Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol Mødedato: 23. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen,Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Henrik Mehlsen, Jens Andresen og Bent Aabling Paulsen. Punkt 16, 25, 32, 33 og 34 blev taget af dagsordenen. 23. november

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde 1 1. Forslag til dagsordenspunkt fra Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt 1 2. Vedtægt for Sydtrafik i høring 3 3. Vision for Tønder Kommune 4 4. Forbrugsafgifter 6 5. Lån til betaling af ejendomsskatter Mødekalender Valg af medlem til fondsbestyrelse Tilskud til Rømø - Tønder Turistforening m.v Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme Budget , Takstblad Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven Etableringsaftale Fastsættelse af frister efter Retssikkerhedslovens 3, stk Aktiveringsstrategi Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole Forslag til Vedtægt for styring af Tønder Kommunes skolevæsen Tilrettelæggelse af børne- & ungdomstandplejen pr. 1. januar Organisering af Specialtandplejen i Tønder Kommune Budget 2007 Dagskolen Orion Harmonisering af Frit Valg børnepasning Visitationsregler i dagtilbud Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Aflønning af lægesamarbejde Serviceharmonisering Hjælpemiddeldepot november

3 32. Serviceharmonisering madservice Serviceharmonisering af brugerbetaling ifm. madservice og kostpakker Serviceharmonisering af madservice - organisationsændringer Udkast til affaldsplan Forslag til regulativ for den kommunale vandforsyning 2007 i Tønder Kommune Kvalitetspolitik og -mål på miljø- og naturområdet Nedsættelse af råd indenfor miljø og natur. 72 Lukket møde Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag Lukket sag november

4 Åbent møde 1. Forslag til dagsordenspunkt fra Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt Journalnummer A01 / tp SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalgsmedlem Henning Schmidt anmoder, med henvisning til styrelseslovens 11, om at følgende sag sættes på dagsorden for førstkommende Sammenlægningsudvalgsmøde: Vedr. Lakolk Campingplads: Sagen oversendes til underudvalg Økonomi, som undersøger muligheder og økonomi vedr. salg af Lakolk Camping. Kultur- og Fritidsudvalget fremkommer med forslag om etårig forlængelse af nuværende forpagtningsaftale. Økonomi/personaleforhold: Ingen Love og regler m.v.: Den kommunale styrelseslov. Normalforretningsordenen Bilag: Ingen. Indstilling: Ingen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Der foretoges afstemning om forslag om, at sagen oversendes til underudvalg Økonomi, som undersøger muligheder og økonomi vedr. salg af Lakolk Camping. For dette forslag stemte: Carsten Dinsen Andersen, (S), Viggo Stidsen (K), Niels Malling og Søren E. Skov (F), Rudi Jensen og Henning Schmidt ( C ), Poul Thude, Frede Jensen, Ib Lindegaard (A) samt Vagn Therkel Pedersen, Bente Koudal Sørensen, Birthe Frikke og Laurids Rudebeck (V) i alt 13 medlemmer. Imod stemte de øvrige 15 tilstedeværende medlemmer. Forslaget blev forkastet. 23. november

5 23. november

6 2. Vedtægt for Sydtrafik i høring Journalnummer 05 / PN SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sydtrafik fremsender udkast til Vedtægt for Sydtrafik i høring. Høringsfristen er 22. november Økonomi/personaleforhold: Fremgår af protokollat nr. 1 til vedtægtsforslag af 29. september 2006 (se bilag). Love og regler m.v.: Lov om Trafikselskaber (se under bilag) Bilag: 1 Udkast til vedtægt pr pdf ( ) 1_3_protokollat nr 2 om rutefordeling.pdf ( ) 1_2_Protokollat nr 1.pdf ( ) 1 Vedtægt notat.pdf ( ) Lov om trafikselskaber ( ) Vurdering: I relation til at bestyrelsen for Sydtrafik kun består af 7 medlemmer kunne det være gavnligt at et medlem af repræsentantskabet (12 medlemmer) får mulighed for at rejse en sag i bestyrelsen. Indstilling: Teknisk Chef indstiller vedtægterne til godkendelse med bemærkning om at Tønder Kommune ønsker mulighed for at kommunernes repræsentanter i repræsentantskabet får mulighed for at rejse en sag i bestyrelsen for Sydtrafik. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Vedtægterne blev godkendt i sin oprindelige form. 23. november

7 3. Vision for Tønder Kommune Journalnummer A10 / tp SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Tønder Kommune efter 1. januar 2007, er dannet af Tønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup og Skærbæk Kommuner. Kommunen bliver en af landets 98 fremtidige kommuner, som indbyrdes vil konkurrere om at tiltrække nye borgere, virksomheder og institutioner. Vækst er en væsentlig forudsætning for at skabe en velfungerende og livskraftig kommune. Vækst kommer imidlertid ikke af sig selv. Der skal arbejdes konstruktivt for, at realisere det vækstpotentiale som allerede er, eller ved en aktiv indsats kan bringes til Tønder Kommune. Vækst kan både ske indefra, samt være resultatet af eksterne ressourcer som tilføres kommunen. Det indre vækstpotentiale i Tønder Kommune består bl.a. af: En enestående natur i forhold til bl.a. turisme Et levende og engageret erhvervsliv En righoldig kulturarv Aktive bycentre Et levende landsbymiljø En lang tradition for foreningsaktiviteter En god beliggenhed i forhold til det grænseoverskridende samarbejde Et fordelagtigt prisniveau på jord til såvel beboelse som erhverv. Som fælles udgangspunkt for realiseringen af vækst og udvikling i Tønder Kommune er vedlagte udkast til vision for Tønder Kommune: TØNDER DET VIL VI SAMMEN udarbejdet, og forelægges til politisk drøftelse. Bilag: Vision for Tønder Kommune ( ) Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslag til vision for Tønder Kommune anbefales med ændring, at ordet bæredygtig i overskriften til Delmål 2 erstattes af fremadrettet. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Niels Malling stillede ændringsforslag om, at ordet bæredygtigt indføjes i stedet for som foreslået af ØK fremadrettet i overskriften til delmål november

8 For dette forslag stemte 2 medlemmer Niels Malling og Søren E. Skov (F). 3 medlemmer Henning Schmidt, Rudi Jensen ( C ) og Birthe Frikke (V) stemte hverken for eller imod. De øvrige 23 medlemmer stemte imod. Forslaget blev således forkastet og den oprindelige indstilling fra ØK således godkendt som indstillet. 23. november

9 4. Forbrugsafgifter Journalnummer S29 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Ejendomsskattekontoret har udarbejdet en oversigt over forfaldtidspunkt m.v. for opkrævninger i de nuværende 6 kommuner. Der er behov for en harmonisering af forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato for forbrugsafgifterne (FAS). Bilag: Oplistning af de gamle kommuners fas opkrævninger ( ) Vurdering: Forfaldsdato: 5 kommuner har samme forfaldsdato, nemlig den 1.2. og den 1.8. Nørre-Rangstrup Kommune har forfaldsdato den 1.3. og den 1.8. Sidste rettidige betalingsdato: 4 kommuner har den 1.3. som sidste rettidige betalingsdato. Skærbæk Kommune har den 1.2. og Nørre-Rangstrup Kommune har den Aflæsningstidspunkt: Flere steder har aflæsningstidspunktet ved vandværkerne været Det er nødvendigt med harmonisering, så aflæsningstidspunktet på sigt bliver 1.1. Harmoniseringen påbegyndes nu, idet Skærbæk kommune har ændret aflæsningstidspunktet til den 1.1. med virkning fra Kun Bredebro og Nørre-Rangstrup kommuner har andre aflæsningstidspunkter. Konklusion: Da aflæsningstidspunktet overvejende er rykket frem til den 1.1. fremkommer aflæsningstallene fra vandværkerne senere. Det medfører, at forfaldstids-punktet og sidste rettidige betalingsdato af administrative hensyn nødvendigvis må ligge senere. Indstilling: Det indstilles, at forfaldtidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forfaldstidspunkt og sidste rettidige betalingsdato er sammenfaldende og fastsættes til den og Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

10 5. Lån til betaling af ejendomsskatter. Journalnummer P21 / DL0DAW SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Ejendomsskattekontoret har udarbejdet notat vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Notatet indeholder forslag til en harmonisering af retningslinier for administration af lån på området. Økonomi/personaleforhold: Antallet af lån i Ny Tønder Kommune udgør pr i alt 152 stk., og det samlede lånebeløb udgør i alt 3,7 mio. kr. Love og regler m.v.: Lov om lån til betaling af ejendomsskat 1 stk. 1og 2. Bilag: Harmonisering - lån til betaling af ejendomsskat ( ) Vurdering: 5 kommuner har hidtil kun ydet lån til grundskyld til kommune og amt. Tønder Kommune har ydet lån til betaling af alle afgifter på ejendomsskattebilletten. I henhold til 1 stk. 1 i lov om betaling af ejendomsskat skal kommunerne yde lån til betaling af ejendomsskatter, såfremt betingelserne er opfyldt. I henhold til 1 stk. 2 kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at låneordningen skal gælde ud over ejendomsskatter efter 1 stk. 1 som f.eks. vej- og kloakafgifter m.v. Indstilling: Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1 stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskat. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at låneordningen kun skal gælde grundskyld efter 1, stk. 1 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

11 6. Mødekalender Journalnummer A00 / MKJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til mødekalender for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i Mødekalenderen er udarbejdet således, at kommunalbestyrelsens møder planlægges afholdt den sidste torsdag om måneden kl , korrigeret for skoleferier og helligdage og således, at Økonomiudvalget afholder møder i ugen inden afholdelse af kommunalbestyrelsesmøder. Bilag: Mødekalender Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget samt fagudvalg. ( ) Indstilling: Det indstilles, at mødekalenderen for 2007 godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Forslaget til mødekalender for 2007 blev rettet f.s.v. angår tidspunktet for afholdelse af økonomiudvalgsmøder. Den tilrettede oversigt fremsendes til godkendelse i Sammenlægningsudvalget. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Den tilrettede mødeplan blev godkendt. 23. november

12 7. Valg af medlem til fondsbestyrelse. Journalnummer Ø34 / TP SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Advokat Karen Marie Hansen, Tønder har den 27. oktober 2006 informeret Tønder Kommune om, at Peter Nielsen, Tønder har testamenteret et større beløb til en fond, som skal etableres til fordel for Tønder Svømmehal. Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 personer, hvoraf 1 person udpeges af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune, 1 person udpeges fra Den Selvejende Institution Tønder Hallerne og 1 advokat. Advokat Karen Marie Hansen anmoder om, at Tønder Kommune udpeger en repræsentant til fondsbestyrelsen, og foreslår, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges. Bilag: Testamente - Fond for Tønder Svømmehal ( ) Indstilling: Det indstilles, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges til fondsbestyrelsen. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at borgmester Vagn Therkel Pedersen vælges til fondsbestyrelsen. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

13 8. Tilskud til Rømø - Tønder Turistforening m.v. Journalnummer G00 / tp SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med Tønder Turistforenings opsigelse af foreningens tidligere turistchef, er det nu konstateret, at Tønder Turistforening skal afholde de 3 måneders lønudgift, der er til den tidligere turistchef i Tønder Turistforening har ikke de fornødne midler til at afholde denne udgift, hvorfor Tønder Kommune har besluttet at stille en underskudsgaranti overfor Tønder Turistforening med den tilføjelse, at et eventuelt træk på underskuds-garantien vil blive modregnet i Tønder Kommunes tilskud til Rømø Tønder Turistforening. Rømø Tønder Turistforening er orienteret om Tønder Kommunes beslutning. Rømø Tønder Turistforening er ikke enig i, at foreningen skal betale et eventuelt underskud i Tønder Turistforening, og foreningen oplyser, at foreningen ikke vil/kan afregne en eventuel faktura fra Tønder Kommune. Turistforeningen er dog klar over, at Ny Tønder Kommune kan ændre foreningens fremtidige tilskud. Det er aftalt, såfremt Tønder Kommune får udgifter som følge af underskuds-garantien overfor Tønder Turistforening, at Tønder Kommune først ultimo 2006 fremsender regning til Rømø Tønder Turistforening således, at Ny Tønder Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2007 kan tage stilling til, i hvilket omfang Rømø Tønder Turistforening evt. skal kompenseres for underskuddet på Tønder Turistforenings regnskab. Indstilling: Det indstilles administrativt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2007 tages stilling til evt. kompensering af Rømø Tønder Turistforening. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Sagen udsættes Årsagen til at sagen blev udsat på underudvalg Økonomi s møde den 22. marts 2006 var, at bestyrelsen for Rømø Tønder Turistforening ville drøfte situationen. Rømø Tønder Turistforening har derefter den 15. maj 2006 fremsendt rapport fra revisor og advokat vedr. problemstillingerne omkring etableringen af Rømø Tønder Turistforening. Rapporten vedlægges (dok. nr ). 23. november

14 Rapporten fra Rømø Tønder Turistforening har været fremsendt til kommentering hos udviklingschef Klaus Liestmann, VEUS. Klaus Liestmann s notat af 1. august 2006 vedlægges (dok. nr ). Endelig har Klaus Liestmann s notat af 1. august 2006 været fremsendt til kommentering hos Rømø Tønder Turistforening. Rømø Tønder Turistforenings kommentarer til notatet af 1. august 2006 vedlægges (dok. nr ) Med hensyn til Tønder Kommunes underskudsgaranti overfor Tønder Turistforening kan det nu konstateres, at Tønder Kommune har dækket et underskud på kr ,70, opgjort pr. 31. oktober 2006, som Rømø Tønder Turistforening vil blive opkrævet ultimo Der anmodes om stillingtagen til, om Rømø Tønder Turistforening i 2007 skal kompenseres for modregningen i 2007-tilskuddet på kr ,70. Bilag: Rapport fra revisor og advokat vedr. problemstillinger ifb. med etableringen af Rømø - Tønder Turistforening ( ) Sagsforløb sammenlægningsplan for turismen ( ) Svar vedr. Rømø-Tønder turistforening ( ). Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Henning Schmidt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Det indstilles, at der ikke foretages modregning i Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Henning Schmidt deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet. Godkendt som indstillet. 23. november

15 9. Overtagelse af Rømø Havn som kommunal selvstyrehavn. Journalnummer / KIH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Rømø Havn overgik pr. 1. januar 2001 fra at være en statshavn til at være en kommunal selvstyrehavn i et fællesskab bestående af Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune. Overdragelsen på det tidspunkt blev aftalt mellem Trafikministeren og repræsentanter for Sønderjyllands Amt og Skærbæk Kommune. I forbindelse med kommunalreformen skal havnen således nu på ny overdrages til alene at være hjemmehørende under Tønder Kommune. Forslag til vedtægter for en fortsat drift som kommunal selvstyrehavn er udarbejdet, og forelægges nu til godkendelse. Af forslaget fremgår, at havnen fremover skal ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen ved det konstituerende møde for hele byrådsperioden. Kommunalbestyrelsen delegerer samtidig kompetencen til at varetage den daglige drift af havnen samt til på kommunalbestyrelsens vegne at træffe afgørelse i følgende sager vedr. havnen: Køb og salg af fast ejendom. Udleje af fast ejendom Forsikring af havnens risici. Medlemmer af havnebestyrelsen modtager vederlag mv. i overensstemmelse med de af Transport- og Energiministeriet fastsatte regler herom. Udgiften hertil afholdes af havnekassen. Bilag: Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser. ( ) Notat omkring havnebestyrelsens honorar på Rømø Havn ( ) Udkast til vedtægt for Rømø Havn ( ) Brev og kopi af skøde - overdragelse af Rømø Statshavn (594717) Overdragelsesaftale og bilag 1-10 (393816) Tinglyst skøde (kopi) (381734) Overdragelse af Rømø Havn pr. 1. januar ( ) 23. november

16 Indstilling: Det indstilles, at vedtægter for den kommunale selvstyrehavn Rømø Havn godkendes som udarbejdet, at havnebestyrelsen vedr. Rømø Havn på vegne af kommunalbestyrelsen således har kompetencen til at indgå aftaler om køb og salg af fast ejendom, udleje af fast ejendom samt forsikring af havnens risici, at havnebestyrelsens medlemmer modtager vederlag efter reglerne fastsat af Transport og Energiministeriet således, at der ydes et fast honorar til formanden, og ligeledes et fast honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer, og at udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages på det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen den 13. december Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Jens Andresen deltog ikke i behandlingen af punktet. Det indstilles, at Rømø Havn ressortmæssigt underlægges Økonomiudvalget, at vedtægter for den kommunale selvstyrehavn Rømø Havn godkendes som udarbejdet dog således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides til 7 og at formanden udpeges af Økonomiudvalget, at havnebestyrelsen vedr. Rømø Havn på vegne af kommunalbestyrelsen således har kompetencen til at indgå aftaler om udleje af fast ejendom samt forsikring af havnens risici. Kompetencen til at indgå aftale om køb og salg af fast ejendom tillægges Økonomiudvalget, at havnebestyrelsens medlemmer modtager vederlag efter reglerne fastsat af Transport- og Energiministeriet således, at der ydes formanden et fast honorar på 10 % af borgmestervederlaget i Tønder Kommune og at der ydes et fast honorar på 1000 kr. pr. måned til øvrige bestyrelsesmedlemmer, og at udpegning af medlemmer til bestyrelsen foretages på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 13. december Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med flg. ændringer: Bestemmelsen i det oprindelige udkast til vedtægter, om at bestyrelsen selv vælger sin formand blev fastholdt, og formandshonoraret fastsættes til 5% af borgmestervederlaget samt at vedtægterne herefter sendes til høring i havnebestyrelsen. 23. november

17 10. Godkendelse af uddybende sikkerhedsregler til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning. Journalnummer A / BJ SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Den 1. juli 2000 trådte lov nr. 429, om behandling af personoplysninger i kraft. Loven erstatter de to tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og lov om private registre. I forbindelse med lovens ikrafttrædelse har Justitsministeriet i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 fastsat regler for sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Jfr. disse regler skal den dataansvarlige myndighed fastsætte nærmere interne bestemmelser til uddybning af de regler, der fremgår af bekendtgørelsen. Bestemmelserne skal navnlig omfatte: Organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, Administration af adgangskontrol-ordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. Der skal endvidere fastsættes instrukser og retningslinier som Fastlægger ansvaret for og beskriver behandling og destruktion af ind- og uddatamateriale og anvendelse af edb-udstyr. Beskriver myndighedens tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for myndigheden. De interne bestemmelser skal gennemgås mindst én gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold ved myndigheden. Love og regler m.v.: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger (Persondataloven) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning Bilag: Notat til underudvalg økonomi om udarbejdelse af uddybende sikkerhedsregler i NTK ( ) Forslag til uddybende sikkerhedsregler for Ny Tønder Kommune ( ) 23. november

18 Vurdering: Det vedlagte regelsæt er udarbejdet i 2001 i et samarbejde med Kommunernes Revisionsafdeling og er det regelsæt der har været gældende i VSK-samarbejdet. Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget godkender de uddybende sikkerhedsbestemmelser, herunder at kommunaldirektøren bemyndiges til at administrere området. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Det indstilles, at forslag til uddybende sikkerhedsbestemmelser godkendes, og at kommunaldirektøren bemyndiges til at administrere området. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

19 11. Aftale om brandslukning mv. / Frivillige Brandværn. Journalnummer / LH SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Aftalerne om brandslukning mv. med de frivillige brandværn i ny Tønder Kommune udløber ved udgangen af Udkast til ny aftale er udarbejdet på baggrund af den af Sammenlægnings-udvalget godkendte plan for den fremtidige dimensionering af beredskabet i ny Tønder Kommune. Hovedaftalen er opbygget over Beredskabsstyrelsens forslag til standardaftale, tilpasset de lokale forhold. Såvel hovedaftale, som bilag 3-5, er udarbejdet i arbejdsgrupper under Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum, og har været drøftet i det samlede forum. Der har til det foreliggende materiale ikke været bemærkninger fra brandværnenes side. Aftalerne skal efter Sammenlægningsudvalgets godkendelse godkendes af Beredskabsstyrelsen. Økonomi/personaleforhold: Budgetforslag 2007 for de frivillige brandværn er beregnet efter nærværende aftaler. Love og regler m.v.: Beredskabslovens 12 og 13 Bilag: Brandværn kontrakt 18 okt ver. 2.1.doc ( ) Bilag 1 Kort over slukningsområderne ( ikke vedlagt af tekniske grunde) Bilag 2 Materiel og køretøjsliste, samt oversigt over mandskab ( del af hovedaftalen) Brandværn kontrakt bilag 3 udrykningsplan.doc ( ) Brandværn kontrakt Bilag 4 Fagtekniske kvalitetsmål.doc ( ) Brandværn kontrakt Bilag 5 intern kontrakt.doc ( ) Vurdering: Ved indgåelse af det samlede aftalesæt vurderes det, at der opnås et serviceniveau, som beskrevet i Tønder Kommunes plan for det risikobaserede beredskab. Samtidig gives brandværnene, indenfor planens rammer, en høj grad af mulighed for selvforvaltning. Aftalerne indgås for en 5 årig periode, dog bør aftalerne med Bedsted frv. Brandværn og Øster Højst frv. Brandværn kun tegnes for en et-årig periode således, at der ultimo 2007 foretages nyvurdering af den mandskabsmæssige situation på de to stationer. Der er i Aftale om intern kontraktstyring mellem brandværn og beredskabskommission lagt op til en 1 årig aftale således, at erfaringerne fra 1. år kan indarbejdes i aftalerne for de kommende år. Indstilling: Beredskabsforvaltningen indstiller: At aftalen med bilag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse 23. november

20 At beredskabschefen bemyndiges til, indenfor budgetramme og plan for ny Tønder Kommunes fremtidige beredskab, at forhandle aftalerne endeligt med de enkelte brandværn At de underskrevne aftaler fremsendes til Beredskabsstyrelsens godkendelse. Beredskabskommissionens beslutning den 25. oktober 2006 Godkendt som indstillet. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Beredskabskommissionens indstilling anbefales dog således, at forslag til kontraktstyring alene tages til orientering med henblik på fornyet behandling, når vilkår for kontrakt- og lønsumsstyring er endeligt godkendt. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

21 12. Forventet regnskab 2006 i forhold til servicevækstramme. Journalnummer / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Med baggrund i styrelseslovens 63, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet indhentet oplysninger om kommunernes forventede regnskab Opgørelsen indgår som grundlag for Indenrigs- og Sundhedsministeriets vurdering af status for den kommunale økonomi samt Finansministeriets konjunkturvurderinger. Til orientering vises oversigt over de 6 kommuners samlede forventede regnskab Det forventede regnskab for kommunerne er en sammenskrivning af de enkelte kommuners indberetning og er fremkommet således Revurderet budget 2006 som indberettet til IM i forbindelse med opgørelse af servicevækstramme i februar + Givne tillægsbevillinger i 2006 som ikke er indberettet til IM i forbindelse med revurdering i februar + Forventede tillægsbevillinger som endnu ikke er politisk behandlet (forventet mer/mindreforbrug) - Forventede overførsler fra Forventet regnskab 2006 Forskellen mellem revideret budget og forventet regnskab i IM s definition er således et udtryk for den overskridelse, der må forventes af servicevækstrammen. Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet overskridelse på nettodriftsudgifterne på 34,4 mio. heraf vedrører 17,4 mio. udgifter til forskellige overførselsindkomster, der ikke er en del af servicevækstrammen. Forventet overskridelse af servicevækstramme forventes således at blive 17 mio. Indstilling: Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter det forventede regnskab og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til orientering. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Anbefales taget til orientering. 23. november

22 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Taget til orientering. 23. november

23 13. Budget , Takstblad. Journalnummer S02 / AV SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med Sammenlægningsudvalget vedtagelse af budgettet for var taksterne på en række områder endnu ikke beregnet. Administrationen arbejder på at få de sidste takster beregnet og det endelige takstblad forventes at foreligge til Sammenlægningsudvalgets møde den 23. november. Bilag: Foreløbig taksttabel ( ) - Revideret version udleveres på mødet Indstilling: Takstbladet videresendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Takstblad 2007 blev omdelt på mødet. Takstbladet videresendes uden indstilling. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Revideret takstblad for 2007 blev omdelt på mødet. Takstbladet blev godkendt. Carsten Dinsen Andersen (S) stemte hverken for eller imod. 23. november

24 14. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/Kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte Byråd/Kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der udarbejdes derfor redegørelse ultimo oktober Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Bilag, Totaloversigt for budget 2006 i Ny Tønder Kommune ( ) Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Oversigt over forbrug pr. 30. oktober 2006 blev omdelt på mødet. Oversigten anbefales taget til orientering. 23. november

25 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Taget til orientering. 23. november

26 15. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Journalnummer 00.01S03 / JF SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige Byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevillinger. Økonomi/personaleforhold: Der er tale om et øjebliksbillede, hvor der inden mødet kan komme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi anbefaler ansøgningerne og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 De foreliggende ansøgninger vedr. tillægsbevillinger til drift og anlæg anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

27 16. Overgangsløsning vedr. varetagelse af revalideringsopgaven. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Kommunerne overtager fra 1. januar 2007 det direkte ansvar for opgaverne på revalideringsområdet. Revalideringsopgaverne hænger sammen med eller relaterer sig til flere af de andre opgaver, som kommunerne skal varetage for at fremme borgernes muligheder på arbejdsmarkedet med fuld eller begrænset arbejdsevne. Dette gør, at Tønder Kommune ønsker at skabe optimale organisatoriske og praktiske muligheder for at løse de udfordringer, der forventes på området. På denne baggrund arbejdes der for at skabe optimale løsningsmuligheder i samme organisation for så vidt angår Revalideringsopgaverne Arbejdsprøvning og træning i flexjob, skånejob og beskæftigelse med støtte på anden måde med henblik på overgang til relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet Særlig aktivering med henblik på udslusning til det ordinære arbejdsmarked med udnyttelse af relevant arbejdsevne. Det kræver et væsentligt forarbejde især med henblik på at sikre modeller, der kan fungere uden at konflikte med bestemmelserne om konkurrence-forvridning. Indtil der kan iværksættes en permanent fremtidig løsning, skal der derfor etableres en overgangsløsning. Overgangsløsning På denne baggrund foreslås, at revalideringsopgaven fra 1. januar 2007 og indtil videre (jf. skitse til tidsplan) håndteres i den eksisterende Selvejende Institution Reva Landlyst for Tønder Kommune med kommunalt tilsyn i henhold til gældende bestemmelser med uændret aftale omkring driften (jf. overenskomst og Reva Plan 2003) efter aftale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte i bestyrelsen med nævnte forudsætninger, indtil der er etableret en ny organisation og udpeget en ny bestyrelse for denne. Aftalegrundlag Aftalegrundlaget vil være 23. november

28 a. Vedtægterne for den selvejende institution Revalideringsinstitutionen Landlyst (dateret 18. juni 1985) med senere påtegning vedr. ændring samt senere ændringer med virkning fra 14. marts 2000, idet det af Sønderjyllands Amt udpegede medlem fortsætter som personligt medlem. b. Den indgående overenskomst (dateret 3. december og 21. december 1979) med tillæg af 11. april 1983 og af 11. juni 2001 samt Reva Plan 2003 (der omfatter Reva Landlyst på samme måde som Rova Aabenraa, Reva Haderslev og Reva Sønderborg) c. Gældende bestemmelser Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov nr. 522 af 24 juni 2005, jf. 79, stk. 1. Lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov nr. 685 af 29 juni Lov om aktiv socialpolitik, Lov nr af 24. oktober Lov om sygedagpenge, lov nr. 563 af 9. juni a. Aftale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om at fortsætte i overgangsperioden, idet Tønder Kommune i overgangsperioden overtager Sønderjyllands Amts rolle i aftalegrundlaget. Bilag: Vedtægter for den selvejende institution Reva Landlyst ( ) Vedtægt for Revalideringsinstitutionen Landlyst ( ) Overenskomst ml Sønderjyllands Amtsråd og Reva Landlyst ( ) Reva Plan 2003 ( ) Tidsplan vedr. Reva-løsning ( ) Vurdering: Den skitserede overgangsløsning er en midlertidig foranstaltning, indtil det er afklaret, hvorvidt betingelserne for etablering af en erhvervsdrivende fond er til stede. Indstilling: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, at der godkendes en overgangsløsning med virkning fra 1. januar 2007 på nævnte aftalegrundlag, at ordningen automatisk ophører, når den permanente fremadrettede organisation overtager, samt at sagen genoptages senest 01. marts 2007 med henblik på tilretning af vedtægter eller godkendelse af en ændret organisation. 23. november

29 Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Indstillingen fulgt. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Punktet blev taget af dagsordenen. 23. november

30 17. Etableringsaftale. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I forbindelse med etableringen af jobcenteret skal der indgås etableringsaftale mellem stat og kommune. Aftalen indeholder beskrivelse af organiseringen af jobcenterets opgaver, herunder tilrettelæggelsen og varetagelsen af beskæftigelsesindsatsen. Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere drøftet et foreløbigt udkast til etableringsaftale på dets møde den 21. august 2006 med en efterfølgende beslutning om, at der fra forvaltningens side skulle arbejdes videre med fokus på, at ressourcerne fra henholdsvis stat og kommune skal matche opgaverne. Etableringsaftalen foreligger nu i en revideret og færdigbearbejdet version. Etableringsaftalen skal træde i kraft fra 01. januar 2007 og udgør grundlaget for selve opstartsfasen, hvorimod den fremtidige styring af samarbejdet mellem stat og kommune reguleres af det fastlagte i loven. Aftalen skal først og fremmest sikre, 1) at det kommende samarbejde mellem stat og kommune i jobcenteret er i overensstemmelse med lovens principper om én indgang for borgere og virksomheder, 2) at stat og kommune samarbejder om løsningen af såvel den statslige som den kommunale beskæftigelsesindsats, 3) og at samarbejdet i jobcenteret er målrettet de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet. Udkastet til etableringsaftalen indeholder bl.a. beskrivelse af 1) politisk og administrativ organisation, 2) organisering af opgaver i jobcenteret, herunder den todelte ledelsesstruktur, 3) brugen af andre aktører, 4) snitflader til den øvrige kommunale forvaltning, 5) samarbejdet med A-kasser og uddannelsesinstitutioner, 6) det grænseoverskridende samarbejde, 7) personale- og kompetenceudvikling, og 8) visioner samt udviklingsplaner. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at etableringsaftalen indeholder en passus om, at jobcenteret ønsker indfasning af samtlige målgrupper pr. 1. januar 2007, hvilket der er taget højde for i jobcenterets organisatoriske opbygning (bilag vedlagt) Det skal bemærkes, at staten i mail af gør opmærksom på, at jobcenterlederne efterfølgende udarbejder nærmere beskrivelse af indholdet, for så vidt angår Team Sygedagpenge og Team match 4 og 5. Notatet vil efterfølgende blive præsenteret for staten såvel som Arbejdsmarkedsudvalget. Love og regler m.v.: Lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel november

31 Bekendtgørelse nr. 57 af om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, kapitel 3. Bilag: Etableringsaftale - Tønder doc ( ) Bilag 1 - Redegørelse for indfasning af målgrupper Tønder.doc ( ) Vurdering: Det vurderes, at indholdet i etableringsaftalen sikrer et godt og robust fundament for etablering og udvikling af et fælles jobcenter mellem stat og kommune med virkning fra 01. januar 2007 såvel som udmøntningen af en fremadrettet og effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed overfor borgeren samt et højt serviceniveau i virksomhedsbetjeningen. Indstilling: Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, at godkende etableringsaftalen, og at videresende sagen til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af endelig godkendelse. Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Udvalget følger indstillingen. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet med den ændring, at åbnings- og telefontider for Jobcentret udgår af aftalen. 23. november

32 18. Fastsættelse af frister efter Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 3, skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Af 3, stk. 2, fremgår, at kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde. Med udgangspunkt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til frister, som vedlægges som bilag. Forslaget er baseret på erfaringer fra det hidtidige arbejde. Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvordan fristerne skal offentliggøres, eller om offentliggørelse skal ske på en bestemt måde. Kommunalbestyrelsen afgør derfor, hvordan dette skal ske. Love og regler m.v.: Lov om retssikkerhed 3, stk. 2 Bilag: Sagsbehandlingsfrister ( ) Frister behandling af ansøgninger ( ) Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede frister vil være garant for en hurtig sagsbehandling, såvel som kvalitet i de leverede ydelser til borgeren. Samtidig er det vurderingen, at fristerne er af en sådan karakter, at det sagsbehandlingsmæssigt vil være muligt at leve op til disse krav. Indstilling: Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, At fastsætte frister for afgørelser i henhold til vedlagte bilag At godkende, at fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside At videresende sagen til endelig godkendelse i Sammenlægningsudvalget 23. november

33 Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 06. november 2006 Indstillingen fulgt med den tilføjelse, at udvalget ønsker, at fristerne én gang årligt offentliggøres i lokale aviser. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

34 19. Aktiveringsstrategi Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Sammenlægningen af de 6 kommuner skaber grundlag for iværksættelse af en reorganisering af den kommunale aktiveringsindsats med henblik på en optimeret ressourceanvendelse og revurdering af indsatsområder. Der er fra sekretariatets side udarbejdet et strateginotat, hvis indhold skal danne udgangspunkt for udarbejdelse af en plan for aktiveringsindsatsen i almindelighed og straksaktiveringen i særdeleshed til iværksættelse fra 01. januar Forslaget til fremtidig aktiveringsstruktur i Ny Tønder Kommune rummer 4 elementer. For det første etablering og organisering af en model for straksaktivering af 14 dages varighed for alle kontanthjælpsmodtagere. For det andet organisering af den fremadrettede aktivering i private virksomheder. For det tredje tilrettelæggelse af den fremadrettede aktivering på kommunale institutioner, og for det fjerde organisering af øvrige aktiveringstilbud for personer i matchkategori 4 og 5, herunder samarbejdsrelationer til eksterne samarbejdspartnere. For hvert område skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en plan for aktiveringsindsatsen. I den anledning afholdes et opstarts- og orienteringsmøde om strategiplanen tirsdag den 03. oktober 2006, hvor medlemmerne til førnævnte arbejdsgrupper udpeges. Her og nu er der i øvrigt taget initiativ til afholdelse af møder i første halvdel af oktober måned 2006 med kommunens forvaltningschefer og deres respektive fagchefer med henblik på tilvejebringelse af et tilstrækkeligt antal virksomhedspraktikpladser i de kommunale institutioner. Strateginotatet vil i øvrigt blive forelagt MTHSU til orientering. Forvaltningschefen vil på udvalgsmødet give en nærmere orientering om indholdet i strateginotatet. Se i øvrigt vedlagte bilag. Økonomi/personaleforhold: Aktiveringsstrategi finder sted inden for den samlede økonomiske ramme for området, idet det skal iagttages, at der er knyttet et besparelseskrav på 3,5% til reorganiseringen af aktiveringsindsatsen i Ny Tønder Kommune som følge af Bevtoft sogns udskillelse fra Ny Tønder Kommune. Bilag: Strategipapir.doc ( ) 23. november

35 Vurdering: Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for relancering af aktivlinien, herunder den tidlige indsats for at optimere indsatsen med at få ledige hurtigst muligt på arbejdsmarkedet og/eller i uddannelse. En offensiv indsats vil alt andet lige betyde færre udgifter til forsørgelse og samtidig indebære, at der opnås maksimal refusionsmæssig dækning takket være øget aktivering frem for udbetaling af passiv kontanthjælp. Indstilling: Det indstilles til Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet, At At godkende forslag til aktiveringsstrategi videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 09. oktober 2006 Underudvalget for Arbejdsmarkedsområdet godkendte forslaget og videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

36 20. Drøftelse af ny aftale med biografejerne i Tønder fra Journalnummer P27 / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Nuværende aftale mellem biografejerne Frank Knudsen og Flemming Hansen og Tønder Kommune om tilskud til driften af Biograf 1 & 2 i Tønder udløber pr Tilskuddet udgør kr. årligt og beløbet prisreguleres ikke. Tilskuddet er opdelt i et tilskud til lokaler på kr. og et ekstraordinært tilskud på kr. Lokaletilskuddets størrelse er fastsat på baggrund af nuværende placering på adressen Skibbroen 13 i Tønder. Nuværende tilskud er betinget at: At biografdriften omfatter forestillinger, fordelt på 360 åbningsdage. At der hvert år senest den 1. juli indsendes regnskab for biografdriften for det forudgående regnskabsår. At biografdriften foregår i de nuværende lokalefaciliteter. Ved en eventuel flytning skal aftalen genforhandles for så vidt angår beliggenhed og tilskuddets størrelse. At der indsendes kopi af lejekontrakten for lejemålet. Gl. Tønder Kommune behandler et forslag om en forlængelse af nuværende aftale frem til , som forelægges til politisk behandling således: Kulturudvalget: Økonomiudvalget: Byrådet: Bilag: Underskrevet aftale mellem biograf og Tønder Kommune for perioden (722215) Indstilling: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget meddeler biografejerne, at der p.t. arbejdes med forslag til harmoniseringsoplæg samt budget 2007 samt at udvalget vil vende tilbage for en drøftelse af en ny aftale gældende fra den omkring medio oktober måned Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 07. september 2006 Indstillingen fulgt. FORNYET BEHANDLING 23. november

37 Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Sagen fremsendes til Sammenlægningsudvalget med anbefaling af, at der indgås en 2- årig kontrakt på uændrede vilkår, dog reduceres supplerende tilskud fra kr. til kr., jf. besparelsen i budget Det samlede tilskud på kr. prisreguleres fortsat ikke. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

38 21. Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibiliotek. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Biblioteksleder Karl Posselt er indbudt til et møde med udvalget fra kl til for at drøfte implementeringsplanen for biblioteksområdet. Budgettet er nu godkendt, hvorfor man kender vilkårene for implementeringen Ny Tønder Kommunes biblioteker. Karl Posselt har udarbejdet et konsekvensnotat om udmøntning af besparelser på biblioteksområdet. Bilag: Biblioteksbesparelser ( ) Notat om biblioteksbesparelser ( ) Indstilling: Erhvervs- & Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Kultur & Fritid, at godkende oplæg til implementeringsplan for Ny Tønder Kommunes bibliotek og at videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen med anbefaling af, at Sammenlægningsudvalget godkender indstillingen fra biblioteksleder Karl Posselt, som fremgår af dokument Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales. Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. Niels Malling og Søren E. Skov (F) stemte imod. 23. november

39 22. Implementeringsplan for Ny Tønder Kommunale musikskole. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Baggrund/sagsfremstilling: Musikskoleleder Henrik Thaysen Dam er indbudt til et møde med udvalget fra kl til for at drøfte implementeringsplanen for musikskoleområdet. Budgettet er nu godkendt, hvorfor man kender vilkårene for implementeringen Ny Tønder Kommunale Musikskole. Musikskoleleder Henrik Thaysen Dam har udarbejdet et konsekvensnotat om de vedtagne besparelser. Bestyrelsen for Løgumkloster Kommunale Musik-skole har ligeledes udarbejdet et konsekvensnotat om harmoniseringsforslaget. Der er ligeledes udarbejdet et konsekvensnotat af Nørre-Rangstrup Kommunale Musikskole. Bilag: bilag til bestyrelsesmøde ( ) Konsekvensbeskrivelse af harmoniseringsforslaget.doc ( ) Harmoniseringsoplæg samt implementeringsplan for musikskoleområdet ( ) Indstilling: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Underudvalget for Kultur & Fritid, At godkende oplæg til implementering af Ny Tønder Kommunale Musikskole At videresende sagen til Sammenlægningsudvalget til endelig godkendelse Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 02. november 2006 Harmoniseringsoplæg samt implementeringsplan blev udleveret på mødet den og fremgår af dokument Kultur- og Fritidsudvalget videresender sagen til Sammenlægningsudvalget således: at at harmoniseringsoplægget anbefales godkendt, implementeringsplanens punkt 1+3 anbefales godkendt, samt at punkt 2 undersøges nærmere. Økonomiudvalgets beslutning den 15. november 2006 Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales, idet det forudsættes, at pkt. 2 er undersøgt og afklaret i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 23. november

40 Sammenlægningsudvalgets beslutning den 23. november 2006 Godkendt som indstillet. 23. november

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 19. april 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.10 Fraværende: Gruppemøder: 19. april 2006 71 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 73

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 11. oktober 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 11. oktober 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 14.00 Sluttidspunkt for møde 17.50 Fraværende: Bente Koudahl Sørensen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april 2010 Referat mandag den 26. april 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Gitte Geertsen (F) Julie Hermind (F) Richardt Bentzen (O) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-november-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:15 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Revisionsberetning 2006 - Nørager Kommune 736 2. Beretning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere