Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec"

Transkript

1 Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret april 2016

2 Indhold Generelt Generelle bestemmelser Skriftlig prøve Mundtlig prøve Grundforløbsprøven gf Grundfaget Dansk - niveau E + C Grundfaget Engelsk - niveau F + D Grundfaget Matematik - niveau F + E Grundfaget Matematik - niveau D EUX Grundfaget Dansk niveau C Grundfaget Engelsk niveau C Grundfaget Samfundsfag - niveau C Grundfaget Matematik niveau C Grundfaget Fysik niveau C Grundfaget Teknologi niveau C Byggetek Grundfaget Dansk - niveau F + E Grundfaget Matematik niveau F + E Grundfaget Naturfag - niveau E MetalCraft Grundfaget Naturfag - niveau F Grundfaget matematik - niveau E Grundfaget matematik - niveau D Grundfaget Fysik - niveau F Grundfaget Dansk - niveau E Grundfaget Engelsk - E-niveau AutoTeknisk Center Grundfaget Matematik - niveau E Grundfaget Fysik - niveau E Grundfaget Dansk niveau E Grundfaget Engelsk F + D

3 House of Technology Grundfaget Dansk - niveau E Grundfaget Engelsk niveau E Grundfaget matematik - niveau E Grundfaget matematik - niveau D Grundfaget Fysik - niveau F + E Grundfaget Informationsteknologi niveau E Grundfaget Design - niveau C Hotel- & Restaurantskolen Grundfaget Dansk Grundfaget Engelsk Grundfaget Naturfag

4 Generelt Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne interne regler. Eksamenshåndbogen lægges på hjemmesiden. En forkortet udgave udleveres til alle elever. I udgaven er der en henvisning til, hvor eleven kan finde eksamenshåndbogen i sin fulde udstrækning. Eleverne gøres bekendt med de gældende krav til fagene, afleveringer mv. af faglærerne. Indhold og beskrivelse I erhvervsuddannelserne indgår følgende prøver: Den afsluttende prøve på grundforløbet Prøver i grundfag valgt som valgfri undervisning og påbygning Prøver i grundfag på grundforløb Prøver i grundfag på hovedforløbet Afsluttende svendeprøve 1.0 Generelle bestemmelser Antal prøver i grundfag på grundforløb Hvis en elev på grundforløb vælger grundfag som valgfri undervisning, sker eksamen jævnfør grundfagsbekendtgørelsen. Selve udtrækningen sker ved lodtrækning, hvis der er tale om mere end ét fag. Antal prøver i grundfag på hovedforløb Den enkelte elev skal højst til: En prøve, hvor skoleundervisningen har en varighed, der er mindre end 21 uger. To prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed mellem uger. Tre prøver, hvor skoleundervisningen har en varighed på over 41 uger. Antal prøver bestemmes ud fra den samlede normerede længde på hovedforløbets skoledel. 4

5 Obligatoriske fag, der følges på et højere niveau, indgår i prioriteringslisten. Det samme gælder for grundfag, der er valgt som valgfag. Udtræk af prøver Hvilke prøver, eleven skal gennemføre, fremgår af ministeriets prioriteringsliste. Ved fastlæggelse af, hvilke prøver eleven skal til i løbet af hovedforløbet, benyttes den eksamenstermin, der falder sammen med elevens første skoleophold i hovedforløbet. Prøver meddeles eleven 10 arbejdsdage før eksamensdagen. Indstilling til eksamen Eleven bliver normalt automatisk indstillet til eksamen. En elev kan dog blive nægtet indstilling, hvis eleven ikke opfylder de betingelser, der er gældende for det pågældende fag. En elev kan ligeledes nægtes indstilling, hvis specielle krav om godkendte opgaver i forbindelse med eksamen ikke er opfyldt herunder krav til portfolio, projektrapporter, projekter og andre former for dokumentation, der skal indgå som eksaminationsgrundlag. Godskrivning Eleven kan opnå merit for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået beståelseskarakter i et tilsvarende fag på mindst samme niveau (mindst 02 både i skriftlig og mundtlig, hvis faget har to prøveformer). Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen, vil det udgå, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for. Godskrivning kan gives på baggrund af en individuel kompetenceafklaring. Specialpædagogisk støtte i forbindelse med eksamen De nærmere regler fremgår af Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v. af 1993 Elever, der har fået specialpædagogisk støtte, er omfattet af de almindelige prøve- og eksamensregler, der gælder for den pågældende uddannelse med følgende særlige vilkår: Skolen kan for den enkelte elev fastsætte ekstra forberedelsestid og/eller ekstra tid til skriftlig besvarelse. Skolen kan for den enkelte elev sørge for oplæsning af de stillede eksamensopgaver De tekniske hjælpemidler til brug for uddannelsen og særligt tilpassede undervisningsmidler, som er stillet til rådighed for en elev, må anvendes af eleven ved prøver og eksaminer. Til optagelsesprøven stiller skolen CD-ord til rådighed. 5

6 Elever, der har fået stillet specialpædagogiske hjælpemidler til rådighed, kan ikke blive fritaget for prøver eller eksaminer på grundlag af den pågældendes handicap eller andre vanskeligheder, der sidestilles hermed. Eleven tilbydes i stedet særlige prøvevilkår, som ligestiller eleven med de øvrige elever. Sprog Alle prøver gennemføres på dansk, medmindre det fremgår af beskrivelsen af de enkelte fag, at prøvesproget er et andet end dansk, eller andet er aftalt. Udeblivelse Udebliver en elev uden lovlig grund fra eksamen, indstilles eleven først til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Udeblivelse tæller med i det antal gange, en elev kan indstilles til eksamen (normalt 2 gange). Sygeeksamen og omprøver mv., herunder framelding på grund af sygdom Sygdom skal straks meddeles til skolens eksamensadministration samt dokumenteres med en lægeerklæring, som betales af eleven. Andre særlige omstændigheder, hvorved en elev praktisk forhindres i at møde til eksamen, og særlige omstændigheder, der gør, at eleven ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Elever, som uforskyldt kan henføres under ovennævnte, tilbydes en sygeeksamen, der gennemføres snarest muligt, hvilket kan strække sig til efterfølgende eksamenstermin. Omprøve En elev, som ikke har bestået i henhold til reglerne for uddannelsen, kan deltage i en ny eksamen. Eleven kan deltage indtil 2 gange i samme prøve. I særlige tilfælde i yderligere en eksamen eller en prøve. Skolen kan i særlige tilfælde iværksætte omprøve for enkelte elever eller hele hold. Klageprocedurer og klagefrister En elev kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. 6

7 En elev har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål. Eleven skal skriftligt præcisere og begrunde klagepunkterne. Klagen kan vedrøre: et, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet eller Bedømmelsen Skolen indhenter straks udtalelser fra de oprindelige bedømmere. Disse har normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Udtalelserne forelægges eleven. Eleven skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for én uges frist. Skolens afgørelse meddeles hurtigst muligt klageren. En ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Klager over skolens afgørelser efter bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Bedømmelse Ved bedømmelse findes reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse anvendelse. Overtrædelse af eksamensbestemmelser Opstår der ved censuren af besvarelserne formodning om, at en elev uretmæssigt har modtaget hjælp f.eks. ved opgavens besvarelse, skal dette straks meddeles skolens ledelse, der afgør om besvarelsen kan godkendes. 2.0 Skriftlig prøve En skriftlig prøve gennemføres som individuel skriftlig besvarelse af skriftligt formulerede opgaver. 7

8 Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum, der er fastsat i reglerne om de pågældende fag. Regler om materialer som eleverne selv skal medbringe til prøven - herunder skriveredskaber, kopier, rapporter, opgaver, noter, lommeregnere mv. Eleven må ikke bruge eget papir under prøven. Eleverne får af skolen udleveret eksamenspapir og papir til kladdeskrivning, men skal selv medbringe skrivemateriale og tilladte hjælpemidler. Tilladte hjælpemidler til skriftlig prøve følger til en hver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for elevens uddannelse (fagbilag). Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Elever skal møde senest 15 min. før prøvens begyndelse. En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Skolen kan dog tillade eleven at deltage, hvis skolen anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven og finder, at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden forlænges ikke tilsvarende. Regler om snyd og om konsekvenser for elever, der gribes i forsøg herpå En elev, der gribes i uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden elev hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Skolens træffer afgørelse om bortvisning af eleven fra prøven. Når det konstateres, at en besvarelse ved en prøve uretmæssigt ikke er udarbejdet af eleven, eller at væsentlige dele er afskrift fra ikke-angivne kilder, eller at eleven i øvrigt uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eleven udelukkes fra prøven. En eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. Formodninger om ovenstående uretmæssigheder skal straks meddeles skolens ledelse og eksamenskoordinator, der afgør, om besvarelsen kan godkendes. Skolen kan tillade elever, der bortvises fra en prøve, at aflægge prøven ved førstkommende eksamenstermin inden for reglerne om antal gange, en elev må deltage i en prøve. Regler om forstyrrelser af prøven og konsekvenser heraf Under prøven må eleven kun henvende sig til de tilsynsførende med tegngivning. 8

9 En elev, der under prøveforløbet, gentaget eller på anden måde groft overtræder skolens eksamensreglement, kan af skolen bortvises fra prøven. Skolens ledelse eller eksamenskoordinator træffer afgørelse om bortvisning af eksaminanden fra prøven. En udeblivelse fra en ordinær eksamen tæller som et eksamensforsøg. Vilkår ved prøver, herunder tilladelse til at forlade lokalet under disse Der gives ikke mulighed for individuelle rygepauser. ipod, mobiltelefon og lignende skal afleveres hos tilsynsførende. Der må ikke benyttes spil eller høres musik under prøven. En elev må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Skulle det være nødvendigt, skal eleven ledsages af en af de tilsynsførende. I den sidste halve time før prøvens afslutning, kan tilsynsførende afslå ledsagelse af hensyn til indsamling af besvarelser. En elev, der forlader stedet for prøven uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt sin eksamen. Regler om aflevering af besvarelser Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal tilsynsførende tilkaldes ved tegngivning. Eleven bliver på sin plads, indtil tilsynsførende melder, at afleveringsproceduren er fuldført. Eleven afgør selv, hvilket materiale der skal afleveres til bedømmelse. Enhver elev skal skrive sit navn på hver enkelt stykke papir, der anvendes (også kladdepapir) og besvarelsesarkene nummereres fortløbende. Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) En skriftlig prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt. Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må medbringes ud af lokalet, så længe prøven varer. 9

10 3.0 Mundtlig prøve En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål. Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål udvalgt ved lodtrækning og/eller i et eller flere kursusarbejder, en projektrapport, en case eller lignende. Regler om, hvornår prøver anses for begyndt (samt andre forhold før og under prøven) En mundtlig prøve er begyndt, når eleven har trukket. Både censor og eksaminator skal være til stede, når eleven trækker eksamensspørgsmålet. Den enkelte elev skal kunne vælge imellem mindst fire sedler med eksamensspørgsmål. Eksaminator skal sikre sig, at eleven har opfattet eksamensspørgsmålet. Elevens lærer er (med udtagelse af særlige omstændigheder) eksaminator. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Regler om konsekvenser ved at komme for sent eller ved udeblivelse Elever skal møde senest 30 min. før forberedelsestidens begyndelse. En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Regler om materialer som eleverne selv skal medbringe til prøven Eleverne har selv ansvaret for at medbringe tilladte hjælpemidler. Forberedelsestid, eksaminationstid og tilladte hjælpemidler til mundtlig prøve følger til enhver tid de regler, som er anført i den bekendtgørelse, som er gældende for elevens uddannelse (fagbilag). Eksaminator har ansvaret for, at de øvrige tilladte hjælpemidler forefindes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet, og at der i forberedelseslokalet kun forefindes tilladte hjælpemidler. 10

11 Eksamens- og forberedelseslokalet Under ophold i og omkring eksamenslokalet skal man undgå støjende adfærd eller anden adfærd, der kan genere elever, censorer og eksaminatorer. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning. Den offentlige adgang til mundtlige prøver kan begrænses som følge af praktiske forhold. Beslutning herom træffes efter begrundelse af eksamenskoordinator og kundgøres senest dagen før prøven ved opslag. 4.0 Grundforløbsprøven Grundforløbsprøven og vilkår for afvikling af denne i grundforløbet på de enkelte uddannelser er beskrevet i læringsaktiviteten Afsluttende projekt i Elevplan og i den lokale undervisningsplan. 11

12 gf.1 På gf1 er der tre fag, der afsluttes med eksamen. Det er: Dansk Engelsk Matematik Eleven skal op i ét af fagene. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag eleven skal op i, 10 arbejdsdage før eksamen. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af de tre fag. Grundfaget Dansk - niveau E + C Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationen er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer 1 time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede eller lignende - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Eleven medbringer desuden en præsentationsportfolio. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Lærer/eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog 12

13 Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en analyse af en ukendt tekst udarbejdet af læreren, samt elevens præsentationsportfolio. Den ukendte tekst tildeles ved lodtrækning. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget dansk. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Pager initiativ i samtalen Perspektiverer til pensum og andet stof Har forberedt præsentationen af de skriftlige opgaver Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne. Mindst én af opgaverne repræsenterer skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag Grundfaget Engelsk - niveau F + D Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. 13

14 Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer 1 time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Prøven består at to dele: Selvvalgt emne og ukendt tekst, der tildeles ved lodtrækning. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige område og der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Første del af prøven består af elevens præsentation og fremlæggelse af det selvvalgte emne suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Andel del er en samtale mellem eleven og eksaminator om den ukendte tekst. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. Læreren kan vælge at stille en digital ordbog til rådighed. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en samtale om den ukendte tekst udarbejdet af læreren, samt elevens selvvalgte emne. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget fremmedsprog. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forberedt og fremlægger det selvvalgte emne selvstændigt Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Kan forstå læreres og censors spørgsmål Tager initiativ i samtalen Kan udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed Udtrykker sig således, at centrale grammatiske regler følges Kan perspektivere til pensum og kultur- og samfundsforhold 14

15 Grundfaget Matematik - niveau F + E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer to timer. Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering. Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. Hjælpemidler Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver Kan foretage enkle beregninger korrekt Kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold Kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder: 15

16 Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget Matematik - niveau D Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver og et projekt. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af projektet er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven er individuel. Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til prøven. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet under forberedelsen. Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i projektrapporten. Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et lodtrukkent spørgsmål. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Hjælpemidler Eleven medbringer sin projektopgave samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Dog må eleven ikke kunne kommunikere under forberedelsen. Den afsluttende prøve omfatter projektrapporten samt et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation har opnået de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: 16

17 Kan håndtere tal og symboler Kan anvende formler til beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan anvende matematik på foreliggende opgaver og spørgsmål, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praksis Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver og undersøgelse af åbne spørgsmål Kan foretage beregninger korrekt 3. Kan dokumentere beregninger og undersøgelser, herunder: Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger mundtligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse 17

18 EUX EUX grundforløb af sammensat af gf.1 og gf.2 på hvert 20 uger. Der undervises i tre grundfag på hver grundforløbsdel. På grundforløbet på EUX undervises der på niveau C i alle grundfag. På gf.1-delen er der tre grundfag, der afsluttes med eksamen. Det er: Dansk Engelsk Samfundsfag På gf.2-delen er der tre grundfag, der afsluttes med eksamen. Det er: Matematik Fysik Teknologi Eleven kommer til eksamen i et fag på gf.1 og et fag på gf.2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag eleven skal op i, 10 arbejdsdage før eksamen. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af de seks grundfag. Grundfaget Dansk niveau C Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Eleven skal desuden have udvalgt de skriftlige opgaver til sin portfolio, som skal indgå i samtalen ved den mundtlige prøve. Eksamen i dansk er en mundtlig prøve, som består af 30 min. forberedelse og 30 min. eksamination. De 30 min. eksamination er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: ukendt tekst og portfolio: Ukendt tekst: Eleven trækker en ukendt tekst - skønlitteratur, sagprosa eller billeder - med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget og til det pensum, der opgives til eksamen. 18

19 Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold og form. Med udgangspunkt i pensum og den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Portfolio: I samråd med læreren udvælger eleven mindst en og gerne flere af de skriftlige opgaver, der er udarbejdet i undervisningen. Mindst en af de opgaver, eleven har afleveret, skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de udvalgte skriftlige opgaver og om, hvem der er målgruppen for opgaverne samt om opgavernes indhold og deres sprog. Hjælpemidler Til de 30 minutters forberedelse må du medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. et er en ukendt tekst tildelt ved lodtrækning og udarbejdet af læreren samt din portfolio. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én samlet karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget dansk. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Tager initiativ i samtalen Perspektiverer til pensum og andet stof Har forberedt præsentationen af sine skriftlige opgaver Kan forklare hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne Mindst én af opgaverne repræsenterer skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag 19

20 Grundfaget Engelsk niveau C Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Eleven skal desuden have udarbejdet en synopsis og et præsentationsmateriale om sit selvvalgte emne. Eksamen i engelsk er en individuel mundtlig prøve, som består af 30 min. forberedelse og 30 min. eksamination. De 30 min. eksamination er inkl. votering. Eksaminationen består af to dele: Præsentation af elevens selvvalgte emne og ukendt tekst: Selvvalgt emne: Eleven præsenterer og samtaler om sit selvvalgte emne, der tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof. Censor har ikke fået tilsendt dokumentationen på forhånd, dog er emneliste med titlerne på elevernes selvvalgte emner tilsendt censor. Ukendt tekst: Eleven samtaler om en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål. Den ukendte tekst har emnemæssig tilknytning til, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Eleven skal analysere og fortolke teksten og demonstrere sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge. Ukendt tekst udvælges ved lodtrækning. Hjælpemidler Til de 30 minutters forberedelse må eleven medbringe alle skriftlige, trykte og elektroniske hjælpemidler. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Eleven medbringer selv sin synopsis og sit præsentationsmateriale om elevens selvvalgte emne og trækker en ukendt tekst udarbejdet af læreren. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én samlet karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til alle de faglige mål, som er angivet i fagbilaget. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: 20

21 Har forberedt og fremlægger sit selvvalgte emne selvstændigt Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Kan forstå læreres og censors spørgsmål Tager initiativ i samtalen Kan udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed Udtrykker sig, således at centrale grammatiske regler følges Kan perspektivere til pensum og kultur- og samfundsforhold Grundfaget Samfundsfag - niveau C Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Eksamen i samfundsfag består af en mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation. Eleven fremlægger sin dokumentation for eksaminator og censor. Fremlæggelsen fylder maximalt 1/3 af den afsatte tid. I forlængelse heraf diskuteres elevens arbejde med problemstillingen i projektet. Den resterende tid afprøves elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål. Eksamen varer i alt ca. 30 min. inkl. votering. Dokumentationen er et projekt, som eleven har udarbejdet. Det omhandler et selvvalgt emne, hvor eleven har formuleret en problemstilling i samarbejde med læreren. Der afholdes ingen forberedelsestid i forbindelse med eksamen. Eleven har til enhver tid adgang til samtlige tilgængelige materialer samt internettet. Der tages som nævnt ovenfor udgangspunkt i elevens egen dokumentation for arbejdet med faget. Dertil vil der blive stillet spørgsmål om elevens generelle viden om faget. et er elevens mundtlige præstation. Elevens projekt danner grundlag for en samfundsfaglig samtale. Har eleven lavet et godt projekt, danner det et godt udgangspunkt for eksamen. Men projektet tæller ikke direkte med i bedømmelsen. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter og den afgives ud fra en helhedsvurdering af elevens samlede mundtlige præstation. 21

22 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til alle de faglige mål, som er angivet i fagbilaget. I vurderingen lægges der særlig vægt på nedenstående: Der vil blive lagt vægt på elevens viden indenfor hovedområderne politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold. Hvert område omhandler også den internationale dimension. Der vil blive lagt vægt på, at eleven: Kan tage aktivt stilling til samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger samt reflektere over disse Kan argumentere for egne synspunkter Ved, hvad det indebærer at være samfundsborger i et demokratisk land Gennem arbejdet med faget har opnået demokratisk dannelse Kan opsøge og vurdere informationskilder på deres pålidelighed Grundfaget Matematik niveau C Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Aflevering og godkendelse af projektet er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Eksamen i matematik er en mundtlig prøve, som består af 30 min. forberedelse og 30 min. eksamination. De 30 min. eksamination er inkl. votering. Eksaminationens består af to dele, en med udgangspunkt i projektrapporten, og et lodtrukket spørgsmål. Eleven vælger rækkefølgen af de to dele. Projektrapporten: Eleven skal præsentere væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten. Lodtrukket spørgsmål: Eleven trækker et spørgsmål ud fra en mængde udarbejdet af eksaminator. Spørgsmålene dækker tilsammen det de områder, der er behandlet i matematikundervisningen. Hjælpemidler Under forberedelse: Eleven medbringer bøger, formelsamling, notater og lommeregner. 22

23 Under eksamination: Eleven medbringer projektrapporten, udarbejdede noter til denne, formelsamling, det udleverede spørgsmål med eventuelle bilag, noter udarbejdet under forberedelsen, lommeregner samt evt. PC. Karakteren for prøven gives efter en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven har opnået de faglige mål for faget. I denne vurdering lægges vægt på om eleven: 1. Har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: Kan håndtere tal og symboler i konkrete og abstrakte sammenhænge Kan anvende formler til beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan udføre ræsonnement Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan anvende matematik på foreliggende opgaver og spørgsmål, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praksis Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver og analyse af åbne spørgsmål Kan reflektere over løsninger og deres muligheder og begrænsninger Kan foretage beregninger korrekt 3. kan dokumentere beregninger og problemløsninger, herunder: Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger mundtligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget Fysik niveau C Elever kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Aflevering og godkendelse af de to eksamens dokumentationer er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. 23

24 Eksamen varer 30 minutter inkl. votering, og tager udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationsopgaver. Dokumentationsopgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Ved prøven inddrages relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr. Eleven medbringer de to dokumentationsopgaver til prøven. Hjælpemidler Eleven må anvende lommeregner. Ved bedømmelsen er der tale om en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation, praktiske præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges især vægt på: Elevens evne til at udøve naturvidenskabelig tankegang, til at planlægge og gennemføre enkle naturvidenskabelige eksperimenter og til at redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb Elevens evne til at arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode og til at redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger Elevens forståelse af fysiske begreber og principper samt forståelse af det eksperimentelle arbejde, herunder fysiske love og deres anvendelse Grundfaget Teknologi niveau C Eleven kan kun indstilles til eksamen, hvis samtlige stillede opgaver i faget er afleveret. Prøven er mundtlig og eksaminationen varer 30 min. inkl. votering. Prøven tager udgangspunkt i det produkt, som eleven har fremstillet samt den rapport, som eleven har udarbejdet. Der gives ingen forberedelse. Eleven skal medbringe produkt og projektrapport til eksaminationen. 24

25 Hjælpemidler Eleven kan vælge at starte eksaminationen med et oplæg som indledning til sin dialog med eksaminator. Eleven eksamineres i det produkt, som han/hun har fremstillet, samt den udarbejdede rapport. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én samlet karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens udarbejdede produkt, rapport og den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til alle de faglig mål, som er angivet i fagbilaget. I vurderingen lægges der særlig vægt på følgende kriterier: Kvalitetsmæssige krav til den håndværksmæssige udførelse Funktionaliteten af det fremstillede produkt Elevens argumentation for sammenhængen mellem behov, ide og produkt Tekniske argumenter vedrørende materialevalg og redskaber/teknikker til fremstillingsprocesser samt tekniske tegninger Elevens evne til at forbinde eget produkt til erhvervs-, miljø- og samfundsmæssige forhold 25

26 Byggetek Gf.2 på Byggetek er delt mellem følgende uddannelser: Bygningsmaler, bygnings- og anlægsstruktør og Træfagenes Byggeuddannelse. Eleven skal til grundforløbsprøve i det forløb, eleven følger. Reglerne for disse eksamener kan ses på de følgende sider. Overgangskravene fra gf.2 til hovedforløb kan ses i nedenstående skema. Dansk Matematik Naturfag Teknologi Maler E niveau E niveau Struktør F niveau F niveau Træfagenes Byggeuddannelse F niveau F niveau Eleven skal til eksamen i et grundfag på gf.2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag eleven skal op i, 10 arbejdsdage før eksamen. Der er ikke eksamen i teknologi på F niveau. Det betyder, at struktør og Træfagenes Byggeuddannelse altid skal til eksamen i matematik. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af grundfagene. Grundfaget Dansk - niveau F + E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer 1 time. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede eller lignende - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. 26

27 Eleven medbringer desuden en præsentationsportfolio. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Lærer/eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en analyse af en ukendt tekst udarbejdet af læreren, samt elevens præsentationsportfolio. Den ukendte tekst tildeles ved lodtrækning. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på det niveau, som er beskrevet i fagbilaget for faget dansk. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Tager initiativ i samtalen Perspektiverer til pensum og andet stof Har forberedt præsentationen af sine skriftlige opgaver Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne Mindst én af elevens opgaver repræsenterer skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag 27

28 Grundfaget Matematik niveau F + E : Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver, som er fremstillet i sammenhæng med de faglige projekter i uddannelsesforløbet. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer to timer. Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering. Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. Hjælpemidler Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver Kan foretage enkle beregninger korrekt Kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold Kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser 28

29 Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder: Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget Naturfag - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret to dokumentationsopgaver, som er fremstillet i sammenhæng med de faglige projekter i uddannelsesforløbet. Emner som indgår i dokumentationsopgaverne er lys og farver, mekanisk energi, atommodellen og det periodiske system, syre/base og ph-skalaen og endelig polymere og plast. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer 30 min. Eleven samtaler i prøvetiden ud fra sin lodtrukne dokumentation. Eleverne skal arbejde individuelt. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med naturfaget. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. Hjælpemidler Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og andre genstande til forsøgsforklaring. Prøven tager udgangspunkt i den ene af elevens to egenproducerede dokumentationer. Udgangspunktet tildeles eleven ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af opfyldelsen af fagets mål. 29

30 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven kan: Udtrykke sig i et korrekt fagligt sprog Redegøre for enkle begreber og modeller Udføre eksperimenter og redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb Bemærk! Beskrivelser af grundforløbsprøverne på følgende uddannelser følger snarest: Bygningsmaler Bygningsstruktør Anlægsstruktør Træfagenes Byggeuddannelser 30

31 MetalCraft Gf.2 på MetalCraft er delt mellem følgende uddannelser: Produktøruddannelsen, smedeuddannelsen og industriteknikeruddannelsen. Eleven skal til grundforløbsprøve i det forløb, eleven følger. Reglerne for disse eksamener kan ses på de følgende sider. Overgangskravene fra gf.2 til hovedforløb kan ses i nedenstående skema. Dansk Matematik Engelsk Naturfag IT Fysik Produktør F niveau F niveau Industrioperatør F niveau Industri- E niveau D niveau E niveau F niveau tekniker Smedeuddannelsen E niveau E niveau E niveau F niveau Eleven skal til eksamen i et grundfag på gf.2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag eleven skal op i, 10 arbejdsdage før eksamen. Der er ikke eksamen i IT på F niveau. Det betyder, at elever på produktøruddannelsen altid skal til eksamen i naturfag. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af grundfagene. Grundfaget Naturfag - niveau F Eleven skal have fulgt undervisningen og individuelt udarbejdet to dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en individuel mundtlig prøve á ca. 30 minutters varighed pr. elev inklusiv votering. Der gives ingen forberedelsestid. Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. 31

32 Hjælpemidler Eleven medbringer sine dokumentationer samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager sit udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer. Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. Ved elevens fremlæggelse inddrages relevant naturfagligt og erhvervsfagligt udstyr. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges især vægt på, at eleven kan: Udtrykke sig i et korrekt fagligt sprog Redegøre for enkle begreber og modeller Udføre eksperimenter og redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb Grundfaget matematik - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver, som er fremstillet i sammenhæng med de faglige projekter i uddannelsesforløbet. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer 2 timer. Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. 32

33 Hjælpemidler Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver Kan foretage enkle beregninger korrekt Kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold Kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder: Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget matematik - niveau D Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver, som er fremstillet i sammenhæng med de faglige projekter i uddannelsesforløbet. Aflevering og godkendelse af projektet er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven er individuel. 33

34 Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til prøven. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet under forberedelsen. Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i projektrapporten. Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et lodtrukket spørgsmål. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Eleven skal medbringer sin projektopgave. Hjælpemidler Noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Dog må eleven ikke kunne kommunikere under forberedelsen. Den afsluttende prøve omfatter projektrapporten samt et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: Kan håndtere tal og symboler Kan anvende formler til beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan anvende matematik på foreliggende opgaver og spørgsmål, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praksis Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver og undersøgelse af åbne spørgsmål Kan foretage beregninger korrekt 3. Kan dokumentere beregninger og undersøgelser, herunder: Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger mundtligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse 34

35 Grundfaget Fysik - niveau F Eleven skal have fulgt undervisningen og udarbejdet to dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en individuel mundtlig prøve á ca. 30 minutters varighed pr. elev inklusiv votering. Der gives ingen forberedelsestid. Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. Hjælpemidler Eleven medbringer sine dokumentationer samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager sit udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer. Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven inddrages relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges især vægt på: Elevens forståelse af enkle fysiske begreber Elevens fremstilling af sin dokumentation, herunder sammenhængen med erhvervsfaglighed Elevens evne til at forklare eksperimenters formål, udførelse og resultater 35

36 Grundfaget Dansk - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer en time. 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede eller lignende - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Eleven medbringer desuden en præsentationsportfolio. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Lærer/eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en analyse af en ukendt tekst udarbejdet af læreren, samt elevens præsentationsportfolio. Den ukendte tekst tildeles ved lodtrækning Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget dansk. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: 36

37 Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Tager initiativ i samtalen Perspektiverer til pensum og andet stof Har forberedt præsentationen af sine skriftlige opgaver Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne Mindst én af elevens opgaver repræsenterer skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag Grundfaget Engelsk - E-niveau Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer en time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Prøven består at to dele: Selvvalgt emne og ukendt tekst, der tildeles ved lodtrækning. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige område og der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Første del af prøven består af elevens præsentation og fremlæggelse af det selvvalgte emne suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Andel del er en samtale mellem eleven og eksaminator om den ukendte tekst. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. Læreren kan vælge at stille en digital ordbog til rådighed. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en samtale om den ukendte tekst udarbejdet af læreren, samt elevens selvvalgte emne. 37

38 Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation Vi vurderer eleven ud fra elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget fremmedsprog. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forberedt og fremlægger sit selvvalgte emne selvstændigt Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Kan forstå læreres og censors spørgsmål Tager initiativ i samtalen Kan udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed Udtrykker sig, således at centrale grammatiske regler følges Kan perspektivere til pensum og kultur- og samfundsforhold Bemærk! Beskrivelser af grundforløbsprøverne på følgende uddannelser følger snarest: Produktør Industrioperatør Industritekniker Smed 38

39 AutoTeknisk Center Gf.2 på AutoTeknisk Center er uddannelsen til personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker. Eleven skal til grundforløbsprøve på den uddannelse, eleven følger. Reglerne for denne eksamen kan ses på de følgende sider. Overgangskravene fra gf.2 til hovedforløb kan ses i nedenstående skema. Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker Dansk Matematik Engelsk Fysik E niveau E niveau E niveau E niveau E niveau E niveau E niveau E niveau Eleven skal til eksamen i ét grundfag på gf.2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag eleven skal op, i 10 arbejdsdage før eksamen. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af grundfagene. Grundfaget Matematik - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver, som er fremstillet i sammenhæng med de faglige projekter i uddannelsesforløbet. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer to timer. Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. Hjælpemidler Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. 39

40 Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver Kan foretage enkle beregninger korrekt Kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold Kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder: Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget Fysik - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og udarbejdet to dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en individuel mundtlig prøve á ca. 30 minutters varighed pr. elev inklusiv votering. Der gives ingen forberedelsestid. 40

41 Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. Hjælpemidler Eleven medbringer sine dokumentationer samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager sit udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer. Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven inddrages relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges især vægt på: Elevens forståelse af enkle fysiske begreber Elevens fremstilling af sin dokumentation, herunder sammenhængen med erhvervsfaglighed Elevens evne til at forklare eksperimenters formål, udførelse og resultater Grundfaget Dansk niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer en time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede eller lignende med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, 41

42 skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Eleven medbringer desuden en præsentationsportfolio, og eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Lærer/eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en analyse af en ukendt tekst udarbejdet af læreren, samt elevens præsentationsportfolio. Den ukendte tekst tildeles ved lodtrækning. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget dansk. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Tager initiativ i samtalen Perspektiverer til pensum og andet stof Har forberedt præsentationen af sine skriftlige opgaver Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne Mindst én af elevens opgaver repræsenterer skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag 42

43 Grundfaget Engelsk F + D Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer en time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Prøven består at to dele: Selvvalgt emne og ukendt tekst, der tildeles ved lodtrækning. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige område og der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Første del af prøven består af elevens præsentation og fremlæggelse af det selvvalgte emne suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en samtale mellem eleven og eksaminator om den ukendte tekst. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. Læreren kan vælge at stille en digital ordbog til rådighed. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en samtale om den ukendte tekst udarbejdet af læreren, samt elevens selvvalgte emne. Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget fremmedsprog. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forberedt og fremlægger sit selvvalgte emne selvstændigt 43

44 Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Kan forstå læreres og censors spørgsmål Tager initiativ i samtalen Kan udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed Udtrykker sig, således at centrale grammatiske regler følges Kan perspektivere til pensum og kultur- og samfundsforhold Bemærk! Beskrivelser af grundforløbsprøverne på følgende uddannelser følger snarest: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker 44

45 House of Technology Gf.2 på House of Technology er delt mellem følgende uddannelser: Automatiktekniker, datatekniker, elektroniktekniker, web integrator, elektriker uddannelsen samt IT supporter uddannelsen. Eleven skal til grundforløbsprøve i det forløb, eleven følger. Reglerne for disse eksamener kan ses på de følgende sider. Overgangskravene fra gf.2 til hovedforløb kan ses i nedenstående skema. Dansk Engelsk Matematik Fysik Design IT Automatiktekniker E-niveau E-niveau E-niveau F-niveau - - Datatekniker E-niveau D-niveau D-niveau Digital medie E niveau C- niveau - Elektriker E-niveau - D-niveau E-niveau - - Elektroniktekniker E-niveau E-niveau E-niveau F-niveau - - IT supporter E-niveau E-niveau E-niveau PC frontline E niveau E niveau Web integrator E-niveau F-niveau E-niveau Eleven skal til eksamen i et grundfag på gf.2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag, eleven skal op i 10 arbejdsdage før eksamen. Der er ikke eksamen i Design på F niveau. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af grundfagene. 45

46 Grundfaget Dansk - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer en time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Eleven trækker en ukendt tekst - novelle, artikel, faglig tekst, reklame, billede eller lignende - med tilhørende spørgsmål. Eleven skal analysere og fortolke teksten og vise sin evne til at kunne finde de vigtige dele af tekstens indhold. Med udgangspunkt i den undervisning, der har været i faget, skal eleven perspektivere teksten til relevante sammenhænge f.eks. socialt, teknologisk eller historisk. Eleven medbringer desuden en præsentationsportfolio, og eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolien til eksamen. Lærer/eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en analyse af en ukendt tekst udarbejdet af læreren, samt sin præsentationsportfolio. Den ukendte tekst tildeles ved lodtrækning Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget dansk. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: 46

47 Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Tager initiativ i samtalen Perspektiverer til pensum og andet stof Har forberedt præsentationen af sine skriftlige opgaver Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne Mindst én af elevens opgaver repræsenterer skrivning på tværs af dansk og et eller flere fag Grundfaget Engelsk niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer en time. Der er 30 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination. Prøven består at to dele: Selvvalgt emne og ukendt tekst, der tildeles ved lodtrækning. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige område og der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Første del af prøven består af din præsentation og fremlæggelse af det selvvalgte emne suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en samtale mellem eleven og eksaminator om den ukendte tekst. Hjælpemidler Til forberedelsen må eleven medbringe notater og materialer fra undervisningen samt ordbøger. Læreren kan vælge at stille en digital ordbog til rådighed. De notater, eleven laver i forberedelsen, må bruges under eksaminationen. Prøven tager udgangspunkt i en samtale om den ukendte tekst udarbejdet af læreren, samt elevens selvvalgte emne. 47

48 Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Vi vurderer eleven ud fra elevens præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet og udtrukket materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen af dine kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget fremmedsprog. I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven: Har forberedt og fremlægger sit selvvalgte emne selvstændigt Har forstået den lodtrukne tekst og kan samtale om den Kan forstå læreres og censors spørgsmål Tager initiativ i samtalen Kan udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed Udtrykker sig, således at centrale grammatiske regler følges Kan perspektivere til pensum og kultur- og samfundsforhold Grundfaget matematik - niveau E Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven varer to timer. Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering. Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. 48

49 Hjælpemidler Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver Kan foretage enkle beregninger korrekt Kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold Kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder: Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget matematik - niveau D Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre dokumentationsopgaver og et projekt. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af projektet er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. 49

50 Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. Prøven er individuel. Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til prøven. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet under forberedelsen. Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i projektrapporten. Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et lodtrukkent spørgsmål. Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. Hjælpemidler Eleven medbringer sin projektopgave samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Dog må eleven ikke kunne kommunikere under forberedelsen. Den afsluttende prøve omfatter projektrapporten samt et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation har opnået de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven: 1. Har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: Kan håndtere tal og symboler Kan anvende formler til beregning af ukendte størrelser Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt Kan anvende hjælpemidler korrekt 2. Kan anvende matematik på foreliggende opgaver og spørgsmål, herunder: Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praksis Kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver og undersøgelse af åbne spørgsmål 50

51 Kan foretage beregninger korrekt 3. Kan dokumentere beregninger og undersøgelser, herunder: Kan dokumentere beregninger skriftligt Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger mundtligt Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse Grundfaget Fysik - niveau F + E Eleven skal have fulgt undervisningen og udarbejdet to dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Ved afslutningen af undervisningen afholdes en individuel mundtlig prøve á ca. 30 minutters varighed pr. elev inklusiv votering. Der gives ingen forberedelsestid. Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. Hjælpemidler Eleven medbringer sine dokumentationer samt evt. andre noter og formelsamling. Desuden må eleven anvende computer og lommeregner. Prøven tager sit udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer. Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven inddrages relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges især vægt på: Elevens forståelse af enkle fysiske begreber 51

52 Elevens fremstilling af sin dokumentation, herunder sammenhængen med erhvervsfaglighed Elevens evne til at forklare eksperimenters formål, udførelse og resultater Grundfaget Informationsteknologi niveau E Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien, der skal vise elevens færdigheder og faglige progression. Eleven samler sin dokumentation i en portfolio, som medbringes til eksamen. Der afholdes en mundtlig prøve. Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Prøven indeholder to dele. Del 1 udgør elevens fremlæggelse af udvalgte dele af sin portfolio, som er udarbejdet i løbet af undervisningen. I del 2 løser eleven en problemstilling, der indeholder informationsteknologiske færdigheder og en brancherelevant informationsteknologisk opgave. Problemstillingsopgaven fordeles ved lodtrækning. Eleven medbringer sin portfolio. Hjælpemidler Lommeregner, pc og digitale dokumentationer benyttes. et er elevens medbragte portfolio, samt elevens løsning af den stillede opgave. Der eksamineres således at eleven prøves bredt i faget. Eleven skal vise anvendelse og forståelse for anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til løsning af opgaver. et er elevens mundtlige præstation, herunder: Elevens præsentation af sin portfolio. Elevens besvarelse af den stillede opgave. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. 52

53 I denne vurdering lægges især vægt på at eleven: Formår at perspektivere i forhold til IT-relevante problemstillinger i samfundet Har forberedt præsentationen af sin portfolio Kan forklare, hvordan portfolioen er blevet til og kan vise styrker og svagheder ved den Kan begrunde sine synspunkter i forhold til perspektiveringen Kan kommentere på og vise, hvad man har lært via arbejdet med portfolioen Kan inddrage relevant viden ift. den lodtrukne opgave Grundfaget Design - niveau C Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret tre opgaver. Opgaverne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af opgaverne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde i en portfolio. Praktisk arbejde i form af formgivnings- og designopgaver skal indgå, og mindst én opgave skal repræsentere en individuel løsning. Et udvalgt arbejde indgår sammen med en præsentationsportfolio i den afsluttende prøve. Den afsluttende prøve er mundtlig og tager sit udgangspunkt i det af eleven i samarbejde med læreren udvalgte arbejde i form af præsentationsportfolio samt design- eller formgivningsopgave af et produkt. Produktet kan være en mock-up. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusiv votering. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation. Hjælpemidler Eleven medbringer sin opgave samt evt. andre noter. It anvendes i forbindelse med research, efterprøvning af ideer, visualisering og formidling. et er elevens præsentationsportfolio samt design- eller formgivningsopgave af et produkt. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentationsportfolio, design- eller formgivningsopgave af et produkt samt den mundtlige præstation. 53

54 Bedømmelseskriterier Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget. I denne vurdering lægges især vægt på følgende: Eleven bedømmes primært på det afleverede eksamensprojekt Bedømmelsen fokuserer på detaljegraden i fremlæggelsen og dokumentationen af designprocessen af det givne designprojekt Dokumentationen findes i form af idé- og designskitser og evt. mockup Bemærk! Beskrivelser af grundforløbsprøverne på følgende uddannelser følger snarest: Automatiktekniker Datatekniker programmering Datatekniker infrastruktur Digital Medie Elektriker Elektronikfagtekniker IT Supporter PC Frontline Web Integrator 54

55 Hotel- & Restaurantskolen Gf.2 på Hotel- og Restaurantskolen er delt mellem følgende uddannelser: Gastronom, ernæringsassistent, tjener og bager og konditor Eleven skal til grundforløbsprøve i det forløb, eleven følger. Reglerne for disse eksamener kan ses på de følgende sider. Overgangskravene fra gf.2 til hovedforløb kan ses i nedenstående skema. Dansk Engelsk Naturfag Informationsteknologi Gastronom F-niveau F-niveau Ernæringsassistent E-niveau E-niveau Bager og konditor E- niveau Tjener E-niveau E-niveu Eleven skal til eksamen i et grundfag på gf.2. Det afgøres ved lodtrækning, hvilket fag eleven kommer til eksamen i. Eleven får besked om, hvilket fag, eleven skal op i, 10 arbejdsdage før eksamen. Der er ikke eksamen i Informationsteknologi på F niveau. Det betyder, at elever på gastronom uddannelsen altid skal til eksamen i naturfag. Herunder kan der læses en beskrivelse af eksamen i hvert af grundfagene. Grundfaget Dansk Eleven skal have fulgt undervisningen og afleveret de af læreren udleverede dokumentationsopgaver. Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. 55

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret august 2016 Indhold Generelt... 4 1.0 Generelle bestemmelser... 4 2.0 Skriftlig prøve... 7 3.0 Mundtlig prøve... 9 4.0 Grundforløbsprøven...

Læs mere

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret april 2018 Indhold Generelt... 4 1.0 Generelle bestemmelser... 4 2.0 Skriftlig prøve... 8 3.0 Mundtlig prøve... 9 gf.1... 11 Grundfaget Dansk

Læs mere

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog Tekniske uddannelser på Mercantec Indhold Generelt... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 2.0 Skriftlig prøve... 7 3.1 Mundtlig prøve... 8 GF1... 9 Grundfaget Dansk - niveau F + C... 10 Grundfaget

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. bedømmelsesplan og eksamensregler. Tekniske erhvervsuddannelser EUC Nordvest

Eksamenshåndbog. bedømmelsesplan og eksamensregler. Tekniske erhvervsuddannelser EUC Nordvest Eksamenshåndbog 2017 bedømmelsesplan og eksamensregler Tekniske erhvervsuddannelser EUC Nordvest Indhold Generelt... 5 Overordnet bedømmelsesplan... 5 Løbende evaluering... 5 Standpunktskarakter... 6 Prøver

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016

Eksamensreglement for EUD. Uddannelsescenter Holstebro. Gældende fra 2016 Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD Uddannelsescenter Holstebro Gældende fra 2016 Eksamensreglement for EUD på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for elever på såvel grund-

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Hvis du ikke ønsker at deltage

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 286 af 18/04/2018

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedsassistent Januar 2017 SOSU OJ 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag, Social- og Sundhedsuddannelsen, Social-

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i matematik på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i matematik på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Dato: 12.01.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i matematik på C-niveau GF2 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016)

Læs mere

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Matematik C-niveau. Matematik C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Matematik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Didaktiske principper... 3 Dokumentation... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 5 Bilag

Læs mere

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement Vid Erhvervsuddannelser Eksamensreglement Eksamensreglement Eksamensreglement... 2 Formål... 2 Prøver i grundfag på grundforløbet... 2 Prøver i grundfag på hovedforløbet... 2 Udtræk af prøver... 3 Indstilling

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019

EUX Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Eksamen EKSAMENSHÅNDBOG MAJ-JUNI 2019 Indhold 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Hjælpemidler... 3 1.2 Sygdom... 3 1.3 Antal eksamener... 3 1.4 Vægtning af karakter... 3 1.5 Kriterier for at bestå... 3 1.6

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 570 af 07/05/2019

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Klare MÅL. Matematik D/C

Klare MÅL. Matematik D/C Klare MÅL Matematik D/C 2 Matematik F/E Mål for undervisningen - Niveau D 1. Eleven kan anvende matematisk modellering til løsning af opgaver og undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund,

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i fysik på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i fysik på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Dato: 04-05.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i fysik på C-niveau GF2 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016)

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Dato: 27.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i

Læs mere

Klare MÅL. Matematik F/E

Klare MÅL. Matematik F/E Klare MÅL Matematik F/E 2 Mål for undervisningen Niveau F 1. Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund 2. Eleven kan genkende matematikken

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

EUX EKSAMENSREGLEMENT

EUX EKSAMENSREGLEMENT EUX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for EUX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en eux-eksamen skal du på studiekompetenceåret have 8 prøver inklusiv større skriftlig opgave

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Dansk C-niveau. Pædagogisk assistentuddannelsen. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Dato: 30.03.2016 Redigeret d. 13.03.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk C-niveau Pædagogisk assistentuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C

PRØVEVEJLEDNING. Engelsk Niveau F, E, D og C PRØVEVEJLEDNING Engelsk Niveau F, E, D og C Gældende for hold med start efter 1. januar 201 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse... 4 Eksaminationsgrundlag...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903.

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Dato: 07.10.2019 (revideret) Prøvevejledning Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i kemi på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af:

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i kemi på C-niveau GF2 EUX. Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Dato: 15.01.2018 Prøvevejledning Grundfagsprøve i kemi på C-niveau GF2 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Oprettet april 2018 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

HTX EKSAMENSREGLEMENT

HTX EKSAMENSREGLEMENT HTX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HTX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en htx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 1 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløbets 1. del Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF1

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

HHX EKSAMENSREGLEMENT

HHX EKSAMENSREGLEMENT HHX EKSAMENSREGLEMENT 2018 April 2018 Eksamensreglement for HHX - Allikelund Gymnasium Indledning For at få en hhx-eksamen skal du have 9 prøver inklusiv et studieretningsprojekt. På 1. år trækkes 0-2

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere