Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Der er Ipad introduktion kl Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna Ferslev (NAF), tlf , Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering Orientering om UCSJ s optag Beslutning om revideret budget 2011 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår Beslutning om budgetteret driftsoverskud for Beslutning om bygningsoptimering Orientering om midtvejsstatus for udviklingskontrakt og den videre proces Beslutning om UCSJ s strategi Orientering om rektors resultatlønskontrakt Beslutning om resultatløn Godkendelse af vedtægt for UCSJ Beslutning om bestyrelsesmøder 2. halvår Kommunikation fra bestyrelsesmødet Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde Eventuelt /21

2 1. Godkendelse af dagsorden 1.1 Sagsfremstilling 1.2 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. 1.3 Økonomi 1.4 Proces 1.5 Kommunikation 1.6 Bilag 2/21

3 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering 2.1 Sagsfremstilling Nyhedsbrev for august-september måned udgør rektors meddelelser (bilag 1). Referat af forretningsudvalgsmødet den 14. september eftersendes og udgør bilag Indstilling Til orientering 2.3 Økonomi 2.4 Proces 2.5 Kommunikation 2.6 Bilag Bilag 2.1 Bilag 2.2 Nyhedsbrev Referat fra forretningsudvalgsmødet den 14. september 2011 (eftersendes) 3/21

4 3. Orientering om UCSJ s optag 3.1 Sagsfremstilling UCSJ har som bekendt haft nogle rigtig flotte optagelsestal og har også haft et rigtig fint efteroptag, så vi nu har fuldt hus på de fleste uddannelser. Især har der været pres på sommerstudiestarterne. UCSJ har arbejdet på at optage ansøgerne hvor og når de ønsker det. Det høje optag medfører en glædelig udfordring med at etablere praktikpladser. Rektor har i den forbindelse skrevet et brev til hver af regionens kommuner samt regionen stilet til det øverste politiske og administrative niveau. Kommunernes orienteres om det høje optag og fordelingen af dette på uddannelser og campus. Det fremgår af brevene, at det store optag stiller store krav til indsatsen med at hjælpe de studerende godt igennem deres uddannelse både på uddannelsesstederne og i praktikken, og at UCSJ, kommunerne og regionen derfor i de kommende år står overfor en fælles udfordring, hvor flere studerende vil få brug for en praktikplads. For at være på forkant med denne udfordring vil University College Sjælland derfor meget gerne i dialog med kommunerne og regionen om etablering af praktikpladser. Flere kommuner har reageret på dette brev og inviteret UCSJ til en drøftelse omkring praktik. UCSJ er opmærksom på region og kommuners planlægningsbehov og arbejder derfor på en praktikprognose. UCSJ arbejder generelt på at sikre kvalitet i forhold til praktik og professionssamarbejde (det er en del af 8 punktsplanen for UCSJ s arbejde med udviklingskontrakten). Af bilag 1 fremgår følgende opgørelser for de ordinære uddannelser dvs. ekskl. meritlærer og meritpædagog: - Nyoptagne fordelt efter uddannelser og campus - Nyoptagne fordelt efter uddannelser og undervisningsform - Nyoptagne fordelt efter alder på uddannelse og undervisningsform - Nyoptagne fordelt efter køn Af bilag 2 fremgår nyoptagne fordelt efter bopælskommune. 3.2 Indstilling Til orientering 4/21

5 3.3 Økonomi 3.4 Proces 3.5 Kommunikation UCSJ har i år udsendt rigtig mange pressemeddelelser hen over sommeren, heraf en del lokale pressemeddelelser. 3.6 Bilag Bilag 3.1 Bilag 3.2 Opgørelser over nyoptagne Nyoptagne fordelt efter bopælskommune (offentliggøres ikke på hjemmesiden pga. diskretionshensyn til den enkelte studerende) 5/21

6 4. Beslutning om revideret budget 2011 og orientering om halvårsregnskab og forecast efter 1. halvår Sagsfremstilling Regnskab for 1. halvår 2011 Regnskab for 1. halvår fremlægges til bestyrelsens orientering. HALVÅRSREGNSKAB Juni Juni Juni UCSJ I ALT Realiseret Budget 2011 Afv. R/B2011 Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (+) Personaleomkostninger (+) Driftskomkostninger (+) Finansielle Poster (+) Afskrivninger (+) UCSJ realiserer 1. halvår et resultat på 17,3 mio. kr. I forhold til godkendt budgets resultat mål på 3,6 mio. kr. er der tale om en positiv afvigelse på 13,7 mio. kr. Den positive resultatafvigelse skyldes større periodeforskydninger og der er således ikke tale om en reel resultatforbedring, der vil give afsmittende effekt på årsresultatet. Resultatopgørelse drift ialt (+) Juni Juni Juni Realiseret Budget 2011 Afv. R/B2011 Ansvar UCSJ ialt (+) Campus Roskilde ialt (+) Campus Næstved ialt (+) Campus Slagelse ialt (+) Campus Storstrøm ialt (+) CFV og CFU Forskning og udvikling Bygningsunderstøttende ressourcer (+) Fælles understøttende ressourcer ialt (+) Studieunderstøttende ressoucer ialt (+) Kantinerne (+) Takstfinansiering og øvr. indtægter (+) Resultatet skyldes i al væsentlighed periodeforskydninger på de understøttende funktioner samt en resultatforbedring på CFV i 1. halvår. På de studieunderstøttende funktioner ses tilbageholdenhed i disponering af driftsomkostninger i perioden til større IT projekter. Hertil kan der på de bygningsunderstøttende ressourcer konstateres flere periodeudsving, defineret som afvigelser i forhold til budgettets valgte indlagte periodiseringer. Der forestår en intern teknisk regulering på indtægtssiden mellem området takstfinansiering og øvrige indtægter og de studieunderstøttende funktioner på 5,0 mio. kr. På CFV realiseres en stigning i aktivitetsniveau inden for pædagogisk diplomuddannelse, der bidrager til en resultatforbedring i 1. halvår. 6/21

7 Campus områderne bidrager med et resultat, der afviger negativt samlet på 3,0 mio. kr. i forhold til halvårets resultatmål. Afvigelser der til dels ses som følge af periodeudsving, til dels som følge af indtægtsnedgange og øget personaleomkostningsforbrug. Forecast efter 1. halvår 2011 UCSJ s forecast 2 er udarbejdet med en given forudsætning om at forsøge at skabe et driftsoverskud i år Årsagen hertil er et ønske om at bidrage til UCSJ s likviditetsopbygning. Likviditetsopbygningen har to vigtige formål: At skabe en likvid egenfinansiering til Campus Roskilde byggeriet At opbygge og konsolidere UCSJ s likviditetsreserve. UCSJ s samlede forecast udviser et forventet årsresultat på 2,8 mio.kr. Den forventede resultatforbedring kan henføres til de understøttende funktioner hovedsageligt som følge af mindre effekt af FFL s dispositionsbegrænsning for 2010 samt 2011 end forventet i budget, samtidig med mindre forbrug til personaleomkostninger i forbindelse med intern omplacering af arbejdsopgaver. FORECAST 2 - BUDGET REV (+) 2011 (+) 2011 (+) UCSJ I ALT Forcast Budget 2011 Afv. B/F Teoristå ialt (+) Praktikstå ialt (+) Færdiggjorte ialt (+) Resultatopgørelse drift ialt (-) Indtægter (+) Personaleomkostninger (+) Driftskomkostninger (+) Finansielle Poster (+) Afskrivninger (+) Campus områderne forventes samlet af nå et årsresultat på budgetniveau. Der forventes for året yderligere nedgange i STÅ produktion samt indtægtsniveau, hvilket betyder, at de budgetlagte buffere på campus budgetterne til imødegåelse af aktivitetsnedgange, er bragt i spil. Der forventes en større negativ afvigelse på Campus Slagelse som i hovedtræk opvejes af et forventet større resultatbidrag fra Campus Roskilde. Resultatopgørelse drift ialt (+) 2011 (+) 2011 (+) 2011 (+) Forcast Budget 2011 Afv. B/F Ansvar UCSJ ialt (+) Campus Roskilde ialt (+) Campus Næstved ialt (+) Campus Slagelse ialt (+) Campus Storstrøm ialt (+) Efter- og videreudd, kurser og formidling ialt Udvikling og Internationalisering (+) Bygningsunderstøttende ressourcer (+) Fælles understøttende ressourcer ialt (+) Studieunderstøttende ressoucer ialt (+) Kantinerne (+) Takstfinansiering og øvr. indtægter (+) Både indtægtssiden samt omkostningssiden er i forecast opjusteret som følge af igangsættelse af flere nye projekter under Forskning og udviklingsafdelingen samt som følge af indarbejdelse af administration af stipendium og fripladsordningen på det internationale område. 7/21

8 Af bilag 1 fremgår regnskab og forecast efter første halvår Indstilling Rektor indstiller: - At bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning - At forecast 2 ophøjes til revideret budget for Økonomi 4.4 Proces 4.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet udsendes info til UCSJ s medarbejdere om det besluttede reviderede budget med fokus på baggrunden for nødvendigheden af et driftsoverskud i Bilag Bilag 4.1 Regnskab og forecast efter 1. halvår /21

9 5. Beslutning om budgetteret driftsoverskud for Sagsfremstilling Budget 2012 skal godkendes på bestyrelsesmødet den 20. december Af hensyn til direktionens arbejde med budgettet ønskes en godkendelse af målet for det budgetterede driftsoverskud. Af bilag 1 fremgår drifts- og likviditetsbudget for 2012 ved uændret aktivitetsniveau, hvoraf der fremgår et budgetteret driftsoverskud på 12,7 mio. kr. Af hensyn til likviditeten og for at konsolidere UCSJ er der behov for en yderligere forbedring 5.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender, at direktionen arbejder videre med budget 2012 ud fra et mål om et driftsoverskud på 20 mio. kr. i Økonomi 5.4 Proces Budgettet skal godkendes på bestyrelsesmødet den 20. december 2011, hvor konsekvenserne af effektiviseringerne også vil blive beskrevet. 5.5 Kommunikation Efter bestyrelsesmødet udsendes info til UCSJ s medarbejdere om det besluttede budgetterede driftsoverskud med fokus på baggrunden for nødvendigheden af et markant driftsoverskud i Bilag Bilag 5.1 Drifts- og likviditetsbudget for 2012 ved uændret aktivitetsniveau 9/21

10 6. Beslutning om bygningsoptimering 6.1 Sagsfremstilling UCSJ arbejder løbende på at optimere bygningsmassen. Af bilag 1 fremgår notat om visioner, muligheder og optimering for UCSJ s bygninger. Dette notat er fortroligt. 6.2 Indstilling Rektor indstiller, at rektor bemyndiges generelt til at afsøge alle muligheder for økonomiske forbedringer gennem salg eller udlejning af bygninger der kan lediggøres gennem optimering af UCSJ s indhusning. Konkret indstiller rektor, at: - Formand og rektor bemyndiges til at sælge enkeltstående bygninger og dele af bygningsmassen i Vordingborg - Formand og rektor bemyndiges til at indgå forhandlinger med Næstved Kommunes om at indgå i Campus Næstved - Rektor bemyndiges til at foretage sonderende forhandlinger i forhold til salg af Ingemannsvej 35 i Slagelse med mulighed for at UCSJ lejer en mindre del i en overgangsperiode - Rektor bemyndiges til at foretage forhandlinger omkring køb af Stenstuegade 1 i Slagelse 6.3 Økonomi 6.4 Proces 6.5 Kommunikation Der udmeldes generelt til medarbejdere om hvad der arbejdes med på bygningsområdet og målet med dette. 6.6 Bilag Bilag 6.1 Muligheder for bygningsoptimering (fortroligt) 10/21

11 7. Orientering om midtvejsstatus for udviklingskontrakt og den videre proces 7.1 Sagsfremstilling UCSJ modtog 29. august 2011 mail fra Undervisningsministeriet vedr afrapporteringen på udviklingskontrakten samt det videre arbejde med udviklingskontrakten (og i forhold til næste generation af udviklingskontrakter). Generelt er ministeriet godt tilfreds med professionshøjskolernes performance i forhold til opfyldelse af målene. Det foreslås at gøre et par af de nuværende indikatorer frivillige (andel af fleksible uddannelser samt andel forsknings- og udviklingsårsværk af det samlede personale) og indføre nogle nye vedr. aftagertilfredshed samt implementering af strategi for regional uddannelsesdækning og hertil de tidligere på året udmeldte mål om tilfredshed med IT. Den nuværende udviklingskontrakt skal rettes til, dels med tilføjelse af de tre nye indikatorer, dels med justering af milepæle (der hvor vi selv synes at der er behov for justering). Det forventes af ministeriet, at en revideret udviklingskontrakt for kan underskrives af rektor og UVM i oktober. Undervisningsministeriet vil endvidere snarest kontakte professionshøjskolerne vedr. den forestående proces frem mod udviklingskontrakten for 2013-?. I den forbindelse har ministeriet lagt op til at der skal være færre indikatorer og at man vil indgå i dialog med professionshøjskolerne om hvilke indikatorer, der skal være tale om. 7.2 Indstilling Til orientering 7.3 Økonomi 7.4 Proces 7.5 Kommunikation 7.6 Bilag 11/21

12 8. Beslutning om UCSJ s strategi 8.1 Sagsfremstilling UCSJ s nuværende strategi Strategiplan 2012 går til og med På bestyrelsesmødet den 14. juni besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen på senere møder skal drøfte følgende: UCSJ s overordnede strategi. UCSJ s strategi formuleres, så vision og mål fremstår enkle UCSJ s delstrategier/løbende strategier: Har UCSJ et blåt ocean? Hvad er UCSJ s differentieringsstrategi? Opprioritering af den kulturelle arena i form af en fælles kulturel strategi. Direktionen har på et seminar i august arbejdet med ovenstående emner for at forberede bestyrelsens arbejde. Rektor anbefaler i samarbejde med direktionen, at arbejdet med en ny strategi igangsættes snarest, da den nuværende strategi udløber senest med udgangen af 2012, og at der arbejdes med en helhedsstrategi, som fokuserer på de områder, hvor vi kan differentiere os positivt fra øvrige videninstitutioner. Forslag til proces i meget grove træk Rektor anbefaler en proces, hvor bestyrelsen sætter arbejdet i gang på bestyrelsesseminaret den november. På seminaret fremlægger direktionen forslag til strategielementer med udgangspunkt i en analyse af hhv. UCSJs udfordringer og de områder, hvor vi kan differentiere os positivt fra øvrige videninstitutioner. Hen over vinteren inddrages lederforum (mellemledere og direktion) og medarbejdere i arbejdet. Forslag til strategi vil så kunne fremlægges på bestyrelsesmødet den 23. maj til godkendelse. Bestyrelsen skal i øvrigt arbejde løbende med strategien. 8.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender: - arbejdet med en ny strategi til afløsning af Strategiplan 2012 igangsættes - der arbejdes med en helhedsstrategi - ovenstående forslag til den overordnede proces 8.3 Økonomi I budget 2012 afsættes midler til realisering af strategien 12/21

13 8.4 Proces 8.5 Kommunikation 8.6 Bilag 13/21

14 9. Orientering om rektors resultatlønskontrakt Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 29. marts 2011 godkendte bestyrelsen indsatsområderne for rektors resultatlønskontrakt 2011 og bemyndigede formandskabet til at indgå resultatlønskontrakter med rektor. Rektor og formandskab har indgået en kontrakt, som fremgår af bilag 1. Rektor indgår resultatlønskontrakter med den øvrige direktion, hvis resultatlønskontrakter opbygges efter følgende skabelon: Opfyldelse af rektors resultatlønskontrakt (vægter 50 pct.) Overholdelse af budget for Campus X/FU/CFV/koncern administration (vægter 25 pct.) Opfyldelse af to individuelle mål (25 pct.) Direktionsmedlemmerne indgår resultatlønskontrakter med samtlige mellemledere. 9.2 Indstilling Til orientering 9.3 Økonomi 9.4 Proces 9.5 Kommunikation Rektors kontrakt er offentliggjort på UCSJ s hjemmeside. Øvrige direktionsmedlemmers kontrakter offentliggøres også på hjemmesiden. Mellemleders kontrakter offentliggøres på intranettet. 9.6 Bilag Bilag 9.1 Rektors resultatlønskontrakt /21

15 10. Beslutning om resultatløn Sagsfremstilling Som følge af kendelse i voldgiftssagen angående UVM s retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter, afsagt i oktober 2010, udmeldte UVM midlertidige retningslinjer i december 2010, som dog fortsat er med udgangspunktet i retningslinjerne for brugen af resultatløn af 18. juni september foretog UVM yderligere ændringer i de midlertidige retningslinjer. UVM s udmelding af 9. september fremgår af bilag 1. Heraf fremgår det at UVM udmelder nye retningslinjer, men det er uvist hvornår. Bestyrelsen har tre muligheder i forhold til indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor for 2012: 1. Undlade at indgå en resultatlønskontrakt med rektor da indgåelse af resultatlønskontrakt ikke er obligatorisk 2. Indgå en resultatlønskontrakt med rektor pr. 1. januar 2012, men afvente indgåelsen til vi har modtaget UVM s nye retningslinjer. 3. Indgå en kontrakt med rektor pr. 1. januar 2012, som varer 7, 12 eller 19 måneder efter de nuværende retningslinjer af 18. juni 2010 Det foreslås at mulighed to besluttes, da det giver mulighed for at resultatlønskontrakten kan indgås med udgangspunkt i arbejdet omkring ny strategi for UCSJ, jf. dagsordenspunktet om beslutning om UCSJ s strategi Indstilling Rektor og formand indstiller, at: - der indgås en resultatlønskontrakt for rektor pr. 1. januar 2012 og frem til 31. december udformningen af aftalen afventer UVM s udmeldelse af nye retningslinjer - der træffes beslutning om indsatsområder på bestyrelsesmødet i december Økonomi 10.4 Proces 10.5 Kommunikation 10.6 Bilag Bilag 10.1 UVM s midlertidige retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter /21

16 11. Godkendelse af vedtægt for UCSJ 11.1 Sagsfremstilling UCSJ har det sidste års tid forsøgt at få UVM s godkendelse af en revideret vedtægt for UCSJ. Processen er trukket ud pga. skiftende sagsbehandlere i UVM og UCSJ s sekretariatschefs orlov. Hermed en kort opsummering af forløbet og de væsentlige ændringer i vedtægten. UCSJ s første version af revideret vedtægt På bestyrelsesmødet den 29. marts 2010 godkendte bestyrelsen en revideret vedtægt, hvor de væsentligste ændringer var: - En ændret sammensætning af bestyrelsen. Således at Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i udpeger et medlem i forening, da kommunaldirektørerne for kommunerne i Region Sjælland ikke længere ønskede at udpege. - Nedsættelse af et uddannelsesudvalg for leisure managementuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser. - Udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen til 13 medlemmer. Baggrunden for dette var et ønske om, at Børne- og Kulturchefforeningen i regionen blev repræsenteret i udvalget - Tilretning af 18 om organiseringen i overensstemmelse med en tidligere beslutning truffet af bestyrelsen om professionshøjskolens organisering. - Tilføjelse af afsnit om uddannelsesudvalgenes funktionsperiode. UVM s behandling af første version UCSJ indsendte den reviderede vedtægt den 16. april2010 og fik svar fra UVM den 28. maj UVM meddelte, at uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen ikke kunne udvides. Og at afsnittet om uddannelsesudvalgenes funktionsperiode ikke kunne godkendes, idet beskrivelsen af denne funktionsperiode ikke fremgår af standardvedtægten. UVM var enig i funktionsperioden, men mente blot ikke, det burde fremgå af vedtægten. Bortset fra dette kunne vedtægten godkendes. UCSJ ansøgte UVM om dispensation til at udvide uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen. Bestyrelsen blev orienteret om dette på bestyrelsesmødet den 23. juni juli 2010 meddelte UVM, at de kunne tillade en udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen og at den reviderede vedtægt kunne godkendes, hvis vi blot udelod afsnittet om uddannelsesudvalgenes funktionsperiode, men at det skulle godkendes af bestyrelsen. Stillingsbetegnelsen dekan UCSJ fik ikke indhentet bestyrelsens underskrifter før UVM meddelte i januar 2011, at vedtægten alligevel ikke kunne godkendes, da der i beskrivelsen af organiseringen fremgik stillingsbetegnelsen dekan. UVM finder, at dekanbetegnelsen er misvisende som stillingsbetegnelse for de pågældende ledere, idet dekaner er ledere af faglige hovedområder, jf. ph-lovens 13, stk. 1, og særligt universitetslovens 16, stk. 1. Af den gældende vedtægt fremgår dekanbetegnelsen også, men her anvendes den i forhold til ledelsen af et fakultet. Ultimo juni 2011 genoptog UCSJ dialogen med UVM og kom til frem at UVM kunne godkende vedtægten, hvis vi undlod dekanbetegnelsen, således at afsnittet om organisering fremstår som nedenfor: Professionshøjskolen er organiseret i geografiske campusser og en række fælles funktioner. Direktionen består af rektor, ressourcedirektør og fire uddannelsesdirektører. Den efterfølgende sætning fra den tidligere version Dekanen for Forskning og Udvikling og dekanen for Efter- og videreuddannelse, kurser og formidling er tilforordnet direktionen. slettes. Vi kan fortsat anvende dekanbetegnelsen, så længe den blot ikke fremgår af vores vedtægt. 16/21

17 11.2 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedtægten som fremgår af bilag 1. I forhold til den gældende vedtægt er der foretaget følgende væsentlige ændringer: - En ændret sammensætning af bestyrelsen. Således at Børne- og Kulturchefforeningen samt Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark i udpeger et medlem i forening ( 4, stk. 2) - Nedsættelse af et uddannelsesudvalg for leisure managementuddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser ( 16, IX) - Udvidelse af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen til 13 medlemmer ( 16, VIII). - Tilretning af 18 om organiseringen i overensstemmelse med en tidligere beslutning truffet af bestyrelsen om professionshøjskolens organisering, men med udeladelse af de to tilforordnede dekaner Økonomi 11.4 Proces Vedtægten underskrives af bestyrelsesmedlemmerne hvorefter den sendes til UVM med henblik på at få UVM s godkendelsespåtegning Kommunikation 11.6 Bilag Bilag 11.1 Vedtægt til godkendelse 17/21

18 12. Beslutning om bestyrelsesmøder 2. halvår Sagsfremstilling Der er kun fastlagt bestyrelsesmøder for 1. halvår 2012, hvor der afholdes to ordinære møder og et heldagsseminar (kl. 9-16). Det foreslås, at der afholdes følgende møder i 2. halvår 2012: - Bestyrelsesmøde ultimo september Bestyrelsesmøde ultimo december Bestyrelsesseminar (kl ) primo november Indstilling Det indstilles, at der i 2. halvår 2012 afholdes to ordinære møder og et seminar Økonomi 12.4 Proces De konkrete datoer fastlægges efter en doodleafstemning, hvorefter forretningsudvalgsmøderne fastlægges Kommunikation 12.6 Bilag 18/21

19 13. Kommunikation fra bestyrelsesmødet 13.1 Sagsfremstilling 13.2 Indstilling Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet Økonomi 13.4 Proces 13.5 Kommunikation 13.6 Bilag 19/21

20 14. Drøftelse af punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde 14.1 Sagsfremstilling Emner til næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. december: - godkendelse af budget rektors resultatlønskontrakt revideret udviklingskontrakt til orientering, jf. dagsordenspunktet om midtvejsstatus for udviklingskontrakt og den videre proces 14.2 Indstilling Til drøftelse 14.3 Økonomi 14.4 Proces 14.5 Kommunikation 14.6 Bilag 20/21

21 15. Eventuelt 15.1 Sagsfremstilling 15.2 Indstilling 15.3 Økonomi 15.4 Proces 15.5 Kommunikation 15.6 Bilag 21/21

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand...

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. maj 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Fredag den 11. december 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og Sundhedsuddannelsen/Ankerhus Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. juni 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Velkommen og præsentation v/gert Fosgerau... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 18. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø 2.sal Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1020, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. august 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt...

1 Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra bestyrelsesformand og rektor til orientering Strategisk rammekontrakt... Dagsorden Mødedato: tirsdag den 10. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Lokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 13. december 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 021 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Mødested: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. Kim Brixen, Lisbeth Mortensen, Karsten Asmussen Dagsorden Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D004 Uddannelsesudvalg

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 29. marts 2010. Starttidspunkt: Kl. 14:00. Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00

Dagsorden. Dagsordenspunkter. Mødedato: Tirsdag den 16. marts Starttidspunkt: Kl. 15:00. Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal

1. Godkendelse af dagsordenen Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem Regnskab efter 3. kvartal Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Torsdag den 18. december 2014 Starttidspunkt Kl. 16:00 Sluttidspunkt Kl. 20:00 Mødested Hotel Knudsens Gård Hunderupgade 2 5230 Odense M Mødelokale Mødet afholdes

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Dagsorden Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 8. november 2016 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D021 Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse

Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødereferat af konstituerende bestyrelsesmøde i den kommende bestyrelse Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Kl i lok. D002 fælles med de øvrige uddannelsesudvalg Kl i lok. D021 læreruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Kl. 13-14 i lok. D002 fælles med de øvrige

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: Mødelokale 101

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 29. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen Universitetsvej 1, P2/P3, Trekroner, 4000 Roskilde Mødelokale:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for bioanalytikeruddannelsen Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 17. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Næstved Bioanalytikeruddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved A02 Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen

Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Dagsorden møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiverudannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag d. 11.april 2014 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen

Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Referat møde i uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Absalon Mødedato: 5. oktober 2017 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Lokale: B1.14 Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat...

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat... Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg for sygeplejerskeuddanelsen

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: 29. april 2015 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokaler: Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø 13-14.00: Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat...

Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 9. februar 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf ,

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf , Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. maj 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: A 17 Journalnummer:

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Steen Colberg Jensen Kirsa Ahlebæk Michael Dam Jonna Nielsen Klaus Holm Carl-Jørgen Bindslev

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Referat fra møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014)

Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014) Side 1 af 5 Referat fra konstituerende EASJ bestyrelsesmøde (11/6 2014) Møde: EASJ konstituerende bestyrelsesmøde og bestyrelses møde nr.29. Indkaldt af: Formand Tim Christensen Tid og Sted: Erhvervsakademi

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden V/Gert Fosgerau Valg af formand v/gert Fosgerau...

Rikke Maja Kromann (RMK), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden V/Gert Fosgerau Valg af formand v/gert Fosgerau... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 31. august 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Roskilde xx Journalnummer: Deltagere: Mødesekretær: Uddannelsesudvalg for leisure

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl. Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.13 Starttidspunkt: Torsdag den 26. august kl. 14.00. Sluttidspunkt: Fredag

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil...

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2. 2. Opfølgning på drøftelse på den fælles del af mødet i dag... 3. 3. Indhold og profil... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: UCSJ, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Mødelokale: A2.16 Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 27. marts 2012 29. marts 2012 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl. 15.0018.00 Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs 1 Godkendelse af referat fra 15.3.2012 1: bestref 120315 Beslutning: godkendt Opfølgning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Inger Lynggaard, Erik Møller, Vibeke Greve Kristensen, Anette Holst, Marie Ebbesen, Anja Richter, Jørgen E. Olsen.

Inger Lynggaard, Erik Møller, Vibeke Greve Kristensen, Anette Holst, Marie Ebbesen, Anja Richter, Jørgen E. Olsen. Mødereferat Mødedato: Onsdag den 3. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Pernille Christoffersen, Hans Høyer, Eva Pedersen, Christian M. Sørensen,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved

Fysioterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødereferat Mødedato: Torsdag den 3. juni 2010 Mødested: Campus Næstved Fysioterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Journalnummer: Til stede: Afbud: Lise Hansen, Hans Lund, Signe Lind Mortensen,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde. Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen Dagsorden Mødedato: Torsdag den 19. januar 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Socialrådgiveruddannelsen Ibsgården 222, 4000 Roskilde B1+B2 Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3

Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø 1. VELKOMST, PRÆSENTATION OG GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2 2. KONSTITUERING, HERUNDER VALG AF FORMAND 3 Referat Mødedato: Mandag den 5. januar Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70 74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Leisure Management

Læs mere