Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling Paulsen. Punkt 16, 25, 32, 33 og 34 blev taget af dagsordenen. 23. november

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde 1 1. Forslag til dagsordenspunkt fra Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt 1 2. Vedtægt for Sydtrafik i høring 3 3. Vision for Tønder Kommune 4 4. Forbrugsafgifter 6 5. Lån til betaling af ejendomsskatter Mødekalender Valg af medlem til fondsbestyrelse Tilskud til Rømø - Tønder Turistforening m.v Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme Budget , Takstblad Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven Etableringsaftale Fastsættelse af frister efter Retssikkerhedslovens 3, stk Aktiveringsstrategi Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen Tilrettelæggelse af børne- & ungdomstandplejen pr. 1. januar Organisering af Specialtandplejen i Tønder Kommune Budget 2007 Dagskolen Orion Harmonisering af Frit Valg børnepasning Visitationsregler i dagtilbud Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Aflønning af lægesamarbejde Serviceharmonisering Hjælpemiddeldepot november

3 32. Serviceharmonisering madservice Serviceharmonisering af brugerbetaling ifm. madservice og kostpakker Serviceharmonisering af madservice - organisationsændringer Udkast til affaldsplan Forslag til regulativ for den kommunale vandforsyning 2007 i Tønder Kommune Kvalitetspolitik og -mål på miljø- og naturområdet Nedsættelse af råd indenfor miljø og natur. 72 Lukket møde Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag november

4 Åbent møde 1. Forslag til dagsordenspunkt fra Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt Journalnummer A01 / tp SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt anmoder, med henvisning til styrelseslovens 11, om at følgende sag sættes på dagsorden for førstkommende Sammenlægningsudvalgsmøde: Vedr. Lakolk Campingplads: Sagen oversendes til underudvalg Økonomi, som undersøger muligheder og økonomi vedr. salg af Lakolk Camping. Kultur- og Fritidsudvalget fremkommer med forslag om etårig forlængelse af nuværende forpagtningsaftale. Økonomi/personaleforhold: Ingen Love og regler m.v.: Den kommunale styrelseslov. Normalforretningsordenen Bilag: Ingen. Indstilling: Ingen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Der foretoges afstemning om forslag om, at sagen oversendes til underudvalg Økonomi, som undersøger muligheder og økonomi vedr. salg af Lakolk Camping. For dette forslag stemte: Carsten Dinsen Andersen, (S), Viggo Stidsen (K), Niels Malling og Søren E. Skov (F), Rudi Jensen og Henning Schmidt ( C ), Poul Thude, Frede Jensen, Ib Lindegaard (A) samt Vagn Therkel Pedersen, Bente Koudal Sørensen, Birthe Frikke og Laurids Rudebeck (V) i alt 13 medlemmer. Imod stemte de øvrige 15 tilstedeværende medlemmer. Forslaget blev forkastet. 23. november

5 23. november

6 2. Vedtægt for Sydtrafik i høring Journalnummer 05 / PN SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sydtrafik fremsender udkast til Vedtægt for Sydtrafik i høring. Høringsfristen er 22. november Økonomi/personaleforhold: Fremgår af protokollat nr. 1 til vedtægtsforslag af 29. september 2006 (se bilag). Love og regler m.v.: Lov om Trafikselskaber (se under bilag) Bilag: 1 Udkast til vedtægt pr pdf ( ) 1_3_protokollat nr 2 om rutefordeling.pdf ( ) 1_2_Protokollat nr 1.pdf ( ) 1 Vedtægt notat.pdf ( ) Lov om trafikselskaber ( ) Vurdering: I relation til at bestyrelsen for Sydtrafik kun består af 7 medlemmer kunne det være gavnligt at et medlem af repræsentantskabet (12 medlemmer) får mulighed for at rejse en sag i bestyrelsen. Indstilling: Teknisk Chef indstiller vedtægterne til godkendelse med bemærkning om at Tønder Kommune ønsker mulighed for at kommunernes repræsentanter i repræsentantskabet får mulighed for at rejse en sag i bestyrelsen for Sydtrafik. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Vedtægterne blev godkendt i sin oprindelige form. 23. november

7 3. Vision for Tønder Kommune Journalnummer A10 / tp SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Tønder Kommune efter 1. januar 2007, er dannet af Tønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup og Skærbæk Kommuner. Kommunen bliver en af landets 98 fremtidige kommuner, som indbyrdes vil konkurrere om at tiltrække nye borgere, virksomheder og institutioner. Vækst er en væsentlig forudsætning for at skabe en velfungerende og livskraftig kommune. Vækst kommer imidlertid ikke af sig selv. Der skal arbejdes konstruktivt for, at realisere det vækstpotentiale som allerede er, eller ved en aktiv indsats kan bringes til Tønder Kommune. Vækst kan både ske indefra, samt være resultatet af eksterne ressourcer som tilføres kommunen. Det indre vækstpotentiale i Tønder Kommune består bl.a. af: En enestående natur i forhold til bl.a. turisme Et levende og engageret erhvervsliv En righoldig kulturarv Aktive bycentre Et levende landsbymiljø En lang tradition for foreningsaktiviteter En god beliggenhed i forhold til det grænseoverskridende samarbejde Et fordelagtigt prisniveau på jord til såvel beboelse som erhverv. Som fælles udgangspunkt for realiseringen af vækst og udvikling i Tønder Kommune er vedlagte udkast til vision for Tønder Kommune: TØNDER DET VIL VI SAMMEN udarbejdet, og forelægges til politisk drøftelse. Bilag: Vision for Tønder Kommune ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslag til vision for Tønder Kommune anbefales med ændring, at ordet bæredygtig i overskriften til Delmål 2 erstattes af fremadrettet. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Niels Malling stillede ændringsforslag om, at ordet bæredygtigt indføjes i stedet for som foreslået af ØK fremadrettet i overskriften til delmål november

8 For dette forslag stemte 2 medlemmer Niels Malling og Søren E. Skov (F). 3 medlemmer Henning Schmidt, Rudi Jensen ( C ) og Birthe Frikke (V) stemte hverken for eller imod. De øvrige 23 medlemmer stemte imod. Forslaget blev således forkastet og den oprindelige indstilling fra ØK således godkendt som indstillet. 23. november

9 4. Forbrugsafgifter Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Ejendomsskattekontoret har udarbejdet en oversigt over forfaldtidspunkt m.v. for opkrævninger i de nuværende 6 kommuner. Der er behov for en harmonisering af forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for forbrugsafgifterne (FAS). Bilag: Oplistning af de gamle kommuners fas opkrævninger ( ) Vurdering: Forfaldsdato: 5 kommuner har samme forfaldsdato, nemlig den 1.2. og den 1.8. Nørre-Rangstrup Kommune har forfaldsdato den 1.3. og den 1.8. Sidste rettidige betalingsdato: 4 kommuner har den 1.3. som sidste rettidige betalingsdato. Skærbæk Kommune har den 1.2. og Nørre-Rangstrup Kommune har den Aflæsningstidspunkt: Flere steder har aflæsningstidspunktet ved vandværkerne været Det er nødvendigt med harmonisering, så aflæsningstidspunktet på sigt bliver 1.1. Harmoniseringen påbegyndes nu, idet Skærbæk kommune har ændret aflæsningstidspunktet til den 1.1. med virkning fra Kun Bredebro og Nørre-Rangstrup kommuner har andre aflæsningstidspunkter. Konklusion: Da aflæsningstidspunktet overvejende er rykket frem til den 1.1. fremkommer aflæsningstallene fra vandværkerne senere. Det medfører, at forfaldstids-punktet og sidste rettidige betalingsdato af administrative hensyn nødvendigvis må ligge senere. Indstilling: Det indstilles, at forfaldtidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forfaldstidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

10 5. Lån til betaling af ejendomsskatter. Journalnummer P21 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Ejendomsskattekontoret har udarbejdet notat vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Notatet indeholder forslag til en harmonisering af retningslinier for administration af lån på området. Økonomi/personaleforhold: Antallet af lån i Ny Tønder Kommune udgør pr i alt 152 stk., og det samlede lånebeløb udgør i alt 3,7 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om lån til betaling af ejendomsskat 1 stk. 1og 2. Bilag: Harmonisering - lån til betaling af ejendomsskat ( ) Vurdering: 5 kommuner har hidtil kun ydet lån til grundskyld til kommune og amt. Tønder Kommune har ydet lån til betaling af alle afgifter på ejendomsskattebilletten. I henhold til 1 stk. 1 i lov om betaling af ejendomsskat skal kommunerne yde lån til betaling af ejendomsskatter, såfremt betingelserne er opfyldt. I henhold til 1 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at låneordningen skal gælde ud over ejendomsskatter efter 1 stk. 1 som f.eks. vej- og kloakafgifter m.v. Indstilling: Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1 stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskat. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1, stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

11 6. Mødekalender Journalnummer A00 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i Mødekalenderen er udarbejdet således, at kommunalbestyrelsens møder planlægges afholdt den sidste torsdag om måneden kl , korrigeret for skoleferier og helligdage og således, at Økonomiudvalget afholder møder i ugen inden afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder. Bilag: Mødekalender Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt fagudvalg. ( ) Indstilling: Det indstilles, at mødekalenderen for 2007 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslaget til mødekalender for 2007 blev rettet f.s.v. angår tidspunktet for afholdelse af økonomiudvalgsmøder. Den tilrettede oversigt fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Den tilrettede mødeplan blev godkendt. 23. november

12 7. Valg af medlem til fondsbestyrelse. Journalnummer Ø34 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Advokat Karen Marie Hansen, Tønder har den 27. oktober 2006 informeret Tønder Kommune om, at Peter Nielsen, Tønder har testamenteret et større beløb til en fond, som skal etableres til fordel for Tønder Svømmehal. Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 personer, hvoraf 1 person udpeges af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, 1 person udpeges fra Den Selvejende Institution Tønder Hallerne og 1 advokat. Advokat Karen Marie Hansen anmoder om, at Tønder Kommune udpeger en repræsentant til fondsbestyrelsen, og foreslår, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges. Bilag: Testamente - Fond for Tønder Svømmehal ( ) Indstilling: Det indstilles, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges til fondsbestyrelsen. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges til fondsbestyrelsen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

13 8. Tilskud til Rømø - Tønder Turistforening m.v. Journalnummer G00 / tp SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med Tønder Turistforenings opsigelse af foreningens tidligere turistchef, er det nu konstateret, at Tønder Turistforening skal afholde de 3 måneders lønudgift, der er til den tidligere turistchef i Tønder Turistforening har ikke de fornødne midler til at afholde denne udgift, hvorfor Tønder Kommune har besluttet at stille en underskudsgaranti overfor Tønder Turistforening med den tilføjelse, at et eventuelt træk på underskuds-garantien vil blive modregnet i Tønder Kommunes tilskud til Rømø Tønder Turistforening. Rømø Tønder Turistforening er orienteret om Tønder Kommunes beslutning. Rømø Tønder Turistforening er ikke enig i, at foreningen skal betale et eventuelt underskud i Tønder Turistforening, og foreningen oplyser, at foreningen ikke vil/kan afregne en eventuel faktura fra Tønder Kommune. Turistforeningen er dog klar over, at Ny Tønder Kommune kan ændre foreningens fremtidige tilskud. Det er aftalt, såfremt Tønder Kommune får udgifter som følge af underskuds-garantien overfor Tønder Turistforening, at Tønder Kommune først ultimo 2006 fremsender regning til Rømø Tønder Turistforening således, at Ny Tønder Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2007 kan tage stilling til, i hvilket omfang Rømø Tønder Turistforening evt. skal kompenseres for underskuddet på Tønder Turistforenings regnskab. Indstilling: Det indstilles administrativt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2007 tages stilling til evt. kompensering af Rømø Tønder Turistforening. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Sagen udsættes Årsagen til at sagen blev udsat på underudvalg Økonomi s møde den 22. marts 2006 var, at bestyrelsen for Rømø Tønder Turistforening ville drøfte situationen. Rømø Tønder Turistforening har derefter den 15. maj 2006 fremsendt rapport fra revisor og advokat vedr. problemstillingerne omkring etableringen af Rømø Tønder Turistforening. Rapporten vedlægges (dok. nr ). 23. november

14 Rapporten fra Rømø Tønder Turistforening har været fremsendt til kommentering hos udviklingschef Klaus Liestmann, VEUS. Klaus Liestmann s notat af 1. august 2006 vedlægges (dok. nr ). Endelig har Klaus Liestmann s notat af 1. august 2006 været fremsendt til kommentering hos Rømø Tønder Turistforening. Rømø Tønder Turistforenings kommentarer til notatet af 1. august 2006 vedlægges (dok. nr ) Med hensyn til Tønder Kommunes underskudsgaranti overfor Tønder Turistforening kan det nu konstateres, at Tønder Kommune har dækket et underskud på kr ,70, opgjort pr. 31. oktober 2006, som Rømø Tønder Turistforening vil blive opkrævet ultimo Der anmodes om stillingtagen til, om Rømø Tønder Turistforening i 2007 skal kompenseres for modregningen i 2007-tilskuddet på kr ,70. Bilag: Rapport fra revisor og advokat vedr. problemstillinger ifb. med etableringen af Rømø - Tønder Turistforening ( ) Sagsforløb sammenlægningsplan for turismen ( ) Svar vedr. Rømø-Tønder turistforening ( ). Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Henning Schmidt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Det indstilles, at der ikke foretages modregning i Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Henning Schmidt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Godkendt som indstillet. 23. november

15 9. Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn. Journalnummer / KIH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Rømø Havn overgik pr. 1. januar 2001 fra at være en statshavn til at være en kommunal selvstyrehavn i et fællesskab bestående af Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune. Overdragelsen på det tidspunkt blev aftalt mellem Trafikministeren og repræsentanter for Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune. I forbindelse med kommunalreformen skal havnen således nu på ny overdrages til alene at være hjemmehørende under Tønder Kommune. Forslag til vedtægter for en fortsat drift som kommunal selvstyrehavn er udarbejdet, og forelægges nu til godkendelse. Af forslaget fremgår, at havnen fremover skal ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen ved det konstituerende møde for hele byrådsperioden. Kommunalbestyrelsen delegerer samtidig kompetencen til at varetage den daglige drift af havnen samt til på kommunalbestyrelsens vegne at træffe afgørelse i følgende sager vedr. havnen: Køb og salg af fast ejendom. Udleje af fast ejendom Forsikring af havnens risici. Medlemmer af havnebestyrelsen modtager vederlag mv. i overensstemmelse med de af Transport- og Energiministeriet fastsatte regler herom. Udgiften hertil afholdes af havnekassen. Bilag: Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser. ( ) Notat omkring havnebestyrelsens honorar på Rømø Havn ( ) Udkast til vedtægt for Rømø Havn ( ) Brev og kopi af skøde - overdragelse af Rømø Statshavn (594717) Overdragelsesaftale og bilag 1-10 (393816) Tinglyst skøde (kopi) (381734) Overdragelse af Rømø Havn pr. 1. januar ( ) 23. november

16 Indstilling: Det indstilles, at vedtægter for den kommunale selvstyrehavn Rømø Havn godkendes som udarbejdet, at havnebestyrelsen vedr. Rømø Havn på vegne af kommunalbestyrelsen således har kompetencen til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom, udleje af fast ejendom samt forsikring af havnens risici, at havnebestyrelsens medlemmer modtager vederlag efter reglerne fastsat af Transport og Energiministeriet således, at der ydes et fast honorar til formanden, og ligeledes et fast honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer, og at udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages på det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 13. december Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Jens Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet. Det indstilles, at Rømø Havn ressortmæssigt underlægges Økonomiudvalget, at vedtægter for den kommunale selvstyrehavn Rømø Havn godkendes som udarbejdet dog således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides til 7 og at formanden udpeges af Økonomiudvalget, at havnebestyrelsen vedr. Rømø Havn på vegne af kommunalbestyrelsen således har kompetencen til at indgå aftaler om udleje af fast ejendom samt forsikring af havnens risici. Kompetencen til at indgå aftale om køb og salg af fast ejendom tillægges Økonomiudvalget, at havnebestyrelsens medlemmer modtager vederlag efter reglerne fastsat af Transport- og Energiministeriet således, at der ydes formanden et fast honorar på 10 % af borgmestervederlaget i Tønder Kommune og at der ydes et fast honorar på 1000 kr. pr. måned til øvrige bestyrelsesmedlemmer, og at udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 13. december Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med flg. ændringer: Bestemmelsen i det oprindelige udkast til vedtægter, om at bestyrelsen selv vælger sin formand blev fastholdt, og formandshonoraret fastsættes til 5% af borgmestervederlaget samt at vedtægterne herefter sendes til høring i havnebestyrelsen. 23. november

17 10. Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning. Journalnummer A / BJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. juli 2000 trådte lov nr. 429, om behandling af personoplysninger i kraft. Loven erstatter de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. I forbindelse med lovens ikrafttrædelse har Justitsministeriet i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 fastsat regler for sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Jfr. disse regler skal den dataansvarlige myndighed fastsætte nærmere interne bestemmelser til uddybning af de regler, der fremgår af bekendtgørelsen. Bestemmelserne skal navnlig omfatte: Organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, Administration af adgangskontrol-ordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. Der skal endvidere fastsættes instrukser og retningslinier som Fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale og anvendelse af edb-udstyr. Beskriver myndighedens tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for myndigheden. De interne bestemmelser skal gennemgås mindst én gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold ved myndigheden. Love og regler m.v.: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Bilag: Notat til underudvalg økonomi om udarbejdelse af uddybende sikkerhedsregler i NTK ( ) Forslag til uddybende sikkerhedsregler for Ny Tønder Kommune ( ) 23. november

18 Vurdering: Det vedlagte regelsæt er udarbejdet i 2001 i et samarbejde med Kommunernes Revisionsafdeling og er det regelsæt der har været gældende i VSK-samarbejdet. Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender de uddybende sikkerhedsbestemmelser, herunder at kommunaldirektøren bemyndiges til at administrere området. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forslag til uddybende sikkerhedsbestemmelser godkendes, og at kommunaldirektøren bemyndiges til at administrere området. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

19 11. Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn. Journalnummer / LH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Aftalerne om brandslukning mv. med de frivillige brandværn i ny Tønder Kommune udløber ved udgangen af Udkast til ny aftale er udarbejdet på baggrund af den af Sammenlægnings-udvalget godkendte plan for den fremtidige dimensionering af beredskabet i ny Tønder Kommune. Hovedaftalen er opbygget over Beredskabsstyrelsens forslag til standardaftale, tilpasset de lokale forhold. Såvel hovedaftale, som bilag 3-5, er udarbejdet i arbejdsgrupper under Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum, og har været drøftet i det samlede forum. Der har til det foreliggende materiale ikke været bemærkninger fra brandværnenes side. Aftalerne skal efter Sammenlægningsudvalgets godkendelse godkendes af Beredskabsstyrelsen. Økonomi/personaleforhold: Budgetforslag 2007 for de frivillige brandværn er beregnet efter nærværende aftaler. Love og regler m.v.: Beredskabslovens 12 og 13 Bilag: Brandværn kontrakt 18 okt ver. 2.1.doc ( ) Bilag 1 Kort over slukningsområderne ( ikke vedlagt af tekniske grunde) Bilag 2 Materiel og køretøjsliste, samt oversigt over mandskab ( del af hovedaftalen) Brandværn kontrakt bilag 3 udrykningsplan.doc ( ) Brandværn kontrakt Bilag 4 Fagtekniske kvalitetsmål.doc ( ) Brandværn kontrakt Bilag 5 intern kontrakt.doc ( ) Vurdering: Ved indgåelse af det samlede aftalesæt vurderes det, at der opnås et serviceniveau, som beskrevet i Tønder Kommunes plan for det risikobaserede beredskab. Samtidig gives brandværnene, indenfor planens rammer, en høj grad af mulighed for selvforvaltning. Aftalerne indgås for en 5 årig periode, dog bør aftalerne med Bedsted frv. Brandværn og Øster Højst frv. Brandværn kun tegnes for en et-årig periode således, at der ultimo 2007 foretages nyvurdering af den mandskabsmæssige situation på de to stationer. Der er i Aftale om intern kontraktstyring mellem brandværn og beredskabskommission lagt op til en 1 årig aftale således, at erfaringerne fra 1. år kan indarbejdes i aftalerne for de kommende år. Indstilling: Beredskabsforvaltningen indstiller: At aftalen med bilag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse 23. november

20 At beredskabschefen bemyndiges til, indenfor budgetramme og plan for ny Tønder Kommunes fremtidige beredskab, at forhandle aftalerne endeligt med de enkelte brandværn At de underskrevne aftaler fremsendes til Beredskabsstyrelsens godkendelse. Beredskabskommissionens beslutning den 25. oktober 2006 Godkendt som indstillet. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Beredskabskommissionens indstilling anbefales dog således, at forslag til kontraktstyring alene tages til orientering med henblik på fornyet behandling, når vilkår for kontrakt- og lønsumsstyring er endeligt godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

21 12. Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Med baggrund i styrelseslovens 63, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indhentet oplysninger om kommunernes forventede regnskab Opgørelsen indgår som grundlag for Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af status for den kommunale økonomi samt Finansministeriets konjunkturvurderinger. Til orientering vises oversigt over de 6 kommuners samlede forventede regnskab Det forventede regnskab for kommunerne er en sammenskrivning af de enkelte kommuners indberetning og er fremkommet således Revurderet budget 2006 som indberettet til IM i forbindelse med opgørelse af servicevækstramme i februar + Givne tillægsbevillinger i 2006 som ikke er indberettet til IM i forbindelse med revurdering i februar + Forventede tillægsbevillinger som endnu ikke er politisk behandlet (forventet mer/mindreforbrug) - Forventede overførsler fra Forventet regnskab 2006 Forskellen mellem revideret budget og forventet regnskab i IM s definition er således et udtryk for den overskridelse, der må forventes af servicevækstrammen. Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet overskridelse på nettodriftsudgifterne på 34,4 mio. heraf vedrører 17,4 mio. udgifter til forskellige overførselsindkomster, der ikke er en del af servicevækstrammen. Forventet overskridelse af servicevækstramme forventes således at blive 17 mio. Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter det forventede regnskab og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Anbefales taget til orientering. 23. november

22 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Taget til orientering. 23. november

23 13. Budget , Takstblad. Journalnummer S02 / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med Sammenlægningsudvalget vedtagelse af budgettet for var taksterne på en række områder endnu ikke beregnet. Administrationen arbejder på at få de sidste takster beregnet og det endelige takstblad forventes at foreligge til Sammenlægningsudvalgets møde den 23. november. Bilag: Foreløbig taksttabel ( ) - Revideret version udleveres på mødet Indstilling: Takstbladet videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Takstblad 2007 blev omdelt på mødet. Takstbladet videresendes uden indstilling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Revideret takstblad for 2007 blev omdelt på mødet. Takstbladet blev godkendt. Carsten Dinsen Andersen (S) stemte hverken for eller imod. 23. november

24 14. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo oktober Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Bilag, Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune ( ) Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. oktober 2006 blev omdelt på mødet. Oversigten anbefales taget til orientering. 23. november

25 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Taget til orientering. 23. november

26 15. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 De foreliggende ansøgninger vedr. tillægsbevillinger til drift og anlæg anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

27 16. Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunerne overtager fra 1. januar 2007 det direkte ansvar for opgaverne på revalideringsområdet. Revalideringsopgaverne hænger sammen med eller relaterer sig til flere af de andre opgaver, som kommunerne skal varetage for at fremme borgernes muligheder på arbejdsmarkedet med fuld eller begrænset arbejdsevne. Dette gør, at Tønder Kommune ønsker at skabe optimale organisatoriske og praktiske muligheder for at løse de udfordringer, der forventes på området. På denne baggrund arbejdes der for at skabe optimale løsningsmuligheder i samme organisation for så vidt angår Revalideringsopgaverne Arbejdsprøvning og træning i flexjob, skånejob og beskæftigelse med støtte på anden måde med henblik på overgang til relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet Særlig aktivering med henblik på udslusning til det ordinære arbejdsmarked med udnyttelse af relevant arbejdsevne. Det kræver et væsentligt forarbejde især med henblik på at sikre modeller, der kan fungere uden at konflikte med bestemmelserne om konkurrence-forvridning. Indtil der kan iværksættes en permanent fremtidig løsning, skal der derfor etableres en overgangsløsning. Overgangsløsning På denne baggrund foreslås, at revalideringsopgaven fra 1. januar 2007 og indtil videre (jf. skitse til tidsplan) håndteres i den eksisterende Selvejende Institution Reva Landlyst for Tønder Kommune med kommunalt tilsyn i henhold til gældende bestemmelser med uændret aftale omkring driften (jf. overenskomst og Reva Plan 2003) efter aftale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte i bestyrelsen med nævnte forudsætninger, indtil der er etableret en ny organisation og udpeget en ny bestyrelse for denne. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget vil være 23. november

28 a. Vedtægterne for den selvejende institution Revalideringsinstitutionen Landlyst (dateret 18. juni 1985) med senere påtegning vedr. ændring samt senere ændringer med virkning fra 14. marts 2000, idet det af Sønderjyllands Amt udpegede medlem fortsætter som personligt medlem. b. Den indgående overenskomst (dateret 3. december og 21. december 1979) med tillæg af 11. april 1983 og af 11. juni 2001 samt Reva Plan 2003 (der omfatter Reva Landlyst på samme måde som Rova Aabenraa, Reva Haderslev og Reva Sønderborg) c. Gældende bestemmelser Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov nr. 522 af 24 juni 2005, jf. 79, stk. 1. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov nr. 685 af 29 juni Lov om aktiv socialpolitik, Lov nr af 24. oktober Lov om sygedagpenge, lov nr. 563 af 9. juni a. Aftale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte i overgangsperioden, idet Tønder Kommune i overgangsperioden overtager Sønderjyllands Amts rolle i aftalegrundlaget. Bilag: Vedtægter for den selvejende institution Reva Landlyst ( ) Vedtægt for Revalideringsinstitutionen Landlyst ( ) Overenskomst ml Sønderjyllands Amtsråd og Reva Landlyst ( ) Reva Plan 2003 ( ) Tidsplan vedr. Reva-løsning ( ) Vurdering: Den skitserede overgangsløsning er en midlertidig foranstaltning, indtil det er afklaret, hvorvidt betingelserne for etablering af en erhvervsdrivende fond er til stede. Indstilling: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, at der godkendes en overgangsløsning med virkning fra 1. januar 2007 på nævnte aftalegrundlag, at ordningen automatisk ophører, når den permanente fremadrettede organisation overtager, samt at sagen genoptages senest 01. marts 2007 med henblik på tilretning af vedtægter eller godkendelse af en ændret organisation. 23. november

29 Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Indstillingen fulgt. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Punktet blev taget af dagsordenen. 23. november

30 17. Etableringsaftale. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med etableringen af jobcenteret skal der indgås etableringsaftale mellem stat og kommune. Aftalen indeholder beskrivelse af organiseringen af jobcenterets opgaver, herunder tilrettelæggelsen og varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere drøftet et foreløbigt udkast til etableringsaftale på dets møde den 21. august 2006 med en efterfølgende beslutning om, at der fra forvaltningens side skulle arbejdes videre med fokus på, at ressourcerne fra henholdsvis stat og kommune skal matche opgaverne. Etableringsaftalen foreligger nu i en revideret og færdigbearbejdet version. Etableringsaftalen skal træde i kraft fra 01. januar 2007 og udgør grundlaget for selve opstartsfasen, hvorimod den fremtidige styring af samarbejdet mellem stat og kommune reguleres af det fastlagte i loven. Aftalen skal først og fremmest sikre, 1) at det kommende samarbejde mellem stat og kommune i jobcenteret er i overensstemmelse med lovens principper om én indgang for borgere og virksomheder, 2) at stat og kommune samarbejder om løsningen af såvel den statslige som den kommunale beskæftigelsesindsats, 3) og at samarbejdet i jobcenteret er målrettet de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet. Udkastet til etableringsaftalen indeholder bl.a. beskrivelse af 1) politisk og administrativ organisation, 2) organisering af opgaver i jobcenteret, herunder den todelte ledelsesstruktur, 3) brugen af andre aktører, 4) snitflader til den øvrige kommunale forvaltning, 5) samarbejdet med A-kasser og uddannelsesinstitutioner, 6) det grænseoverskridende samarbejde, 7) personale- og kompetenceudvikling, og 8) visioner samt udviklingsplaner. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at etableringsaftalen indeholder en passus om, at jobcenteret ønsker indfasning af samtlige målgrupper pr. 1. januar 2007, hvilket der er taget højde for i jobcenterets organisatoriske opbygning (bilag vedlagt) Det skal bemærkes, at staten i mail af gør opmærksom på, at jobcenterlederne efterfølgende udarbejder nærmere beskrivelse af indholdet, for så vidt angår Team Sygedagpenge og Team match 4 og 5. Notatet vil efterfølgende blive præsenteret for staten såvel som Arbejdsmarkedsudvalget. Love og regler m.v.: Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel november

31 Bekendtgørelse nr. 57 af om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 3. Bilag: Etableringsaftale - Tønder doc ( ) Bilag 1 - Redegørelse for indfasning af målgrupper Tønder.doc ( ) Vurdering: Det vurderes, at indholdet i etableringsaftalen sikrer et godt og robust fundament for etablering og udvikling af et fælles jobcenter mellem stat og kommune med virkning fra 01. januar 2007 såvel som udmøntningen af en fremadrettet og effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed overfor borgeren samt et højt serviceniveau i virksomhedsbetjeningen. Indstilling: Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, at godkende etableringsaftalen, og at videresende sagen til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af endelig godkendelse. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Udvalget følger indstillingen. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet med den ændring, at åbnings- og telefontider for Jobcentret udgår af aftalen. 23. november

32 18. Fastsættelse af frister efter Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 3, skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Af 3, stk. 2, fremgår, at kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde. Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til frister, som vedlægges som bilag. Forslaget er baseret på erfaringer fra det hidtidige arbejde. Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan fristerne skal offentliggøres, eller om offentliggørelse skal ske på en bestemt måde. Kommunalbestyrelsen afgør derfor, hvordan dette skal ske. Love og regler m.v.: Lov om retssikkerhed 3, stk. 2 Bilag: Sagsbehandlingsfrister ( ) Frister behandling af ansøgninger ( ) Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede frister vil være garant for en hurtig sagsbehandling, såvel som kvalitet i de leverede ydelser til borgeren. Samtidig er det vurderingen, at fristerne er af en sådan karakter, at det sagsbehandlingsmæssigt vil være muligt at leve op til disse krav. Indstilling: Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, At fastsætte frister for afgørelser i henhold til vedlagte bilag At godkende, at fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside At videresende sagen til endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget 23. november

33 Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Indstillingen fulgt med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at fristerne én gang årligt offentliggøres i lokale aviser. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

34 19. Aktiveringsstrategi Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningen af de 6 kommuner skaber grundlag for iværksættelse af en reorganisering af den kommunale aktiveringsindsats med henblik på en optimeret ressourceanvendelse og revurdering af indsatsområder. Der er fra sekretariatets side udarbejdet et strateginotat, hvis indhold skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af en plan for aktiveringsindsatsen i almindelighed og straksaktiveringen i særdeleshed til iværksættelse fra 01. januar Forslaget til fremtidig aktiveringsstruktur i Ny Tønder Kommune rummer 4 elementer. For det første etablering og organisering af en model for straksaktivering af 14 dages varighed for alle kontanthjælpsmodtagere. For det andet organisering af den fremadrettede aktivering i private virksomheder. For det tredje tilrettelæggelse af den fremadrettede aktivering på kommunale institutioner, og for det fjerde organisering af øvrige aktiveringstilbud for personer i matchkategori 4 og 5, herunder samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere. For hvert område skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en plan for aktiveringsindsatsen. I den anledning afholdes et opstarts- og orienteringsmøde om strategiplanen tirsdag den 03. oktober 2006, hvor medlemmerne til førnævnte arbejdsgrupper udpeges. Her og nu er der i øvrigt taget initiativ til afholdelse af møder i første halvdel af oktober måned 2006 med kommunens forvaltningschefer og deres respektive fagchefer med henblik på tilvejebringelse af et tilstrækkeligt antal virksomhedspraktikpladser i de kommunale institutioner. Strateginotatet vil i øvrigt blive forelagt MTHSU til orientering. Forvaltningschefen vil på udvalgsmødet give en nærmere orientering om indholdet i strateginotatet. Se i øvrigt vedlagte bilag. Økonomi/personaleforhold: Aktiveringsstrategi finder sted inden for den samlede økonomiske ramme for området, idet det skal iagttages, at der er knyttet et besparelseskrav på 3,5% til reorganiseringen af aktiveringsindsatsen i Ny Tønder Kommune som følge af Bevtoft sogns udskillelse fra Ny Tønder Kommune. Bilag: Strategipapir.doc ( ) 23. november

35 Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for relancering af aktivlinien, herunder den tidlige indsats for at optimere indsatsen med at få ledige hurtigst muligt på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. En offensiv indsats vil alt andet lige betyde færre udgifter til forsørgelse og samtidig indebære, at der opnås maksimal refusionsmæssig dækning takket være øget aktivering frem for udbetaling af passiv kontanthjælp. Indstilling: Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, At At godkende forslag til aktiveringsstrategi videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 09. oktober 2006 Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet godkendte forslaget og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

36 20. Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Journalnummer P27 / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Nuværende aftale mellem biografejerne Frank Knudsen og Flemming Hansen og Tønder Kommune om tilskud til driften af Biograf 1 & 2 i Tønder udløber pr Tilskuddet udgør kr. årligt og beløbet prisreguleres ikke. Tilskuddet er opdelt i et tilskud til lokaler på kr. og et ekstraordinært tilskud på kr. Lokaletilskuddets størrelse er fastsat på baggrund af nuværende placering på adressen Skibbroen 13 i Tønder. Nuværende tilskud er betinget at: At biografdriften omfatter forestillinger, fordelt på 360 åbningsdage. At der hvert år senest den 1. juli indsendes regnskab for biografdriften for det forudgående regnskabsår. At biografdriften foregår i de nuværende lokalefaciliteter. Ved en eventuel flytning skal aftalen genforhandles for så vidt angår beliggenhed og tilskuddets størrelse. At der indsendes kopi af lejekontrakten for lejemålet. Gl. Tønder Kommune behandler et forslag om en forlængelse af nuværende aftale frem til , som forelægges til politisk behandling således: Kulturudvalget: Økonomiudvalget: Byrådet: Bilag: Underskrevet aftale mellem biograf og Tønder Kommune for perioden (722215) Indstilling: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget meddeler biografejerne, at der p.t. arbejdes med forslag til harmoniseringsoplæg samt budget 2007 samt at udvalget vil vende tilbage for en drøftelse af en ny aftale gældende fra den omkring medio oktober måned Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 07. september 2006 Indstillingen fulgt. FORNYET BEHANDLING 23. november

37 Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Sagen fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af, at der indgås en 2- årig kontrakt på uændrede vilkår, dog reduceres supplerende tilskud fra kr. til kr., jf. besparelsen i budget Det samlede tilskud på kr. prisreguleres fortsat ikke. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

38 21. Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Biblioteksleder Karl Posselt er indbudt til et møde med udvalget fra kl til for at drøfte implementeringsplanen for biblioteksområdet. Budgettet er nu godkendt, hvorfor man kender vilkårene for implementeringen Ny Tønder Kommunes biblioteker. Karl Posselt har udarbejdet et konsekvensnotat om udmøntning af besparelser på biblioteksområdet. Bilag: Biblioteksbesparelser ( ) Notat om biblioteksbesparelser ( ) Indstilling: Erhvervs- & Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Kultur & Fritid, at godkende oplæg til implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibliotek og at videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen med anbefaling af, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra biblioteksleder Karl Posselt, som fremgår af dokument Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. Niels Malling og Søren E. Skov (F) stemte imod. 23. november

39 22. Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Musikskoleleder Henrik Thaysen Dam er indbudt til et møde med udvalget fra kl til for at drøfte implementeringsplanen for musikskoleområdet. Budgettet er nu godkendt, hvorfor man kender vilkårene for implementeringen Ny Tønder Kommunale Musikskole. Musikskoleleder Henrik Thaysen Dam har udarbejdet et konsekvensnotat om de vedtagne besparelser. Bestyrelsen for Løgumkloster Kommunale Musik-skole har ligeledes udarbejdet et konsekvensnotat om harmoniseringsforslaget. Der er ligeledes udarbejdet et konsekvensnotat af Nørre-Rangstrup Kommunale Musikskole. Bilag: bilag til bestyrelsesmøde ( ) Konsekvensbeskrivelse af harmoniseringsforslaget.doc ( ) Harmoniseringsoplæg samt implementeringsplan for musikskoleområdet ( ) Indstilling: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Kultur & Fritid, At godkende oplæg til implementering af Ny Tønder Kommunale Musikskole At videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Harmoniseringsoplæg samt implementeringsplan blev udleveret på mødet den og fremgår af dokument Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Sammenlægningsudvalget således: at at harmoniseringsoplægget anbefales godkendt, implementeringsplanens punkt 1+3 anbefales godkendt, samt at punkt 2 undersøges nærmere. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales, idet det forudsættes, at pkt. 2 er undersøgt og afklaret i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 23. november

40 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

Ny Tønder Kommune Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Ny Tønder Kommune Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: 23. november 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde 1 1. Forslag til dagsordenspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere