Politisk organisation - Budget Nettobeløb i kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk organisation - Budget 2010. Nettobeløb i 1.000 kr."

Transkript

1 01 - Politisk organisation Oversigt over politikområdet Politisk organisation er inddelt i følgende delområder: Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Politisk organisation - Budget Nettobeløb i kr. Kommissioner, råd og nævn; 556 ; 5% Valg; ; 10% Byrådet; 8.624; 85% Budgetspecifikation Driftsbudget Politisk organisation: Budgetbeløb i kr. Byrådet Kommissioner, råd og nævn Valg Nettoramme Byrådet: Budgetbeløbet består af vederlag til byrådet, samt udgifter til øvrig drift. Der er nedsat følgende udvalg: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 1

2 3. Børne og undervisningsudvalget 4. Social- og sundhedsudvalget 5. Kultur- og fritidsudvalget 6. Job- og arbejdsmarkedsudvalget Vederlag med procent af borgmestervederlag: 1. viceborgmester 10 % Formanden for Teknik og Miljø 25 % udvalget Formanden for Børne- og 25 % Undervisningsudvalget Formanden for Job og 20 % Arbejdsmarkedsudvalget Formanden for Social- og 25 % sundhedsudvalget Formanden for Kultur- og 20 % Fritidsudvalget Formanden for Børn og Unge-udvalget 7 % Formand for folkeoplysningsudvalget 3% I alt 115 % Borgmestervederlaget udgør i 2010 priser kr. Af budgetbeløbet på udgør vederlag til byrådet kr. Øvrige udgifter består af pension til tidligere borgmestre på kr kr. er beløb afsat til møder, repræsentation, kontingenter samt drift af it og telefoni. Antallet af byrådsmedlemmer er nedsat fra 29 til 25 fra næste valgperiode. Kommissioner, råd og nævn: Der er afsat kr. til drift af bl.a. huslejenævn, ældreråd, hegnssyn, beboerklagenævn m.v. Valg: Der er afsat beløb til folketingsvalg i 2011, og det er besluttet at antallet af valgsteder nedsættes fra 26 til 15. 2

3 02 - Administrativ organisation Oversigt over politikområdet Administrativ organisation er inddelt i følgende delområder: Administrativ organisation ej tværgående: Administrationsbygninger Central administration, løn central adm., it-udgifter samt øvrig administration Erhvervsudvikling og turisme Administrativ organisation tværgående: Puljer Tjenestemandspension Administrativ Organisation Budget 2011 Netto kr. Centrale puljer; ; 9% Tjenestemandspension; ; 5% Administrationsbygninger ; 6.941; 3% Erhvervsudvikling og turisme; ; 2% Central administration; ; 81% Servicemål: Assens Kommunes kanalstrategi: Bedre digital service Servicemål Over tid har kanalstrategien til formål at ændre henvendelsesmønsteret i retning af øget antal digitale henvendelser, når det er til gavn for borgeren og sagsbehandlingen. De ønskede servicemål er således: Bedre tid til personlig betjening for de borgere der har behov, og hvor det er mest effektivt eller et krav for udførelsen af sagsbehandlingen Bedre borgerservice, til mindre eller samme omkostning 1

4 Øget fleksibilitet og tilgængelighed via digitalisering Flere straksafklaringer og kortere sagsflow Bedre digitale services for borgere der efterspørger dette Tema Kanalstrategien Bedre Digital Service er et middel til at realisere Assens Kommunes vision for borgerservice/borgerbetjening: Din borgerservice tilgængelig døgnet rundt Din borgerservice signalerer personlig betjening, nærvær og service. Tilgængelig døgnet rundt signalerer fokus på fleksibilitet og digitalisering. I den kommende fælleskommunale digitaliseringsstrategi er det samtidigt et krav at kommunerne har udarbejdet en kanalstrategi. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har 2 strategiske mål: At skabe(økonomisk)råderum for kommunerne gennem effektivisering. Konkret vil strategiens initiativer bidrage til råderummet med 2 mia. kr. om året i 2015 og fremefter. At udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne, der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor attraktiv for borgere, virksomheder og som medarbejder. Mål for dette vil blive konkretiseret i regi af det enkelte initiativ. Baggrunden for at vælge begrebet borgerservice/digitalisering som fokusområde i styringskonceptet er afledt at Assens Kommunes borgerservicestrategi, inkl. kanalstrategi. Derudover den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Kvalitetsog resultatmål Der anvendes nedenstående skema til opstilling af kvalitets- og resultatmål. For at skabe troværdige mål er 2011 valgt som basisår. Det betyder, at i 2011 vil der blive udarbejdet tællinger mv., der skal skabe grundlaget for at sætte mål for årene

5 Bedre digital service Borgerne anvender i højere grad selvbetjeningsløsnin ger Mål Middel / Timing / Indsatser Milepæle Målet i % afgøres i 2011 på basis af tælling i er basisår. Basisåret bruges til at fastsætte konkrete mål for KPI / Målemetode Den fælleskommunale dokumentationsmeto de (2 årlige tælleuger) Metoden indgår i det digitale landkort. God hjemmeside Bedst på nettet Veje til målet (Metode) Bedre tid til personlig betjening for de borgere der har behov. Alle borgere skal opleve at der er mulighed for personlig betjening selv om målet er øget selvbetjening. Målet er at 80% af borgerne oplever god eller meget god service En større andel af borgere som anvender digital service vil frigøre ressource r til personlig betjening 2011 er basisår, hvor første undersøgel se igangsættes. Derefter sættes mål for årene Dokumenteres via PDA. Borger svarer på ca. 2 minutter på spørgsmål vedr. oplevelsen af den personlige betjening. Gruppen for digital service er omdrejningspunktet for at støtte/udvikle og realisere målene om øget digitalisering i Assens Kommune. Undervejs skal Assens Kommune leve op til de kommende e-dage. Derudover er metoden at udvælge områder, hvor der sættes fokus på øget selvbetjening. Dette er et led i kanalstrategien. Endvidere skal der laves specielle kampagner/tiltag for at flere borgere får den NEM-ID og dermed mulighed for en øget brug af den digitale postkasse en udvidet e-boks med 2-vejs kommunikation. 3

6 Økonomi Evaluering Opgaven omkring bedre digital service skal forankres i hele organisationen og vil bestå af mange delelementer og opgaver spredt ud i hele den administrative organisation, så mange ansatte vil blive berørt i større eller mindre grad. Da der endnu ikke er foretaget de første målinger er det ikke muligt at konkretisere hvor mange ressourcer der skal anvendes. Der er af KL udviklet en fælleskommunal dokumentationsmetode, som skal skabe et sammenligneligt dokumentationsgrundlag for kommunernes kommunikation med borgerne. Dokumentationen skal gøre det muligt at identificere succeser, og beregne potentialer ved en målrettet kanalstrategisk indsats for at øge digitaliseringen. Hidtidige erfaringer har tydeliggjort, at vidensdeling på tværs af kommunerne er hæmmet af manglende eller uens dokumentationsindsats. Budgetspecifikation: Driftsbudget Administrativ organisation ej tværgående Budgetbeløb i kr. Administrationsbygninger Centrale lønudgifter It-udgifter Øvrige udgifter administration Erhvervsudvikling, turisme og markedsføring Nettoramme Administrationsbygninger: Udgiften dækker driften af 6 rådhusbygninger som i løbet af efteråret 2010 skal overføres til drift af Assens ny rådhus og jobcenter. De øvrige bygninger skal anvendes af andre politikområder eller sælges. Der er indlagt besparelser på kr. vedr. effektivisering af rengøring og der er øgede udgifter vedr. grundejerforening nyt rådhus, udvidelse af lejekontrakt på jobcenter m.m. Centrale lønudgifter: Beløbet dækker udgifter til løn og uddannelse af administrativt personale. Der er ved budgettet indlagt besparelser på i alt kr. vedr. løn og kr. vedr. uddannelse. Der er tilført kr. til dækning af ny lovgivning på børn- og ungeområdet, oprettelse af 1 stilling vedr. ejendomsadministration, samt 2 stillinger til varetagelse af ny indkøbsfunktion. It-udgifter: Budgettet til it-udgifter er uændret, og bliver anvendt til dækning af drift af systemer, samt køb af nyt. 4

7 Øvrige udgifter administration: Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter Indtægter Øvrige personaleudgifter består af udgifter til møder, rejser og kørsel, elever, pensionsbidrag til aktive tjenestemænd. Øvrige udgifter dækker kantinedrift, inventar indkøbssamarbejde, kontorhold, revision m.m. Indtægter er salg af folkeregisteroplysninger, ejendomsoplysninger, sundhedskort, byggesagsgebyrer og rykkergebyrer. Erhvervsudvikling, turisme og markedsføring: Der er afsat kr. til erhvervsudvikling, hvoraf udviklingsrådet er tildelt kr. i tilskud. Til turisme er afsat kr. og kr. til markedsføring. Driftsbudget Administrativ organisation tværgående Budgetbeløb i kr. Puljer Tjenestemandspension Nettoramme Puljer: Der er afsat kr. til bl.a. barselsfond og puljer fastsat af KTO-forliget til fordeling på hele driften. Derudover er der besparelsespuljer, som også skal fordeles til hele driften på kr. Heri indgår indgår besparelser i h.t. strateginotatet på bildrift, befordring og indkøb. Herudover er der indlagt en pulje til imødegåelse af sanktioner ved overskridelse af servicerammen for 2011 i forbindelse med overførsel af over/underskud fra områder med overførselsadgang. Tjenestemandspension: Beløbet er budgetteret udgift til tjenestemandspension fratrukket refusion fra kommunernes pensionsforsikring. 5

8 03. Boligpolitik Oversigt over politikområdet Boligpolitik området er inddelt i følgende delområder: Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Sektorplanlægning/temaplaner Landzoneadministration GIS og Grundkort Boligbyggeprogram/boligudbygningsplan/boligudbygningsprognose på baggrund af kommuneplanen Byfornyelse Vedligehold af udstykninger Indtægter fra bortforpagtninger Boligpolitik - Budget 2011 Udgifter i kr. Fysisk planlægning; 363 Driftssikring af boligbyggeri; 1628 Boligpolitik - Budget 2011 Indtægter i kr. Kommunale Jorder; -760 Tomgangshusleje; Tomgangshuslejen er en spareblok fra strateginotatet, som senere bliver fordelt til andre politikområder. 1

9 Servicemål: Lokalplanlægning Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Digital lokalplanlægning Større helhed i opgaveløsning mere samarbejde og tværgående inddragelse af relevante parter. Kvalitetsmål Højne dialog og samarbejde med omverdenen og interessenter (ansøgere, bygherrer, developer mv.) At indtænke miljø, klima og sundhed i planlægningen for byudvikling og omdannelse af eksisterende byområder Komme på forkant med planlægning og løbende at forberede plantillæg og revision af planer Resultatmål Primo 2011 udarbejdes en lokalplanskabelon for at sikre ensartethed, kvalitet, enkelt og forståeligt sprog mv. i nye lokalplaner, som forberedelse til den digitale lokalplan. Veje til målet (Metode) Økonomi Igangsætte en proces for udarbejdelse af en lokalplanskabelon. Udarbejdes inden for eksisterende budgetramme. Andre opgaver udskydes/tilsidesættes. Evaluering Evaluering i 2012 af lokalplansskabelons indhold samt brugervenlighed og forståelse. Udarbejdelse af tilfredshedsanalyse ultimo 2012 i forhold til relevante borgere, rådgivere. 2

10 Budgetspecifikation Driftsbudget Boligpolitik: Budgetbeløb i kr. Fysisk planlægning Kommunale jorder Driftssikring af boligbyggeri Strateginotat Tomgangshusleje Nettoramme Mængdespecifikation Jord til bortforpagtning Ca. 210 ha. Ca. 210 ha. Ca. 210 ha. Ca. 210 ha 3

11 04. Miljø og Natur Oversigt over politikområdet Miljø- og Natur området er inddelt i følgende delområder: Miljø: Miljøtilsyn - Virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Godkendelser og tilsyn vedr. industri og landbrug Natur: Forvaltning og adm. af beskyttede naturtyper som søer, moser, overdrev, fortidsminder m.v VVM screeninger og redegørelser Planlægning på natur og vandområdet Implementering af kvalitetsstyringsloven Naturpleje af overtagede arealer Planlægning, vedligeholdelse af restaurering af vandløb Grundvandsbeskyttelse, skovrejsning m.v. Skadedyrsbekæmpelse: Skadedyrsbekæmpelse Miljø og Natur - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Miljøbeskyttelse - jordforurening; 200 Øvrig planlægning, Grundvandsbeskyttelse; 634 Miljøtilsyn Virksomheder, Landbrug; 720 Miljøbeskyttelse - fælles formål; 1172 Naturforvaltningsprojekte r; 800 Vandløbsvæsen;

12 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Høj beskyttelse af de biologiske værdier i landskabet. Tema Sikre at truede sjældne og sårbare arter viser tegn på fremgang. Kvalitets- og resultatmål At fortsætte den igangsatte genregistrering af de målsatte naturområder. I 2010 genregistreres de næsthøjest målsatte naturområder (B-målsatte områder) i Assens kommune At Assens kommune fortsat bidrager til gennemførelse af naturpleje i værdifulde naturområder. I 2010 igangsættes foranstaltninger på lokalt niveau til sikring af gunstige bestande af truede arter herunder Nikkende Kobjælde, som er udnævnt til Assens Kommunes ansvarsart af Miljøministeriet Veje til målet (Metode) Fortsat registrering af botaniske værdier i naturområder samt gennemførelse af naturpleje herunder rydning af større opvækst i lysåbne naturbeskyttede områder. Økonomi Udgifterne holdes inden for budgettets rammer. Evaluering Opfølgende tilsyn og registrering af specifikke arter 2

13 Budgetspecifikation Driftsbudget Miljø og Natur-politik: Budgetbeløb i kr. Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse Fælles formål Miljøbeskyttelse - Jordforurening Miljøtilsyn Virksomheder, Landbrug Øvrig planlægning Grundvandsbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Nettoramme Mængdespecifikation Vandløb km Virksomhedstilsyn 116 Landbrugstilsyn 115 3

14 05. Veje og grønne områder Oversigt over politikområdet Veje og grønne områder området er inddelt i følgende delområder: Grønne områder: Parker og legepladser Skove og naturområder Fritidsfaciliteter Mindesmærker Boldbaner og tennisbaner Offentlige Veje: Færdselsbaner Fortove, rabatter og afvandingssystemer Vejbelysning Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger Havne: Agernæs havn (fiskeri- og lystbådehavn) Bågø havn (Færge- og lystbådehavn) Veje og Grønne områder - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Belægninger; Havne; 82 Grønne områder; 7878 Stadion og idrætsanlæg; 3503 Vejvedligeholdelse; Kirkegårde; 5 Skove; 330 1

15 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Trafiksikkerhed fortsat implementering af trafiksikkerhedsplan. Forbedre trafiksikkerheden i kommunen således at der skabes mere sikre veje for alle trafikanter for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Assens Kommune. Kvalitetsmål Færre tilskadekomne i trafikken Resultatmål 40% reduktion i perioden Veje til målet (Metode) Øge kampagneindsatsen overfor børn og unge for bedre trafikadfærd i forbindelse med skolestart samt kampagner imod spirituskørsel. Fysiske ændringer på følgende projekter: - Bygrænse tiltag (byporte, dublering af byzone-tavler) - Diverse små tiltag (ud fra trafiksikkerhedsplanen) - Skoleblink på Søndre Ringvej, Assens - Snaven, etablering af 4 chikaner (hastihedsdæmpning) - Eneretning af Havnegade, Assens - Sti-forbindelse ved Assensskolen (nordlig stiforbindelse) Økonomi I det løbende budget er der afsat 2,0 mio. kr. til trafiksikkerhed, hvoraf 1,8 mio. kr. anvendes til fysiske ændringer og 0,2 mio. kr. til kampagner. Evaluering Evaluering vil ske efter sommeren 2011 på baggrund af Vejdirektoratets Uheldsstatistik, som bliver offentliggjort ultimo juni

16 Budgetspecifikation Driftsbudget Veje og grønne områder: Budgetbeløb i kr. Grønne områder Stadion og idrætsanlæg Kirkegårde Skove Vejvedligeholdelse Belægninger Havne Nettoramme Mængdespecifikation Parker og grønne områder 23 ha 23 ha 23 ha 23 ha Skove og krat 80 ha 80 ha 80 ha 80 ha Boldbaner Tennisbaner Veje med sideanlæg 900 km 900 km 900 km 900 km P-arealer m m m m2 Fortove m m m m2 Bågø havn 1 færgeleje Bågø havn 19 faste bådpladser Bågø havn 28 gæstepladser Agernæs havn 2 erhvervs fiskepladser Agernæs havn 50 faste bådpladser 3

17 06. Kollektiv trafik Oversigt over politikområdet Kollektiv trafik området er inddelt i følgende delområder: Vintertjeneste: Glatførebekæmpelse Snerydning Offentlig servicetrafik: Regionale ruter Kommunale ruter Kørsel for svært bevægelseshæmmede Skolebuskørsel (åbne ruter) Teletaxa-ordning Færgedrift Kollektiv trafik - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Færgedrift; Vintertjeneste; Busdrift;

18 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Vintervedligeholdelse sikre fremkommelighed i vinterperioden. Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybder over 3 cm. Der foretages snerydning alle ugens dage på vejklasserne A, B og C. Kvalitets- og resultatmål Veje til målet (Metode) Økonomi Kommunens veje tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 3-5 cm jævn lag. Kommunens A veje tilstræbes holdt åben hele døgnet. Kommunens B veje tilstræbes holdt åben mellem og Kommunens C veje tilstræbes holdt åben mellem og Tilstræbe max. tid for vejtilstand Budgettet er lagt på grundlag af et gennemsnit af de sidste 4 års udgifter til vintertjenesten. Udgifterne varierer meget fra år til år, men vintertjenesten sættes ikke i stå hvis budgettet er brugt op. Evaluering Der bliver foretaget løbende stikprøvekontrol på de kommunale veje i vinterperioden om veje holdes farbare inden for de givne tidsfrister for iværksættelse af vintertjenesten. 2

19 Budgetspecifikation Driftsbudget Kollektiv trafik: Budgetbeløb i kr. Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Nettoramme Mængdespecifikation Veje med sideanlæg og fortove Ca. 900 km Ca. 900 km Ca. 900 km Ca. 900 km Offentlig servicetrafik: Regionale ruter Kommunale ruter SBH kørsel antal Ca Ca Ca Ca ture Færgeruter

20 07. Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Oversigt over politikområdet Bygningsvedligeholdelse styres centralt fra Miljø, Teknik og Plan. Den centralt styrede bygningsvedligeholdelse omfatter: Vedligeholdelse af udvendige bygningsdele og overflader Vedligeholdelse af indvendige overflader Vedligeholdelse af tekniske installationer Central styring af servicekontrakter Centralt styret bygningsvedligeholdelse gælder ikke for pasning af udearealer, inventar, IT og kontormaskiner. Der er på de enkelte ejendomme afsat et beløb til finansiering af akutte skader i henhold til Regulativ for bygningsvedligeholdelse for Assens kommune (kr. 10/15 pr. m2). Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Budget 2011 Nettobeløb i kr. Andre faste ejendomme; Beboelsesformål; -105 Faste ejendomme fælles formål;

21 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Bygningsvedligeholdelse 1. Opnå meget bedre synlighed, styring og koordinering af fysisk bygningsvedligeholdelse. Højere fysisk kvalitet i bygningsvedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse med særlig fokus på Arbejdsmiljø/arbejdstilsynspåbud Brandsynspåbud Byggelovgivning El-, Vand- og Varmeinstallationer Høj prioritering af miljøvenlige og energirigtige løsninger Nedbringe antallet af påbud med 10% årligt Veje til målet (Metode) Økonomi Gennemgå og udarbejde logbøger på hver bygning mindst hvert andet år med fokus på lovliggørelse. Der afsættes hvert år under bygningsvedligeholdelse 3,0 mio. kr. til opfyldelse af lovkrav. Evaluering Antallet af modtagne påbud sammenlignes med foregående år 2

22 Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Klima- og energirigtige løsninger Høj prioritering af energirigtige løsninger. Som klimakommune har Byrådet i den overordnede klima-handlingsplan fastlagt 4 fokusområder, hvor én af dem er fokus på den kommunale bygningsmasse. For at styrke nedbringelsen af CO2-udledningen er der særlig fokus på At styrke styring af energiforbrug, Energibevidst adfærd ved brug af bygninger hos kommunens ansatte og brugere. Forøget kvalitet og levetid på tekniske installationer i de kommunale bygninger. Forøget komfort ved f.eks. dagslysstyring, behovsventilation og forbedret indeklima Fremtidig energidrift med fokus på fortsat nedbringelse af forbrug. Som indikatorer for indsatsen er valgt følgende resultatmål: Reduktion af energiforbrug samt energitab fra den kommunale bygningsmasse, og hermed væsentlig nedbringelse af Assens Kommunes driftsudgifter ift. energiforbrug i de kommunale bygninger. Nedbringe Assens Kommunes årlige CO 2-udledning, som er opgjort i CO2-regnskab 2008 til ton/årligt. Veje til målet (Metode) Planlægning: Fremtidige energirigtige investeringer vil blive fordelt ud fra en prioritering baseret på tilbagebetalingstid kortlagt i de lovpligtige energimærkninger. Dialog med institutioner. Koordinering af øvrige vedligeholdelsesarbejder: I takt med at de energirigtige investeringer udmøntes i projekter ved den enkelte institution koordineres disse med øvrige nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der varetages af Bygningsvedligeholdelsen til daglig. Økonomi Evaluering Dialog med entreprenører. Under hele forløbet varetages dialog med håndværkere for at sikre den rigtige individuelle løsning til den enkelte institution. Der vil blive draget nytte af håndværkernes erfaringsgrundlag med den type opgaver til at sikre den korrekte løsning. I Anlægsbudget er der til energibesparende investeringer afsat 20,0 mio. kr. i 2011, 20,0 mio. kr. i 2012 samt 5,0 mio. kr. i 2013 Aflæsning af energiforbrug før og efter forbedringer for den enkelte ejendom på årlig basis. Energimæssige reduktioner omregnes til CO 2 til kommunens interne regnskab. Analyse af energimærkninger før og efter forbedringer for den enkelte ejendom, til vurdering af nedsat varmetab. Gennemføres ved lovpligtig mærkning hver 5. år. 3

23 Budgetspecifikation Driftsbudget Bygningsvedligeholdelse: Budgetbeløb i kr. Faste ejendomme Fælles formål Beboelsesformål Andre faste ejendomme Fritidsfaciliteter andre fritidsfaciliteter Nettoramme Under Faste ejendomme fælles formål er der indlagt en besparelse i årene på henholdsvis (1.000 kr.) 1.450, 3.450, og Disse besparelser på udgiften til energi, skal senere fordeles ud på de enkelte institutioner, skoler, rådhuse m. fl. Mængdespecifikation Antal ejendomme 132 Etage m Campingpladser 1 4

24 08. Beredskab Oversigt over politikområdet: Tilsyn med entreprisebrandvæsenet Udarbejdelse og ajourføring af beredskabsplanen Udarbejdelse af og ajourføring af planer for alamering og fremmøde af brandvæsenet Brandteknisk byggesagsbehandling Lovpligtig brandsyn Servicemål: Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Gennemførsel og effektivisering af lovpligtigt brandsyn Gennemførsel af lovpligtig brandsyn Indføring af smiley-ordning fra 2012 med 4 karakteriseringer: - slet ikke tilfredsstillende - ikke tilfredsstillende - tilfredsstillende - meget tilfredsstillende Kvalitetsmål Det lovpligtige brandsyn skal være afviklet 100 % i Indførelse af smiley-ordning fra Resultatmål Opfølgende brandsyn skal være afholdt indenfor 3 måneder efter 1. brandsyn 90 % af brandsynsrapporter skal være udsendt indenfor 7 dage efter brandsynet, 100 % indenfor 14 arbejdsdage efter at brandsynet er afholdt. Registrering af de 4 karakteriseringer skal gennemføres fra Fra 2011 skal karakteriseringen ved brandsynet: - slet ikke tilfredsstillende reduceres med 25% - ikke tilfredsstillende reduceres med 15% - meget tilfredsstillende skal stige med 10%o Veje til målet (Metode) Økonomi Effektivisering af sagsgange og den praktisk afvikling af brandsyn Større vægt på den dialogbaserende rolle end på den myndighedsorienterede rolle. Fra 2010 skal foretages en registrering af smiley-ordning. Holdes indenfor budgettets rammer. Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. brandsyn skal reduceres med 10% i 2011 ( i forhold til det gennemsnitlige tidsforbrug i 2010). Evaluering Opfølgning på kvalitets- og resultatmål fremgår af beredskabets årsrapport. Udarbejdelse af tilfredsanalyse på de 4 karakteriseringer / smiley-ordning i perioden 15/11 til 15/ samt offentliggørelse af resultater. 1

25 Budgetspecifikation Driftsbudget beredskabs-politik: Budgetbeløb i kr. Redningsberedskab Nettoramme

26 09 Politik for Tværfaglighed og Sundhedsfremme Oversigt over politikområdet Politikområdet Tværfaglighed og Sundhedsfremme er opdelt i 5 delpolitikområder: Tværgående projekter og puljer Sundhedsplejersker Støttepædagoger Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne Tværfaglighed og Sundhedsfremme - budget 2011 Nettobeløb i Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne; ; 86% Sundhedsplejersker; 7.107; 5% Tværgående projekter og puljer; 1.130; 1% Pædagogisk Psykologisk Rådgivning; 6.530; 4% Støttepædagoger; 5.852; 4% Servicemål Tema Flest mulige børn og unge inkluderes i de almindelige tilbud Der har på landsplan været stigning af udgifterne inden for det specialpædagogiske område 0 til 18/25 år. Aftalen mellem regeringen og KL for 2011, Rapporten Specialundervisning veje til bedre organisering og styring, samt Rejseholdets 360 graders eftersyn af folkeskolen peger tilsammen bl.a. på, at følgende initiativer skal iværksættes for at fremme en inkluderende udvikling inden for det specialpædagogiske område: Inklusionsfremmende styringsmodeller Læringsmiljøer og tilbud der understøtter inklusion Organisering af specialtilbud i kommunen med fokus på etablering 1

27 af kompetencecenter Udarbejde en strategi for kompetenceudvikling Have fokus på tidlig indsats og konsultativ bistand i PPR s opgaveløsning Kvalitets- og resultatmål Indenfor specialundervisningen skal der senest i april 2011 forelægge følgende resultater: Beskrivelse af målgrupper til specialundervisning i forhold til afgrænsning af specialundervisning til over 12 timer og den målgruppe der skal inkluderes i den almindelige undervisning Kvalitetsbeskrivelser/Serviceniveau for de enkelte specialundervisningstilbud Inklusionsfremmende styrings- og tildelingsmodeller En plan for organisering af specialtilbud i kommunen med fokus på etablering af et kompetencecenter Reduceret anvendelse af interne skoler I det forebyggende arbejde skal der arbejdes målrettet med tidlig, konsultativ og inkluderende indsats i dagtilbud og skoler med fokus på og i tæt samarbejde med forældrene. Som et led heri sker der en omlægning af nuværende opgaver. Omlægningen iværksættes pr. 1. januar 2011 og har til formål, at flere børn i dagtilbud og skoler inkluderes i de almene tilbud. Konkret visiteres der færre børn til specialskole, AKT-klasser, støttetimer og interne skoler. Måltal for 2011 og overslagsår Pædagogstøttetimer -52 pr. -74 pr. uge -74 pr. uge -74 pr. uge i børnehaver uge Specialskoler *) (Pilehaveskolen) 2 færre fra 1/8 Yderligere 2 færre fra Fastholde 4 færre Fastholde 4 færre AKT-klasser Eksterne heldagsskoler *) 2 færre fra 1/8 1 færre fra 1/8 1/8 Yderligere 2 færre fra 1/8 Yderligere 1 færre fra 1/8 Fastholde 4 færre Fastholde 2 færre Fastholde 4 færre Fastholde 2 færre *) Der etableres specialklassepladser i stedet for specialskolepladser, og heldagsskoleelever hjemtages til Nybo/Ådalen eller nyt tilbud. Veje til målet (Metode) Der etableres et team bestående at følgende ressourcepersoner: Inklusionskonsulent inden for dagtilbudsområdet AKT konsulent inden for skoleområdet Forældrerådgiver inden for specialområdet Småbørnskonsulent inden for Sundhedsplejen Der iværksættes fælles kompetenceudviklingsinitiativer inde for PPR, 2

28 Sundhedsplejen, Støttepædagogkorpset, Specialinstitution/specialskole samt dagtilbud og skoler Der iværksættes 10 konkrete initiativer inden for tidlig opsporing med fokus på dialogmodeller, mødevirksomhed, forældreinddragelse og opsporingsmetoder Alle indsatser inden for det specialpædagogiske område udføres på tværs af fagområder og i tæt samarbejde med de decentrale enheder og Tværfaglighed og Sundhedsfremme bidrager til at skabe høj kvalitet af tværfaglighed i opgaveløsningen. Der lægges stor vægt på, at der er en sammenhængende løsning for det enkelte barn - også i forhold til overgange mellem de enkelte tilbud, og at brugerne inddrages i at nå frem til den bedst mulige løsning. Der udarbejdes en fælles strategi for kompetenceudvikling af medarbejdere i Tværfaglighed og Sundhedsfremme med fokus på rådgivning og konsultative ydelser inden udgangen af Der udarbejdes en fælles strategi for udvikling af metoder og redskaber til rådgivning og vejledning senest medio Økonomi Midler afsat til kompetenceudvikling: kr kr kr Der er afsat midler til ekstern evaluering ved EVA og Rambøll ved eksterne puljemidler. Evaluering Måltal for visitering kan objektivt konstateres. Tidlig opsporing og indsats omsættes til 10 konkrete og målbare indsatsområder, der evalueres af en ekstern evaluator ved udgangen af Servicemål (Fokusområde) Tema Alle børn til specialpædagogiske tilbud for aldersgruppen 0 til 18/25 år visiteres til bedst mulige tilbud inden for budgettets rammer Der har på landsplan været stigning af udgifterne indenfor det specialpædagogiske område 0 til 18/25 år. Aftalen mellem regeringen og KL for 2011, Rapporten Specialundervisning veje til bedre organisering og styring, samt Rejseholdets 360 graders eftersyn af folkeskolen peger tilsammen bl.a. på at følgende initiativer skal iværksættes inden for området: 3

29 Kvalitetsbeskrivelser for de enkelte specialundervisningstilbud Synlige procedurer for visitering til specialundervisning At specialundervisningen afgrænses som et særligt bevillingsområde Samling af visitationskompetence og finansieringsansvar Kategorisering af målgrupper og tilbudstyper Ændringer i den autoriserede kommunale kontoplan For at sikre at budgetrammen overholdes, iværksættes en stram styring af ressourcetildeling med særlig ledelsesfokus på visitering af alle ydelser inden for det specialpædagogiske område og med udgangspunkt i ovennævnte fokusområder Kvalitets- og resultatmål Der opstilles måltal for visiterede ydelser og følges op med ledelsesinformation. For budget 2011 er der særlig fokus på visiterede ydelse til støttepædagoger, specialskoler, AKT klasser og heldagsskoler jf. servicemålet Flest mulige børn og unge inkluderes i de almindelige tilbud. I strateginotatet er forudsat nulvækst i forhold til niveauet i Se indsatte tabel 1000 kr, årets priser Områder med Regnskab Antal helårspersoner Gennemsnitsvisitation 2009 i 2009 pris Særlige dagtilbud (SL 32, stk. 3 og Dagtilbudsloven) 8911 Visiterede dagtilbud i Assens , ,4747 Visiterede dagtilbud udenfor Assens ,61 531,5789 Støttepædagogkorpset Specialundervisning i folkeskolen (folkeskoleloven 20) AKT-klasser ,9286 Specialklasser ,82514 Støttetimer Inklusionsmidler Praktisk støtte 671 4, ,5679 Hjælpemidler Special-SFO-tillæg i folkeskolerne ,26316 Mellemkommunal betaling Ikke opgjort Ikke opgjort - Specialundervisning af børn anbragt i andre 4

30 kommuner (interne skoler) (fsl 20) Skole ,84 267,1975 SFO 12,1 1 12,1 Støtte skole og SFO 0 0 Specialskoler - alle elever excl. ovennævnte (fsl 20) Skole ,01 233,2378 SFO 10437,9 95,96 108,7734 Støtte skole ,41 127,3199 Støtte SFO 304 3,42 88,88889 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ,83 42,6773 Lov om specialundervisning af voksne 8566 Ej oplyst - abonn. - Veje til målet (Metode) Klar og tydelig organisering og styring af alle visiterede ydelser inden for området. Der udarbejdes et visitationsregnskab for alle visiterede ydelser, der giver overblik og løbende status over visiterede ydelse, start og slutdato for ydelserne, visiteringsårsag samt budget og regnskab for de enkelte ydelser. Der udarbejdes ledelsesinformation for alle visiterede ydelse målrettet politikere og interessenter inden for området. Der udarbejdes et visitationsgrundlag med beskrivelse af målgrupper og retningslinjer for de visiterede ydelser. Der visiteres ud fra lovgivning og et politisk vedtaget serviceniveau. Visitering sker tværfagligt - også ud over forvaltnings- og direktørområder. Alle indsatser inden for det specialpædagogiske område koordineres tværfagligt. Der lægges vægt på inddragelse af alle involverede (familien, institutionen, skolen, PPR, Sundhedsplejen og andre samarbejdspartnere) tager ansvar i processen, som betyder, at alle ser sig selv som vigtige og handlende parter i visitationen og indsatsen inden for det specialpædagogiske område. Der foretages en løbende kvalitetssikring af indsatser inden for det specialpædagogiske område, gældende retningslinjer og tværfagligt samarbejde. 5

31 Økonomi Indsatsen er udgiftsneutral. Evaluering På baggrund af IT baseret visitationsregnskab udarbejdes der månedlige opfølgninger på budgettet, så der kan følges op på sammenhæng mellem forbrug af ressourcer og tilbud. Der udarbejdes løbende ledelsesinformation målrettet politikerne og samarbejdspartnere inden for området. Budgetspecifikation Driftsbudget politik for tværfaglighed og sundhedsfremme: Budgetbeløb i kr. Tværgående projekter og puljer Sundhedsplejersker Støttepædagoger Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne Nettoramme Mængdespecifikation Tværgående projekter og puljer Området omfatter Decentrale lokationer Tværfaglige projekter (Opkvalificering af den tidlige indsats, Science, Alle unge i uddannelse m.fl). Sundhedsplejersker Området omfatter: Småbørnssundhedstjeneste Skolesundhedstjeneste Konsulentfunktion Der er ikke defineret mængdeforudsætninger 6

32 Tværfaglige grupper Børn og familier med særlige behov. Støttepædagoger Området omfatter Støttepædagogkorpset. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Området omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der er ikke defineret mængdeforudsætninger Der er ikke defineret mængdeforudsætninger Der er ikke defineret mængdeforudsætninger Visiterede undervisnings- og dagtilbud til børn og voksne Området omfatter: Særlige dagtilbud, herunder: Specialrådgivningen for småbørn Særlige dagtilbud i andre kommuner og regioner Kørsel af børn Solsikken v/møllebakken (særligt dagtilbud efter Serviceloven) Valmuerne v/spiloppen (almindeligt dagtilbud for børn med særlige behov) Ergo- og fysioterapiydelser til børn i Solsikken og valmuerne. (Tal i parentes er solgte pladser) Solsikken v/møllebakken Valmuerne v/spiloppen Specialbørnehaver i Odense 13 (2,6) 13 (2,6) 13 (2,6) 13 (2,6) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) (Mellemkommunalt finansierede pladser i parentes) Visiterede undervisningstilbud og SFO, herunder Heldagsskolen Ådalen (delt med Børn og Unge Særlig Indsats) Pilehaveskolen og Pilehaveskolens SFO Nybo-projektet (ungdomsskolen) Brahesholmprojektet (Børn og Unge Særlig Indsats) Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Kommunale specialskoler og SFO Private specialskoler, herunder opholdssteder, og SFO Tilskud til egenbetaling på efterskoler med specialundervisningstilbud Befordring til og fra specialskoler Merudgifter til forsørgelse (kørsel til special SFO og tilhørende refusion fra staten) 7

33 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) AKT-klasser på folkeskolerne Specialklasser på folkeskolerne Praktisk støtte på folkeskolerne Støtte og inklusion på folkeskolerne Tilskud til specialelever i SFO Hjælpemidler på folkeskolerne Befordring af elever i folkeskoler Mellemkommunale betalinger vedr. specialtilbud i folkeskoler (Tal i parentes er solgte pladser) Heldagsskolen Ådalen 16 (5) 16 (5) 16 (5) 16 (5) Pilehaveskolen Blok R8 81 (23) -1,26 81 (23) -3,42 81 (23) (23) -4 SFO Pilehaveskole Blok R8 82 (25) -1,26 82 (25) -3,42 82 (25) (25) -4 Nybo Blok R8, Nybo/Ådalen 9 +0, , Brahesholm 1 lærer 1 lærer 1 lærer 1 lærer Regionale specialskoler Kommunale specialskoler 64, SFO Kommunale specialskoler 42,5 42,5 42,5 42,5 Private specialskoler Blok R8, private heldagsskoler 37-0, , SFO ved private specialskoler Specialefterskoler Befordring til specialskoler *Ud af kommunen * Pilehaveskolen STU udover CSV Specialundervisning i folkeskolerne i Assens: AKT-elever Blok R8 28-1, , Specialklasseelever Blok R , , Specialelever i SFO Hjælpemidler Befordring Specialundervisning i andre kommuners folkeskoler (Mellemkommunalt finansierede pladser i parentes) Entreprenøraftaler, herunder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne CSV 3 årig ungdomsuddannelse Specialpæd. Abonn. Abonn. Abonn. Abonn. 8

34 bistand til børn i førskolealderen STU CSV CSV, voksne Abonn. Abonn. Abonn. Abonn. 9

35 10 Politik for børn og unge særlig indsats Oversigt over politikområdet Børn og unge- området er inddelt i følgende delområder: Anbringelser uden for hjemmet Forebyggende foranstaltninger herunder decentrale enheder Sikrede døgninstitutioner Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder m.v. Børn og unge - særlig indsats - Budget Nettobeløb i kr. Foreby ggende foranstaltninger; ; 23% Sikrede døgninstitutioner; ; 3% Godkendelse af opholdssteder; 0 ; 0% Anbringelser; ; 7 4% Servicemål (Fokusområde) Tema Kvalitets- og resultatmål Veje til målet (Metode) For at opnå den bedst mulige indsats for anbragte unge fra det fyldte 18. år vurderes det samlede indsatsbehov og niveau. Unge anbragte, udgør en stor ressourcepost i Assens Kommune. Forskning indenfor området viser, at en markant mindre del af de unge, som har været anbragt uden for hjemmet, gennemfører en ungdomsuddannelse. M.h.p. at sikre en tværgående og helhedsorienteret vurdering af det fremtidige indsatsbehov og niveau, revisiteres alle unge anbragte i et tværfagligt visitationsforum. Alle unge anbragte revisiteres senest som 17½ årig. Der etableres tværgående visitationsudvalg, som revisiterer alle unge anbragte. Revisiteringen finder sted, når det passer naturligt ind i forløbet, f.eks ved behov for skift af anbringelsessted, ændrede uddannelses eller beskæftigelsesplaner, men dog senest når den unge er i alderen 17 17½ år. 1

36 Økonomi Evaluering Alle unge anbragte revisiteres senest som 17½ årig. De unge anbragte revisiteres i forhold til alder og behov. Antallet måles ved starten af 2011 og følges løbende over året. Budgetspecifikation Driftsbudget Politik for børn og unge særlig indsats: Budgetbeløb i kr. Nettoramme Mængdespecifikation Anbringelser for børn og unge: Antal børn i plejefamilier, opholdssteder m.v Antal børn / unge på døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger: Antal elever på heldagsskole / intern skole (social andel) Døgnophold for hele familien antal personer Antal børn / unge i aflastning Antal børn / unge i øvrige forebyggende foranstaltninger Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Antal børn / unge på sikrede døgninstitutioner Antal pladser til objektiv finansiering Godkendelse og tilsyn med opholdssteder m.v.: Antal opholdssteder der føres tilsyn med Godkendelse af nye opholdssteder Antallet af anbringelser og forebyggende foranstaltninger er opgjort efter det faktiske antal pr. maj 2010, med helårsvirkning i Kendte stopdatoer er indregnet og antallet er omregnet til helårspersoner. Derudover er der i budget 2011 indregnet en besparelse på kr., som skal opnås ved revisitering. 2

37 Dagpasningspolitik Oversigt over politikområde: Dagpasningsområdet er opdelt i følgende områder: Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede institutioner Private pasningsformer Note: I fælles formål indgår en besparelse på kr fra strateginotatet, som endnu ikke er udmøntet.

38 Servicemål: Forandringsprojektet: I Assens Kommune lykkes alle børn (målet indgår også på skoleområdet) Servicemålene er: at skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. at gennemføre en decentral uviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser Kvalitets- og resultatmål At de enkelte dagtilbud og skoler har udarbejdet decentrale udviklingsstrategier ultimo juni 2011 med pædagogiske visioner og konkrete handlingstiltag i et flerårigt perspektiv. At de decentrale udviklingsstrategier angiver retning og konkrete handlingstiltag i forhold til øget inklusion i normalområdet. At projektet er koordineret i forhold til tværgående projekter i Børn og Kultur Veje til målet (Metode) Implementering af projektet I Assens Kommune lykkes alle børn herunder projektets konkrete mål og handlingstiltag. Økonomi Evaluering Evaluering i forhold til kvalitets og resultatmål sker i forbindelse med projektets afslutning jf. projektets evalueringsplan. Der vil blive udarbejdet og gennemført en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse i Budgetspecifikation Driftsbudget Dagpasningspolitik: Budgetbeløb i kr. Fælles formål* Dagpleje

39 Børnehaver Integrerede institutioner Private pasningsformer Nettoramme *i Fælles formål Mængdeforudsætninger Dagplejen: Antal børn i dagpleje Børnehaver: Antal børn i børnehave Integrerede institutioner: Antal vuggestuebørn Antal børnehavebørn Private pasningsformer: Tilskud til privat pasning Tilskud til pasning af egne børn Privatinstitutioner, antal årige Privatinstitutioner, antal 3-5 årige Fælles udgifter og indtægter Der ydes tilskud til pasning i en anden kommune i henhold til Dagtilbudsloven med maksimalt 75% af dagtilbudskommunens bruttodriftsudgifter. Dagplejen I dagplejen tilbydes pasning af de 0 2 årige. Dagplejen er inddelt i 2 selvstændige distrikter, hvor der i hvert distrikt er tilknyttet det antal dagplejere der skal til for, at den lovbestemte pasningsgaranti kan opfyldes. Hver dagplejer passer 3,8 børn (foruden gæstedagplejebørn) og har en åbningstid på 48 timer pr. uge. Der opkræves 25% i forældrebetaling. Børnehaver Der er 24 børnehaver fordelt over hele kommunen, som tilbyder pasning af de 3 6 årige. Hver børnehave er en decentral enhed med eget budget, som er beregnet ud fra det normerede antal børn i den enkelte børnehave.

40 Den ugentlige åbningstid er 51 timer. Der afholdes 4 ugers ferielukning, fordelt med 3 uger i juli måned og 1 uge fordelt op til helligdage. I de uger børnehaven holder lukket tilbydes de børn, der har behov for pasning, plads i en anden børnehave i pasningsdistriktet. Der opkræves 25% i forældrebetaling. I forbindelse med budgetforliget er det endvidere besluttet at oprette landsbyordninger i Verninge, Skallebølle og Brylle. Børnehavedelen for disse tre landsbyordninger er pt. indarbejdet i budgettet under dagtilbudsområdet. Den kommende integrerede institution i Flemløse er pt. Indarbejdet i budgettet under uddannelsespolitik. Integrerede institutioner Der er 2 institutioner, som tilbyder pasning af de 0 6 årige med et normeret antal vuggestuepladser samt et normeret antal børnehavepladser. Der er til hver institution tilknyttet en leder og en souschef. Der opkræves 25% i forældrebetaling. Private pasningsformer Der ydes tilskud til privat pasning med 75%. Der ydes tilskud til pasning af egne børn med 63%. Der ydes tilskud til kommunens børn i privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven.

41 Uddannelsespolitik Oversigt over politikområde: Uddannelsesområdet er inddelt i følgende områder: Folkeskolen fællesudgifter Folkeskole klasse Fælles kommunale opgaver Skolefritidsordninger Friskoler, efterskoler Ungdomsskoler mv. Uddannelsespolitik - budget 2011 Nettobeløb i kr. Skolefritidsordninger; ; 7% Friskoler, efterskoler; ; 15% Ungdomsskoler, klubber m.v.; 7.251; 2% Folkeskolen - fælles udgifter; 5.801; 2% Fælles kommunale opgaver; 4.753; 2% Folkeskolen klasse; ; 72% 1

42 Servicemål: Forandringsprojektet: I Assens Kommune lykkes alle børn (målet indgår også på dagpasningsområdet) Servicemålene er: at skabe bæredygtige dagtilbud og skoler i Assens Kommune, der gennem decentral udvikling af det pædagogiske indhold skaber udviklings - og læringsmiljøer, hvor alle børn lykkes både fagligt og socialt. at gennemføre en decentral uviklingsproces med høj inddragelse af involverede medarbejdere og ledere i tæt samarbejde med de folkevalgte forældrebestyrelser Kvalitets- og resultatmål At de enkelte dagtilbud og skoler har udarbejdet decentrale udviklingsstrategier ultimo juni 2011 med pædagogiske visioner og konkrete handlingstiltag i et flerårigt perspektiv. At de decentrale udviklingsstrategier angiver retning og konkrete handlingstiltag i forhold til øget inklusion i normalområdet. At projektet er koordineret i forhold til tværgående projekter i Børn og Kultur Veje til målet (Metode) Implementering af projektet I Assens Kommune lykkes alle børn herunder projektets konkrete mål og handlingstiltag. Økonomi Evaluering Evaluering i forhold til kvalitets og resultatmål sker i forbindelse med projektets afslutning jf. projektets evalueringsplan. Der vil blive udarbejdet og gennemført en elektronisk brugertilfredshedsundersøgelse i Budgetspecifikation Driftsbudget Uddannelsespolitik: Budgetbeløb i kr. Fælles udgifter klasse Fælles kommunale

43 opgaver SFO Friskoler, efterskoler Ungdomsskoler mv. Nettoramme Folkeskolen - fællesudgifter Området omfatter: Skolebørnsforsikring Befordring af elever i grundskolen (inkl. kørsel til svømning) Svømmeundervisning og halleje (Glamsbjerg) Syge- og hjemmeundervisning Mellemkommunale betalinger Pædagogiske konsulenter Tosprogede elever, herunder sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (2. halvår) KMD-pil og KMD-elev Tjenestemandspensioner Tekniske indarbejdet beløb vedr. strategiprojekt Folkeskolen kl. Området omfatter: Folkeskolen klasse, herunder samordnet indskoling 10. klassecenteret Assens Kommune har 15 folkeskoler fordelt over hele kommunen. I budget 2011 er der forudsat elever fra 0. til 9. klasse. Skolerne bliver reguleret efter det faktiske elevtal pr. september i budgetåret. Nedlæggelse af Flemløse skole er indarbejdet i budget med virkning fra august Mængdeforudsætninger Antal elever Elevtal* klasse Antal kl kl * Der er budgetlagt med elevtal pr. 5. september 2010 for første halvdel af For anden halvdel er budgetlagt med skoleprognosen. Elevtal pr. september vægter med 7/12 og elevtal fra prognosen vægter med 5/12. Fælles kommunale opgaver Området omfatter: Tosprogsklassen Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense 3

44 Skolefritidsordninger Området omfatter: Kommunal SFO, inkl. udvidet SFO for 3-6-årige Forældrebetaling Mellemkommunale betalinger SFO Assens Kommune har 15 SFO er med mulighed for pasning for 0. til 3. klasses børn. Endvidere er der landsbyordninger i Dreslette, Gummerup og Flemløse. Her er der tilknyttet børnehaver til SFO en med plads til i alt 122 børn i alderen 3-6 år. I Salbrovad er der ligeledes en landsbyordning, men børnehavedelen er pt. budgetlagt under dagtilbud. Som en del af budgetforliget er det endvidere besluttet at oprette 2 yderligere landsbyordninger i Verninge, Skallebølle og Brylle. Børnehavedelen for disse tre landsbyordninger er pt. indarbejdet i budgettet under dagtilbudsområdet. Mængdeforudsætninger Antal børn Udvidet SFO ( årige) SFO klasse Friskoler, efterskoler og produktionsskoler Området omfatter: Friskoler Efterskoler Produktionsskoler Mængdeforudsætninger Antal børn Produktionsskoler Friskoler SFO ved friskole Efterskoleelever Ungdomsskolen Området omfatter ungdomsskolen i Assens. Driftsbudgettet omfatter Assens Ungdomsskoles almindelige ungdomsskolevirksomhed. Hertil kommer midler til drift af kommunale ungdomsklubber. 4

45 13 Kultur og Fritidspolitik Oversigt over politikområdet Kultur- og Fritidsområdet er inddelt i følgende delområder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Musikskole Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning Landdistriktsudvikling Kultur og fritid - Budget 2011 Folkeoplysning % Landdistriksudviklin g 770 2% Fritidsfaciliteter % Andre kulturelle opgaver % Musikskole % Museer % Folkebiblioteker % Fritidsområdet Målsætning: Flere udbudte kultur- og fritidstilbud, hvor flere borgere og gæster bliver involveret og ansporet til aktivitet, kreativitet og oplevelser Servicemål (Fokusområde) Kvalitets- og resultatmål Veje til målet (Metode) At flere brugere oplever og i højere grad benytter idræts- og fritidsfaciliteter i Assens Kommune At øge anvendelsesgraden af kommunale lokaler og selvejende idrætshaller At øge andelen af digitale bookinger af kommunale lokaler og idrætshaller At forbedre informationen om mulighederne for at foretage bookinger ved at skabe en digital indgang for borgerne og foreningerne gennem en foreningsportal. at der skabes mere enkle, effektive og tydelige interne arbejdsgange, som reducerer tidsanvendelsen i administrationen. Der vil blive implementeret et nyt system til online booking af kommunale lokaler og selvejende haller, som del af implementering af en foreningsportal. 1

Mål for udvikling i perioden 2005-12. Evaluering i 2011

Mål for udvikling i perioden 2005-12. Evaluering i 2011 u Assens Kommune u u Økonomiudvalg p p p Politisk Organisation Servicemål Der udarbejdes ikke mål Administrativ Organisation Bedre digital service Udkast Sale og lease-back Risikostyring p u Miljø og teknik

Læs mere

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning

Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed Bygningsvedligeholdelse Klima og energirigtige løsninger Planlægning MILJØ OG TEKNIKUDVALGET OVERSIGT OVER SERVICEMÅL 2013 Miljøpolitik Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Adgang til natur Naturbeskyttelse Vintervedligeholdelse Trafiksikkerhed

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

14. Politik for børn og unge særlig indsats ( i kr. 1.000) 2009 2010 2011 2012 Overslagsår 01 - fremskrevet 77.354 76.477 76.477 76.477 Arbejdsskadeforsikring -86-86 -86-86 Indkøbsaftaler Ny Løn 51 51

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Økonomi, Erhverv og Plan

Økonomi, Erhverv og Plan KB Råd vedr. Råd vedr. idræt og kultur Udsatte råd 17.4 Borger inddragelse Handicap råd Ældre råd Økonomi, Erhverv og Plan Integratio nsråd Klima og Bæredygtighed Natur og Miljø Social og Sundhed Børn

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012

Tabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012 PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere