07. Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Oversigt over politikområdet Bygningsvedligeholdelse styres centralt fra Miljø, Teknik og Plan. Den centralt styrede bygningsvedligeholdelse omfatter: Vedligeholdelse af udvendige bygningsdele og overflader Vedligeholdelse af indvendige overflader Vedligeholdelse af tekniske installationer Central styring af servicekontrakter Centralt styret bygningsvedligeholdelse gælder ikke for pasning af udearealer, inventar, IT og kontormaskiner. Der er på de enkelte ejendomme afsat et beløb til finansiering af akutte skader i henhold til Regulativ for bygningsvedligeholdelse for Assens kommune (kr. 10/15 pr. m2). Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Andre faste ejendomme; Beboelsesformål; -105 Faste ejendomme fælles formål;

21 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Bygningsvedligeholdelse 1. Opnå meget bedre synlighed, styring og koordinering af fysisk bygningsvedligeholdelse. Højere fysisk kvalitet i bygningsvedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse med særlig fokus på Arbejdsmiljø/arbejdstilsynspåbud Brandsynspåbud Byggelovgivning El-, Vand- og Varmeinstallationer Høj prioritering af miljøvenlige og energirigtige løsninger Nedbringe antallet af påbud med 10% årligt Veje til målet (Metode) Økonomi Gennemgå og udarbejde logbøger på hver bygning mindst hvert andet år med fokus på lovliggørelse. Der afsættes hvert år under bygningsvedligeholdelse 3,0 mio. kr. til opfyldelse af lovkrav. Evaluering Antallet af modtagne påbud sammenlignes med foregående år 2

22 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Klima- og energirigtige løsninger Høj prioritering af energirigtige løsninger. Som klimakommune har Byrådet i den overordnede klima-handlingsplan fastlagt 4 fokusområder, hvor én af dem er fokus på den kommunale bygningsmasse. For at styrke nedbringelsen af CO2-udledningen er der særlig fokus på At styrke styring af energiforbrug, Energibevidst adfærd ved brug af bygninger hos kommunens ansatte og brugere. Forøget kvalitet og levetid på tekniske installationer i de kommunale bygninger. Forøget komfort ved f.eks. dagslysstyring, behovsventilation og forbedret indeklima Fremtidig energidrift med fokus på fortsat nedbringelse af forbrug. Som indikatorer for indsatsen er valgt følgende resultatmål: Reduktion af energiforbrug samt energitab fra den kommunale bygningsmasse, og hermed væsentlig nedbringelse af Assens Kommunes driftsudgifter ift. energiforbrug i de kommunale bygninger. Nedbringe Assens Kommunes årlige CO 2-udledning, som er opgjort i CO2-regnskab 2008 til ton/årligt. Veje til målet (Metode) Planlægning: Fremtidige energirigtige investeringer vil blive fordelt ud fra en prioritering baseret på tilbagebetalingstid kortlagt i de lovpligtige energimærkninger. Dialog med institutioner. Koordinering af øvrige vedligeholdelsesarbejder: I takt med at de energirigtige investeringer udmøntes i projekter ved den enkelte institution koordineres disse med øvrige nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der varetages af Bygningsvedligeholdelsen til daglig. Økonomi Evaluering Dialog med entreprenører. Under hele forløbet varetages dialog med håndværkere for at sikre den rigtige individuelle løsning til den enkelte institution. Der vil blive draget nytte af håndværkernes erfaringsgrundlag med den type opgaver til at sikre den korrekte løsning. I Anlægsbudget er der til energibesparende investeringer afsat 20,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012 samt 5,0 mio. kr. i 2013 Aflæsning af energiforbrug før og efter forbedringer for den enkelte ejendom på årlig basis. Energimæssige reduktioner omregnes til CO 2 til kommunens interne regnskab. Analyse af energimærkninger før og efter forbedringer for den enkelte ejendom, til vurdering af nedsat varmetab. Gennemføres ved lovpligtig mærkning hver 5. år. 3

23 Budgetspecifikation Driftsbudget Bygningsvedligeholdelse: Budgetbeløb i kr. Faste ejendomme Fælles formål Beboelsesformål Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter andre fritidsfaciliteter Nettoramme Under Faste ejendomme fælles formål er der indlagt en besparelse i årene på henholdsvis (1.000 kr.) 1.450, 3.450, og Disse besparelser på udgiften til energi, skal senere fordeles ud på de enkelte institutioner, skoler, rådhuse m. fl. Mængdespecifikation Antal ejendomme 132 Etage m Campingpladser 1 4

24 08. Beredskab Oversigt over politikområdet: Tilsyn med entreprisebrandvæsenet Udarbejdelse og ajourføring af beredskabsplanen Udarbejdelse af og ajourføring af planer for alamering og fremmøde af brandvæsenet Brandteknisk byggesagsbehandling Lovpligtig brandsyn Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Gennemførsel og effektivisering af lovpligtigt brandsyn Gennemførsel af lovpligtig brandsyn Indføring af smiley-ordning fra 2012 med 4 karakteriseringer: - slet ikke tilfredsstillende - ikke tilfredsstillende - tilfredsstillende - meget tilfredsstillende Kvalitetsmål Det lovpligtige brandsyn skal være afviklet 100 % i Indførelse af smiley-ordning fra Resultatmål Opfølgende brandsyn skal være afholdt indenfor 3 måneder efter 1. brandsyn 90 % af brandsynsrapporter skal være udsendt indenfor 7 dage efter brandsynet, 100 % indenfor 14 arbejdsdage efter at brandsynet er afholdt. Registrering af de 4 karakteriseringer skal gennemføres fra Fra 2011 skal karakteriseringen ved brandsynet: - slet ikke tilfredsstillende reduceres med 25% - ikke tilfredsstillende reduceres med 15% - meget tilfredsstillende skal stige med 10%o Veje til målet (Metode) Økonomi Effektivisering af sagsgange og den praktisk afvikling af brandsyn Større vægt på den dialogbaserende rolle end på den myndighedsorienterede rolle. Fra 2010 skal foretages en registrering af smiley-ordning. Holdes indenfor budgettets rammer. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. brandsyn skal reduceres med 10% i 2011 ( i forhold til det gennemsnitlige tidsforbrug i 2010). Evaluering Opfølgning på kvalitets- og resultatmål fremgår af beredskabets årsrapport. Udarbejdelse af tilfredsanalyse på de 4 karakteriseringer / smiley-ordning i perioden 15/11 til 15/ samt offentliggørelse af resultater. 1

25 Budgetspecifikation Driftsbudget beredskabs-politik: Budgetbeløb i kr. Redningsberedskab Nettoramme

26 09 Politik for Tværfaglighed og Sundhedsfremme Oversigt over politikområdet Politikområdet Tværfaglighed og Sundhedsfremme er opdelt i 5 delpolitikområder: Tværgående projekter og puljer Sundhedsplejersker Støttepædagoger Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne Tværfaglighed og Sundhedsfremme - budget 2011 Nettobeløb i Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne; ; 86% Sundhedsplejersker; 7.107; 5% Tværgående projekter og puljer; 1.130; 1% Pædagogisk Psykologisk Rådgivning; 6.530; 4% Støttepædagoger; 5.852; 4% Servicemål Tema Flest mulige børn og unge inkluderes i de almindelige tilbud Der har på landsplan været stigning af udgifterne inden for det specialpædagogiske område 0 til 18/25 år. Aftalen mellem regeringen og KL for 2011, Rapporten Specialundervisning veje til bedre organisering og styring, samt Rejseholdets 360 graders eftersyn af folkeskolen peger tilsammen bl.a. på, at følgende initiativer skal iværksættes for at fremme en inkluderende udvikling inden for det specialpædagogiske område: Inklusionsfremmende styringsmodeller Læringsmiljøer og tilbud der understøtter inklusion Organisering af specialtilbud i kommunen med fokus på etablering 1

27 af kompetencecenter Udarbejde en strategi for kompetenceudvikling Have fokus på tidlig indsats og konsultativ bistand i PPR s opgaveløsning Kvalitets- og resultatmål Indenfor specialundervisningen skal der senest i april 2011 forelægge følgende resultater: Beskrivelse af målgrupper til specialundervisning i forhold til afgrænsning af specialundervisning til over 12 timer og den målgruppe der skal inkluderes i den almindelige undervisning Kvalitetsbeskrivelser/Serviceniveau for de enkelte specialundervisningstilbud Inklusionsfremmende styrings- og tildelingsmodeller En plan for organisering af specialtilbud i kommunen med fokus på etablering af et kompetencecenter Reduceret anvendelse af interne skoler I det forebyggende arbejde skal der arbejdes målrettet med tidlig, konsultativ og inkluderende indsats i dagtilbud og skoler med fokus på og i tæt samarbejde med forældrene. Som et led heri sker der en omlægning af nuværende opgaver. Omlægningen iværksættes pr. 1. januar 2011 og har til formål, at flere børn i dagtilbud og skoler inkluderes i de almene tilbud. Konkret visiteres der færre børn til specialskole, AKT-klasser, støttetimer og interne skoler. Måltal for 2011 og overslagsår Pædagogstøttetimer -52 pr. -74 pr. uge -74 pr. uge -74 pr. uge i børnehaver uge Specialskoler *) (Pilehaveskolen) 2 færre fra 1/8 Yderligere 2 færre fra Fastholde 4 færre Fastholde 4 færre AKT-klasser Eksterne heldagsskoler *) 2 færre fra 1/8 1 færre fra 1/8 1/8 Yderligere 2 færre fra 1/8 Yderligere 1 færre fra 1/8 Fastholde 4 færre Fastholde 2 færre Fastholde 4 færre Fastholde 2 færre *) Der etableres specialklassepladser i stedet for specialskolepladser, og heldagsskoleelever hjemtages til Nybo/Ådalen eller nyt tilbud. Veje til målet (Metode) Der etableres et team bestående at følgende ressourcepersoner: Inklusionskonsulent inden for dagtilbudsområdet AKT konsulent inden for skoleområdet Forældrerådgiver inden for specialområdet Småbørnskonsulent inden for Sundhedsplejen Der iværksættes fælles kompetenceudviklingsinitiativer inde for PPR, 2

28 Sundhedsplejen, Støttepædagogkorpset, Specialinstitution/specialskole samt dagtilbud og skoler Der iværksættes 10 konkrete initiativer inden for tidlig opsporing med fokus på dialogmodeller, mødevirksomhed, forældreinddragelse og opsporingsmetoder Alle indsatser inden for det specialpædagogiske område udføres på tværs af fagområder og i tæt samarbejde med de decentrale enheder og Tværfaglighed og Sundhedsfremme bidrager til at skabe høj kvalitet af tværfaglighed i opgaveløsningen. Der lægges stor vægt på, at der er en sammenhængende løsning for det enkelte barn - også i forhold til overgange mellem de enkelte tilbud, og at brugerne inddrages i at nå frem til den bedst mulige løsning. Der udarbejdes en fælles strategi for kompetenceudvikling af medarbejdere i Tværfaglighed og Sundhedsfremme med fokus på rådgivning og konsultative ydelser inden udgangen af Der udarbejdes en fælles strategi for udvikling af metoder og redskaber til rådgivning og vejledning senest medio Økonomi Midler afsat til kompetenceudvikling: kr kr kr Der er afsat midler til ekstern evaluering ved EVA og Rambøll ved eksterne puljemidler. Evaluering Måltal for visitering kan objektivt konstateres. Tidlig opsporing og indsats omsættes til 10 konkrete og målbare indsatsområder, der evalueres af en ekstern evaluator ved udgangen af Servicemål (Fokusområde) Tema Alle børn til specialpædagogiske tilbud for aldersgruppen 0 til 18/25 år visiteres til bedst mulige tilbud inden for budgettets rammer Der har på landsplan været stigning af udgifterne indenfor det specialpædagogiske område 0 til 18/25 år. Aftalen mellem regeringen og KL for 2011, Rapporten Specialundervisning veje til bedre organisering og styring, samt Rejseholdets 360 graders eftersyn af folkeskolen peger tilsammen bl.a. på at følgende initiativer skal iværksættes inden for området: 3

29 Kvalitetsbeskrivelser for de enkelte specialundervisningstilbud Synlige procedurer for visitering til specialundervisning At specialundervisningen afgrænses som et særligt bevillingsområde Samling af visitationskompetence og finansieringsansvar Kategorisering af målgrupper og tilbudstyper Ændringer i den autoriserede kommunale kontoplan For at sikre at budgetrammen overholdes, iværksættes en stram styring af ressourcetildeling med særlig ledelsesfokus på visitering af alle ydelser inden for det specialpædagogiske område og med udgangspunkt i ovennævnte fokusområder Kvalitets- og resultatmål Der opstilles måltal for visiterede ydelser og følges op med ledelsesinformation. For budget 2011 er der særlig fokus på visiterede ydelse til støttepædagoger, specialskoler, AKT klasser og heldagsskoler jf. servicemålet Flest mulige børn og unge inkluderes i de almindelige tilbud. I strateginotatet er forudsat nulvækst i forhold til niveauet i Se indsatte tabel 1000 kr, årets priser Områder med Regnskab Antal helårspersoner Gennemsnitsvisitation 2009 i 2009 pris Særlige dagtilbud (SL 32, stk. 3 og Dagtilbudsloven) 8911 Visiterede dagtilbud i Assens , ,4747 Visiterede dagtilbud udenfor Assens ,61 531,5789 Støttepædagogkorpset Specialundervisning i folkeskolen (folkeskoleloven 20) AKT-klasser ,9286 Specialklasser ,82514 Støttetimer Inklusionsmidler Praktisk støtte 671 4, ,5679 Hjælpemidler Special-SFO-tillæg i folkeskolerne ,26316 Mellemkommunal betaling Ikke opgjort Ikke opgjort - Specialundervisning af børn anbragt i andre 4

30 kommuner (interne skoler) (fsl 20) Skole ,84 267,1975 SFO 12,1 1 12,1 Støtte skole og SFO 0 0 Specialskoler - alle elever excl. ovennævnte (fsl 20) Skole ,01 233,2378 SFO 10437,9 95,96 108,7734 Støtte skole ,41 127,3199 Støtte SFO 304 3,42 88,88889 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ,83 42,6773 Lov om specialundervisning af voksne 8566 Ej oplyst - abonn. - Veje til målet (Metode) Klar og tydelig organisering og styring af alle visiterede ydelser inden for området. Der udarbejdes et visitationsregnskab for alle visiterede ydelser, der giver overblik og løbende status over visiterede ydelse, start og slutdato for ydelserne, visiteringsårsag samt budget og regnskab for de enkelte ydelser. Der udarbejdes ledelsesinformation for alle visiterede ydelse målrettet politikere og interessenter inden for området. Der udarbejdes et visitationsgrundlag med beskrivelse af målgrupper og retningslinjer for de visiterede ydelser. Der visiteres ud fra lovgivning og et politisk vedtaget serviceniveau. Visitering sker tværfagligt - også ud over forvaltnings- og direktørområder. Alle indsatser inden for det specialpædagogiske område koordineres tværfagligt. Der lægges vægt på inddragelse af alle involverede (familien, institutionen, skolen, PPR, Sundhedsplejen og andre samarbejdspartnere) tager ansvar i processen, som betyder, at alle ser sig selv som vigtige og handlende parter i visitationen og indsatsen inden for det specialpædagogiske område. Der foretages en løbende kvalitetssikring af indsatser inden for det specialpædagogiske område, gældende retningslinjer og tværfagligt samarbejde. 5

31 Økonomi Indsatsen er udgiftsneutral. Evaluering På baggrund af IT baseret visitationsregnskab udarbejdes der månedlige opfølgninger på budgettet, så der kan følges op på sammenhæng mellem forbrug af ressourcer og tilbud. Der udarbejdes løbende ledelsesinformation målrettet politikerne og samarbejdspartnere inden for området. Budgetspecifikation Driftsbudget politik for tværfaglighed og sundhedsfremme: Budgetbeløb i kr. Tværgående projekter og puljer Sundhedsplejersker Støttepædagoger Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne Nettoramme Mængdespecifikation Tværgående projekter og puljer Området omfatter Decentrale lokationer Tværfaglige projekter (Opkvalificering af den tidlige indsats, Science, Alle unge i uddannelse m.fl). Sundhedsplejersker Området omfatter: Småbørnssundhedstjeneste Skolesundhedstjeneste Konsulentfunktion Der er ikke defineret mængdeforudsætninger 6

32 Tværfaglige grupper Børn og familier med særlige behov. Støttepædagoger Området omfatter Støttepædagogkorpset. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Området omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der er ikke defineret mængdeforudsætninger Der er ikke defineret mængdeforudsætninger Der er ikke defineret mængdeforudsætninger Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne Området omfatter: Særlige dagtilbud, herunder: Specialrådgivningen for småbørn Særlige dagtilbud i andre kommuner og regioner Kørsel af børn Solsikken v/møllebakken (særligt dagtilbud efter Serviceloven) Valmuerne v/spiloppen (almindeligt dagtilbud for børn med særlige behov) Ergo- og fysioterapiydelser til børn i Solsikken og valmuerne. (Tal i parentes er solgte pladser) Solsikken v/møllebakken Valmuerne v/spiloppen Specialbørnehaver i Odense 13 (2,6) 13 (2,6) 13 (2,6) 13 (2,6) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) (Mellemkommunalt finansierede pladser i parentes) Visiterede undervisningstilbud og SFO, herunder Heldagsskolen Ådalen (delt med Børn og Unge Særlig Indsats) Pilehaveskolen og Pilehaveskolens SFO Nybo-projektet (ungdomsskolen) Brahesholmprojektet (Børn og Unge Særlig Indsats) Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler og SFO Private specialskoler, herunder opholdssteder, og SFO Tilskud til egenbetaling på efterskoler med specialundervisningstilbud Befordring til og fra specialskoler Merudgifter til forsørgelse (kørsel til special SFO og tilhørende refusion fra staten) 7

33 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) AKT-klasser på folkeskolerne Specialklasser på folkeskolerne Praktisk støtte på folkeskolerne Støtte og inklusion på folkeskolerne Tilskud til specialelever i SFO Hjælpemidler på folkeskolerne Befordring af elever i folkeskoler Mellemkommunale betalinger vedr. specialtilbud i folkeskoler (Tal i parentes er solgte pladser) Heldagsskolen Ådalen 16 (5) 16 (5) 16 (5) 16 (5) Pilehaveskolen Blok R8 81 (23) -1,26 81 (23) -3,42 81 (23) (23) -4 SFO Pilehaveskole Blok R8 82 (25) -1,26 82 (25) -3,42 82 (25) (25) -4 Nybo Blok R8, Nybo/Ådalen 9 +0, , Brahesholm 1 lærer 1 lærer 1 lærer 1 lærer Regionale specialskoler Kommunale specialskoler 64, SFO Kommunale specialskoler 42,5 42,5 42,5 42,5 Private specialskoler Blok R8, private heldagsskoler 37-0, , SFO ved private specialskoler Specialefterskoler Befordring til specialskoler *Ud af kommunen * Pilehaveskolen STU udover CSV Specialundervisning i folkeskolerne i Assens: AKT-elever Blok R8 28-1, , Specialklasseelever Blok R , , Specialelever i SFO Hjælpemidler Befordring Specialundervisning i andre kommuners folkeskoler (Mellemkommunalt finansierede pladser i parentes) Entreprenøraftaler, herunder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne CSV 3 årig ungdomsuddannelse Specialpæd. Abonn. Abonn. Abonn. Abonn. 8

34 bistand til børn i førskolealderen STU CSV CSV, voksne Abonn. Abonn. Abonn. Abonn. 9

35 10 Politik for børn og unge særlig indsats Oversigt over politikområdet Børn og unge- området er inddelt i følgende delområder: Anbringelser uden for hjemmet Forebyggende foranstaltninger herunder decentrale enheder Sikrede døgninstitutioner Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder m.v. Børn og unge - særlig indsats - Budget Nettobeløb i kr. Foreby ggende foranstaltninger; ; 23% Sikrede døgninstitutioner; ; 3% Godkendelse af opholdssteder; 0 ; 0% Anbringelser; ; 7 4% Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Veje til målet (Metode) For at opnå den bedst mulige indsats for anbragte unge fra det fyldte 18. år vurderes det samlede indsatsbehov og niveau. Unge anbragte, udgør en stor ressourcepost i Assens Kommune. Forskning indenfor området viser, at en markant mindre del af de unge, som har været anbragt uden for hjemmet, gennemfører en ungdomsuddannelse. M.h.p. at sikre en tværgående og helhedsorienteret vurdering af det fremtidige indsatsbehov og niveau, revisiteres alle unge anbragte i et tværfagligt visitationsforum. Alle unge anbragte revisiteres senest som 17½ årig. Der etableres tværgående visitationsudvalg, som revisiterer alle unge anbragte. Revisiteringen finder sted, når det passer naturligt ind i forløbet, f.eks ved behov for skift af anbringelsessted, ændrede uddannelses eller beskæftigelsesplaner, men dog senest når den unge er i alderen 17 17½ år. 1

36 Økonomi Evaluering Alle unge anbragte revisiteres senest som 17½ årig. De unge anbragte revisiteres i forhold til alder og behov. Antallet måles ved starten af 2011 og følges løbende over året. Budgetspecifikation Driftsbudget Politik for børn og unge særlig indsats: Budgetbeløb i kr. Nettoramme Mængdespecifikation Anbringelser for børn og unge: Antal børn i plejefamilier, opholdssteder m.v Antal børn / unge på døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger: Antal elever på heldagsskole / intern skole (social andel) Døgnophold for hele familien antal personer Antal børn / unge i aflastning Antal børn / unge i øvrige forebyggende foranstaltninger Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Antal børn / unge på sikrede døgninstitutioner Antal pladser til objektiv finansiering Godkendelse og tilsyn med opholdssteder m.v.: Antal opholdssteder der føres tilsyn med Godkendelse af nye opholdssteder Antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger er opgjort efter det faktiske antal pr. maj 2010, med helårsvirkning i Kendte stopdatoer er indregnet og antallet er omregnet til helårspersoner. Derudover er der i budget 2011 indregnet en besparelse på kr., som skal opnås ved revisitering. 2

37 Dagpasningspolitik Oversigt over politikområde: Dagpasningsområdet er opdelt i følgende områder: Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Private pasningsformer Note: I fælles formål indgår en besparelse på kr fra strateginotatet, som endnu ikke er udmøntet.

38 Servicemål: Forandringsprojektet: I Assens Kommune lykkes alle børn (målet indgår også på skoleområdet) Servicemålene er: at skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. at gennemføre en decentral uviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser Kvalitets- og resultatmål At de enkelte dagtilbud og skoler har udarbejdet decentrale udviklingsstrategier ultimo juni 2011 med pædagogiske visioner og konkrete handlingstiltag i et flerårigt perspektiv. At de decentrale udviklingsstrategier angiver retning og konkrete handlingstiltag i forhold til øget inklusion i normalområdet. At projektet er koordineret i forhold til tværgående projekter i Børn og Kultur Veje til målet (Metode) Implementering af projektet I Assens Kommune lykkes alle børn herunder projektets konkrete mål og handlingstiltag. Økonomi Evaluering Evaluering i forhold til kvalitets og resultatmål sker i forbindelse med projektets afslutning jf. projektets evalueringsplan. Der vil blive udarbejdet og gennemført en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse i Budgetspecifikation Driftsbudget Dagpasningspolitik: Budgetbeløb i kr. Fælles formål* Dagpleje

39 Børnehaver Integrerede institutioner Private pasningsformer Nettoramme *i Fælles formål Mængdeforudsætninger Dagplejen: Antal børn i dagpleje Børnehaver: Antal børn i børnehave Integrerede institutioner: Antal vuggestuebørn Antal børnehavebørn Private pasningsformer: Tilskud til privat pasning Tilskud til pasning af egne børn Privatinstitutioner, antal årige Privatinstitutioner, antal 3-5 årige Fælles udgifter og indtægter Der ydes tilskud til pasning i en anden kommune i henhold til Dagtilbudsloven med maksimalt 75% af dagtilbudskommunens bruttodriftsudgifter. Dagplejen I dagplejen tilbydes pasning af de 0 2 årige. Dagplejen er inddelt i 2 selvstændige distrikter, hvor der i hvert distrikt er tilknyttet det antal dagplejere der skal til for, at den lovbestemte pasningsgaranti kan opfyldes. Hver dagplejer passer 3,8 børn (foruden gæstedagplejebørn) og har en åbningstid på 48 timer pr. uge. Der opkræves 25% i forældrebetaling. Børnehaver Der er 24 børnehaver fordelt over hele kommunen, som tilbyder pasning af de 3 6 årige. Hver børnehave er en decentral enhed med eget budget, som er beregnet ud fra det normerede antal børn i den enkelte børnehave.

40 Den ugentlige åbningstid er 51 timer. Der afholdes 4 ugers ferielukning, fordelt med 3 uger i juli måned og 1 uge fordelt op til helligdage. I de uger børnehaven holder lukket tilbydes de børn, der har behov for pasning, plads i en anden børnehave i pasningsdistriktet. Der opkræves 25% i forældrebetaling. I forbindelse med budgetforliget er det endvidere besluttet at oprette landsbyordninger i Verninge, Skallebølle og Brylle. Børnehavedelen for disse tre landsbyordninger er pt. indarbejdet i budgettet under dagtilbudsområdet. Den kommende integrerede institution i Flemløse er pt. Indarbejdet i budgettet under uddannelsespolitik. Integrerede institutioner Der er 2 institutioner, som tilbyder pasning af de 0 6 årige med et normeret antal vuggestuepladser samt et normeret antal børnehavepladser. Der er til hver institution tilknyttet en leder og en souschef. Der opkræves 25% i forældrebetaling. Private pasningsformer Der ydes tilskud til privat pasning med 75%. Der ydes tilskud til pasning af egne børn med 63%. Der ydes tilskud til kommunens børn i privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven.

41 Uddannelsespolitik Oversigt over politikområde: Uddannelsesområdet er inddelt i følgende områder: Folkeskolen fællesudgifter Folkeskole klasse Fælles kommunale opgaver Skolefritidsordninger Friskoler, efterskoler Ungdomsskoler mv. Uddannelsespolitik - budget 2011 Nettobeløb i kr. Skolefritidsordninger; ; 7% Friskoler, efterskoler; ; 15% Ungdomsskoler, klubber m.v.; 7.251; 2% Folkeskolen - fælles udgifter; 5.801; 2% Fælles kommunale opgaver; 4.753; 2% Folkeskolen klasse; ; 72% 1

42 Servicemål: Forandringsprojektet: I Assens Kommune lykkes alle børn (målet indgår også på dagpasningsområdet) Servicemålene er: at skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. at gennemføre en decentral uviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser Kvalitets- og resultatmål At de enkelte dagtilbud og skoler har udarbejdet decentrale udviklingsstrategier ultimo juni 2011 med pædagogiske visioner og konkrete handlingstiltag i et flerårigt perspektiv. At de decentrale udviklingsstrategier angiver retning og konkrete handlingstiltag i forhold til øget inklusion i normalområdet. At projektet er koordineret i forhold til tværgående projekter i Børn og Kultur Veje til målet (Metode) Implementering af projektet I Assens Kommune lykkes alle børn herunder projektets konkrete mål og handlingstiltag. Økonomi Evaluering Evaluering i forhold til kvalitets og resultatmål sker i forbindelse med projektets afslutning jf. projektets evalueringsplan. Der vil blive udarbejdet og gennemført en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse i Budgetspecifikation Driftsbudget Uddannelsespolitik: Budgetbeløb i kr. Fælles udgifter klasse Fælles kommunale

43 opgaver SFO Friskoler, efterskoler Ungdomsskoler mv. Nettoramme Folkeskolen - fællesudgifter Området omfatter: Skolebørnsforsikring Befordring af elever i grundskolen (inkl. kørsel til svømning) Svømmeundervisning og halleje (Glamsbjerg) Syge- og hjemmeundervisning Mellemkommunale betalinger Pædagogiske konsulenter Tosprogede elever, herunder sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (2. halvår) KMD-pil og KMD-elev Tjenestemandspensioner Tekniske indarbejdet beløb vedr. strategiprojekt Folkeskolen kl. Området omfatter: Folkeskolen klasse, herunder samordnet indskoling 10. klassecenteret Assens Kommune har 15 folkeskoler fordelt over hele kommunen. I budget 2011 er der forudsat elever fra 0. til 9. klasse. Skolerne bliver reguleret efter det faktiske elevtal pr. september i budgetåret. Nedlæggelse af Flemløse skole er indarbejdet i budget med virkning fra august Mængdeforudsætninger Antal elever Elevtal* klasse Antal kl kl * Der er budgetlagt med elevtal pr. 5. september 2010 for første halvdel af For anden halvdel er budgetlagt med skoleprognosen. Elevtal pr. september vægter med 7/12 og elevtal fra prognosen vægter med 5/12. Fælles kommunale opgaver Området omfatter: Tosprogsklassen Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense 3

44 Skolefritidsordninger Området omfatter: Kommunal SFO, inkl. udvidet SFO for 3-6-årige Forældrebetaling Mellemkommunale betalinger SFO Assens Kommune har 15 SFO er med mulighed for pasning for 0. til 3. klasses børn. Endvidere er der landsbyordninger i Dreslette, Gummerup og Flemløse. Her er der tilknyttet børnehaver til SFO en med plads til i alt 122 børn i alderen 3-6 år. I Salbrovad er der ligeledes en landsbyordning, men børnehavedelen er pt. budgetlagt under dagtilbud. Som en del af budgetforliget er det endvidere besluttet at oprette 2 yderligere landsbyordninger i Verninge, Skallebølle og Brylle. Børnehavedelen for disse tre landsbyordninger er pt. indarbejdet i budgettet under dagtilbudsområdet. Mængdeforudsætninger Antal børn Udvidet SFO ( årige) SFO klasse Friskoler, efterskoler og produktionsskoler Området omfatter: Friskoler Efterskoler Produktionsskoler Mængdeforudsætninger Antal børn Produktionsskoler Friskoler SFO ved friskole Efterskoleelever Ungdomsskolen Området omfatter ungdomsskolen i Assens. Driftsbudgettet omfatter Assens Ungdomsskoles almindelige ungdomsskolevirksomhed. Hertil kommer midler til drift af kommunale ungdomsklubber. 4

45 13 Kultur og Fritidspolitik Oversigt over politikområdet Kultur- og Fritidsområdet er inddelt i følgende delområder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Musikskole Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Landdistriktsudvikling Kultur og fritid - Budget 2011 Folkeoplysning % Landdistriksudviklin g 770 2% Fritidsfaciliteter % Andre kulturelle opgaver % Musikskole % Museer % Folkebiblioteker % Fritidsområdet Målsætning: Flere udbudte kultur- og fritidstilbud, hvor flere borgere og gæster bliver involveret og ansporet til aktivitet, kreativitet og oplevelser Servicemål (Fokusområde) Kvalitets- og resultatmål Veje til målet (Metode) At flere brugere oplever og i højere grad benytter idræts- og fritidsfaciliteter i Assens Kommune At øge anvendelsesgraden af kommunale lokaler og selvejende idrætshaller At øge andelen af digitale bookinger af kommunale lokaler og idrætshaller At forbedre informationen om mulighederne for at foretage bookinger ved at skabe en digital indgang for borgerne og foreningerne gennem en foreningsportal. at der skabes mere enkle, effektive og tydelige interne arbejdsgange, som reducerer tidsanvendelsen i administrationen. Der vil blive implementeret et nyt system til online booking af kommunale lokaler og selvejende haller, som del af implementering af en foreningsportal. 1

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

01. Politisk organisation

01. Politisk organisation 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.350 9.351 9.350 9.350 I alt 9.350 9.351 9.350 9.350 Afholdelse af folketingsvalg i 2011 1.100 Ændring i PL skøn juni 2010-118 -118-118 -118 T02

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere